Научная статья на тему 'Юмшаткич панжанинг тупроққа кириш бурчагининг унинг тортишга бўлган қаршилигига таъсири'

Юмшаткич панжанинг тупроққа кириш бурчагининг унинг тортишга бўлган қаршилигига таъсири Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
4
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ишчи орган / тортишга бўлган қаршилик / юмшаткич панжа / тупроқнинг деформацияланиши / тупроққа кириш бурчаги / инерция кучи / тупроқнинг намлиги. / working body / traction resistance / loosening share / soil deformation / angle of entry into the soil / inertial forces / soil moisture.

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Худойбердиев Толибжон Солиевич, Абдуманнопов Абдулло Махамадсоли Ўғли

Фермерлар янги боғларнинг мевали кўчат қатор ораларига турли полиз-сабзавот экинлари экиб, 5-8 йилгача қўшимча даромад олиши мумкин. Лекин аксарият фермер хўжаликлари бу имкониятдан тўла фойдалангани йўқ. Чунки боғ қатор оралари тупроғини экишга тайёрлаш учун эрта баҳорда шудгорланган ерларни юмшатиш, йирик кесакларни майдалаш, тупроқ юзасини текислаш ва суғориш ариқларини очиш лозим. Бу ишларни амалга ошириш учун ҳозирги даврда ҳар бир технологик жараённи бажаришга боғ қатор ораларига қишлоқ хўжалик агрегатининг алоҳида-алоҳида кириши зарур. Шу сабабли тупроқни мевали кўчат қатор ораларига полиз-сабзавот экинлари экишга тайёрлаш кўп вақт, меҳнат ва харажат талаб қилади. Юқоридагиларни ҳисобга олиб, мазкур мақолада бир ўтишида ёки бориб келишида боғ қатор ораларини полиз-сабзавот экинлари экишга тайёр ҳолга келтирувчи комбинациялашган агрегат конструкцияси ишлаб чиқиш ҳамда унинг айрим ишчи органлари параметрларини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Хусусан, боғ қатор оралари тупроғини экишга тайёрловчи комбинациялашган агрегатнинг юмшаткич панжаси тупроққа кириш бурчагининг мақбул қиймати ҳамда ушбу ишчи органнинг асосий энергетик кўрсаткичларидан бири бўлган тортишга қаршилигини аниқлаш усуллари кўрсатилган. Натижада юмшаткич панжанинг самарали ишлаши ва тортишга қаршилигининг меъёрдан ортиб кетмаслигини таъминлаш учун қабул қилинган панжанинг эни b = 0,04...0,06 м ва ишлов бериш чуқурлиги h = 0,15 м бўлганда, тупроққа кириш бурчагининг мақбул қиймати αмақ = 25...35о ҳамда шу қийматда тортишга бўлган қаршилиги R = 320...400 Н оралиғида бўлиши аниқланди.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Худойбердиев Толибжон Солиевич, Абдуманнопов Абдулло Махамадсоли Ўғли

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The influence of the angle of entry of the looking paw into the soil on its driving resistance

In the aisles of seedlings of fruit trees in new orchards, it is possible to receive additional income within 5-8 years by sowing and growing various vegetable and gourd crops, however, most farms do not use this opportunity. The reason for this is that in order to prepare for sowing, the soil plowed in early spring in the passages of gardens should be loosened, clods should be crushed, the surface levelled and irrigation furrows cut. When performing these works, at present, each technological process needs a separate passage of the corresponding agricultural unit. However, this leads to an increase in labor, time and energy costs. Considering the foregoing, this article presents findings from research into the development of a design for a combined unit that performs a range of works, in one go, on preparing the soil for sowing when growing vegetable and gourd crops in the garden passages, as well as determining some parameters of the working bodies of this unit. In particular, a method for determining an optimal angle of entry into the soil of the loosening paw of the developed unit and the traction resistance of this working body is shown. As a result of the research, in view of the effective and high-quality operation of the unit, the optimal angle of entry of the loosening paw into the soil was worked out as αмақ = 25...35о, as well as the traction resistance of this working body – as R = 320...400 N, while, the values of the width of the paw and the depth of tillage are taken equal, respectively b = 0.04...0.06 m, h = 0.15 m.

