Научная статья на тему 'Вплив кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” на антиоксидантний статус організму щурів за умов оксидаційного стресу'

Вплив кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” на антиоксидантний статус організму щурів за умов оксидаційного стресу Текст научной статьи по специальности «Животноводство и молочное дело»

CC BY
49
12
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
щурі / кров / оксидаційний стрес / перекисне окиснення ліпідів / система антиоксидантного захисту / кормова добавка. / rat / blood / oxidation stress / lipid peroxidation / antioxidant defense system / feed additive

Аннотация научной статьи по животноводству и молочному делу, автор научной работы — Т. В. Мартишук, Б. В. Гутий

Метою роботи було дослідити вплив кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” на антиоксидантний статус організму щурів за умов оксидаційного стресу. Дослідження проводили на білих статево-зрілих молодих щурах-самцях лінії Вістар масою тіла 180– 200 г, яких утримували на стандартному раціоні інститутського віварію Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Тварин було поділено на три групи по 20 тварин у кожній: 1-ша група (К) інтактні тварини; 2-га група (Д1) – щурі, ураженні тетрахлорметаном; 3-тя група (Д2) – щурі, ураженні тетрахлорметаном та яким застосовували кормову добавку “Бутаселмевіт-плюс”. До складу кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” входять плоди розторопші плямистої, метіонін, селеніт натрію та вітаміни А, Е, Д3. Встановлено суттєве порушення окисно-антиоксидантної рівноваги у тварин за умов оксидаційного стресу, яке характеризується, в першу чергу, активацією процесів вiльнорадикального окислення ліпідів з надмірним накопиченням вмісту як проміжних, так i кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів та пригніченням активності системи антиоксидантного захисту. Розвиток оксидаційного стресу призводить до пригнічення активності глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму щурів. Про це свідчить низька активність глутатіонпероксидази та низький рівень відновленого глутатіону у крові щурів дослідної групи. Кормова добавка “Бутаселмевіт-плюс” сприяла активізації системи антиоксидантного захисту організму щурів за тетрахлорметанового отруєння, на що вказує збільшення активності глутатіонпероксидази та рівня відновленого глутатіону. Також у крові дослідних щурів відмічали пригнічення процесів перекисного окиснення ліпідів та утворення вільних радикалів. Встановлено, що рівень гідроперекисів ліпідів на 20-ту добу досліду у крові щурів дослідної групи Д2 знизився на 35,7%, а рівень ТБК-активних продуктів – на 21,6% відносно показників першої дослідної групи щурів. Таким чином кормова добавка “Бутаселмевіт-плюс” при згодовуванні щурам за розвитку оксидаційного стресу пригнічувала процеси перекисного окиснення ліпідів, на що вказує низький рівень гідроперекисів ліпідів та ТБК-активних продуктів у їх крові. Це, можливо пов’язано з тим, що до складу кормової добавки входять такі два сильні антиоксиданти, як вітамін Е та селен, які у свою чергу посилюють дію один одного. Також слід зауважити про антиоксидантні властивості розторопші плямистої, яка згідно даних літератури також володіє антиоксидантними властивостями. До її складу входять вітаміни групи В, А, Е, К, попередники вітаміну Д, каротиноїди, макроелементи – Калій, Кальцій, Магній, Ферум та мікроелементи – Купрум, Цинк, Марганець, Йод. Сумарна дія вказаних біологічно важливих елементів проявляє високу гепатопротекторну та антиоксидантну дії.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по животноводству и молочному делу , автор научной работы — Т. В. Мартишук, Б. В. Гутий

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Influence of feed additive “Butaselmevit-Plus” on antioxidant status of rats in conditions of oxidative stress

