Научная статья на тему 'Ступінь кумуляції препарату “Бендамін” в організмі білих щурів'

Ступінь кумуляції препарату “Бендамін” в організмі білих щурів Текст научной статьи по специальности «Ветеринарные науки»

CC BY
51
9
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
фармакологія / токсикологія / токсичність / препарат “Бендамін” / білі щурі / куміляція / pharmacology / toxicology / toxicity / preparation “Bendamin” / white rats / cumulation

Аннотация научной статьи по ветеринарным наукам, автор научной работы — І. С. Вархоляк, Б. В. Гутий

Багаторазове введення в організм тварин лікарської речовини може призвести до нагромадження її у тканинах організму, тому знання кумулятивних властивостей речовин або умов, які можуть призвести до кумуляції, особливо важливі для розуміння патогенезу інтоксикації, бо це явище часто лежить в основі гострих і хронічних отруєнь. Метою роботи було вивчити ступінь кумуляції препарату “Бендамін” в організмі білих щурів. Властивості препарату щодо кумуляції вивчали на 12 білих щурах масою 150–160 г. Щури були поділені на 2 групи: контрольну та дослідну. Для визначення кумулятивних властивостей препарату “Бендамін”, його вводили лабораторних тваринам починаючи з дози 0,1 DL50, з послідовним збільшенням дози у 1,5 рази через кожні 4 доби. Встановлено, що коефіцієнт кумуляції препарату “Бендамін” становив 8,31 одиниці, що вказувє на те, що препарат не проявляє кумулятивної дії. При визначенні масових коефіцієнтів внутрішніх органів у тварин дослідної групи встановлено тенденцію до збільшення коефіцієнтів маси печінки та селезінки, відповідно, на 5,2 та 5,1%. Масовий коефіцієнт серця тварин дослідної групи зріс на 5,7% відносно контрольної групи. Після дослідження морфологічних показників крові щурів на 24 добу досліду за вивчення кумулятивних властивостей препарату “Бендамін”, встановлено зростання кількості еритроцитів до 6,13 ± 0,27 Т/л, лейкоцитів до 8,42 ± 0,54 Г/л та гемоглобіну до 132,4 ± 2,44 г/л. При аналізі лейкоцитарного профілю у щурів, встановлено зниження кількості еозинофілів та моноцитів відповідно на 1,1 та 1,3% відносно показників контрольної групи. Кількість лімфоцитів у крові дослідної групи щурів зросла на 1,5%, тоді як нейтрофілів на 0,9% порівняно з контролем. При дослідженні рівня загального протеїну, встановлено його незначне збільшення на 5,2%. Активність амінотрансфераз у сироватці крові щурів дослідної групи на 24 добу досліду за вивчення кумулятивних властивостей препарату також зростала на 13 і 8% відносно контрольної групи. Також встановлено зниження рівня креатиніну та загального білірубіну у їх крові щурів відповідно на 3,1 і 8,8%.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The degree of cumulation of the “Bendamin” drug in the body of white rats

Repeated introduction into the body of an animal of a medicinal substance can lead to its accumulation in the tissues of the body. Therefore, knowledge of the cumulative properties of substances or conditions that may lead to cumulations, are especially important for understanding the pathogenesis of intoxication, because this phenomenon often lies at the basis of acute and chronic poisoning. The purpose of the work was to study the degree of cumulation of the “Bendamin” preparation in the body of white rats. The properties of the cumulative drug were studied in 12 white rats weighing 150–160 g. Rats were divided into 2 groups: control and experimental. To determine the cumulative properties of Bendamin, it was administered to laboratory animals starting at a dose of 0.1 DL50, with a sequential increase in the dose of 1.5 times every 4 days. It was found that the cumulative coefficient of Bendamin was 8.31 units, indicating that the drug does not exhibit cumulative effects. In determining the mass coefficients of the internal organs in the animals of the experimental group, the tendency to increase the weight and liver mass coefficients was determined, respectively, by 5.2 and 5.1%. The weight ratio of the heart of the animals of the experimental group increased by 5.7% relative to the control group. After studying the morphological parameters of blood of rats at 24 days of the experiment for studying the cumulative properties of the “Bendamin” drug, an increase in the number of erythrocytes to 6.13 ± 0.27 T/L, white blood cells to 8.42 ± 0.54 G/L and hemoglobin up to 132.4 ± 2.44 g/l. In the analysis of leukocyte profile in rats, there was a decrease in the number of eosinophils and monocytes, respectively, at 1.1 and 1.3% relative to the control group. The number of lymphocytes in the blood of the experimental group of rats increased by 1.5%, while neutrophils by 0.9% compared to the control. When studying the level of total protein, its small increase was determined by 5.2%. The activity of aminotransferases in the blood serum of experimental rats on the 24th day of the experiment for the study of cumulative properties of the drug also increased by 13 and 8% relative to the control group. Also, creatinine and total bilirubin levels in their rat blood were decreased by 3.1 and 8.8%, respectively.

