Научная статья на тему 'Замонавий педагогик технология асосида интерфаол дарсларни ташкил этиш'

Замонавий педагогик технология асосида интерфаол дарсларни ташкил этиш Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
9102
851
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
билим / тафаккур / тайёргарлик / қобилият / қатъиятлилик / тиришқоқлик / маҳорат / педагогик технология / метод / knowledge / thinking / preparation / ability / diligent / determination / continuity / proficien- cy / pedagogical technology / method

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Мусаева М. Э., Шодиева Г. М.

Мақолада замонавий педагогик технология асосида дарсларни ташкил этиш орқали таълимнинг сифат-самарадорлигини ошириш ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, таълим жараёнининг муваффақияти ўқитувчининг билим ва маҳоратини доимий равишда бойитиб боришга боғлиқ эканлиги очиб берилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

INTERACTIVE IESSONS ORGANIZING ON THE BASIS OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

The article is devoted to the issues of effectiveness of education through conducting lessons implementing modern pedagogical technologies. As well there is discussed education system, it’s dependants on constant enriching of teachers knowledge and proficiency.

Текст научной работы на тему «Замонавий педагогик технология асосида интерфаол дарсларни ташкил этиш»

Мусаева М.Э.,

Тошкент вилояти халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти «Табиий ва аник фанлар» кафедраси катта укитувчиси, педагогика фанлари номзоди; Шодиева Г.М.,

Тошкент вилояти Зангиота тумани 63-мактаб физика фани укитувчиси

ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ИНТЕРФАОЛ ДАРСЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

МУСАЕВА М.Э., ШОДИЕВА Г.М. ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ИНТЕРФАОЛ ДАРСЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Маколада замонавий педагогик технология асосида дарсларни ташкил этиш оркали таълим-нинг сифат-самарадорлигини ошириш х,акида фикр юритилган. Шунингдек, таълим жараёни-нинг муваффакияти укитувчининг билим ва мах,оратини доимий равишда бойитиб боришга боFлик эканлиги очиб берилган.

Таянч суз ва тушунчалар: билим, тафаккур, тайёргарлик, кобилият, катъиятлилик, тиришкоклик, майорат, педагогик технология, метод.

МУСАЕВА М.Э., ШОДИЕВА Г.М. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В статье излагаются вопросы повышения эффективности образования при использовании современных педагогических технологий. Также авторы раскрывают суть того, что успех процесса образования зависит от постоянного самосовершенствования знаний и мастерства учителя.

Ключевые слова и понятия: знания, мышление, подготовленность, способность, усердие, решительность, непрерывность, мастерство, педагогические технологии, метод.

MUSAYEVA.M.E., SHODIYEVA G.M. INTERACTIVE IESSONS ORGANIZING ON THE BASIS OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

The article is devoted to the issues of effectiveness of education through conducting lessons implementing modern pedagogical technologies. As well there is discussed education system, it's dependants on constant enriching of teachers knowledge and proficiency.

Keywords: knowledge, thinking, preparation, ability, diligent, determination, continuity, proficiency, pedagogical technology, method.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 7

Ёшларга замонавий таълим ва тарбия беришнинг мурак-каб вазифаларини муваффациятли цал этиш уцитувчининг тоявий эътицоди, касб мацорати, саънати, истеъдоди ва ма-даниятига цал цилувчи даражада боглицдир. €оявий эътицоди мустацкам, юксак педагогик маданиятга эга уцитувчи уз би-лими ва касб мацоратини такомиллаштириш, бойитиш цацида тинимсиз цайтуради, изланади.

Таълим-тарбия жараёни самарадорлиги-ни ошириш орк,али келгуси тарак,к,иётни яна-да ривожлантириб, мустах,камлашга асос со-линади. Бу борада Узбекистон Президен-ти Ислом Каримовнинг куйидаги фикри биз-га ибратдир: «Шуни унутмаслигимиз керакки, келажагимиз пойдевори билим даргох,ларида яратилади, бошк,ача айтганда, халк,имизнинг эртанги куни к,андай булиши фарзандлари-мизнинг бугун кандай таълим ва тарбия оли-шига боFликl. Бунинг учун х,ар к,айси ота-она, устоз ва мураббий х,ар бир бола тимсолида ав-вало шахсни куриши зарур. Ана шу оддий та-лабдан келиб чик,к,ан х,олда, фарзандларимиз-ни мустак,ил ва кенг фикрлаш к,обилиятига эга булган, онгли яшайдиган комил инсонлар этиб вояга етказиш - таълим-тарбия сох,асининг асосий мак,сади ва вазифаси булиши лозим, деб кабул к,илишимиз керак. Бу эса таълим ва тарбия ишини уЙFун х,олда олиб боришни та-лаб этади»1.

