Научная статья на тему 'Замонавий ўқув-дидактик воситалардан таълим жараёнида самарали фойдаланиш имкониятлари'

Замонавий ўқув-дидактик воситалардан таълим жараёнида самарали фойдаланиш имкониятлари Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
2115
435
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
дидактика / электрон ресурслар / электрон китоб / касб-ҳунар / ўқувуслубий / дастурий таъминот / компонент / фанлараро боғлиқлик / интерфейс / ресурс / дидактика / электронные ресурсы / электронная книга / профес- сия / учебно-методический / программное обеспечение / компонент / междисциплинарная сопряженность / интерфейс / ресурс

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Ғаффаров Феруз Ҳасанович

Мақолада замонавий ўқув-дидактик воситалардан таълим жараёнида самарали фойдаланиш имкониятлари, электрон дарсликларга қўйиладиган талаблар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

В статье рассматривается вопрос об использовании современных образовательных и дидактических возможностей учебного процесса и обсуждаются требования для электронных учебников.

Текст научной работы на тему «Замонавий ўқув-дидактик воситалардан таълим жараёнида самарали фойдаланиш имкониятлари»

V_/

fаффаров Феруз ^асанович,

Урта махсус, касб-х,унар таълими тизими кадрларининг малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш институти катта илмий ходим-изланувчиси

ЗАМОНАВИЙ ДУВ-ДИДАКТИК ВОСИТАЛАРДАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

ГАФФАРОВ Ф.Х,. ЗАМОНАВИЙ УЦУВ-ДИДАКТИК ВОСИТАЛАРДАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Маколада замонавий укув-дидактик воситалардан таълим жараёнида самарали фойдала-ниш имкониятлари, электрон дарсликларга куйиладиган талаблар туFрисида маълумотлар кел-тирилган.

Таянч суз ва тушунчалар: дидактика, электрон ресурслар, электрон китоб, касб-х,унар, укув-услубий, дастурий таъминот, компонент, фанлараро боFликлик, интерфейс, ресурс.

ГАФФАРОВ Ф.Х. ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

В статье рассматривается вопрос об использовании современных образовательных и дидактических возможностей учебного процесса и обсуждаются требования для электронных учебников.

Ключевые слова и понятия: дидактика, электронные ресурсы, электронная книга, профессия, учебно-методический, программное обеспечение, компонент, междисциплинарная сопряженность, интерфейс, ресурс.

GAFFAROV F.H. IN THE PROCESS OF TEACHING, THE EFFECTIVE USE OF THE CAPABILITIES OF MODERN TEACHING AND DIDACTIC TOOLS

There is considered in the article implementation of modern educational and didactic capabilities of the educational process and discussed requirements for electronic textbooks.

Keywords: didactics, digital resources, e-book, professional, educational-methodical software, component, interdisciplinary conjugation, interface, resource.

Цозирги даврда илм-фаннинг жадал таращий этиши ва технологиялар кун сайин узгариб бориши, ахборотнинг тез кириб келиши тацлил жараёнини замонавий педагогик, ахбо-рот технологиялар асосида самарали уцув-дидактик воси-талардан фойдаланиб ташкил этиш ва утказиш муцим йуналишлардан цисобланади.

Касб-х,унар коллежларида махсус фанларни укитишнинг замонавий укув-дидактик мате-риаллар, мультимедиа ва медиа воситалар х,амда электрон ресурслардан самарали фой-даланиш оркали таълим сифатини ошириш долзарб вазифалардан х,исобланади.

Замонавий ахборот технологияларининг укув жараёнида кулланилиши натижасида электрон укув кулланмалар, виртуал стендлар оркали мураккаб технологияларни киска вактда мукаммал узлаштириб, масофадан туриб укитишга имконият яратилади.

Электрон дарслик ва кулланмаларни масо-фали укитишда куллаш учун юк,ори фаолликка эга булиш лозим. Хар бир фанга мулжалланган электрон укув кулланма энг камида учта: таъ-лимий, машкли ва назорат килиш каби асосий кисмларга эга булиши зарур.

Бугунги кунда таълим сох,асида фан ва тех-никанинг сунгги ютуклари асосида ишлаб чикилган аудио, видео, телекоммуникация ва информацион техника ва технологияларнинг кулланилиши катта ах,амият касб этмокда. Шунинг учун уларнинг дидактик имконият-лари билан танишиб чикиш ва машFулотларда уларни куллашни урганиш булажак укитувчилар учун уларнинг келажак фаолия-тида катта ёрдам беради.