Текст научной работы на тему «Юмшаткич панжанинг тупроққа кириш бурчагининг унинг тортишга бўлган қаршилигига таъсири»

d ) https://dx.doi.org/10.36522/2181-9637-2022-3-4 UDC: 631.312:631.51

юмшаткич панжанинг тупрокка кириш бурчагининг унинг тортишга булган каршилигига таъсири

Худойбердиев Толибжон Солиевич,

техника фанлари доктори, профессор;

Абдуманнопов Абдулло Махамадсоли угли,

таянч докторант, e-mail: aabdullo1993@mail.ru

Андижон кишлок хужалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация. Фермерлар янги богларнинг мева-ли кучат катор ораларига турли полиз-сабзавот экинлари экиб, 5-8 йилгача кушимча даромад оли-ши мумкин. Лекин аксарият фермер хужаликлари бу имкониятдан тула фойдалангани йук.. Чунки бог катор оралари тупрогини экишга тайёрлаш учун эрта бахорда шудгорланган ерларни юмша-тиш, йирик кесакларни майдалаш, тупрок юзасини текислаш ва сугориш арикларини очиш лозим. Бу ишларни амалга ошириш учун хозирги даврда хар бир технологик жараённи бажаришга бог катор ораларига кишлок хужалик агрегатининг алохи-да-алохида кириши зарур. Шу сабабли тупрокни мевали кучат катор ораларига полиз-сабзавот экинлари экишга тайёрлаш куп вакт, мехнат ва харажат талаб килади. Юкоридагиларни хисоб-га олиб, мазкур маколада бир утишида ёки бориб келишида бог катор ораларини полиз-сабзавот экинлари экишга тайёр холга келтирувчи комби-нациялашган агрегат конструкцияси ишлаб чикиш хамда унинг айрим ишчи органлари параметрлари-ни аниклаш буйича утказилган тадкикотлар нати-жалари келтирилган. Хусусан, бог катор оралари тупрогини экишга тайёрловчи комбинациялашган агрегатнинг юмшаткич панжаси тупрокка кириш бурчагининг макбул киймати хамда ушбу ишчи ор-ганнинг асосий энергетик курсаткичларидан бири булган тортишга каршилигини аниклаш усуллари курсатилган. Натижада юмшаткич панжанинг са-марали ишлаши ва тортишга каршилигининг меъ-ёрдан ортиб кетмаслигини таъминлаш учун кабул килинган панжанинг эни Ь = 0,04...0,06 м ва ишлов бериш чукурлиги h = 0,15 м булганда, тупрокка кириш бурчагининг макбул киймати а = 25...350 хамда шу кийматда тортишга булган каршилиги R = 320...400 Н оралигида булиши аникланди.

Кириш

Ах,олини сабзавот ва полиз мах,сулот-лари билан таъминлашни янада яхшилаш х,амда узлуксизлигини яратиш х,озирги даврнинг энг долзарб масалаларидан х,и-собланади. Сабзавот мах,сулотлари тарки-бида куп мик;дорда инсон организми учун зарур булган витаминлар, ферментлар, о;сил моддалар, ёглар, углеводлар ва минерал тузлар бор. Шу сабабли х,озирда сабзавот мах,сулотлари етиштириш х,ажмини купайтиришга алох,ида эътибор к;аратил-мо;да.

Кишлок; хужалик сох,асида и;тисодий ислох,отларни янада чукурлаштириш, ози;-ов;ат хавфсизлигини таъминлаш ва экспорт х,ажмини янада ошириш, сабзавот, картошка, полиз, дуккакли, мойли ва озу;а экинларини о;илона жойлашти-риш, интенсив мевали бог, токзорлар таш-кил этишга илмий-инновацион ёндашув механизмларини жорий ;илиш, тупрок; унумдорлигини ошириш, мавжуд ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш-ни ташкил этиш х,амда мах,сулот етишти-рувчиларнинг и;тисодий ва молиявий баркарорлигини таъминлаш ма;садида 2021 йил 4 мартда Вазирлар Мах,камаси-нинг 121-сонли "2021 йил х,осили учун кишлок; хужалик экинларини о;илона жой-

лаштириш ва мах,сулот етиштиришнинг прогноз х,ажмлари" тугрисидаги царори цабул цилинди.

