Научная статья на тему 'Вплив кадмієвого навантаження на активність ензимної ланки глутатіонової системи організму бугайців'

Вплив кадмієвого навантаження на активність ензимної ланки глутатіонової системи організму бугайців Текст научной статьи по специальности «Животноводство и молочное дело»

CC BY
39
11
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
токсикологія / Кадмій / бугайці / система антиоксидантного захисту / ензими / глутатіон / toxicology / Cadmium / bulls / antioxidant protection system / enzymes / glutathione

Аннотация научной статьи по животноводству и молочному делу, автор научной работы — Ю. Ю. Лавришин, Б. В. Гутий, І. С. Пазюк, Н. Д. Левківська, М. С. Романович

Одним з кінцевих проявів токсичної дії Кадмію є виснаження системи антиоксидантного захисту організму тварин. У статті наведені дані щодо впливу кадмію хлориду у дозі 0,04 мг/кг маси тіла тварини на активність ензимів глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму молодняку великої рогатої худоби. Дослідження проводились на базі фермерського господарства с. Іванівці Жидачівського району Львівської області на 10 бугайцях шестимісячного віку, української чорно-рябої молочної породи, які були сформовані у 2 групи по 5 тварин у кожній: контрольну та дослідну. Бугайцям дослідної групи згодовували з кормом кадмію хлорид у дозі 0,04 мг/кг маси тіла тварини. Для проведення досліджень дотримувалися правил, обов’язкових з виконання зоотехнічних дослідів щодо підбору та утримання тварин-аналогів у групи, технології заготівлі, використання й обліку спожитих кормів. Раціон тварин був збалансований за поживними та мінеральними речовинами, які забезпечували їх потребу в основних елементах живлення. Результати досліджень вказують на те, що Кадмій істотно впливає на процеси метаболізму в клітинах печінки і таким чином стимулює процеси перекисного окиснення ліпідів та пригнічує активність ензимів глутатіонової ланки антиоксидантної системи. Найнижчу активність ензимної ланки глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму молодняку великої рогатої худоби виявляли на двадцяту добу досліду, де відповідно активність глутатіонпероксидази у сироватці крові бугайців дослідної групи знизилася на 22,6%, активність глутатіонредуктази – на 22,5% та активність глюкозо6-фосфатдегідрогенази – на 24,3% щодо показників контрольної групи тварин. Пригнічення активності ензимів глутатіонової системи організму бугайців дослідної групи зумовлене розвитком оксидаційного стресу, викликаного згодовування Кадмію. Проведені дослідження дали можливість глибше розкрити патогенез токсичної дії Кадмію на організм бугайців та використати ці дані при розробці антидоту при кадмієвій інтоксикації.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The effect of cadmium loading on the activity of the enzyme link of the glutathione system of bull organism

One of the ultimate manifestations of Cadmium's toxic effects is the depletion of the animal's antioxidant protection system. The article presents data on the effect of cadmium chloride at a dose of 0.04 mg/kg body weight on the activity of enzymes of the glutathione system of antioxidant protection of the body of young cattle. The surveys were conducted on the basis of farm Ivanivtsi of Zhydachiv district of Lviv region on 10 bulls of six months old, Ukrainian black-ruffed dairy breed, which were formed into 2 groups of 5 animals each: control and experimental. Bulls of the experimental group were fed with feed cadmium chloride at a dose of 0.04 mg/kg body weight of the animal. For research, the rules were compulsory for performing zootechnical experiments on the selection and retention of analogues in groups, technology for the procurement, use and accounting of feed consumed. The diet of the animals was balanced by the nutrients and minerals that provided for their need for essential nutrients. The results of studies indicate that Cadmium significantly affects the metabolism processes in liver cells, and thus stimulates lipid peroxidation processes and inhibits the activity of enzymes of the glutathione link of the antioxidant system. The lowest activity of the enzyme link of the glutathione system of antioxidant protection of the body of cattle was found on the twentieth day of the experiment, where, accordingly, the activity of glutathione peroxidase in the serum of bugs of the experimental group decreased by 22.6%, the activity of glutathione 6 phosphate dehydrogenase – by 24.3% relative to the control group of animals. The inhibition of the activity of enzymes of the glutathione system of the organism of bulls of the experimental group is caused by the development of oxidative stress caused by the feeding of Cadmium. The researches made it possible to reveal more deeply the pathogenesis of the toxic effect of cadmium on the body of bugs and use these data in the development of an antidote for cadmium intoxication.

