Научная статья на тему 'ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИК – ТАЪЛИМ ЖАРАёНИ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВОСИТАСИ'

ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИК – ТАЪЛИМ ЖАРАёНИ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВОСИТАСИ Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
2917
591
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
электрон дарслик / таълим / ўқув қўлланма / тақдимот / гипермурожаат / компьютер / операцион тизим / дастурлаш тили / графика / мультимедиа элементлари / electronic textbooks / training / training manuals / presentation / hyperlink / computer / operating system / programming language / graphics / multimedia elements

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Донаева Ж. Х.

Ушбу мақолада электрон дарсликларнинг таълим жараёни самарадорлигини оширишдаги роли батафсил ёритиб берилган. Шунингдек, электрон дарслик яратиш тамойиллари ва талаблари кўрсатиб ўтилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

E-BOOKS – A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS

The article discusses the role of improving the effectiveness of electronic textbooks in the educational process. In addition, there are provided principles and requirements in creation of electronic textbooks.

Текст научной работы на тему «ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИК – ТАЪЛИМ ЖАРАёНИ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВОСИТАСИ»

Донаева Ж.Х.,

Музработ ик,тисодиёт ва хизмат курсатиш коллежи «Умумтаълим фанлар» кафедраси укитувчиси

ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИК - ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВОСИТАСИ

ДОНАЕВА Ж.Х. ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИК - ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВОСИТАСИ

Ушбу маколада электрон дарсликларнинг таълим жараёни самарадорлигини оширишдаги роли батафсил ёритиб берилган. Шунингдек, электрон дарслик яратиш тамойиллари ва талаб-лари курсатиб утилган.

Таянч суз ва тушунчалар: электрон дарслик, таълим, укув кулланма, такдимот, гипермуро-жаат, компьютер, операцион тизим, дастурлаш тили, графика, мультимедиа элементлари.

ДОНАЕВА Ж.Х. ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ - СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В этой статье рассматривается роль повышения эффективности электронных учебников в образовательном процессе в деталях. Кроме того, приводятся принципы и требования создания электронных учебников.

Ключевые слова и понятия: электронные учебники, образование, учебные пособия, презентация, гиперссылка, компьютер, операционная система, язык программирования, графика, мультимедийные элементы.

DONAYEVA J.X. E-BOOKS - A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS

The article discusses the role of improving the effectiveness of electronic textbooks in the educational process. In addition, there are provided principles and requirements in creation of electronic textbooks.

Keywords: electronic textbooks, training, training manuals, presentation, hyperlink, computer, operating system, programming language, graphics, multimedia elements.

Жадал суръатларда ривожланаётган янги ахборот техно-логиялари инсон цаёти ва фаолиятининг барча жабцаларини цамраб олиб, давлат, фан, техника ва ицтисодиётнинг барча соцалари тарацциётига уз таъсирини курсатмоцда.

Илмий-техник тараккиёт ютукларини би- таълим жараёнига долзарб тизим сифатида

ринчи навбатда акс эттирадиган энг му- катта ах,амият берилмокда.

х,им сох,алардан бири - бу таълим сох,аси Маълумки, дарсликлар ва укув-методик

х,исобланади. Айнан таълим алох,ида мам- кулланмалар х,амда бошка укув-методик маж-

лакатлар ва бутун инсониятнинг келажа- муалар таълим сифатини оширишда катта

гини таъминлайдиган омил булиб, жамият ах,амиятга эга. Босма нашр асосида яратилган

тараккиётини тезлаштирувчи, илгари бошлов- мавжуд анъанавий дарсликлар таълимга ах-

чи кучдир. Сунгги йилларда республикамизда борот технологияларини татбик этиш билан

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 6

боFлик1 ахборотлаштириш максадларига эри-шиш учун етарли булмай колди. Шу боис янги электрон ресурсларни яратиш ва уни таълим жараёнига татбик этиш таълимни ахборот-лаштиришнинг долзарб муаммосига айланди. Бу борада электрон укув адабиётларини яратиш ва уларни таълим жараёнида куллаш катта ах,амият касб этади1.