Педагогика курсидан бизга маълум булганидек, дидактика, яъни грекча «didaktos» сузидан олинган булиб, «таълим бермок» ёки «таълим назарияси» деган маънони англати-шини эсга олишнинг узи кифоя. Дидактик воситалар бизга таниш, х,аётимизда учрайди-ган, х,атто биз фойдаланиб юрган воситалар булиши мумкин. Уларнинг х,аммаси х,ам айнан таълим бериш учун ишлаб чикарилган восита булиши шарт эмас. Масалан, телевидениени олсак, у турмушимизда дам олиш учун кулланиладиган маиший техник воситаси булса, ах,оли орасида тарFибот ишларини олиб боришда оммавий ахборот воситаси х,исоб-ланади. Лекин ундан таълимда х,ам кенг

фойдаланмокдамиз. Масалан, масофадан туриб укитишда у дидактик восита сифатида кулланилаяпти1.

Хар бир дарслик бир томондан маълум даражада автоном булиши, иккинчи томондан эса таркибий тузилмаси ва ундаги ахборот маълумотлари бичимлари (форматлари)га тааллукли стандартларга жавоб бериши керак. Бу эса уз навбатида зарур дарсликлар туп-ламини ахборотлаштирилган таълим тизимига (бунда ахборот - кидирув тизими, имтих,он килиш тизими ва х,.к.) йуналтирилган равишда осон ва тезкор йиFиш имконини беради. Агарда электрон дарслик етарли даражада сифатли булиб, мазмун, укув жараёнини назорат килиш ва эгалланган билимларни текши-риш тизимига эга булса, мавжуд эх,тиёжни бирмунча каноатлантириши мумкин2.

Амалда аник чеклашлар куйилмаган таълим олувчига билим олиш услубини танлаш имкониятини берувчи дастурлар тупламини узида акс эттирган электрон китоблардан купрок фойдаланилади.

Мазкур йуналишда тадкикот олиб бораёт-ган республикамиз олимларидан Н.А.Мусли-мовнинг таъкидлашича3, электрон дарсликлар куйидаги талабларга жавоб бериши зарур:

• укув дастури ва укув-методик ишларни нашр этишда куйилувчи талабларга жавоб бера олиши (у факультет илмий-методик кен-гаши томонидан тасдикланади). Дарслик муайян сох,а йуналиши буйича биринчи бор такдим этилаётган ёки аввал нашр этилган методик кулланманинг электрон версияси сифатида тайёрланганлиги ва мазмунан уму-

1 Ахмеджанов М.М., Тухтаева З.Ш. Дидактик воситалар мажмуаси. Укув кулланма. - Т.: «Фан ва технологиялар», 2008. -100-б.

2 Олимов К,.Т. Махсус фанлардан укув адабиётларини яратишнинг назарий ва услубий асослари. Педаг. фан. док. ... дис. - Т.: ТДПУ. 2005. -274-б.

3 Муслимов Н.А. Электрон дарслик яратиш методик тамойиллари ва технологиялари. / Infocom.uz, 2004. -62-66-б.

мий, мaxcyc ëM фaкyльтaтив ^pcra тaaл-луклиги;

• мaълyм Укув кypcи (ëки унинг биp ^ми)нинг мaзмyнини oчиб беpиш xaмдa Укyв-метoдик мaкcaдлapгa эpишишгa имкoн 6epa oлaдигaн дapaжaдa xaжмгa эгaлиги;

• Укyв-метoдик мaкcaдлapгa эpишишгa ëpдaм беpyвчи кypгaзмaли элементлap (шм-пьютеpнинг мyльтимедиa имкoниятлapидaн мaкcимaл дapaжaдa фoйдaлaниш имкoнияти)гa э^лиги;

• мaтеpиaлнинг мoнитop экpaнидaн ^иш вa тapмoк бyйлaб жoйлaштиpиш xycycиятини инoбaтгa oлгaн xoлдa ишлaб чикил^нлиги;

• мaтндa гипеpмypoжaaтлapнинг мaвжyд-лиги билaн биpгa, зapyp xoллapдa WEB мaнбa-лapи вa бoшкa axбopoт pеcypcлapининг кypcaтилгaнлиги;

• мaтеpиaлни yзлaштиpиш дapaжacининг тaълим oлyвчи тoмoнидaн муе^кил бaxoлa-нишигa имкoн беpyвчи нaзopaт caвoллapи-нинг мaвжyдлиги;

• кyплaб тиллapдa ишлaш, шунингдек, имкoнияти чеклaнгaн тaлaбaлap учун мaxcyc шapoитлapнинг яpaтилгaнлиги.

