Научная статья на тему 'Вплив різних рівнів кальцію та фосфору у комбікормах на мінеральний склад скелету японських перепелів'

Вплив різних рівнів кальцію та фосфору у комбікормах на мінеральний склад скелету японських перепелів Текст научной статьи по специальности «Животноводство и молочное дело»

CC BY
116
21
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
quail / mixed fodder / calcium / phosphorus / magnesium / skeleton / перепела / комбікорм / кальцій / фосфор / магній / скелет

Аннотация научной статьи по животноводству и молочному делу, автор научной работы — Л. М. Зламанюк

The authors investigated the effect of different levels of calcium and phosphorus in the mixed fodder on mineral composition of Japanese quail skeleton. Experimental studies were carried out in the conditions of the Problematic Research Laboratory of Mixed Fodder Additives, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine). We selected Japanese quail as the material for scientific and economic experience. The experiment was conducted by groups-analogues method. Fodder was in the dry loose form. The difference in feeding was due to different levels of calcium and phosphorus in the feed for experimental groups. In the beginning of the experiment the experimental quail were similar regards live weight while in the end we did not detect significant difference in their mass. Nevertheless, we observed little decrease in live weight with increasing of phosphorus up to 1.4 % and calcium up to 3.5 %. We fixed that water content in the quail skeletons from Group 4, 5 and 6th study groups (calcium 4.0 %, phosphorus 0.8, 1,1 and 1,4 % respectively) were smaller in comparison with quails from Control, Group 2 and 3 (calcium content 3.5 % with the same level of phosphorus). We also determined increasing of dry matter content in the skeleton by 2.5 – 2.8 % while increasing the content of calcium and phosphorus in mixed fodder of quails-hens (Group 4, 5 and 6). The phosphorus content in quail skeleton depended on the level of phosphorus in the mixed fodder and can be up to 0.39-0.66 % in the bones. The simultaneous increase in the level of phosphorus and calcium in mixed fodder of experimental groups was accompanied by increase in the concentration of calcium and magnesium in the quail skeleton by 0.85–0.87 and 0.01–0.07 per cent respectively.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по животноводству и молочному делу , автор научной работы — Л. М. Зламанюк

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Effect of varying levels of calcium and phosphorus in rations on mineral composition of Japanese quail skeleton

Проведено оцінку впливу різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах японських перепелів на мінеральний склад скелету. Експериментальні дослідження проводились в умовах проблемної науково-дослідної лабораторії кормових добавок кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного Національного університету біоресурсів і природокористування України. Матеріалом для науково-господарського досліду були японські перепели яєчного напряму продуктивності. Дослід проводився за методом груп-аналогів. Комбікорми згодовували у сухому розсипному вигляді. Різниця в годівлі була зумовлена різними рівнями кальцію та фосфору в комбікормі для дослідних груп. На початку досліду піддослідні перепілки мали близькі показники живої маси, у кінці його також не виявлено суттєвої різниці за цим показником, хоча при підвищенні рівня фосфору до 1,4%, за рівня кальцію 3,5% жива маса птиці дещо знижувалася. Вивчено вплив різного вмісту кальцію та фосфору в комбікормі на мінеральний склад скелету перепелів. Встановлено, що вміст води в скелеті перепілок 4-, 5та 6-ї дослідних груп, у раціоні яких рівень кальцію становив 4,0 % і фосфору – 0,8, та 1,1 та 1,4% відповідно, був меншим порівняно з аналогами контрольної, 2та 3-ї груп, вміст кальцію в комбікормах яких дорівнював 3,5%, за однакового рівня фосфору. За одночасного підвищення вмісту кальцію та фосфору в комбікормах перепілок–несучок (4-, 5та 6-ї груп) спостерігається зростання вмісту сухої речовини в скелеті на 2,5 – 2,8%. Вміст фосфору в скелеті перепілок залежав від рівня фосфору в комбікормі, чим більше його міститься в комбікормах, тим відмічалося вище його накопичення в кістках на 0,39 – 0,66%. Одночасне підвищення рівня фосфору та кальцію в комбікормах перепілок дослідних груп супроводжувалося зростанням вмісту кальцію і магнію в скелеті на 0,85 – 0,87% та 0,01–0,07% відповідно.

