Научная статья на тему 'Використання технології byod для формування експериментальних знань та умінь учнів з фізики'

Використання технології byod для формування експериментальних знань та умінь учнів з фізики Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
74
14
Поделиться
Ключевые слова
мобільне навчання / технологія BYOD / мобільні додатки / програма Lab4physics / навчальний фізичний експеримент / експериментальне завдання / mobile learning / BYOD approach / mobile applications / Lab4physics program / training physical experiment / experimental task

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — О. А. Колесникова, Н. А. Мисліцька, Д. С. Семенюк

Формулювання проблеми. В сучасному інформаційному суспільстві створюються умови для модернізації форм проведення різних видів занять з фізики. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних мереж розширює дидактичні можливості організації і проведення навчальних фізичних досліджень. Одним із нових підходів у навчанні є підхід BYOD, який відноситься до технологій мобільного навчання. Використання цього підходу під час організації навчального фізичного експерименту сприяє включення учнів в активну дослідницьку діяльність, підвищенню інтересу до вивчення фізики, тим самим забезпечуючи формування предметної та ключових компетенцій учнів. Матеріали і методи. Під час виконання фізичного експериментального завдання учні пересвідчуються у зв’язку аналітичного та графічного методів опису рух та дослідно будують графіки залежності кінематичних величин від часу. Результати. В процесі виконання лабораторних робіт з фізики на основі використання технології BYOD та мобільного додатку Lab4Physics підвищується інтерес до вивчення фізики завдяки інтеграції традиційних підходів та сучасних засобів, в результаті створюються умови для формування діяльнісного та оцінювального компонентів змісту освіти з фізики. Висновки. Проаналізовано наукові праці українських вчених з питань використання мобільного навчання в освітньому процесі, взагалі, та нового методичного підходу Bring Your Own Device (BYOD), зокрема. Запропоновано використання даної технології на основі використання мобільного додатку Lab4Physics для реалізації діяльнісного компоненту змісту освіти в системі методичних підходів проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики. Описано використання експериментального завдання «Move» для формування фізичних знань та умінь учнів під час вивчення розділу «Механічний рух» у 7-му класі.

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — О. А. Колесникова, Н. А. Мисліцька, Д. С. Семенюк

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

USE OF BYOD TECHNOLOGIES FOR FORMATION EXPERIMENTAL KNOWLEDGE AND LIFE OF PHYSICS MASTERS

Formulation of problem. The conditions are created for the modernization of the forms of conducting various types of classes in physics in the modern information society. Information and communication networks develop intensively and didactic opportunities for organizing and conducting physical education research are expanding. One of the new approaches to learning is the BYOD approach to mobile learning technology. The use of this approach during the organization of a learning physical experiment contributes to the inclusion of students in active research, increasing interest in the study of physics, thereby ensuring the formation of the subject and key competences of students. Materials and methods. System analysis of scientific, psychological and pedagogical and educational-methodical literature, Internet sources on the research problem is used in the study; the synthesis and synthesis of the theoretical positions revealed in scientific and educational literature is used; a review of mobile applications has been carried out, their own pedagogical experience has been generalized, and practical experience in using mobile learning has been analyzed. Results. The scientific works of Ukrainian scientists on the use of mobile learning in the educational process and the new methodical approach Bring Your Own Device have been analyzed. This approach is proposed on the basis of the use of the mobile application Lab4Physics for the implementation of the active component of the content of education in the system of methodological approaches to conducting a physical physical experiment. Using the experimental "Move" task is described for the formation of physical knowledge and abilities of students during the study of the section "Mechanical motion" in the 7th grade. Conclusions. The authors have investigated that the introduction of such an approach as BYOD contributes to the formation of a knowledge, activity and evaluation component of the subject competence of students in physics. Methodical Approach Bring Your Own Device promotes increased interest in the study of physical science and the conduct of physical experiments, provides an opportunity to actively implement an activity approach while teaching physics.

