Научная статья на тему 'Супутні послуги в системі аудиторської діяльності'

Супутні послуги в системі аудиторської діяльності Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
24
10
Поделиться
Ключевые слова
послуги аудиту / супутні послуги / класифікація супутніх послуг аудиту

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Д. С. Сушко

Розглянуто місце супутніх аудиту послуг у системі аудиторської діяльності. Проведено критичний аналіз стану вітчизняного ринку аудиторських послуг, досліджено динаміку змін у структурі аудиторських послуг згідно з вітчизняним законодавством, наведено зарубіжний досвід щодо видів супутніх аудиту послуг.

Related services in the system of auditing

The place of relative auditing services in the system of auditing activities has been considered. The critical analysis of the state of national market of auditing services has been carried out as well as the foreign experience concerning the types of relative auditing services has been presented, the dynamic of changes in the structure of audit services under national legislation has been researched.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Супутні послуги в системі аудиторської діяльності»

них елеменпв системи економiчноl безпеки пiдприeмства е також аналiз i уп-равлшня фiнансовими ризиками.

Окрiм цього, у процеш оцiнювання поточного рiвня забезпечення еко-номiчноl безпеки пiдлягають анатзу: фiнансова звiтнiсть i результати роботи тдприемств, 1х платоспроможтсть, фiнансова незалежтсть, структура i ви-користання катталу та прибутку; конкурентний стан тдприемств на ринку -частка ринку, яку мають суб'екти господарювання; рiвень технологiй i менеджменту; ринок щнних паперiв пiдприемства - оператори та швестори щн-них паперiв, курс акцiй.

Зрозумшо, що забезпечення належного рiвня економiчноl стшкосп, а також л^щносл та платоспроможносп, е чи не найбшьш важливим завдан-ням кожного пiдприемства. Водночас на макро- чи мезорiвнi iерархп управ-лiння економiкою важливо забезпечити належний рiвень економiчноl безпеки малого тдприемництва, а саме - перевищення загально! суми власного каш-талу суб'екпв пiдприемництва над загальною сумою залученого катталу, а також перевищення суми реальних фактичних обiгових активiв тдприемств над загальною сумою реальних фактичних короткотермшових зобов'язань.

Для цього органам державного управлшня потрiбно реалiзувати заходи, спрямоват на виявлення окремих тдприемств, груп пiдприемств чи сек-торiв бiзнесу, якi характеризуються неналежними показниками економiчноl стiйкостi та лжвщносп, а також на ведення просвггницько! та навчально! роботи з консультування суб'екпв пiдприемництва на предмет засобiв покра-щення !х фшансового стану. До реалiзацil цих заходiв можуть бути залученi асоцiативнi тдприемницью об'еднання, а також консалтинговi фiрми; доцшь-ним е створення безкоштовних (для пiдприемцiв) коуч-центрiв та "гарячих" телефонних лiнiй.

Основою таких заходiв мае бути розроблення типових сценарпв покра-щення фiнансового стану суб'екпв тдприемництва та запровадження ефек-тивного фшансового планування (розробки сукупностi заходiв iз забезпечення розвитку тдприемства необхiдними фiнансовими ресурсами, збалансова-ност !х джерел та пiдвищення ефективносп економiчноl дiяльностi в майбут-шх перiодах). При цьому вихiдними передумовами фiнансового планування суб'екта господарсько! дiяльностi е: 1) основнi напрями розвитку тдприемства вщповщно до стратеги управлiння ним; 2) показники економiчного розвитку, якi плануються, передусiм обсяги господарсько! та швестицшно! дь яльностц сума доходу (виручки) вiд реалiзацil продукцп (робiт, послуг), вит-рат i прибутку; 3) обрана тдприемством полiтика фiнансування, його активiв; 4) цiльовi фiнансовi нормативи, установленi на тдприемствц 5) прогноз кон'юнктури фшансового ринку на плановий перюд; 6) результати мониторингу фiнансового стану суб'екта тдприемництва у передплановому перюд^

Вважаемо також, що до складових роботи у цьому напрямi можна вщ-нести: вибiр основних показникiв-iндикаторiв монiторингу; створення системи стандарпв економiчноl дiяльностi; визначення сукупностi шформативних звiтних показниюв за напрямами мониторингу; обгрунтування сукупностi уза-гальнювальних показниюв фактичного стану пiдприемства; оцiнку рiвня вщ-хилень фактичних результатiв економiчноl дiяльностi вiд планових; виявлен-

ня причин вщхилень; виявлення резервiв покращення фшансового стану; обгрунтування заходiв покращення цшьових фiнансових нормативiв i плано-вих показниюв.

