Научная статья на тему 'ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛіЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАїНИ'

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛіЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАїНИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

51
49
Поделиться
Ключевые слова
ЗАЛіЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ЗЛИТТЯ / АКЦіОНЕРНА КОМПАНіЯ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Кондратюк М. В.

В статті досліджуються проблеми розробки та впровадження нових організаційно-правових форм управління залізничним транспортом України з урахуванням ринкових перетворень економіки України.I

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Кондратюк М. В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

n the article the problems of development and introduction are explored, new organizatsionno-pravovih forms of management by the railway transport of Ukraine taking into account market transformations of economy of Ukraine.

Текст научной работы на тему «ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛіЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАїНИ»

УДК 658.23:656.2

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГИ РОЗВИТКУ УПРАВЛ1ННЯ ЗАЛ1ЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРА1НИ

КондратюкМ.В., к.е.н., ст. викладач (УкрДАЗТ)

В сmаmmi до^джуються проблеми розробки та впровадження нових органгзацшно-правових форм управлiння залiзничним транспортом Украти з урахуванням ринкових перетворень економiки Украти.

Ключов слова: заЛзничний транспорт/, злиття, акцюнерна компаня.

Постановка проблеми та гг зв'язки з науковими чи практичними завданнями. Як вщомо, основною проблемою, яка не дае можливють здшснювати ринковi перетворення та ефективно реформувати залiзничний транспорт Укра!ни е вщсутшсть чггко визначено! стратеги шляхiв змiни оргашзацшно-правово! форми дiяльностi Укрзалiзницi.

Сьогоднi, оргашзацшна структура Укрзалiзницi мае частину повноважень з управлiння дiяльнiстю пiдпорядкованих залiзниць i пiдприемств. Виходячи з того, що Укрзалiзниця не е суб'ектом господарювання, а лише управляе та координуе дiяльнiсть залiзниць, як1, в свою чергу, е юридичними особами та суб'ектами господарювання, можна стверджувати, що оргашзацшно - правова форма Укрзалiзницi не вiдповiдае сучасним вимогам до управлiння галуззю в умовах ринкових перетворень економiки [1].

Аналгз останнгх дослгджень / публгкацш. Виршенням проблем, пов'язаних з питаниям визначення стратеги шляхiв змiни оргашзацшно-правово! форми та можливосп впровадження ринкових перетворень на залiзничному транспорта здiйснювалось в працях вiтчизняних науковщв, таких як: 1.М.Аксьонов, Ю.С.Бараш, Т.А.Мукмшова, М.1. Пайчник, В.О.Федорович [2-5].

Проаналiзувавши рiзноманiтнi варiанти шляхiв реформування Укрзалiзницi,

запропонованих у галузевiй науковiй лiтературi такими авторами як 1.М.Аксьонов, Ю.С. Бараш, В.О.Федорович, автор прийшов до висновку, що бiльшiсть з них е корисними але, носять суто теоретичний характер та не враховують сучасних ринкових тенденцш розвитку залiзнично! галузi, яш вкрай необхiднi Укрзалiзницi.

ВидЫення невиршених частин загальног проблеми. У зв'язку з правовою невизначешстю юридичного статусу Укрзалiзницi в межах чинного законодавства, виникають наступнi недолiки И дiяльностi: дублювання багатьох управлiнських функцiй головними управлшнями Укрзалiзницi i службами територiально-галузевих залiзниць; не можливiсть здiйснения розвитку конкурентного

середовища на ринках залiзничних перевезень та створення умов тдтримки розвитку конкуренци на ринках сумiжних з природною монополiею; не ефективне державне регулювання суб'ектiв природно! монополи; незначне залучення iноземних iнвестицiй як наслщок правово! невизначеностi в питаннях надання iнвесторам державних гарантiй [6].

У сучасному економiчно розвинутому свт корпоративне управлiния вважаеться

найпрогресивнiшою та розповсюдженою формою ефективного управлiния великими тдприемствами та об'еднаннями пiдприемств, причому в бiльшостi випадк1в не проводиться жорстке розмежування мiж господарськими товариствами i державними пiдприемствами [6].

На думку автора, найбшьш прийнятним шляхом реформування, який враховуе сучасний стан залiзничного транспорту Укра!ни та дае можливють подальшого ефективного розвитку у напрямку ринкових перетворень е створення Державно! акцюнерно! компанi!.

Постановка мети / задач. Метою цiе! статп е спроба дати обгрунтування доцшьносп створення на базi Укрзалiзницi - Державно! акцюнерно! компани ,,Укра!нськ1 залзнищ " (далi ДАК,,Укра!нськ1 залiзницi ").

Виклад основного матергалу. Державна акцiонерна компанiя являе собою вiдкрите акцюнерне товариство, в якому державi належить пакет акцiй, що вiдповiдно до законодавства забезпечуе правомочнiсть рiшень загальних зборiв акцiонерiв.