Электpoн китoб кyйидaги тaлaблap: тaълим oлyвчи вa тaълим беpyвчилapнинг мyлoкoт дoиpacини кенгaйтиpиш, УКУВЧИНИНГ мaълyм биp мaвзy ycтидa ишлaгaн вaкти, уни yзлaш-тиpиш учун capфлaнгaн вaкти, yзлaштиpиш дapaжacини нaзopaт килиш, Укув ^^ни бoшлaшдaги укувчининг билим дapaжacи вa кypc тyгaгaндaги билим дapaжacини нaзopaт килиш имкoниятини беpиши зapyp. Бyлapнинг бapчacи электpoн китoбгa кУйилaдигaн биp-лaмчи тaлaблapдиp.

Зaмoнaвий yкyв-дидaктик вocитaлap aco-cидa укитиш, Укyвчилapнинг билим oлиш имкoниятлapини oшиpиш, yлapнинг му^кил ишлaш кoбилиятлapи вa aмaлий кyникмaлa-pини ypгaниш дapaжaлapини pивoжлaнти-pишдa ижoбий caмapa беpaди.

Тaълим жapaëнидa энг куп кУллaнилaëтгaн электpoн дapcликлap биp нечтa тaшкилий кoмпoнентни yзидa жopий этиши зapyp. Элек-тpoн дapcликни тaълим тизимигa тaтбик этиш учун y узининг интеpфейcигa эгa булиши зapyp. Электpoн дapcлик ëки укув кУллaнмacи yзигa xoc кypинишдaги <^шки кypиниш -интеpфейcгa» эгa бyлaди. Уз нaвбaтидa интеp-фейcгa кУйилaдигaн acocий тaлaб унинг интуи-

тивлиги xиcoблaнaди. Интеpфейcнинг бoшкa-pyв элементлapи фoйдaлaнyвчи учун кyлaй булиши, уни мaтн ëки зapyp мaзмyн билaн ишлaшдaн чaлFитмacлиги, ки^бни caxифaлaш учун кУллaнилaдигaн бoшкapyв элементлapи эca унинг xap биp cax1ифacидa булиши зapyp.

Xaкикaтдa электpoн китoблapнинг тypи куп бyлишигa кapaмacдaн, унинг acocини гипеp-мaтнлap тaшкил этaди. Xoзиpдa энг куп кУллaнилaдигaн электpoн китoблap гипеpмaтн кypинишидaги pеcypcлap x1иcoблaнaди.

Kacб-xyнap тaълими учун мaxcyc фaнлap-дaн электpoн дapcликни яpaтиш жapaëнидa пcиxoлoгик-педaгoгик, теxник-теxнoлoгик, эcтетик вa эpгoнoмик тaлaблap кУйилaди. Электpoн дapcлик х^м, бocмa дapcлик xaм укув вa ycлyбий кУллaнмa кaби aнъaнaвий укув нaшpлapигa кУйилгaн дидaктик тaлaб-лapгa жaвoб беpиши кеpaк.

Зaмoнaвий укув жapaëнининг axбopoт теx-нoлoгиялapини кУллaш opкaли тaшкил эти-лиши нaтижacидa электpoн укув кУллaнмaлap, виpтyaл cтендлap opкaли мypaккaб теxнoлo-гиялapни ки^ вaктдa мyкaммaл yзлaштиpиб, мacoфaдaн тypиб Укитишгa имкoният яpaти-лaди.

Укув жapaëнидa oлиб бopилaдигaн мaшFy-лoтлapдa биз фaкaт oFзaки ycyл, тyшyнтиpиш билaн кифoялaнмacдaн, бapчa тypдaги укув axбopoтлapидaн фoйдaлaнaмиз. Бyлap coнли вa ëзмa, oвoзли вa тacвиpий, хaжмий вa хapaкaтли, электpoн вa бoшкa кypинишлapдa булиши мумкин. Шyндaн келиб чик^н хoлдa, биз xap биp дидaктик вocитaнинг имкoниятлa-pини билиб oлcaк, yлapнинг xap биpидaн ^й^ вaзифaни кaндaй aмaлгa oшиpишдa фoйдaлaниш caмapaлиpoк экaнини билиб oлaмиз. Бунинг учун биз aввaлo дидaктик вocитaлapнинг тacнифи (клaccификaцияcи) билaн тaнишиб чикишимиз мaкcaдгa мyвoфик бyлaди.

Дидaктик вocитaлapни уч йyнaлишгa aжpa-тaмиз. Бyлap дидaктик мaтеpиaллap, yлapдaн фoйдaлaниш учун кУллaнилaдигaн дидaктик вocитaлap xaмдa дидaктик мaтеpиaллap вa вocитaлap ëpдaмидa тaълимни aмaлгa oши-pиш учун лoйиxaлaнгaн мaжмyaлapдиp. Xap биp йyнaлиш бyйичa yлapнинг тегишли тyp-лapи 6OP.

