Научная статья на тему 'Вплив способу ізоляції робочого поля на успіх реставрації тимчасових молярів після пульпотомії: 12 місяців спостереження'

Вплив способу ізоляції робочого поля на успіх реставрації тимчасових молярів після пульпотомії: 12 місяців спостереження Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
228
158
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ТИМЧАСОВі МОЛЯРИ / ПУЛЬПОТОМіЯ / КОМПОЗИТ / КОФЕРДАМ / іЗОЛЯЦіЯ

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Лютіков О

Мета: оцінити вплив різних методів ізоляції робочого поля на успіх реставрації тимчасових молярів із застосуванням композитних матеріалів після пульпотомії.Об’єкт і методи. У 64 дітей віком 4-7 років проведено вітальну пульпотомію та реставрацію композитним матеріалом 106 тимчасових молярів із дефектами ІІ класу. В залежності від протоколу ізоляції зуби були розділені на 2 групи: основна (n=54) ізоляція за допомогою кофердаму, контрольна ватяні валики та слиновідсмоктувача (n=52). Клінічна оцінка здійснювалась за критеріями USPHS через 3, 6 та 12 місяців. Статистична обробка критерій Вілкоксона.Результати. Через 12 місяців оглянуть 99 реставрацій (90,8%) у 59 дітей. У основній групі відсутність край-ового профарбовування та порушення крайової адаптації реєструвалась у 96,08% та 90,2%, у контрольній 89,58% та 87,5% відповідно. Статистично значущої відмінності між успішністю у 2-х клінічних групах вияв-лено не було (р>0,05).Висновки: застосування кофердаму під час реставрації тимчасових молярів є важливим, проте не є незамінним для досягнення успіху композитних реставрацій через 12 місяців. Можливо інші фактори вплива-ють на довгостроковий успіх, які не були оцінені у даному дослідженні. Через відсутність достатньої кількості наукових доказів необхідні подальші довгострокові дослідження для формування остаточних висновків.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Лютіков О

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Вплив способу ізоляції робочого поля на успіх реставрації тимчасових молярів після пульпотомії: 12 місяців спостереження»

DOI 10.29254/2077-4214-2017-4-3-141-353-356 УДК: 616.314.9-08 Лют^ов О.

ВПЛИВ СПОСОБУ 1ЗОЛЯЦП РОБОЧОГО ПОЛЯ НА УСП1Х РЕСТАВРАЦЙ" ТИМЧАСОВИХ МОЛЯР1В П1СЛЯ ПУЛЬПОТОМЙ":

12 М1СЯЦ1В СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Нацiональний медичний унiверситет iMeHi О.О. Богомольця (м. Кив)

lutikov.alex@gmail.com

Робота е фрагментом науково-дослiдноI роботи кафедри дитячо! терапевтично! стоматологiI та про-фiлактики стоматологiчних захворювань Нацюналь-ного медичного унiверситету iменi О.О. Богомольця «^агностика, лiкування i профтактика захворювань твердих тканин 3y6iB на рiзних етапах !х розвитку у дггей» (№ державно! реестрацiI 0116U000122).

Вступ. На сьогодн застосування коферда-му у повсякденнiй роботi лкаря-стоматолога е невiд'емною складовою успшно! практики. lзоляцiя робочого поля i3 застосуванням кофердаму забез-печуе захист вщ астрацм, гарну вiзуалiзацiю робочого поля, захист м'яких тканин порожнини рота, зменшення контамшацп робочого поля слиною та формування мiкробного аерозолю, а також забез-печуе зменшення стресу у дитини пщ час лкування, що е особливо важливим в практицi дитячого стоматолога [4,5,9].

За даними M.L. Hunter (2003) застосування кофердаму сертифкованими дитячими стоматологами Великобритани при виконанн вггально! пульпо-томи тимчасових молярiв складае 62,6% [8]. При цьому M.A. Schorer-Jensma et al. (2010) виявили, що дитячi стоматологи частiше використовують кофер-дам у порiвняннi зi стоматологами загально! практики [12].

Досить широке застосування кофердаму в свiтi пояснюеться включенням його до освiтнiх програм до- та пюлядипломно! освiти, наявнютю держаних клiнiчних протоколiв та настанов [2,13]. При цьому бтьшють профтьних стоматологiчних асоцiацiй одностайно вказують на необхщнють застосування кофердаму при виконанн ендодонтичного лiкування та реставраци зубiв не тiльки у дорослих, а i у дiтей [1,3,11].