The purpose of the work was to investigate the effect of the feed supplement “Butaselmevit Plus” on the antioxidant status of the organism in rats under conditions of oxidative stress. The research was carried out on white, sexually-mature, young male rats of the Wistar line, with a body weight of 180–200 g, which was kept on a standard diet of the Institute vivarium of the State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Supplements. The animals were divided into three groups of 20 animals in each: 1st group (K) intact animals; Group 2 (R1) – rats, affected with tetrachloromethane; Group 3 (R2) – rats, affected with tetrachloromethane and used as a feed additive “Butaselmevit-Plus”. The feed supplement “Butaselmevit-Plus” includes the fruits of thistle spotted, methionine, sodium selenite and vitamins A, E, D3. Significant violation of oxidative-antioxidant balance in animals under oxidative stress conditions, which is characterized, primarily, by activation of processes of radical lipid oxidation with excessive accumulation of both intermediate and final products of lipid peroxidation oxidation and inhibition of antioxidant defense system activity, is established. The development of oxidative stress leads to the inhibition of the activity of the glutathione system of antioxidant protection of the body of rats. This is evidenced by the low activity of glutathione peroxidase and the low level of reduced glutathione in the blood of experimental rats. The feed supplement “Butaselmeib-Plus” contributed to the activation of the system of antioxidant protection of the body of rats for tetrachloromethane poisoning, as evidenced by the increased activity of glutathione peroxidase and the level of reduced glutathione. In addition, in the blood of experimental rats, inhibition of lipid peroxidation and formation of free radicals was observed. It was determined that the level of lipids hydroperoxides on the 20th day of the experiment in blood of rats of experimental group R2 decreased by 35.7%, and the level of TBK-active products – by 21.6% relative to the indices of the first experimental group of rats. Thus, the feed supplement “Butaselmevit-Plus” when fed to rats for the development of oxidative stress inhibited lipid peroxidation, as indicated by the low level of lipids hydroperoxides and TBKactive products in their blood. This may be due to the fact that the feed additive includes two strong antioxidants, such as vitamin E and selenium, which in turn enhance the action of each other. It should also be noted that the antioxidant properties of thistle blisters, which, according to the literature, also possess antioxidant properties. It consists of vitamins B, A, E, K, precursors of vitamin D, carotenoids, macroelements – potassium, calcium, magnesium, ferrum and microelements – Cuprum, Zinc, Manganese, Iodine. The combined action of these biologically important elements exhibits high hepatoprotective and antioxidant activity.

Текст научной работы на тему «Вплив кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” на антиоксидантний статус організму щурів за умов оксидаційного стресу»

Науковий в^ник Львiвського нащонального унiверситету ветеринарно! медицини та бiотехнологiй iMeHi С.З. Гжицького. CepiH: Сiльськогосподарськi науки

Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences

ISSN 2519-2698 print

https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture_doi: 10.32718/nvlvet-a9013

UDC 577.1:612.015

Influence of feed additive "Butaselmevit-Plus" on antioxidant status of rats in conditions of oxidative stress

T.V. Martyshuk1, B.V. Gutyj2

'Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, Ukraine

2Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Martyshuk, T. V., & Gutyj, B. V. (2019). Influence of feed additive "Butaselmevit-Plus" on antioxidant status of rats in conditions of oxidative stress. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 21(90), 7681. doi: 10.32718/nvlvet-a9013

The purpose of the work was to investigate the effect of the feed supplement "Butaselmevit Plus" on the antioxidant status of the organism in rats under conditions of oxidative stress. The research was carried out on white, sexually-mature, young male rats of the Wistar line, with a body weight of '80-200 g, which was kept on a standard diet of the Institute vivarium of the State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Supplements. The animals were divided into three groups of 20 animals in each: 'st group (K) intact animals; Group 2 (R1) - rats, affected with tetrachloromethane; Group 3 (R2) -rats, affected with tetrachloromethane and used as a feed additive "Butaselmevit-Plus". The feed supplement "Butaselmevit-Plus" includes the fruits of thistle spotted, methionine, sodium selenite and vitamins A, E, D3. Significant violation of oxidative-antioxidant balance in animals under oxidative stress conditions, which is characterized, primarily, by activation of processes of radical lipid oxidation with excessive accumulation of both intermediate and final products of lipid peroxidation oxidation and inhibition of antioxi-dant defense system activity, is established. The development of oxidative stress leads to the inhibition of the activity of the glutathione system of antioxidant protection of the body of rats. This is evidenced by the low activity of glutathione peroxidase and the low level of reduced glutathione in the blood of experimental rats. The feed supplement "Butaselmeib-Plus" contributed to the activation of the system of antioxidant protection of the body of rats for tetrachloromethane poisoning, as evidenced by the increased activity of glutathi-one peroxidase and the level of reduced glutathione. In addition, in the blood of experimental rats, inhibition of lipid peroxidation and formation of free radicals was observed. It was determined that the level of lipids hydroperoxides on the 20th day of the experiment in blood of rats of experimental group R2 decreased by 35.7%, and the level of TBK-active products - by 2'.6% relative to the indices of the first experimental group of rats. Thus, the feed supplement "Butaselmevit-Plus" when fed to rats for the development of oxida-tive stress inhibited lipid peroxidation, as indicated by the low level of lipids hydroperoxides and TBK-active products in their blood. This may be due to the fact that the feed additive includes two strong antioxi-dants, such as vitamin E and selenium, which in turn enhance the action of each other. It should also be noted that the antioxidant properties of thistle blisters, which, according to the literature, also possess antioxidant properties. It consists of vitamins B, A, E, K, precursors of vitamin D, carotenoids, macroelements - potassium, calcium, magnesium, ferrum and microelements - Cuprum, Zinc, Manganese, Iodine. The combined action of these biologically important elements exhibits high hepatoprotective and antioxi-dant activity.