Хар бир укитувчи яхши биладики, дарс укув-тарбия жараёнининг асосий шаклидир. Шунинг учун укитувчи, аввало, дарс утиш ва дарсни такомиллаштириб бориш х,ак,ида уйлайди, изланади.

Таълимда юк,ори самарадорликка эришиш учун укитишнинг ноанъанавий методлари-дан, яъни замонавий педагогик технология-нинг турли методларидан дарс мавзусига мос равишда фойдаланиш мак,садга мувофикдир. Бу мураккаб ва узок давом этадиган жараён булиб, укитувчининг машаккатли мех,нати би-лан боск,ичма-боск,ич майорат пиллапоялари-ни эгаллаб, унинг юксак педагогик даражасига кутарилишидир.

Юк,ори курсаткичга эришишни мак,сад килган укитувчи, аввало, х,ар бир дарсга ижо-дий ёндашиши, дарс жараёнида кузда тутилган барча боск,ичларни эркин амалга ошира ола-

1 Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. - Т.: «Маънавият». 2008. -61-б.

диган касбий мах,оратга эга булиши керак. Кас-бий майорат эса ук,итувчи шахсидаги табиий имкониятлар, педагогик-психологик ик,тидор, уз ишига масъулият билан к,араш, укувчидаги узгаришларни уз вак,тида сезиш, бола шахси, укувчилар жамоасига туFри таъсир эта олиш-нинг амалий намоён булишидир. Замонавий педагогик технологиялар асосида дарсларни ташкил этиш давр талаби х,исобланади.

Замонавий дарсда педагогик технология методларини куллаш орк,али дарс давомида кушимча маълумот (тарк,атма материал, тест, масала, топишмок,лар, савол-жавоблар, турли кроссвордлар, тажрибалар ва х,.к.)лар асосий мавзуни камраб олиши керак. Ук,увчилар дарснинг якунида утилган мавзу юзасидан дарслик асосида табиатда содир буладиган х,одисаларга боFлик1 х,олда илмий маълумот-лар, фан-техника тарак,к,иёти сох,асидаги урни х,ак,ида етарли билимлар, шунингдек, утмишда яшаб утган к,омусий олимларнинг мазкур сох,а ривожланишига кушган х,иссалари х,ак,ида х,ам маълумотга эга булишлари лозим. Бунинг учун х,ар бир дарсда педагогик технологиянинг утилаётган мавзуга мос ва кулай булган методларидан фойдаланиш керак. Бу фаолиятни амалга оширишда эса ук,итувчидан юксак педагогик майорат талаб этилади. Куйида физика фанини укитишда фойдаланиш мумкин булган айрим педагогик технологиянинг методларини келтириб утамиз.

Физика фани доимо назариядан амалиётга йуналтирилади. Шу сабабли дарсда мавзуни туFридан-туFри тушунтирмасдан лаборатория куринишида намоён этиб, сунг мазмуни ва кайси конуниятга асосланганлиги туFрисидаги саволни укувчилар эътиборига х,авола этиш мумкин. Ёки лаборатория столи устига асбо-бларни тартибсиз куйиб, укувчиларга иш учун керакли асбобларни узлари танлашлари топ-ширилади. Бу усулни кичик гурух,ларда интер-фаол методлардан фойдаланиб куллаш мумкин.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 7

Масалан, «Шеригини топ» методи оркали «Жисмларнинг сузиш шартлари» мавзусини утганда (бу тажрибани бир неча усулда ба-жариш мумкин) иш учун керакли асбобларни стол устига аралаш холда куйиб, гурухларга хар бир усулни алохида топширик килиб бе-рилса, хар бир гурух узига берилган топширик учун керакли асбобни танлаб олади ва ишни мустакил бажаради.