Текст научной работы на тему «Вплив різних рівнів кальцію та фосфору у комбікормах на мінеральний склад скелету японських перепелів»

Ukrainian Journal of Ecology

UkrainianJournal of Ecology, 2017, 7(2), 14-18, doi: 10.15421/201715

ORIGINAL ARTICLE UDC 636.085.55:598.261.7:57.082.14

Effect of varying levels of calcium and phosphorus in rations on mineral composition of Japanese quail skeleton

L.M. Zlamanyuk

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev E-mail: l zlam@ukr.net Submitted:29.01.2017. Accepted: 15.04.2017

The authors investigated the effect of different levels of calcium and phosphorus in the mixed fodder on mineral composition of Japanese quail skeleton. Experimental studies were carried out in the conditions of the Problematic Research Laboratory of Mixed Fodder Additives, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine). We selected Japanese quail as the material for scientific and economic experience.

The experiment was conducted by groups-analogues method. Fodder was in the dry loose form. The difference in feeding was due to different levels of calcium and phosphorus in the feed for experimental groups. In the beginning of the experiment the experimental quail were similar regards live weight while in the end we did not detect significant difference in their mass. Nevertheless, we observed little decrease in live weight with increasing of phosphorus up to 1.4 % and calcium up to 3.5 %. We fixed that water content in the quail skeletons from Group 4, 5 and 6th study groups (calcium 4.0 %, phosphorus 0.8, 1,1 and 1,4 % respectively) were smaller in comparison with quails from Control, Group 2 and 3 (calcium content 3.5 % with the same level of phosphorus). We also determined increasing of dry matter content in the skeleton by 2.5 - 2.8 % while increasing the content of calcium and phosphorus in mixed fodder of quails-hens (Group 4, 5 and 6). The phosphorus content in quail skeleton depended on the level of phosphorus in the mixed fodder and can be up to 0.39-0.66 % in the bones. The simultaneous increase in the level of phosphorus and calcium in mixed fodder of experimental groups was accompanied by increase in the concentration of calcium and magnesium in the quail skeleton by 0.85-0.87 and 0.01 -0.07 per cent respectively.

Key words: quail, mixed fodder, calcium, phosphorus, magnesium, skeleton

Вплив рвних piBHiB кальщю та фосфору у комбкормах на мтеральний склад скелету японських пеpепелiв

Л.М. Зламанюк

Нац 'юнальнийунiвеpситет eiopeoypde i природокористування Укра'ни, м. Ки!в

E-mail: l zlam@ukr.net

Проведено оцшку впливу рвних piBi-iiB каль^ю та фосфору в комбкормах японських пepeпeлiв на мшеральний склад скелету. Експериментальн дослщження проводились в умовах проблемно/ науково-дослано!' лаборатори кормових добавок кафедри гoдiвлi стьськогосподарських тварин та технологи кopмiв iм. П.Д. Пшеничного Нацюнального у-лверситету бюресурав i природокористування Укра'ни. Матepiалoм для науково-господарського дослщу були японськ перепели яечного напряму продуктивной. Дослщ проводився за методом груп -аналопв. Комбкорми згодовували у сухому розсипному виглядк Рiзниця в гoдiвлi була зумовлена piзними piвнями каль^ю та фосфору в кoмбiкopмi для дослщних груп.

На початку дослщу тддослщы перептки мали близью показники живо! маси, у юнц його також не виявлено суттево! piзницi за цим показником, хоча при пщвищены piвня фосфору до 1,4%, за piвня каль^ю 3,5% жива маса птиц дещо знижувалася. Вивчено вплив piзнoгo вмкту кальЦю та фосфору в кoмбiкopмi на мЫеральний склад