В Укра!ы вiдсутнi науковi публкацп щодо застосування кофердаму, в першу чергу при л^ваны тимчасових зубiв. Вiдсутнiсть рекомендацiй щодо його застосування у протоколах надання стомато-лопчно! допомого та освiтнiх програмах подготовки фахiвцiв негативним чином впливае на яюсть прове-дення лiкування.

Тому метою даного дослщження стало оцiнити вплив рiзних методiв iзоляцi! робочого поля на устх реставраци тимчасових молярiв iз застосуванням композитних матерiалiв пiсля пульпотоми.

Об'ект i методи дослщження. До доотджен-ня було включено 64 дитини вiком 4-7 роюв з си-метричним ураженням апроксимальних поверхонь тимчасових молярiв з дiагнозом хронiчний фiброз-

ний пультт. Всього було пролiковано 106 зубiв у 98 квадрантах. Вiдповiдно до протоколу iзоляцi! було видiлено 2 групи: в основнм групi (RD) iзоляцiя здй снювалась за допомогою системи кофердам (в тра-дицмнм технiцi або сплiт-дам) (n=54), в контрольна групi (CR) - ватяними валиками та слиновщсмок-тувачем (n=52). Розподiл здiйснювався на пiдставi таблиць випадкових чисел згенерованих сервюом https://www.randomizer.org/.

Пюля проведення мiсцевого iнфiльтрацiйного знеболення (Septanest 4%, 1:100000 (Septodont)) здмснювалась iзоляцiя, некректомiя, формування ендодонтичного доступу та ампута^я коронково! частини пульпи. Пюля досягнення фiзiологiчного гемостазу на вустя кореневих каналiв та дно порожнини зуба накладалась л^вальна прокладка на основi МТА («Триоксидент», Владмива), iзолююча прокладка зi склоiономерного цементу («Ketac Molar Quick Applicap», 3M ESPE) та проводилось одномоментне вщновлення зуба iз застосуванням композитного матерiалу («Filtek Ultimate», 3M ESPE) з адгезивною системою Single Bond Universal (3M ESPE) в технц тотального протравлювання.

Пщ час проведення л^вання проводився хронометраж виконання мантуляцм у кожнм з груп.

При кл^чнм оцшщ успiшностi лiкування у контр-ольн термiни звертали увагу на наявнють скарг дитини або батькiв, стан зуба та реставраци, марп-нального перюдонта, слизово! оболонки альвеолярного вщростка в дiлянцi зуба. Кгмычна оцiнка якостi реставрацiй проводилась за обраними критерiями USPHS через 3, 6 та 12 мюя^в. Рентгенолопчний контроль проводився через 12 мюя^в.

Лiкування вважалось успiшним при вщсутност скарг та об'ективних змiн (поява набряку, норицi, рухливостi зуба, запалення в дтянц марпнально-го перюдонта), оцЫки А та В пщ час оцiнки якостi реставрацi! та вщсутнють змiн на контрольнiй рент-генограмi. При змiнi хоча б одного iз зазначених показникiв лкування вважалось неуспiшним. Осно-вними критерiями вибуття дiтей з дослiдження були: вщсутнють дтей на контрольних оглядах, фiзiоло-гiчна змiна або видалення зуба через причини не пов'язан з ускладненнями л^вання.

Статистична обробка отриманих даних проводилась iз використанням критерт Вiлкоксона iз застосуванням статистичного пакету SPSS Statistics 20.0.0. При рiвнi статистично! значущост р<0,05.

Результати дослiдження та Ух обговорення. Середнм вiк дiтей, яким здмснювалось л^ван-

Результати оцшки якост реставрацiй через 12 мiсяцiв

Критерм Основна група* (n=51) Контрольна група* (n=48)

Крайове профарбовування А В С 96,08% 5,88% 0% 89,58% 10,42% 0%

Крайова адапта^я А В С 90,20% 9,80% 0% 87,50% 12,5% 0%

Ретенцiя А 100% 100%

Рентгенолопчш змiни Просв™ення в дтянщ фуркаци - 1 (1,96%) вiдсутнi (100%)

Скарги вщсутш (100%) вщсутш (100%)

Об'eктивнi змiни вщсутш (100%) вщсутш (100%)

Примпжа. *p>0,05.