Вважаемо, що реалiзацiя цих заходiв у сукупностi сприятиме розвитку ефективно! системи гарантування економ1чно! безпеки в1тчизняних суб'ектiв малого пiдприемництва.

Висновки. Отже, покращення функцюнальних механiзмiв державно! пол1тики змiцнення економ1чно! безпеки суб'еклв малого пiдприемництва пе-редбачае реалiзацiю тако! послiдовностi дiй: зб1р, опрацювання шформацп та розрахунок внутршньо!, зовшшньо! компонент та узагальнювального рiвня економ1чно! безпеки пiдприемств; запровадження постiйно дточого мошто-рингу рiвня та характеристик економ1чно! безпеки; розроблення заходiв з по-силення незабезпечених функцiональних складниюв та iндикаторiв економ1ч-но! безпеки тдприемств (обгрунтування прiоритетiв подальшого змщнення фшансово! стiйкостi; визначення заход1в, спрямованих на тдвищення рiвня лiквiдностi та платоспроможностц планування подальшого збiльшення обся-гiв господарсько! д1яльносп, збiльшення фшансового результату та рентабельной дiяльностi; визначення прiоритетiв та джерел фшансування швес-тицшно-шновацшно! полiтики; змiцнення позицш пiдприемства на фондовому ринку); планування ресурсного забезпечення та оч1куваних результапв за-ходiв; реалiзацiя заход1в, контроль !х результативностi та коригування; роз-виток системи iнформацiйно-аналiтичного забезпечення, системи стратепч-ного i тактичного, оргашзацшного й мотивацiйного управлiння системою економ1чно! безпеки пiдприемств та 1! поступова iмплементацiя в основу вше! планово! роботи на малих тдприемствах.

Л1тература

1. Благодетелева-Вовк С. Л. Збалансована система показниюв та II використання для фь нансового оздоровлення тдприемств. [Електронний ресурс]. - Доступний з Ьйр://^'^'^'. ех8о1-ver.narod.ru/Artica1/Management/enterprise.ht1m.

2. Глущенко С. В. Управление финансовым риском и экономическая безопасность предприятия / С.В. Глущенко // Проблемы обеспечения экономической безопасности : матер. Междунар. науч.-практ. конф. - Донецк : РИА ДонНТУ, 2001. - С. 91.

3. Гришко Н.В. Методичш аспекти оцшки фшансово! складово! економ1чно! безпеки тдприемства / Наталiя Вiкторiвна Гришко // Регiональнi перспективи : наук. журнал. - 2002. - № 1. - С. 112-115.

4. Свдокимов Ф.1. Узагальнююча оцшка фiнансовоI' складово! рiвня економiчноI' безпеки тдприемства / Ф.1. Свдокимов, О.В. Мiзiна, О.О. Бородiна // Екож^чш працi ДонНТУ. -Сер.: Екож^чна. - Донецьк : Вид-во ДонНТУ. - 2002. - Вип. 47. - С. 6-12.

5. Кизим М.О. Оцшка i дiагностика фшансово! стiйкостi пiдприемства / М.О. Кизим та ш. - Харюв : ВД "1нжек", 2003. - 144 с.

Поповиченко Ю.А. Функциональные механизмы укрепления экономической безопасности субъектов малого предпринимательства

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Доказана необходимость усовершенствования государственной политики укрепления экономической безопасности сектора малого предпринимательства национальной экономики. Обоснованны функциональные механизмы государственной политики в сфере укрепления экономической безопасности малых предприятий, определена необходимая этапность ее реализации и перечень мероприятий и средств государственной политики, которые в совокупности будут содействовать развитию

эффективной системы гарантирования экономической безопасности отечественных субъектов малого предпринимательства.

Ключевые слова: малое предпринимательство, экономическая безопасность, функциональные механизмы укрепления.