Текст научной работы на тему «Використання технології byod для формування експериментальних знань та умінь учнів з фізики»

Scientific journal

PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал

Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Колесникова О.А., Мисл'!цька Н.А., Семенюк Д.С. Використання технологи BYOD для формування експериментальних знань та ум'шь учнiв з ф'!зики. Ф'вико-математична осв'та. 2019. Випуск 2(20). С. 48-53.

Kolesnikova O., Myslitska N., Semeniuk D. Use Of BYOD Technologies For Formation Experimental Knowledge And Life Of Physics Masters. Physical and Mathematical Education. 2019. Issue 2(20). Р. 48-53.

DOI 10.31110/2413-1571-2019-020-2-008 УДК 373.5.016:53

О.А. Колесникова

В'нницький державний педагогiчний унверситет iменi Михайла Коцюбинського, Украна

oxy_10@ukr.net ORCID: 0000-0002-1302-7339

Н.А. Мислщька

В'нницький державний педагогiчний унверситет iменi Михайла Коцюбинського, Украна

mislitskay@gmail. com ORCID: 0000-0002-1806-4737

Д.С. Семенюк

В'нницький державний педагогiчний унверситет iменi Михайла Коцюбинського, Украна

dashkasemeniuk@gmail.com ORCID: 0000-0002-1304-4336

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГИ BYOD ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА УМ1НЬ УЧН1В З Ф1ЗИКИ

АНОТАЦЯ

Формулювання проблеми. В сучасному iнформацiйному суспiльсmвi створюються умови для модершзацп форм проведення pi3Hux вид'в занять з фiзики. 1нтенсивний розвиток iнформацiйно-комунiкацiйних мереж розширюе дидактичш можливост^ органiзацi'i' i проведення навчальних фiзичних досл'джень. Одним !з нових тдход'ю у навчаннi е nidxid BYOD, який в 'дноситься до технологй мобльного навчання. Використання цього пдходу пд час органiзацi'i'навчального фiзичного експерименту сприяе включення учн'ю в активну досл'дницьку д'тльнкть, пдвищенню нтересу до вивчення фiзики, тим самим забезпечуючи формування предметноiта ключових компетенцй учнiв.

Матерiали i методи. П'д час виконання фiзичного експериментального завдання учнi пересв'дчуються у зв'язку аналiтичного та графiчного метод'в опису рух та досл'дно будують графiки залежностi кнематичних величин вд часу.

Результати. В процеа виконання лабораторних робт з фiзики на основi використання технологи BYOD та мобльного додатку Lab4Physics пдвищуеться нтерес до вивчення фiзики завдяки iнтеграцii'тради^йних тдход'ю та сучасних засобiв, в результат ': створюються умови для формування дiяльнiсного та оцнювального компонент 'в змсту освти з фiзики.

Висновки. Проаналiзовано науковi прац укранських вчених з питань використання мобльного навчання в освтньому процесi, взагалi, та нового методичного пдходу Bring Your Own Device (BYOD,), зокрема. Запропоновано використання дано: технологи на основi використання мобльного додатку Lab4Physics для реалiзацi'i' дiяльнiсного компоненту змсту освти в систем '! методичних тдход 'т проведення фронтальних лабораторних робт з фiзики. Описано використання експериментального завдання «Move» для формування фiзичних знань та умнь учн!в пд час вивчення роздлу «Механiчний рух» у 7-му класi.

КЛЮЧОВ1 СЛОВА: мобльне навчання, технологiя BYOD, мобльнi додатки, програма Lab4physics, навчальний фiзичний експеримент, експериментальне завдання.