скелету перепелiв. Встановлено, що вмкт води в скелел перепiлок 4-, 5- та 6-1 дослiдних груп, у рацюы яких рiвень кальцiю становив 4,0 % i фосфору - 0,8, та 1,1 та 1,4% в^повщно, був меншим порiвняно з аналогами контрольно!, 2- та 3-1 груп, вмiст кальцiю в комбкормах яких дорiвнював 3,5%, за однакового рiвня фосфору. За одночасного пщвищення вмiсту кальцiю та фосфору в комбкормах перепiлок-несучок (4-, 5- та 6-1 груп) спостерiгаeться зростання вмкту сухо! речовини в скелел на 2,5 - 2,8%. Вмкт фосфору в скелетi перепiлок залежав в^ рiвня фосфору в комбкорм^ чим бiльше його мiститься в комбкормах, тим вiдмiчалося вище його накопичення в кктках на 0,39 - 0,66%. Одночасне тдвищення рiвня фосфору та кальцiю в комбкормах перепiлок дослiдних груп супроводжувалося зростанням вмкту каль^ю i магнiю в скелел на 0,85 - 0,87% та 0,01 -0,07% вщповщно. Ключов1 слова: перепела, комбiкорм, кальцiй, фосфор, магнм, скелет

Вступ

В opraHÍ3MÍ кальцiй е незаменим компонентом скелету та 3y6iB; е необхiдним для нормального функцюнування нервовоТ системи; потрiбний для перетворення протромбiнy в тромбш кровi; впливае на ефективнiсть дм гормонiв (2 АМФ); вiд вмiстy кальцiю залежить нормальна фyнкцiя скелетноТ та серцевоТ мускулатури, а також гладко!' мускулатури, хоча тут вЫ може бути замiнений стронцiем; вш забезпечуе нормальнi умови для створення бюелектричного потенцiалy на клiтиннiй поверхн i ймовiрно необхiдний для протеол^ичноТ дм трипсину. Кальцiй yщiльнюе та цементуе тканини (Aguda et al., 2013; Ibatullin, Otchenashko, 2012a).

Кальцгй за своею дгею тгсно пов'язаний з багатьма мгнеральними елементами, впливаючи на засвоення i обмгн фосфору, калю натргю, магнгю, залгза, цинку, марганцю та мгдг (Amoah et al., 2012; Paz et al., 2009). Обмгн у кгстковгй тканин i ÏÏ формування багато у чому залежить вгд взаемодп кальцгю з багатьма макро- i мгкроелементами. Надлишок кальцiю погiршyе використання фосфору (Mello et al., 2012). Ус синтетичн процеси, пов'язанi з ростом i утворенням продукци (формування скелету, збтьшення маси м'язгв, синтез складових частин молока, яець, ркт вовни), здмснюеться за yчастi сполук фосфорноТ кислоти (Amoah et al., 2012; Ibatullin, Otchenashko, 2012b). Понад 82-85 % всього фосфору органзму птахiв знаходиться в скелел у виглядг фосфорнокислого кальцiю (Ribeiro et al., 2015; Kheiri, Rahmani, 2006; McDowell, 1992).

Фосфор ¡з кормгв тваринного походження i мшеральних добавок засвоюеться молодняком птиц на 100%, тодг як рослинного походження - дорослою птицею лльки на 50, а молодняком - до 30% (Oliveira et al., 2015; Mykhalska, Maliuha, 2013; Ibatullin, Otchenashko, 2012b) При нестачТ фосфору у скелел зменшуеться ртень вiдкладання фосфорнокислого кальцiю i збтьшуеться вiдкладання вуглекислого кальцiю. Зменшення вмкту фосфату у сироватц кровг викликае пiдвищення iнтенсивностi розчинення кальцiю ккток, а гiперкальцемiя, яка виникае при цьому пригнтуе фунщю паращитовидноТ залози, що призводить до затримання фосфату (Tkachenko, 2002). Надлишковий фосфор виводиться ¡з органiзмy частiше всього у сполуках з кальцкм, внаслiдок зниження вмкту кальцю в органiзмi всгх тварин спостерiгаеться збiднення органiзмy на кальцм i затримка мiнералiзацiï кктяка у молодняку (Sheikhlar et al., 2009).

Виявлено, що при введен в рацюн птиц пiдвищеноï ктькосл кальцiю та фосфору проходить штенсивыше накопичення цих елементiв у скелел (Zlamanyuk, 2015). Рекомендаци щодо потреби перепiлок-несyчок у кальци та фосфор! значно в^хиляються вгд середнього i коливаються в межах вгд 2,0 до 4,5% кальцiю i вгд 0,8 до 1,4% фосфору.