ня складав 5,6±0,4 роки. Першi TMM4acoBi моляри складали 75,5% (нижньо! щелепи - 68%, верхньо! -32%), друг тимчасовi моляри - 24,5%.

Через 12 мюя^в було обстежено 99 реставрацм (90,8%) у 59 дтей. 7 реставрацiй були виключен з дослiдження через вiдсутнiсть дггей на контрольних оглядах (RD - 3 (5,56%) CR - 4 (7,69%)). Ктычних ускладнень в обох кгмычних групах через 12 мюя^в виявлено не було. Результати оцЫки якост рестав-рацiй через 12 мюя^в наведенi у таблиц!.

Як свщчать данi таблиц!, вiдсутнiсть крайового профарбовування виявляеться у 96,08% випадюв у основнiй групi та у 89,58% у контрольна. Порушен-ня крайово! адаптацiI у виглядi видимо! щтини iз не-значним затриманням юнчика зонда рееструеться у 9,8% для основно! групи та у 12,5% для контрольно! вщповщно (p>0,05). Всi обстеженi реставраци де-монструють задовiльний результат через 12 мюя-цiв, при цьому статистично значущо! вiдмiнностi мiж отриманими результатами у 2-х групах не виявлено (p>0,05). В основнм групi в одному випадку було виявлено просв^лення в дiлянцi фуркаци при вщсут-ностi скарг чи порушеннi герметизму реставраци.

При iзоляцi! робочого поля iз застосуванням ко-фердаму виявляеться статистично значиме змен-шення часу витраченого на л^вання, яке становить 14% (р<0,05), що обумовлено як м^мум 4-х ра-зовою замшою валикiв в процесi лiкування та вщ-сутнiстю необхiдностi контролю вщкривання рота. Окрiм цього, проблеми при застосуванн валикiв пов'язанi з наявнютю пiдтiкань, недостатньою сухю-тю та контролем гемостазу в дтянц апроксималь-но! поверхнi, особливо на етапах препарування та встановлення матрично! системи.

Пщ час лiкування дiтей основно! групи ^з застосуванням кофердаму) спостер^аеться зменшення рiвня тривожностi дитини, що проявляеться у бтыш розслабленому положены у крiслi та позитивному вщношены до процесу лiкування. Це обумовлено бтышим вiдчуттям захищеностi та вщсутнютю по-дразнюючих факторiв у порожнин рота (вода, пил, вата та Ыше).

Контамiнацiя робочого поля слиною або кров'ю е одыею з причин низько! успiшностi реставрацм карiозних порожнин II класу. Проте, застосування

Таблиця. кофердаму з метою iзоляцiï робочого поля пщ час реставраци дефекпв коронкових частин тимчасових молярiв пiсля проведен-ня пульпотоми статистично значимо не пщ-вищують успiшнiсть лiкування у 12 мюячний термiн спостереження.

На сьогоднi у зарубiжнiй науковiй лггера-турi опублкована обмежена кiлькiсть статей з приводу застосування кофердаму пщ час реставраци тимчасових зубiв, а iснуючi мають низький рiвень доказовостi. Досл^ дження щодо постiйних зубiв е вкрай су-перечливими. L. Wang et al. (2016) у своему оглядi для бiблiотеки Cochran зазначають, що на сьогоднi немае переконливих дока-зiв що кофердам пщвищуе успiшнiсть рес-таврацiй, але це не означае, що його застосування е неважливим в реставрацией стоматологи через ряд юнуючих переваг [14].

За даними Т. Carvalho (2010), при виконання рес-таврацiй II класу у тимчасових молярах iз застосуванням склоюномерного цементу в концепци ART не виявлено статистично значимо!' рiзницi у збереженнi реставрацм при iзоляцiï кофердамом або котонови-ми ролами. Проте автори доогмдження вважають, що низький успiх в першу чергу може бути пов'язаним з вибором методу лкування [6]. A.M. Kemoli (2010) вказуе на вищий успiх ART при застосуванн кофердаму у дiтей [10].