Карорнинг 5-иловасида Корацал-погистон Республикаси ва вилоятларда 2021 йил х,осили учун бог ва узумзор цатор ораларига цишлоц хужалиги экинларини жойлаштириш белгиланган. Унга муво-фиц, республикамизда 301 479 га ерларда боглар яратилган булиб, шундан 97 775 га майдондаги бог цатор ораларидангина унумли фойдаланилмоцда. Шундан келиб чиццан х,олда, бог кучатларини парвариш цилиш, х,осилдорлигини ошириш, уларга тушадиган зараркунандаларга царши ку-рашиш, х,осилини йигиб олиш ва бог цатор ораларига ишлов бериш ишларини сама-рали олиб бориш давлат томонидан топ-ширилган мух,им вазифа булиб, юцоридаги ишларни бажариш учун техник воситалар яратиш долзарб масаладир.

Янги ташкил цилинган бог цатор ораларига 5-8 йилгача полиз-сабзавот экинлари экиб, цушимча даромад олиш имкониятла-рининг борлиги махсус тавсияномаларда курсатилган [1, 16-18-б.].

Бог цатор ораларига ишлов берувчи техникалар охирги пайтларда хилма-хил булиб бормоцда [2-7]. Уларнинг аксария-ти бог цатор ораларидаги бегона утларни цуритиб, кучатлар орасига ишлов берса, купи тупроцни юмшатиш ва шудгорлашга мулжалланган. Лекин бог цатор оралари тупроцларига бир утишда ишлов бериб, х,ар хил полиз-сабзавот экинлари экишга тайёрлаш буйича ишлар етарли даражада олиб борилмаяпти. Куп бог цатор оралари кузда шудгорлангандан сунг умуман фой-даланилмай цолиб кетмоцда. Бунинг асо-сий сабабларидан бири цатор ораларига ишлов бериш ва ерни тайёрлаш учун куп харажат талаб цилинишидир. Чунки ер-ларни тайёрлаш учун, яъни кузги шудгор-лашдан кейин эрта бах,орда шудгорлан-ган ерларни юмшатиш, йирик кесакларни майдалаш, тупроц юзасини текислаш ва сугориш арицларини очиш керак. Х,озир-ги даврда х,ар бир технологик жараённи

Калит сузлар: ишчи орган, тортишга булган царшилик, юмшаткич панжа, тупроцнинг деформацияланиши, тупроцца кириш бурчаги, инерция кучи, тупроцнинг намлиги.

ВЛИЯНИЕ УГЛА ВХОЖДЕНИЯ В ПОЧВУ РЫХЛИТЕЛЬНОЙ ЛАПЫ НА ЕЕ ТЯГОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Худойбердиев Толибжон Солиевич,

доктор технических наук, профессор;

Абдуманнопов Абдулло Махамадсоли угли,

докторант

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

Аннотация. В междурядьях саженцев плодовых деревьев в новых садах можно получать в течение 5-8 лет дополнительный доход за счет посева и выращивания различных ово-ще-бахчевых культур, однако большинство фермерских хозяйств не используют эту возможность. Причиной этого является то, что для подготовки к посеву вспаханную ранней весной почву в междурядьях садов необходимо разрыхлить, измельчить большие комья, раз-равнять поверхность и нарезать оросительные борозды. При выполнении этих работ в настоящее время для каждого технологического процесса необходим отдельный проход соответствующего сельскохозяйственного агрегата. А это приводит к увеличению затрат труда, времени и энергоресурсов. Учитывая вышеизложенное, в настоящей статье приведены результаты исследований по разработке конструкции комбинированного агрегата, выполняющего за один проход весь комплекс работ по подготовке почвы к посеву для выращивания овоще-бахчевых культур в междурядьях сада, а также по определению некоторых параметров рабочих органов этого агрегата. В частности, показана методика определения оптимального угла вхождения в почву рыхли-тельной лапы разработанного агрегата и тягового сопротивления этого рабочего органа. В результате проведенных исследований для эффективной и качественной работы агрегата определены оптимальный угол вхождения рыхлительной лапы в почву, который составил амац = 25...350, а также тяговое сопротивление этого рабочего органа, которое составило R = 320...400 Н, при этом значения ширины лапы и глубины обработки почвы приняты равными соответственно Ь = 0,04...0,06 м, h = 0,15 м.