Мета дослщження - встановити оптимальнi ргвнг кальцiю та фосфору в комбкормах японських перепелiв i Гх вплив на мЫеральний склад скелету.

Методи

Науково-господарський дослгд, був проведений на перепелах японськоГ породи вгком 60 дг6 в умовах експериментальноГ бази кафедри годгвлг сiльськогосподарських тварин та технологи кормт ¡м. П.Д. Пшеничного Нацюнального yнiверситетy бiоресyрсiв i природокористування УкраГни. Для дослщу було вобрано 240 голгв перепелiв, яких роздтили за принципом аналогiв на 6 груп - контрольну i 5 дослщних, по 40 голгв у кожнм. Пiддослiдне поголгв'я перепелiв утримувалось у шестияруснм клгтковгй батареГ, у кожнм клгтцг розмгром 60х40х20 см розмщували по 20 голгв (15 самок i 5 самцв). При цьому площа на одну голову становила 120 см2, фронт годгвлг - 2 см, напування - 1 см. Параметри мкрокл^ату примщення, де утримувалась птиця, в^пов^али встановленим зоогiгiенiчним вимогам. Дослгд проводився за схемою, наведеною у табл. 1.

Ргзниця в годгвлг була зумовлена рвними ргвнями кальцiю та фосфору в ком6гкормг для дослщних груп. Птиця контрольно'!' групи (1-ï) одержувала повнорацюнний комбкорм з вмктом кальцiю - 3,5 %, а фосфору - 0,8. Ртень кальцiю в рацюнах дослщних (4-, 5- i 6-ï) груп регулювали за рахунок додаткового введення до складу комбкорму 1,4 % черепашки; ртень фосфору у рацюнах перепел^ 2- i 3-ï дослщних груп - за рахунок введення до основного рацюну птиц 1,25 % мононатрiйфосфатy, а для перепела 5 - i 6-ï, вгдповгдно 2,5 % цкГ' добавки зпдно зг схемою дослщу. Комбкорми використовувалися у сухому розсипчастому виглядк Облковий перiод, який тривав 4 мкяц, був подiлений на 4 п^пер^и тривалiстю по 30 днгв. Упродовж цього перiодy вивчали живу масу, збереженкть поголгв'я, яечну продуктивнкть перепiлок та споживання комбкорму. Живу масу перепелiв визначали шляхом

iндивiдyального зважування на початку i в кгнцг дослгду на вагах ВЛКТ - 500 з точнктю до 1 г._

Ukrainian Journal of Ecology, 7(2), 2017

З метою дослщження кровi та хiмiчного складу ккток було проведено контрольний забм перепiлок. Його проводили у вiцi 150 дiб, шляхом вiдрiзання голови мiж першим шийним хребцем i основою голови за методикою Т.М. ПоливановоУ (РоНуапоуа, 1967). Для забою було вобрано по 3 голови з кожноУ групи. Пкля забою перепелiв тушки виварювали упродовж 20 хв за методикою Остапця М.Г. та РоманськоУ Н.М. (Ostapec'. РотапБ'ка. 1974). Масу кiсток визначали у свiжому та повiтряно - сухому стаы. шляхом зважування на вагах з точнктю до 0.01 г. Дан в таблицях наведено як середне значення та стандартне вщхилення. Статистичну оцiнку вiдмiнностей виконували за допомогою критерiю Стьюдента.

Таблиця 1. Схема дослiду

Група

1 - контрольна Дослщнк 2

3

4

5

6

Вмкт у 100 г комбкорму, %

Кальцю Фосфору

3,5 0,8

3,5 1,1

3,5 1,4

4,0 0,8

4,0 1,1

4,0 1,4

У досл^ використовували комбiкорми, як мали однаковий Ha6ip основних Ыгредкнлв для Bcix груп (табл. 2). Таблиця 2. Склад комбкорму для перепелiв, % за масою

Показник Ктьккть. % Показник Кiлькiсть. %

Пшениця 6,21 Олiя соняшникова 3,70

Кукурудза 43,95 Черепашки 6,00

Шрот соняшниковий 9,53 Оль кухонна 0,13

Шрот соевий 19,05 Вапняк 2,85

Рибне борошно 8,00 Премкс 0,50

Всього 100

За хiмiчним складом комбкорми вiдрiзнялися лише за вмктом кальцiю та фосфору (табл. 3). Таблиця 3. Вмкт основних поживних речовин та енерги у 100 г комбкорму

