Научная статья на тему '“ДЕНГИЗКЎЛЬ КЎТАРИЛМАСИ ГЕОЛОГИК-ГЕОФИЗИК ТУЗУЛИШИ”'

“ДЕНГИЗКЎЛЬ КЎТАРИЛМАСИ ГЕОЛОГИК-ГЕОФИЗИК ТУЗУЛИШИ” Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
52
16
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Бухоро-Хива региони / Палеозой эротемаси / Тўртламчи давр ѐтқизиқлари / Неоген / Кайнозой эратемаси / Бўр системаси / Туз-ангидрит формацияси / Қудуқларда геофизик татқиқотлар / Магнитотеллурик зондлаш / Магнитотеллурик поля

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — М. М. Мирқосимов

Соҳага замонавий ѐндашув, замонавий техника ва технологиялар орқали маълумотларни сифатли интерпретация қилиш кенг қўлланилмасдан қолаяпти. Замонавий технологияларни тадбиқ этиш орқали маҳсулдорлигини оширишиз мумкун. Мавзунинг долзарблиги ҳам айнан шунда.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «“ДЕНГИЗКЎЛЬ КЎТАРИЛМАСИ ГЕОЛОГИК-ГЕОФИЗИК ТУЗУЛИШИ”»

Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)

ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar |

www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-152-161

"ДЕНГИЗКУЛЬ КУТАРИЛМАСИ ГЕОЛОГИК-ГЕОФИЗИК

ТУЗУЛИШИ"

М. М. Миркосимов

"РЕГИОНАЛГЕОЛОГИЯ" ДУК

АННОТАТЦИЯ

Сохага замонавий ёндашув, замонавий техника ва технологиялар оркали маълумотларни сифатли интерпретация килиш кенг кулланилмасдан колаяпти. Замонавий технологияларни тадбик этиш оркали махсулдорлигини оширишиз мумкун. Мавзунинг долзарблиги хам айнан шунда.

Калит сузлар: Бухоро-Хива региони, Палеозой эротемаси, Туртламчи давр ёткизиклари, Неоген, Кайнозой эратемаси, Бур системаси, Туз-ангидрит формацияси, Кудукларда геофизик таткикотлар, Магнитотеллурик зондлаш, Магнитотеллурик поля

КИРИШ

Хозирги пайтда Бухоро-Хива нефтгаздорли вилоятида катта хажмдаги геолого-геофизик кидирув ва тадкикот ишлари олиб борилмокда. Бундан кузланган асосий максад эса худудда аникланмаган янги конларни очишдан иборатдир.

АДАБИЁТЛАР ТАХЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадкикот олиб борилаётган майдон купгина геологик-геофизик ишлар билан яхши урганилган. БХР геологик тузилишини урганиш дастлаб 1936 йилда Зубов Н.П., Суваров С.П, 1949-йилда Миранов Ю.К.,Чернов В.И., лар тамонидан изланишлар олиб борилган.

Ишининг максади. Олиб бораётган тадкикот ишимнинг асосий максади геоло-геофизик олинган натижалар худудда бургиланган кудуклардаги геоло-геофизик маълумотлар ва мавжуд фонд материалларини тизимли умумлаштириш асосида Денгизкуль кутарилмасини чукурлик тузулишини урганиш ва углеводород хомашёсига истикболли майдонларни аниклашдан иборат.

Таткикот иши куйидаги вазифаларни ечимини топади.

1. Худуднинг геологик тузилиши буйича фонд материалларини туплаш,

Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)

ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar |

www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-152-161

тахлил килиш ва дала кузатув ишлари натижаларини умумлаштириш хамда диссертациянинг умумий кисмига тегишли бобларини тайёрлаш;

2. Углеводород захираларини аниклашда геологик-геофизик маълумотлардан фойдаланиш услубияти;

3. Денгизкуль кутарилмасида юра даври ёткизикларини батафсил урганиб, истикболли горизонтларни ажратиш;

Тадкикотнинг объекти. Тадкикот обьекти БХР нинг Денгизкуль кутарилмаси хдсобланади.

