Научная статья на тему 'What are,leftover” men and women in China?'

What are,leftover” men and women in China? Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

CC BY
202
22
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
LEFTOVER / MEN / WOMEN / PROPAGANDA / MANIPULATION / COERCION / DENIAL / PREFERENCE PRESSURE

Аннотация научной статьи по философии, этике, религиоведению, автор научной работы — Ahmedov Erhan

The article examines the problem of the attitude of the Chinese towards young women in China who have exceeded a certain age but did not settle down. They are seen as people, second hand. "This attitude towards young China recently. The main thesis, which is advocated by the report is that the problem of residual, "women in China is largely due to ongoing until March 2016. Policy, One child in the family. "At the same time, Chinese men are not defined as, residual" and there is no pressure on them to get married early. The definition, residual women "was invented several years ago by Leta Long Fincher. Her study cited in the report. The method used is a secondary analysis of data already known. The research problem is how negative attitudes towards, residual "women has roots in Chinese culture

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «What are,leftover” men and women in China?»

Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив Серия A. Обществени науки, изкуство и култура том IV, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (On-line), 2017, Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, seriesA. Public sciences, art and culture, Vol. IV, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (On-line), 2017.

КОИ СА ,,ОСТАТЪЧНИТЕ" МЪЖЕ И ЖЕНИ В КИТАЙ?

Ерхан Ахмедов ПУ. „Паисий Хилендарски" WHAT ARE,,LEFTOVER" MEN AND WOMEN IN CHINA? ERHAN AHMEDOV PU.„PAISII HILENDARSKI"

Short summary

The article examines the problem of the attitude of the Chinese towards young women in China who have exceeded a certain age but did not settle down. They are seen as people ,, second hand. "This attitude towards young China recently. The main thesis, which is advocated by the report is that the problem of residual ,, "women in China is largely due to ongoing until March 2016. Policy ,, One child in the family. "At the same time, Chinese men are not defined as ,, residual" and there is no pressure on them to get married early. The definition ,, residual women "was invented several years ago by Leta Long Fincher. Her study cited in the report. The method used is a secondary analysis of data already known. The research problem is how negative attitudes towards ,, residual "women has roots in Chinese culture.

Keywords: leftover, men, women, propaganda, manipulation, coercion, denial, preference pressure.

Резюме

Статията разглежда проблема с отношението на китайците към младите жени в Китай, които са надхвърлили определена възраст, но не са се задомили. На тях се гледа като на хора „втора ръка." Това отношение към младите китайки е отскоро. Основната теза, която се защитава в доклада е, че проблемът с „остатъчните" жени в Китай е в голяма степен следствие на провежданата до март 2016г. политика за ,,Едно дете в семейство." В същото време китайските мъже не са определяни като „остатъчни" и няма натиск срещу тях да се оженят рано. Определението ,,остатъчни жени" е измислено преди няколко години от Лета Лонг Финчер. Нейното изследване се цитира в доклада. Използваният метод е вторичен анализ на вече известни данни. Изследователският проблем е доколко негативното отношение към „остатъчните" жени има корени в китайската култура.

Ключови думи: остатъчни, мъже, жени, пропаганда, манипулация, принуда, отказ, предпочитание, натиск.

Увод

През последните години, по-точно от 2007г. в Китай започва една кампания срещу младите и образовани градски жени да сключат брак още преди да навършат 27г. или най-късно до 35г. Тази кампания не засяга жените от селата, както и тези от градовете, които са необразовани. На пръв поглед тази кампания няма нищо общо с китайската култура, защото в китайската култура, която е на 5000г. няма подобна акция насочена срещу жените.

Защо жените да са „остатъчни", а мъжете не? Причини за кампанията срещу младите и образовани градски жени? 162

Кампанията срещу младите китайски жени да сключат брак започва през 2007г. Защо започва въобще и защо през 2007? Отговорите на този въпрос може да се потърсят поне в две насоки. Първо, след 1978г. започва по-стриктното прилагане на политиката за ,,Едно дете в семейство." В едно конфуцианско общество като китайското, в което традиционно се отдава предпочитание на момчетата пред момичета това довежда още по-голямо увеличение на дела на родените момчета. Това се постига чрез селективни аборти и убийства на момичета след раждането им. Респективно се увеличава делът на ергените в Китай. Второ, след 1978г. момичетата получават възможност да се образоват и градят кариера, каквато не са имали никога преди това в историята на Китай. Трето, през 2007г. се провежда XVII Конгрес на ЦК на ККП. Едно от решенията, които се приемат на Конгреса е за изграждането на едно ,,хармонично общество." Увеличаването на дела на неженените мъже и в същото време нарастването на броя на жените, които не желаят да се омъжат очевидно разрушава представата за ,,хармонично общество." Четвърто, нарастването на дела на неженените мъже създава опасност за управляващите от увеличаването на социалните безредици. Известно е, че всички предишни режими са сваляни след селски бунтове.