Текст научной работы на тему «Вплив кадмієвого навантаження на активність ензимної ланки глутатіонової системи організму бугайців»

Науковий в^ник Львiвського нацiонального унiверситету ветеринарно! медицини та бютехнологш iMeHi С.З. Гжицького.

CepiH: Вeтeринарнi науки

Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences

ISSN 2518-7554 print ISSN 2518-1327 online

doi: 10.32718/nvlvet9520 http ://nvlvet. com.u a

UDC 619:636.2

The effect of cadmium loading on the activity of the enzyme link of the glutathione system of bull organism

Y.Y. Lavryshyn1, B.V. Gutyj1- I.S. Paziuk2, N.D. Levkivska1 M.S. Romanovych1, M.P. Drach1, O.I. Lisnyak1

1Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine 2Vyshnia College of Lviv National Agricultural University, Rudki, Ukraine

Article info

Received 17.09.2019 Received in revised form

17.10.2019 Accepted 18.10.2019

Stepan Gzhytskyi National

University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine. Tel.:+38-098-861-21-27 E-mail: iylia25071992@gmail.com

Vyshnia College of Lviv National Agricultural University, Rudki, 81540, Ukraine. Tel.: +38-032-312-51-45

Lavryshyn, Y.Y., Gutyj, B. V., Paziuk, I.S., Levkivska, N.D., Romanovych, M.S., Drach, M.P., & Lisnyak, O.I. (2019). The effect of cadmium loading on the activity of the enzyme link of the glutathione system of bull organism. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(95), 107-111. doi: 10.32718/nvlvet9520

One of the ultimate manifestations of Cadmium's toxic effects is the depletion of the animal's antioxidant protection system. The article presents data on the effect of cadmium chloride at a dose of 0.04 mg/kg body weight on the activity of enzymes of the glutathione system of antioxidant protection of the body of young cattle. The surveys were conducted on the basis offarm Ivanivtsi of Zhydachiv district of Lviv region on 10 bulls of six months old, Ukrainian black-ruffed dairy breed, which were formed into 2 groups of 5 animals each: control and experimental. Bulls of the experimental group were fed with feed cadmium chloride at a dose of 0.04 mg/kg body weight of the animal. For research, the rules were compulsory for performing zootechnical experiments on the selection and retention of analogues in groups, technology for the procurement, use and accounting of feed consumed. The diet of the animals was balanced by the nutrients and minerals that provided for their need for essential nutrients. The results of studies indicate that Cadmium significantly affects the metabolism processes in liver cells, and thus stimulates lipid peroxidation processes and inhibits the activity of enzymes of the glutathione link of the antioxidant system. The lowest activity of the enzyme link of the glutathione system of antioxidant protection of the body of cattle was found on the twentieth day of the experiment, where, accordingly, the activity of glutathione peroxidase in the serum of bugs of the experimental group decreased by 22.6%, the activity of glutathione 6 phosphate dehydrogenase - by 24.3% relative to the control group of animals. The inhibition of the activity of enzymes of the glutathione system of the organism of bulls of the experimental group is caused by the development of oxidative stress caused by the feeding of Cadmium. The researches made it possible to reveal more deeply the pathogenesis of the toxic effect of cadmium on the body of bugs and use these data in the development of an antidote for cadmium intoxication.

Key words: toxicology, Cadmium, bulls, antioxidant protection system, enzymes, glutathione.