Беззаперечною перевагою застосування кофердаму пщ час лiкування дiтей, за умови адекватно! презентаци дитинi, е зменшення рiвня тривожностi, що пщтверджуеться не лише нашими до^джен-нями, а i дослiдженнями P. Ammann (2012). Так, за даними авторiв застосування кофердаму нав^ь пiд час герметизаци фiсур призводить до зменшення об'ективних показникiв стресу у дтей (суб'ективне сприйняття болю, частота дихання, пульс та шше). Окрiм цього спостер^алось зменшення ЧСС у лкаря та суб'ективна оцiнка психологiчного та фiзичного стресу. Застосування кофердаму при герметизаци фюур зменшуе затрачений час на 12,4% (108 с) [4].

Висновки. Виходячи з отриманих результа^в, застосування кофердаму пщ час реставраци тимчасових молярiв е важливим, проте не е незаменим для досягнення устху композитних реставрацм через 12 мiсяцiв. Можливо Ыом фактори впливають на довгостроковий устх, якi не були оцiненi у даному дослщженнк Через вiдсутнiсть достатньо|' кiлькостi наукових доказiв необхiднi подальои довгостроковi дослiдження для формування остаточних висновюв.

Перспективи подальших дослiджень. По-дальшi довгостроковi рандомiзованi дослiдження з бтьшою кiлькiстю учасникiв та рiзними варiантами лiкуваннi необхiднi для виявлення впливу способiв iзоляцiï на устх лiкування тимчасових зубiв.

Л^ература

1. AAPD Guideline on Pulp Therapy for Primary and Immature Permanent Teeth. - Reference manual. - 2014. - Vol. 37. - № 6. -Р. 244-252.

2. Ahmed H.M. Rubber dam application in endodontic practice: an update on critical educational and ethical dilemmas / H.M. Ahmed, S. Cohen, G. L^, L. Steier, F. Bukiet // Aust Dent J. - 2014. - Vol. 59 (4). - P. 457-463.

3. American Association of Endodontists Clinical Guideline Clinical and Biological Implications in Endodontic Success. - 2002.

4. Ammann P. Influence of rubber dam on objective and subjective parameters of stress during dental treatment of children and adolescents - a randomized controlled clinical pilot study / P. Ammann, A. Kolb, A. Lussi, R. Seemann // Int J Paediatr Dent. - 2013.

- Vol. 23 (2). - P. 110-115.

5. Cajazeira M.R. Influence of the operatory field isolation technique on tooth-colored direct dental restorations / M.R. Cajazeira, T.M. De Sabуia, L.C. Maia // Am J Dent. - 2014. - Vol. 27 (3). - P. 155-159.

6. Carvalho T.S. Two years survival rate of Class II ART restorations in primary molars using two ways to avoid saliva contamination / T.S. Carvalho, F.C. Sampaio, A. Diniz, M. Bunecker, W.E. Van Amerongen // Int J Paediatr Dent. - 2010. - Vol. 20 (6). - P. 419-425.

7. Hickel R. Recommendations for conducting controlled clinical studies of dental restorative materials / R. Hickel, J.F. Roulet, S. Bayne, S.D. Heintze, I.A. Mj^, M. Peters, V. Rousson, R. Randall, G. Schmalz, M. Tyas, G. Vanherle // Clin Oral Investig. - 2007.

- Vol. 11 (1). - Vol. 5-33.

8. Hunter M.L. Vital pulpotomy in the primary dentition: attitudes and practices of Specialists in Paediatric Dentistry practising in the United Kingdom / M.L. Hunter, B. Hunter // Int J Paediatr Dent. - 2003. - Vol. 13 (4). - P. 246-250.

9. Karaouzas L. Rubber dam isolation in pediatric patients: a review / L. Karaouzas, YE. Kim, J.R. Jr. Boynton // J Mich Dent Assoc.

- 2012. - Vol. 94 (1). - P. 34-37.

10. Kemoli A.M. Short communication: Influence of different isolation methods on the survival of proximal ART restorations in primary molars after two years / A.M. Kemoli, W.E. van Amerongen, G.N. Opinya // Eur Arch Paediatr Dent. - 2010 - Vol. 11 (3). -P. 136-139.

11. Llewelyn D.R. UK National Clinical Guidelines in Paediatric Dentistry. The pulp treatment of the primary dentition / D.R. Llewelyn // Int J Paediatr Dent. - 2000. - Vol. 10 (3). - P. 248-252.