Текст научной работы на тему «Ступінь кумуляції препарату “Бендамін” в організмі білих щурів»

Науковий в1сник Льв1вського нацюнального ушверситету ветеринарно'1 медицини та бютехнологш 1меш С.З. Гжицького.

Сер1я: Ветеринарш науки

Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences

ISSN 2518-7554 print ISSN 2518-1327 online

doi: 10.32718/nvlvet9415 http://nvlvet.com.ua

UDC 619.615

The degree of cumulation of the "Bendamin" drug in the body of white rats

I.S. Varkholiak, B.V. Gutyj

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Article info

Received 09.04.2019 Received in revised form

10.05.2019 Accepted 13.05.2019

Stepan Gzhyttskyi National

University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine. Tel.: +38-096-486-26-85 E-mail: irynkavet@ukr.net

Varkholiak, I.S., & Gutyj, B.V. (2019). The degree of cumulation of the "Bendamin" drug in the body of white rats. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 82-85. doi: 10.32718/nvlvet9415

Repeated introduction into the body oof an animal oof a medicinal substance can lead to its accumulation in the tissues of the body. Therefore, knowledge of the cumulative properties of substances or conditions that may lead to cumulations, are especially important for understanding the pathogenesis of intoxication, because this phenomenon often lies at the basis of acute and chronic poisoning. The purpose of the work was to study the degree of cumulation of the "Bendamin" preparation in the body of white rats. The properties of the cumulative drug were studied in 12 white rats weighing 150-160 g. Rats were divided into 2 groups: control and experimental. To determine the cumulative properties of Bendamin, it was administered to laboratory animals starting at a dose of 0.1 DL50, with a sequential increase in the dose oof 1.5 times every 4 days. It was found that the cumulative coefficient of Bendamin was 8.31 units, indicating that the drug does not exhibit cumulative effects. In determining the mass coefficients of the internal organs in the animals of the experimental group, the tendency to increase the weight and liver mass coefficients was determined, respectively, by 5.2 and 5.1%. The weight ratio oof the heart oof the animals of the experimental group increased by 5.7% relative to the control group. After studying the morphological parameters oof blood of rats at 24 days of the experiment for studoying the cumulative properties oof the "Bendamin " drug, an increase in the number of erythrocytes to 6.13 ± 0.27 T/L, white blood cells to 8.42 ± 0.54 G/L and hemoglobin up to 132.4 ± 2.44 g/l In the analysis oof leukocyte profile in rats, there was a decrease in the number of eosinophils and monocytes, respectively, at 1.1 and 1.3% relative to the control group. The number of lymphocytes in the blood of the experimental group of rats increased by 1.5%, while neutrophils by 0.9% compared to the control. When studying the level of total protein, its small increase was determined by 5.2%. The activity of aminotransferases in the blood serum of experimental rats on the 24th day of the experiment for the study of cumulative properties of the drug also increased by 13 and 8% relative to the control group. Also, creatinine and total bilirubin levels in their rat blood were decreased boy 3.1 and 8.8%, respectively.

Key words: pharmacology, toxicology, toxicity, preparation "Bendamin", white rats, cumulation.