Вплив кадмieвого навантаження на актившсть ензимноУ ланки глутаттновоУ системи оргашзму бугайщв

Ю.Ю. Лавришин1, Б.В. Гутий1, 1.С. Пазюк2, Н.Д. ЛевКвська1, М.С. Романович1, М.П. Драч1, О.1. Люняк1

ЛbeiecbKuu нацiональний yuieepcumem ветеринарног медицини та бiотехнологiй iMeHi С.З. Гжицького, м. Лbвiв, Укра'ша

2Вишнянський коледж Лbвiвсbкого нацюнального аграрного yHieep^memy, м. Рудки, Укра'та

Одним з ктцевих проявгв токсичног дп КадмЮ е виснаження системи антиоксидантного захисту оргатзму тварин. У стат-mi наведенi дат щодо впливу кадмЮ хлориду у дозг 0,04 мг/кг маси тта тварини на активтсть ензимгв глутатюновог системи антиоксидантного захисту оргатзму молодняку великог рогатог худоби. Дослгдження проводились на базi фермерського госпо-

дарства с. 1ванвщ Жидачiвського району Львiвсько'i областi на 10 бугайцях шестимкячного вту, украгнськог чорно-рябог молочног породи, яш були сформован у 2 групи по 5 тварин у кожнш: контрольну та до^дну. Бугайцям до^дног групи згодовували з кормом кадмт хлорид у дозi 0,04 мг/кг маси тта тварини. Для проведення до^джень дотримувалися правил, обов 'язкових з вико-нання зоотехнчних дослiдiв щодо тдбору та утримання тварин-аналог1в у групи, технологи заготiвлi, використання й облк спожитих кормiв. Ращон тварин був збалансований за поживними та мтеральними речовинами, яш забезпечували гх потребу в основних елементах живлення. Результати до^джень вказують на те, що Кадмт ктотно впливае на процеси метаболiзму в клШинах печтки i таким чином стимулюе процеси перекисного окиснення лiпiдiв та пригшчуе активтсть ензимiв глутатюновог ланки антиоксидантног системи. Найнижчу активтсть ензимног ланки глутатюновог системи антиоксидантного захисту орга-шзму молодняку великог рогатог худоби виявляли на двадцяту добу до^ду, де вiдповiдно активтсть глутатюнпероксидази у сироватщ кровi бугайщв до^дног групи знизилася на 22,6%, активтсть глутатюнредуктази - на 22,5% та активтсть глюкозо-6-фосфатдегiдрогенази - на 24,3°% щодо показнитв контрольног групи тварин. Пригтчення активностi ензимiв глутатюновог системи оргатзму бугайщв до^дног групи зумовлене розвитком оксидащйного стресу, викликаного згодовування Кадмт. Проведен до^дження дали можливкть глибше розкрити патогенез токсичног ди Кадмт на оргатзм бугайщв та використати щ дан при розробщ антидоту при кадмiевiй Штоксикацп.

Ключовi слова: токсикологiя, Кадмт, бугайщ, система антиоксидантного захисту, ензими, глутатюн.

Вступ

Кадмш - один i3 найтоксичшших важких металiв. Цей хiмiчний елемент належить до другого класу небезпеки - високонебезпечн речовини. Як i багато шших важких металiв, Кадмш мае виражену тенден-цш до накопичення в оргашзмг перюд його натвви-ведення становить 10-35 рошв (Pavan Kumar, & Prasad, 2004; Lu et al., 2005; Hutyi, 2013).

У зв'язку з штенсивними викидами промислових пвдприемств забруднення Кадмiем навколишнього середовища постшно зростае. Внаслщок цього збшь-шуеться також забруднення дослщним елементом грунпв i харчових продукпв, яш на них вирощують (Peng et al., 2015; Lavryshyn & Gutyj, 2019).

Результати багатьох експериментальних робгг вказують на те, що в органiзмi ссавцш Кадмш справляе токсичний вплив на низку оргашв i систем, зокрема на серцево-судинну, статеву, вид№ну, дихальну, систему гемопоезу, опорно-рухову систему (Ali et al., 1986; Antonio et al., 1998; Al-Azemi et al., 2010; Gutyj et al., 2019). До найнебезпечшших впливiв належать канцерогенн та мутагенш ефекти згаданого вище елемента. Вщомо, що за умов штоксикацп органiзму тварин сполуками Кадмш виникае анемiя, пригшчен-ня функцюнального стану iмунно! системи та iншi розлади в процесах кровотворення (Fregoneze et al., 1997; El-Shahat et al., 2009; El-Refaiy & Eissa, 2012).

