Научная статья на тему 'Удосконалення технології плодоовочевих компотів'

Удосконалення технології плодоовочевих компотів Текст научной статьи по специальности «Прочие сельскохозяйственные науки»

CC BY
96
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
технологічна схема / компот / рецептура / червоний солодкий перець / виноград / якість / хімічний склад / харчова цінність / вітаміни. / technological scheme / compote / recipe / red bell pepper / grapes / quality / chemical composition / nutritional value / vitamins.

Аннотация научной статьи по прочим сельскохозяйственным наукам, автор научной работы — О. В. Стоянова, К. В. Зубкова, К. Н. Злотнікова

У даній роботі розглянута проблема підвищення якості плодоовочевих компотів. Виконано аналіз останніх досліджень і публікацій для вивчення сучасного стану виробництва компотів та визначено перспективні напрямки виробництва компотів підвищеної якості. Запропоновано новий спосіб підвищення харчової цінності компотів з винограду. Метою дослідження є підвищення якості виноградного компоту за рахунок рецептурних особливостей інгредієнтів та обґрунтування вибору плодоовочевої сировини. Запропоновано рецептуру виготовлення нового виду плодоовочевих консервів «Компот із перчинкою», що містять червоний солодкий перець (фарширований виноградом), гвоздику, воду і цукор. В дослідженнях розроблена оптимальна рецептура з метою зменшення масових витрат цукру та сировини. Використовувалися сировина: сорт винограду – Кишмиш 342 та сорти червоного солодкого перцю – Лада, Самоцвіт. Наведено результати досліджень щодо удосконалення технологічної схеми виробництва компотів на основі червоного солодкого перцю і винограду. Обґрунтовані основні технологічні процеси: транспортування, приймання, зберігання, миття, інспекція і сортування, відділення гребнів й плодоніжок, інспекція, миття, бланшування, охолодження, фарширування, укладання, заливання сиропом, закупорювання, стерилізація і охолодження, оформлення готової продукції. складське зберігання. Досліджено вплив терміну зберігання на якість сировини і готової продукції (після 3 місяців і 9 місяців) за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Із фізико-хімічних показників в сировині і готовій продукції визначено: вміст розчинних сухих речовин рефрактометричним методом; загальний вміст органічних кислот – титруванням; рН середовища – потенціометричним методом; вміст нітратів – іонометричним методом. Для визначення біологічної цінності досліджено вміст аскорбінової кислоти (вітаміну С) йодометричним методом. Проведена експериментальна оцінка нового виду плодоовочевих консервів з метою визначення комплексного показника якості. Наведені значення рецептури консервів за виробничими умовами, які рекомендовані для впровадження на переробних підприємствах Проведена робота свідчить про доцільність виготовлення нових видів плодоовочевих консервів, в яких за рахунок інгредієнтів збільшена харчова цінність та поліпшені органолептичні показники. Дослідження показали перспективність використання сировини для виробництва купажованих компотів. Проведений комплекс досліджень було покладено в основу розробки проекту нормативно – технологічної документації

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES OF VEGETABLE-FRUIT COMPOTES