ВСТУП

Постановка проблеми. У зв'язку з надзвичайно швидким розвитком шформацмно-комунтафйних мереж, 1нтернету зокрема, в планетарному масшп^ формуеться Ыформацшний проспр тдтримки рiзних сфер дiяльностi людини. Це стосуеться i сфери освти, яка насичуеться великою ктькктю баз даних рiзного предметного призначення, зокрема, електронними освт-лми ресурсами, а шфраструктура Ыформацшно-комунтацмних мереж - широким спектром мережних комп'ютерних засобiв доступу до 1КМ, 1нтернет. Саме це зумовило появу такого нового напрямку в дидактиц як мобтьне навчання. Разом зi змЫами в нашому повсякденному житт змЫюються пщходи та технологи до навчання. З настанням ери бездротового 1нтернету та планше^в, а також з постшним зростанням ктькосп цифрових навчальних

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

матерГалГв у рiзних сферах освГти все бiльшого поширення набувае технолопя BYOD, в тому числi за допомогою спецiального програмного забезпечення.

Аналiз актуальних дослiджень. Протягом останнього десятилiття цьому питанню присвячують сво1 прац украíнськi науковцi. У роботi В.Ю. Бикова (Биков, 2013) подаеться обфунтування визначення мобiльностi користувача в просторi 1нтернет з урахуванням варiабельностi мобтьних пристроíв i засобiв комунiкацií; встановлено, що використання мобiльних пристроив в освГтньому процесi Грунтуеться на парадигмi вiдкритого i рiвного доступу до яккно'( освiти; розглянутi технологи застосування рiзних типiв пристро'в та íx функцiональне призначення; описано умови мобГльносп користувача в середовищi 1нтернет, чинники, що впливають на не', створення i способи зберГгання мобiльниx комунтацмних ресурсiв. Н.В. Рашевська у своему дослщжены вводить дефiнiцiю «мобтьы шформацмно-комунтацмы технологГ'' навчання», яку трактуе як сукупысть мобiльниx апаратних та програмних засобiв, а також систему методiв та форм використання таких засобiв у навчальному процесi з метою отримання, збереження, опрацювання та вщтворення аудiо-, вiдео-, текстових, графiчниx, та мультимедiа даних в умовах оперативно' комушкацп з глобальними та локальними ресурсами (Рашевська, 2011).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

МобГльне навчання передбачае використання мобтьно' технологГ'' як окремо, так i спГльно з iншими iнформацiйними та комунтац^ними теxнологiями, для органiзацií навчального процесу незалежно вщ мГсця i часу. Навчання може приймати рГзн форми: за допомогою мобтьних пристроив учн можуть отримувати доступ до освГтых ресурсiв, зв'язуватися з шшими користувачами, створювати контент в навчальному клас i за його межами [4].

Серед рГзних методiв, прийомГв та пГдходГв мо6Гльного навчання нами обрано пщхщ BYOD. В основГ назви даного пГдходу - абревiатура англiйського висловлювання Bring Your Own Device - принось свГй власний пристрй

Полiтика BYOD дозволяе учням використовувати персональн мо6ГльнГ пристроí, ям можуть включати в себе ноутбуки, планшети, електроннi книги, смартфони та навпъ МР3-плеери як iнструменти для навчання. Використання iдеí BYOD дае змогу учням працювати в режимГ он-лайн i в короткГ термши обробляти отриманi результати, проходити опитування, створювати власы закладки, входити в особистий кабшет без логiна i пароля i т.д. (Скрипка, 2019).

Використання даного пщходу для тестування навчальних досягнень суб'ектГв освГтнього процесу описано у прац Т.С. Бондаренко та В.К. Кожевнтова (Бондаренко&Кожевнтов, 2016), де вщзначено переваги запропонованого пщходу до тестування навчальних досягнень, зокрема вщмГчено, що використання концепцií BYOD розширюе межi тестування у просторГ i у часi, робить процедуру тестування бтьш гнучкою i систематичною, вносить у процедуру тестування елементи Ярового процесу.