Баъзи кургазмали тажрибаларни укитувчи курсатиб бериши шарт эмас. Уни укувчиларга уйга вазифа килиб бериши мумкин. Масалан, «ЁруFликнинг синиш конуни», «Диффузия», «ЁруFлик дисперсияси» каби мавзуларни ана шу тарзда вазифа килиб берса булади.

Укувчиларга шундай топширик берилади:

1. Уйга бориб стаканга сув соласиз ва унга бирор калам ёки бармоFингизни солиб кузата-сиз. Тажрибани 3 марта такрорлайсиз. Нимани курдингиз? Дафтарингизга ёзинг.

2. Сув солинган идишга ранг солинг ва нимани курсангиз, дафтарингизга ёзинг. Ёки хо-нага бирор уткир хидли суюклик сочиб, нимани х,ис килганингизни дафтарингизга ёзинг.

3. Уйга бориб товук патини олиб, уни кузингизга тутиб куёшга каранг. Нимани курдингиз? Дафтарингизга ёзинг.

Яна бир усул. Бир кун олдин укиб келиш-га бериб юборилган ёки утилган мавзуга доир бирор товушсиз тажрибани утказиб, «Бу нима эди? Буни тушунтириб беринг. Бу кашфиётни биринчи булиб ким кашф этган?» деган савол-лар билан мурожаат этиш ва укувчиларнинг мустакил фикрлаш кобилиятларини ривож-лантириш мумкин.

Шунингдек, «Товуш манбалари ва уни кабул килгичлар» мавзусини укитишда асосан куйидаги вазифаларни амалга ошириш керак булади:

• товуш, ультратовуш, инфратовуш, теб-ранма харакат, камертон х,акида маълумот-лар бериш ва улардан амалиётда фойдаланиш куникмаларини хосил килиш;

• укувчиларнинг мустакил билим эгаллаш ва куникмаларини ривожлантириш, нутк ва мулокот маданиятини ошириш;

• укувчиларнинг мавзуни кай даражада узлаштирганлигини назорат килиш, уларнинг билимини бахолаш.

Янги мавзуни утишда «Бумеранг» техно-логиясидан фойдаланилса максадга мувофик булади.

Дарс кириш сухбати билан бошланади: Топишмок,

Хеч ким уни асло курмаган,

Аммо уни эшитар хамма.

Гавдаси йук, яшар у х,амон,

Тили йук, бакирар аммо.

(Акс садо)

Укувчилар билан кириш сух,бати утказил-ганда янги боб ва унда урганиладиган физик ^одисалар х,акида кискача тухталиб утилади. «Биз товуш оламида яшаймиз» деб, ахборот-коммуникация технологиялари имкониятла-ридан фойдаланиб, х,ар хил товушлар эшитти-рилади. Хар хил товушдан одамлар куркиши, кулиши, йиFлаши, ^афа булиши мумкинлиги айтилади. Уларга «Фараз килайлик, бир кун Ер юзида мутлако товуш йук булиб колсин. Бу кандай окибатларга олиб келади?» деган мантикий савол берилади. Укувчилар жавоби умумлаштирилганда, бу нарса катта фалокат-ларга олиб келиши мумкинлиги куринади.

«Бумеранг» технологияси асосида дарсни ташкил этиш.

Технологиянинг максади. Укув жараё-ни мобайнида таркатилган материалларни укувчилар томонидан якка ва гурух, ^олатида узлаштириб олишлари хамда сухбат-мунозара ва турли саволлар оркали таркатма мате-риаллардаги матнлар кай даражада узлаш-тирилганлигини назорат килиш ва бахолаш.

Машгулотни утказиш тартиби.

