Научная статья на тему 'Электрон таълим ресурсларини яратиш талаблари ва технологияси'

Электрон таълим ресурсларини яратиш талаблари ва технологияси Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
4897
922
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ахборотлаштириш / жамият / таълим / электрон / масофавий / ресурс / талаблар: дидактик / услубий / психологик / техник / технологик / санитар-гигиеник / informatization / society / education / electronic / distance / resource / requirements: didactic / psychological / technical / technological / sanitary-hygienic

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Рахимов О.

Мақолада ахборотлашган жамиятда таълимни ахборотлаштириш масалалари, замонавий таълим тизимида АКТ ва таълим ресурсларининг ўрни, электрон таълим ресурсларининг моҳияти, таснифи, электрон ўқув ресурсларининг намунавий таркиби, уларни яратишга қўйилган талаблар, яратиш тамойиллари ва босқичлари ёритилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

REQUIREMENTS AND TECHNOLOGIES OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES CREATION

In the article are shown issues of education informatization in information society, the role of ICT and resources of education in modern system of education, understanding of electronic resources of education, their classification, typical contents, requirements for electronical educational resources development, and main principles and stages of those development.

Текст научной работы на тему «Электрон таълим ресурсларини яратиш талаблари ва технологияси»

Рахимов О.Д.,

Тошкент ахборот технологиялари университети Карши филиали «Табиий ва умумкасбий фанлар» кафедраси доценти, техника фанлари номзоди, Узбекистон Республикаси Турон Фанлар Академияси академиги

ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ ТАЛАБЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ

РАХИМОВ О. ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ ТАЛАБЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ

Маколада ахборотлашган жамиятда таълимни ахборотлаштириш масалалари, замонавий таъ-лим тизимида АКТ ва таълим ресурсларининг урни, электрон таълим ресурсларининг мох,ияти, таснифи, электрон укув ресурсларининг намунавий таркиби, уларни яратишга куйилган талаб-лар, яратиш тамойиллари ва боскичлари ёритилган.

Таянч суз ва тушунчалар: ахборотлаштириш, жамият, таълим, электрон, масофавий, ресурс; талаблар: дидактик, услубий, психологик, техник, технологик, санитар-гигиеник.

РАХИМОВ О. ТРЕБОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В статьи освещены вопросы информатизации образования в информационном обществе, роль ИКТ и ресурсов образования в современной системе образования, сущность электронных образовательных ресурсов, их классификация, содержание, требования к разработке электронных учебных ресурсов, основные принципы и этапы его разработки.

Ключевые слова и понятия: информатизация, общество, образование, электронный, дистанционный, ресурс; требования: дидактические, психологические, технические, технологические, санитарно-гигиенические.

RAXIMOV O. REQUIREMENTS AND TECHNOLOGIES OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES CREATION

In the article are shown issues of education informatization in information society, the role of ICT and resources of education in modern system of education, understanding of electronic resources of education, their classification, typical contents, requirements for electronical educational resources development, and main principles and stages of those development.

Keywords: informatization, society, education, electronic, distance, resource; requirements: didactic, psychological, technical, technological, sanitary-hygienic.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 2

Цозирги кунда XXI аср тафаккур асри, ялпи ахборотлашув асри, юксак технологиялар замони, глобаллашув даври деб таъриф этилмоцда.

Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов таъкидлаганидек, «... биз яша-ётган XXI аср - интеллектуал бойлик хукмрон-лик к,иладиган асрдир. Кимки бу х,ак,ик,атни уз вак,тида англаб олмаса, интеллектуал билим, интеллектуал бойликка интилиш хар к,айси миллат ва давлат учун кундалик хаёт мазмуни-га айланмаса - бундай давлат жахон тарак,к,иёти йулидан четда к,олиб кетиши мукаррар»1.

XXI аср ахборотлашув асри. Ахборотлар ин-сон тафаккури ва фикрлаш к,обилиятини к,ай даражада шаклланишига таъсир этувчи асосий омилдир. Шу сабабли замонавий цивилизация-лашган жамиятнинг хозирги даврдаги ривожи ахборотлаштириш жараёни билан тавсифла-нади.

