Научная статья на тему 'ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ АБІТУРІЄНТІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ'

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ АБІТУРІЄНТІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
168
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
мобільні додатки / фахові здібності / абітурієнти / інформаційні технології / профорієнтація / mobile applications / professional abilities / entrants / information technologies / career guidance

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — М.О. Баранник, Н.В. Шейкіна, О.О. Баздирєв, І.М. Жовтоніжко

Формулювання проблеми. Мобільні додатки як невід’ємна частина мобільних технологій займає одне з передових місць по частоті використання людиною у повсякденному житті інформаційних технологій. Розробка та впровадження такого програмного забезпечення у процес освіти, і особливо, профорієнтації майбутніх абітурієнтів, набуває все більше актуальності в нинішньому світі цифрових та інтерактивних технологій навчання. Більшість додатків, які існують на сьогоднішній день і використовуються для виявлення фахових здібностей абітурієнтів, представлені у вигляді опитувальника і не враховують емоційну складову людини, що у даний час проходить тестування. Авторами пропонується мобільний додаток, що враховує емоційний стан абітурієнта при проходженні професійно-орієнтованого тестування, що сприяє вибору та досягнення успіхів у майбутній професії. Матеріали і методи. В процесі дослідження було використано теоретичні методи, зокрема, системний аналіз наукових джерел та нормативних документів, аналіз методів та технологій розробки мобільних додатків. Результати. В результаті дослідження на прикладі розробленої платформи Toolhoo було запропоновано використання мобільних додатків у якості ефективного інструменту для тестування на предмет схильності до тієї або іншої спеціальності для майбутніх абітурієнтів ЗВО. В даній статі були проаналізовані та структуровані основні методики діагностики професійної спрямованості, проаналізовано ринок профорієнтаційних мобільних додатків, розроблено та запропоновано нову платформу, яка має можливість враховувати емоційну складову абітурієнтів при проходженні професійно-орієнтованого тестування, що суттєво впливає на результати тестування. Висновки. Мобільні додатки знаходять своє застосування у всіх сферах людського життя, і, як наслідок, ринок мобільних додатків розвивається з неймовірною швидкістю. В процесі дослідження показано, що мобільний додаток є швидким та зручним способом пройти професійно-орієнтованого тестування для абітурієнтів. Автори пропонують використання нової мобільної платформи, що враховує емоційний стан абітурієнтів під час опитування.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

USING MOBILE APPLICATIONS TO IDENTIFY THE PROFESSIONAL ABILITIES OF APPLICANTS

Formulation of the problem. The article is devoted to the study of the possibilities of mobile application using for the analysis of professional abilities of applicants for higher education. Mobile applications, as an integral part of mobile technology, are one of the leading places in terms of the frequency of human use of information technology in everyday life. The development and implementation of such software in the educational process, and especially the career guidance of future entrants, is becoming increasingly important in today's world of digital and interactive learning technologies. In this article the main methods of professional orientation diagnostics were analyzed and structured, the market of vocational mobile applications was analyzed, a new platform was proposed, which has an opportunity to take into account the emotional component of entrants when passing vocational testing, which significantly affects test results. Most of the applications that exist today and are used to identify the professional abilities of applicants are presented in the form of a questionnaire and do not take into account the emotional component of the person currently being tested. The authors offer a mobile application that takes into account the emotional state of the applicant during the professional-oriented testing, which contributes to the choice and success in the future profession. Materials and methods. In this research theoretical methods were used, in particular: systematic analysis of scientific sources and normative documents, analysis of methods and technologies of mobile applications development. Results. As a result of research on the example of the developed Toolhoo platform, it was proposed to use mobile applications as an effective tool for propensity testing to a particular specialty for future university entrants.This article analyzes and structures the main methods of diagnostics of professional orientation, analyzes the market of career guidance mobile applications, developed and proposed a new platform that can take into account the emotional component of applicants in professional testing, which significantly affects the test results. Conclusions. Mobile applications are used in all areas of human life, and as a result, the market of mobile applications is developing at an incredible rate. The study shows that the mobile application is a fast and convenient way to pass vocational testing for applicants. Authors offer the use of a new mobile platform that takes into account the emotional state of university entrants during questioning.

