Научная статья на тему 'Вплив препарату “Бендамін” на показники антиоксидантного захисту міокарду щурів за експериментального моделювання серцевої недостатності'

Вплив препарату “Бендамін” на показники антиоксидантного захисту міокарду щурів за експериментального моделювання серцевої недостатності Текст научной статьи по специальности «Ветеринарные науки»

CC BY
44
11
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
фармакологія / препарат “Бендамін” / доксорубiцин / щурі / серцево-судинна недостатність / pharmacology / preparation Bendamin / doxorubicin / rats / cardiovascular failure

Аннотация научной статьи по ветеринарным наукам, автор научной работы — І. С. Вархоляк, Б. В. Гутий

Метою роботи було дослідити вплив препарату “Бендамін” на показники антиоксидантного статусу організму щурів за експериментальної доксорубіцин-індукованої кардіоміопатії. Дослідження проводили на білих статево-зрілих молодих щурах-самцях лінії Вістар масою тіла 180–200 г, яких утримували на стандартному раціоні інститутського віварію Державного науководослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Тварини були розподілені на 3 групи по 6 тварин у кожній: контрольна група – інтактні тварин; дослідна група Д1, в якій тваринам моделювали доксорубіцин-індуковану кардіоміопатію шляхом внутрішньочеревного введення доксорубіцину в дозі 2,5 мг/кг 3 рази на тиждень протягом двох тижнів; дослідна група Д2, в якій тваринам після ін’єкції доксорубіцину, внутрішньошлунково вводили препарат “Бендамін” у дозі 20 мг/кг. Отримані дані вказують про те, що введення експериментальним тваринам дослідної групи доксорубiцину супроводжується iнтенсифiкацiєю в мiокардi процесів вiльнорадикального окиснення. Встановлено підвищення дієнових кон’югатів на 32,7% та ТБК-активних продуктів – на 37,6% порівняно з контрольною групою щурів. Також встановлено, що доксорубіцин після введення в організм щурів зумовлює пригнічення активності глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму тварин. Після застосування препарату “Бендамін” щурам другої дослідної групи встановлено пригнічення процесів перекисного окиснення ліпідів за умов інтоксикації доксорубiцином. У щурів другої дослідної групи вірогідно знижується рівень проміжних та кінцевих продуктів, так у гомогенаті міокарда щурів другої дослідної групи рівень дієнових кон’югатів знизився на 16,8%, а рівень ТБК-активних продуктів – на 20,8% порівняно з першою дослідною групою, у яких були характерні клінічні ознаки кардіоміопатії, викликаної введенням доксорубiцину. Застосування препарату “Бендамін” щурам другої дослідної групи сприяло посиленню ензимної та неензимної ланки антиоксидантної системи, захищаючи структурно-функціональну цілісність біомембран клітин. Результати проведених досліджень збагачують фармакологічну характеристику препарату “Бендамін”, вказують його на достатньо виразний захисний вплив на міокард за експериментальної доксорубіцинової кардіоміопатії та є переконливим доведенням доцільності застосування препарату у ветеринарній практиці.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по ветеринарным наукам , автор научной работы — І. С. Вархоляк, Б. В. Гутий

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Influence of the preparation “Bendamin” on the indicators of antioxidant protection of rat myocardium in experimental modeling of heart failure