Според определението на китайското Министерство на Образованието от 2007г. към категорията ,,Остатъчни жени" спадат модерните градски жени, които имат високо образование, високи доходи и интелект над средния, но не желаят да се омъжат. Те са приятни на вид, но взискателни при избора си на съпрузи. Тези жени са разпределение в четири категории, като най- младите са на 25г., а най-възрастните на 35. Според данни от международно изследване от 2010г. китайските жени са най-нещастни в брака. Само 37% от тях споделят, че са щастливи в брака1. Причината да са нещастни в брака е увеличаването на дела на домашното насилие в Китай през последните десетилетия. Според китайските разбрания семейните проблеми не трябва да излизат от дома т.е. неприемливо е една жена да подаде жалба в полицията. По този начин всяка жена, която сключи брак рискува да попадне в един капан. През 2007г. Федерацията на Жените дава определение за ,,остатъчни" жени. Те са такива, които са навършили 27г. и на са се омъжили. Дори според Федерацията, в Китай може да се говори за ,,криза", защото в страната има десетки милиони такива жени, които нямат сключен брак и по документи са неомъжени (ТтЛег, 2014). Истинският проблем на Китай обаче са така наречените ,,остатъчни мъже." Те са ниско образовани; живеят в бедни провинции и имат ниски доходи2. На този проблем внимание обръща и китайската държавна информационна агенция ,,Синхуа." Според статията на агенцията истинският проблем на Китай са ,,остатъчните мъже", които са описани от агенцията като бедни, необразовани и с нисък коефициента на интелигентност3. Профилът на ,,остатъчните" мъже и жени е съвсем различен и очевидно няма как при евентуална среща между тях да се получи връзка.

В изследването на Лета Лонг Финчер се описва подробно съдбата на жени, които достигат 27г. възраст и не са се омъжили. Възрастта е важна, защото след като прехвърлят тази възраст жените в Китай са определяни като ,,остатъчни." Случаят на Ли Фан, която се омъжва преди да навърши 27г. и родителите й въздишат с облекчение е показателен, за отношението към жени, които след навършването на тази възраст не са се задомили

1 Devils in Red Dress http://thenewinquiry.com/essays/devils-in-red-dress/ The article was published on 14.10.2013. Last visited on 05.02.2017.

2 China's real problem: leftover men http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1567158/chinas-real-problem-leftover-men The article was published on 06.08.2014. Last visited on 05.02.2017.

3 Not 'Leftover Women' but 'Leftover Men' Are China's Real Problem http://www.whatsonweibo.com/not-leftover-women-but-leftover-men-are-chinas-real-problem/ The article was published on 29.07.2015. Last visited on 05.02.2017.

(ТтЛег, 2014). Натискът за сключване на брак от страна на жените, които наближават тридесет годишна възраст идва от страна на семейство, роднини и приятели и различни организации, като Китайската Федерация на жените.

Според традиционного китайско разбиране мъжа винаги е над жената. Включително това се отнася за доходи, ръст и т.н. Нещо повече в Китай има негласно разпределение на мъжете и жените според характеристиките им в различни класове. Примерно жени от клас А до Д, както и мъже подредени по същия начин. Приема се, че мъжът от клас А трябва да си вземе жена от клас Б. При практического прилагане на тази схема възниква проблем за жените от клас А и мъжете от клас Д. Според данни от преброяването от 2011г., мъжете родени след 1970г. са два пъти повече от жените4. Според описания по-горе профил на несключилите брак мъже и жени, жените спадат към клас А, а мъжете към клас Д. Ребусът пред властите е как да се реши проблема, който чисто теоретично е нерешим при настоящата полова и възрастова структура на населението. Просто мъжете са с десетки милиони повече от жените, дори ако всички жени се омъжат.