Key words: rat, blood, oxidation stress, lipid peroxidation, antioxidant defense system, feed additive.

Вплив кормово'1 добавки "Бутаселмевгг-плюс" на антиоксидантний статус оргашзму щурiв за умов оксидацшного стресу

Т.В. Мартишук1, Б.В. Гутий2

Article info

Received 14.02.2019 Received in revisedform

15.03.2019 Accepted 18.03.2019

Institute of Animal Biology of NAAS, V. Stusa Str., 38, Lviv, 79000, Ukraine.

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine. Tel.: +38-068-136-20-54 E-mail: b-vh@ukr.net

Науковий вкник ЛНУВМБ iMeHi С.З. Гжицького. Серiя: Сiльськогосподарськi науки, 2019, т 21, № 90 Институт бюлоги тварин НААН, м. Львiв, Украша

2Львiвський нацюнальний утверситет ветеринарное медицини та бютехнологт iMeHi С.З. Гжицького, м. Львiв, Украша

Метою роботи було досл1дити вплыв кормовог добавки "Бутаселмевт-плюс " на антиоксидантний статус оргатзму щур1в за умов оксидацшного стресу. Дослгдження проводили на б(лих статево-зртих молодих щурах-самцях лтп В1стар масою тта 180200 г, яких утримували на стандартному рацют тститутського в1варт Державного науково-досл1дного контрольного тсти-туту ветеринарних препарат1в та кормових добавок. Тварин було подшено на три групи по 20 тварин у кожнш: 1-ша група (К) ттактт тварини; 2-га група (Д1) - щур1, уражент тетрахлорметаном; 3-тя група (Д2) - щур1, уражент тетрахлорметаном та яким застосовували кормову добавку "Бутаселмевт-плюс". До складу кормовое добавки "Бутаселмевт-плюс" входять плоди розторопш1 плямистоi, метюнт, селент натргю та втамти А, Е, Д3. Встановлено суттеве порушення окисно-антиоксидантног р1вноваги у тварин за умов оксидацшного стресу, яке характеризуеться, в першу чергу, активащею процес1в вшьнорадикального окислення лтд1в з надм1рним накопиченням вм1сту як пром1жних, так i ктцевих продукт1в перекисного окиснення лШд1в та приг-тченням активност1 системи антиоксидантного захисту. Розвиток оксидацшного стресу призводить до пригшчення активност1 глутатюновог системи антиоксидантного захисту оргашзму щур1в. Про це св1дчить низька активтсть глутатюнпероксидази та низький р1вень в1дновленого глутатону у кров( щур1в досл1дног групи. Кормова добавка "Бутаселмевт-плюс " сприяла актив1заци системи антиоксидантного захисту оргашзму щур1в за тетрахлорметанового отруення, на що вказуе збтьшення активност1 глутатюнпероксидази та рЬвня вЬдновленого глутатюну. Також у кров( досл^дних щур1в вгдмгчали пршжчення процеЫв перекисного окиснення лШд1в та утворення втьних радикал1в. Встановлено, що р1вень г1дроперекис1в лШд1в на 20-ту добу досл1ду у кров( щур1в досл1дног групи Д2 знизився на 35,7%, а р1вень ТБК-активних продукт1в - на 21,6% в1дносно показнитв першог досл1дног групи щур1в. Таким чином кормова добавка "Бутаселмевт-плюс " при згодовуванн щурам за розвитку оксидацшного стресу приг-жчувала процеси перекисного окиснення лтд1в, на що вказуе низький р1вень г1дроперекис1в лтд1в та ТБК-активних продукт1в у гх кров1. Це, можливо пов 'язано з тим, що до складу кормовог добавки входять так два сильн антиоксиданти, як в1тамт Е та селен, як у свою чергу посилюють дю один одного. Також сл1д зауважити про антиоксидантн властивост( розторопш1 плямис-тог, яка зг1дно даних лтератури також волод1е антиоксидантними властивостями. До ii складу входять втамти групи В, А, Е, К, попередники втамту Д, каротиногди, макроелементи - Калш, Кальцт, Магнгй, Ферум та мжроелементи - Купрум, Цинк, Марганець, Йод. Сумарна д1я вказаних бюлоггчно важливих елементгв проявляв високу гепатопротекторну та антиоксидантну дИ.