The aim of this study was to investigate the effect of Bendamin on the antioxidant status of rats in experimental doxorubicin-induced cardiomyopathy. The studies were performed on white sexually mature young male of Vistar line rats weighing 180–200 g, which were kept on a standard diet of the Institute Vivarium of the State Research Institute of Veterinary Drugs and Feed Additives. Animals were divided into 3 groups of 6 animals in each: control group – intact animals; experimental group R1, in which animals were simulated with doxorubicin-induced cardiomyopathy by intraperitoneal administration of doxorubicin at a dose of 2.5 mg/kg 3 times a week for two weeks; experimental group R2, in which animals were injected with the drug “Bendamin” at a dose of 20 mg/kg after injection of doxorubicin. The data obtained indicate that the introduction into the experimental animals of the experimental group of doxorubicin is accompanied by intensification in the myocardium of the processes of free radical oxidation. The increase in diene conjugates was found to be 32.7% and TBK-active products increased by 37.6% compared to the control group of rats. Doxorubicin was also found to cause inhibition of the glutathione system of the animal's antioxidant protection after administration to rats. After administration of the drug “Bendamin”, rats of the second experimental group were suppressed with lipid peroxidation under the conditions of doxorubicin intoxication. In the rats of the second experimental group, the level of intermediates and end products is likely to decrease, so in the rat myocardial homogenate the level of diene conjugates decreased by 16.8% and the level of TBA-active products by 20.8% compared to the first experimental group. who had clinical signs of cardiomyopathy caused by doxorubicin administration. The use of the drug “Bendamin” in rats of the second experimental group contributed to the enhancement of the enzymatic and non-enzymatic element of the antioxidant system, protecting the structural and functional integrity of cell bioembranes. The results of the studies enrich the pharmacological characteristics of the drug “Bendamin”, indicate its sufficiently clear protective effect on the myocardium in experimental doxorubicin cardiomyopathy and is a convincing proof of the feasibility of the drug in veterinary practice.

Текст научной работы на тему «Вплив препарату “Бендамін” на показники антиоксидантного захисту міокарду щурів за експериментального моделювання серцевої недостатності»

Науковий в^ник Львiвського нацiонального унiверситету ветеринарно! медицини та бютехнологш iMeHi С.З. Гжицького.

CepiH: Вeтeринарнi науки

Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences

ISSN 2518-7554 print ISSN 2518-1327 online

doi: 10.32718/nvlvet9518 http://nvlvet.com.ua

UDC 619.615

Influence of the preparation "Bendamin" on the indicators of antioxidant protection of rat myocardium in experimental modeling of heart failure

I.S. Varkholiak, B.V. Gutyj

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Article info

Received 16.09.2019 Received in revised form

15.10.2019 Accepted 16.10.2019

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine. Tel.: +38-096-486-26-85 E-mail: irynkavet@ukr.net

Varkholiak, I.S., & Gutyj, B. V. (2019). Influence of the preparation "Bendamin" on the indicators of antioxidant protection of rat myocardium in experimental modeling of heart failure. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(95), 98-101. doi: 10.32718/nvlvet9518

The aim of this study was to investigate the effect of Bendamin on the antioxidant status of rats in experimental doxorubicin-induced cardiomyopathy. The studies were performed on white sexually mature young male of Vistar line rats weighing 180-200 g, which were kept on a standard diet of the Institute Vivarium of the State Research Institute of Veterinary Drugs and Feed Additives. Animals were divided into 3 groups of 6 animals in each: control group - intact animals; experimental group R1, in which animals were simulated with doxorubicin-induced cardiomyopathy by intraperitoneal administration of doxorubicin at a dose of 2.5 mg/kg 3 times a week for two weeks; experimental group R2, in which animals were injected with the drug "Bendamin" at a dose of 20 mg/kg after injection of doxorubicin. The data obtained indicate that the introduction into the experimental animals of the experimental group of doxorubicin is accompanied by intensification in the myocardium of the processes of free radical oxidation. The increase in diene conjugates was found to be 32.7% and TBK-active products increased by 37.6% compared to the control group of rats. Doxorubicin was also found to cause inhibition of the glutathione system of the animal's antioxidant protection after administration to rats. After administration of the drug "Bendamin ", rats of the second experimental group were suppressed with lipid peroxidation under the conditions of doxorubicin intoxication. In the rats of the second experimental group, the level of intermediates and end products is likely to decrease, so in the rat myocardial homogenate the level of diene conjugates decreased by 16.8% and the level of TBA-active products by 20.8% compared to the first experimental group. who had clinical signs of cardiomyopathy caused by doxorubicin administration. The use of the drug "Bendamin " in rats of the second experimental group contributed to the enhancement of the enzymatic and non-enzymatic element of the antioxidant system, protecting the structural andfunctional integrity of cell bioembranes. The results of the studies enrich the pharmacological characteristics of the drug "Bendamin", indicate its sufficiently clear protective effect on the myocardium in experimental doxorubicin cardiomyopathy and is a convincing proof of the feasibility of the drug in veterinary practice.

Key words: pharmacology, preparation Bendamin, doxorubicin, rats, cardiovascular failure.