In this work the problem of improving the quality of fruit and vegetable compotes is considered. Recent research and publications have been analyzed to study the current state of compote production and identified promising areas for the production of high quality compotes. The aim of the study is to improve the quality of grape compote due to the recipe characteristics of the ingredients and justify the choice of fruit and vegetable raw materials. The recipe for the production of a new kind of fruit and vegetable preserves "Compote with peppercorn" containing red bell pepper (stuffed with grapes), cloves, water and sugar is offered. Research has developed optimal formulations to reduce the mass consumption of sugar and raw materials. Raw materials were used: Grape varieties Kishmish 342 and varieties of red bell pepper Lada, Gem. Results of researches on improvement of technological scheme of production of compotes on the basis of red bell pepper and grapes are presented. The basic technological processes are substantiated: transportation, acceptance, storage, washing, inspection and sorting, separation of combs and peduncles, inspection, washing, blanching, cooling, stuffing, laying, pouring syrup, corking, sterilization and cooling, registration of finished products. warehousing. The effect of shelf life on the quality of raw materials and finished products (after 3 months and 9 months) by organoleptic and physicochemical parameters was investigated. From the physicochemical indicators in raw materials and finished products determined: the content of soluble solids by refract metric method; total organic acid content by titration; pH medium potentiometric method; nitrate content by ion metric method. The content of ascorbic acid (vitamin C) by iodometric method was investigated to determine the biological value. An experimental evaluation of a new type of fruit and vegetable canned food was conducted in order to determine a comprehensive quality index. Presented values of preserves according to production conditions, which are recommended for introduction at processing enterprise. The work done shows the feasibility of producing new types of fruit and vegetable canned food, which due to the ingredients increased nutritional value and improved organoleptic characteristics. Studies have shown the promising use of raw materials for the production of blended compotes. The complex of researches carried out was the basis for the development of the draft regulatory and technological documentation

Текст научной работы на тему «Удосконалення технології плодоовочевих компотів»

ТЕХНОЛОГ1Я ЛЕГКО1 I ХАРЧОВО1 ПРОМИСЛОВОСТ1

УДК 635.1/663.952.031

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГИ ПЛОДООВОЧЕВИХ КОМПОТ1В

У данш роботI розглянута проблема тдвищення якостг плодоовочевих компотгв. Виконано анализ останнгх дослгджень I публтацт для вивчення сучасного стану виробництва компотгв та визначено перспективн напрямки виробництва компотгв п1двищено1 якостг. Запропоновано новий споаб пгдвищення харчово'1 цтностг компотгв з винограду. Метою досл1дження е пгдвищення якостг виноградного компоту за рахунок рецептурних особливостей тгредгентгв та обтрунтування вибору плодоовочево'1 сировини. Запропоновано рецептуру виготовлення нового виду плодоовочевих консерв1в «Компот 1з перчинкою», що м1стять червоний солодкий перець (фарширований виноградом), гвоздику, воду I цукор. В дослгдженнях розроблена оптимальна рецептура з метою зменшення масових витрат цукру та сировини. Використовувалися сировина: сорт винограду - Кишмиш 342 та сорти червоного солодкого перцю - Лада, Самоцвт. Наведено результати дослгджень щодо удосконалення технолог1чно'1 схеми виробництва компотгв на основI червоного солодкого перцю I винограду. Обтрунтоваш основнг технологгчнг процеси: транспортування, приймання, зберггання, миття, ¡нспекцгя I сортування, в1дд1лення гребнгв й плодотжок, ¡нспекцгя, миття, бланшування, охолодження, фарширування, укладання, заливання сиропом, закупорювання, стерилгзацгя I охолодження, оформлення готовоI продукцИ. складське зберггання. Досл1джено вплив термту зберггання на яюсть сировини I готовоI продукцИ (тсля 3 м1сящв I 9 мгсяцгв) за органолептичними та фгзико-хгмгчними показниками. 1з фгзико-хгмгчних показнитв в сировинг I готовт продукцИ визначено: вмгст розчинних сухих речовин рефрактометричним методом; загальний вмгст орган1чних кислот - титруванням; рН - середовища -потенцгометричним методом; вмгст нтратгв - Iонометричним методом. Для визначення бюлог1чно1 цгнностг дослгджено вмгст аскорбтовог кислоти (втамту С) йодометричним методом. Проведена експериментальна оцтка нового виду плодоовочевих консерв1в з метою визначення комплексного показника якостг. НаведенI значення рецептури консерв1в за виробничими умовами, як рекомендованI для впровадження на переробних пгдприемствах Проведена робота свгдчить про доцшьтсть виготовлення нових вид1в плодоовочевих консерв1в, в яких за рахунок тгредгентгв збшьшена харчова цгнтсть та полгпшенг органолептичнг показники. Дослгдження показали перспективнгсть використання сировини для виробництва купажованих компотгв. Проведений комплекс дослгджень було покладено в основу розробки проекту нормативно - технолог1чног документаци

КлючовI слова: технологгчна схема, компот, рецептура, червоний солодкий перець, виноград, яюсть, хгмгчний склад, харчова цгннгсть, втамгни.