Ключовi слова: щур1, кров, оксидацшний стрес, перекисне окиснення лтд1в, система антиоксидантного захисту, кормова добавка.

Вступ

Вадомо, що в opraHi3Mi людей i тварин постшно ввдбуваються процеси перекисного окислення оргаш-чних молекул. Перекисне окиснення лшвдв (ПОЛ) е одною i3 форм тканинного дихання. 1нтенсифшащю перекисного окиснення лшщв бшьшють авторiв роз-глядають як один з ушверсальних механiзмiв дезорга-шзацп структурно-функцюнально! цшсносп рiзних бюлопчних субстрапв (Lavryshyn et al., 2016; Zhukova et al., 2016; Gutyj et al., 2016; Huberuk et al.,

2017). Власне кажучи, штенсифшашя вшьнорадика-льних реакцш в клггиш е одним i3 механiзмiв захисту та адаптаци до нових умов юнування. Щдвищення активносп процеав вшьнорадикального окиснення у фiзiологiчних умовах розглядаеться як адаптацшна реакщя оргашзму на дш стресових фага^в (Ahmad et al., 2011; Khariv et al., 2017). Центральною ланкою реакцш вшьнорадикального окиснення е утворення вшьних лшшних радикалiв (алкша-радикала, пдропе-ркисного радикала та шших). Цей процес проходить у чотири стада: 1) стадя шщгювання; 2) стада продов-ження; 3) стада розгортання ланцюпв окиснення; 4) обривання ланцюга окиснення.

Продукта ПОЛ за рахунок !х велико! окисно! здат-носп е високотоксичними (Martyshuk et al., 2016;

2018). Вони здатш викликати окиснення велико! кшь-косп оргашчних субстрапв рiзно!' хiмiчно!' природи. Надшрна активада ПОЛ порушуе структури мембран лшвдних оболонок та токсично впливае на тканини, настае посилений лiзис бюлопчних структур, окиснення сульфпдрильних груп бшшв, розвиваються структурш змши та ураження серцево-судинно! сис-

теми, легень, травного каналу (Chala & Rusak, 2016; Gutyj et al., 2017).

Активашя процеав вшьнорадикального окиснення лшщв призводить не тшьки до пошкодження гепато-цилв, але й до змш у клгганах кровi - найб№ш мобь льнiй системi органiзму (Calabrese et al., 1996; Antonyak еt al., 2000; Weber еt al., 2003; Cherkashina & Petrenko, 2006). Проте залишаються нез'ясованими деяк1 механiзми активацп процесiв ВРОЛ при токсич-них ураженнях печiнки, !х взаемозв'язок та взаемоо-бумовленiсть iз станом захисних систем оргашзму.

Для шдвищення адаптацшно! здатностi й iмунобi-ологiчно! реактивносп органiзму, посилення проте!н-синтезувально! та ензимно! функцй' у тварин в останш роки з успiхом використовують новi комплекснi пре-парати (Lee еt al., 2004; Skry'pny'k, 2007; Saba еt al., 2010). Окремими авторами встановлено стимулюва-льний вплив розторопшi плямисто!, вiтамiнiв, Селену та бутафосфану на активнiсть антиоксидантно! та гепатопротекторно! дй' у тварин (Antonyak еt al., 2000; Belenichev еt al., 2002; Sobolev et al., 2018; Gutyj et al., 2019). Однак комплексне застосування вказаних пре-паратiв на функцiю печiнки та захисш системи орга-нiзму на даний час у науковiй лiтературi висвiтлене недостатньо.

Метою наших дослiджень було дослвдити вплив кормово! добавки на антиоксидантний статус оргашзму щурiв за умов оксидацшного стресу.

MaTepia™ i методи дослiджень

Дослгдження проводили на бших статево-зрiлих молодих щурах-самцях лши Вiстар масою тiла 180200 г, яких утримували на стандартному рацюш ш-

ститутського в1варш Державного науково-дослщного контрольного шституту ветеринарних препарапв та кормових добавок. Протягом усього експерименту щур1в утримували на збалансованому рацюш, що мютив уа необхщш компоненти, питну воду тварини отримували без обмежень 1з скляних по шок об'емом 0,2 лира.