Текст научной работы на тему «ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ АБІТУРІЄНТІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ»

Scientific j oumal ISSN 2413-158X (online)

PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION ISSN 2413 1571 (Print)

Has been issued since 2013.

Науковий журнал

Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Баранник М.О., Шейкiна Н.В., Баздирев О.О., Жовтотжко 1.М. Використання мобльних додатшв для виявлення фахових зд'бностей абiтурiентiв з урахуванням ¡х емо^йного стану. Ф'зико-математична освта. 2021. Випуск 1(27). С. 30-35.

Barannyk М., Sheykina N., Bazdyrov О., Zhovtonishko I. Using mobile applications to identify the professional abilities of applicants. Physical and Mathematical Education. 2021. Issue 1(27). Р. 30-35.

DOI 10.31110/2413-1571-2021-027-1-005 УДК 37.047

М.О.Баранник

На^ональний фармацевтичний унiверситет, Украна

Maryano4ka2008@ukr.net ORCID: 0000-0002-4757-6459 Н.В. Шейкша

На^ональний фармацевтичний унiверситет, Украна

sheykina@ukr.net ORCID: 0000-0002-8853-3455 О.О. Баздирев

Харшеський на^ональний унверситет iменi В.Н. Каразiна, Украна

abzdrv@ gm ail. com 1.М. Жовтошжко

На^ональний фармацевтичний унiверситет, Украна i.n.zhovtonizhko@gmail.com ORCID: 0000-0003-0693-4122

ВИКОРИСТАННЯ МОБШЬНИХ ДОДАТК1В ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАХОВИХ ЗД1БНОСТЕЙ АБ1ТУР16НТ1В З УРАХУВАННЯМ IX ЕМОЦ1ЙНОГО СТАНУ

АНОТАЦ1Я

Формулювання проблеми. Мобльнi додатки як нев'д'емна частина мобльних технологiй займае одне з передовых мсць по частотi використання людиною у повсякденному життi iнформацiйних технологiй. Розробка та впровадження такого програмного забезпечення у процес освти, i особливо, профорiентацü' майбутнх абiтурiентiв, набувае все б'1льше актуальностi в ниншньому свiтi цифрових та нтерактивних технологй навчання. Бiльшiсть додатшв, якi снують на сьогоднiшнiй день i використовуються для виявлення фахових зд'бностей абiтурiентiв, представлен: у вигляд'1 опитувальника i не враховують емоцйну складову людини, що у даний час проходить тестування. Авторами пропонуеться мобльний додаток, що враховуе емоцйний стан абiтурiента при проходженн професiйно-орiентованого тестування, що сприяе вибору та досягнення успiхiв у майбутнiй професй'.

Матер/'али i методи. В процесi досл'дження було використано теоретичнi методи, зокрема, системний анал 'в наукових джерел та нормативних документ'ю, анал 'в метод'ю та технологй розробки мобльних додатшв.

Результати. В результатi досл'дження на прикладi розроблено}'платформи Toolhoo було запропоновано використання мобльних додатшв у якостi ефективного нструменту для тестування на предмет схильностi до т'е}' або !ншо}' спецальностi для майбутшх абiтурiентiв ЗВО. В данй стат'1 були проаналiзованi та структурованi основт методики д/'агностики професiйно'¡ спрямованост'!, проаналзовано ринок профорiентацiйних мобльних додатшв, розроблено та запропоновано нову платформу, яка мае можливсть враховувати емоцйну складову абiтурiентiв при проходжент професiйно-орiентованого тестування, що суттево впливае на результати тестування.

Висновки. Мобльнi додатки знаходять свое застосування у вах сферах людського життя, i, як насл'док, ринок мобльних додатшв розвиваеться з неймов'рною швидшстю. В процеа досл'дження показано, що мобльний додаток е швидким та зручним способом пройти професiйно-орiентованого тестування для абiтурiентiв. Автори пропонують використання ново}'моб'льно}' платформи, що враховуе емоцйний стан абiтурiентiв п'д час опитування.

КЛЮЧОВ1 СЛОВА: мобльнi додатки, фаховiздiбностi, аб'1тур'1енти, iнформацiйнi технологit, профорiентацiя.

© М.О. Баранник, Н.В. Шейюна, О.О. Баздирев, 1.М. Жовтоыжко, 2021.