Вщомо, що органами-мшенями за штоксикацп Кадмiем е нирки, к1стковий мозок, печiнка, трубчастi шстки та частково селезiнка (Gutyj, 2015; Gutyj et al., 2015; Lavryshyn et al., 2018). Уже в пер1Ш хвилини штоксикацп Кадшем, 95% токсиканту виявляеться у плазмi кровi у складi глобулiнiв, альбумiну та шших бшшв. Одним з шнцевих проявiв токсично! дп Кадмш е виснаження системи антиоксидантного захисту оргашзму (Rodriguez et al., 2001; Gutyj et al., 2016). Потрапляючи до оргашзму, Кадмш взаемодiе на вах рiвнях: молекулярному, клiтинному, органному, спричиняючи негативний вплив на метаболiчнi перет-ворення. Тодi для шдтримання внутрiшнього гомеос-тазу включаються вщповвдт компенсаторнi мехашз-ми (Liu et al., 2008; Ostapyuk & Gutyj, 2018; 2019).

Метою роботи було вивчити вплив кадмiево! штоксикацп на ензимну актившсть глутатюново! системи оргашзму молодняку велико! рогато! худоби.

MaTepia™ i методи дослiджень

Дослвдження проводились на базi фермерського господарства с. 1вашвщ Жидачiвського району Львiв-сько! областi на 10 бугайцях шестимюячного вiку, укра!нсько! чорно-рябо! молочно! породи, як1 були сформованi у 2 групи по 5 тварин у кожнш:

1 група - контрольна (К), бугайщ перебували на стандартному рацюнц

2 група - дослвдна (Д), бугайцям згодовували з кормом кадмш хлорид у дозi 0,04 мг/кг маси тша тва-рини;

Для проведення дослiджень дотримувалися правил, обов'язкових з виконання зоотехшчних дослщв щодо подбору та утримання тварин-аналопв у групи, технологи загопвл^ використання й облiку спожитих кормiв. Рацiон тварин був збалансований за поживними та мшеральними речовинами, яш забезпечували !х потребу в основних елементах живлення.

Дослвд тривав упродовж 30 дiб. Кров для аналiзу брали з яремно! вени на 1-, 10-, 15-, 20-, i 30-ту добу дослщу.

Активнiсть глутатiонпероксидази (ГП; К.Ф.1.11.1.9.) та глутатюнредуктази (ГР; К.Ф.1.6.4.2.) визначали за методом В.В. Лемешко i ствавт. (1985); активнiсть глюкозо-6-фосфатдегiдрогенази (Г-6-ФДГ; К.Ф.1.1.1.49.) - за методом N.Z. Baquezetal (1967) (Vlizlo еt al., 2012).

Уа манiпуляцi! з тваринами проводили ввдповщно до Свропейсько! конвенцi! про захист хребетних тварин, яш використовуються для експериментальних i наукових цшей (Страсбург, 1986 р.).

Математичну обробку результатiв дослвджень опрацьовували статистично за допомогою пакету програм Statistica 6.0. Результати середнiх значень вважали статистично вiрогiдними при * - Р < 0,05 (ANOVA).

Результати та Тх обговорення

Глутатюнзалежш пероксидази забезпечують одну з перших лiнiй захисту клтган ввд агресивно! дi! в№-них радикалiв. Встановлено, що за кадшевого наван-таження у першi доби дослiду в кровi бугайщв активь зуеться ензимна ланка антиоксидантно! системи.

Шсля дослвдження активносп глутатюнпероксида-зи у сироватщ кров1 бугайщв за кадм1евого наванта-ження встановлено !! пвдвищення у дослвдно! групи на 5 1 10 доби дослвду. З 15 доби дослвду актившсть ен-зиму почала знижуватися 1 найнижчо! активносп досягала на 20 добу дослвду, де пор1вняно з контрольною групою вона знизилася на 22,6% (табл. 1). В1ро-гвдне зниження активносп глутатюнпероксидази у сироватщ кров1 дослвдно! групи тварин виявляли 1 на 30 добу дослвду.