Popovickenko Yu.A. Functional mechanisms of strengthening of economic security of small business entities

The necessity of improvement of public policy of strengthening of economic security of sector of small enterprise of national economy is well-proven. Grounded functional mechanisms of public policy in the field of strengthening of economic security of small enterprises, certainly necessary stage of its realization and list of measures and facilities of public policy, which in an aggregate will assist development of the effective system of guaranteeing of economic security of domestic small business entities.

Keywords: small enterprise, economic security, functional mechanisms of strengthening.

УДК 657 Управляючий партнер Д.С. Сушко, канд. екон. наук -

ТОВ "Аудиторська компанш "П.С.П. Аудит"

СУПУТН1 ПОСЛУГИ В СИСТЕМ1 АУДИТОРСЬКО1 Д1ЯЛЬНОСТ1

Розглянуто мюце супутшх аудиту послуг у racTeMi аудиторсько! дiяльностi. Проведено критичний аналiз стану втизняного ринку аудиторських послуг, досл> джено динамжу змш у cтруктурi аудиторських послуг згщно з втизняним законо-давством, наведено зарубiжний досвщ щодо BTOiB супутшх аудиту послуг.

Ключовг слова: послуги аудиту, супутш послуги, класифжащя супутшх послуг аудиту.

Постановка проблеми. З розвитком ринкових вщносин в Укра!ш вщ-буваегься динам1чний розвиток ринку аудиторських послуг. Процес рефор-мування нормативно-правово! бази i створення спещальних мехашзм1в у сфе-р1 послуг аудиту сприяе забезпеченню особистих, корпоративних та держав-них штереив, визначае потреба розгляду теоретичних основ послуг аудиту, зокрема i супутшх аудиту послуг як !х важливо! складово!. Одним з актуаль-них питань, якi потребують удосконалення, е визначення видiв аудиторських послуг та побудова вщповщно! клаcифiкацi! таких послуг.

Мета дослвдження полягае у визначенш видiв cупутнiх аудиту послуг та порiвняннi клаcифiкацi! аудиторських послуг в Укра!ш та iнших кра!нах з метою формування !х класифжацп.

Анал1з останн1х досл1джень i публжацш. Найбiльш вагомi досль дження з питань надання аудиторських послуг проведет вичизняними та за-рубiжними вченими, зокрема, Р.А. Алборовим, С.М. Бичковою, Ф.Ф. Бутин-цем, В.П. Бондарем, Л.1. Воронiною, А.М. Герасимовичем, А.Я. Гончаруком, Г.М. Давидовим, Ф.Л. Дeффлiзом, Г.Р. Джешком, Н.1. Дорош, А.Г. Загород-нiм, С.Я. Зубiлeвич, Р.А. Костирко, €.А. Крупченко, М.Л. Макальською, Н.1. Петренко, О.А. Петрик, Н.А. Шрожковою, О.Ю. Редько, В.М. О'Рейлл^ B.C. Рудницьким, Н.Г. Сичовим, В.В. Скобарою, Я.В. Соколовим, В.П. Суйцем, О.О. Тереховим, Б.Ф. Усачем, М.Б. Хiршeм, Л.С. Шатковсь-кою, М.М. Шигун, А.Д. Шереметом та im З урахуванням напрацювань вче-них, необхщним е подальше доcлiджeння удосконалення класифжацп аудиторських послуг в Укра!ш, зокрема cупутнiх.

Виклад основного матерiалу. Аналiз ринку аудиторських послуг що-до структури замовлень у сферi аудиту, за офiцiйними даними Аудиторсько! палати Укра!ни (АПУ) свщчить про значне переважання у 2006 р. супутшх аудиторських послуг (77847 од. - 70 %) порiвняно з аудитом фшансово! зв№ ность Ця тенденцiя збереглася i в 2010 р., в якому обсяг наданих супутшх послуг становив 112984 од. або 74 % вщ обсяпв виконаних робгг. Динамжу супутшх послуг, наданих суб'ектами аудиторсько! дiяльностi в 2008-2011 рр. наведено на рисунку.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Фактичний обсяг наданих супутшх послуг в части ж завдання

з виконання погоджених процедур, тис. гри

□ Фактичний обсяг наданих супутшх послуг в частит завдання з тдготовки фшансовоТ шформацп, тис. грн —о— Питома вага супутшх послуг в частит завдання з виконання