Талабалар мустакиллигини кучайтириш, укув материалининг мазмуни билан боFлик булган, шунингдек, назорат характеридаги вазифаларнинг янада индивидуаллашувини кузда тутувчи талаблар мустакил таълимининг ахборот-коммуникатив шаклига утиш тенден-цияси жамият ривожидаги узгаришлар, ахборотлаштириш жараёнининг фаоллашуви билан белгиланади. Мустакил таълимда ахборот технологияларидан фойдаланиш талабалар учун босма адабиётлар билан бир каторда ургатувчи дастурлар, тест тизимлари, маълу-мотлар базалари ва бошка электрон ресурс-лар билан ишлаш имкониятини яратади. Бар-ча электрон нашрлар талабаларнинг мустакил таълимини ташкил этишда таянч вазифасини бажариши мумкин булишига карамасдан, бу-лар ичида мультимедиалилари энг самарали х,исобланади.

Талабалар мустакил таълимида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг сама-радорлиги куп жих,атдан материал мазмуни ва автоматлаштирилган таълим тизим-ларидан фойдаланиш усули билан боFлик булган методик характердаги вазифаларнинг муваффакиятли х,ал этилишига боFлик. Шунинг учун мустакил таълимда конкрет укув дастури мазмуни буйича яратилган дастурий-услубий мажмуалар куринишидаги автоматлаштирилган таълим тизимларидан фойдаланиш максадга мувофикдир. Бундай тизимлар тар-кибига турли электрон китоблар, утилган мате-риални такрорлаш ёки билимларни тизимлаш-тириш учун мулжалланган махсус дастурлар, масофадаги ахборот ресурсларига мурожа-ат килиш дастурлари, билимларни назорат килиш, малака ва куникмаларни бах,олашнинг автоматлаштирилган тизимлари ва бошкалар киритилиши мумкин.

1 Тайлаков Н.И. Электрон дарслик яратишга куйиладиган талаблар. // «Халк, таълими» журнали, 2005, 2-сон. -17-20-б.

Электрон укув адабиёти - замонавий ахборот технологиялари асосида маълумотлар-ни жамлаш, тасвирлаш, янгилаш, саклаш, билимларни мулокот усулида такдим этиш ва назорат килиш имкониятларига эга булган манбадир. Электрон укув адабиётлари турли категориялар буйича таснифланиб, буларга электрон маъруза матнларидан тортиб, электрон дарсликларгача булган укув максадидаги барча электрон нашрлар мисол булади. Булар орасида электрон дарсликнинг укув жараёнида укув материалларидан фойдаланиш учун кенг имкониятлар яратадиган укув воситаси сифа-тида алох,ида урни бор. Тажрибадан маълум-ки, инсон эшитиш аъзоларига нисбатан куриш аъзолари ёрдамида олинган маълумотларни 5 маротаба кучлирок эслаб колиши мумкин. Эшитиш аъзоларидан фаркли равишда, куриш аъзоларидан олинаётган маълумотлар кайта кодлаштирилмай, туFридан-туFри хотирага утади ва узок сакланади.

Электрон дарслик анъанавий дарсликлар-га караганда, укув материалларини намойиш килиш учун кенг имкониятлар яратади. Электрон дарслик укувчиларнинг купрок мустакил ишлашлари учун мулжалланган дидактик функцияларни бажариш билан бир каторда, укув жараёнига куйилган барча талабларга жавоб бериши керак. Шундай экан, электрон дарсликларни таълим жараёнига татбик этишда уларнинг педагогик томонларидан ташкари, психологик ва гигиеник томонларини х,ам эътиборга олиш талаба ва укувчиларнинг интеллектуал кобилиятларини ва уларнинг бу жа-раёнда фаол иштирок этишини таъминлайди. Электрон дарсликлар асосида укув жараёнини ташкил килиш укув материалларини фаннинг сунгги ютуклари асосида тезкор янгилаб бо-риш ва шунга ухшаш бир катор афзалликлар туFдирадики, анъанавий дарсликдан электрон дарсликнинг устунлиги унинг «интеллектуал» кучга эга булиши билан бир каторда, маълумотларни уз вактида ва керакли жойда такдим этиш имкониятига эга эканлигида яккол сези-лади.