Жамиятни ахборотлаштириш - глобал ижтимоий жараён ва умумжамият ишлаб чик,ариш сохасида етакчи фаолият тури булиб, замонавий микропроцессор ва компьютер техникалари х,амда ахборот алмашинувида фойдаланиладиган бошк,а турли хил техник во-ситалар ёрдамида ахборотларни йиFиш, к,айта ишлаш, сак,лаш, узатиш ва фойдаланиш жара-ёнлари мажмуидир.

Жамиятни ахбротлаштириш жараёнининг етакчи йуналишларидан бири таълимни ахборотлаштириш хисобланади.

Таълимни ахборотлаштириш - таълим сохасини услубий-амалий жихатдан замонавий ахборот-коммуникация технологияла-ри ва техник воситалари билан таъминлаш хамда улардан самарали фойдаланиш асоси-да таълим-тарбия жараёнининг психологик-педагогик мак,садларини амалга оширишга йуналтирилган жараёндир.

Таълимни ахборотлаштириш таълим берув-чи ва таълим олувчи фаолиятини интеллек-туаллаштириш жараёни сифатида фак,атгина замонавий ахборот-коммуникация техноло-гиялари асосида ривожланади.

1 Каримов И.А. Узбекистон Конституцияси - биз учун демократик тарак,к,иёт йулида ва фукаролик жамияти барпо этишда мустахкам пойдевордир. / Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 17 йил-лигига баFишланган тантанали маросимдаги маъруза. // «Халк, сузи» газетаси, 2009 йил 6 декабрдаги сони.

Замонавий ахборот-коммуникация тех-нологияларини миллий ик,тисодиётимизнинг барча тармок, ва сохаларига кенг ва жадал ки-риб бориши ахборотлашган жамиятни шакл-лантиришга замин яратмок,да. «Ахборотлашган ик,тисодиёт», «Электрон хукумат», «Электрон бошк,арув», «Масофавий таълим», «Очик, таълим», «Электрон таълим» каби тушунчалар хаётимизга кенг кириб келди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 16 апрелдаги Узбекистон Республи-касида «Электрон таълим» миллий тизимини яратиш» инвестиция лойихасини амалга оши-риш чора-тадбирлари туFрисидаги ПК.-1740-сонли карорига асосан «Электрон таълим» тармоFи шакллантирилди. Шунингдек, Ва-зирлар Махкамасининг 2012 йил 25 июлдаги «Узбекистон Республикаси Олий ва урта мах-сус таълим вазирлиги хузурида таълим муас-сасаларида электрон таълимни жорий этиш марказини ташкил этиш туFрисида»ги 228-сонли карори асосида «Таълим муассасалари-да электрон таълимни жорий этиш маркази» ташкил этилди.

Маълумки, нафак,ат «Электрон таълим», «Очик таълим», «Масофавий таълим»да, балки анъанавий таълимни замон талаблари асосида ташкил этишда хам электрон таълим ресурсла-ри мухим роль уйнайди.

«Ресурс» ибораси хозирги вак,тда жуда кенг маънода ишлатилади. «Таълим ресурси» деганда эса укув жараёни давомида билим олишда фойдаланиладиган турли хил куриниш ва шакллардаги ук,ув материаллари манбаси тушунилади. Бошк,ача айтганда, таълим ресурси - укув жараёнида фойдаланиладиган ахборотлар манбаси. Юк,оридагилардан келиб чиккан холда таълим ресурсларини куйидаги гурухларга ажратишимиз мумкин:

1. Матн, расм, схема ва жадвалларни уз ичига олган анъанавий нашр материаллари (дарс-лик, укув кулланма, маърузалар матни ва курси, лаборатория ва амалий машFулотлар буйича кулланмалар, масалалар туплами, луFатлар, каталоглар, маълумотномалар, таркатма мате-риаллар, укув-кургазмали материаллар, турли

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 2

хил услубий кулланма ва курсатмалар, савол ва топшириклар ва бошка).

2. Анъанавий аудио ва видео-материаллар: мусикий ва нуткий материаллар (маърузалар ёзилган дисклар, аудиокитоблар, укув ви-деофильмлари ва бошка), намойиш ролик-лари, такдимот лавхалари, кинематографик махсулотлар.