погоджених процедур (%) у загальному обсяз1 наданих послуг —♦— Питома вага супутшх послуг в частит завдання з тдготовки фшансовоТ шформацп (%) у загальному обсяз1 наданих послуг Рис. Супутш послуги, надаш суб'ектами аудиторськоХ дiяльностi в 2008-2011 рр. [8]

Перелж послуг, яю можуть надавати аудитори (аудиторсью фiрми), визначае Аудиторська палата Укра!ни вiдповiдно до стандартiв аудиту. Ст. 3 Закону Укра!ни "Про аудиторську дiяльшсть" регламентовано, що аудитори (аудиторсью фiрми), крiм аудиту, можуть надавати "iншi аудиторськi послуги, пов'язаш з !х професiйною дiяльнiстю, зокрема, по веденню та вщ-новленню бухгалтерського облiку, у формi консультацiй з питань бухгал-терського облжу та фшансово! звiтностi, експертизи i оцiнювання стану фь нансово-господарсько! дiяльностi та iнших видiв економжо-правового забез-печення господарсько! дiяльностi суб'ек^в господарювання" [1]. Окрiм цього, аудитори (аудиторсью фiрми) можуть проводити перевiрку iпотечного покриття вiдповiдно до Закону Укра!ни "Про iпотечнi обл^аци" [2].

Перелж послуг, якi можуть надавати аудитори (аудиторсью фiрми), також прийнятий ршенням Аудиторсько! палати Укра!ни [7] вщ 22.12.2011 № 244/14. Цей перелж охоплюе три групи: • Група I. Послуги у сфер1 аудиту.

• Група II. Iншi послуги, пов'язанi з професшною дiяльнiстю аудиторш (аудиторських фiрм), визначенi Законом Украши "Про аудиторську дшльшсть".

• Група III. Оргашзацшне та методичне забезпечення аудиту.

Вщповщно до глосарiю Мiжнародних стандарпв контролю якостi, аудиту, огляду, шшого надання впевненостi та супутнiх послуг, супутш послуги (related services) - це послуги, як включають узгодженi процедури та тдго-товку iнформацiï [3]. Супутнi послуги, визначеш Мiжнародними стандартами супутнiх послуг, охоплюють: завдання з виконання погоджених процедур сто-совно фiнансовоï шформацн; завдання з тдготовки фiнансовоï iнформацiï.

Зазначен послуги не передбачають висловлення впевненосп аудитора, оскiльки аудитор надае звiт про фактичнi результати виконання узгодже-них процедур або виступае як бухгалтер, виконуе процедури, яю не призна-ченi та не дають можливостi висловити думку. Склад послуг, яю можуть на-давати суб'екти аудиторсь^ дiяльностi в Украш, змiнювався вiдповiдно до розвитку вичизняного законодавства, що регламентуе аудиторську дiяль-нiсть. Вказанi змiни наведенi у таблищ.

Табл. Змти нормативного регулювання щодо перетку послуг, яш можуть надавати аудитори (аудиторсьш фiрми)

1998 р. Нацюнальш нормативы аудиту (втра-тили чиннiсть з 2003 р.) 2007 р. Перелж послуг, яю можуть надавати аудитори (ауди-торсью фирми) 2011 р. Перелж послуг, яю можуть надавати аудитори (ауди-торсью фiрми) (чинний)

I. Аудит I. Завдання з надання впевненоси, зокрема: 1.1. Завдання з надання впевненоси, зокрема:

Аудит вторично! фтансово! тформацп Аудит icmopu4Hoï фтансово1 тформацп

Огляд вторично! фтансово! тформацп Огляд icmopu4Hoï фiнaнсовоï тформацп

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Завдання з надання впевненос-тi, що не е аудитом або огля-дом (всього 17 видiв) Завдання з надання впевненос-mi, що не е аудитом або огля-дом (всього 17 видiв)

II. Супутш послуги: II. Супутш послуги (визначеш Мжнародними стандартами супутшх послуг), зокр.: 1.2. Супутш послуги (визначеш Мiжнародними стандартами супутшх послуг), зокр.:

Оглядова nepeeipKa Завданняз виконання погоджених процедур Завданняз виконання погоджених процедур