Электрон дарслик маълум бир предмет буйича барча тегишли укув материалларини узида ифода этган булиши керак, унинг интеллектуал даражада булиши эса уз навбатида оддий дарсликка нисбатан бир катор афзал-ликларни туFдиради. Масалан, маълумотларни

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 6

тез излаб топиш, мавзуларни узлаштириш да-ражасини мультимедиа ва графика элементла-ри ёрдамида амалга ошириш ва хоказо1.

Хар бир электрон дарслик алохида кури-нишда булиши ва маълум бир стандарт тала-бига жавоб бериши лозим. Электрон дарслик компьютерли укув услубини куллашга ва фанга оид укув материалининг хар томонлама самарадор узлаштирилишига асосланган укув адабиёти булиб, туртта даражадан биттасига тааллукли булиши мумкин.

1-даража: укув материалини факат вербал (матн) куринишида такдим этадиган электрон дарслик;

2-даража: укув материалини вербал (матн) ва график (тасвирли) шаклда такдим этадиган электрон дарслик;

3-даража: мультимедиа дарслиги, яъни маълумот уч улчамли график куринишда, овоз-ли, видео, анимация ва кисман вербал (матн) шаклида такдим этиладиган мультимедиали электрон дарслик;

4-даража: материал овозли ва уч улчамли фазовий куринишда булиб колмасдан, тактик (хис килинувчи, сезиладиган) хусусият-ли маълумотлар воситасида баён килиниб, урганувчини «экран оламида» стереонусхаси тасвирланган реал оламга кириш ва ундаги объектларга нисбатан харакатланиш тасавву-рини яратадиган электрон дарслик2.

Барча тоифадаги электрон дарсликлар укув жараёнининг самарадорлигини оширишда ва талабаларнинг мустакил билим олишлари хамда масофадан укитишни ташкил килиш учун катта имкониятлар яратади. Электрон дарслик-дан фойдаланишдан асосий максад - янги ахбо-рот, таълим услубини шакллантириш, замона-вий ахборот-педагогик, ахборот ва компьютер технологияларини куллаш оркали таълим жараёнининг самарадорлиги, сифати ва унум-дорлигини ошириш, узлуксиз таълим тизими-да замонавий укув манбалари, электрон-укув дарсликларини кенг куллаш, уларнинг маълум маънода кутубхоналарини ташкил этиш, таъ-

1 Тайлаков Н.И., Усмонов М. Узлуксиз таълим жараё-нида инновацион технологиялардан фойдаланишнинг ахамияти. // «Узлуксиз таълим» журнали, 2013, 5-сон. -67-70-б.

2 Усмонов М. Интерактив электрон укув курслар -укитиш фаолиятининг янги воситаси сифатида. // «Халк

таълими» журнали, 2011, 6-сон. -22-23-б.

лимнинг масофадан укитиш усулларини амал-да жорий этиш ва умумжахон электрон укув тизимига киришдан иборат. Юкорида тухталиб утилган педагогик максадларга эришиш учун электрон дарслик маълум дидактик, педагогик ва психологик талабларга жавоб бериши ке-рак.

Дидактик талабларга илмийлик, узлашти-ришнинг енгиллиги, муаммони куйиш ва хар томонлама асосли тарзда билим олишлик, укиш жараёнида укувчининг фаол ва онг-ли иштироки, билим олишнинг тизимли ва боскичма-боскич амалга оширилиши, билим-ни мустахкам узлаштиришнинг таъминлани-ши, таълим тизимида билимни узлаштирувчи, ривожлантирувчи, мутахассис-ходим ва тарбияловчилар вазифаларининг яхлитли-ги, урганувчи учун укиш мустакил холда булишининг таъминланиши, укитишнинг инте-рактивлиги, укитишнинг уЙFунлигини таъмин-лаш, укув материалини такдим этишда тизимли ёндашишлар киради.