Стутнь кумулящ'! препарату "Бендамш" в opraHi3Mi бших щурiв

1.С. Вархоляк, Б.В. Гутий

Лъвiвсъкий нацюналънийутверситет ветеринарног медицини та бютехнологш iMeHi С.З. Гжицького, м. Лъвiв, Украгна

Багаторазове введення в оргатзм тварин лкарсъког речовини може призвести до нагромадження гг у тканинах оргатзму, тому знання кумулятивних властивостей речовин або умов, як можутъ призвести до кумуляцп, особливо важливi для розумтня патогенезу ттоксикацп, бо це явище часто лежитъ в основi гострих i хромчних отруенъ. Метою роботи було вивчити стутнъ кумуляцп препарату "Бендамiн " в органiзмi быих щурiв. Властивостi препарату щодо кумуляцп вивчали на 12 бглих щурах масою 150-160 г. Щури були подЫем на 2 групи: контролъну та досл1дну. Для визначення кумулятивных властивостей препарату "Бендамш", його вводили лабораторних тваринам починаючи з дози 0,1 DL50, з посл1довним збтъшенням дози у 1,5 рази через кожн 4 доби. Встановлено, що коефщент кумуляцп препарату "Бендамш " становив 8,31 одинищ, що вказуве на те, що препарат не

проявляв кумулятивног ди. При визначенн масових коефщieнтiв внутрштх оргатв у тварин до^дноЧ групи встановлено тенден-щю до збшьшення коефщieнтiв маси печтки та селезтки, вiдповiдно, на 5,2 та 5,1%. Масовий коефщент серця тварин до^дног групи зрк на 5,7% вiдносно контрольног групи. Шсля до^дження морфологiчних показниюв кровi щурiв на 24 добу до^ду за вивчення кумулятивних властивостей препарату "Бендамт", встановлено зростання кiлькостi еритроцитiв до 6,13 ± 0,27 Т/л, лейкоцитiв до 8,42 ± 0,54 Г/л та гемоглобту до 132,4 ± 2,44 г/л. При аналiзi лейкоцитарного профтю у щурiв, встановлено зни-ження кiлькостi еозинофШв та моноцитiв вiдповiдно на 1,1 та 1,3% вiдносно показнитв контрольног групи. Юльмсть лiмфоцитiв у кровi до^дног групи щурiв зросла на 1,5%, тодi як нейтрофШв на 0,9% порiвняно з контролем. При до^дженш рiвня загально-го протегну, встановлено його незначне збтьшення на 5,2%. Активтсть амтотрансфераз у сироватцi кровi щурiв до^дног групи на 24 добу до^ду за вивчення кумулятивних властивостей препарату також зростала на 13 i 8% вiдносно контрольног групи. Також встановлено зниження рiвня креатинту та загального бШрубн у гх кровi щурiв вiдповiдно на 3,1 i 8,8%.

Ключовг слова: фармакологiя, токсикологiя, токсичтсть, препарат "Бендамт ", бш щурi, кумтящя.

Вступ

Патологи серцево-судинно!' системи займають провщне мюце серед хвороб незаразно! етюлоги i е основною причиною смертности Статистичш дан вказують про те, що хвороби серця виявляють у 510% пащенпв, що поступили на прийом до лшаря. Встановлено ряд факторiв ризику виникнення патологи серцево-судинно! системи, зокрема породну схи-льшсть: собаки дрiбних i середшх порвд схильн до розвитку набутих хвороб клапашв (хрошчна хвороба клапашв, ендокардюз), в той час як для собак великих порвд характерний розвиток дилятацшно! кардюмю-пати (ДКМ) i хвороб перикарду (Undhad et а1., 2012; Varkho1iak, 2016; гМШ^а, 2016).

Зважаючи на аналiз даних вiтчизняних i зарубiж-них дослiдникiв розробка зручного у застосуванш i безпечного комплексного кардюлопчного препарату, використання якого дозволить шдвищити ефектив-нiсть лiкування тварин i широкого спектру серцево-судинних патологш е на часi i становить актуальнiсть проведения дослiджень для ветеринарно! медицини.

Вiдповiдно до постанови Департаменту ветеринарно! медицини "Токсиколопчний контроль нових засобiв захисту тварин", затверджених Головним управлiниям ветеринарно! медицини Мшсшьгосппро-ду Укра!ни вiд 16 грудня 1996 р., кожний новий препарат, що рекомендуеться для лшування тварин, повинен вщповвдати таким вимогам (TodoI"iuk et а1., 2018):

• новий препарат, у порiвняннi з препаратом-аналогом, повинен проявляти вищу терапевтичну ефективнiсть;

• вш повинен бути не токсичним для тварин, яким його застосовують;

• препарат або його метаболии не повинш впливати на санггарну як1сть та поживну цiннiсть тваринницько! продукцi!;

• у процеа виробництва та застосування препарат не повинен спричиняти шкоди для довкшля.

