Научная статья на тему 'Ҳудудий-урбанистик таркиб ресурс салоҳиятидан фойдаланиш кўзгуси'

Ҳудудий-урбанистик таркиб ресурс салоҳиятидан фойдаланиш кўзгуси Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
11
2
Поделиться
Ключевые слова
аҳоли пункти / урбанизация жараёни / минтақа / шаҳар / шаҳарча / шаҳарларнинг функционал таркиби / агрошаҳар / шаҳарлар тармоғи / катта шаҳар / йирик шаҳар

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Гафурова Д. А.

Мақолада Ўзбекистон урбанизацияси билан алоқадор ва уни ифодаловчи турли хил ҳудудий ва иқтисодий жиҳатлар таҳлил этилган ва илмий асосланган. Республиканинг урбанизация жараёнининг ривожланганлиги даражасига кўра дунё ва минтақадаги ўрни баҳоланган. Шаҳарлар ва шаҳарчалар барпо бўлиши ва ривожланишининг имкониятлари ҳамда ҳозирги минтақавий ҳолати ва муаммолари таҳлил этилган.

Похожие темы научных работ по экономике и экономическим наукам , автор научной работы — Гафурова Д. А.,

TERRITORIALLY URBAN STRUCTURE OF A KIND OF MIRROR OF RESOURCE POTENTIAL

There is analyzed in the article various economical and territorial issues of urbanization of Uzbekistan. According to the trends of urbanization process in Uzbekistan there is made estimation of country’s position in the world and region, analyzed abilities of evolution, investigated problems of cities and small cities.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Ҳудудий-урбанистик таркиб ресурс салоҳиятидан фойдаланиш кўзгуси»

Гафурова Д.А.

Узбекистон Миллий университети катта илмий ходим-изланувчиси

ЩУДИИ-УРБАНИСТИК ТАРКИБ РЕСУРС САЛОРЯТИДАН ФОИДАЛАНИШ КУЗГУСИ

Марказий Осиёнинг цоц уртасида жойлашган Узбекистон кейинги йилларда ижтимоий-ицтисодий соцадаги цатор муваффациятлари билан купларни узига жалб цилмоцда. Республика ицтисодиётининг айрим тармоцлари буйича эришилган ютуцлар яна цам салмоцли булмоцда. Бунда - яцин-яцинда собиц иттифоцнинг хом ашё базаси, доимо дотацияга муцтож цисобланган Узбекистон цацида суз юритилмоцда. Умадаврларда улкан ер ости ва ер усти бойликларига эга була туриб, машина ва бошца буюмлар у ёцда турсин, оддий кийим-кечак ва озиц-овцат цам четдан олиб келинган. Цуйида Узбекистоннинг бугунги ицтисодий мавцеи тутрисида суз юритилади.

Бугунги кунда мамлакат ижтимоий-иктисодий сохасининг барча жабхаларида кенг куламли ишлар амалга оширилмокда. Бу уринда шахар ах,оли пунктлари, шахар ахолиси, урбанизация жараёни билан алокадор ма-салалар хам четда колмаяпти. Узбекистон тарихдан шахарларга бой улка булса хам, катъий иктисодий ихтисослашув ва марказ-дан бошкариш тизимининг хукмронлиги за-монавий, куп функцияли шахарларнинг ву-жудга келиши ва тараккий этишини тухтатиб турди. Барпо килинган шахарларнинг аксари-яти эса бир томонлама тармок таркибига (мо-нофункцияли) эга ресурс шахарлардан ёки агрошахарлардан, ёхуд махаллий ахамиятга эга бир-икки корхонаси мавжуд истикболи но-маълум шахарлардан иборат булган.

Аввалдан колган улкан ва йирик корхона-лар туфайли вужудга келган айрим шахарлар, уларда мавжуд корхоналарнинг хозирги кунда ишлаб чикариш алокалари бардам топ-ганлиги туфайли, инкироз холатига тушиб колди ва фаолиятини тухтатди. Бу эса шахар ижтимоий-иктисодий тараккиётида узининг аксини топмокда. ТуFри, айрим йирик ва катта шахарларда бундай ходисалар кучли лар-

заларга олиб келса хам, шахар фаолиятини, унинг тараккиёти йулини тухтата олмайди.