Тадкикот усуллари. БХР нинг Денгизкуль кутарилмасини геологик-тектоник тузулиши ва нефтгаздорлиги урганишда асосий эьтибор геофизик усуллардан электроразведка (МТЗ) хамда кудукларда геофизик тадкикотлар маьлумотларидан фойдаланилган.

Илмий янгилиги. Тадкикот натижаларидан олинган геологик-геофизик маьлумот асосида, БХР палеозой даври ёткизикларини мураккаб тектоник тузилишига эга эканлиги хамда БХР Денгизкуль кутарилмасида нефт ва газ уюмлари мавжудлиги яна бир бор тасдикланади.

МАЙДОННИНГ ГЕОЛОГИК ТУЗИЛИШИ

Денгизкуль кутарилмаси шимолда Испанли-Чандир кутарилмаси, гарбда Кандим кутарилиши билан жануб томондан Амударё флексурали ёриклари билан чегараланган. Куйида Денгизкуль кутарилмасининг стратиграфияси, тектоникаси ва нефтгаздорлиги тугрисида кискача маълумотлар келтирилган.

Стратиграфия

Тадкикот олиб борилаётган майдонида параметрик бурги кудуги ёрдамида палеозой, мезозой ёткизиклари очилган. Палеозой ёткизиклари фундаментни, мезозой ва кайнозой ёткизиклари коплама комплексини ташкил этади. (1- расм).

Палеозой эротемаси - PZ

Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)

ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar |

www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-152-161

Чоржуй тектоник погонаси марказий кисмида олиб борилган чукур бургулаш ишлари натижасида палеозой ёткизиклари асосан чукинди ва метаморфик тог жинсларидан (охактошлар, рифли охактошлар шунингдек туфлар) иборат эканлиги аникланган. Палеозой ёткизиклари 2907-3027м (Зекри майдони 4,5,6,7-кудукларида), 2935м (Дивалкак, 1-кудук), 2675м (Чандир 4-кудук), 3195м (Уртабулак 102-кудук), 3707м (Кушаб 1-кудук), 3934м Памук 1-кудук) чукурликларида очилган.

Палеозой тузилмасининг ички структураси купгина ёриклар билан мураккаблашган ва зичлашган чукинди жинс катламлари орасида магманинг сукилиб киришидан хосил булган интрузив катламлардан иборат. Дивалкак майдонининг шимоли-шаркидан Карайиз майдонигача фундамент калинлиги 5,5-6,0 дан то 3,0 км гача кичраяди.

Мезозой эротемаси - МZ

Мезозой ёткизиклари палеозой ёткизиклари устида бурчакли номувофиклик билан ётади ва улардан метоморфизмга учрамаганлиги, алохида горизонтлар мустахкамланганлиги билан фаркланади. Уларнинг калинлиги жанубдан шимолга караб кискариб боради. Юра кесмасининг кискариши, асосан, туз-гипс ёткизиклари калинлиги камайиши хисобига юз беради.

Юра системаси - J

Тадкикот олиб борилаётган майдон юра ёткизикларининг барча кудукларида очилган ва терроген, карбонат ва туз-ангидритли ёткизикларидан

Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)

ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar |

www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-152-161

ташкил топган. Терроген ёткизикларининг хосил булиши, айнан, куйи-урта юра комплекси, фундамент блокининг бир йуналишида нотекис харакатланиши билан боглик.

Юра ёткизиклари кесмасининг пастки кисми терроген континентал ва юкори кисмида денгиз-лагуна (бойсун свитаси) хосилаларидан ташкил топган. Континентал ёткизиклар кумтошлар, алевролитлар ва гиллар билан алмашиб ётувчи юпка катламли аргиллитлардан ташкил топган.Терроген юра ёткизиклари Испанли-Чандир кутарилмасида 435 м дан (2 кудук, Дивалкак) 683 м гача (1 кудук, Крук), Денгизкул кутарилмасида 565 м (102 кудук, Уртабулак), Култак кутарилмасида - 741 м гача (3 кудук, Кукдумолок) узгаради.