Використання концепцп BYOD як Гнструмента реалiзацií STEAM-освГти описано у публ^ацп (Андрiевська, 2017). На думку авторiв, використання концепцп BYOD як шструменту реалiзацií STEAM-освГти на сьогодш е альтернативним рiшенням проблеми органГзацп мейкер-простору i дае поштовх для розробки нових методик, якГ спиратимуться на Гнтерес учня, пробудження його активности ГнГцГативностГ, самостГйностГ й перетворять процес навчання шляхом засвоення знань на захопливий процес дослГдження оточуючого свГту, експериментування, адже шструментарм натуралГста у кожного в руках. З точки зору STEAM-освГти використання BYOD привносить багато корисних можливостей: миттева фтсацГя даних; зручне сканування QR-коду; вГльний доступ до Е-ресурав; Гнструментально-ресурсна пГдтримка пiзнавальноí дГяльностГ школяра поза межами шкГльного закладу; використання багатофункцюнальних навчальних додаткГв тощо.

У дослщжены В.В. СГпГй запропоновано використання застосункГв для смартфонГв при вивченнГ роздГлу «Мехаычний рух» з метою формування понять перемщення, траекторГя, швидкГсть, середня шляхова швидкГсть. Серед мобтьних застосункГв автором виокремлено електроннГ карти Google та програму «Науковий журнал» вщ Google, яка передбачае використання датчикГв, вмонтованих у смартфони: акселерометра, датчика освГтленосп, датчика Хола, барометра, магытометра тощо (СГпГй, 2018). Як стверджуе автор, мобтьний пристрГй дозволяе навчити школярГв не просто вимГрювати рГзнГ параметри навколишнього середовища, а й проводити аналГз i статистичну обробку результат з допомогою спецГальних додаткГв. Сенсори сучасних мобГльних пристроив можна роздГлити на три категорп: датчики руху, датчики положення i датчики навколишшх умов. До першого типу вГдносяться акселерометр i проскоп, до другого -магнГтометр, GPS i датчик наближення, до третього - датчик освГтленосп. ПеревГрити, якГ датчики знаходяться у смартфонГ чи планшетГ, можна за допомогою програми Sensor Kinetics.

В роботГ авторГв 1.В. Слободянюк, В.Ф. Заболотного, Н.А. Мислщько( (Слободянюк&Заболотний&Мислщька, 2018) запропоновано використання методичного пщходу BYOD пГд час опитування учнГв з використанням хмарного сервГсу Kahoot.

Мета статп. Описати дидактичнГ можливостГ технологи BYOD пщ час проведення фронтальних лабораторних робГт з фГзики на основГ використання мобтьного додатку Lab4Physics.

МЕТОДИ ДОСЛ1ДЖЕННЯ

В процесГ дослГдження нами використовувалися такГ методи дослГдження як огляд та аналГз науковоí та науково-методичноí лГтератури, зокрема наукових публтацш, що стосувались теорп i практики застосування технологи BYOD та мобГльних додаткГв в освГтньому процес закладГв середньоí освГти, узагальнення досвГду роботи вчителГв у закладах середньоí освГти.

РЕЗУЛЬТАТИ I ОБГОВОРЕННЯ ДОСЛ1ДЖЕННЯ

Технолопя BYOD - навчання в умовах, коли учень мае мобтьний доступ до освп>лх ресурав, може взаемодГяти з викладачем та Гншими учнями, ткно пов'язане з електронним та дистанцГйним навчанням, вГдмГннГстю е використання мобГльних пристроíв. Навчання проходить незалежно вщ мГсця знаходження i вщбуваеться при використаннГ портативних технологГй. Використання даноí технологи зменшуе обмеження пщ час навчання вГдносно мГсцезнаходження учнГв.

Смартфон можна розглядати як зааб для реалГзацп технологи BYOD пщ час навчання фГзики. ВГн е визначальним чинником створення рГвних умов доступу до навчальних програм, наукових матерГалГв та мобГльних додаткГв.

Наведемо декГлька переваг використання мобГльних пристроив на уроках з фГзики:

1. Мобтьнкть (можливкть використання в будь-якому Micu,i, в будь-який час);

2. Доступысть (переважна бтьшкть y4HiB вже мають смартфони, планшети);

3. Компактнiсть (займають менше мкця в порiвняннi з ноутбуками та комп'ютерами);

4. Швидкiсть (миттевий обмш iнформаuieю через Bluetooth, електронну пошту, Viber тощо);

5. Сучаснiсть.