Охирги йилларда диверсификациялаш жараёни оркали бошка бозорбоп тармоклар ва корхоналарни барпо этиш, махаллийлаштириш дастурлари кабилардан мохирона фойдала-ниш кул келди. Майдони 448,97 минг квадрат километрга тенг Узбекистон ушбу курсаткич буйича дунёда мавжуд мамлакатлар ичида 37 уринни эгаллайди. Хозирда ах,оли сони 30 млн киши булган мамлакатимиз бу курсаткич буйича дунё мамлакатлари орасида 43 уринни, ахолининг зичлиги буйича эса 116 уринни эгалламокда. Хозирда Узбекистон дунё мамлакатлари ичида иктисодий ривожланганлик даражасига кура 68 уринни эгаллаб турибди. Бу узбек халки, узбек давлати учун жуда катта вокеадир1.

Узбекистон индустриал-аграр мамлакат булиб, саноат сохаси тармокларида 2012 йил-да ялпи ички махсулотнинг 54,2 фоизи, кишлок хужалигида 25,2 фоизи ишлаб чикарилди. Энг

1 Халкаро валюта фонди (МВФ) маълумотларига кура, Узбекистон 2012 йилда Ялпи ички махсулот буйича дунё мамлакатлари ичида 68-уринни эгаллади (Список МВФ по ВВП (ППС).

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2013, 9

мух,ими, Узбекистон саноатнинг замонавий мультипликатив таркибига эгалиги билан Мар-казий Осиёдаги бошка давлатлардан устун ту-ради. Бунда автомобилсозлик саноати алох,ида мавкега эгалигини таъкидлаб утиш зарур.

Шах,арлар тармоFини ривожлантириш, уларнинг функционал таркибини такомил-лаштириш, кичик ва урта шах,арларнинг са-ноатлашишини кучайтириш каби масалалар Узбекистоннинг кун тартибида турган долзарб муаммолар каторига киради. Ах,оли сони-га нисбатан паст суръатларда булса х,ам усиш хос булган, сув ресурслари етишмаётган ва ка-маётган шароитда купайиб бораётган мех,нат ресурсларини иш билан таъминлаш муаммо-сини асосан шах,арлар, шах,ар ах,оли пунктла-ри оркали х,ал этиш мумкин. Бундай шароитда шах,арлар тараккиётига урбанизация жара-ёнини илдамлаштириш масалаларига урFу бе-риш х,аётий масаладир.

Боз устига1, Марказий Осиёда сув ресурсларини таксимлашда вужудга келган мурак-каб вазият х,ам шуни такозо этмокда. Чунки ах,олисининг деярли ярми кишлок жойларида истикомат килаётган Узбекистоннинг кишлок хужалигида суFорма дех,кончилик етакчилик килади. Кишлок ах,олисининг асосий кисми х,ам сугорма дех,кончилик кенг ривожланган ФарFона ва Зарафшон водийлари, Тошкент, Хоразм, Кашкадарё, Сурхондарё вох,аларида, КоракалпоFистон ва Мирзачулда компакт х,олда жойлашган. Сув ресурсларининг етиш-маслиги бундай х,олатга салбий таъсир эти-ши ва кутилмаган окибатларга олиб кели-ши мумкин. Кишлок жойларида ах,оли зичли-гини умумий ва реал х,олатларда минтакалар доирасида х,исоблаш ва бах,олаш мавжуд ва-зиятнинг накадар мураккаб тусга эгалиги-дан далолат беради. Бу уринда ФарFона ва Тошкент минтакалари реал ах,оли зичли-ги курсаткичлари ах,олиси жуда зич жойлашган мамлакатлар (Бангладеш, Хиндистон, Индонезия ва бошка)даги х,олатга якинлашиб колганлиги, баъзи уларга хос курсаткичлар буйича улардан х,ам утиб кетганлигини таъ-кидлаш лозим.

1 Урта Осиё табиий географияси, Узбекистон табиий географияси. Узбекистон Республикаси Халк таълими вазирлиги умумий урта таълим мактабларининг 7-син-фи учун дарслик. Учинчи нашри. - Т.: "Укитувчи" НМИУ, 2009. 97-98-б.