Ключевые слова: рабочий орган, тяговое сопротивление, рыхлительная лапа, деформация почвы, угол вхождения в почву, силы инерции, влажность почвы.

THE INFLUENCE OF THE ANGLE OF ENTRY OF THE LOOKING PAW INTO THE SOIL ON ITS DRIVING RESISTANCE

Khudoyberdiev Tolibjon Soliyevich,

Doctor of Technical Sciences, Professor;

Abdumannopov Abdullo Makhamad Soli ugli,

Basic Doctoral Student

Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology

Abstract. In the aisles of seedlings of fruit trees in new orchards, it is possible to receive additional income within 5-8 years by sowing and growing various vegetable and gourd crops, however, most farms do not use this opportunity. The reason for this is that in order to prepare for sowing, the soil plowed in early spring in the passages of gardens should be loosened, clods should be crushed, the surface - leveled and irrigation furrows - cut. When performing these works, at present, each technological process needs a separate passage of the corresponding agricultural unit. However, this leads to an increase in labor, time and energy costs. Considering the foregoing, this article presents findings from a research into the development of a design for a combined unit that performs a range of works, in one go, on preparing the soil for sowing when growing vegetable and gourd crops in the garden passages, as well as determining some parameters of the working bodies of this unit. In particular, a method for determining an optimal angle of entry into the soil of the loosening paw of the developed unit and the traction resistance of this working body is shown. As a result of the research, in view of effective and high-quality operation of the unit, the optimal angle of entry of the loosening paw into the soil was worked out as a = 25...350, as well as the traction resistance of this working body - as R = 320...400 N, while, the values of the width of the paw and the depth of tillage are taken equal, respectively b = 0.04...0.06 m, h = 0.15 m.

Keywords: working body, traction resistance, loosening share, soil deformation, angle of entry into the soil, inertial forces, soil moisture.

бажариш учун бог ;атор ораларига ;иш-ло; хужалик агрегати алох,ида-алох,ида кириши зарур. Бог ораларига агрегатлар кириш сонининг ортиши тупро; струк-тураси бузилиши, ;атти;лиги ва зичлиги ошишига олиб келмокда. Бу эса кучат-лар илдиз тизими ривожланишига сал-бий таъсир этмокда. Шунингдек, энергия сарфи х,амда эксплуатацион харажатлари ортмокда. Шу боис барча технологик жа-раёнларни бир утишида ёки бир бориб кайтишида бажарувчи ресурс-тежамкор комбинациялашган агрегат конструкция-сини яратиш долзарб масалалардан бири х,исобланади.

Андижон кишлок хужалиги ва агротех-нологиялар институти олимлари томони-дан бог катор ораларига агрегатнинг бир утишида (бир бориб келишида) тупрокка ишлов бериб, полиз ёки сабзавот уруглари экиш учун тайёрловчи комбинациялашган агрегат конструкцияси ишлаб чикилди (1-расм) [8, 47-51-б.].

Тайёрланган комбинациялашган агрегатнинг ишчи органлари назарий жих,ат-дан асосланди [9-12]. Танланган схема асо-сида унинг синов варианти тайёрланди. Куйида комбинациялашган агрегатнинг ён томонидан ишчи органларнинг бир-бирига нисбатан жойлашуви курсатилган (2-расм).

Материал ва методлар

Агрегатнинг олд кисмига икки катор килиб юмшатувчи ишчи органлар урна-тилди: биринчи каторига айланма пан-жали юмшаткичлар, иккинчи каторига универсал ук-ёйли панжа ишчи органлар. Улар шахмат тарзида жойлашти-рилди.

Кейинги катордаги цилиндрсимон шакл ва унинг юзасига тишлар урнатил-ган кесак майдалагичлар жойлаштирилди. Тупрок юзасининг рельефи кесаклар-ни майдалашга таъсир килмаслиги учун умумий кенгликка туртта кесак майдала-гичлар урнатилди. Бу ишчи органининг ишлов бериш чукурлигини гидроцилиндр ёрдамида узгартириш мумкин.