Проте можуть виникнути деякi технiчнi проблеми, як перед виконанням експерименту потрiбно передбачити, щоб ïx уникнути. Наведемо деяк приклади технiчних проблем:

1. Можливост пiдключення i термiн дм батареï.

2. Розмiр екрану i ключовий розмiр.

3. Здатнiсть для авторiв вiзуалiзувати матерiали для мобтьних телефонiв.

4. Багаточисельнi стандарти, розмiри екрану i операuiйнi системи.

Нами запропоновано використання дано!' технологи на основi використання мобтьного додатку Lab4Physics для реалiзаuiï дiяльнiсного компоненту змкту освiти в системi методичних пiдxодiв проведення навчального фiзичного експерименту. Lab4Physics - це освiтня програма, яку можна використовувати для проведення фiзичниx дослщжень. Особливiстю цього додатку е те, що поряд з закладеними в програмi вимiрювальними датчиками, передбачена можливкть використовувати власний девайс учня як лабораторний шструмент (наприклад, об'ектом дослщження може бути смартфон як тто, що коливаеться або рухаеться вздовж похило!' площини). Завдяки цьому можна проводити значну кiлькiсть експеримен^в без спеuiального фiзичного обладнання. Ц експерименти не лише дають можливкть учням вiдкривати i краще розумiти склады фiзичнi явища та процеси, але й заохочують ставити запитання i створювати власнi варiаuiï експеримен^в, що сприяе розвитку мислення учыв, та допомагае учням осмислити, що вивчення фiзичноï науки е цтавою дiяльнiстю.

В додатку закладено експерименти до тем «Сила та енерпя», «Втьне падЫня», «Створення маятника для вивчення хвиль», а також е окремий блок "Експериментувати iгровими методами". Попередньо розроблен експерименти Lab4Physics заснован на реальних сuенарiяx, якi допомагають учням застосовувати своï уже здобутт знання.

Мобiльна програма Lab4Physics розроблена таким чином, щоб вона була орiентована на учыв, а портал для вчот^в Lab4Physics - це веб-платформа, орiентована на пiдтримку роботи вчителiв.

Щоб провести експеримент, необхщно обрати i запустити потрiбний вiртуальний iнструмент та навести смартфон на об'ект, параметри якого вимiрюються. ^сля закiнчення дослiду всi результати вимiрювань е в цифровому форматi. 1х можна використовувати для подальших обчислень, будувати графти, а також вщправити iншим користувачам. Lab4Physics допоможе використовувати датчики девайав — камеру, мтрофон, акселерометр i гiроскоп, для математичного аналiзу фiзичниx експериментiв. 1з його допомогою учнi з легкiстю опанують сенс складноï теорп з фiзики на практиui, а навчання перетвориться на захопливий процес.

Програма Lab4physics може бути встановлена на мобтьний пристрiй. Для цього ïï потрiбно завантажити iз Google Play Маркет або Applestore. Для спрощення роботи з програмою нами розроблена коротка Ыструк^я, наведена нижче.

1. Завантаживши програму, потрiбно зарееструватися. Зарееструватись можна за допомогою Facebook , тобто автоматично створюеться особистий кабiнет пщ тим iменем, пiд яким ви зареестрован у Facebook (рис.1).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2. Пкля того, як пройдено процедуру реестраци та створено особистий кабЫет, вiдкриваеться сам додаток (рис.2).

Рис. 1. 1нтерфейс головноТ сторiнки Рис. 2. Блоки експерименлв програми Lab4physics

3. Додаток мiстить чотири блоки, в яких розмщен вiдповiдно до теми експериментальш завдання (рис. 3,а-рис. 3,г).

МсъиШъв

tBARWMWrr/f Дй \ нътон Wj , '

Are you accelerating during your J abrupt step?

MOVEMENT

(¡OLD fMPAL

Can you deter nine mho will finish first without witching the nee live (or being told who won)?