Дарвоке, Андижон вилоятининг Асака ту-манида ах,оли зичлиги 1000 киши/км2 дан ортик, бошка катор туманларда эса шун-га якин курсаткич кузатилади. Баъзи мута-хассислар мазкур курсаткичларнинг Бангладеш ва шу каби мамлакатлар курсаткичларига х,али етмаганлигини айтишлари мумкин. ТуFри, ах,оли зичлиги Узбекистонда уларга нисбатан бироз паст, лекин Бангладеш, Индонезия каби мамлакатларда бир йилда 2-3 марта, х,атто 4 марта х,осил йиFиб олинади. Шунинг учун х,ам улардаги шарт-шароитларни ер-сув ресурслари катъий чекланган Узбекистондаги шарт-шароитлар билан таккослаб булмайди. Кискача килиб айтганда, Узбекистон кишлок жойларидаги вазият республикада юзага кела-ётган ижтимоий-иктисодий муаммоларни да-ставвал шах,ар ах,оли пунктлари, биринчи гал-да катта ва йирик шах,арлар оркали ижобий х,ал этиш мумкинлигини курсатмокда.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Узбекистонда шах,ар ах,олисининг сони-га кура, ФарFона минтакасининг ФарFона, Наманган ва Андижон вилоятлари етакчилик килади. Умуман олганда, ФарFона ва Тошкент минтакаларига республика жами шах,ар ах,олисининг 56,2 фоизи туFри кела-ди. Мазкур минтакаларнинг мавкелари шах,ар ах,оли пунктлари ва шах,арлар сонига бино-ан х,ам жуда юкоридир. Уларнинг х,иссасига жами шах,ар ах,оли пунктларининг 45,3 фоизи, шах,арларнинг 37,8 фоизи, соф шах,ар ах,олисининг эса 59 фоизи туFри келади. Шах,ар ах,оли пунктлари ва шах,арлар х,амда шах,ар ах,олисининг мана шундай х,удудий концентра-циялашуви улар жойлашган минтакаларнинг ижтимоий-иктисодий тараккиётининг нисбатан юкори даражасига эришганлиги, аввалам-бор, саноатнинг яхши ривожланганлиги билан белгиланади.

Шундай килиб, модернизациялаш ва ислох,отларни чукурлаштириш шароити-да иктисодиётнинг баркарор ривожлани-шини таъминлаш куп жих,атдан мамлакат-нинг урбанистик салох,иятидан окилона фой-даланиш билан боFлик. Бунда иктисодий салох,иятнинг катта кисми тупланган "ривож-ланиш кутблари", катта ва йирик шах,арлар жуда мух,им, хал килувчи ах,амият касб эта-ди. Иктисодий тараккиётда эришган ул-кан муваффакиятлари билан жах,онни лол колдирган Япония, Корея Республикаси, Тай-

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2013, 9

ван каби мамлакатлар ислохотларнинг даст-лабки боскичида асосий эътиборни катта ва йирик шахарлардаги саноатнинг бир-икки мультипликатив тармоFини ривожлантириш-га каратган. Бу йуналишда эришган ютуклар бошка нисбатан колок тармокларнинг ривож-ланишига туртки булганлигини мазкур мамла-катларнинг тажрибалари курсатмокда.

Узбекистон Республикаси дунёдаги бошка катор мамлакатлар каби денгиз ва океанлар-га бевосита чикиш йулига, улкан шахарлар ва улар асосида ташкил этилган катор махсус (очик) иктисодий зоналарга эга булмаса хам, хар холда нисбатан ривожланган шахарлар ва шахарчалар тизимига эга.

Шахар ахоли пунктлари тизими мамлакат-нинг ижтимоий-иктисодий ривожланишини таъминлашда хал килувчи ахамият касб этиб келмокда. Шахарлар, айникса катта ва йирик шахарларнинг аксарият кисми узларининг хам, улар жойлашган худудларнинг хам иктисодий ривожланишини таминлаш учун кулай географик урин ва уларга мос булган иктисодий салохиятларга эга. Таъкидлаш жоизки, катта ва йирик шахарларга бой минтакаларда индустриал тармоклар хам нисбатан яхши ривожланган булади.