Метою роботи було вивчити стушнь кумуляцi!' препарату "Бендамш" в органiзмi бiлих щурiв.

Матерiал i методи досл1джень

Експериментальнi дослiджения проведет у ввдпо-вiдностi до вимог лшарсько-бюлопчного експеримен-ту з тдбору аиалогiв, постановцi контролю, дотри-манню однакових умов годiвлi та утримання пiд час

проведення дослiду та облшу результатiв (Kotsшmbas et а1., 2006; Gutyj et а1., 2016; 2017; 2018).

Властивостi препарату щодо кумуляцi!' вивчали на 12 бших щурах масою 150-160 г. Щури були подiленi на 2 групи: контрольну i дослвдну. Для визначення ступеня кумуляцi! препарату використали метод К.С. Лiма та спiвавторiв (1961) (Ма1аиш et а1., 1988).

Для визначення кумулятивних властивостей препарату "Бендамш", його вводили лабораторних тваринам починаючи з дози 0,1 DL50, з послвдовним збiльшениям дози у 1,5 рази через кожш 4 доби. Щд час дослвду враховували загальний стан i загибель щурiв.

Залежно ввд дi! препарату у доз^ вираховували ко-ефiцiент кумуляци за формулою, запропонованою Ю.С. Каганом i В.В. Станкевичем (Shtabskij & К^аи. 1974):

Ккум = DL50 / DL50 1,

де Ккум - коефщент кумуляцi!, DL 50 и i DL 50 1 - се-реднi смертельш дози за багаторазового та одноразового введення вiдповiдно.

Для виявлення впливу препарату у вищевказаних дозах на оргашзм, в кiнцi дослiду щодо кумуляци на наступну добу шсля останнього введення препарату "Бендамiн", тварин iз кожно! групи зважували, дека-пiтували за умов легкого ефiрного наркозу та ввдби-рали ввд них зразки кровi для проведення гематолоп-чних i бiохiмiчних дослвджень (V1iz1o et а1., 2012). Пюля патологоанатомiчного розтину ввд тварин ввд-бирали внутрiшнi органи, зважували та вираховували коефщенти !х маси, порiвняно з контрольною гру-пою.

Результати та 1х обговорення

За умов дослвдження властивостей препарату "Бендамiн" в дозах щодо кумуляци загибелi дослiдних тварин протягом дослiду не виявлено.

Сумарна середня введена доза (DL50n) на одного щура протягом усього експерименту становила: DL50n = (500 • 4) + (750 • 4) + (1125 • 4) + (1687,5 • 4) + (2531,25 • 4) + (3796,875 • 4) = 41562,5 мг/кг.

DL50n = 2000 + 3000 + 4500 + 6750 + 10125 +15187,5 = 41562,5 мг/кг.

Зпдно з формулою, коефщент кумуляци (Ккум) становить:

Ккум = 41562,5:5000 = 8,31 одиниць

Отже, коефщент кумуляци препарату "Бендамш" становив 8,31 одиниш, що вказувало на те, що

препарат не проявляе кумулятивно! ди.

Для виявлення здатносл препарату "Бендамш" накопичуватися в органах та тканинах бших щур1в проводили визначення ïx масових коефщенпв внутршшх оргашв. Результати дослвджень наведено у таблиц 1. Як видно з даних, наведених у таблиц 1, при визначенш масових коефщенпв внутршшх оргашв у тварин дослiдноï групи встановлено тенденцш до зб№шення коефiцiентiв маси печiнки та селезшки, вiдповiдно, на 5,2 та 5,1%. Масовий коефщент серця тварин дослiдноï групи зрiс на 5,7% вщносно контрольноï групи.

Встановлено, що у щурiв дослiдноï групи масовий коефщент нирок незначно знизився вiдносно контролю, де вщповвдно масовий коефiцiент право1' нирки становив 3,1 ± 0,14, лiвоï нирки - 3,5 ± 0,11, тодi як у контролi данi показники становили 3,3 ± 0,13 i 3,7 ± 0,12.