ВСТУП

Постановка проблеми. В ниышый час мобГльн технологи розвиваються насттьки швидко, що суспiльству важко встигати слщкувати за новими досягненнями у сферi Ыформацшних технологiй. Лише за останн десятки рокiв ринок мобтьних послуг кардинально змiнився з появою смартфонiв i3 системою Android та продук^в Apple i3 системою iOS, i кiлькiсть людей, що володГють подiбними пристроями, швидко зростае серед людей вах вiкових категорiй.

Протягом останнього десятилгття смартфони були штегроваш в особистi, соцiальнi та професшы справи значно''' частини свiтового населення. Зокрема, людство все бiльше використовуе можливостi сучасних гаджетiв не лише у комунтацмних та розважальних, а i в освiтнiх, медичних та аналтичних цiлях. Тому використання мобтьних додаткГв як в освiтньому процес так i в повсякденному житт набувае на сьогоднi особливо'' актуальносп. Одним з перспективних напрямкiв використання мобтьних додаткГв в освiтi е використання додаткГв для виявлення фахових здiбностей абiтурiентiв. Але, на жаль, в Укра'ы цей напрямок розвинений менше нiж у iнших кра'нах, що дае змогу розробляти спецiалiзованi мобiльнi додатки, використовуючи досвiд шших кра'н.

Дуже часто серед молодi виникають труднощi з вибором майбутньо''' професГ''. Деякi абiтурiенти не впевнен в своему виборi майбутньо''' професГ'', а деякi навiть не припускають, ким хочуть працювати у майбутньому. У таких випадках у школах та ЗВО устшно використовуються тестування для виявлення здiбностей молодих людей до рiзних професiй та профорГентацГ'' 'х у подальшому навчаннi. Але iснуючi додатки, що використовуються у цГй сферi, не враховують емоцГйно''' складово'' молодi, хоча емоцГ'' мають безперечний вплив на вибiр бшьшост молодих людей.

Аналiз актуальних дослщжень. Практика створення мобiльних додаткiв поки не надто поширена серед впчизняних освiтнiх органiзацiй. Наприклад, в Google Play подiбних додаткiв, створених укра'нськими органiзацiями, дуже мало. Тодi як у закордонних ЗВО ця тема досить популярна. Тому наявшсть мобтьного застосування у ЗВО може бути хорошим показником його сучасност та технолопчносп. Для порiвняння наведемо кГлька вiдомих мобiльних додаткiв у област профорiентацií молодi. Наприклад, на основi Пакета профорiентацií МОТ для В'етнаму було створено програму для мобтьних телефоыв, призначену для молодi у вц вiд 14 до 19 рокГв. 1нструмент був розроблений з використанням теорп множинного iнтелекту Гарднера, щоб допомогти студентам розкрити сво' iнтереси, здiбностi та можливостi.

Профорiентацiйний мобiльний додаток SkillCity, розроблений у Росп, направлено на знайомство дГтей та молодi з професiями в великих роайських компанiях. Учнi шкГл зможуть в iгровiй формi познайомитися зi свiтом цифрових i технолопчних професiй, затребуваних в даний час на ринку працГ У додатку користувач може познайомитися з профеаями росшсько''' ракетно-космiчноí галузi, серед яких: космонавт-випробувач, шженер-конструктор, шженер-випробувач та багато шших. Контент додатки буде поспйно оновлюватися та розвиватися, поповнюючись новими цтавими завданнями i профеаями. SkillCity дозволяе тдлп^ку вибрати майбутню цiкаву для нього спецiальнiсть, вивчити необхщы для не' навички i, здавши мiнi-iспит, «влаштуватися на роботу» - тобто пройти на Ггровий рiвень. Виконанi завдання дають бонуси, як можна обмiняти на реальн подарунки - сувенiри вiд творив i партнерiв мобiльного сервiсу(https://skillcity.ru/).

Донецький обласний центр зайнятостi створив на системi Android мобiльний додаток "Центр профеайно''' орiентацiíм, що допомагае випускникам освiтнiх закладiв у виборi майбутньо''' професГ''. Метою створення мобiльного застосування е наближення послуг служби зайнятост до молодо з огляду на необхщысть створення умов для реалГзацГ'' права дитини з непiдконтрольноí територп Укра'ни на вГльний доступ до безкоштовно' професiйноí орiентацií. Вже сьогодн вГдбуваеться дистанцГйне спГлкування фахГвцГв Донецько' служби зайнятостГ з учнями 9-11 клаав, якГ зареестрованГ на платформГ E-school, через створену рубрику "ПрофорГентацГйна сторГнка в допомогу абоненту" (https://play.google.com).