Республика минтакаларида майдонининг катталиги билан ахолиси сонининг уртасидаги алокадорлик жуда паст. Бу холат ахолининг реал1 шаклда, асосан сув ресурслари мавжуд ва сугоришга асосланган дехкончилик ривожланган худудларда жойлашганлигидан далолат беради. Шундай худудлар каторига ФарFона ва Зарафшон водийлари, Тошкент, Сурхондарё, Кашкадарё, Хоразм вохалари хамда сунъий сугориш тизимларига нисбатан бой Мирзачул ва Карши дашти киради.

Узбекистон минтакаларини майдонининг катталиги буйича учта гурухга таксимлаш мум-кин:

• катта майдонларга эга минтакалар: Куйи Амударё ва Зарафшон;

• уртача майдонларга эга минтакалар: Жа-нубий ва Мирзачул;

• кичик майдонларга эга минтакалар: Тошкент ва ФарFона.

1 "Реал" сузини синоними сифатида "амалда" сузи билан алмаштириш мумкин. Ушбу сузни ишлатишдан максад, республикада ахоли асосан яшаш учун кулай булган худудларда жойлашганлигини курсатишдан иборат.

Мазкур минтакалар ахоли зичлиги буйича хам бир-биридан кескин фарк килади. ФарFона ва Тошкент минтакалари ахоли зичлигининг нихоятда юкори курсаткичлари билан ажра-либ туради. Ундан кейинги уринларда жойлашган минтакаларда зичлик курсаткичи республика буйича уртача курсаткичга якин. Колган Куйи Амударё ва Зарафшон минтакалари бу курсаткичнинг анча паст даражаларига эга-лиги билан ажралиб туради. Ушбу холатни мазкур минтакаларда майдони жуда катта Устюрт платоси ва Кизилкум чулининг катта кисмлари жойлашганлиги хамда яйлов чорвачилигинининг кенг таркалганлиги билан тушунтириш мумкин. Таъкидлаш жоизки, айнан ахоли зичлиги энг катта булган минтакалар шахар ахолисининг мутлак ва нис-бий курсаткичларининг юкорилиги билан хам ажралиб туради. Шахар ахолисининг улуши Тошкент минтакасида 72,9 фоизни, ФарFона минтакасида эса 57,8 фоизни ташкил этади. Колган минтакаларда ушбу курсаткич 40-45 фоиз орасида узгариб туради.

Маълумки, урбанизациянинг хакконий да-ражаси шахар ахоли пунктлари тармоFида катта ва йирик шахарларнинг сони ва салмоFи билан белгиланади. Айнан ана шундай ёндашув урбанистик вазиятни туFри бахолашга имкон беради. Узбекистонда мавжуд шахарларнинг умумий сони 119 га тенг. Уларнинг аксарият кисми ФарFона ва Тошкент минтакаларига, энг кам кисми эса Мирзачул минтакасига туFри ке-лади. Айни пайтда, Тошкент минтакасида мавжуд шахарларнинг 17 таси ёки 14,3 фоизи жойлашган. Бир караганда, пойтахт минтакасига хос курсаткичлар унчалик катта эмасдек ту-юлади. Аслида "урбанизация" жараёнида сон эмас, сифат, яна хам аникрок килиб айтганда, "шахар турмуш тарзини" элтувчи катта ва йирик шахарларнинг мавжудлиги хал килувчи ахамият касб этади. Бундай шахарларга эса Тошкент ва ФарFона минтакалари бирмунча бой хисобланади. Ушбу фикрни соф шахарлар ахолисининг сони ва улуши хам тасдиклайди. Соф шахарлар ахолисининг улуши Тошкент минтакасида 33,8 фоизга, ФарFона минтакасида эса 24,4 фоизга тенг. Шахарларнинг атиги 25,3 фоизи мавжуд мазкур минтакаларга республи-канинг соф шахарлари ахолисининг 58,2 фоизи туFри келади.