Таблиця 1

Актившсть глутатюнпероксидази у сироватщ кров1 бугайщв за хрошчного кадм1евого токсикозу; (М ± т, п = 5)

Глутатюнпероксидаза (нмоль Час дослвдження кров1 NADPH/хв на 1мг б1лка)

(доби) Групи тварин

Контрольна Дослдаа

Початюж величини 36,6 ± 1,55 37,0 ± 1,42

П'ята доба 36,7 ± 1,50 38,5 ± 1,47

Десята доба 36,3 ± 1,35 39,7 ± 1,56

П'ятнадцята доба 36,6 ± 1,39 33,4 ± 1,29

Двадцята доба 36,8 ± 1,45 28,5 ± 1,13*

Тридцята доба 37,1 ± 1,55 29,9 ± 1,60*

Примтка: стутнь в1рог1дност1 поргвняно з даними контрольно! групи - Р < 0,05 - *, Р < 0,001 - **

Актившсть глутатюнредуктази, яка е ввдповвдаль-ною за поповнення внутршньоклтшнного пулу ввд-новленого глутатюну, зростае на 5 i 10 доби дослвду, де вiдносно початкових величин вона зросла на 5,4 i 13,2% (табл. 2). Пвдтримання високого рiвня активно-стi глутатiонредуктази, можливо, обумовлене висо-кою iнтенсивнiстю дегвдрогеназних реакцiй пентозо-фосфатного шунту, що забезпечуе зв'язок антиокси-дантно! системи та вуглеводного обм^ в оргашзмг

Таблиця 2

Активнiсть глутатiонредуктази у сироватщ кровi бугайцiв за хрошчного кадмiевого токсикозу; (M±m, n = 5)

Глутатюнредуктаза (нмоль

Час дослвдження NADPH/хв на 1мг бiлка)

кровi(доби) Групи тварин

Контрольна Дослiдна

Початковi величини 1,65 ± 0,045 1,67 ± 0,035

П'ята доба 1,68 ± 0,055 1,76 ± 0,045

Десята доба 1,67 ± 0,050 1,89 ± 0,081*

П'ятнадцята доба 1,70 ± 0,051 1,60 ± 0,036

Двадцята доба 1,69 ± 0,044 1,31 ± 0,074*

Тридцята доба 1,64 ± 0,035 1,42 ± 0,055**

Примтка: стутнь вiрогiдностi пор1вняно з даними контрольно! групи - Р < 0,05 - *, Р < 0,001 - **

На 15 добу дослвду актившсть ензиму у сироватщ кровi бугайщв дослвдно! групи знизилася до 1,60 ± 0,036 нмоль NADPH/хв на 1мг бвдка. На 20 i 30 доби дослвду актившсть ензиму, що дослвджувався, у сиро-

ватщ кров1 хворих тварин знизився на 22,5 1 13,4% пор1вняно з показниками контрольно! групи.

Пригшчення активносп ензим1в глутатюново! системи оргашзму бугайщв дослвдно! групи зумовлене розвитком оксидацшного стресу, викликаного згодо-вуванням Кадмш.

Наступний ензим, який ми дослвджували, була актившсть глюкозо-6-фосфатдегвдрогенази, основна функщя якого полягае у ввдновленш NАDP до NАDPН, необхвдного для переходу окисленого глутатюну (GSSG) у ввдновлену форму. Встановлено, що актившсть глюкозо-6-фосфатдегвдрогенази у сироват-щ кров1 бугайщв дослвдно! групи на 5 добу дослвду в1рогвдно знизилася на 13,3%, тимчасом як на 10 добу дослвду актившсть пвдвищилася до 0,79 ± 0,041 нмоль NADPH/хв на 1мг бвдка (табл. 3). Надал1 встановили пвдвищення активносп даного ензиму у кров1 тварин дослвдно! групи, де пор1вняно з контрольною групою вона зросла на 22,1%.