Една от причините жените да не желаят да сключат брак е, че искат да се образоват и да направят кариера. Натискът оказват върху жените от всички страни противоречи на един от основните лозунги на ККП5 още от 1949г., а именно, че Партията цели да еманципира жените и да им даде възможност да се развиват и да имат равни права с мъжете. Кампанията, която се води в медиите е насочена предимно към градските образовани жени, които не бързат да сключат брак. В Китай мъжете под 30г. са с 30 млн повече от жените в тази възрастова категория (ТтЛег, 2014). Според данни на Националното Статистическо Бюро на Китай към края на 2015г. мъжете в континентален Китай са 704,14 млн., а жените 670,48. При ражданията съотношението е 113.51 момчета на 100 момичета, при световни стандарти 107 на 1006. Според официално данни на официоза на ККП от август 2013 г. сред родените мъже и жени в периода 1970-1980г. съотношението на неженените мъже към неомъжените жени е 206:100 (ТтЛег, 2014). Профилът на китайските мъже се допълва и от изследвания на различни сайтове за запознанства. Според една от тях, сред ,,остатъчните мъже" между 28 и 39 години 28% са ,,старши мениджъри." Половината от тях нямат нито кола, нито имот. Над 37% от тези мъже имат магистърска или по-висока степен, при 48% за жените. Мъжете от тази категория отстъпват на жените и по размер на месечните доходи, средният месечен доход на 29% от ,,остатъчните мъже" е около 2423 щ.д., докато при жените изкарващи такъв доход са 36%7.

Политиката за ,,Едно дете в семейство" по парадоксален начин довежда и до и до това в Китай да има и ,,остатъчни" мъже. Към 2012г. съотношението мъже-жени в Китай е 118:100 т.е. дори всички жени да се омъжат пак ще има десетки милиони мъже, за които няма да има жени. Властите желаят да намалят броя на неженените мъже, защото се притесняват, че те може да предизвикат социални безредици и да застрашат властта на ККП (ТтЛег, 2014). Сега вече става ядна истинската причина за яростната кампания срещу жените, които не искат да се омъжат в ранна възраст. Политиката на властите, които по принцип след 1978г.

4 'Leftover women' in China face tough choices in looking for love http://www.reuters.com/article/us-china-women-marriage-idUSBRE97C03C20130813 The article was published on 13.08.2013. Last visited on 05.02.2017.

5 Китайска Комунистическа Партия.

6 33 million left-over men in China lead to marriage conundrum http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/20/33 -million-left-over-men-china-lead-marriage-conundrum.html The article was published on 20.01.2016. Last visited on 05.02.2017.

7 Beijing ranks sixth in 'leftover men http://www.ebeijing.gov.cn/BeijingInformation/BeijingNewsUpdate/t1306832.htm No data was uploaded when this article. last visited on 02/05/2017

толерират мъжете всъщност довежда до ситуацията, в която се оказва че ги довежда до невъзможност да се намерят жени за брак. Сред 1949г. ККП в голяма степен унищожава и явлението свързано с уговорените бракове в Китай. Уговорените бракове днес са масово явление в уж модерната Япония.

От една страна политиката за едно дете в семейство води до дискриминация на жените, защото всеки иска да си имам момче т.е. ако се следва логиката би трябвало да има предостатъчно мъже за всички жени. От друга страна жените, които не следват партийната повеля да се омъжат до определена възраст са подложени на мощен натиск от страна на родини, колеги, приятели и държавните медии, които са под пълния контрол на ККП. Статутът на китайските жени спада в периода на реформи след 1978г. Причините за това са няколко: спад на дела на жените участващи в производството (най-вероятната причина е, че продължават образованието си), ръст на цените на жилищата (сама жена трудно може да си купи жилище), възраждане на традиционните полови норми и т.н. Броят на жените в Китай е около 650 млн. т.е. 1/5 от всички жени по света ^тАег, 2014).

Според кампанията в държавните медии, жените в Китай преследват три ,,върхови цели" -високо образование, професионални постижения и високи доходи. Според официалната пропаганда проблемът е, че когато постигнат тези цели жените са на такава възраст, че мъжете на сходна възраст вече отдавна са женени (ТтЛег, 2014). Авторката а и пропагандата не си задават въпроса какъв е проблема жената да си намери по-млад брачен партньор? Една от причините за яростната пропаганда срещу жените всъщност е, че китайското население застарява все повече вследствие именно на провежданата от самата ККП политика за едно дете в семейство. В тази ситуация, жените които не се омъжват рано се явяват лесна мишена за партийната пропаганда.