Показник 1 2 3 Групи 5 6

4

Обмшна енерпя, МДж * 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

Суха речовина. г 88,90 89,10 89,86 90,14 91,01 90,63

Зола. г 14,18 14,10 14,03 15,4 15,40 15,20

Сирий протеУн. г 22,0 21,90 22,0 21,90 21,80 21,90

Сирий жир. г 5,12 5,33 5,80 5,28 5,77 5,83

Сира кл^ковина, г 4,50 4,66 4,80 4,81 4,72 4,58

БЕР. г 43,10 43,11 43,23 42,75 43,32 43,12

Кальцм, г 3,52 3,48 3,49 4,01 4,00 4,08

Фосфор. г 0,79 1,10 1,39 0,77 1,09 1,41

Магнм, г 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Калм. г 0,71 0,70 0,69 0,70 0,71 0,71

Натрм. г 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20

Оргаычна речовина. г 74,72 75,00 75,83 74,74 75,61 75,43

Енерго-протеУнове в^ношення 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Вiдношення кальцiю до фосфору 4,37-1 3,18-1 2,50-1 5,00-1 3,64-1 2,86-1

г Енергетичну поживнiсть комбiкорму визначено за вмктом обмЫноУ енерги у його компонентах з використанням

табличних даних.

*

Результати досл1дження

Рiзнi рiвнi забезпечення перепелiв кальцieм та фосфором суттево не впливали на живу масу (табл. 4.). На початку дослщу тддослщы перепiлки мали близькi показники живо!' маси, у кiнцi його також не виявлено суттевоУ рiзницi за цим показником. Так, у перепток 2-i дослiдноí групи з вмктом у рацюы кальцю 2,5% i 1,1%

фосфору, жива маса була на 3,4% вищою, а у перепток 3 -Т дослано!' групи (вмкт кальцiю - 2,5%, фосфору - 1, на 0,6% нижчою порiвняно з контрольною групою. При подальшому пiдвищеннi рiвня кальцiю та фосфору в рацюы спостерiгалося незначне (вiд 0,6 до 2,8%) ТТ збiльшення порiвняно з аналогами контрольно' групи. Найвища жива маса спостеркалася у перепiлок 2-Т дослiдноТ групи.

Пiдвищення рiвнiв кальцю та фосфору в комбiкормах викликало деяк змiни у хiмiчному складi скелету перепток-несучок (табл. 5).

Таблиця 4. ЗмЫи живо! маси перепток

Група Перiод дослiду

початок кiнець

1 172,0±2,90 1 78,0±1,40

2 179,0±2,60 1 84,0±1,80

3 1 72,0±4,90 1 77,0±1,80

4 1 78,0±2,80 1 83,0±1,60

5 1 73,0±3,70 1 79,0±1,40

6 1 74,0±3,20 1 80,0±1,40

Таблиця 5. Хiмiчний склад скелету перепток, %

Група Вода Суха речовина Зола

1-контрольна 27,30±2,11 72,70±2,11 46,50±1,11

2-дослщна 27,10±1,85 72,90±1,85 46,70±1,13

3-дослщна 26,90±1,93 73,1 0±1,93 46,90±1,08

4-дослщна 24,50±1,88 75,50±1,88 46,50±1,10

5-дослщна 24,80±2,03 75,20±2,03 45,90±1,09

6-дослщна 24,70±2,08 75,30±2,08 46,50±1,13

Так, вмкт води в скелел перепток 4-, 5- та 6-Т дослщних груп, у рацюы яких вмiст кальцiю становив 4,0 % i фосфору - 0,8, та 1,1 та 1,4% в^повщно, був меншим порiвняно з аналогами контрольноТ, 2 - та 3-Т груп, рiвень кальцiю в комбкормах яких дорiвнював 3,5%, за однакового рiвня фосфору.