На 20 1 30 доби дослвду актившсть глюкозо-6-фосфатдегвдрогенази у кров1 дослвдно! групи знизилася на 24,3 1 18,7% щодо показнишв контрольно! гру-пи.

Таблиця 3

Актившсть глюкозо-6-фосфатдегвдрогенази у сироватщ кров1 бугайщв за хрошчного кадм1евого токсикозу; (М ± т, п = 5)

Глюкозо-6-фосфатдегвдрогеназа Час досл1дження (нмоль NADPH/хв на 1мг бшка) кров1 (доби) _Групи тварин_

Контрольна_Дослвдна

Початюж величини 0,69 ± 0,019 0,72 ± 0,020

П'ята доба 0,75 ± 0,021 0,65 ± 0,027*

Десята доба 0,71 ± 0,018 0,79 ± 0,041

П'ятнадцята доба 0,68 ± 0,024 0,83 ± 0,035*

Двадцята доба 0,74 ± 0,025 0,56 ± 0,030*

Тридцята доба 0,75 ± 0,021 0,61 ± 0,028*

Примтка: стутнь вiрогiдностi порiвняно з даними контрольно! групи - Р < 0,05 - *, Р < 0,001 - **

Отже, отримаш результати щодо пригшчення глюкозо-6-фосфатдегвдрогенази вказують про змен-шення активносп катабол1зму глюкози пентозофос-фатним шляхом 1 ввдповвдно зменшення штенсивносп ввдновлення NADP в еритроцитах тварин пвд впливом Кадмш. В1рогвдно, встановлений ефект може ввдцра-вати роль у метабол1чних порушеннях стану системи антиоксидантного захисту 1 функцюнальних характеристик еритроципв (зменшення резистентносп до гемол1зу, змши в процесах транспорту молекул Окси-гену за тривалого надходження Кадмш в оргашзм бугайщв).

Результати дослвджень вказують на те, що Кадмш ютотно впливае на процеси метабол1зму в клтшнах печшки 1 таким чином стимулюе процеси перекисного окиснення лшщв та пригшчуе актившсть ензим1в глутатюново! ланки антиоксидантно! системи. Як ввдомо, Кадмш сприяе збвдьшенню вмюту активних форм оксигену в клггинах прямим 1 опосередкованим

шляхом. Реакцшно активш форм оксигену 1ндукують перекисне окиснення лшвдш та 1нш1 процеси, що при-зводять до деструктивних змш у клгшнах печшки. За таких умов зменшення р1вня антиоксидантного захисту клтин печшки у тварин, штоксикованих Кадм1ем, може посилювати шк1дливий вплив його на оргашзм вцшому.

Висновки

Згодовування бугайцям кадмш хлориду у доз1 0,04 мг/кг маси тша протягом 30 д1б спричинило роз-виток хрошчного токсикозу, який характеризуеться зниженням ензимно! активносп глутатюнво! системи оргашзму тварин, а саме зниження активносп глута-тюнпероксидази, глутатюнредуктази та глюкозо-6-фосфатдепдрогенази. Найнижчу актившсть ензимно! ланки глутатюново! системи антиоксидантного захисту оргашзму молодняку велико! рогато! худоби вияв-ляли на двадцяту добу досаду.

Проведен! дослвдження дали можлив1сть глибше розкрити патогенез токсично! дп Кадм1ю на оргашзм бугайщв та використати щ даш при розробц1 антидоту при кадм1евш 1нтоксикац1!.