Психологик талабларга электрон дарслик-нинг эстетик, гигиеник ва тиббий-психологик томонларини акс эттирувчи талаблар киради. Бунинг сабаби, инсон организми электрон куринишдаги маълумотларни кабул килишнинг узига хос хусусиятларини талаб килади. Маълумотларни кабул килишда унинг факат мазмуни эмас, балки улчами, харфларнинг куриниши, ранги ва тасвирнинг харакати каби омил-лар хам мухим роль уйнайди. Шунинг учун электрон дарсликнинг матни узига хос хусу-сиятларга эга булиши керак. Укувчиларнинг маълумотларни тез кабул килишида электрон дарсликдаги бундай хусусиятлар, яъни, учиб-ёниш, рангни ажратиб курсатиш, тагига чизиб куйиш, овоз каби воситалар кучли таъсир этади. Бу муаммоларни ечиш учун берилаётган маъ-лумотларнинг сифатини ошириш ва электрон дарсликда бир катор имкониятлар яратиш ло-зимки, улар ёрдамида купгина параметрларни узгартириш мумкин булсин3. Масалан, овозни учириб куйиш, пасайтириш, кутариш, ранглар-ни узгартириш ва хоказо.

Электрон дарсликнинг самарадорлигига эришиш компьютер билан узаро мулокотнинг психологик томонларини хисобга олиш асоси-

3 Джураев Р.Х. Таълимда интерфаол технологиялар. - Т.: «Сано-стандарт», 2010. -87-б.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 6

да амалга оширилиб, улар укув материалини такдим этиш, англаш (когнитив) жараёнининг вербал-мантикий, сенсор; перспектив (хис килиш, сезиш) ва ифодаланиш даражасига мос келиши керак. Шунингдек, англаш билан боFлик психологик жараёнларга ахборотни кабул килиш (асосан, куриш х,амда эшитиш, хис килиш), эътибор килиш (унинг турFунлиги, жамланиши, бир нарсадан иккинчисига утиши, таксимлаш ва эътибор даражаси), фикрлаш (назарий тушунча, амалий-кургазмали ва амалий-х,аракатли), тасаввур килиш, хотира (оний, киска ва узок муддатли, киска муддат-ли, киска муддатли хотирада маълумотни жой-лаштириш х,одисаси) ва бошкалар; электрон дарслик ундан фойдаланувчи учун кулай, фанни узлаштиришга ижодий ёндашиш ва сих,ат-саломатлиги учун макбул мехнат шароитлари-ни яратиш каби асосий талаблар киради.

Билимни назорат килиш механизмига электрон дарсликда алохида урин ажратилиши лозим. Билимларни назорат килиш механиз-мида электрон дарсликнинг хамма мавзулари буйича назорат килишни таъминлаш назарда тутилган. Бунинг учун электрон дарслик маъ-лумотлар базасидаги барча мавзуларга оид саволларнинг хаммаси талабаларга кулай куринишда такдим этилиши зарур. Электрон дарсликда берилган матн буйича уни излаб топиш функциясининг булиши электрон дарсликнинг имкониятларини янада кенгайтиради. Бу функцияга куйиладиган кушимча талаблар-дан бири унинг сатрига етарли даражада узун матнни киритиш имкониятини таъминлашдан иборат.

Электрон дарсликда атамалар луFатининг булиши хам ундан самарали фойдаланиш да-ражасини оширади. Шунинг учун атамалар ва улар билан боFлик таърифларни алохида руйхат билан бериб, уларни гипермурожаат-лар билан боFлаш кулайдир. Бу ерда атамалар луFатидан асосий матнга кайтиш тугмалари булиши керак. Электрон дарслик билан иш-лашни бошкариш тизимида матн билан иш-лашни таъминлайдиган ва экранга куйиладиган бир катор тугмалар мавжудки, улар мунда-рижадан мавзуга утиш, сахифадан-сахифага, олдинга, оркага утиш, мундарижага кайтиш, ёрдам олиш, экранга расмлар, анимациялар ва х,ар хил куринишдаги жадвал, графиклар-

ни чакирадиган гипермурожаат тугмаларидан иборатдир.