1) рама; 2) осма курилма; 3) юмшаткичлар; 4) кесак майдалагич; 5) текислагич; 6) сугориш арикчасини очгич; 7) таянч гилдирак. 1-расм. БоF катор оралари тупроFига ишлов берувчи ресурс-тежамкор комбинациялашган агрегатнинг конструктив схемаси

1) айланма панжали юмшаткич; 2) универсал ук-ёй панжали юмшаткич; 3) кесак майдалагич; 4) текислагич; 5) пушта олгич; 6) пуштага шакл бергич. 2-расм. Комбинациялашган агрегат ишчи органларининг жойлашув схемаси

Навбатдаги каторга юмшатилган юза-ни текислаш учун икки кисмдан иборат булган текислагичлар урнатилди. Бунинг асосий сабаби шуки, бог катор оралари туп-рогининг рельефидан келиб чикиб, туп-рокни агрегат кенглигининг чап ва унг то-монига ёки марказий кисмига сурилади-ган х,олатда урнатиш мумкин.

Туртинчи каторга сугориш арикчала-рини олиш учун махсус тайёрланган эгат арикчасини очгичлар, агрегатнинг икки ёнига эса кучатларни сугориш учун окуч-никлар урнатилди.

Бог катор ораларига, одатда, сабза-вот-полиз экинлари экилади. Уларни экиш учун пушталар трапециясимон шаклда булиши керак. Шунинг учун агрегатнинг охирига пуштани шакллантирувчи ишчи органлар жойлаштирилади.

Агрегат х,аракати давомида шахмат схемаси буйича урнатилган юмшаткичлар (3) кузда х,айдалган тупрокни юмшатади, кетидан йирик кесаклар курилма (4) ёр-дамида майдаланади. Юмшатилган юза текислагич (5) ёрдамида текисланади ва сугориш арикчалари курилма (6) ёр-

дамида олинади. Демак, бир утишда 4 та жараён бажарилади. Агар сабзавот-полиз уругларини трапециясимон пуштага экиш керак булса, агрегат кетига пуштага шакл бергич урнатилади. Унда бажарилиши керак булган жараёнлар 5 та. Бу жараёнлар бир утишда бажариш учун агрегатланаёт-ган тракторнинг куввати етса, бирданига, куввати камлик килса, бориш ва кайтишда амалга оширилади.

Ишчи органининг тортишга булган цар-шилигини аницлаш. Тортишга булган ;ар-шиликлар, одатда, ишчи органининг пара-метрлари ва ишлов бериш чукурликлари-га богли;. Юмшаткич панжа ва ук-ёйсимон панжа тупрокка юза ишлов берувчи асосий ишчи органлари х,исобланади. Уларнинг тортишга булган каршиликлари куплаб тад;и;отчилар томонидан ани;ланган ва ифодалари х,ам мавжуд [13-16]. Тад;и;от-чилар ишларига асосланган х,олда, юмшат-кич панжанинг тортишга булган карши-лиги куйидаги каршиликлар йигиндисига тенг, яъни:

1R = R + R + R + R4, (1)

бу ерда R1 - тупрокка киришда юмшаткич тигига курсатаётган каршилик, Н;

R2 - тупрокнинг деформацияланишига юмшаткичнинг таъсир кучи, Н;

R3 - тупрокнинг юмшатиш сирти буй-лаб кутарилишига каршилик кучи, Н;

R4 - тупрокнинг юмшаткич сирти буй-лаб кутарилишида пайдо булган инерция кучидан х,осил буладиган каршилик кучи, Н.

Хар бир каршилик кучи куйидаги ифо-далар ёрдамида аникланади [14]:

бу ерда Т - тупрокнинг каттиклиги, 0,82^106 Па;

tro - юмшаткич тигининг калинлиги, 0,00ю1 м;

b - юмшаткичнинг эни. Агротехник талаблар асосида b=0,04...0,06 м кабул ки-линган.

R =

[тп]1 b + htg(^-

К

4 2

sm 1 (а т к т к2) т f cos1 (а - К - (Р2)

2

• h

cosl (а + к + к2)

(3)

3

бу ер д а ф1, ф2 - тупрокнинг ички ва ташки ишкаланиш бурчаги, ср1=300, ср2=^^0о кабул килинган [17, 71-72-6.];

[тп ] - тупрbKHHgr пар2аланишага б+л-ган крит=к каршилиги, 1,7404 Па;

h - ишлов бериш чукурлиги.Юмшаткич панжа учун 0,15 м ¥&рул килинди;

а - ишчи орган ининг тупрокка кириш бурчаги, грааус

Д=р ^b • H ■/ • g • tg[a„ + ф)

1+

W 100

) (4)

бу с°>дм p- тугфккниhг зичлиги, 1380 кг/м3; g - эркин тушиш теэланиши, м/с2; W-тупрок;нинг намлиги, 16% ; 1ю - юмшаткич панжакиртанинг узун-лиги. Стандарт буйича 0,15 м кабул килин-д и.