Таблиця 1

Коефщенти маси внутршшх органiв бiлиx щурiв з вивчення кумулятивних властивостей препарату "Бендамш" (M ± m, n = 6)

Внутршш органи Контроль Дослiд

Печшка 34,6 ± 1,10 36,4 ± 2,15

Серце 3,5 ± 0,16 3,7 ± 0,29

Селезшка 3,9 ± 0,20 4,1 ± 0,13

Легеш 8,3 ± 0,31 8,7 ± 0,45

Нирка права 3,3 ± 0,13 3,1 ± 0,14

Нирка лша 3,7 ± 0,12 3,5 ± 0,11

Тимус 2,25 ± 0,23 2,42 ± 0,7

Показники

Групи тварин

Контрольна

Дослана

Гемоглобш, г/л 126,1 ± 2,11 132,4 ± 2,44

Еритроцити, Т/л 5,81 ± 0,25 6,13 ± 0,27

Лейкоцити, Г/л 8,34 ± 2,76 8,42 ± 0,54

Еозинофiли, % 2,14 ± 0,14 1,04 ± 0,31*

Нейтрофши, % 25,2 ± 1,61 26,1 ± 1,40

Шмфоцити, % 69,6 ± 1,95 71,1 ± 1,48

Моноцити, % 3,06 ± 0,32 1,76 ± 0,23*

При аналiзi лейкоцитарного профшю у щурiв на 24 добу дослвду за вивчення кумулятивних властивостей препарату "Бендамш", встановлено зниження шлько-стi еозинофiлiв та моноцитiв вщповвдно на 1,1 та 1,3% ввдносно показник1в контрольно!' групи. Кiлькiсть лiмфоцитiв у кровi дослiдноï групи щурiв зросла на 1,5%, тодi як нейтрофшв на 0,9% порiвняно з контролем.

Встановлено, що тривале введення препарату "Бе-ндамiн" у зростаючих дозах впливало на деяк1 бюхь мiчнi показники дослвдних тварин (табл. 3). При дос-лiдженнi рiвня загального протешу, встановлено його незначне збшьшення у кровi дослiдноï групи щурiв на 24 добу дослвду на 5,2% порiвняно з контрольною групою. Активнiсть амiнотрансфераз у сироватцi кровi щурiв дослiдноï групи на 24 добу дослщу за вивчення кумулятивних властивостей препарату та-кож зростала на 13 i 8% ввдносно контрольноï групи. Активнiсть лужноï фосфатази у сироватш кровi до-слщних щурiв зросла до 162,6 ± 31,2 Од/л, тодi як у контрольноï групи щурiв даний показник був дещо нижчим i ввдповвдно становив 158,5 ± 25,4 Од/л.

Поряд iз зростання ензимiв у сироватш кровi щу-рiв дослiдноï групи, також встановлено зниження рiвня креатинiну та загального бiлiрубiну у ïx кровi вiдповiдно на 3,1 i 8,8%.

Таблиця 3

Бiоxiмiчнi показники кровi щурiв на 24 добу дослвду за вивчення кумулятивних властивостей препарату "Бендамiн" (М ± m, n = 6)

Величина коефщенпв маси легень та тимусу на перюд дослiджень коливалася у межах 8,7 ± 0,45 i 2,42 ± 0,7 проти контрольноï групи 8,3 ± 0,31 i 2,25 ± 0,23.

Пiсля дослвдження морфолопчних показник1в кровi щурiв на 24 добу дослщу за вивчення кумулятивних властивостей препарату "Бендамш", встановлено зростання шлькосп еритроципв до 6,13 ± 0,27 Т/л, лейкоципв до 8,42 ± 0,54 Г/л та гемоглоб^ до 132,4 ± 2,44 г/л проти вiдповiдниx контрольних зна-чень: 5,81 ± 0,25 Т/л, 8,34 ± 2,76 Г/л, 126,1 ± 2,11 г/л (табл. 2).