3. Замонавий (ракамли) электрон ресурслар: турли хил ахборот ташувчи воситалар (диск, флешка ва б.)га ёзилган файллар, замонавий электрон воситалари ёки компьютерлар ёрда-мида эшитиш ва куриш имконияти яратилган ракамли электрон материаллар.

4. Укиш, мустакил таълим олиш ва олинган билимларни текшириш учун махсус дастурлар: укув мазмуни ёритилган ва укувчи билан узаро мулокотга йуналтирилган хамда маълум педа-гогик вазифаларни ечиш учун мулжалланган дастурлар, дастурлар мажмуи ёки тизимлари.

Замонавий электрон ресурслар ва укиш, мустакил таълим олиш ва олинган билимларни текшириш учун махсус дастурлар биргаликда «Электрон таълим ресурслари» деб аталади.

Электрон таълим ресурслари деганда, фойдаланувчи, яъни укувчининг шахсий ху-сусиятларини хисобга олган холда автоматик ростланиш имконини берувчи, эгалланган би-лимни автоматик назорат килиш тизими билан бирлашган укув материалларини узатиш (етка-зиш) тизими тушунилади.

Электрон таълим ресурсларини саклаш ва маълумотларни такдим этиш шаклига кура куйидагича таснифлаш мумкин:

• алохида файллар - анъанавий ресурс-ларнинг файлли эквивалентлари (жадваллар ва график иллюстрациялардан иборат матн-ли хужжатлар, иллюстрацияларнинг график файллари, аудио-видео форматли файллар ва бошка);

• гиперматнли матераллар - матн, график-лар;

• мультимедиа элементлари каби электрон укув адабиётларининг элементларидан ташкил топган электрон укув адабиётлари ва муайян анъанавий ресурсларнинг электрон эквива-ленти.

Электрон таълим ресурсларини шартли ра-вишда куйидаги турларга булиш мумкин:

• электрон укув-тарбиявий ресурслар;

• укув материалларини узатиш электрон ресурслари;

• укишни ташкил этиш электрон ресурс-лари;

• таълим-тарбияни бошкаришни ташкил этиш электрон ресурслари.

Электрон уцув-тарбиявий ресурслар уз

навбатида куйидагилардан ташкил топади:

• электрон укув адабиётлари (электрон дарслик ва укув кулланмалар, нашрлар, маъ-лумотлар банки, электрон маъруза матнлар, укув-услубий мажмуалар) машFулотлар, машклар ва бошкалар;

• услубий материаллар: дарс режаси, услубий тавсиялар, тадбирлар сценарийси (интеллектуал уйинлар, телекурсатувлар, адабий кечалар ва бошкалар), дидактик материаллар, кургазмали намойиш материаллари (дарс буйича презентациялар, диаграммалар, жадваллар, расмлар, видеорасм материаллари);

• лугатлар: онлайн-энциклопедия, лугат, тулик матнли кутубхона, маълумотномалар;

• медиаресурслар: виртуал лаборатория-лар, виртуал саёхатлар, виртуал музейлар, кургазмали кулланмаларнинг ракамли кутуб-хонаси ва бошкалар.

Уцув материалларини узатиш электрон ресурслари: электрон почта, чат, чат-форум, овозли чат, аудио-видео чат (видеочат), ISQ, IP-телефония (интернет-телефония), форум, блоглар, видеоблог, жонли журналлар, вики-педия, мультимедиа, интерактив медиатехно-логия, онлайн видеоконференция ва бошка.

Уцишни ташкил этиш электрон ресурслари: масофавий укитиш, электрон таълим, очик таълим.

Таълим-тарбияни бошцаришни ташкил этиш электрон ресурслари: интернет, интра-нет (Intranet) корпоратив тармоFи ва турли хил дастурлар («Ректор» дастури, дарс жадвали дастури, таълим диспетчери дастури, электрон деканат дастури ва бошка).