R0 у рV2

H(b К Н • ctg(OK — 0)) к

х

1b КН ■ ctgPOK — в) sinPOK н0н£г)

sinagpsinPag+ф) W \

СОБф ( lOOj'

■sin(OK — Q) sin £г

X

(5)

05.00.00 - ТЕХНИКА ФАНЛАРИ 05.00.00 - ТЕХНИЧЕСК ИЕ НАУК И 05.00.00 - TECHNICAL SCIENCK S

бу ерда 9 - Мор бурчаги, 9 = 30 0 га тенг деб цабул цилинди;

V - агрегатнинг тезлиги V = 1,5 м/с, V = 2 м/с га тенг деб хисоблар учун цабул ц илиади.

Юмшаткичнинг тортишга булган цар-шилиги ишчи органининг кенглиги ва ишлов бериш чукурлиги буйича узгариши урганилди. Шу билан биргаликда, ишчи органининг тортишга булган царшилиги тупр=цза кириш бурчагига хам боглиц. Бу бурчак нафацат тортишга булган царши-лик, балки тупроцни юмшатиш ва унинг майдАланишига хамтаъсир итади. Шунинг учун юцоридаги царшиликлар ифодала-рига аник4анган ва цабул кдлинган пара-метрлар цуйиб, уларни тупроцца кириш б урчаги а га б оглик; буига н куринишга кел-т ирам из.

Царшил и к R1 бурчак а га боглиц булмага-ни учун унинг цийматини келтирамиз, яъни:

И?а = 32,8...49,2H;

а ани

sin](a:+Hi+02)+/cos,](<2-(ja1-02)

cos1(a+0i+02)

Я. 1МД • ^Са+ф))

д4 а а44,а

sin aisin(a+0) cos ф

(1а)

(2 а) (За) (4а)

Юмшаткич тупроцца кириш бурчаги а нинг а = 50; 100; 150; 200; 250; 300; 3 50; 400 цийм атлари буйича царшиликла-ри аницланди ва уларнинг узгариш графики 3-рас м да келтир илди.

Соддалашган царшиликлар ифодала-ри йигиндиси умумий царшиликнинг а га б оглик; холдаги ифодасини беради, яъни:

44

Zsintj (а + ф1 + ф2) + / cos tj _ — Ф2)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

R а (32,8.. .49,2) + аНИ--а-^-а-В

cos 4 (а + ф1 + ф2)

+44,4 i ^(а + ф) + а44,3

sin aisinaa+ф)

cos ф

Бу ифоданинг а буйича узгариши хам 3-расмда келтирилган.

ZR. //

400 300 200 100 О

10

15

20

25

30

тт. mjji mm 7Ш /JJJ.il r -7

4

3

2 1

35 a, град

(6)

1 - R3; 2 - R1; 3 - R4 ; 4 - R2. 3-расм. Юмшаткич панжанинг тортишга булган царшилигининг тупроцца кириш

бурчаги а буйича узгариши

Расмдаги графиклардан куриниб ту-рибдики, царшилик R1 дан ташцари бош-цалари ва умумий царшилик тупроцца кириш бурчагининг ортиши билан ортиб бормоцда. Бунинг учун а нинг юмшаткич

панжа учун оптимал цийматини аницлаш керак. Бу циймат цуйидаги куринишда булади, яъни:

а -а - (7)

mm < мац< max ^ J

Содда килиб айтадиган бул иак,бурчак amjn булганда, каршилик кам булади, лекин тупрок палахсаси и-[ри органи юзасига чикади, аммо синмайди, майдаланмайди. Демак, бу бурчакда панжанинг самараси паст булади.