• Укувчилар машFулотнинг максади ва тартиби билан таништирилади;

• мустакил урганиш учун мавзу буйича матнлар таркатилади;

• берилган матнлар укувчилар томонидан мустакил урганилади;

• хар бир гурух аъзоларидан янги гурух ташкил этилади;

• янги гурух аъзоларининг хар бири гурух ичида навбати билан мустакил урганган матн-лари билан ахборот алмашадилар, яъни бир-бирларига сузлаб берадилар;

• берилган маълумотларни узлаштирил-ганлик даражасини аниклаш учун гурух аъзо-

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 7

лари бир-бирлари билан савол-жавоб кила-дилар;

• янги гурух аъзолари дастлабки гурух-ларига кайтадилар;

• укувчилар томонидан барча матнлар Кай даражада узлаштирилганлигини аниклаш максадида укитувчи укувчиларга саволлар билан мурожат этади, оFзаки суров утказади;

• саволларга берилган жавоблар асосида гурухларнинг туплаган умумий баллари аник-ланади;

• хар бир гурух аъзоси томонидан матннинг мазмунини хаётга боFлаган холда савол тузи-лади;

• тайёрланган саволлар оркали савол-жавоб утказилади;

• умумий баллар йиFиндиси аникланади ва укувчилар бахоланади.

Тарцатма материаллар.

1-гуру^га: «Товуш манбалари».

Товуш, товуш манбалари (мусика асбобла-ри, радиокарнайлар, одамнинг товуш пай-чалари ва бошкалар)да пайдо булади. Товуш кандай хосил килинишини урганиш учун металл чизFич олиб, парта четига учини узун килиб чикарган холда куямиз. Колган кисмини кул билан босиб ушлаймиз. Узун учидан босиб куйиб юборсак, чизFич учи тебрана бошлага-нини курамиз. Бунда товуш чикадими?

ЧизFич учини парта устига суриб тажрибани такрорлаймиз. Бу вазиятда товуш эшитилади. ЧизFичнинг тебранувчи кисмини камайтириб борсак, товуш аникрок эшитила бошлайди. Бу чизFич секундига камида 16 марта тебра-надиган булганида юз беради. Бинобарин, секундига 16 мартадан ортик тебрана оладиган жисмлар товуш манбалари була олади.

2-гуру^га: «Тебранишни характерлайди-ган тушунча ва катталиклар».

1. Хар кандай такрорланувчи харакатга тебранма харакат дейилади.

2. Бир секунддаги тебранишлар сони теб-ранишлар частотаси деб аталади.

Частота V (ню) харфи билан белгиланади. Жисм 1 секундда 1 марта тебранса, унинг частотаси 1 Герц (Гц) деб кабул килинган.

1 Гц = 1/секунд

Инсон кулоFи 16 Гц дан 20000 Гц гача булган товушларни сеза олади. 16 Гц дан ки-

чик товушларни инфратовуш ва 20 000 Гц дан катталарини ультратовуш дейилади. Ультрато-вушларни итлар, отлар ва бошка баъзи жони-ворлар эшитади.

3-гуру^га: «Камертон».

Аник бир частотали товуш чикарадиган ас-бобга камертон дейилади. Камертонни 1711 йилда инглиз мусикачиси Ж.Шором ихтиро килган булиб, ундан мусика асбобларини соз-лашда фойдаланилган. Камертон икки шохли металл стержендан иборат булиб, уртасида туткичи бор. Резина таёкча билан камертон-нинг бир шохчасига урилса, маълум бир товуш эшитилади. Камертоннинг тебранишига ишонч Хосил килиш учун ипга бирорта енгил шарча-ни осиб, уни камертоннинг иккинчи шохчасига тегизамиз. Камертондан овоз чикканда шарча Хам тебраниб турганлигини куриш мумкин. Камертондан чикадиган овозни кучайтириш учун у ёFочдан ясалган кутига урнатилади. Бу кути резонатор деб аталади. Одамнинг хам товуш чикарувчи оFзи камертонга ухшайди. Тил тебранувчи жисм булса, оFиз бушлиFи ва томоFи резонатор вазифасини бажаради.

4-гуру^га: «Товуш цабул цилгичлар».

Товушнинг табиий кабул килгичларига

одам ва хайвонларнинг эшитиш аъзолари мисол була олади. Кулок ичида махсус пар-да булиб, унга товуш тушганда тебранади ва ундан сигналлар мияга узатилади. Одамлар KулоFининг сезгирлиги турлича булади. Ёшлар билан карияларнинг кулоFи бирдай эшитмай-ди. Худди шундай, хайвонларнинг хам товуш-ни эшитиш частота диапазони бошкача. Дельфин 200 000 Гц гача булган ультратовушларни кабул килади.