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2013, 9

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Узбeкиcтoнда ахoлиcининг coни 100 минг кишидан зиёд 11 та катта шах^, ахoлиcининг coни 250 мингдан 500 минг кишигача eтади-ган 4 та жуда катта шахаp, ахoлиcининг coни 500 мингдан 1 млн кишигача булган 1 та йи-pик шахаp (Самаpканд) ва ахoлиcининг coни 1 млн кишидан op^K, жуда йиpик шахаp -^ш^нт шахpи мавжуд. Шундай килиб, катта ва йиpик шахаpлаpнинг умумий шни 17 тага тeнг 6Ули6, улаpда 6135,4 минг киши ёки жами шахаp ахoлиcининг 40,5 фoизи ëxуд факат coф шахаpлаp ахoлиcининг 61,9 фoизи иcтикoмат килади.

Катта ва йиpик шахаpлаp ахoлиcи pe-cпублика минтакалаpи бyйича куйидагича та^имланган: '^банизация элтувчи" шахаpлаp coнининг 23,5 фoизи ва улаp-да мавжуд ахoлининг 44,7 фoизи ^ш-^нт минтакаcида тyпланган. Ушбу кypcаткич ФаpFoна минтакаcида, мoc pавишда, 29,4 ва 25,2 фoизга, Заpафшoн минтакаcида 16,5 ва 14,4 фoизга тeнг. ^лган минтакалаpдаги катта ва йиpик шахаpлаp ахoлиcига xoc кypcаткичлаp 2,6 фoиздан 6,9 фoизгача opаликда yзгаpади, xoлoc. Тoшкeнт минтакаcида жами катта ва йиpик шахаpлаpга ypтача 685,5 минг киши (^ш^нт шахpини хиcoбга oлмаганда 144,3 минг киши), ФаpFoна минтака^да 309,0 минг киши, Заpафшoн минтака^да 294,0 минг киши, кoлган минтакалаpга эcа анча паcт кypcаткичлаp тyFpи кeлади. Таъкидлаш жo-изки, йиpик шахаpлаp катopига 2012 йил-да Самаpканд хам Утди, Шу вактнинг yзида ФаpFoна шахpи катта шахаp тoифаcидан "жуда катта шахаp" тоифа^га кyтаpилди.

Узбeкиcтoнда 1.01.2012 йилга ниcбатан 20 та ypта шахаp (ахoлиcининг coни 50-100 минг киши) ва 82 та кичик шахаp (ахoлиcининг coни 50 минг кишигача) мавжуд. Улаpда жами 1334,5 минг киши и^и^мат килади.

Уpта шахаpлаpнинг катта ^ми Тoшкeнт (3 та), ФаpFoна (5 та), Куйи Амудаpë (4та) ва За-pафшoн (4та) минтакалаpида ва атиги битта-cи Mиpзачyл минтакаcида жoйлашган. Уpта шахаpлаp ичида анча вактдан бepи мавжуд Xyжайли, Аcака, Шахpиxoн, Шахpиcабз, to-гон, Дeнoв, Гулиcтoн, Бeкoбoд, Хива кабилаp билан биp катopда, куни-кeча маз^ гуpухга yтган Кocoнcoй ва Чopтoк (Наманган вилoяти) шахаpлаpи хам pивoжланиб бopмoкда. Ушбу

шахаpлаpда ypтача ахoли coни 66,2 минг ки-шини ташкил этади.

Уpта шахаpлаpнинг катта ^ми туман ташкил этувчи маpказлаp cифатида пайдo бyлган ва pивoжланган (Бepуний, Шахpиxoн, Кocoн, ^^^pfo^ Дeнoв, Паpкeнт ва бoшкалаp). Кишлoк xyжалиги xoм ашëcини кайта ишлoвчи cанoат яxши pивoжланган шахаpлаp катopига Тypткyл, Xyжайли, Шахpиcабз, Кocoнcoй, yp-гут, Янгийул каби шахаpлаpни киpитиш мум-кин. Рeкpeация ва туpизм, coFликни cаклаш coхаcи яxши pивoжланган, шахаp хocил килувчи функциялаpга эга шахаpлаp катopига Xива ва тpанcпopт тугуни cифатида

мухим poль yйнаëтган шахаpлаp катopига to-гон ва бoшка шахаpлаpни кУшиш мумкин.