Вплив препарату "Бендамш" на показники антиоксидантного захисту мюкарду щурiв за експериментального моделювання серцево'1 недостатносл

1С. Вархоляк, Б.В. Гутий

Львiвський нацюнальний унiверситет ветеринарног медицини та бютехнологш iменi С.З. Гжицького, м. Львiв, Укра'та

Метою роботи було до^дити вплив препарату "Бендамт " на показники антиоксидантного статусу оргатзму щургв за екс-периментальног доксорубщин-шдуковано! кардюмюпати. До^дження проводили на бтих статево-зртих молодих щурах-самцях лти Вгстар масою тта 180-200 г, яких утримували на стандартному рацгонг тститутського в1варт Державного науково-

до^дного контрольного iнституту ветеринарних препаратiв та кормових добавок. Тварини були розподтеш на 3 групи по 6 тварин у кожнш: контрольна група - штактш тварин; до^дна група Д1, в якш тваринам моделювали доксорубщин-тдуковану кардюмюпатт шляхом внутрШньочеревного введення доксорубщину в дозi 2,5 мг/кг 3 рази на тиждень протягом двох тижтв; до^дна група Д2, в якш тваринам тсля т 'екци доксорубщину, внутрШньошлунково вводили препарат "Бендамт " у дозi 20 мг/кг. Отримат дат вказують про те, що введення експериментальним тваринам до^дноЧ групи доксорубщину супроводжуеться ттенсифтащею в мюкард1 процеЫв втьнорадикального окиснення. Встановлено тдвищення дiенових кон 'югатiв на 32,7% та ТБК-активних продуктiв - на 37,6% порiвняно з контрольною групою щурiв. Також встановлено, що доксорубщин тсля введення в оргатзм щурiв зумовлюе пригшчення активностi глутатюновог системи антиоксидантного захисту оргатзму тварин. Шсля застосування препарату "Бендамт " щурам другог до^дног групи встановлено пригтчення проце^в перекисного окиснення лiпiдiв за умов ттоксикаци доксорубщином. У щурiв другог до^дног групи вiрогiдно знижуеться рiвень промiжних та кнцевих продук-тiв, так у гомогенатi мюкарда щурiв другог до^дноЧ групи рiвень дiенових кон 'югатiв знизився на 16,8%, а рiвень ТБК-активних продуктiв - на 20,8% порiвняно з першою до^дною групою, у яких були характеры кттчш ознаки кардюмюпати, викликаног введенням доксорубщину. Застосування препарату "Бендамт " щурам другог до^дног групи сприяло посиленню ензимног та неен-зимног ланки антиоксидантног системи, захищаючи структурно-функцюнальну цШстсть бюмембран клтин. Результаты прове-дених до^джень збагачують фармакологiчну характеристику препарату "Бендамт", вказують його на достатньо виразний захисний вплив на мюкард за експериментальног доксорубщиновог кардюмюпати та е переконливим доведенням доцiльностi застосування препарату у ветеринарнш практищ.

Ключовг слова: фармакологiя, препарат "Бендамт ", доксорубщин, щур^ серцево-судинна недостаттсть.

Вступ

Патологи серця i судин у собак та шшок надзви-чайно рiзноманiтнi та достатньо поширеш у щоденнш практищ ветеринарного лшаря в Укра!ш та за Н межами. Зпдно класифкацп професора Г.В. Домрачева, у домашшх тварин серцево-судинна патолопя подшя-еться на хвороби мюкарда, перикарда, ендокарда та хвороби кровоносних судин. 1снуе тюна взаемозалеж-шсть мiж вище вказаними патолопями, вшом та породами тварин (Undhad et а1., 2012; Varkholiak, 2016; гМИ^а, 2016; Yata et а1., 2019).

Серцева недостатшсть у собак може бути як вро-дженим дефектом, так i набутим у результат перенесения шфекци. Дана патолопя трапляеться переважно у собак похилого вшу. При серцевш недостатносп у собак серце не спроможне повноцшно виконувати сво! фiзiологiчнi функцп i забезпечувати оргашзм нормальним кровообтэм. Ввдповщно це спонукае до виникнення застшних явищ та попршенню кровопос-тачання оргашв, що своею чергою призводить до появи патолопчних змш у мiокардi (Tjostheim et а1., 2019; O1dach et а1., 2019). Зважаючи на аналiз даних вичизняних i зарубiжних дослiдникiв розробка зруч-ного у застосуваннi i безпечного комплексного кардь ологiчного препарату, використання якого дозволить пвдвищити ефективнiсть л^вання тварин i широкого спектру серцево-судинних патологш е на часi i стано-вить актуальнiсть проведення дослщжень для ветери-нарно! медицини (УагкЪоИак & Gutyj, 2018; 2019; Varcho1yak & Gutyi, 2019).

