Научная статья на тему 'Incidence of cardiovascular diseases among general practitioners in Bulgaria'

Incidence of cardiovascular diseases among general practitioners in Bulgaria Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
72
10
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
GENERAL PRACTITIONER / CARDIOVASCULAR DISEASE / INCIDENCE / CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

Аннотация научной статьи по фундаментальной медицине, автор научной работы — Dimitrov Hristo, Mushanov Emil

Cardiovascular diseases (CVDs) are the most common chronic non-communicable diseases in developed countries and a leading cause of death. General Practitioners (GPs) as a professional group are subject to a specific constellation of cardiovascular risk factors.Purpose of the study: To determine the incidence of CVDs among GPs in Bulgaria.Methods used: A randomized anonymous survey performed on 50 GPs from across the country, including 32 women (64%) and 18 men (36%), with 40 in total aged 46-65.Results: 29 participants (58%) suffer from CVDs, of whom 16 women (55%) and 13 men (45%). The incidence is most prominent in the age groups 46-55 (41%) and 56-65 (34%).Conclusions: CVDs are widely spread amongst GPs in Bulgaria, which warrants the development of prevention and treatment strategies adapted for this particular professional group.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Incidence of cardiovascular diseases among general practitioners in Bulgaria»

Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина т. XXII. ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2017. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, Vol.XXII. ISSN 13119427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2018.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПРИ ОПЛ В БЪЛГАРИЯ Христо Димитров1, Емил Мушанов2 1,2МУ Пловдив, МФ, Катедра „Урология и обща медицина" 2 СУ „Св. Климент Охридски"

INCIDENCE OIF CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG GENERAL PRACTITIONERS IN BULGARIA Hristo Dimitrovl, Emil Mushanov2 1,2MU Plovdiv, Medical Faculty, Department of Urology and Family Medicine 2Sofia University, Medical Faculty

Abstract: Cardiovascular diseases (CVDs) are the most common chronic non-communicable

diseases in developed countries and a leading cause of death. General Practitioners (GPs) as a

professional group are subject to a specific constellation of cardiovascular risk factors.

Purpose of the study: To determine the incidence of CVDs among GPs in Bulgaria.

Methods used: A randomized anonymous survey performed on 50 GPs from across the country,

including 32 women (64%) and 18 men (36%), with 40 in total aged 46-65.

Results: 29 participants (58%) suffer from CVDs, of whom 16 women (55%) and 13 men (45%).

The incidence is most prominent in the age groups 46-55 (41%) and 56-65 (34%).

Conclusions: CVDs are widely spread amongst GPs in Bulgaria, which warrants the development

of prevention and treatment strategies adapted for this particular professional group.

Key words: general practitioner, cardiovascular disease, incidence, cardiovascular risk factors

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са най-разпространените хронични незаразни заболявания в развитите страни. Дължат се на атеросклероза на артериалната стена и на тромбоза и са първостепенна причина за преждевременна смъртност в Европа, а така също са и нарастващи по честотата си заболявания в развиващите се страни. Основните клинични нозологични единици са: исхемична болест на сърцето (ИБС), исхемичен инсулт и периферна съдова болест^^^ 2011; Allender, 2008). За възникването на ССЗ са отговорни множество рискови фактори - модифицируеми, предимно социални и индивидуални (тютюнопушене, липса на двигателна активност, начин на хранене, злоупотреба с алкохол, професионални стресори, Артериална хипертония, Захарен диабет) и немодифицируеми, предимно биологични (пол, възраст, генетични детерминанти -дислипидемии).

Общопрактикуващите лекари (ОПЛ) като професионална група са подложени на действието на специфична констелация от сърдечно-съдови рискови фактори, значителна част от които модифицируеми, но в същото време не подлежащи на повлияване от самите лекари (фактори на професионалната среда, основно с характер на стресори)( Kirov, 2011; Ivanov, Dimitrova, 2012).

Цел на проучването:

Да установи разпространението на ССЗ (болестност) сред ОПЛ в България. Методика:

Анонимна анкета на случаен извадков принцип с 50 анкетирани ОПЛ от цялата страна. Анкетната карта включва въпроси за вида заболяване (код по МКБ-10), давност, самооценка на контрола на заболяването.

Резултати:

От включените 50 ОПЛ 32 участника са жени (64%) и 18 са мъже (36%), като 40 от тях са на възраст 46-65 г. Прави впечатление отсъствието на млади (до 35 г.) лекари. (Фиг.1)

Възрастова структура

30

§ 25 £ X I-

20

™ 15

>

О О.

ш

10 5 0

до 35 г. вкл.

36-45 г.

46-55 г.

I

56-65 г.

над 65 г.

Фиг. 1. Възрастова структура на ОПЛ.

От всички 50 анкетирани 30 участници (60%) съобщават за от хронично заболяване, от тях 24 (48%) сърдечно-съдово. Структурата на разпространение на ССЗ по пол представя преобладаване при мъжете - 66,7% от участниците, срещу 37,5% при жените. Болестността е изявена във възрастовите интервали 46-55 г. (46%) и 56-65г. (37.5%). (Фиг. 2)

Сърдечно-съдови заболявания по възраст

30 25 20 15

т

110

р

ш 5

II.

Общ брой 36-45 г. 46-55 г. 56-65 г.

Фиг. 2 Разпространение на ССЗ по възраст.

над 65 г.

С една диагноза от рубриката ССЗ са 18 участници, с две диагнози - трима, с три диагнози -двама, и с четири диагнози - един участник.

Захарен диабет е установен при шест от анкетираните лица, т.е. 12%, с преобладаване при жените. При пет от тях има съпътстващо ССЗ, в четири случая с повече от една диагноза от рубриката ССЗ.

0

Изводи:

Професионалната група на ОПЛ в България е подложена на комбинираното въздействие както на широко разпространените в обществото рискови фактори, така и на въздействието на такива, специфични за професоналната среда. Средната възраст на ОПЛ в България, достигаща в момента 59 години, е самостоятелен немодифицируем рисков фактор. Тенденцията болестността сред ОПЛ да нараства в следващите години налага разработване на стратегии за профилактика и лечение, адаптирани към тази специфична професионална група.

References

1. Reiner Z, Catapano Al., Guidelines for the management of dyslipidaemias'2011, European Heart Journal (2011) 32:1769-1818.

2.Allender S, Scarborough P, Peto V, Rayner M, Leal J, Luengo-Fernandez R, Gray A. European cardiovascular disease statistics, 2008 ed. European Heart Network 2008.

3. Kirov L., Epidemiologia I sadarjanie na sindroma na izpepeljavane pri OPL v Bulgaria, 2011, MU Plovdiv.

4. Ivanov G., Dimitrova D., Vavedenie v obshtata medicina I obshtata medicinska praktika, 2012, ISBN 978-954-92577-6-2

Д-р Христо Димитров е завършил медицина в МУ Плевен през 1993г.и придобил специалност Обща медицина в МУ Пловдив през 2006 г. Редовен докторант по Обща медицина към МУ Пловдив. E-mail: dokhristodimitrov@gmail.com

Д-р Емил Мушанов е завършил медицина в УМФ "Карол Давила" Букурещ през 2009 г и придобил специалност Обща медицина в МФ на Тракийски университет - Стара Загора през 2015г. Редовен докторант по Обща медицина към МУ Пловдив. E-mail:dr_mushanov@abv.bg

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.