Тварин було подшено на три групи по 20 тварин у кожнш: 1-ша група (К) штактш тварини; 2-га група (Д1) - щур1, ураженш тетрахлорметаном; 3-тя група (Д2) - щур1, ураженш тетрахлорметаном та яким за-стосовували кормову добавку "Бутаселмевп-плюс". Експериментальну штоксикащю у тварин проводили за методикою описаною I. В. Мацьопа у нашш моди-фжацп, шляхом дворазового (через 48 год) внутрш-лункового введення тетрахлорметану в доз1 0,1 мл на 100 г маси тша щура у вигляд1 50% олшного розчину. Дослщнш груш Д2 за експериментального токсикозу впродовж 30 д1б згодовували кормову добавку "Бута-селмеви-плюс" в доз1 0,1 г на 100 г маси тша разом 1з кормом.

Кров для бюх1м1чних дослщжень забирали шд еф1рним наркозом з яремно! вени на п'яту, десяту та двадцяту, двадцять п'яту 1 тридцяту доби експерименту.

У плазм1 кров1 визначали вм1ст гщроперекиав лъ пщв (ГПЛ) та р1вень ТБК-активних продуклв. Глута-тюнпероксидазну актившсть (ГП) визначали за швид-шстю окиснення глутатюну в присутносл пдропере-кису третинного бутилу та вм1ст вщновленого глутатюну в еритроцитах кров1 (Vlizlo еt а1., 2012).

yci машпуляци з тваринами проводили вщповщно до £вропейсько! конвенцй' про захист хребетних тварин, як використовуються для експериментальних i наукових цшей (Страсбург, 1986 р.).

Аналiз результатiв дослiджень проводили за допомогою пакету програм Statistica 6.0. ВГрогщ-нiсть рiзниць оцiнювали за t-критерieм Стьюдента. Результати вважали вiрогiдними при P < 0,05.

Результати та Тх обговорення

Однieю iз захисних систем органiзму щурiв за роз-витку оксидацiйного стресу е система аитиоксидант-ного захисту. На основi проведених дослщжень вста-новлено пригшчения активностi глутатюново! систе-ми антиоксидантного захисту у кровi щурiв першо! дослщно! групи, а саме зниження активностi глутап-онпероксидази та рiвня вiдновленого глутатiону. На 5-ту добу дослщу встановлено зниження вказаних показнишв у кровi щурiв дослщно! групи Д1 вщповщ-но на 11,3 i 15,6% вщносно показнишв контрольно! групи. На 10 i 20-ту доби дослiду активнiсть глутатоь нпероксидази та рiвень вщновленого глутатiону про-довжував знижуватися до 0,186±0,015 нмоль GSH/хв^мг бiлка та 0,403±0,019 мкмоль/мл вщповщ-но. Починаючи з 25-о! доби дослщу вказанi показники у кровi щурiв першо! дослiдно! групи почали дещо пiдвищуватися, однак порiвняно з контролем залиша-лися на низькому рiвнi вiдповiдно на 32,1 i 17,3% (табл. 1, 2).

Таблиця 1

Актившсть глутатюнпероксидази у сироватщ кровi щурiв за умов оксидацшного стресу та за дп кормово! добавки "Бутаселмевгг-плюс", нмоль GSH/хв^мг бiлка (M ± m; n = 20)

Доба досладжень Групи тварин

Коитрольиа Дослана 1 До^дна 2

П'ята 0,260 ± 0,014 0,284 ± 0,010

Десята 0,210 ± 0,009** 0,279 ± 0,006

Двадцята 0,293 ± 0,012 0,186 ± 0,015** 0,271 ± 0,012

Двадцять п'ята 0,199 ± 0,016** 0,281 ± 0,011

Тридцята 0,193 ± 0,011** 0,290 ± 0,012

Стушнь вГропдиосп:* - Р < 0,05;** - Р < 0,025; *** - Р < 0,001

Таблиця 2

Рiвень вщновленого глутатiону у кровГ щурГв за умов оксидацшного стресу та за дп кормово! добавки "Бутаселмеви-плюс", мкмоль/мл (M ± m; n = 20)

Доба досладжень Групи тварин

Контрольна Дослана 1 До^дна 2

П'ята 0,443 ± 0,017* 0,511 ± 0,013

Десята 0,412 ± 0,014** 0,505 ± 0,020

Двадцята 0,525 ± 0,015 0,403 ± 0,019** 0,518 ± 0,022

Двадцять п'ята 0,434 ± 0,011** 0,526 ± 0,015

Тридцята 0,441 ± 0,016** 0,530 ± 0,019

Стушнь вГропдиосп:* - Р < 0,05;** - Р < 0,025; *** - Р < 0,001

Згодовування бшим щурам впродовж 30 д1б кормово! добавки "Бутаселмевп-плюс" сприяло активь заци як ензимно!, так 1 неезимно! системи антиоксидантного захисту протягом усього дослщу. Так, акти-

вшсть глутатюнпероксидази на 10-ту добу дослщу збшьшилася на 32,9%, а на 20-ту добу - на 45,7% вщносно показнишв кровГ щурГв першо! дослщно! групи. Аналопчш змши спостерiгаемо i при досль

дженш р1вня ввдновленого глутатюну, який у вказаш перюди дослвджень зрю до 0,505 ± 0,020 1 0,518 ± 0,022 мкмоль/мл. На 30-ту добу дослвду р1вень досл1-джуваних показнишв коливався у межах ф1зюлопч-них величин.