О.В. СТОЯНОВА

Херсонский национальный технический университет

ORCID: 0000-0002-6479-5936 К.В. ЗУБКОВА

Херсонский национальный технический университет

ORCID: 0000-0002-8672-0855 К.Н. ЗЛОТНИКОВА

Херсонский национальный технический университет

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОДООВОЩНЫХ КОМПОТОВ

В данной работе рассмотрена проблема повышения качества плодоовощных компотов. Выполнен анализ последних исследований и публикаций для изучения современного состояния производства компотов и определены перспективные направления производства компотов повышенного качества Предложен новый способ повышения пищевой ценности компотов из винограда. Целью исследования является повышение качества виноградного компота за счет рецептурных особенностей ингредиентов и обоснование выбора плодоовощного сырья. Предложено рецептуру изготовления нового вида плодоовощных консервов «Компот из перчинкой», содержащие красный сладкий перец (фаршированный виноградом), гвоздику, воду и сахар. В исследованиях разработаны оптимальная рецептуры с целью уменьшения массовых расходов сахара и сырья. Ипользовалось сырье: сорт винограда - Кишмиш 342, и сорта красного сладкого перца - Лада, Самоцвет. Приведены результаты исследований по совершенствованию технологической схемы производства компотов на основе красного сладкого перца и винограда. Обоснованы основные технологические процессы: транспортировка, прием, хранение, мойка, инспекция и сортировки, отделения гребней и плодоножек, инспекция, мытья, бланширования, охлаждения, фаршування, заключения, заливки сиропом, укупорки, стерилизация и охлаждение, оформление готовой продукции. складское хранение. Исследовано влияние срока хранения на качество сырья и готовой продукции (после 3 месяцев и 9 месяцев) по органолептическим и физико-химическим показателям. С физико-химических показателей в сырье и готовой продукции определены: содержание растворимых сухих веществ рефрактометричним методом; общее содержание органических кислот -титрованием; рН - среды - потенциометрическим методом; содержание нитратов - ионометричного методом. Для определения биологической ценности исследовано содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) йодометричним методом. Проведена экспериментальная оценка нового вида плодоовощных консервов с целью определения комплексного показателя качества. Приведенные значения рецептуры консервов по производственным условиям, которые рекомендованы для внедрения на перерабатывающих предприятиях Проведенная работа свидетельствует о целесообразности изготовления новых видов плодоовощных консервов, в которых за счет ингредиентов увеличена пищевая ценность и улучшенные органолептические показатели. Исследования показали перспективность использования сырья для производства купажированных компотов. Проведенный комплекс исследований положены в основу разработки проекта нормативно - технологической документации.

Ключевые слова: технологическая схема, компот, рецептура, красный сладкий перец, виноград, качество, химический состав, пищевая ценность, витамины.

O.V. STOIANOVA

Kherson National Technical University

ORCID: 0000-0002-6479-5936 K.V. ZUBKOVA

Kherson National Technical University

ORCID: 0000-0002-8672-0855 K.N. ZLOTNIKOVA

Kherson National Technical University

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES OF VEGETABLE-FRUIT COMPOTES