Укув мaшFyлoтлapидa Укyвчилapгa беpилa-ди^н, нaмoйиш килинaдигaн, бaжapиб ^pca-

ЗAMOНAВИЙ TAЪЛИM / COBPEMEHHOE OБPAЗOВAНИЕ 2017, В

тиладиган ва шунга ухшаш барча турдаги укув ахборотларини биз дидактик материаллар деймиз. Уларни качон ва кайси максадда куллашимизга караб алох,ида гурух,ларга ажратиб чикамиз. Ушбу материалларни куллаш ва тайёрлашда дидактик воситалардан фойдаланамиз. Масалан, плакатлар, диапози-тивлар, фотосуратлар, аудио, телевизион ва видеоматериаллар, ахборот технологиялари асосидаги материаллар ва х,.к. Уз навбатида воситаларни тузилиши, ишлаш тамойили ва дидактик имкониятларига караб таснифлай-миз. Шундан келиб чиккан х,олда биз машFулот давомида бир неча турдаги дидактик материалларни куллаймиз, бунинг учун тегишли дидактик воситалардан фойдаланамиз. Булар эса биргаликда шу машFулот учун тузилган дидактик воситалар мажмуаси х,исобланади.

Электрон дарслик ва кулланмалар масо-фали укитишда юкори фаолликка эга булиши лозим.

Электрон укув кулланмани шартли равишда электрон укув-услубий мажмуа (ЭУУМ) деб аташ мумкин. Унинг таркибига мазмунан узаро боFланган куйидаги блоклар кирити-лади:

• ташкилий-услубий блок;

• ахборот-таълим блоки;

• маълумотлар блоки;

• амалий машк ва топшириклар блоки;

• натижавий назорат блоки.

Хозирги электрон дарсликлар куйидаги асосий элементлардан таркиб топган:

1. Матнлар. Электрон дарсликнинг асосий кисмини укув маълумотлари, топшириклар, тестлар, изох,лар, луFатлар, амалий машклар, курсатмали материаллар ташкил этади.

2. Тасвирий материаллар. Электрон дарс-ликдаги объектлар, жараёнлар, хрдисаларни тасвирловчи схемаларни турли рангдаги монитор экранида тасвирлаш мумкин. Маъ-лумки, кургазмали ахборотни матнли ахбо-ротга нисбатан кабул килиш юкорирок булади. График объект куринишдаги образлар инсон хотирасида яхлит кабул килинади ва куп вактда сакланади.

3. Товушли кузатиш. Электрон укув нашр-нинг ажралмас кисми х,исобланади. Объектлар билан жараёнлар кечиши ва хрдисалар матнли, шовкинли-сигналли, мусикали тарзда товушли кузатув билан тасвирланиши мумкин.

Укувчининг бир вактнинг узида ахборотни тез узлаштиришига ижобий таъсир этади.

4. Анимация ва видеолавцалар. Объектлар, жараёнлар ва х,одисаларнинг анимацияли ёки видеолавх,алар куринишида берилиши укув материлини тез вактда узлаштириш ва хоти-рага саклаш имконини беради.

Кейинги йилларда электрон укув кулланма-ларини яратиш ва электрон луFатли-маълу-мотли материалларни ишлаб чикиш жадал ривожланди. Электрон укув нашрларни тар-мок оркали таркатиш имконияти яратилди. Электрон укув кулланмаларининг яна бир ах,амиятли жих,ати шундаки, ундаги укув мате-риали, тасвирий материаллар эскирмайди ва емирилмайди, саклаш учун куп майдон ва х,ажмни талаб этмайди. Электрон укув кул-ланмаларни яратиш х,ажми босма нашрлардан кура сезиларли даражада ошиб бормокда.

Юкорида келтирилганларга боFлик х,олда электрон дарслик оддий (^оз) дарсликдан кура «бирмунча юкори интеллектга» эга булиши зарур, чунки компьютер укитувчи фаолиятининг бир неча кирраси (зарур х,олда ва керакли жойда маслах,ат бериш, эгалланган билимларни мустах,камлашга ёрдам бериш ва х,.к.)ни имитация килиш имкониятига эга. Шу билан бирга урганилаётган фан буйича зарур (кушимча маълумотлар) укув материалларини тулалигича камраб олган булиши керак.