Юра терроген жинсларини калинлиги кискарган зоналарида ёткизикларнинг кумлилиги ортади.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Кудукдаги геофизик тадкикотлари (КГТ) маълумотларига кура терроген юра ёткизикларида XVII, XVIII, XIX ва XX коллектор горизонтлар ажратилган булиб, улар бир неча майдонларда (Дивалкак, Уртабулак, Помук, Шимолий Алан, Кукдумолак ва бошкалар) махсулдор эканлиги кузатилган.

Карбонат формацияси ёткизиклари терроген формацияси ёткизикларига мувофик ётади ва калинлиги 84 м дан 352 м гача узгарадиган фациал узаро богланган карбонатли жинсларнинг турли хил комплексларидан иборат.

Карбонатли юра купинча охактошлардан, унинг фациал узгариши туфайли вужудга келган оолитли, уюшикли, пелитоморф охактошлари ва уларнинг оралик турларидан ташкил топган. Коллектор жинслари уюшикли, оолитли, уюшикли-сувутли охактошлар хисобланади. Охактошлар кисман ёки кучли доломитлашган.

Карбанатли формациянинг юкори кисмида А.Г.Ибрагимов (1984й) томонидан 5та фациал зонага тугри келувчи 5 та фациал тури ажратган:

а) тусик рифли зонаси;

б) аккумулятив компенсацияланмаган ботикликнинг депрессион ёткизиклари зонаси;

в) рифолди лагуна зонаси;

г) оолитли саёзсувли зонаси;

д) киргокбуйи саёзсувли ёткизиклар зонаси.

Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)

ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar |

www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-152-161

Гарбий Узбекистонда кабул килинган амалий геологоразведка ишларда карбонатли формация таркибида унинг биринчи ва иккинчи номенклатура турлари ажратилган (пастдан юкорига караб):

- XVI, XV-ПР (рифости), XV-Р (рифли) ва XV-НР (риф усти), горизонтлари. XV-ПР горизонти таркибида уз навбатида XV-а1 ва XV^2 кенжа пачкаларига булинувчи XV-а пачкаси ажратилади.

- XVI-горизонти (урта келловей) 10-90м калинликли кулранг, тук-кулранг, органоген-детритли, шламли охактошлардан ташкил топган. Гилли фракцияларнинг микдори юкоридан пастга караб кесим буйича 1% дан 20% гача узгаради. Бутун кесим говаклиги 1-5% ли зич жинслардан иборат, утказувчанлиги эса амалда нолга тенг.

- XV-ПР горизонти деярли кора, зич, мустахкам, юпка-дагал, плитали, тук-кулранг биоморфли охактошлардан иборат.

Уюшик булакли охактошлар чекка жойларда (XV-а! горизонти) учрайди.

Коллектор жинслари, асосан XV-а! горизонтида яхши, XV^2 горизонтида эса кам ривожланган. Дарзлик туридаги коллектор жинслари XV-а2 горизонтида ривожланган. XV-ПР горизонтининг колган кисми факат бирламчи линза ва катламчалар куринишида учрайди.

Депрессион зона кесмаси рифоген охактошларнинг ривожланиш зоналари доирасидан ташкарида, XV-Р ва XV-НР горизонтларига синхронли, гилли, тук кулранг тусли, зич, калинлиги 5-10 м ни ташкил этувчи охактошлардан иборат.

XV-НР горизонти литологик таркиби буйича XV-Р горизонтидан кам фарк килади ва калин катламли, оргоноген, оолитли охактошлардан иборат. XV-НР горизонтининг калинлиги 49 м дан 210 м гача узгаради.