Операцшна nepeeipKa Завдання з тдготовки фшансово1 тформацп Завдання з тдготовки фiнaнсовоï тформацп

Комптящя (трансформащя облжу) III. Iншi послуги (визначеш Законом Украши "Про аудиторську дiяльнiсть") (всього 13 видiв) 2. Iншi послуги (визначеш Законом Украши "Про аудиторську дiяльнiсть") (всього 13 видiв)

IV. Оргашзацшне i методичне забезпечення аудиту 3. Оргашзацшне i методичне забезпечення аудиту

Розроблення i видання методичних матерiалiв Розроблення i видання методичних мamepiaлiв

Проведення професшних тренiнгiв для практикуючих аудиторiв Проведення професшних mpeнiнгiв для практикуючих ayдиmоpiв

Здшснення заходiв з контролю якостi аудиторських послуг Здшснення зaходiв з контролю якосmi аудиторських послуг

Окреслення у влчизняному законодавст спектра аудиторських пос-луг забезпечуе пiдвищення прозоростi ринку та розширення дiлових контак-пв, сприяе взаемоди користувачiв шформацп, встановлюе довiру мiж ними.

Вивчення наведених нормативних вимог щодо визначення складу су-путнiх послуг дае змогу визначити, що Нацiональними нормативами аудиту склад послуг розглядався досить широко, на вщм^ вiд складу супутшх послуг, визначеного Перелiком послуг, яю можуть надавати аудитори (ауди-торськi фiрми), котрий за основу приймае Мiжнароднi стандарти супутнiх послуг 4400 "Завдання з використання узгоджених процедур стосовно фшан-сово1 шформацп" та 4410 "Завдання з тдготовки шформацп для фшансово! звiтностi" [4]. Вщповщно, на сьогоднi до супутшх послуг в Укра!ш належать завдання з виконання погоджених процедур та завдання з тдготовки фшан-сово1 шформацп.

Завдання з використання узгоджених процедур стосовно фшансово! шформацп передбачае потреба узгодження визначених аудиторських процедур аудитором, суб'ектом господарювання i будь-якими вщповщними треть ми особами, зокрема, це може бути виконання аудитором певних процедур стосовно окремих статей фiнансових даних (дебггорсько!, кредиторсько! за-боргованостi) або фшансово! звлносп з обов'язковим наданням звiту про фактичш результати. Завдання з тдготовки шформацп обумовлюе, що аудитор використовуе не аудиторський досвщ, а бухгалтерський для збирання, класифжацп та узагальнення фшансово! шформацп, зокрема, це може бути представлення узагальнено! шформацп у форм^ зручнiй для оброблення та розумшня, без перевiрки тверджень, на яких Грунтуеться така шформащя.

На вiдмiну вiд вiтчизняного досвщу щодо трактування супутнiх послуг як послуг, яю включають узгоджеш процедури та пiдготовку шформацп, в Росшськш Федерацп супутнi аудиту послуги розглядають як тд-приемницьку дiяльнiсть, що здiйснюеться аудиторськими органiзацiями, ^м проведення аудиту. Зокрема, супутнi послуги аудиту трактують широко та класиф^ють за двома ознаками з таким подшом на послуги контролю, ш-формацiйнi та послуги ди:

• послуги, сутсш з проведениям у суб'екта господарювання обов'язково!

аудиторсько! перев1рки;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

• послуги, несум1сн1 з проведенням у суб'екта господарювання обов'язково!

аудиторсько! перев1рки.

До послуг ди вщносять послуги зi створення документiв, склад яких встановлений в договорi з суб'ектом господарювання, рашше суб'ектом господарювання не створених. До послуг контролю вщносять послуги з перевiр-ки документа на предмет !х вiдповiдностi критерiям, узгодженим аудиторсь-кою оргашзащею з суб'ектом господарювання; контроль ведення обл^ i складання звлностц контроль нарахування i сплати податюв та iнших обов'язкових платежiв; тестування бухгалтерського персоналу суб'ектом господарювання. До шформацшних послуг вiдносять: послуги з тдготовки ус-них i письмових консультацiй з рiзних питань; проведення навчання, семша-рiв, "круглих столiв"; iнформацiйне обслуговування та видання методичних рекомендацш i т.iн. [9].