&V0WTIDH!

Would H be poss ible to tell your friend thut you h&ve been exercising, even whHe you're

SMTHW:

Л'hut would be the precise surface to perform cjl your favorite pirouettes? Why? Д

Ш piRATB skip - Щ

(ion would it be possible f.-.. .. t more теплу with the w. рёгШ

Рис. 3. Експериментальш блоки в розгорнутому вигляд1 а) експерименти блоку «1грова ф1зика»; б) експерименти блоку «Рух»; в) експерименти блоку «Сила та енерпя»; г) експерименти блоку «Хвил1».

4. Обираеться необхщний блок та виконуеться експеримент.

Розглянемо дидактичнi можливост експериментального завдання «Move» (рухайся) з блоку«Movement» (Рух). Даний експеримент доцтьно пропонувати учням пщ час вивчення роздту «Мехаычний рух» (7 клас) , зокрема тем «Прямолшмний рiвномiрний рух. Графiки прямолЫшного руху». «НерГвномГрний рух. Середня швидккть нерiвномiрного руху». Метою експериментального завдання е дослщження рiвномiрного та нерiвномiрного рухiв людини; побудова та аналiз графiкiв руху та графiкiв миттево''' швидкостi. Для виконання даного завдання слщ пiдготувати такi матерiали: мiрну стрiчку, крейду, смартфон. Учнiв слщ розподiлити по бригадам - 2-3 учня в кожнш. Далi в кожый бригадi розподiлити, хто з учыв буде виконувати певнi функцГ'': один учень повинен рухатись вздовж визначено!' траекторГ'', другий учень повинен фтсувати на смартфонi iнтервал часу, за який перший учень проходить кожну дглянку шляху. Завдання краще виконувати на вулицГ, зокрема, на пришктьнш територГ'', де можна замалювати траекторiю руху. Пiсля цього учн виконують завдання, дотримуючись розроблено!' нами шструкцп, яка нижче подаеться.

1. Нанести лшГю - траекторiю руху, вздовж яко' буде рухатись учень. Рекомендуеться у формi квадрата чи прямокутника. Довжина квадрата визначаеться самоспйно. Вершини квадрати або прямокутника будуть слугувати орiентирами фiксацií iнтервалiв часу. Учень, який працюе зi смартфоном, розташовуеться в центрi квадрата для забезпечення зручност фiксацií iнтервалiв часу. Можна нанести i пряму л^ю для траекторГ' та розбити и на дiлянки однаково'' довжини, поставивши мгтки.

2. Вгдкрити програму Lab4physics та вибрати блок «Movement». В даному блоцг вибрати завдання пгд назвою «Move». Далг натиснути: Next, пгсля цього - Open Speedometer. Вибрати одиницг вимгрювання шляху: см або м ( в програмг за замовчування передбачено см). Далг ввести координати (Position), починаючи з координати 0 м (або 0 см). Наприклад, 0 м - 2 м - 4 м - 6 м - 8 м -10 м -12 м. 1нструмент «Add a new position» призначено для додавання координат.

3. Зайняти учням вгдповгднг позицГ'': учень 1 - в початковгй точцг руху; учень 2 - в центрг квадрата або в зручному мгсцг для фгксацГ''.

4. Учень 1 мае ргвномгрно рухатись вздовж визначно' траекторГ'. Для цього можна застосувати ходьбу з приставним кроком.

5. Учень 2 включае спгдометр в момент початку руху учня 1. Як тгльки учень 1 доходить до першо'' мгтки, учень 2 повинен натиснути «Next Position», наприклад, 2 м i так далг вгдповгдно до обраних координат (позицгй).

6. В програмГ автоматично будуеться графт шляху (Ox - Position, Oy - Time); графт миттево'' швидкосп; таблиця з графами часу, координати та швидкост в фасований момент часу (рис. 4).