In this work the problem of improving the quality offruit and vegetable compotes is considered. Recent research and publications have been analyzed to study the current state of compote production and identified promising areas for the production of high quality compotes. The aim of the study is to improve the quality of grape compote due to the recipe characteristics of the ingredients and justify the choice of fruit and vegetable raw materials. The recipe for the production of a new kind of fruit and vegetable preserves "Compote with peppercorn" containing red bell pepper (stuffed with grapes), cloves, water and sugar is offered. Research has developed optimal formulations to reduce the mass consumption of sugar and raw materials. Raw materials

were used: Grape varieties - Kishmish 342 and varieties of red bell pepper - Lada, Gem. Results of researches on improvement of technological scheme of production of compotes on the basis of red bell pepper and grapes are presented. The basic technological processes are substantiated: transportation, acceptance, storage, washing, inspection and sorting, separation of combs and peduncles, inspection, washing, blanching, cooling, stuffing, laying, pouring syrup, corking, sterilization and cooling, registration of finished products. warehousing. The effect of shelf life on the quality of raw materials and finished products (after 3 months and 9 months) by organoleptic and physicochemical parameters was investigated. From the physicochemical indicators in raw materials and finished products determined: the content of soluble solids by refract metric method; total organic acid content by titration; pH - medium - potentiometric method; nitrate content by ion metric method. The content of ascorbic acid (vitamin C) by iodometric method was investigated to determine the biological value. An experimental evaluation of a new type of fruit and vegetable canned food was conducted in order to determine a comprehensive quality index. Presented values of preserves according to production conditions, which are recommended for introduction at processing enterprise. The work done shows the feasibility of producing new types offruit and vegetable canned food, which due to the ingredients increased nutritional value and improved organoleptic characteristics. Studies have shown the promising use of raw materials for the production of blended compotes. The complex of researches carried out was the basis for the development of the draft regulatory and technological documentation

Keywords: technological scheme, compote, recipe, red bell pepper, grapes, quality, chemical composition, nutritional value, vitamins.

Постановка проблеми

Переробка плодоовочево1 продукци дозволяе компенсувати дефщит св1жих овочiв i фрукттв в осшньо-зимовий перюд i забезпечити рацюнальне i бшьш рiвномiрне харчування населения протягом року. Попит на консервоваш овочi та фрукти в Укршт стабшьно зростае: за останш п'ять рошв структура споживання плодоовочевих консервiв в державi збшьшилася втрич^ а в деяких мютах обсяги досягають двох третин вщ загального споживання. Найб№шу частку у структурi плодово-ягодного виробництва за остант роки в Укршт займае виробництво винограду та яблук. Згвдно з офщшними даними, експорт плодiв, япд i винограду з Укра!ни в 2017-2018 рр. коливався на рiвнi 283-291 тис. т, що складало всього приблизно 12% вщ !х виробництва в кра!ш [1]. 1ндекс промислово! продукци в Херсонськiй обласп у сiчнi-лютому 2019 р. (порiвняно з сiчнем-лютим 2018 р.) становив 103,6%, по Украш - 97,5%. За тдсумками 2018 року Херсонська область е одним iз лiдерiв серед регiонiв Украш з виробництва овочiв (1 мiсце), а плодiв та япд (16 мiсце) [2]. Херсонщина зi сво!ми сприятливими ктматичними умовами та iнвестицiйним потенцiалом мае ресурси i може нарощувати альськогосподарське виробництво для стрiмкого збiльшення обсягу виробництва, тим самим забезпечувати зростаючу власну потребу у сiльськогосподарськiй продукци, тому питання щодо розроблення ново! шновацшно! продукци е актуальним для переробних плодоовочевих шдприемств, запровадження яких виршуе поставленi цiлi ефективного розвитку щдприемства, забезпечуе його конкурентнi переваги та гарантуе високу якiсть, еколопчшсть та безпеку споживання харчових продукпв. Позитивне вирiшения названих питань сприятиме загальнiй стабшзаци галузi переробки плодiв та ягiд, l! комплексному розвитку та модершзаци технологiй, сталому нарощуванню обсягiв виробництва плодiв i япд, тдвищенню експортного потенцiалу.