Метою роботи було дослвдити вплив препарату "Бендамш" на показники антиоксидантного захисту мюкарду щурiв за експериментального моделювання серцево! недостатностi.

Матерiал i методи дослщжень

Дослiдження проводили на бiлих статево-зрших молодих щурах-самцях лши Вiстар масою тша 180200 г, яких утримували на стандартному рацiонi ш-ститутського вiварiю Державного науково-дослiдного контрольного шституту ветеринарних препаратiв та

кормових добавок. Протягом усього експерименту щур1в утримували на збалансованому рацют, що мютив ус необхдт компоненти, питну воду тварини отримували без обмежень i3 скляних пошок об'емом 0,2 лира.

Експериментальнi дослвдження проведенi у вщпо-вiдностi до вимог лжарсько-бюлопчного експерименту з подбору аналопв, постановцi контролю, дотри-манню однакових умов годiвлi та утримання шд час проведення дослiду та обл^ результатiв.

Для створення моделi доксорубщин-шдуковано! кардюмюпати було вiдiбрано 24 щурiв-самцiв. Тварини були розподiленi на 3 групи по 6 тварин у кожнш: контрольна група - штактш тварин; дослвдна група Д1, в якш тваринам моделювали доксорубщин-шдуковану кардiомiопатiю шляхом внутршньочерев-ного введення доксорубiцину в дозi 2,5 мг/кг 3 рази на тиждень протягом двох тижшв; дослвдна група Дг, в як1й тваринам тсля ш'екцд доксорубiцину, внутрш-ньошлунково вводили препарат "Бендамш" у дозi 20 мг/кг.

Умiст продуктiв ПОЛ - дieнових кон'югатiв та ТБК-активних продуктiв, актившсть антиоксидантних ензимiв - глутатiонпероксидази та глутатюнредукта-зи, а також рiвень ввдновленого глутатiону визначали за методами (Vlizlo et al., 2012).

Уа маншуляци з тваринами проводили ввдповщно до Свропейсько! конвенци про захист хребетних тварин, яш використовуються для експериментальних i наукових цшей (Страсбург, 1986 р.).

Аналiз результапв дослiджень проводили за допомогою пакету програм Statistica 6.0. Вiрогiд-шсть рiзниць оцiнювали за t-критерieм Стьюдента. Результата вважали вiрогiдними при Р < 0,05.

Результата та ix обговорення

Отриманi данi вказують про те, що введення експериментальним тваринам дослвдно! групи доксорубщину супроводжуеться шгенсифшащею в мюкар-дi процесiв вiльнорадикального окиснення. Так, на основi проведених дослiджень встановлено пвдви-щення пром1жних та к1нцевих продуклв ПОЛ, а саме

встановлено тдвищення д1енових кон'югапв на 32,7% та ТБК-активних продукпв - на 37,6% порш-няно з контрольною групою щур1в (табл. 1). Окисню-вальне пошкодження бiлкiв призводить до порушення метаболiзму кардiомiоцитiв. Так, в умовах штенси-фшаци вiльнорадикального окиснення в1льш радика-ли пригшчують ензимну ланку антиоксидантно! сис-теми, шдсилюючи таким чином явища оксидацшного стресу в мiокардi (Martyshuk & Gutyj, 2019). Негатив-ний ефект окиснювально-модифiкованих бшшв у клiтинi, очевидно пов'язаний з тим, що окиснеш бшки

виступають як джерело в1льних радикал1в, яш висна-жують запаси клггинних антиоксиданлв.

Зб1льшення кшъкосп ТБК-активних продукпв в мюкард1 щур1в пвд впливом доксорубщину вказуе про збщнення мюкарду полшенасиченими жирними кислотами, як1 е основним субстратом перекисного окиснення лшвдв. Мюкард втрачае основне джерело синтезу простагландишв, що необхдт для його нормально! д1яльност1 та вщграють важливу роль у проце-сах адаптаци мюкарду до навантаження.