Биз томондан утказилаётган тадкикотлар натижасида махсус фанларни укитишда замо-навий электрон таълим ресурсларидан таълим жараёнида самарали фойдаланиш имконият-лари урганилиб, илмий тавсиялар ишлаб чикилади ^амда махсус фанларни укитишда электрон дарсликлардан фойдаланиш методи-калари ишлаб чикилиб, амалда жорий эти-лади.

Махсус фанлардан электрон укув кулланма-ларининг маълум кисми тузилиши касбий педагогика талаблари, талабаларнинг дарслик билан мустакил ишлаши, уларнинг билим ва куникмаларини объектив бах,олашга мос кел-майди. Ушбу камчиликларни бартараф этиш, мавжуд муаммоларни ечишнинг асосий йулларидан бири касб-х,унар таълим муасса-салари учун замонавий укув-дидактик воситалар яратиш жараёнини ташкил этиш ва бошка-ришнинг ягона мувофиклаштирилган тизи-мини яратиш, таълим турлари орасида махсус

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2017, 8

фaнлap укув кУллaнмaлapининг yзapo узвий-лигини тaъминлaшгa эpишиш xиcoблaнaди.

Мaзкyp ишлapни тaшкил этиш кaттa мaб-лaFлap тaлaб этaди. Мyaммoни xaл килишдa зaмoнaвий укув aдaбиëтлapининг янги aвлo-дини яpaтишгa чет эл инвеcтициялapини жaлб килиш бyйичa биp кaтop ибpaтли ишлap aмaлгa oшиpилди. Жyмлaдaн, Оcиë тapaккиëт бaнки лoйиxacи дoиpacидa кacб-xyнap шл-лежлapи учун мaxcyc фaнлap бyйичa укув aдa-биëтлapни яpaтиш ишлapи кенг кyлaмдa oлиб бopилмoкдa.

Maxcyc фaнлap укув кУллaнмaлapининг зaмoнaвий aвлoди билимлapни Укyвчилap тoмoнидaн мycтaкил yзлaштиpиб oлиш xaмдa aмaлий фaoлиятгa кУллaшгa ypгaтиш вa ижo-бий кoбилиятлapни pивoжлaнтиpишгa йyнaл-тиpилгaн булиши, уз билимини узи бaxoлaш тизимини кaмpaб oлиши ^pa^

Зaмoнaвий дapcлик кyйидaги cифaтгa э^ булиши лoзим, яъни:

• yкyвчилapни фaoл булиш вa тaнкидий фикpлaшгa yндaши;

• фaкaт нaзapий мaълyмoт беpиш билaн чеклaнмacлиги;

• aмaлий мaшFyлoтлap, лoйиxaлap, мaшк-лap вa тoпшиpиклap беpилиши;

• укувчи уз билимини узи бaxoлaши учун теcтлap мaвжyдлиги;

• мycтaкил тaълим oлишгa имкoн яpaтиши;

• укув мaтеpиaли aник мaкcaд вa вaзифa-лapгa йyнaлтиpилиши лoзим.

Зaмoнaвий тaълим тaлaблapи acocидa яpa-тилгaн дapcлик укитиш caмapaдopлигини oши-paди, Укyвчилapнинг билимлapини тизимлaш-тиpишни тaъминлaйди, ижoдий ^билият-лapини pивoжлaнтиpaди xaмдa кacбгa кизи-кишлapини кyчaйтиpaди.

Шу нyктaи нaзapдaн, мaxcyc фaнлapдaн укув кУллaнмaлapни яpaтyвчи мyaллифлapгa укув мaтеpиaли мaзмyнини ишлaб чикиш, мaтнни ëpитишдa зaмoнaвий тaълим теxнoлo-гиялapи вa дapcликкa кУйилaдигaн дидaктик xaмдa ycлyбий тaлaблapгa acocлaнишлapини тaвcия этaмиз.

Адабиётлар руйхати:

1. Аxмеджaнoв М.М., Тyxтaевa З.Ш. Дидaктик вocитaлap мaжмyacи. Укув кУллaнмa. -Т.: <^н вa теxнoлoгиялap», 200В. -100-б.

2. Олимoв К.Т. Maxcyc фaнлapдaн укув aдaбиëтлapини яpaтишнинг нaзapий вa ycny-бий acocлapи. Педaг. фaн. дoк. ... диc. - Т.: ТДПУ, 2005. -274-б.

3. Mycлимoв Н.А. Электpoн дapcлик яpaтиш метoдик тaмoйиллapи вa теxнoлoгия-лapи. I Infocom.uz, 2004. -62-66-б.

ЗАMOНАВИЙ TАЪЛИM / COBPEMEHHOE OБPАЗOВАНИЕ 2017, В

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.