Таблиця 2

Морфолопчш показники кровi щурiв на 24 добу дослвду за вивчення кумулятивних властивостей препарату "Бендамш" (М ± m, n = 6)

Групи тварин

Показники Контрольна Дослдаа

Протеш загальний, г/л 68,45 ± 1,77 72,05 ± 2,32

АлАТ, Од/л 63,2 ± 2,46 71,4 ± 2,37*

АсАТ, Од/л 161,1 ± 3,66 174,3 ± 4,58*

ЛФ, Од/л 158,5 ± 25,4 162,6 ± 31,2

Креатинн, мкмоль/л 77,2 ± 1,19 74,8 ± 1,83

Сечовина, ммоль/л 6,58 ± 0,41 6,64 ± 0,25

Бшрубш загальний, 3,76 ± 0,52 3,43 ± 0,40

мкмоль/л

Примтка: стушнь вiрогiдностi - * Р < 0,05

Концентрашя сечовини у кровi щурiв на 24 добу дослщу за вивчення кумулятивних властивостей препарату "Бендамш" коливалася у межах 6,64 ± 0,25 ммоль/л, проти контрольних величин 6,58 ± 0,41 ммоль/л.

Висновки

Препарат "Бендамш" не володiе кумулятивною ак-тившстю, коефiцiент кумуляцiï становив 8,31 одиниш. За цих умов, застосування препарату призводило до стимуляцiï гемопоезу та посилення протеïнсинтезувальноï функцiï печшки.

Примтка: ступiнь вiрогiдностi - * Р < 0,05

References

Gutyj, B., Grymak, Y., Hunchak, V., Mysak, A., Nazaruk, N., Brezvyn, O., Hariv, I., Shcherbatyy, A., Semeniv, B., Bushueva, I., Parchenko, V., & Kaplaushenko, A. (2018). Preclinical searches of the preparation Thireomagnile. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 688-695. doi: 10.15421/2018_267.

Gutyj, B., Khariv, I., Binkevych, V., Binkevych, O., Levkivska, N., Levkivskyj, D., & Vavrysevich, Y. (2017). Research on acute and chronic toxity of the experimental drug Amprolinsyl. Regul. Mech. Biosyst., 8(1), 41-45. doi: 10.15421/021708.

Gutyj, B., Paska, M., Levkivska, N., Pelenyo, R., Nazaruk, N., & Guta, Z. (2016). Study of acute and chronic toxicity of 'injectable mevesel' investigational drug. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(2), 174180. doi: 10.15421/201649.

Kotsiumbas, I.Ia., Malyk, O.H., & Patereha, I.P. (2006). Doklinichni doslidzhennia veterynarnykh likarskykh zasobiv. L.: Triada plius (in Ukrainian).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Malanin, L.P., Morozov, A.P., & Selivanova, A.S. (1988). Metodicheskie ukazanija po opredeleniju toksicheskih svojstv preparatov, primenjaemyh v veterinarii i zhivotnovodstve. Veterinarnye preparaty: Spravoch-nik. M.: Agropromizdat, 239-289 (in Russian).

Shtabskij, B.M., & Kagan, Ju.S. (1974). K ocenke kumuljativnyh svojstv himicheskih veshhestv po

indeksu i standartizovannomu kojefficientu ku-muljacii. Gigiena i sanitarija, 3, 65-68 (in Russian).

Todoriuk, V.B., Hunchak, V.M., Gutyj, B.V., Gufriy, D.F., Hariv, I.I., Khomyk, R.I. , & Vasiv, R.O. (2018). Preclinical research of the experimental preparation "Ferosel T". Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 1(1), 3-9. doi: 10.32718/ujvas1-1.01.

Undhad, V.V., Fefar, D.T., Jivan, B.M. Gupta, H., Ghodasara, D.J., Joshi, B.P., & Prajapati, K.S. (2012). Cardiac troponin: an emerging cardiac biomarker in animal health. Vet. World, 5(8), 508-511. doi: 10.5455/vetworld.2012.508-511.

Varkholiak, I.S. (2016). The usage of medicines at the cardiovascular pathologies in dogs and cats. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 3(71), 261-265. https://nvlvet.com.ua/index.php/ j ournal/article/view/974.

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., & Ratych, I.B. (2012). Laboratorni metody' doslidzhen u biologiyi, tvary'nny'cztvi ta vetery'narnij medy'cy'ni: dovidnyk. L'viv: Spolom (in Ukrainian).

Zhulikova, O.A. (2016). Monitoring rasprostranenija serdechno-sosudistyh zabolevanij sredi koshek i sobak v g. Blagoveshhensk amurskoj oblasti. Dal'-nevostochnyj agrarnyj vestnik, 2(38), 49-56. https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-rasprostraneniya-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy-sredi-koshek-i-sobak-v-g-blagoveschensk-amurskoy-oblasti (in Russian).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.