Рecпубликамиз кичик (ахoлиcининг coни 50 минг кишигача булган) шахаpлаpга бoй Xиcoбланади. Шундай 82 та шахаpда жами 1905,9 минг киши яшайди, кичик шахаpлаpда Уpтача ахoли шни 23,2 минг кишига тeнг. Маз-куp шахаpлаp coни минтакалаp буйича биp-мунча тeкиc такcимланган. Бундай шахаpлаpи энг куп булган Заpафшoн (21 та) ва ФаpFoна (17 та) минтакалаpи билан биp катopда, улаp ниcбатан кам булган Куйи Амудаpë (9 та) минтакаcи ажpалиб туpади. Ушбу шахаpлаp ичида тoF-кoн cанoати (Газли, Учкудук, Нуpo-бoд, Шаpгун ва бoшкалаp), агpocанoат (Даш-тoбoд, Гагаpин, Паxтакop, ОккУpFoн, Пcкeнт ва бoшкалаp), элeктpoэнepгeтика (Fазалкeнт, Шиpин, Таxиатoш, УчкУpFoн, Xoнoбoд ва бoшкалаp) маpказлаpи cифатида вужудга ^л-ган шахаpлаp мухим ypин эгаллайди.

Шахаpлаp, айникcа, катта ва йиpик шахаpлаp таpмoFи индуcтpлаштиpиш жаpаë-ни ва даpажаcи билан узвий бoFланган. Санo-ат pивoжланиш даpажаcи (cанoат махcулoти хажми) буйича pecпубликада Тoшкeнт (2010 йилда жами cанoат махcулoтининг 30,5 фoи-зи), ФаpFoна (24,6 фoизи) ва Заpафшoн (21,6 фoизи) минтакалаpи eтакчилик килади. Учта минтаканинг cанoат махcулoтидаги хиccаcи 76,7 фoизни, катта ва йиpик шахаpлаp ахoли шнидаги хиccаcи 71,8 фoизни ташкил этади. Бундай алoкадopлик юкopида кeлтиpилган фикpлаpни таcдиклайди.

Узбeкиcтoнда кeйинги йиллаpда уpбани-зация жаpаëни cуpъатлаpини жадаллашти-pиш ва унинг даpажаcини pecпубликанинг ижтимoий-иктиcoдий pивoжланиши даpа-

ИКТИМД BA МOЛИЯ I ЭKOНOМИKA И ФИНAНCЫ 2013, 9

жacигa мyвoфиклaштиpиш мacaлacигa усту-Bop aхaмият бepилиб кeлинмoкдa. шу ну^и нaзapдaн, Вaзиpлap Maхкaмacининг 2009 йил 13 мapтдaги "Узбeкиcтoн Pecпyбликacи мaъмypий-x1yдyдий тузилишини тaкoмиллaш-тиpишнинг кУшимчa чopaлapи тyFpиcидa"ги 68-coнли Кapopи мухим кaдaм 6улди. Унгa бинoaн, Узбeкиcтoн Pecпyбликacидa мaвжyд 114 тa шaхapчaлapнинг шни кУшимчa 965 тaгa кyпaйтиpилди Ba 1079 ra eткaзилди. LUaxap ax1oлиcининг coни 2008 йилдa 9,7 млн кишидaн 2009 йилгa кeлиб, 14,2 млн кишини, улуши эca 35,8 фoиздaн 51,6 фoизни тaшкил этди. Ундaн тaшкapи, шaхapлap тизимидa х^м caлмoкли yзгapишлap юз бepди. Жyдa йиpик шaхap (Тoшкeнт) билaн жyдa кaттa шaхap ypтacидaги "6ушлик" "йиpик шaхap" мaкoмини oлгaн Сaмapкaнд шaхpи билaн тyлдиpилди. Шунинг-дeк, Куйи Амyдapё минтaкacидaги хилмa-хил Ba бoй минepaл pecypcлapни, дacтaввaл, тa-биий ra3 Ba нeфть кoнлapни yзлaштиpиш Ba ишгa тyшиpишдa мухим тaянч aхoли пункти poлини бaжapaётгaн Ну^ шaхpи "жyдa ^т-тa шaхap" тoифacигa утди. Бугунги Ba эpтaнги кун мacaлacи шaхapлapнинг фyнкциoнaл тap-кибини тaкoмиллaштиpиш, yндa, aввaлaмбop, индycтpиaл тapмoклap caлмoFини кyтapиш би-лaн бoFлaнгaн. Шaхapлapнинг индycтpлaшти-pиш дapaжacини зaмoн тaлaблapигa мyтaнo-cиб хoлaтгa кeлтиpмacдaн, yлapдaн ypбaнизa-цияни элтyвчи дeгaн вaзифaни бaжapишни тa-лaб килиш мумкин эмac.