Мета: описати можливГсть використання сучасних мобГльних пристро'в, а саме мобГльних додаткГв, що встановлюються на них, для виявлення фахових здГбностей абгтурГентГв з врахуванням 'х емоцГйного стану на прикладГ мобГльно''' платформи Toolhoo.

МЕТОДИ ДОСЛ1ДЖЕННЯ

Для проведення даного дослщження використовувались наступнГ методи дослщження: теоретичний аналГз i узагальнення лГтературних даних з проблеми дослГдження; теоретичний аналГз нормативних документГв, аналГз методГв та технологГй розробки мобГльних додаткГв.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛ1ДЖЕННЯ

На сьогоднГ ГнформацГйний ринок складаеться з продуктГв i послуг з певними умовами 'х надання. ВГдмГннГсть торгГвлГ такими продуктами вщ торгГвлГ звичайними товарами в тому, що в якост предмета продажу або обмГну виступають шформацшы системи та ГнформацГйнГ технологГ''. Нин цей ринок динамГчно розвиваеться. З мобГльними пристроями з'явився новий ринок прикладного програмного забезпечення пщ назвою Mobile App, який зростае з неймовГрною швидкГстю. Додатки легко доступы в мережГ 1нтернет, де Гснуе два основних магазини програм: App store та Google Play Store. Кожний з цих додаткГв App Store та Google Play Store пропонуе понад 2 мГльйони програм, доступних для споживачГв (Qiaochu Liu, 2014).

В середньому користувачГ перевГряють сво' телефони частГше нГж 150 разГв на день, що показуе, як програми для смартфонГв можуть генерувати, заохочувати та пГдтримувати мщы звички, пов'язанГ з 'х використанням. Додатки також можуть реалГзовувати втручання у змГну поведГнки, що може покращити фГзичне здоров'я користувачГв, наприклад, шляхом сприяння фГзичним вправам (Bakker, 2016). На мобГльнГ додатки сьогоднГ доводиться 10 з кожних 11 хвилин користування мобГльним пристроем, а на перегляд веб-сторГнок йде тГльки 9 % нашого «мобГльного часу». Якщо врахувати кГлькГсть додаткГв, доступних ниышым власникам мобГльних телефонГв, це нтого не здивуе. СвГжГ дан GlobalWeblndex показують, що ми використовуемо додатки практично у вах сферах нашого життя - коли спГлкуемося з друзями i сГм'ею, лежимо на диванГ, управляемо фГнансами, займаемося фГтнесом або будуемо стосунки (Kemp, 2020).

Молодь, в тому числГ й майбуты студенти, е одыею з найактивыших аудиторiй, що використовують мобГльы пристро''', i, зокрема, мобГльы додатки. Тому використання мобiльних додаткГв в якостi iнструменту для дiагностування професiйноï спрямованостi абiтурiентiв е дшсно актуальним в сучасному свiтi шформацшних технологiй.

Процес вибору найбiльш вщповщно''' професГ'' важкий сам по собТ Головним завданням профорiентацiï е спрощення цього процесу шляхом пiдбору професГ'', виходячи з психологiчного аналiзу схильностей шдивща та його фахових здiбностей до певних видiв дiяльностi. В останы роки зросла кiлькiсть ресурав, що надають сво' послуги у сферi профорiентацiï, що е непрямим пщтвердженням пiдвищення попиту на даний вид послуг. Профорiентацiя мiстить проходження теспв для визначення особистiсних якостей характеру i переваг, як найчаспше не настiльки очевиднi самiй людинГ В ïï основi лежить принцип пщбору майбутньо'' професГ'' для людини максимально спираючись на схильностi та переваги само' людини. На основг результат тестування гндивгду надаеться список вщповщних (можливих) для нього професш. Для виявлення сильних сторгн шдивщуума ргзними вченими було розроблено безлГч рiзноманiтних методик тестування (Путивцева, 2016).