Проучване на Министерството на Образованието на Китай през 2010г. показва, че 26% от всички жени в градовете имат колежанско или по-висока степен на образование. Нещо повече 62% от тях според проучването се представят „отлично" по време на следването си срещу 53% за мъжете (ТтЛег, 2014). Натискът срещу тях е още по времена следването си да се омъжат. В противен случай се изкривява идеята за ,,хармонично общество" прокламирана от лидерите на ККП. Ясно е, че ако мъжете в едно общество са повече от жените и в същото време има неомъжени жени картината с браковете не е хармонична. Средната възраст за сключване на брак в Китай пред 2010г. е 25г. за жените и 27г. за мъжете и те са се повишили леко спрямо предходните години. Управляващите използват всякакви данни за да принудят жените да сключат ранен брак. Например през 2010г. около 900 хил. деца са родени с вродени здравословни проблеми. За това според властите са виновни жените, които раждат след 27-ата си годишнина. Истинската причина за децата родени с аномалии най-вероятно се крие в замърсената околна среда, вода и въздух ^тАег, 2014).

Положението на жените по отношение на заплащането и заетостта се влошава в периода на реформи. Ако през 1990г. над 73,6% от жените на възраст 20-59г. работят то през 2010г. делът им е 60%. По отношение на заплащането тенденцията е сходна, ако към 1990г. заплащането на жените е 77% от това на мъжете през 2010г. е около 66% за градските жени и 56% за тези на село ^тЛег, 2014).

Възможно ли е в Китай да започне кампания срещу ,,остатъчните" мъже? Отговорът е, че теоретично е възможно. Още повече, че ККП има богат опит при манипулирането на своя народ. Напълно е възможно след известен период ат една евентуална такава кампания да се увеличат настроенията срещу ,,остатъчните" мъже. Такава кампания обаче в Китай няма как да се проведе. Таса кампания е трудно мислима за осъществяване. Лидерите на ККП са мъже, които са възпитани в принципите на конфуцианството. Няма как мъже да започнат кампания срещу мъжете. Отделно в такъм случай мъжете може да се оправдаят, че няма достатъчно жени за тях. На този фон може би е изненадваща, че в Китай няма пазари за покупка-продажба на булки, по подобие на нашите пазари, където може да се купи циганка

за жена срещу пари. Уговорените бракове също са унищожени малко след идването на ККП на власт през 1949г.

Факт е, че след 1978г. се възраждат традиционните норми на мислене. Едно от доказателствата са статии публикувани в сайта на държавната информационна агенция ,,Синхуа" през 2011 и 2013г. В тях се твърди, че ако една омъжена жена установи, че съпруга и изневерява с друга да търси вината в себе си. Като мярка на дамите се препоръчва да си променят фигурата или поне прическата (Fincher, 2014). ККП по същество възражда стари лозунги на конфуцианството, които издигат мъжа в по-горен ранг спрямо жената. Статиите в сайта на агенцията и на други места в никакъв случай не призовават за развод. В действителност в Китай жените участват със големи суми при покупката на семейното жилище и при развод са казват на загуба във финансов но и в морален аспект. Цялата държавна машина всъщност настройва населението срещу жените, които искат да се разведат. Жените стават жертва и на домашно насилие. От Статията на ,,Синхуа" излиза, че вината за един развод е в нея, понеже не е достатъчно красива или грижовна. Оказва се, че жените попадат в едни капан след сключването на брака. От дена страна разводът не е приемлив изход, а друга може мъжете да изневеряват и да бият жените си и това не е проблем.

Жените в Китай не са защитени от домашно насилие. Примерно според законодателството на Китай ако мъжът изнасили жена си това не се брои за престъпление. Единици са и случаите, при които домашното насилие над жената води до последствия за съпруга й. Според изследване на ООН за домашното насилие през 2013г. в Китай и още пет други държави, поне половината от мъжете в Китай признават, че прилагат физически (вкл. изнасилване на собствената си съпруга) и психически тормоз. Според друго изследване в един от окръзите на Китай, около 60% от жените признават, че са били изнасилени от съпрузите си. Положението с домашното насилие над жените е дори по-зле сред някои други държави в Азия (Fincher, 2014).