Пригшчення стану печшки за хрошчного експе-риментального токсикозу ввдбувалося також через розвиток у першо! дослвдно! групи щур1в оксидацш-ного стресу. Пвдтвердженням цього були встановлеш нами змши показник1в перекисного окиснення лшщв у !х кров1. Так, р1вень гвдроперекиав лшщв у кров1 першо! дослвдно! групи на 5-ту добу дослвду становив

0,453 ± 0,0218 одЕ/мл, тод1 як у контрол1 даний пока-зник коливався у межах 0,244 ± 0,0220 одЕ/мл. На 10-ту добу дослвду р1вень гвдроперекиав лшщв у !х кров1 продовжував зростати, де ввдносно контрольно! групи ввдповвдно зрю у 2,03 рази. Найвищим даний показник був у кров1 щур1в досл1дно! групи Д1 на 20-ту добу досл1ду, де ввдповвдно коливався у межах 0,510 ± 0,0222 одЕ/мл. У подальшому, на 25 1 30-ту доби дослвду ввдшчаемо зниження р1вня гвдроперекиав лшщв у !х кров1, однак при пор1внянш з контрольною групою даний показник залишався високим (табл. 3).

Таблиця 3

Р1вень гвдроперекиав лшщв у плазм1 кров1 щур1в за умов оксидацшного стресу та за ди кормово! добавки "Бу-таселмевгт-плюс", одЕ/мл (М ± т; п = 20)

Д б . _Групи тварин_

До а досл1джень Контрольна_Дослщна 1_Досл1дна 2

П'ята 0,453 ± 0,0218*** 0,398 ± 0,0199**

Десята 0,495 ± 0,0211*** 0,364 ± 0,0227**

Двадцята 0,244 ± 0,0220 0,510 ± 0,0222*** 0,328 ± 0,0124*

Двадцять п'ята 0,467 ± 0,0195*** 0,275 ± 0,0238

Тридцята 0,452 ± 0,0202*** 0,249 ± 0,0130

Стушнь в1ропдносп:* - Р < 0,05;** - Р < 0,025; *** - Р < 0,001

Аналопчне зростання р1вня продукпв ПОЛ ввдмь чаемо 1 при дослвдженш ТБК-активних продукпв, як1 протягом усього дослвду у кров1 першо! дослвдно! групи зростали до 6,423 ± 0,058 нмоль/мл (табл. 4).

Згодовування щурам кормово! добавки "Бутасел-мевгг-плюс" сприяло пригшченню процеав перекисного окиснення лшщв за розвитку оксидацшного стресу у щур1в друго! досл1дно! групи, на що вказуе зниження р1вня у !х кров1 р1вня гвдроперекиав лшщв

та ТБК-активних продукпв. Встановлено, що р1вень гвдроперекиав лшщв на 20-ту добу дослвду у кров1 щур1в дослвдно! групи Д знизився на 35,7%, а р1вень ТБК-активних продукпв - на 21,6% ввдносно показнишв першо! дослвдно! групи щур1в. У подальшому р1вень продукпв ПОЛ продовжував знижуватися 1 на 30-ту добу дослвду ввдповвдно коливався у межах ф1зюлопчних величин.

Таблиця 4

Р1вень ТБК-активних продукпв у плазм1 кров1 щур1в за умов оксидацшного стресу та за ди кормово! добавки "Бутаселмеви-плюс", нмоль/мл (М ± т; п = 20)

Д б . _Групи тварин_

До а досл1джень Контрольна_Дослщна 1_Досл1дна 2

П'ята 6,146 ± 0,086*** 5,487 ± 0,099***

Десята 6,311 ± 0,071*** 5,512 ± 0,053***

Двадцята 4,156 ± 0,105 6,423 ± 0,058*** 5,036 ± 0,101***

Двадцять п'ята 6,111 ± 0,091*** 4,753 ± 0,057**

Тридцята 6,056 ± 0,080*** 4,305 ± 0,074

Стушнь в1ропдносп:* - Р < 0,05;** - Р < 0,025; *** - Р < 0,001

Отже, проведеними дослвдженнями встановлено, що згодовування кормово! добавки "Бутаселмевп-плюс" щурам, впродовж 30 д1б, тсля експеримента-льно викликаного оксидацшного стресу сприяло ак-тив1заци системи антиоксидантного захисту оргашзму щур1в.