На даний час Гснують числены способи аналГзу поведiнки, що умовно можна об'еднати у двг основы групи: психодiагностика та соцгологгчнг дослщження. Психодiагностика дае розширену та об'емну шформацю але це вимагае професшного i досвiдченого психолога, часу на проведення психодiагностики та iнтерпретацiю результату i, в бГльшост сво'й, в залежност вгд методики, ще й мкця для особисто''' зустргчг. Для психодiагностики професiйноï спрямованостi найчастiше використовують наступы методики: методика дiагностики професшно''' спрямованостi (автор Б. Басс); орiентацiйно-дiагностична анкета спрямованостi iнтересiв «ОДАС1-2» (С. КарпГловська, Б. Федоришин); методика самооцшки схильностей до ргзних типгв професшно''' дГяльност (М. Волков); методика визначення штереав та спрямованостi майбутньо'' професшно''' дГяльност (опитувальник «Професшы переваги» Б. Басса); методика визначення спонукань, що зумовлюють вибГр професГ'' (питальник Л. Лучко «Ваша майбутня профеая»); опитувальник Д. Голланда (ППС) за модифта^ею матерГалу, що стимулюе В. Синявського, О. Яшишина; «опитувальник професiйноï готовности» (Л. Кабардова). Окрему групу психодiагностичних методик становлять методики («МВП» Мотиви вибору професй), спрямоваы на визначення професшно''' мотивацп осо6истостг (системи та iерархiï мотивгв, що визначають ставлення до майбутньо'' професй) (Щербакова, 2012).

Для звичайно' сучасно'' людини зустрГч з психологом - це дорого, як матерiально, так i за часом. Тому психолопчне консультування дозволити со6г може лише мала частина людей. кргм того, застосувати отримаы вгд психолога знання про себе у повсякденному житп звичайнГй людинГ складно, тим бГльше, вмГти конвертувати 'х в свою користь. Але на сьогодышнш день в 1нтернетГ доступна величезна кГлькГсть психологГчних теспв, якГ можна пройти, i бГльшкть користувачГв проходили хоч раз у своему житп хоча б один подГбний тест. Хоч це й умовно «безкоштовно», користувач витрачае на проходження свш час i в результат отримуе, в залежностГ вГд тесту, розширену i докладну штерпретацГю свое' особистостГ. Але, окрГм особистого знайомства з психодГагностикою, отримана шформацГя про себе не представляе ыяко''' цГнностГ: як ïï застосувати на практицГ, де i коли, користувач не знае. Для цього потрГбна особиста зустрГч з психологом, консультацГя i пояснення по штерпретацп отриманого результату. Тим бГльше що немае можливост зГставити сво'' результати з результатами ¡ншо''' людини або групою оаб.

Авторами статтГ було розроблено платформу Toolhoo, яка узагальнила кнуючГ психодГагностичнГ методики та соцГологГю у власний алгоритм, що дозволяе надавати практичну та необхщну шформацГю про себе та оточуючих користувачевГ Проект Toolhoo мае робочий мобГльний додаток, який доступний в Google Play. Алгоритм платформи не може бути використаний для дГагностичного дослщження, постановки дГагнозу i психотерапГ''. Платформа Toolhoo - це комплексна соцГально-орГентована система, що базуеться на мобГльному додатку, що визначае «Настрш», «1нтереси» та «Поведшку» людини. Головне i ключове мГсце займае саме Людина, не залежно вГд соцГокультурних особливостей, статГ, кра'ни. Будь-який користувач отримуе уыкальну можливГсть розумГти не тГльки сво' емоцГ'', але i емоцГ'' оточуючих. До сих тр подГбне могли собГ дозволити лише окремГ люди, якГ витрачали i витрачають час на багатомГсячнГ навчання з викладачами психологи для того, щоб використовувати знання про емоцГ'' у виршены повсякденних завдань, ефективному спГлкуваннГ та прийнятт правильних, в тому числГ, й управлГнських, рГшень.

Ми пропонуемо використовувати Toolhoo як платформу для виявлення фахових здГбностей абгтурГентГв на основГ рГзноманГтних методик з одного боку, i аналГзу емоцГй людини, що проходить тести, з шшого.