Албатта, таълим сифатини таъминлашда электрон таълим ресурслари таркибида электрон укув ресурслари мухим урин эгаллайди. Электрон укув ресурслари нафакат масофавий таълим, электрон таълим ёки очик таъ-лимда, балки анъанавий таълимда хам кенг кулланилади.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 2

Электрон укув ресурсининг намунавий таркиби куйидагилардан иборат булиши муаллиф томонидан тавсия этилади:

1. Фаннинг дастурий-меъёрий таъминоти: таълим стандарти, ук,ув режалар, ук,ув жараён графиги, укув дастурлари, календарь режалар, дарс жадвали, йурик,нома.

2. Фанни уцитишнинг инновацион техно-логиялари: фанни ук,итишда фойдаланилади-ган интернет технологиялари, инновацион пе-дагогик технологиялар, интерактив услублар ва бошка.

3. Уцув материаллари: электрон дарслик ва укув кулланмалар, электрон ук,ув курси, маърузалар матни (маърузалар курси), вирту-ал лабораториялар, глоссарий.

4. Уцув-услубий материаллар: услубий кулланма ва курсатмалар, дидактик материаллар, диаграммалар, жадваллар, расмлар, ви-деорасм материаллари.

5. Маълумотнома материаллари: энциклопедия, луFат, маълумотнома, маълумотлар базаси, геоахборот/картографик тизим.

6. Иллюстратив ва намойиш материаллари: атлас, коллекция, харита, кургазмали кулланмалар, слайдлар.

7. Кушимча ахборот материаллари: хрестоматия, нашр материаллари (китоблар), илмий-оммабоп характердаги интернет нашр-лари, реклама-ахборот характердаги материаллар, библиография, турли хил кроссвордлар ва фанга оид интеллектуал уйинлар.

8. Илмий материаллар: диссертация авто-рефератлари, диссертация, мак,олалар, моно-графиялар, тахлилий материаллар.

9. Электрон даврий нашрлар: тулик, матнли нашрлар, таълим сайтлари, дастурий махсулотлар, таълим муассасалари учун дастурий мажмуа.

10. Фанни узлаштириш буйича уз-узини ба^олаш тизими: назорат саволлари, тест са-воллари ва бошк,а турдаги электрон дастурий назоратлар.

Электрон укув ресурсларини яратишга куйидаги умумий, дидактик, услубий, пси-хологик-педагогик, техник-технологик, эстетик, эргономик ва санитар-гигиеник талаблар куйилади1.

1 Электрон таълим ресурсларига умумий талаблар. -ОУМТВ, 2013. -10, 14-б.

1. Умумий талаблар: электрон дарслик-нинг тузилмаси ва мазмуни ук,ув дастурига мос келиши, укитишда илмийлик, муаммовий-лик, кургазмалилик, онглилик, таълим олувчи-нинг мустак,иллиги ва фаоллигини таъминла-ши, фан, техника ва технологияларнинг сунгги ютук,ларини хисобга олиши, фойдаланишда укитишнинг тизимлилиги ва кетма-кетлиги, таълим олувчиларнинг чукур фикрлаш, хо-тирада сак,лаш каби к,обилиятларини ривож-лантириши, укитишнинг ривожлантирувчи ва тарбиявий функцияларини бажариши, ук,ув фаолиятининг излаш, йиFиш, сак,лаш, тахлил, ишлов бериш каби куринишларини хамда хисоблашларни, лойихалаш ва конструкция-лашни, тажриба, экспериментнинг натижала-рига ишлов бериш, назорат топширик,лар, ах-боротли ишлов беришни автоматлаштиришни кузда тутиши, мураккаб объектлар (машина, ускуна, аппарат, мослама ва х.к.) ишининг ими-тациясини, турли хилдаги жараёнларни реал, тезлаштирилган ёки секинлаштирилган вак,т масштабида утиш воситаларининг таркибида сак,лаши керак, уларнинг тренинг воситалари - таълим олувчини келажакдаги касбий фао-лиятига боFликl холда виртуал мухитда тайёр-лашни амалга ошириш.

2. Дидактик талаблар: мослашувчанлик, интерфаоллик, компьютер визуаллаштириш имкониятлари, таълим олувчининг интеллектуал кобилиятини ривожлантириши, фикрлаш, мураккаб вазиятларда мустак,ил к,арорлар кабул кила олиш махоратини ошириши, ах-боротга ишлов бериш буйича куникмаларни шакллантириши, ук,ув материалини намойиш килишнинг тизимлилик ва функционал боFлик1лигини, таълим беришнинг тулик,лиги ва узлуксизлигини таъминлаши хамда муам-моли ва изланиш топширик,ларининг интеллектуал ургатувчи тизимига эга булиши.