Товушни кабул килувчи сунъий асбоб мик-рофондир. «Микрофон» сузи юнонча икки суздан: mikros - кичик ва phone - товуш сузларидан олинган. Микрофонда товуш теб-ранишлари электр тебранишларига айланти-рилади, сунгра махсус кучайтиргичларда ку-чайтирилади.

Шунингдек, «Чархпалак» технологиясидан фойдаланган холда узлаштирилган матнлар асосида тайёрланган таркатма материалларни укувчиларга таркатиб, уз билимларини текши-риб олишларига имконият яратиш мумкин.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 7

Texнoлoгиянинг ма^ади: yкувчилapни дapc жapaëнидa мантикий фикpлaш, Уз фикpлapи-ни муегакил paвишдa эpкин бaëн эта oлиш, Узлapини бaxoлaш, якка ва гуpуxлapдa иш-лаш, бoшкaлap фи^ига xуpмaт билан кapaш, куп фикpлapдaн кepaклиcини танлаб oлишгa Уpгaтиш.

Mашfyлотни утказиш тартиби:

■ yкувчилapни шapoитгa Kapa6 гуpуxлapгa aжpaтиш;

■ укув мaшFулoтини утказишга куйилган та-лаб ва кoидaлap билан тaништиpиш;

■ тapкaтмa мaтepиaллapни ^ух aъзoлapи-га тapкaтиш;

■ ^ух aъзoлapи тoмoнидaн якка xoлдa муcтaкил paвишдa тapкaтмa мaтepиaллapдaги вaзифaлap бaжapилaди;

■ x,ap биp ^ух aъзocи узи ишлаган тapкaтмa мaтepиaлнинг унг буpчaгигa ^ух, paкaмини ëзaди, чап буpчaгигa э^ узининг биpoн-биp бeлгиcини чизиб куяди;

■ вазифа бaжapилгaч тapкaтмa мaтepиaл-лap бoшкa гуpухлapгa «чapxпaлaк айланма^» йуналишида aлмaштиpилaди;

■ янги ^ух aъзoлapи тoмoнидaн бepилгaн мaтepиaллap ypгaнилaди ва yзгapтиpишлap киpитилaди;

■ жaмoaлap тoмoнидaн ypгaнилгaн ва yзгapтиpишлap киpитилгaн мaтepиaллap яна юкopидa эcлaтилгaн йуналиш буйича ^ух-лapapo aлмaштиpилaди;

■ мaтepиaллap oxиpги алмашишдан cyнг xap биp гуpух ва xap биp гуpух aъзocи yзлapи илк 6op тyлдиpгaн мaтepиaллapини танлаб oлaдилap;

■ xap биp гуpуx aъзocи узи бeлгилaгaн жaвoблapи билан бoшкa ^ух aъзoлapининг тузaтишлapини тaккocлaйди ва тахлил килади;

■ укитувчининг тapкaтмa мaтepиaлдa бe-pилгaн вaзифaлapини укийди ва жaмoa билан биpгaликдa тyFpи жaвoблapни бeлгилaйди;

■ xap биp укувчи тyFpи жaвoб билан бeл-гиланган жaвoблap фapклapини аниклайди, кepaкли баллни туплайди ва уз-узини бaxo-лайди1.

1 Ишмуxaмeдoв Р.Ж., Aбдукoдиpoв А.А., Пapдaeв А.Х. Таълимда иннoвaциoн тexнoлoгиялap. - Т.: «Иcтeъдoд», 2008. -29-б.

Вазифа: «Toвуш мaнбaлapи ва уни кабул килгичлap» мaвзуcигa мoc тушунчaлapни аникланг (1-жадвал).

Tyfри жавоблар сонига кура:

5-1 та тyFpи жaвoб - «3 балл»;

8-10 та тyFpи жaвoб - «4 балл»;

11-12 та тyFpи жaвoб - «5 балл».

^вуш cyзигa «^инквейн» - киcкa гап-га катта укув axбopoтини уз ичига oлгaн Koфиялaнмaгaн миcpa ëзиш.

Мacaлaн:

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. Кузга кypинмaйди.