12. Schorer-Jensma M.A. A comparison of paediatric dentists' and general dental practitioners' care patterns in paediatric dentalcare / M.A. Schorer-Jensma, J.S. Veerkamp // Eur Arch Paediatr Dent. - 2010. - Vol. 11 (2). - P. 93-96.

13. Soldani F. An assessment of rubber dam usage amongst specialists in paediatric dentistry practising within the UK / F. Soldani, J. Foley // Int J Paediatr Dent. - 2007. - Vol. 17 (1). - P. 50-56.

14. Wang Y Rubber dam isolation for restorative treatment in dental patients / Y Wang, C. Li, H. Yuan, M.C. Wong, J. Zou, Z. Shi, X. Zhou // Cochrane Database Syst Rev. - 2016. - Vol. 20. - Issue 9.

ВПЛИВ СПОСОБУ 1ЗОЛЯЦП РОБОЧОГО ПОЛЯ НА УСП1Х РЕСТАВРАЦИ ТИМЧАСОВИХ МОЛЯР1В П1СЛЯ ПУЛЬПОТОМЙ: 12 М1СЯЦ1В СПОСТЕРЕЖЕННЯ Лючков О.

Резюме. Мета: оцЫити вплив рiзних методiв iзоляцi! робочого поля на устх реставраци тимчасових молярiв iз застосуванням композитних матерiалiв пюля пульпотоми.

Об'ектiметоди. У 64 дтей вком 4-7 роюв проведено втальну пульпотомт та реставрацю композитним матерiалом 106 тимчасових молярiв iз дефектами II класу. В залежност вщ протоколу iзоляцi! зуби були роздтеы на 2 групи: основна (n=54) - iзоляцiя за допомогою кофердаму, контрольна - ватян валики та слиновщсмоктувача (n=52). Ктычна оцшка здмснювалась за критерiями USPHS через 3, 6 та 12 мюя^в. Статистична обробка - критерм Вткоксона.

Результати. Через 12 мюя^в оглянуть 99 реставрацм (90,8%) у 59 дггей. У основый груп вщсутнють край-ового профарбовування та порушення крайово! адаптаци рееструвалась у 96,08% та 90,2%, у контрольна - 89,58% та 87,5% вщповщно. Статистично значущо! вщмЫност мiж успшнютю у 2-х ктмычних групах вияв-лено не було (р>0,05).

Висновки: застосування кофердаму пщ час реставраци тимчасових молярiв е важливим, проте не е незаменим для досягнення устху композитних реставрацм через 12 мюя^в. Можливо Ышм фактори вплива-ють на довгостроковий устх, як не були оцЫеы у даному дослщженнк Через вщсутнють достатньо! ктькост наукових доказiв необхщы подальшм довгостроковi доотдження для формування остаточних висновюв. Ключовi слова: тимчасовi моляри, пульпотомiя, композит, кофердам, iзоляцiя.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ИЗОЛЯЦИИ РАБОЧЕГО ПОЛЯ НА УСПЕХ РЕСТАВРАЦИИ ВРЕМЕННЫХ МОЛЯРОВ ПОСЛЕ ПУЛЬПОТОМИИ: 12 МЕСЯЦЕВ НАБЛЮДЕНИЯ Лютиков А.

Резюме. Цель: оценить влияние различных методов изоляции рабочего поля на успех реставрации временных моляров с применением композитных материалов после пульпотомии.

Объект и методы. У 64 детей 4-7 лет проведена витальная пульпотомия и реставрация композитным материалом 106 временных моляров с дефектами II класса. В зависимости от протокола изоляции зубы были разделены на 2 группы: основная (n = 54) - изоляция с помощью коффердама, контрольная - ватные валики и слюноотсос (n = 52). Клиническая оценка осуществлялась по критериям USPHS через 3, 6 и 12 месяцев. Статистическая обработка - критерий Вилкоксона.

Результаты. Через 12 месяцев проведен осмотр 99 реставраций (90,8%) у 59 детей. В основной группе отсутствие краевого окрашивание и нарушение краевой адаптации регистрировалось в 96,08% и 90,2%,

в контрольной - 89,58% и 87,5% соответственно. Статистически значимой разницы между успешностью лечения в 2-х клинических группах выявлено не было (р> 0,05).