В основГ роботи платформи Toolhoo лежить кольоровий тест Люшера, заснований на психолопчному тзнаваны кольору, що перевГрене статистично та за допомогою клЫчного контролю. При цьому розглядаються чотири основы кольори: червоний, синш, зелений та жовтий, а також модифтоваы кольори: фюлетовий, коричневий, арий та чорний. При цьому в тест використовуються не «чист кольори», а тестовГ, пГдГбранГ експериментально з 4500 кольорових тоыв таким чином, щоб вони виражали певы фГзюлопчы та психологГчнГ основнГ функцГ'' в чистому виглядГ (Lüscher, 1971). При цьому враховуеться, що чотири основы кольори можуть утворювати повне гармоншне коло з перехГдними кольорами. Зпдно з теорГею Люшера чотирьох-кольорова людина - це гармоншна людина, яка е абсолютно щасливою, розумГючи себе та навколишне середовище. Кожен з кольорГв вщповщае певному психологГчному стану: впевнеысть у собГ, самодостатнГсть, самоповага, саморозвиток. Таким чином, в основГ тесту лежить оцшювання стану та мотивацГ'' особистостГ за допомогою певних сигналГв цГе'' особистостГ, якими е послщовысть обраних кольорГв, а отже i встановлення ролГ цГе' особистостГ в житп (Люшер, 1997). З точки зору вщношення, позицГя в початку рядку визначае певну перевагу, далГ - зона переваги, зона байдужосп, зона вщторгнення (Циганок, 2007). Кожна комбшацГя кольорГв прив'язана до одые'|' з п'яти основних емоцш: радГсть, смуток, страх, гнГв, гидливкть. При цьому людина не самостшно оцГнюе свГй емоцГйний стан, як це прийнято сьогоднГ за допомогою умовних знакГв у соцГальних мережах, напроти - людина отримуе свою реальну емоцГю. До того, в базовий набГр кольорГв Toolhoo був доданий ще дев'ятий колГр - червоно-багряний. Це дозволило детальыше поглибити використання тесту в оцшюваны емоцшного стану об'екту, а також пов'язати емоцшы та мотивацГйнГ фактори, спрямоваш на отримання задоволення у певнш сферГ життя (робота, сГм'я, спорт, 'жа, особисте життя та ш.). СьогоднГ психологГчнГ основи, що використовуються в роботГ платформи Toolhoo також представлен в Гнших

ресурсах, як можуть бути залучен у якостi особистого щоденника, за допомогою якого людина може керувати власною поведiнкою в рiзних сферах свого життя (https://artifid.com/). На рисунках 1-4 наведено 4 скрЫшоти мобтьного додатку Toolhoo.

Рис. 1

Friends Reflection Food

Work Privacy Career

Recreation Family Sports

Рис. 2

WHEREYOU ARE NOW

Рис.3

CONSISTENTLY

Рис. 4

Можливкть використання дано''' платформи як мобтьного додатку для тестування на предмет схильност до або Ышо'( специальность допоможе абiтурieнту визначитися 3i своею майбутньою професieю. Найбiльшою перевагою дано!' платформи над Ышими е можливiсть врахування емоцшно''' складово''' абiтурieнтiв при проходженн професшно-орieнтованого тестування, що суттево впливае на результати тестування.

Бтьш того, подiбне тестування доцiльно проводити у старших класах для можливост отримання бтьш спецiалiзованих знань в рамках шктьно''' програми, де психоемоцмний стан старшокласникiв е мiнливим та мае значний вплив на вибiр майбутньо''' професй (Сачков, 2013).

ОБГОВОРЕННЯ

Змкт освiти, особливо у старших класах, повинен будуватись на основi формування у школярiв мотивацп навчання та максимального задоволення 'х Ыдивщуальних потреб, запитiв та iнтересiв. Якщо у школяра сформована мотивацiя до отримання знань, то, вибравши вщповщну область дiяльностi, можна значно полтшити якiсть пiдготовки в середнiй школ^ використовуючи можливостi та перспективи освоення професй'. Поглиблення знань з профтьних дисциплш, занурення в нове шформацшне поле стимулюють iнтерес учня до подальшо''' освiти та освоення професшних навичок (Нiкiтiна, 2015). Особливу значущкть дане дослiдження набувае для профтьних ЗВО, осктьки дослiдження мотивiв навчання i цiннiсних орieнтацiй абiтурieнтiв дозволить ктотно скоротити втрату деякого контингенту студетгв, а також кiлькiсть вщмов випускникiв ЗВО працювати за отриманою спецiальнiстю, що, у свою чергу, призводить до нецтьового витрачання бюджетних коштiв та пiдвищення ефективностi ЗВО в цтому (Нiкiтiна, 2015).