Таблиця 1

Показники штенсивносп перекисного окиснення лшвдв у гомогенап мюкарду щур1в за експериментального моделювання серцево! недостатносп та ди препарату "Бендамш" (M ± m, n = 6)

Показники Групи тварин

Контрольна Дослiдна 1 Дослiдна 2

Дiеиовi кон'югати, мкмоль/г 6,45 ± 0,13 8,56 ± 0,39* 7,12 ± 0,22*

ТБК-активш продукти, ммоль/г 30,79 ± 4,50 42,36 ± 2,11* 33,57 ± 2,47

Шсля застосування препарату "Бендамш" щурам друго! дослвдно! групи встановлено пригшчення про-цеав перекисного окиснення лшщв за умов штокси-кацп доксорубiцином. У щур1в друго! дослвдно! групи в1рог1дно знижуеться р1вень пром1жних та к1нцевих продукпв, так у гомогенал мюкарда щур1в друго! дослвдно! групи р1вень д1енових кон'югапв знизився на 16,8%, а р1вень ТБК-активних продукпв - на 20,8% пор1вняно з першою дослвдною групою, у яких були характерш клшчш ознаки кардюмюпати, викликано! введениям доксорубщину.

Отже, препарат "Бендамш" гальмуе надшрне утворення продукпв ПОЛ у патолопчно змшених

тканинах серця щур1в, проявляе шдукуючий вплив на систему антиоксидантного захисту, таким чином за-хищае структурно-функцюнальну цшсшсть бюмемб-ран клггин.

Проведеними дослщженнями встановлено, що до-ксорубщин зумовлюе пригшчення активносп глута-тюново! системи антиоксидантного захисту оргашзму щур1в у першш дослщнш груш. Так, р1вень вщновле-ного глутатюну у гомогенап мюкарду щур1в першо! дослщно! групи в1рог1дно знижувався на 45,3%, тод1 як актившсть глутатюнреоксидази та глутатюнредук-тази ввдповвдно знизилася на 26,1 i 33,3% пор1вняно з показниками контрольно! групи щурiв (табл. 2).

Таблиця 2

Показники системи антиоксидантного захисту у гомогенап мюкарду щурiв за експериментального моделювання серцево! недостатносл та ди препарату "Бендамш" (M ± m, n = 6)

Групи тварин

Показники Контрольна Дослщна 1 Дослщна 2

Вщновлений глутатiон, мкмоль/г Глутатiонпероксидаза, нмоль/хв х мг проте!ну Глутатiонредуктаза, мкмоль/хв х мг проте!ну 0,53 ± 0,08 6,81 ± 0,79 0,57 ± 0,11 0,29 ± 0,05* 5,03 ± 0,54* 0,38 ± 0,12* 0,39 ± 0,05* 6,37 ± 0,37 0,51 ± 0,10

Застосування препарату "Бендамш" щурам друго! дослвдно! групи за умов доксорубщиново! кардюмю-патi! сприяло активацi! глутатiоново! ланки антиоксидантно! системи в мiокардi дослiдних щурiв. Встановлено, що рiвень ввдновленого гутатiону у гомогенатi мiокарду друго! дослщно! групи коливався у межах 0,39 ± 0,05 мкмоль/г.

Шсля дослiдження активностi глутатюнпероксида-зи у мiокардi щурiв дослiдних груп встановлено, що найвищою вона була у друго! дослвдно! групи щурiв, яким задавали препарат "Бендамш". Актившсть дано-го ензиму вiдповiдно була вищою на 26,6% вiдносно iнтоксикованих щурiв, яких не лiкували.

Активнiсть глутатюнредуктази також була вищою у друго! дослщно! групи, де вiдповiдно становила 0,51 ± 0,10 мкмоль/хв х мг проте!ну, тодi як у першо!

дослщно! груп даний показник становив 0,38 ± 0,12 мкмоль/хв х мг проте!ну.