Укитишнинг интерактивлигини таъминлаш, укув фанларини укитишнинг узига хос томон-ларини инобатга олган холда, маълум бир тар-тибда бажарилиши керак. Электрон дарслик урганувчига такрорий укув-машк амалларини бажариш ва назорат килишнинг турли хил имкониятларини яратиши лозим (1-расм).

Электрон дарслик ёрдамида амалга ошири-ладиган электрон мулокотни ташкил этиш тад-бирларига, асосан, амалий машFулот шаклида укитиш жараёнини шакллантириш, назорат килиш, танланган жавобларнинг маъкуллигини текшириш, математик х,исоб, жавобларнинг туFрилигини текшириш, график маълумотлар-нинг киритилишини назорат килиш, чекланма-ган шаклда аналитик ифода киритилишининг назорати кабилар киради.

Таълим жараёнида кулланилувчи электрон дарслик кайси даражага тааллукли булишидан катъи назар, унинг яратилиши конкрет та-мойиллар асосида амалга оширилиши лозим. Электрон дарслик яратишнинг асосий та-мойиллари куйидагилардан иборат:

■ электрон дарслик яратишнинг яхлит илмий-услубий асослари ва техникавий талаб-ларини ишлаб чикиш;

■ электрон дарслик яратилиши зарур булган биринчи галдаги устувор фанларни аниклаш;

■ таълим муассасаларини замонавий компьютер техникаси билан жих,озлаш, уларни интернет тармоFига киритиш;

■ таълим муассасаларида электрон дарслик-лар яратиш буйича жамоалар ташкил этиш;

■ электрон дарсликлар яратувчиларининг муаллифлик х,укукларини мух,офазалаш меха-низмини ишлаб чикиш;

■ электрон дарсликлар муаллифлари, электрон дарсликларни укув жараёнига татбик килувчи профессор-укитувчилар, мутахассис-ходимларни моддий раFбатлантириш меха-низмларини яратиш;

■ электрон дарсликларни стандартлаш ва сертификациялашнинг ташкилий-хукукий асосларини барпо этиш;

■ энг яхши электрон дарсликларни яратиш ва куллаш буйича танловлар уюштириш, мав-жуд муаммолар буйича илмий-амалий семинар, конференция ва бошка анжуманлар уюштириш;

■ олий укув юртларида ва олий укув юртла-риаро электрон дарсликлар жамFарма кутуб-хонасини барпо килиш;

■ электрон дарсликларни яратишда ривож-ланган мамлакатлар тажрибаларидан фойда-ланиш1.

Электрон дарсликлар ичида, айникса, мультимедиа амалий дастурлари ва технология-сини куллаш натижасида яратилган электрон дарсликлардан фойдаланиш х,озирги кунда катта самара бермокда. Шунинг учун мультимедиа амалий дастурлари ва технологияси х,акида бироз тухталиб утамиз. Мультимедиа-ли электрон дарслик ва укув материаллари-ни тайёрлаш х,амда улардан фойдаланишда шахсий компьютер, микрофон, акустик тизим (аппарат воситалари), WINDOWS, UNIX, LINUX (тизимли системалардан бирортаси), FLASH MX, DREAMWEAVER, VISUAL STUDIO, VEGAS, INTERNET EXPLORER (дастурий таъминот-лар), HTML, XML, PHP (дастурлаш тиллари) ва бошкалар керак булади.

FLASH MX технологияси мультимедик технология хисобланиб, графика, анимация, интерактивлик, товуш (ох,анг), flash тасвир-

1 Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахбо-рот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари: монография. - Т.: «Фан», 2007.

ларини яратиш, ишлатиш, намойиш этиш, Web-са^ифалар тузиш ва бошка имкониятлар FLASH MX технологиясига хосдир. Унинг ёрда-мида мультимедиали (куп мух,итли) электрон дарслик ва укув материалларини яратиш мум-кин.