Според изследване на Федерацията на жените към 2010г. 1/4 от омъжените жени и мъже съвместно притежават апартамента в който живеят. Това е важно, защото според тълкуване на Закона за брака от 2011г. на Върховния Съд на Китай от 2011г. при развод имота остава на този, на чието име се води. Този закон ощетява жените, защото имотите масово се водят на името на мъжете (Fincher, 2014). Целите на Закана за брака са две. Първо, поставяне на жените в зависимост от мъжете. Второ, да се предотвратят разводите, защото те разрушават представата за ,,хармоничното" китайско семейство. Както вече бе споменато по-горе в Китай се отдава предпочитание на момчетата. Семействата помагат при покупка на жилище на синовете си или ако нямат син на други роднини от мъжки пол. Почти няма случай едно семейство да събира пари да купи жилище на дъщеря си. Счита се, че това е отговорност на бъдещия й съпруг. Изходът пред жените е сами да събират пари за апартамент и да да го запишат на свое има. Тогава при евентуален развод те са в по-силната позиция. Пред тази женска стратегия за действие има един голям проблем. Цените на жилищата в Китай постоянно нарастват и за една жена е почти невъзможно да си купи жилища, ако няма помощ от роднините си. Жилищният балон се надува от правителството, агенциите за запознанства и собствениците на строителните фирми. Постоянно се пускат в публичното пространство данни как млади двойки си търсели жилища и как те не достигали. От друга страна се води яростна кампания срещу неомъжените жени да го направят. Всеки от участниците в тази ситуация си преследва целите. Правителството желае да създаде едно ,,хармонично общество" в което млади мъже и жени сключват брак. Строителите на жилищата имат интерес да ги продават на максимално завишени цени. За тях няма значение дали ще се платят в брой или с банков заем. При втория вариант се създава и един кредитен балон. Агенциите за запознанства имат интерес да спечелят големи суми, като уредят среща между младите жени и мъже. Сайтовете за запознанства пък печелят от Интернет трафика и респективно от рекламата в техните сайтове. Единственият изход за жените в тази ситуация е да издържат на натиска на медии, роднини, колеги и семейство и да се омъжат по-късно.

По този начин цялата стратегия на правителството ще пропадне и дори ще паднат цените на жилищата.

Заключение

Положението на китайските жени след 1978г. в някои отношения с подобрява, докато в други търпи регрес. Жените след 1978г. определено са по-образовани и получават по-добри доходи в сравнение с периода 1949-1977г. От друга страна обаче, въпреки ръста в заплащането на жените, те все повече отстъпват по-този показател на мъжете. Женете бележат регрес и по отношение на записаните на тяхно име жилища. Провежданата след 1978г. кампания за ,,Едно дете в семейство" ги превръща в нежелани в семействата им, защото всеки иска момче в семейството си за да доведе и снаха в рода т.е. да се увеличи работната ръка в семейството. Образованите китайски жени се еманципират от семейството си в по-голяма степен отколкото жените без образование и такива живеещи в селата. Жените не представляват директна опасност за властта в Пекин. Не е известен случай в световна история, при който нежният пол да е свалил от власт един тоталитарен режим. Истинската опасност за властите идва от нарастващият брой на бедните и необразовани мъже, които не са женени. В Китай семейството е много важна единица. Именно за това несемейните мъже представляват опасност за властите в Пекин, чийто кошмар са едни масови протести, които може да ги свалят от власт.

В тази ситуация жените е нужно да имат много кураж и търпение за да не се поддадат на пропагандата на ККП и натиска на медии, роднини, близки и приятели, които им натякват, че станат ли на 17г. е нужно да се омъжат иначе ще станат „остатъчни." Самата дума се асоциира с развалена храна, остатък и социално дъно. При такова една пасивно поведение от страна на жените ще се срути за кратък период от време цялата пропагандна машина на режима. Все пак управлението на ККП не може да е вечно и след нейното срутване се очаква подобрение на правата на жените в Китай. Не се очаква една казионна организация като китайската Федерация на жените да защитава правата на членките си. Тя просто е една организация, която следва партийните повели. Библиография

Fincher L. Leftover women. The resurgence of gender inequality in China, Zed Books, London, 2014.

Devils in Red Dress http://thenewinquiry.com/essays/devils-in-red-dress/ The article was published on 14.10.2013. Last visited on 05.02.2017

China's real problem: leftover men http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1567158/chinas-real-problem-leftover-men The article was published on 06.08.2014. Last visited on 05.02.2017

Not 'Leftover Women' but 'Leftover Men' Are China's Real Problem http://www.whatsonweibo.com/not-leftover-women-but-leftover-men-are-chinas-real-problem/ The article was published on 29.07.2015. Last visited on 05.02.2017.

'Leftover women' in China face tough choices in looking for love http://www.reuters.com/article/us-china-women-marriage-idUSBRE97C03C20130813 The article was published on 13.08.2013. Last visited on 05.02.2017.

33 million left-over men in China lead to marriage conundrum http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/20/33-million-left-over-men-china-lead-marriage-conundrum.html The article was published on 20.01.2016. Last visited on 05.02.2017. Beijing ranks sixth in 'leftover men

http://www.ebeijing.gov.cn/BeijingInformation/BeijingNewsUpdate/t1306832.htm No data was uploaded when this article. last visited on 02/05/2017

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.