Реформування Укрзалiзницi необхщно здiйснювати згiдно Державно! програми реформування залiзничного транспорту шляхом формування вертикально-штегрованих структур за видами дiяльностi: вантажш перевезення, пасажирсьш перевезення у внутршньому та мiжиародному сполученнi, пасажирськ1 перевезення у примiському та регiональному сполученш, утримання та експлуатацiя iнфраструктури, надання послуг локомотивно! тяги, ремонт рухомого складу, будiвництво та ремонт об'екпв iнфраструктури, проведення

© Кондратюк М.В.

Вкиик економiки транспорту i промисловостi № 37, 2012

науково-дослщних та дослщно-конструкторських робiт.

Засновником ДАК ,,Укра!нсью залiзницi " повинна бути держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв Укра!ни.

Перелiк пiдприeмств, установ, органiзацiй залiзничного транспорту загального користування та пакепв акцiй, часток (па!в), що належать державi у статутних капiталах господарських товариств, як передаються до статутного катталу ДАК ,,Укра!нсью залiзницi " повинно визначатись за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв Укра!ни [7].

До статутного катталу ДАК „Украшсьш залiзницi " необхiдно внести: майно залiзничного транспорту загального користування, 100% акцiй вщкритих акцiонерних товариств, що здiйснюють ремонт тягового рухомого складу та виготовлення залiзобетонних конструкцш i шпал, повноваження з управлiння корпоративними правами яких здiйснюe центральний орган виконавчо! влади у сферi транспорту, дорожнього господарства та шфраструктури, а також право постшного користування земельними дiлянками, акцп, частки та па!, що належать державi у статутних капiталах господарських товариств, утворених за участю шдприемств залiзничного транспорту загального користування .

ДАК „Украшсьш залiзницi " повинна створюватись у формi публiчного акцiонерного товариства, 100% акцш якого закрiплюються у державнш власностi, шляхом злиття Державно! адмшстрацп залiзничного транспорту Укра!ни, пiдприeмств, установ та оргашзацш, залiзничного транспорту загального користування, а також внесениям до його статутного катталу акцш, часток та па!в, що належать державi у статутних катталах господарських товариств, утворених за участю шдприемств залiзничного транспорту загального користування.

За державою повинно закршлятись право господарського вщання на мапстральш залiзничнi лшп загального користування та розмщет на них технологiчнi споруди, передавальш пристро!, що безпосередньо забезпечують процес перевезень: залiзничнi станци та коли загального користування, тяговi шдстанцп, контактна мережа та iншi пристро! технологiчного електропостачання, системи сигналiзацi!, централiзацi!, блокування та управлiння рухом по!здiв, об'екти i майно, призначеш безпосередньо для виконання аварiйно-вiдновлювальних робгг [8].

Висновок. Створення ДАК „Украшсьш залiзницi" повинно дозволити: удосконалити

систему управлшня залiзничним транспортом шляхом розмежування господарських функцiй та функцiй державного управлшня, здшснити ефективне державне регулювання суб'ектiв природно! монополi!, створити умови та тдтримку розвитку конкуренцi! на сумiжних з природною монополiею ринках, тдвищити ефективнiсть дiяльностi пiдприемств, установ та оргашзацш залiзничного транспорту, задовольнити потреби споживачiв у перевезеннях, здшснити розвиток конкурентного середовища на ринках залiзничних перевезень, створити умови для полшшення iнвестицiйно! привабливостi залiзничного транспорту Укра!ни.

СПИСОК Л1ТЕРАТУРИ

1.Кондратюк М.В. Проблеми реформування залiзничного транспорту Укра!ни /М.В. Кондратюк// Проблеми економiки транспорту: матерiали 3-й МЬкнар. наук. конф., Дшпропетровськ ,26-27 квпня 2007 р.-Дшпропетровськ: ДПТ, 2007. - С. 123.

2. Аксенов 1.М. Особенности реструктуризации в современных условиях [текст] /1.М Аксенов, В.В. Пасечник // Залвничний транспорт Укра!ни.- 2001.- № 1.-С. 7-11.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3.Мукмiнова Т.А. Реформування залiзнично! галузi: ключовi аспекти [текст] / Т.А. Мукмшова // Залiзничний транспорт Укра!ни. -2006. - .№3. - С. 32.

4.Бараш Ю.С. Критерiй вибору рацюнально! моделi управлiния залiзничним транспортом [текст] / Ю.С. Бараш // Залiзничний транспорт Укра!ни. - 2004. - №6. - С. 23

5.Федорович В.О. Организационно-правовые механизмы формирования железнодорожной транспортной корпорации-холдинга [текст] / В.О. Федорович // Экономика железных дорог. - 2005. -№11. - С. 25.