Корбанатли формация зонаси ёткизиклари оолитли саёзсувли хамда рифли лагуналардан ташкари катламли тузилишга эга. Бу ерда карбонатли формация таркибида лагуна фацияси говакли ва зич охактошларининг алмашиниб ётишидан иборат XV, XV-3, XV-2 ва XV-1 горизонлари ажратилган. XV, XV-3, XV-2, XV-1 горизонтлар махсулдор горизонтлар хисобланади.

Т6 кайтарувчи горизонти шу ёткизиклар юзасига тегишли (К+О). Карбонатли ёткизиклар калинлиги 84 м дан 352 м гача боради. Келлювий-оксфорднинг карбонатли ёткизиклари устида кимеридж-титоннинг туз-ангидритли ёткизиклари ётади, бу катламлар XV-1 (Т6) горизонтининг газ учун туткич вазифасини утайди. Киммериж-титон ёткизиклари ангидрит, оч кизгиш

Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)

ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar |

www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-152-161

рангдаги гиллар, алевролит ва доломитлашган охактош линзалари хамда мергеллар булган кумтошларидан ташкил топган. Урганилаётган майдонда кимеридж-титон ёткизикларининг калинлиги 160 м дан 402 м гача узгаради.

Туз-ангидрит формацияси

Туз-ангидрит формацияси (ТАФ) Чоржуй тектоник погонасидан Бухоро тектоник погонасига утганда калинлиги кискаради ва тузилиши 5 кисмлидан (куйи ангидритлар, куйи тузлар, урта ангидритлар, юкори тузлар, юкори ангидритлар) 3 кисмигача узгаради (тузли каватсиз).

Рифлараро майдонлардан риф массиви йуналишида пачкалар калинлигининг камайиши кидирув белгиси булиб хизмат килади. Рифлараро майдонлардан рифли массивлар йуналишида ангидрит пачкалари калинлигининг умумий кискариши риф ёнбагрларида унинг махаллий калинлашуви ва зинасимон майдонларни хосил булиши билан мураккаблашиши мумкин.

Бургилаш натижаларига кура якка рифларга ухшаб тусик рифларда куйи ангидритларнинг калинлиги минимал, ёнбагларидаги алохида рифларда эса калинлашганлигини хамда тусик рифларда факат хавзали ёнбагрларда калинлашганлигини куришимиз мумкин.

Куйи тузлар рифларнинг кидирув белгиси булиб, рифли массивдан ёнбагрлари йуналишидаги пачкалар калинлигининг ошиб бориши саналади.

Туз ангидрит формациясида урта ангидрит пачкаси алохида ахамиятга эга. Бу пачка учун таркибининг биржинслилик хос. Унинг кесмаси 70-75% дан кам булмаган тоза ангидритлардан тузилган.

Юкори тузлар кушимчали, йирик кристалли, зич тузлар ва зич ангидритларнинг алмашиб ётувчи катламидан тузилган.

Бур системаси - К

Бур ёткизиклари карбонатлар ёки ангидритларнинг ювилган юзаси ётади, куйи ва юкори булимларга ажралади.

Куйи бур -Kl

Куйи бур кизил рангли континентал терроген ёткизиклари хамда альбнинг кулранг денгиз чукинди терроген ёткизикларидан ташкил топган. Утказувчан кумтошлар XII, XIII, XIV горизонтларга ажратилган. Куйи бур ёткизиклари калинлиги урганаётган майдонда 350 метрдан 700 метргача узгаради.

Юкори бур - К2

Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)

ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar |

www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-152-161

Юкори бур сенон-турон яруслари ва юкори сеноман яруси ёткизикларидан ташкил топган булиб, кам микдорда охактош ва мергел катламчаларига эга булган кулранг терроген чукинди жинслардан ташкил топган. Юкори бур калинлиги 800 метрдан 1100 метргача узгаради.

Кайнозой эратемаси - KZ

Кайнозой ёткизиклари палеоген, неоген ва антропоген ёткизикларидан ташкил топган.