Висновки

Проведена сер1я дослвджень, дозволила встанови-ти суттеве порушення окисно-антиоксидантно! р1вно-ваги у тварин за умов оксидацшного стресу, яка характеризуемся, в першу чергу, активащею процеав

вшьнорадикального окислення лшщв з надшрним накопиченням вмюту як пром1жних, так i кшцевих продукпв ПОЛ.

Кормова добавка "Бутаселмевп-плюс" сприяла ак-тив1заци системи антиоксидантного захисту оргашзму щур1в за тетрахлорметанового отруення, на що вказуе збшьшення активносп глутатюнпероксидази та р1вня ввдновленого глутатюну. Також у кров1 дослвдних щур1в ввдшчали пригшчення процеав перекисного окиснення лшщв та утворення в1льних радикал1в. Встановлено, що р1вень гвдроперекиав лшщв на 20-ту добу дослвду у кров1 щур1в дослвдно! групи Д2 знизився на 35,7%, а р1вень ТБК-активних продукпв - на

21,6% BigHOCHO noKa3HHKÎB nepmoï gocmgHOÏ rpynn

mypiB.

References

Ahmad, M. K., Amani, S., & Mahmood, R. (2011). Potassium bromate causes cell lysis and induces oxidative stress in humanerythrocytes. Environmental Toxicology, 29(2), 138-145. doi: 10.1002/tox.20780.

Antonyak, G.L., Babich, N.O., & Sologub, L.I. (2000). Utvorennya aktivnih form kisnyu ta sistema antioksidantnogo zahistu v organizmi tvarin. Biologiya tvaryn, 2(2), 34-43 (in Ukrainian).

Belenichev, I.F. Levitskiy, E.L., & Kovalenko, S.I. (2002) Antioksidantna sistema zahistu organizmu (oglyad). Sovremennye problemy toksikologii, 3, 29-31 (in Russian)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Calabrese, E., Leonard, D., & Zhao, X. (1996). Role of tissue repair in carbon tetrachloride hepatotoxicity in male and female Sprague-Dawley and Wistar rats. Int. J. Toxicol., 15, 62-69. doi: 10.3109/10915819609008707.

Chala, I.V., & Rusak, V.S. (2016). Redox-potential and the state of peroxide oxidation of blood lipids in cows kept under ecologically unfavorable conditions. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 2(66), 197-201. doi: 10.15421/nvlvet6640.

Cherkashina, D.V., & Petrenko, A.Y. (2006). Hepatopro-tective effect of fetal tissue cytosol and its thermostable fraction in rats with carbon tetrachloride-induced hepatitis. B. Exp. Biol. Med., 141(4), 544-547. doi: 10.1007/s10517-006-0216-y.

Gutyj, B., Grymak, Y., Drach, M., Bilyk, O., Matsjuk, O., Magrelo, N., Zmiya, M., & Katsaraba, O. (2017). The impact of endogenous intoxication on biochemical indicators of blood of pregnant cows. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 438-443. doi: 10.15421/021768.

Gutyj, B., Lavryshyn, Y., Binkevych, V., Binkevych, O., Paladischuk, O., Strons'kyj, J., & Hariv, I. (2016). Influence of "Metisevit" on the activity of enzyme and nonenzyme link of antioxidant protection under the bull's body cadmium loading. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 2(66), 52-58. doi: 10.15421/nvlvet6612.

Gutyj, B., Martyshchuk, T., Bushueva, I., Semeniv, B., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., Magrelo, N., Hirkovyy, A., Musiy, L., & Murska, S. (2017). Morphological and biochemical indicators of blood of rats poisoned by carbon tetrachloride and subject to action of liposomal preparation. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 304-309. doi: 10.15421/021748.

Gutyj, B., Paska, M., Levkivska, N., Pelenyo, R., Naza-ruk, N., & Guta, Z. (2016). Study of acute and chronic toxicity of 'injectable mevesel' investigational drug. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(2), 174-180. doi: 10.15421/201649.

Gutyj, B.V., Hufriy, D.F., Hunchak, V.M., Khariv, I.I., Levkivska, N.D., & Huberuk, V.O. (2016). The influence of metisevit and metifen on the intensity of lipid per oxidation in the blood of bulls on nitrate load. Sci-

entific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 3(70), 67-70 doi: 10.15421/nvlvet7015.