Рис. 4. Фшсування результалв дослщження «Movement»

7. Завдання для учыв: результати ви/^рювання записати до таблиц^ яка заповнюеться в зошитi для виконання лабораторних робп". За цими даними:

а) зобразити график шляху;

б) розрахувати швидккть руху учня на кожнш дiлянцi та зобразити график швидкостi;

в) розрахувати середню швидкiсть руху учня на всьому шляху;

г) порiвняти отриманi (розрахунковО значення швидкостi руху учня з визначеними програмою на смартфонi;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

д) переконатись, що середня швидкiсть руху учня на вай дiлянцi не ствпадае з середнiм арифметичним значенням швидкост його руху на окремих дтянках. Зробити висновки.

Завдання можна диференщювати, запропонувавши по групам учыв пiд час виконання експерименту використовувати рiзнi види кроку та б^у.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛ1ДЖЕННЯ

В процесi впровадження запропонованих експериментальних завдань було реалiзовано дiяльнiсний та особистiстно-орiентований пiдходи. Зроблено акцент на таку оргаыза^ю експериментально''' дiяльностi учыв, коли вони активно включаються в навчально-дослщницьку дiяльнiсть, використовуючи при цьому власы девайси. При цьому увага придтяеться груповш дiяльностi з елементами дослщження, оцiнювання, рефлексп, творчостi. Розроблен експериментальнi завдання можуть бути включен в цикл фронтальних лабораторних робгг з фiзики для основно' школи, а також для самостiйного експериментування в позаурочний час.

Подальшою перспективою використання технологи BYOD е методично правильне впровадження запропонованих експериментальних завдань в методичну систему навчання фiзики та розробка вщповщних шструктивних матерiалiв для учыв.

Список використаних джерел

1. Андрiевська В.М., Бiлоусова Л.1. Концепцiя BYOD як iнструмент реалiзацií STEAM-освiти. Ф'зико-математична oceima. 2017. Випуск 4(14). С. 13-17.

2. Биков В.Ю. Мобтьний простiр i мобтьно орiентоване середовище iнтернет-користувача: особливостi модельного подання та освiтнього застосування. lнфoрмaцiйнi технологи в oceimi. 2013. № 17. С.9-37.

3. Бондаренко Т.С., Кожевнтов В.К. Використання концепцп BYOD для тестування навчальних досягнень на основi сервiсiв пошуково' системи Google. lнфoрмaцiйнi технологи в oceimi. 2016, №2 (27). С.41-53.

4. Мобтьне навчання як нова технолопя навчання. URL: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=3482. (Дата звернення 11.05 2019).

5. Рашевська Н.В. Мобтьы iнформацiйно-комунiкацiйнi технологГ'' навчання вищо'' математики студенев вищих технiчних навчальних закладiв: автореф. дис...д-ра пед.наук: 13.00.10 /Ки'в, 2011. 21 с.

6. СЫй В. В. Формування в учыв основно' школи полiтехнiчного складника предметно' компетентности з фiзики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02/Центральноукра'нський державний педагопчний унiверситет iменi Володимира Винниченка МОН Укра'ни, Кропивницький, 2018. 330 с.

7. Скрипка Г.В. Використання пщходу BYOD у вивченн предме^в освiтньоí галузi «технологГ'». URL: http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/688-2/ (Дата звернення 28.05.2019).

8. Слободянюк 1.Ю., Мислiцька Н.А., Заболотний В.Ф. Використання хмарних технолопй пГд час навчання фТзики. Ф/'зика та астроном'я в рiднiй школ'1. 2018. №2. С. 33-39.

References

1. Andriievska V.M., Bilousova L.I. (2017) Kontseptsiia BYOD yak instrument realizatsii STEAM-osvity [Byod concept as a tool of steam education implementation]. Fizyko-matematychna osvita - Physical and Mathematical Education, 4(14). 13-17. [in Ukrainian].

2. Bykov V.Iu. (2013) Mobilnyi prostir i mobilno oriientovane seredovyshche internet-korystuvacha: osoblyvosti modelnoho podannia ta osvitnoho zastosuvannia [The mobile space and mobile targeting environment for internet users: features of model submission and using in education]. Informatsiini tekhnolohii v osviti - Information Technologies and Learning Tools. № 17. 9-37. [in Ukrainian].