ВИСНОВКИ

Мобтьы додатки (на прикладi платформи Toolhoo) е зручними та швидкими Ыструментами для виявлення фахових здiбностей абiтурieнтiв. Можливiсть використання будь-яко' методики для дiагностики професiйноí спрямованостi робить мобтьы додатки унiверсальними i надае можливкть проводити тестування за будь-якою вщомою методикою. Ми пропонуемо використовувати розроблену мобтьну платформу Toolhoo як допомiжний метод дiагностики емоцiйного стану пщ час професiйно-орieнтованого тестування, що дозволить оцЫити не тiльки фаховi здiбностi абiтурieнта, а i його емоцмний стан, який впливае на результати тестування.

Список використаних джерел

1. SkillCity. Приложение по профориентации и киберсоциолизации. URL: https://skillcity.ru. (Дата звернення 19.12.2020).

2. Центр професшно''' орieнтацií. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id= com.cz.centerofproforientioncp&hl=en_US&gl=US (Дата звернення 19.12.2020).

3. Qiaochu L. Using mobile apps to facilitate English learning for college students in China: bachelor's thesis in informatics / Sweden, University of Boras, 2014, 68 p.

4. Bakker D., Kazantzis N., Rickwood D. Rickwood N. Mental Health Smartphone Apps: Review and Evidence-Based Recommendations for Future Developments. JMIR Mental Health, 2016. Vol. 3. Issue 1. P. 1-31.

5. Digital 2020 Global Overview Report. URL: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media (Last acessed: 19.12.2020).

6. Путивцева Н. П., Зайцева Т.В., Пусная О.П., Игрунова С.В., Нестерова Е.В., Калюжная Е.В., Шуваева Е.Ю. О разработке автоматизированной системы выбора направления будущей профессиональной деятельности. Научные ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. 2016. №16 (237). Вып.39. С. 138-146.

7. Щербакова 1.М., Стаднт Г.А. Психод'югностика профе^йного самовизначення особистостп навчально-методичний поабник. Суми: Вид-во СумДПУ iM. А.С.Макаренка, 2012. 324 с.

8. Luscher M. Der Luscher-Test: Personlichkeitsbeurteilung durch Farbwahl. Reinbek (bei Hamburg): Rowohlt, 1971. 171 S.

9. Люшер М. Цвет вашего характера. Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 1997. 240 с.

10. Цыганок И.И. Цветовая психодиагностика. Модификация полного клинического теста Люшера. СПб: Речь, 2007. 264 с.

11. Artifid. URL: https://artifid.com. (Last accessed: 19.12.2020).

12. Сачков Д.И., Лозный Е.Ю. Мобильное приложение как эффективный механизм привлечения абитуриента. Известия Иркутской государственной экономической академии. 2013. Вып. № 6 (92). С. 21-25.

13. Никитина В.В. Изучение профориентации абитуриентов при поступлении в ВУЗ по программам целевого обучения. Журнал Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3.

References

1. SkillCity. Prilozhenie po proforientatsii i kibersotsiolizatsii. (n.d.) https://skillcity.ru/. Retrieved from https://skillcity.ru/ [in Russian].

2. Tsentr profesiinoi oriientatsii. (n.d.) https://play.google.com. Retrieved from https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.cz.centerofproforientioncp&hl=en_US&gl=US [in Ukrainian].

3. Qiaochu L. (2014). Using mobile apps to facilitate English learning for college students in China. Bachelor's thesis in Informatics. Sweden: University of Boras.

4. Bakker, D., Kazantzis, N., Rickwood, D. & Rickard, N. (2016) Mental Health Smartphone Apps: Review and Evidence-Based Recommendations for Future Developments. JMIR Mental Health, 3(1), 1-31.

5. Digital 2020 Global Overview Report. (n.d.). https://wearesocial.com. Retrieved from https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media.