Gutyj, B.V., Murs'ka, S.D., Gufrij, D.F., Hariv, I.I., Lev-kivs'ka, N.D., Nazaruk, N.V., Gajdjuk, M.B., Pryjma, O.B., Bilyk, O.Ja., & Guta, Z.A. (2016). Influence of cadmium loading on the state of the antioxidant system in the organism of bulls. Visnyk of Dniprope-trovsk University. Biology, ecology, 24(1), 96-102. doi: 10.15421/011611.

Gutyj, B., Stybel, V., Hariv, I., Maksymovych, I., Buczek, K., Staniec, M., Milczak, A., Bushueva, I., Kulish, S., Shcherbyna, R., & Samura, T. (2019). Influence Of Amprolinsile And Brovitacoccid On The Protein Synthesizing Function Of The Liver And Enzyme Activity In Turkey Blood Serum During Eimeria Invasion. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(2), 723-729.

Huberuk, V., Gutyj, B., Gufriy, D., Binkevych, V., Hariv, I., Binkevych, O., & Salata, R. (2017). Impact of antioxidants on enzym activities of glutatione system of bulls bodies antioxidant defense under acute nitrate and nitrite toxicity. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 220-224. https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/12 12.

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., & Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(1), 276-289. doi: 10.15421/201615.

Khariv, M., Gutyj, B., Ohorodnyk, N., Vishchur, O., Khariv, I., Solovodzinska, I., Mudrak, D., Grymak, C., & Bodnar, P. (2017). Activity of the T- and B-system of the cell immunity of animals under conditions of oxidation stress and effects of the liposomal drug. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 536-541. doi: 10.15421/2017_157.

Lavryshyn, Y.Y., Varkholyak, I.S., Martyschuk, T.V., Guta, Z.A., Ivankiv, L.B., Paladischuk, O.R., Murska, S.D., Gutyj, B.V., & Gufriy, D.F. (2016). The biological significance of the antioxidant defense system of animals body. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 2(66), 100-111. doi: 10.15421/nvlvet6622.

Lee, J.Y., Lee, J.H., & Kim, H.J. (2004). The preventive inhibition of chondroitin sulfate against the CCI4-induced oxidative stress of subcellular level. Arch. Pharm. Res., 27(3), 340-345. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15089041.

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., & Vishchur, O.I. (2016). Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of ''Bu-taselmevit'', Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (2), 22-27. doi: 10.15421/201631.

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., & Vishchur, O.I. (2018). Indicators of functional and antioxidant liver status of rats under oxidative stress conditions and on the action of the liposomal drug "Butaselmevit". Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary

Medicine and Biotechnologies, 20(89), 100-107. doi: 10.32718/nvlvet8919.

Saba, A.B., Oyagbemi, A.A., & Azeez, O.I. (2010). Amelioration of carbon tetrachloride-induced hepatotoxici-ty and haemotoxicity by aqueous leaf extract of Cnidoscolus aconitifolius in rats. Nig. J. Physiol. Sci., 25(2), 139-147. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pub-med/22314953.

Skry'pny'k, I.M. (2007). Gepatoprotetorni zasoby' v suchasnij gepatologiyi. Consilium Medicumllkraina, 1(5), 11-15 (in Ukrainian).

Sobolev, O., Gutyj, B., Petryshak, R., Pivtorak, J., Ko-valskyi, Y., Naumyuk, A., Petryshak, O., Semchuk, I., Mateusz, V., Shcherbatyy, A., & Semeniv, B. (2018). Biological role of selenium in the organism of animals and humans. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 654665. doi: 10.15421/2017_263.

Sobolev, O., Gutyj, B., Petryszak, R., Golodjuk, I., Naumyuk, O., & Petryszak, O. (2018). The develop-

ment of the digestive system in broiler chickens at different levels of selenium into the mixed fodder. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(84), 83-87. doi: 10.15421/nvlvet8415.

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., & Ratych, I.B. (2012). La-boratorni metody' doslidzhen u biologiyi, tvary'nny'cztvi ta vetery'narnij medy'cy'ni : dovid-ny'k. L'viv : Spolom (in Ukrainian).

Weber, L., Boll, M., & Stampfl, A. (2003). Hepatotoxici-ty and mechanism of action of haloalkanes: carbon tetrachloride as a toxicological model. Crit. Rev. Toxicol, 3(2), 105-136.

Zhukova, I.O., Svitlychna-Kulak, Yu.S., & Longus, N.I. (2016). Correction of stateof antioxidant protection in dogs when poisoned byneoverm. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 3(70), 95-99. doi: 10.15421/nvlvet7022.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.