Агар amax булганда, тупрок пал ах саси юзага кутарилиши билан синади ва май-даланади. Лекин панжанинг ёнларига утиб кетишга улгурмайди. Демак, пан-

аб и

бу ерда:

Параметр ф2 = 26 ... 40o оралигида кабул килинса, а = 25 ... 35o оралигида узгариши-га эга буламиз (штрихланган юза). Демак, а нинг макбул киймати а = 25 ... 35o бул-

^ J ^ ма; J

ганда, юмшаткич панжа каршилиги киймати R = 320 ... 400 Н оралигида узгаради.

Хулосалар

1. Юмшаткич панжа ишчи органи-нинг тортишга булган каршилиги унинг кенглиги ва ишлов бериш чукурлиги х,амда унинг тупрокка кириш бурчаги

жх олди д а тупр ок тупланади в а каршилик ортади. Шунинг учун х,ар бир ишчи органининг ишлаш шароитидан келиб чиккан х,олда, туп.оцка кириш бурчаги -иймарининг макбул оралигини аниклаш керкк. Юмшаткич панжасинг тупрокка кириш бурчаги кийматининг макбул оралигсни -ийидаси м+ода ёр-дамида ан и клаймиз [18, 43-44-б.; 19, 32-ЗС-б.].

узгаришига боглик эканлиги аниклан-ди.

2. Юмшаткичнинг самарали ишлаши ва каршилиги ортиб кетмаслигини таъмин-лаш учун тупрокка кириш бурчагининг макбул киймати амак = 25 ... 35o оралигида булиши максадга мувофик.

3. Тупрокка кириш бурчаги макбул кий-матларда (b = 0,04 ... 0,06 м, h = 0,15 м) тор-тишга булган каршилиги R = 320 ... 400 Н орасида узгаради.

arctg

—q С Jq2 С р2 С J—q — Jq2 С р2 —

tдфн

3ХЮ1днфн)

a = 1 + tg2 ф2; b = tgф■ с = 2t= d = ~2дф2

3ac-bH b3 b , d

27a3 6aH 2a

REFERENCES

1. Hakimov R., Rasulov F. Mevali bog' qator oralarida sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarini yetishtirish bo'yicha tavsiyalar [Recommendations for the cultivation of vegetables, melons and potato crops in the midst of a fruit garden series]. Available at: https://www.agro.uz/uz/ information/about_agriculture/574/7909/.

2. Loboda N.T., Bugay I.A. Gidrosledyashheye ustroystvo dlya obrabotki pochvy v sadah i na vinogradnikah [Hydro-tracking device for tillage in orchards and vineyards]. Horticulture, viticulture and winemaking in Moldova, 1985, no. 4, pp. 55-56.

3. Djavakyants Yu.M. Nauchnye osnovy texnologii obrabotki pochvy v sadah i vinogradnikah Uzbekistana [Scientific foundations of soil tillage technology in orchards and vineyards of Uzbekistan]. Tashkent, 2006, 240 p.

4. Musurmonov A.T. Nauchno-tehnicheskoye resheniye obrabotki pochvi v mejduryadyah i pristvolnih polos derevev v sadah [Scientific and technical decision of tillage in the tree natural strips of trees in the gardens]. Doctor's degree dissertation. Samarkand, 2018, 208 p.

5. Musurmonov A.T. Bog'larda daraxtlar qator oralari va tanasi atrofi tuproqlariga ishlov berishning ilmiy-texnik yechimlari [Scientific and technical solution of tillage in row spacing and trunk strips of trees in gardens]. Abstract of Doctor's degree dissertation. Tashkent, 2019.

6. Ahmetov A.A., Aripov A.O., Murotov L.B. Innovatsionniy passivniy rabochiy organ dlya sadovodcheskogo chizel-kultivatora [An innovative passive working organ for a horticultural chisel cultivator]. Innovatsion texnologiyalar jurnal - Journal of Innovative Technologies, 2020, spec. iss., pp. 15-18.

7. Xudoyberdiyev T.S., Xudoyorov A.N., Rustamova D.I., Abdumannopov A.M. Yangi agregatning tuzilishi va uning intensiv bog'dorchilikda ishlatilishi [The structure of the new aggregate and its use in intensive gardening]. Agro Ilm - Agro Science, 2018, no. 3 (53).