3. Услубий талаблар: ук,ув материалини такдим этишнинг тушунчали, образли ва харакатли компонентларининг узаро боFлик1-лигига таянган холда яратилиши, ук,ув материалини юк,ори тартибли тузилма куринишида таъминлаши, фанлараро мантик,ий узаро боFлик1лик хисобга олиниши, таълим олув-чига укув материалини боск,ичма-боск,ич узлаштириш учун турли хилдаги назоратларни амалга ошириш имконияти яратилиши, бар-ча амалга ошириладиган хисоблашлар визу-

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 2

аллаштиришнинг очик тизимига эга булиши, узгарувчан объектлар ёки жараёнларнинг боFликлиги намойиш килиниши.

4. Психологик талаблар: укув материалини намойиш килиш нафакат вербал, балки когни-тив жараённинг сенсорлик ва намойиш килиш х,олатларига х,ам мос келиши, кабул килиш, диккат, фикрлаш, тасаввур килиш, хотирада саклаш каби психологик жараёнлар хусусият-ларини х,исобга олиши, укув материали мазму-нида таълим олувчиларнинг ёши, таянч билим-лари инобатга олиниши, образли ва мантикий фикрлашни ривожлантиришга йуналтирилган булиши, укитишнинг кургазмалилигини таъ-минлаши, талабалар томонидан урганилаётган объектлар, уларнинг макетлари ёки моделла-рини сезгили, англанган х,олда кабул килиши ва шахсан кузатиши, х,аётий тажрибасини х,исобга олиш заруриятини кузда тутиши.

5. Техник, технологик талаблар: локал ва бошка ташки ахборот ташувчиларда ва тармокли тартиботда х,аракатланиши, мультимедиа ва телекоммуникация технология-ларининг замонавий воситаларини максимал куллаш имконини бериши, ишлашда пухталик ва турFунлилик таъминланиши, гетерогенлиги (электрон дарслик спецификациясида кузда тутилган турли хилдаги компьютерли ва бошка шунга ухшаш воситаларда турFун ишлаши), ре-сурслардан самарали ва туFри фойдаланиш имконияти яратилиши ва тестлаштирилган булиши.

Юкоридагилардан ташкари электрон укув ресурсларининг турли хилдаги куринишларига нисбатан куйидаги махсус технологик талаблар х,ам кулланиши мумкин:

• турли хилдаги электрон ташувчилардан фойдаланишни куллаш имконияти;

• электрон ва ^озли ташувчиларни ком-бинациялаштириш имконияти;

• локал ва тармокли тартиботда ишлаш имконияти;

• тармокда локаллаштирилган ва тарка-тилган компонентлар микдори;

• укитишни бошкариш жараёни ва умумий ахборот;

• базаларининг воситалари микдори;

• жамоавий ишларни ташкил килиш воситалари микдори (укитувчи ёки бошка таълим олувчилар билан тескари алока).

6. Санитар-гигиеник талаблар: шрифт тури ва улчови, фон белгиси ва ранги, шрифт ва фон орасидаги фарк, сатрлар орасидаги ма-софа, экранга безак бериш талаблари.

Электрон укув ресурсларини яратишда куйидаги асосий тамойилларга амал килиш та-лаб этилади: модуллилик, туликлик, кургазма-лилик, тармокланиш, бошкарувчанлик, куни-кувчанлик, компьютерли куллаб-кувватлаш ва йиFилувчанлик тамойиллари.

Фикримизча, электрон укув ресурсларини яратиш куйидаги тартибда боскичма-боскич амалга оширилиши максадга мувофикдир:

• фанга оид манбаларни танлаб олиш;

• мундарижа ва тушунчалар руйхатини иш-лаб чикиш;

• булимлардаги (модуллардаги) матнларни кайта ишлаш ва ёрдам бериш булимини ту-зиш;

• гиперматнни электрон шаклда амалга ошириш;

• компьютерли куллаб-кувватлашни таъ-минлаш;

• материалларни мультимедиали объект-ларга келтириш учун танлаб олиш;

• товуш журлигини татбик этиш;

• материални визуаллаштириш;

• фойдаланишга тайёрлаш;

• фойдаланиш услубиётини ишлаб чикиш.