При пiдвищеннi в рацюнах перепiлок фосфору вiд 0,8% до 1,1 i 1,4% (2 - i 3-я дослiднi групи), за однакового рiвня кальцiю - 3,5%, спостеркалося зростання вмiсту золи в скелел на 0,2-0,4% та зниження вмкту кальцiю на 0,050,17% у портняннм з контролем (рис. 1).

Рис. 1. МЫеральний склад скелету перепток

У скелел перепток контрольно! групи вмкт води становив 27,3%, а в птиц досл^них груп BiH коливався в межах в^ 24,5 до 27,1 %, що було на 2,8-0,2% менше ыж у контролi. При цьому найменший вмiст води виявлено в скелел перепток 4-! дослано! групи (24,5 %), в комбiкормi яких рiвень кальцiю становив 4,0% i фосфору - 0,8%. Вмкт сухо! речовини в скелел перепток 2- та 3-! дослщних груп дорiвнював вщповщно 72,9 до 73,1 %, i був на 0,20,4% вище порiвняно з таким показником контрольних аналопв. За одночасного пiдвищення вмкту кальцю та фосфору в комбкормах перепiлок-несучок (4-, 5- та 6-! груп) спостерiгаeться зростання вмiсту сухо! речовини в скелел. Так, у перепток 4-, 5- та 6-! дослщних груп вмкт сухо! речовини в скелел становив вщповщно 75,5, 75,2 i 75,3%, що було на 2,5-2,8% вище порiвняно з птицею контрольно! групи. Найвищий вмкт сухо! речовини був

виявлений в скелел перепток 4-í дослiдноí групи, i дорiвнював bíh 75,5%, що було на 2,8% вище ыж в контролi, i вiдповiдно на 0,3 та 0,2% порiвняно з таким показником у аналопв 5 - i 6-í дослiдних груп.

Аналопчна тенденцiя спостерiгалася i за вмктом золи в кктках перепток дослщних груп. Так, вмiст золи в скелел перепiлок контрольноí групи становив 46,5%, а в скелел птиц дослщних груп вiн знаходився в межах вщ 46,7 до 47,8%, що на 0,2-1,3% вище у порiвняннi з перептками контрольно'! групи.

Одночасне пiдвищення рiвня фосфору та кальцiю в комбкормах перепiлок 4-, 5- та 6-í дослщних груп супроводжувалося зростанням вмкту кальцiю в скелетi вщпов^но на 0,85; 0,87 та 0,86% у порiвняннi з аналогiчним показником контролю.

Вмкт фосфору в скелел перепiлок залежав в^ рiвня фосфору в комбкорм^ чим бiльше його мiститься в комбкормах, тим вище його накопичення в кктках. Так, за рiвня фосфору в раЦоы 0,8%, з рiзним вмiстом кальцiю - 3,5 i 4,0% (контроль та 4-а дослана група), кiлькiсть фосфору в скелел перепiлок становила 8,22 та 8,12% в^повщно. За пiдвищення рiвня фосфору в комбiкормi до 1,1 та 1,4% за однакових рiвнiв кальЦю (3,5 i 4,0%) в^повщно в 2-й дослiднiй групi цей показник був вищим на 0,25%, 3-й - на 0,29%, 5-í - 0,39% та в 6-й - на 0,66% порiвняно з контролем.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Аналопчна тенденЦя спостер^аеться i за вмктом магыю в скелел перепток. За цим показником дослщы (2 -, 3-, 5-та 6-а) групи переважають контроль на 0,01 -0,07%, а 4-у групу на 0,03-0,09%.

Висновки

Проведеними дослщженнями встановлено, що збтьшення рiвнiв кальЦю та фосфору в комбiкормi помiтно не впливало на живу масу перепток, хоча при пщвищены рiвня фосфору до 1,4%, за рiвня кальцiю 3,5% жива маса птиц дещо знижувалася.

Пiдвищення вмкту кальЦю вiд 3,5 до 4,0%, а фосфору в^ 0,8 до 1,1 ...1,4% сприяе збтьшенню у скелел на 2,5 - 2,8% вмкту сухо' речовини, на 0,85 - 0,87% кальЦю, на 0,39 - 0,66% фосфору, на 0,01 -0,07% магыю та зниження на 2,5 -2,8% вмкту води.