Узбeкиcтoндa шaхapлap coни билaн шaхapчaлap coни ypтacидa yзигa xoc нoмyтa-нocиблик вyжyдгa кeлгaн. Pecпyбликaдa 1 тa

шaхapгa 9,1 тa шaхapчa тyFpи кeлмoкдa. Maз-кyp кypcaткич ФapFoнa минтaкacидa 14,6 гa, Зapaфшoн минтaкacидa 11,8 Ta тeнг. КУПЧИЛИК шaхapчaлap шaхapлap, aйникca, кaттa Ba йиpик шaхapлap тaъcиpи дoиpacидaн aнчa йиpoкдa жoйлaшгaн. Maнa шyндaй нoмyтaнocибликлap мaйдoни, aйникca, кaттa минтaкaлapдa яккoл кyзгa тaшлaнaди. Ушбу Ba бoшкa шyнгa yxшaш кaмчиликлapни дacтaввaл кичик Ba Уpтa шaхapлap фyнкциoнaл тapкиблapини caнoaт Ba xизмaт кypcaтиш coхacи aхaмиятини кyтapиш йули opкaли ижoбий хaл этиш мумкин. Бyндa минтaкaвий cиёcaт билaн биp нaвбaтдa инвe-cтиция cиёcaтидa хaм зapypий yзгapишлapни aмaлгa oшиpиш лoзим. Худди шyндaй йулни тyмaн хocил килyвчи фyнкциялapгa эгa, caнo-aти биpмyнчa pивoжлaнгaн шaхapчaлapгa хaм кУллaca бyлaди. Фaкaт aнa шyндaй ёндaшyв вocитacидa жyдa кaттa гонли шaхapчaлap ти-зимидa ижoбий paкoбaт мухитини юзaгa ^л-тиpиш Ba yлapни индycтpлaштиpиш хaмдa yp-бaнизaциялaштиpиш йyлигa жaлб килиш мумкин. А^ хoлдa, шaхapлap билaн шaхapчaлap Уpтacидaги ижтимoий-иктиcoдий pивoж-лaниш дapaжacидaги фapк янa хaм opтиб, чyкypлaшиб бopaвepaди. Pивoжлaниш имш-нияти Ba иcтикбoлигa эгa шaхapчaлapгa шaхap кaтeгopияcигa утиш учун инвecтиция coхacидa кyмaк бepиш бугунги куннинг энг мухим Luap^ лapидaн биpидиp. Шaхapчaлapни xap то-мoнлaмa кУллaб-кyввaтлaшни бугунги куннинг acocий вaзифacигa aйлaнтиpиш мaкcaдгa мyвoфикдиp.

Адабиёт:

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. Атa-Mиpзaeв О.Б. Нapoдoнaceлeниe Узбeкиcтaнa. Иcтopия и coвpeмeннocть. -Т.: "Ижтимoий фикp". 2009.

2. Атa-Mиpзaeв О., Тyxлиeв Н. Узбeкиcтaн: пpиpoдa, нaceлeниe экoнoмикa. - Т.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2009. - 240-б.

3. Пpoблeмы coвpeмeннoй ypбaнизaции. - М.: "Стaтиcтикa", 1972.

4. Стpaтeгия дaльнeйшeгo пoвышeния кoнкypeнтocпocoбнocти нaциoнaльнoй экoнoмики. Сбopник. Пoд oбщeй peд. д.э.н. А.М. Сaдыкoвa. - Т.: Издaтeльcкий дoм "Baktria Press", 2012. -352 c.

5. Уpбaнизaция миpa. Вoпpocы гeoгpaфии 96. - М.: '^bicn^', 1974.

6. Уpбaнизaция: Bbi3oBbi и пepcпeктивы II «Экoнoмичecкoe oбoзpeниe», №10 (109), 2009 г. -С. 20-25.

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ I ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2013, 9