Отже, на основi проведених дослвджень впливу препарату "Бендамш" на показники антиоксидантно! системи мюкарду дослвдних щурiв за умов доксорубь циново! iнтоксикацi!, встановлено що новостворений препарат проявляе корегувальну дш в умовах окис-ного стресу, притаманного доксорубiцин-iндукованiй кардiомiопатi! у щурiв. Результати проведених досль джень збагачують фармакологiчну характеристику препарату "Бендамiн", вказують його на достатньо виразний захисний вплив на мюкард за експеримен-тально! доксорубiциново! кардiомiопатi! та е перекон-ливим доведенням доцiльностi застосування препарату у ветеринарнш практищ.

Висновки

Дш доксорубiцину та розвиток гiпоксичного стану у щурiв супроводжуються активацiею окисного стре-су та посиленням в№норадикальних процесiв, на що вказуе тдвищений рiвень пром1жних та к1нцевих продукпв перекисного окиснення лiпiдiв, а також пригшчення активносл системи антиоксидантного захисту.

Застосування препарату "Бендамш" щурам друго! дослвдно! групи сприяло посиленню ензимно! та неен-зимно! ланки антиоксидантно! системи, захищаючи структурно-функцiональну цiлiснiсть бюмембран клтгин.

Препарат "Бендамiн" гальмуе надмiрне утворення продуктiв ПОЛ у патолопчно змiнених тканинах сер-ця щурiв.

References

Martyshuk, T.V., & Gutyj, B.V. (2019). Influence of feed additive "Butaselmevit-Plus" on antioxidant status of rats in conditions of oxidative stress. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 21(90), 76-81. doi: 10.32718/nvlvet-a9013. Oldach, M.S., Ueda, Y., Ontiveros, E.S., Fousse,

5.L., Harris, S.P., & Stern, J.A. (2019). Cardiac Effects of a Single Dose of Pimobendan in Cats With Hypertrophic Cardiomyopathy; A Randomized, Placebo-Controlled, Crossover Study. Front Vet Sci.,

6, 15. doi: 10.3389/fvets.2019.00015.

Tjostheim, S.S., Kellihan, H.B., Grint, K.A., & Stepien, R.L. (2019). Effect of sildenafil and pimobendan on intracardiac heartworm infections in four dogs. J Vet Cardiol., 23, 96-103. doi: 10.1016/j.jvc.2019.02.001. Undhad, V.V., Fefar, D.T., Jivani, B.M., Gupta, H., Ghodasara, D.J., Joshi, B.P. & Prajapati, K.S. (2012). Cardiac troponin: an emerging cardiac biomarker in

animal health. Vet. World, 5, 508-511. doi: 10.5455/vetworld.2012.508-511.

Varcholyak, I.S., & Gutyi, B.V. (2019). Determination of the chronic toxicity of preparation "Bendamin" on laboratory animals. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 7(2), 63-68. doi: 10.32819/2019.71011. "

Varkholiak, I.S. (2016). The usage of medicines at the cardiovascular pathologies in dogs and cats. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 3(71), 261-265. https://nvlvet.com.ua/index.php/ j ournal/article/view/974.

Varkholiak, I.S., & Gutyj, B.V. (2018). Determination of acute toxicity of "Bendamin" drug in laboratory animals. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(92), 209-212. doi: 10.32718/nvlvet9243.

Varkholiak, I.S., & Gutyj, B.V. (2019). The degree of cumulation of the "Bendamin" drug in the body of white rats. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 82-85. doi: 10.32718/nvlvet9415.

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., & Ratych, I.B. (2012). Laboratorni metody' doslidzhen u biologiyi, tvary'nny'cztvi ta vetery'narnij medy'cy'ni: dovidnyk. L'viv: Spolom (in Ukrainian).

Yata, M., Kooistra, H.S., & Beijerink, N.J. (2019). Cardiorenal and endocrine effects of synthetic canine BNP1-32 in dogs with compensated congestive heart failure caused by myxomatous .mitral valve disease. J Vet Intern Med., 33(2), 462-470. doi: 10.1111/jvim.15416.

Zhulikova, O.A. (2016). Monitoring rasprostranenija serdechno-sosudistyh zabolevanij sredi koshek i sobak v g. Blagoveshhensk amurskoj oblasti. Dal'-nevostochnyj agrarnyj vestnik, 2(38), 49-56. https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-rasprostraneniya-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy-sredi-koshek-i-sobak-v-g-blagoveschensk-amurskoy-oblasti (in Russian).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.