3. Bondarenko T.S., Kozhevnikov V.K. (2016) Vykorystannia kontseptsii BYOD dlia testuvannia navchalnykh dosiahnen na osnovi servisiv poshukovoi systemy Google [Using of byod model for testing of educational achievements on the basis of google search services]. Informatsiini tekhnolohii v osviti - Information Technologies and Learning Tools. №2 (27). 41-53. [in Ukrainian].

4. Mobilne navchannia yak nova tekhnolohiia navchannia [Mobile learning as a new learning technology]. helpx.adobe.com. Retrieved from: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=3482. [in Ukrainian].

5. Rashevska N.V. (2011) Mobilni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia vyshchoi matematyky studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Mobile information and communication technologies of learning calculus (higher mathematics) students' in higher technical institutions]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv: Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

6. Sipii V. V. (2018) Formuvannia v uchniv osnovnoi shkoly politekhnichnoho skladnyka predmetnoi kompetentnosti z fizyky [Formation of the polytechnical component of the subject competence in physics of secondary school pupils]. Candidate's thesis. Kropyvnytskyi: Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy. Tsentralnoukrainskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Vynnychenka MON Ukrainy. [in Ukrainian].

7. Skrypka H.V. (2018) Vykorystannia pidkhodu BYOD u vyvchenni predmetiv osvitnoi haluzi «tekhnolohii» [Using BYOD approach in the study of technology education subjects.] Retrieved from:: http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/688-2/

8. Slobodianiuk I.Iu., Myslitska N.A., Zabolotnyi V.F. (2018) Vykorystannia khmarnykh tekhnolohii pid chas navchannia fizyky [The use of cloud technology in physics training]. Fizyka ta astronomiia v ridnii shkoli - Physics and Astronomy in Home School. №2. 33-39. [in Ukrainian].

USE OF BYOD TECHNOLOGIES FOR FORMATION EXPERIMENTAL KNOWLEDGE AND LIFE OF PHYSICS MASTERS

O. Kolesnikova, N. Myslitska, D. Semeniuk

Vinnytsia State Mikhailo Kotsiubynskyi Pedagogical University, Ukraine

Abstract.

Formulation of problem. The conditions are created for the modernization of the forms of conducting various types of classes in physics in the modern information society. Information and communication networks develop intensively and didactic opportunities for organizing and conducting physical education research are expanding. One of the new approaches to learning is the BYOD approach to mobile learning technology. The use of this approach during the organization of a learning physical experiment contributes to the inclusion of students in active research, increasing interest in the study of physics, thereby ensuring the formation of the subject and key competences of students.

Materials and methods. System analysis of scientific, psychological and pedagogical and educational-methodical literature, Internet sources on the research problem is used in the study; the synthesis and synthesis of the theoretical positions revealed in scientific and educational literature is used; a review of mobile applications has been carried out, their own pedagogical experience has been generalized, and practical experience in using mobile learning has been analyzed.

Results. The scientific works of Ukrainian scientists on the use of mobile learning in the educational process and the new methodical approach Bring Your Own Device have been analyzed. This approach is proposed on the basis of the use of the mobile application Lab4Physics for the implementation of the active component of the content of education in the system of methodological approaches to conducting a physical physical experiment. Using the experimental "Move" task is described for the formation of physical knowledge and abilities of students during the study of the section "Mechanical motion" in the 7th grade.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Conclusions. The authors have investigated that the introduction of such an approach as BYOD contributes to the formation of a knowledge, activity and evaluation component of the subject competence of students in physics. Methodical Approach Bring Your Own Device promotes increased interest in the study of physical science and the conduct of physical experiments, provides an opportunity to actively implement an activity approach while teaching physics.

Key words: mobile learning, BYOD approach, mobile applications, Lab4physics program, training physical experiment, experimental task.