References

Aguda, A.Y., Sekoni, A.A., Omage, J.J., Bulus, E.D. (2013). Calcium and available phosphorus requirement of growing Japanese quail birds (Coturnlx coturnix japonica) in Nigeria. Advances in Agriculture, Sciences and Engineering, 3, 1176-1183.

Amoah, J.K., Martin, E.A., Barroga, A.J., Garillo, E.P., Domingo, I. (2012). Calcium and phosphorus requirements of Japanese quail layers. Journal of Applied Biosciences, 54, 3892-3900.

Ibatullin, I.I., Otchenashko, V.V. (2012a). Otsinka mineralnoho zhyvlennia molodniaku perepeliv. Visnyk ahrarnoi nauky, 2, 38-40 (in Ukrainian).

Ibatullin, I.I., Otchenashko, V.V. (2012b). Vyroshchuvannia perepeliv za zghodovuvannia kombikormiv z riznymy rivniamy kaltsiiu ta fosforu. Visnyk ahrarnoi nauky, 1, 48-51 (in Ukrainian).

Kheiri, F., Rahmani, H.R. (2006). The Effect of Reducing Calcium and Phosphorus on Broiler Performance. International Journal of Poultry Science, 5 (1), 22-25.

McDowell, L.R. (1992). Calcium and phosphorus. In: Minerals in animal and human nutrition. San Diego: Academic Press. Mello, H.H.C., Gomes, P.C., Rostagno, H.S., Albino, L.F.T., Rocha, T.C., Almeida, R.L., Calderano, A.A. (2012). Dietary requirements of available phosphorus in growing broiler chickens at a constant calcium:available phosphorus ratio. Revista Brasileira de Zootecnia, 41, 2323-2328.

Mykhalska, V.M., Maliuha, L.V. (2013). Vmist midi ta tsynku v tkanynakh kurchat-broileriv pry vykorystanni yikh khelatnykh spoluk. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 3, 194-202 (in Ukrainian).

Oliveira, R.G., Pinheiro, S.R.F., Goulart, K.B., Pires, A.V., Figueiredo, F.C, Torres-Cordido, K.A.A. (2015). Available phosphorus in starter diets for meat-type quail. Ciencia e Investigación Agraria, 42(1), 19-25.

Ostapec', M.G., Romans'ka, N.M. (1974). Praktikum z biohimií. Kiev: Vishha shkola (in Ukrainian).

Paz, I.C.L., Mendes, A.A., Balog, A.A., Komiyama, C.M., Takahashi, S.E., Almeida, I.C.L. et al. (2009). Calcium effect in bone and egg quality of the hens. Revista Archivos de Zootecnia, 58(222), 173-183.

Polivanova, T.M. (1967). Ocenka mjasnyh kachestv tushki sel'skohozjajstvennoj pticy. Moscow: Rossel'hozizdat (in Russian). Ribeiro, C.L.N., Barreto, S.L.T., Reis, R.S., Muniz, J.C.L., Viana, G.S., Ribeiro Junior, V., Mendonca, M.O., Ferreira, R.C., DeGroot, A.A. (2015). The Effect of Calcium and Available Phosphorus Levels on Performance, Egg Quality and Bone Characteristics of Japanese Quails at End of the Egg-Production Phase. Brazilian Journal of Poultry Science, 18, 33-39

Sheikhlar, A., Kasim, A.B., Chwen, L.T., Mohd Hair Bejo, M.H. (2009). Effect of Varying Ratios of Dietary Calcium and Phosphorus on Performance, Phytate P and Mineral Retention in Japanese Quail (Coturnix cotnurnix Japonica). International Journal of Poultry Science, 8 (7), 692-695.

Tkachenko, T.E. (2002). Kal'cij v zhiznedejatel'nosti sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh. Zootehnija, 11, 11 (in Russian). Zlamaniuk, L.M. (2015). Mikro- ta mikroelementy v kombikormi dlia perepeliv. Kormy i fakty, 1 (53), 11 -13 (in Ukrainian).

Citation:

Zlamaniuk, L.M. (2017). Effect of varying levels of calcium and phosphorus In rations on mineral composition of Japanese quail skeleton. Ukrainian Journal of Ecology, 7{2), 14-18. I ("OIS^^MIThk work Is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0. License

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.