Палеоген системаси - Р

Палеогеннинг куйи кисми палеогеннинг бухоро катламлари кулранг охактошларидан, саргиш-кулранг зич, баъзан дарзлашган ва говакли кумтошлардан иборат. Бу ёткизиклар урганилаётган майдоннинг барча кисмида мавжуд ва ишончли сейсмик таянч вазифасини утайди. Уларнинг калинлиги 75 м дан 230 м гача узгаради.

Палеоген охактошларида эоценнинг органик моддаларига бой кора кулранг ва яшил-кулранг гиллари ривожланган (40 м чамаси).

Неоген - N

Палеоген ёткизикларининг ювилган юзасига кумтош, гил, алевролитлардан ташкил топган неоген (0-110м) ёткизиклари ётади.

Туртламчи давр ёткизиклари - Q

Туртламчи давр ёткизиклари гил, соз тупрок, кумтошлар ва суглинкалардан ташкил топган булиб, уларнинг калинлиги 30-40 м дан ошмайди.

Тектоника

БХР майдони тектоник жихатдан Турон плитасининг Амударё нефть-газли субпровинциясида жойлашган (3-расм).

Турон плитаси жанубда Копетдоголди ботиклиги ва шаркда эпиплатформа орогени, шимолда Мангишлок Марказий Устюрт кутарилмалари системаси, гарбда Каспий денгизи акваторияси билан чегараланади.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Амударё субпровинцияси Гарбий Узбекистон ва Шаркий Туркманистон худудидан урин олган Амударё синеклизасининг геологик ривожи билан боглик холда вужудга келган. Синеклизанинг шаркий чекка кисмидан Бухоро ва по Чоржоу гоналарини ажратиб турувчи шимоли-шаркий йуналишдаги флексура-ёрилиш зонаси утади. Бухоро погонаси шимоли-гарбдан жануби-шаркка томон узунасига 500км, энига 50-60км масофадаги худудни эгаллайди ва шу номли нефть-газ улкаси сифатида ажратилади. Чоржоу погонаси эса

«

и VI

"м о о

о

г-т оч ^н

и. —

_ I

— ТГ Ю

О. НН

"о Т — и П V©

• н |

ЧнЬ

и

■н

СЙ

С и

«

п —

д

0) —

о в «

Ь 3 «

— с 05,

§ 3 ^

£ г £

и «

УЗ

ч р£

«

и

п п о п

о.

С

п

Е

>

п

п п о п

I

п

оо

ГЧ ГЧ

-г -г

п о

о о

£ О Й

ч к ю

И

я Ю

8 ^ К о

сп

I ^

" 8

8 г

э о

к 2 к

(-4

ей ®

О^ Рч Р

И

(и &

и

и о о

1Г)

аЗ и К

К Ч

0 К

Э

аЗ «

£ и

1

о зя

аЗ о £ *

>. £

сп К

л

я о

лт! Е? <->

« Ю §

Рч М

СЙ Й СЙ

« Ь «

>> 5 ю

^ Он

со

1чч

&

и <и

< к

§ =Г л §

ч: к о

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

к ч о

К

В

В

о ю

К?* и 4-'

н сч

и о о

БУХАРО-ХИВИНСКИЙ РЕГИОН Схема размещения месторождений нефти и газа и перспективных площадей

(АО'ИГиРНиГМ")

-5 0 5 10 15«м

'У/л. У/» / " / (У^! ^клттл^и

. с^П:.—■ / /X о

•'Г-'"— . /Я 1.1 \

«зг/Ж— ,,

¿1 .—в '' . Л /

т г*- ■ I

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ нефтяные

газпнефтпные и нефтегазовые

границы теггонических элементов ^ региональные разломы

шоЖ»,— • - Г БЕШКЕНТСКИИ I,

У

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

О

находящиеся в глубоком бурении

газопровод железная дорога границы областей

ГРАНИЦЫ БАРЬЕРНОГО РИФА фронтальная

>

С'-/* /'"

'Чу #,5

У

К

Э

К Й

аЗ «

К Й

к

о

Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)

ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar |

www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-152-161

Гарбий Узбекистон худудида нефтгазли майдонлар Амударё нефтгаздор хавза худудининг шимолий ва шимолий - шаркий кисмида жойлашган булиб, бунда чукинди коплама ёткизиклар юра, бур, палеоген ва неоген - туртламчи катламларидан ташкил топган.