Юкоридаги талаблар асосида тайёрланган

электрон-укув ресурсларини фойдаланишга тайёрлаш унинг таркибий кисмларига баъзи бир узгартиришлар киритишни кузда тутиши мумкин. Юкоридаги талаблар даражасида тайёрланган электрон-укув ресурсига ундан фойдаланиш буйича услубий кулланма илова килиниши зарур. Тулик тайёрланган электрон укув ресурслари синовдан ва тегишли ваколатли Кенгашлардан расмий руйхатдан утказилиб, фойдаланишга рухсат олиниши максадга мувофикдир.

Хозирги кунда Тошкент ахборот техноло-гиялари университети К,арши филиалида ушбу талаблар ва юкорида келтирилган намунавий таркибга ижодий ёндашган х,олда 30га якин умумкасбий ва мутахассислик фанлари, жумла-дан, «С++ да дастурлаш», »Компьютер тизим-лари ва тармоклари», «Маълумотлар банки ва базаси», «Ахборот хавфсизлиги», «Операцион тизимлар ва лаборатория», «Компьютер архи-

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 2

тектураси», «Электрон хукумат тармок,ларини ташкил этиш» каби фанлардан электрон укув ресурслар яратилиб, анъанавий таълим ти-зимида кенг фойдаланилмокда хамда уларни ОУМТВнинг «Электрон таълим» миллий тизи-мига киритиш ишлари олиб борилмокда.

Хулоса килиб айтиш мумкинки, хозирги кунда халк,аро таълим тизимида ягона таълим стандартларини яратиш (масалан, Болонья жа-раёни, Европадаги 49 давлатдан 47 таси аъзо), узаро тан олиш тамойили асосида ук,итувчилар ва талабалар мобиллигини ошириш, юк,ори даражадаги касбий компетентликка эга кадр-лар тайёрлаш, олий таълим тизимида барча академик даражалар ва бошк,а ихтисослик-ларни мехнат бозори талаблари асосида бир хил шакллантириш хисобига битирувчиларни муваффак,иятли иш билан таъминлашни йулга куйиш мухим ахамият касб этмокда. Масофа-

вий ва электрон таълимга эътибор ва эхтиёж кучаймокда. Албатта, буларнинг асосий неги-зида электрон таълим ресурслари мухим роль уйнайди. Шу сабабли, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»нинг хозирги боск,ичидаги асосий вазифаларидан бири - таълим сифатини ошириш ва уни халк,аро таълим тизими даражасига кутариш, Узбекистон таълим тизимининг сифат ва мавк,еини янада ошириш, фук,ароларнинг жахондаги барча олий таълим муассасаларига киришига кенг йул очишда «Электрон таълим» миллий тизимини давлат тилидаги электрон таълим ресурслари билан бойитиш, унинг са-марали ишлашини таъминлашдир. Бу эса олий таълим муассасалари, педагогик кадрларни кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш инсти-тутлари профессор-укитувчилари ва илмий-тадк,ик,от институтлари олимларининг асосий вазифаси булмоFи лозим.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Адабиётлар:

1. «Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш - мамлакатни баркарор тарак,к,ий эттириш ва модернизация килишнинг энг мухим шарти» мавзуси-даги Халкаро конференция материаллари. - Т.: «Узбекистон», 2012.

2. Электрон таълим ресурсларига умумий талаблар. - ОУМТВ, 2013. -10, 14-б.

3. Болат Е.С., Бухаркин М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: «Академия», 2008. -С. 364.

4. Рахимов О.Д. ва б. Замонавий педагогик технологиялар. - Т.: «Фан ва технология» нашриёти, 2013.

5. Рахимов О.Д. ва бошк,алар. Таълим сифати ва инновацион технологиялар. - Т.: «Фан ва технология» нашриёти, 2015.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 2

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.