6. Putivtseva, N. P., Zaytseva, T.V., Pusnaya, O.P., Igrunova, S.V., Nesterova, E.V., Kalyuzhnaya, E.V., Shuvaeva, E.Yu. (2016). O razrabotke avtomatizirovannoy sistemyi vyibora napravleniya buduschey professionalnoy deyatelnosti [On the development of a system for choosing the direction of future professional activity]. Nauchnyie vedomosti BelGU. Ser. Ekonomika. Informatika - Scientific bulletin of BelSU. Ser. Economy. Computer science, 16(237), issue 39, 138-146 [in Russian].

7. Shcherbakova I.M. & Stadnik H.A. (2012). Psykhodiahnostykaprofesiinohosamovyznachenniaosobystosti[Psychodiagnostics of professional self-determination: the practice]. Sumy: Vyd-vo SumDPU im. A.S.Makarenka [in Ukrainian].

8. Luscher, M. (1971). Der Luscher-Test: Personlichkeitsbeurteilung durch Farbwahl. [The Luscher test: personality assessment through color choice]. Reinbek (bei Hamburg): Rowohlt [in German].

9. Lyusher M. (1997) Tsvet vashego haraktera [The color of your character]. Moskva: RIPOL KLASSIK. [in Russian].

10. Tsyiganok, I.I. (2007). Tsvetovaya psihodiagnostika. Modifikatsiya polnogo klinicheskogo testa Lyushera [Color psychodiagnostics. Modification of the complete clinical Luscher test]. SPb: Rech [in Russian].

11. Artifid. https://artifid.com. Retrieved from https://artifid.com/home.

12. Sachkov D.I. (2013) Mobilnoe prilozhenie kak effektivnyiy mehanizm privlecheniya abiturienta [Mobile application as an effective mechanism for attracting an applicant]. - Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii - Bulletin of the Irkutsk State Economic Academy, 6 (92), 21-25. [in Russian].

13. Nikitina, V.V. (2015). Izuchenie proforientatsii abiturientov pri postuplenii v VUZ po programmam tselevogo obucheniya [Study of vocational guidance of applicants upon admission to a university according to targeted training programs]. Zhurnal Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya - Journal of Modern Problems of Science and Education, 3 [in Russian].

USING MOBILE APPLICATIONS TO IDENTIFY THE PROFESSIONAL ABILITIES OF APPLICANTS Mariana Barannyk, Nadezhda Sheykina, Iryna Zhovtonishko

National University of Pharmacy, Ukraine Oleksandr Bazdyrov

V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Abstract.

Formulation of the problem. The article is devoted to the study of the possibilities of mobile application using for the analysis of professional abilities of applicants for higher education. Mobile applications, as an integral part of mobile technology, are one of the leading places in terms of the frequency of human use of information technology in everyday life. The development and implementation of such software in the educational process, and especially the career guidance of future entrants, is becoming increasingly important in today's world of digital and interactive learning technologies. In this article the main methods of professional orientation diagnostics were analyzed and structured, the market of vocational mobile applications was analyzed, a new platform was proposed, which has an opportunity to take into account the emotional component of entrants when passing vocational testing, which significantly affects test results. Most of the applications that exist today and are used to identify the professional abilities of

applicants are presented in the form of a questionnaire and do not take into account the emotional component of the person currently being tested. The authors offer a mobile application that takes into account the emotional state of the applicant during the professional-oriented testing, which contributes to the choice and success in the future profession.

Materials and methods. In this research theoretical methods were used, in particular: systematic analysis of scientific sources and normative documents, analysis of methods and technologies of mobile applications development.

Results. As a result of research on the example of the developed Toolhoo platform, it was proposed to use mobile applications as an effective tool for propensity testing to a particular specialty for future university entrants.This article analyzes and structures the main methods of diagnostics of professional orientation, analyzes the market of career guidance mobile applications, developed and proposed a new platform that can take into account the emotional component of applicants in professional testing, which significantly affects the test results.

Conclusions. Mobile applications are used in all areas of human life, and as a result, the market of mobile applications is developing at an incredible rate. The study shows that the mobile application is a fast and convenient way to pass vocational testing for applicants. Authors offer the use of a new mobile platform that takes into account the emotional state of university entrants during questioning.

Key words: mobile applications, professional abilities, entrants, information technologies, career guidance.

This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.