Коплама жинсларнинг калинлиги хавзанинг шимолий ёнбагирлари якинида калинлиги юз метрдан марказий ва жанубий - шаркий кисмида беш -олти минг метргача етиши аникланган.

Амударё нефт ва газли хавза худуди биринчи тартибли йирик структура хисобланиб, унинг ички кисмида нисбатан куйи тартибга мансуб булган бир катор нефт ва газ сакловчи худудлар ажратилади. Улардан бири - Бухоро -Хива нефт ва газ худуд булиб, у Гарбий Узбекистонда жойлашган.

Купинча структураларнинг - худуд ёрикларининг маълум йуналишида кузатилиб, улар юзлаб километрларга чузилган. Уларни купчилиги антиклинал бурмаларнинг ер юзасидаги тузилиши, шунингдек геофизик тадкикотлар ва ёпик худудлардаги чукур бургулаш буйича осон аниклаш мумкин. Уларнинг мавжудлигини, биринчидан, асосий структура чизиклари ёкалаб таъсир килган кучлар сабабли хосил булган иккиламчи бузилишларни ривожланиши, ва иккинчидан деярли барча чизигий-чузилган бурмаларни йирик ёрикларни кутарилган канотларида жойлашуви курсатиб турибди. Кичик улчамли локал узилмалар бурмаларни йуналишига таъсир этади, лекин уларнинг узи худуд ёрикларга буйсунади.

Бухоро - Хива нефт ва газли худуднинг асосий структура элементлари Бухоро ва Чоржуй тектоник боскичлари хисобланиб, таркиби тепаликлар, кутарилмалар, ботиклар каби турли хил структуралар билан мураккабалашган.

ХУЛОСА

Денгизкул кутарилмаси Чоржоу погонасидаги катта структура элементларидан бири хисобланади. Кутарилма кенглик буйича чузилган булиб унинг чегараси 110x30 кмни ташкил килади. Денгизкул кутарилмасининг характерли жихати шундаки нефть-газ туткичлари антиклинал структуранинг гумбазида эмас балки унинг ён томонларида рифтоген тузилмаларнинг усиши кулай булган жойида учрайди. Денгизкул кутарилмасининг шаркида Бешкент ботиги чегараси якинида Култак гумбази ажратилади ва у субмеридионал булиб чузилган. Култак гумбази чегарасида Зеварда, Култак, Алан, Памук, Кокдумалак структуралари ажратилган.

Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)

ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar |

www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-152-161

REFERENCES

1.Абидов А.А., Абетов А.Е., Киршин А.В., Рзаева В.А. О выделении палеозойской рифтовой структуры Чарджоуской ступени. Т. Докл. АН РУ, 1994 г.

2.Абидов А.А. Позднепалеозойская рифтовая система Бухаро-Хивинского региона как новая региональная структура для поисков месторождений нефти и газа в Узбекистане. Доклад первого заместителя генерального директора НПО «Нефтегазнаука». 1996 г.

3.Каршиев А. Построение геофизический моделей разведываемых месторождений с целью повышения эффективности геологоразведочных работ в пределах Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона. -Т.: ИГИРНИГМ, 2013.

4.Отчёт Бешкентской электроразведочной партии №01/2015-2016 Г.Юлдашев. 5.Янбухтин И.Р. Характер распространения положительных и отрицательных структур Бухаро-Хивинского региона. Магистратура талабаларнинг илмий ишлари туплами. Тошкент - 2004 й, 77-82 с.

6.Залежи нефти и газа в ловушках неантиклинального типа. Альбом-справочник. Под ред. В.В. Семеновича. М., Недра, 1982 г, 185 с. 7.Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин. Справочник под ред. Добрынина В.М. М., Недра, 1988.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.