Мультимедиали укув материалларини яратишда HTML, XML, PHP ва бошка дастурлаш тил-ларидан фойдаланиш мумкин. Масалан, HTML дастурлаш тили ёрдамида электрон дарслик ёки укув материалларини фойдаланувчилар укий оладиган, кура оладиган ва эшитадиган тайёр х,олатга келтириш учун дастур тузилади. Дастур тузишда теглар ва приоритетлар ишла-тилади. Электрон дарслик бир нечта укув ма-териалларидан ташкил топиши мумкин. Укув материалларининг х,ар бири алох,ида «*.html» х,ужжат куринишида саклаб куйилади. Барча укув материаллари бир ягона куринишдаги Index.html файлга бирлаштирилади.

Укув материалларида анимациялардан фойдаланиш фойдаланувчиларнинг мате-риални тез тушуниб олишлари учун хизмат килади. Анимациялар сони куп булса, улар-ни бирорта папка яратиб, унга саклаб куйиш максадга мувофик булади. Товуш (ох,анг) файл сифатида укув материаллари билан бирга-ликда сакланмайди, чунки анимация яратиб

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 6

булингандан сунг, дастурий воситалар ёрда-мида товуш (оханг) анимацияга кушилади1.

Хар бир яратилган укув материалини фой-даланувчилар ташки саклаш курилмаларида саклаб, узлари учун кулай булган вактда улар-дан фойдаланишлари мумкин.

Хулоса килиб шуни айтиш керакки, электрон дарсликлар педагог ходимлар ва укувчи-талабалар учун кенг микёсда имкониятлар яратади. Электрон дарсликлар асосида укув жараёнини ташкил килиш укув материалла-рини фаннинг сунгги ютуклари асосида тез-кор тарзда янгилаб бориш ва шунга ухшаш бир катор афзалликлар туFдиради. Таълимда укитишнинг электрон воситаларидан фойда-ланиш натижасида укитиш жараёнининг инди-видуаллашуви содир булади. Хар бир талаба укув материалини режа асосида, уз индивидуал кобилиятларига таяниб узлаштириш имко-

ниятига эга булади. Бу яхши узлаштирадиган талабаларнинг суст узлаштирадиган талаба-ларга нисбатан анча илгарилаб боришига олиб келиши мумкин.

Электрон дарслик билимларни узлаштир-ганлик даражасини назорат килиш учун хам кулланилиши мумкин. Бунда унинг таркибига мониторинг тизими хам киритилиши зарур булади. Хар бир булим юзасидан тестлар бе-рилиши мумкин. Тест натижалари компьютер ёрдамида аникланади. Синов натижалари укитувчи томонидан жорий ёки оралик бахолашда фойдаланилиши мумкин. ТуFри иш-ланган тестлар фоиз курсаткичи талаба утилган мавзуларни накадар яхши узлаштирганлиги хакида тасаввур беради. Узлаштирилмаган мавзуларни эса кайта такрорлаш мумкин булади. Шу тарика хам укитувчи, хам талаба таълим олиш жараёнини бошкара олади.

Адабиётлар:

1. Тайлаков Н.И. Электрон дарслик яратишга куйиладиган талаблар. // «Халк таъли-ми» журнали, 2005, 2-сон. -17-20-б.

2. Тайлаков Н.И., Усмонов М. Узлуксиз таълим жараёнида инновацион технология-лардан фойдаланишнинг ахамияти. // «Узлуксиз таълим» журнали, 2013, 5-сон. -67-70-б.

3. Усмонов М. Интерактив электрон укув курслар - укитиш фаолиятининг янги во-ситаси сифатида. // «Халк таълими» журнали, 2011, 6-сон. -22-23-б.

4. Джураев Р.Х. Таълимда интерфаол технологиялар. - Т.: «Сано-стандарт», 2010. -87-б.

5. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари: монография. - Т.: «Фан», 2007.

6. Бегимкулов У.Ш. ва б. Таълимда ахборот технологиялари: методик кулланма. - Т.: «Узбекистон Миллий энциклопедияси», 2010.

1 Бегимкулов У.Ш. ва б. Таълимда ахборот технологиялари: методик кулланма. - Т.: «Узбекистон Миллий энциклопедияси», 2010.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.