Выводы: применение коффердама при реставрации временных моляров является важным, но не является незаменимым для достижения успеха композитных реставраций через 12 месяцев. Возможно другие факторы влияют на долгосрочный успех, не были оценены в данном исследовании. Из-за отсутствия достаточного количества научных доказательств необходимы дальнейшие долгосрочные исследования для формирования окончательных выводов.

Ключевые слова: временные моляры, пульпотомия, композит, кофердам, изоляция.

INFLUENCE OF THE OPERATION FIELD ISOLATION METHODS ON THE SUCCESS OF RESTORATIONS IN PRIMARY MOLARS AFTER PULPOTOMY: 12 MONTHS FOLLOW-UP

Liutikov O.

Abstract. A common method of operation field isolation in restorative dentistry is the use of cotton rolls with saliva ejector. This technique is widely available and low cost, but has the disadvantage in replace sodden cotton rolls frequently during the procedure. An alternative variant is a rubber dam which can protect the tooth from moister, intraoral bacteria and saliva. Nowadays, there aren't convincing evidence in superiority of rubber dam usage during restoration procedures especially in pediatric dentistry.

Aim: the aim of this prospective randomized trial was to evaluate the influence of two methods of operation field isolation on the success of restorations in primary molars after pulpotomy.

Object and methods: 64 children aged 4-7 y.o. was included in this prospective randomized trial. Vital pulpotomy and restoration with resin composite (Filtek Ultimate (3M)) and one step etch&rince adhesive (Single Bond Universal (3M)) was performed in 106 primary molars with Class II defects. All teeth was randomly divided in to two groups according to isolation protocol: group 1 - rubber dam (RD); group 2 - cotton rolls (CR). Clinical evaluation was performed at 3, 6 and 12 months with USPHS criteria; X-ray at 12 months. During each procedure time needed for treatment was marked. Data were analyzed with IBM SPSS Statistics 20.0.0 (SPSS Inc.), using Wilcoxon signed-rank test (a = 0.05).

Results. After 12 months 99 restorations in 59 children were evaluated. No marginal discoloration or marginal gaps were in 96,08% and 90,02% in group 1 (RD) and in 89,58% and 87,5% in group 2 (CR) respectively. There was no significant differences between two methods of operation field isolation in restorations success at 12-months follow-up (p>0,05). The time needed to finish the treatment was 14% less when using rubber dam (р < 0.05).

Conclusion. According to results of this study using of rubber dam during primary molars restoration after pulpotomy didn't increase success of restorations compare to cotton rolls method of isolation at 12 months follow-up. This doesn't mean that that using rubber dam in not important in pediatric dentistry due to numerous advantages. Rubber dam can reduce time needed for procedure. Additional long-term prospective trials with larger groups are needed for definitive conclusions.

Keywords: primary molars, pulpotomy, resin composite, rubber dam, operation field isolation.

Рецензент - проф. Каськова Л. Ф.

Стаття надшшла 03.11.2017 року

DOI 10.29254/2077-4214-2017-4-3-141-356-359 УДК: 616.31-08-039.71-057.36(477.85) 1Науменко К. е., 12Бел'1ков О. Б.

АНАЛ1З СТРУКТУРИ СТОМАТОЛОПЧНОТ ЗАХВОРЮВАНОСТ1 У В1ЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦ1В ЧЕРН1ВЕЦЬКОГО ГАРН1ЗОНУ ТА ПОТРЕБИ

В СТОМАТОЛОГНШЙ ДОПОМОЗ1

1Вищий державний навчальний заклад УкраТни «Буковинський державний медичний ушверситет» (м. Чершвц1) 2Укра'шська академ1я наук (м. Кшв)

belikovsasha@ukr.net

Зв'язок з науковими темами, програмами.

Запропоноване доогмдження е фрагментом комплексно! науково-дослщно! роботи кафедри ортопе-дично! стоматологи Вищого державного навчаль-ного закладу Укра!ни «Буковинський державний медичний уыверситет» на тему: «Мультидисципл^ нарний пщхщ до дiагностики, л^вання та проф^

лактики основних стоматолопчних захворювань зi збереженням регенеративних властивостей тканин i вщновлення протетичних властивостей анатомiчних структур у мешкан^в Пвычно! Буковини» (№ державно! реестраци 0116U002929).

Вступ. Одним iз важливих заходiв, що е скла-довою л^вально-профтактично! та дiагностично!

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.