6.Кондратюк М.В. Створення ефективно! моделi управлшня залiзничним транспортом Укра!ни [текст] / М.В. Кондратюк // Вюник економiки транспорту i промисловостi - 2007. -№17. - С.27-31.

7.Закош Укра!ни «Про приватизацiю державного майна»: [електронний варiант]: Режим доступу до публшацп:

http://www.mintrans.gov.ua/uk/alias_30/14729.html

8.Проекту Закону Укра!ни «Про особливостi створення державного акцюнерного товариства залiзничного транспорту загального користування» [електронний варiант]: Режим доступу до публшацп:

http://www.mintrans.gov.ua/uk/alias_50/23853.html.

Аннотация. В статье исследуются проблемы разработки и внедрения, новых организационно-правовых форм управления железнодорожным транспортом Украины с учётом рыночных преобразований экономики Украины.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, слияние, акционерная компания.

Вкник економжи транспорту i промисловосл № 37, 2012

Summary. In the article the problems of development and introduction are explored, new organizatsionno-pravovih forms of management by the railway transport of Ukraine taking into account market transformations of economy of Ukraine.

Keywords, railway transport, confluence, stock association.

Рецензент д.е.н., професор УкрДАЗТДейнека О.Г. Експертредакцшног колегп к.е.н., доцент УкрДАЗТ Токмакова 1.В.

УДК 336.144

ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЦЕНАРНОГО П1ДХОДУ ДО Ф1НАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ I ПРОГНОЗУВАННЯ НА ЗАЛ1ЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТ

Кравченко О.О., к.е.н., доцент (ДЕТУТ)

В cmammi розглянуто загальт положення i принципи сценарного планування, його основнi переваги i недолЫи, проведено порiвняння ефекmивносmi iснуючого i сценарного пiдходiв до планування в умовах несmaцiонaрного зовтшнього середовища. Видiленi переваги i mруднощi впровадження сценарного фшансового планування на зал1зничному mрaнспорmi.

Ключовi слова: фтансове планування, прогнозування, сценарне планування.

Постановка проблеми. Одним з основних чинниюв, що визначають як ефективтсть, так i приваблив^ь фшансового планування i прогнозування, е реальтсть i практична реалiзуемiсть фшансових платв. Це е справедливим для вах вида платв: стратепчних, довгострокових, короткострокових, а також й для бюджетування. Фтансове планування i прогнозування в Укра!'т здшснюеться на основi методик, яю передбачають використання формальних метода аналiзу, заснованих на вже виявлених закожмрностях змiн явищ i процесiв. Але в умовах тдвищення нестацiонарностi зовтшнього середовища використання формальних метода не дозволяе отримувати дост^рт фiнансовi прогнози i плани, що значно знижуе ефективнiсть фiнаисового планування як шструменту управлiння фшансово-економiчною дiяльнiстю залiзничного транспорту.

Аналiз остантх до^джень i публтацш. Фтансове планування як напрямок наукових дослвджень знаходиться в цен^ уваги багатьох провадних заруб1жних та вгтчизняних науковцiв: I. Т. Балабанова, Р. Брейл^ В. С. Марцина, С. Майерса, Дж. К. Хорна [1-4] та багатьох ш Особливий iнтерес викликае поява публшацп, присвячених впровадженню бюджетування i фiнансового планування у практику управлшня залiзничним транспортом Украши, таких фах1вщв як Ю. П. Труханов, В. О. Мельник, Г. В. Журавель [5-6]

та íh.

Але, необхвдно зазначити, що питанням удосконалення методики фiнансового планування i прогнозування на залiзничному транспорт!, як й методологи планування взагал^ прпдшяеться недостатньо уваги. Бiльшiсть наукових публшацш присвяченi або загальнотеоретичним питанням впровадження фшансового планування i бюджетування або методичним i органiзацiйним аспектам врахування впливу ринкових чинник1в при здшснент внутрiшньофiрмового фiнансового планування, що не сприяе тдвищенню його ефективносп в умовах нестацiонарного зовнiшнього середовища. Тому проблема розробки методичних щдхода до фiнансового планування е дуже актуальною.

Метою даног статтi е аналiз передумов використання сценарного щдходу до фшансового планування i прогнозування на залiзничному транспорт в умовах тдвищення невизначеносп нестацiонарного зовнiшнього середовища.

Виклад основного матерiалу. Розробка фiнансових платв заснована на прогнозах, в яких повинне бути вiдображене не лише очтуване або бажане майбутне, а й враховат ризики планування, напрямок i ступiнь !хнього впливу, а також рiвень невизначеност1, що !м вiдповiдае. Тому в умовах нестащонарного зовнiшнього середовища однiею з основних вимог до фiнансового планування i прогнозування мае стати здатнiсть адаптуватися до можливих змiн у майбутньому. П1двищення рiвня

© Кравченко О.О.

Вкиик економiки транспорту i промисловостi № 37, 2012