References

Al-Azemi, M., Omu, F.E., Kehinde, E.O., Anim, J.T., Oriowo, M.A., & Omu, A.E. (2010). Lithium protects against toxic effects of cadmium in the rat testes. J. Assist. Reprod. Genet, 27(8), 469-476. doi: 10.1007/s10815-010-9426-3. Ali, M.M., Murthy, R.C., & Chandra, S.V. (1986). Developmental and longterm neurobehavioral toxicity of low-level in utero Cd exposure in rats. Neurobehavioral Toxicology and Teratology, 8(5), 463-468. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3785508. Antonio, M.T., Benito, M.J., Leret, M.L., & Corpas, I. (1998). Gestation administration of cadmium alters the neurotransmitter levels in newborn rat brains. J Appl Toxicol., 18(2), 83-88.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9570689. El-Refaiy, A.I., & Eissa, F.I. (2012). Protective effects of ascorbic acid and zinc against cadmium-induced histopathological, histochemical and cytogenetic changes in rats. Comunicata Scientiae, 3(3), 162-180. https://www.comunicatascientiae.com.br/comunicata7a rticle/view/186/136. El-Shahat, A.E., Gabr, A., Meki, A.R., & Mehana, E.S. (2009). Altered testicular morphology and oxidative stress induced by cadmium in experimental rats and protective effect of simultaneous green tea extract. Int. J. Morphol., 27(3), 757-764. doi: 10.4067/S0717-95022009000300020. Fregoneze, J.B., Marinho, C.A., Soares, T., Castro, L., Sarmento, C., Cunha, M., Gonzalez, V., Oliveira, P., Nascimento, T., Luz, C.P., Santana, Jr. P., De-Oliveira, I.R., & e-Castro-e-Silva, E. (1997). Lead (Pb2+) and cadmium (Cd2+) inhibit the dipsogenic action of central beta-adrenergic stimulation by iso-

proterenol. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 30(3), 419-423. doi: 10.1590/S0100-879X1997000300018.

Gutyj, B. (2015). The influence of hydravite-e, e-selenium on activity of aminotransferases in bulls blood serum by chronic cadmium toxicosis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 17(2), 43-47. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/ index.php/journal/article/view/458.

Gutyj, B., Hufriy, D., Binkevych, V., Vischur, V., Binkevych, O., & Kurlyak, I. (2015). The changes of biochemical and morphological indices of rats' blood under chronic cadmium toxicosis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 17(3), 120-123. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/5 31.

Gutyj, B.V., Binkevych, V., & Binkevych, O. (2016). Hematological changes of rats after cadmium toxicosis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 18(1), 165-167. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/11 0.

Gutyj, B.V., Murs'ka, S.D., Gufrij, D.F., Hariv, I.I., Lev-kivs'ka, N.D., Nazaruk, N.V., Gajdjuk, M.B., Pryjma, O.B., Bilyk, O.Ja., & Guta, Z.A. (2016). Influence of cadmium loading on the state of the antioxidant system in the organism of bulls. Visnyk of Dniprope-trovsk University. Biology, ecology, 24(1), 96-102. doi:10.15421/011611.

Gutyj, B.V., Ostapyuk, A.Y., Sobolev, O.I., Vishchur, V.J., Gubash, O.P., Kurtyak, B.M, Kovalskyi, Y.V., Darmohray, L.M., Hunchak, A.V., Tsisaryk, O.Y., Shcherbatyy, A.R., Farionik, T.V., Savchuk, L.B., Palyadichuk, O.R., & Hrymak, K. (2019). Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 236-239. https://www.ujecology.com/ abstract/cadmium-burden-impact-on-morphological-and-biochemical-blood-indicators-of-poultry-19001.html

Hutyi, B.V. (2013). Riven pokaznykiv nefermentnoi systemy antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu bychkiv za umov kadmiievoho navantazhennia. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 15, 1(4), 40-45. Rezhym dostupu:

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

http ://nbuv .gov.ua/UJRN/nvlnu_2013_15_1(4)_10

(in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2013). Vmist vitaminiv A i E u krovi bychkiv za umov kadmiievoi intoksykatsii. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Veterynarna medytsyna, 2, 31-33. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_vet_2013_2_10 (in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2013). Vplyv E-selenu na aktyvnist hlutationovoi systemy antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu buhaitsiv pry kadmiievomu navantazhenni. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho

universytetu. Seriia: Veterynarna medytsyna. 9, 7073. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vsna_vet_2013_9_22 (in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2013). Vplyv E-selenu na vmist vitaminiv A i E u krovi bychkiv za umov kadmiievoi intoksykatsii. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 15, 3(3), 311-314. Rezhym dostupu:

http ://nbuv .gov.ua/UJRN/nvlnu_2013_15_3(3)_55

(in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2013). Vplyv khloiydu kadmiiu u riznykh dozakh na aktyvnist aminotransferaz syrovatky krovi buhaitsiv. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 15, 1(1), 49-52. Rezhym dostupu:

http ://nbuv .gov.ua/UJRN/nvlnu_2013_15_1(1)_11

(in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2013). Vplyv khlorydu kadmiiu u toksychnykh dozakh na hlutationovu systemu antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu bychkiv. Veterynarna biotekhnolohiia, 22, 112-116. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbtb_2013_22_23 (in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2013). Vplyv Meveselu na pokaznyky neenzymnoi systemy antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu buhaitsiv za umov kadmiievoho navantazhennia. Biolohiia tvaryn, 15(3), 16-21. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ bitv_2013_15_3_4 (in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2013). Vplyv meveselu na vmist vitaminiv A i E u krovi bychkiv za umov kadmiievoi intoksykatsii. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 15, 3(1), 78-82. Rezhym dostupu:

http ://nbuv .gov.ua/UJRN/nvlnu_2013_15_3(1)_18

(in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2013). Vplyv meveselu ta E-selenu na riven pokaznykiv ne fermentnoi systemy antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu buhaitsiv pry kadmiievomu navantazhenni. Veterynarna medytsyna, 97, 419-421. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vetmed_2013_97_172 (in Ukrainian).

Lavryshyn, Y.Y., & Gutyj, B.V. (2019). Protein synthesize function of bulls liver at experimental chronic cadmium toxicity. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 9296. doi: 10.32718/nvlvet9417.

Lavryshyn, Y.Y., Gutyj, B.V., Palyadichuk, O.R., & Vishchur, V.Y. (2018). Morphological blood indices of the Bull in experimental chronic cadmium toxico-

sis. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(88), 108-114. doi: 10.32718/nvlvet8820.

Liu, J., Qian, S.Y., Guo, Q., Jiang, J., Waalkes, M.P., Mason, R.P., & Kadiiska, M.B. (2008). Cadmium generates reactive oxygen- and carbon-centered radicalspecies in rats: Insights from in vivo spin-trappingstudies. Free Radic Biol Med., 45(4), 475481. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2008.04.041.

Lu, J., Jin, T., Nordberg, G., & Nordberg, M. (2005). Metal-lothionein gene expression in peripheral lymphocytes and renal dysfunction in a population environmentally exposed to cadmium. Toxicol Appl Pharmacol 206(2), 150-156. doi: 10.1016/j.taap.2004.12.015.

Ostapyuk, A.Y., & Gutyj, B.V. (2018). Influence of cadmium loading on morphological parameters of blood of the Laying Hens. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(88), 48-52. doi: 10.32718/nvlvet8808.

Ostapyuk, A.Y., & Gutyj, B.V. (2019). Influence of cadmium sulfate at different doses on the functional state of the liver of laying chicken. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 103-108. doi: 10.32718/nvlvet9419.

Pavan Kumar, G., & Prasad, M.N.V. (2004). Cadmium-Inducible Proteins in Ceratophyllum demersum L. (a Fresh Water Macrophyte): Toxicity Bioassays and Relevance to Cadmium Detoxification. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 73(1), 174-181. doi: 10.1007/s00128-004-0410-4.

Peng, L., Wang, X., Huo, X., Xu, X., Lin, K., Zhang, J., Huang, Y., & Wu, K. (2015). Blood cadmium burden and the risk of nasopharyngeal carcinoma: a case-control study in Chinese Chaoshan population. Environmental Science and Pollution Research, 22(16), 12323-12331. doi: 10.1007/s11356-015-4533-4.

Rodriguez, E.M., Bigi, R., Medesani, D.A., Stella, V.S., Greco, L.S.L., Moreno, P.A.R., Monserrat, J.M., Pel-lerano, G.N., & Ansaldo, M. (2001). Acute and chronic effects of cadmium on blood homeostasis of an es-tuarine crab, Chasmagnathus granulata, and the modifying effect of salinity. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 34(4), 509-518. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11285463.

Vlizlo, V.V. et al. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni [Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary]. Spolom, Lviv (in Ukrainian).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.