2. Эшитилади, кулдиpaди, йиFлaтaди.

3. Teбpaнмa xapaкaтдaн вужудга ^лади.

4. Овoз.

Зaмoнaвaий пeдaгoгик тexнoлoгиянинг кай-cи мeтoдидaн фoйдaлaнишдaн катъи нaзap, дapc caмapaдopлигини oшиpиш acocий мaкcaд булиб, бунда пeдaгoгик мaxopaт хал килувчи oмил хишбланади.

Xулoca килиб айтганда, дapcлapдa зaмoнa-вий пeдaгoгик тexнoлoгияниг мeтoдлapидaн фoйдaлaнишнинг куйидаги aфзaлликлapи мав-жуд:

- yкувчилapнинг билиш фaoлияти oшaди;

- энг дoлзapб муaммoлapни хал килиш им-кoнияти юзага кeлaди;

- мaшFулoт дaвoмидa yкувчилap ypтacидa Узapo ëpдaм, дУcтoнa мунoзapa xocил булишига эpишилaди;

- yкувчилap тaйëpгapлик дaвoмидa дapcлик, кушимча aдaбиëтлapдaн муcтaкил фoйдaлaнa-дилap;

- yкувчилap мaшFулoтгa катта кизикиш билан тaйëpгapлик кypaдилap, натижада муcтaкил paвишдa янги билимлapни эгаллаш caмapa-дopлиги opтaди;

-yкувчилapнингузбилимини ва иктидopини cинaб кypиш, уз-узини бaxoлaш, ^c6 танлаш-да мухим ахамиятга эга булади.

Бундай нaтижaлapгa эpишиш учун эм xap биp укитувчи уз кacбий пeдaгoгик мaxopaтини oшиpиб бopиши, шунингдeк, зaмoнaвий пe-дaгoгик тexнoлoгиялapнинг пeдaгoгик, пcиxo-лoгик ва бoшкa жиxaтлapини пуxтa ypгaнишгa xapaкaт килиши, узи ишлаб туpгaн мактаб мухити ва иcтикбoллapигa энг мувoфик булган пeдaгoгик тexнoлoгиялapни тyFpи танлай oли-ши зapуp.

ЗAMOHABИЙ TAЪЛИM I COBPEMEHHOE OБPAЗOBAHИE 2015, 1

1-жадвал. Товуш манбалари ва уни к,абул к,илгичлар

№ Мавзулар Тушунчалар Товуш манбалари Тушунча ва катталиклар Камертон Товуш кабул килгичлар Савол ва топишмок

1 Мусика

2 Х,аво тебранишлари

3 200 000 Гц ли асбоблар

4 Тебранишлар частотаси

5 Герц

6 Эшитиш аъзоси

7 Тебранма харакат

8 Резонатор

9 Микрофон

10 Инфратовуш

11 Ж.Шором

12 Сунъий асбоб

Замонавий педагогик технологиялар-ни куллашдан максад укитувчининг хакикий укитувчилик фаолиятига утиши, яъни у бола-ни укитиши эмас, укувчиларнинг билимлар-ни урганиш, узлаштириш буйича мехнатига рахбарлик килиш, уларга кулай, осон,

максадга тез етказадиган ва самарали йул-йуриклар, усулларни туFри танлаб курсатиш ва амалда самарали куллаш оркали уз педагогик махоратини хамда укувчиларнинг билимлари сифати ва тарбияланганлик даражасини мун-тазам ошириб боришга эришишдан иборат1.

Адабиётлар:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. - Т.: «Маънавият», 2008.

2. Турдиев Н.Ш., Сангирова З.Б., Неъматова Н. Физика, 6-синф (укитувчилар учун илмий-услубий кулланма). - Т.: «Истеъдод», 2011. -205-б.

3. Ишмухамедов Р.Ж., Абдукодиров А.А., Пардаев А.Х. Таълимда инновацион техно-логиялар. - Т.: «Истеъдод», 2008.

4. Йулдошев Ж^., Усмонов С.А. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий килиш. - Т.: «Fan va texnologiya», 2008. -124-б.

1 Йулдошев Ж^., Усмонов С.А. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий килиш. - Т.: «Fan va texnologiya», 2008. -124-б.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 7

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.