8. Xudoyberdiyev T.S., Xudoyorov A.N., Tursunov B.N., Boltaboyev B.R., Abdumannopov A.M. Bog'dorchilikda ko'chatlar qator oralariga ishlov berishning yangi texnologiyasi [A new technology of processing seedlings in horticulture between rows]. Irrigatsiya va Melioratsiya - Irrigation and Land Reclamation, 2019, , no. 1 (15), pp. 47-51.

9. Xudoyberdiev T.S., Xudoyorov A.N., Boltaboev B.R., Abdumannopov A.M. Research forming irrigated furgles on between fruit trees. Irrigatsiya va Melioratsiya - Irrigation and Land Reclamation, 2019, no. 3 (17), p. 7. Available at: https://uzjournals.edu.uz/tiiame/vol3/iss17/7/.

10. Xudoyberdiyev T.S., Xudoyorov A.N., Boltaboyev B.R., Abdumannopov A.M. Bog'dorchilikda ko'chatlar qator oralaridagi tuproqqa ishlov beruvchi kombinatsiyalashgan agregat tekislagichining parametrlarini asoslash [In horticulture, the seedlings are based on the parameters of the combined aggregate leveler, which is ground into the soil between the rows]. Irrigatsiya va Melioratsiya - Irrigation and Land Reclamation, 2019, spec. iss., pp. 90-94.

11. Xudoyberdiev T.S., Boltabaev B.R., Abdumannopov A.M. Substantiation of the parameters of the grader of the combined unit for tilling the soil in the row-spacing plants in gardening. International Jornal of Psychosocial Rehabilitation, 2020, vol. 24, iss. 06, pp. 3939-3948.

12. Yudkin V.V., Boykov V.M. Tyagovoye soprotivleniye ploskorezov glubokoryx liteley [Traction resistance of deep-cut plane cutters]. Mehanizatsiya i elektrifikatsiya selskogo hozyaystva - Mechanization and electrification of agriculture, Moscow, 1984, no. 5, pp. 15-17.

13. Vagina A.T. Mehanizatsiya zashiti pochvi ot erozii [Mechanization of soil protection from erosion]. Leningrad, Kolos, 1977, 272 p.

14. Mirahmatov M. Obosnovaniye parametrov ryhlitelnoy lapy chizel-kultivatora dlya raboty na povyshennyh skorostyah dvizheniya v zone hlopkovodstva [Substantiation of the parameters of the chisel cultivator's ripping paw for operation at increased speeds in the cotton growing zone]. PhD thesis. Yangiyul, 1984, 150 p.

15. Juraev F.U. Obosnovaniye formy i parametrov rabochih organov chizelya-ryhlitelya dlya razuplotneniya zagipsovannyh pochv v usloviyah orashaemogo zemledeliya [Substantiation of the shape and parameters of the working bodies of the chisel-ripper for decompression of plastered soils in conditions of irrigated agriculture]. PhD thesis. Bukhara, 2000, 122 p.

16. Imomqulov Q.B. Sug'oriladigan dehqonchilikda yerlarga tuproqni ag'darmasdan ishlov beruvchi chizelli yumshatkich parametrlarini asoslash [Justification of linear softener parameters, which are used in irrigation farming to process the soil without agitation]. PhD thesis. Tashkent, 2010, 140 p.

17. To'xtaqo'ziyev A., Imomqulov Q.B. Tuproqni kam energiya sarflab deformatsiyalash va parchalashning ilmiy-texnik asoslari [Scientific and technical basis of soil deformation and decomposition with low energy consumption]. Tashkent, Komron Press, 2013, 120 p.

18. Abdulxayev X.G'. Pushtalarga ishlov beruvchi qurilma parametrlarini asoslash [Base on the parameters of the device for processing feathers]. PhD thesis. Tashkent, 2018, 125 p.

19. Panov I.M. Vybor energosberegayushih sposobov obrabotki pochvy [The choice of energy-saving methods of tillage]. Traktory i selskohozyaystvenniye mashini - Tractor and agricultural machines, Moscow, 1990, no. 8, p. 32-35.

Ta^pH3HH: KOCHMOB K.3., T.^.g., "TexHo^orHK MamHHa^ap Ba ^Hx,03.nap" Ka^egpacu Mygupu, AH^H^OH MamHHaco3^HK HHCTHTyTH.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.