Характеризуючи сучасний стан плодово-япдного виробництва в Херсонськш областi необхвдно визначити наступнi передумови для перспективного розвитку ще1 галузг розширення сировинно1 бази на основi сучасних сортiв; оснащення переробних шдприемств сучасними технолопчним лiнiями; розвиток мереж роздрiбних пiдприемств торгiвлi i вдосконалення схем логiстики; наявнiсть iнновацiйних розробок у науково-дослщних установах, використання яких у промисловому виробництвi дозволить забезпечити конкурентоспроможшсть галузi на свiтовому ринку плодояпдно1 продукцil .

Аналiз останшх дослiджень i публiкацiй

Науковi роботи, яш присвяченi дослiдженню якостi фруктових сошв i компотiв показали можливють використання в рецептурах овочево1 сировини [3-6]. Спостерiгаеться тенденцiя внесення екстракту ароматичне-смакових рослин у купажованi соки для збагачення !х терпеновими сполуками (лiналоолом, геранiолом, a-терпiнеолом), що мають квiтчасто-цитрусовi запахи i створюють тип ароматизованого напою. Дослщжено вмiст таких бюлопчно активних речовин, як вггамш С, кшротино1ди, фенольнi сполуки у деяких фруктово-овочевих компотах i нектарах та у свiжiй сировинi, що використовувалася для !х виготовлення.

Науковщ Шешеня С.К., Буевич Н.О. [4] виявили фруктовi добавки, що сприяють кращому зберiганню бiологiчно активних речовин у компотах i нектарах. Рекомендовано використовувати для збагачення гарбузовофруктових компопв вггамшом С, каротиноlдами та фенольними речовинами добавки плодiв облiпихи, кизилу, айви японсько1 (хеномелесу), а для збагачення кабачково-фруктових нектарiв вiтамiном С i фенольними речовинами - добавки плодiв порiчок, агрусу, вишнi.

Аналiз останшх дослщжень показав перспектившсть використання овочево-япдно! сировини для виробництва купажованих компотiв. Основними напрямками сучасних способiв виробництва компотiв е наступнi: комбшування в рецептурi рiзних компонентiв (плодiв та овочiв, овочiв та япд) з метою пвдвищення якiсних показнишв продукцп та розширення рiзноманiтностi компопв; отримання нового асортименту консервiв за рахунок пвдвищення харчово! й бюлопчно! цiнностi; формування асортименту консервiв функционального спрямування; розробка оптимально! рецептури та технологи з метою зменшення масових витрат цукру та сировини; модершзащя технологiчного обладнання та удосконалення технолопчних режимiв [3-7, 11].

Формулювання мети дослвдження Метою дослiдження е пвдвищення якостi виноградного компоту за рахунок рецептурних особливостей iнгредiентiв та обгрунтування вибору сировини. Основнi завдання дослщження:

1. здiйснити аналiз останнiх дослщжень i публiкацiй для вивчення сучасного стану виробництва компопв та визначити перспективш напрями виробництва компотiв шдвищено! якостi;

2. розробити рецептуру виноградного компоту з тдвищеною харчовою цшшстю;

3. провести експериментальну оцiнку нових видiв консервiв з метою визначення комплексного показника якостi (КПЯ).

Викладення основного матерiалу досл1дження Об'ектом дослщження е консерви з винограду та червоного солодкого перцю. Предметом дослщження е рецептура, сорти сировини (винограду та солодкого перцю), технолопчна схема, процеси виготовлення консервiв.

Сировина: виноград сорту - Кишмиш 342 та червоний солодкий перець сорпв - Лада, Самоцвгг.

Основнi технологiчнi процеси: транспортування, приймання, зберiгання, миття, сортування, вiддiлення гребнiв й плодонiжок, шспекщя, миття, бланшування, охолодження, фарширування, укладання, заливання сиропом, закупорювання, стерилiзацiя i охолодження, складське зберiгання.

Методи дослвдження - теоретичнi та експериментальнi. Теоретичними дослвдженнями е науковi методики визначення нормативних параметрiв якостi та безпечносп харчових продуктiв щодо удосконалення якосп плодоовочево! продукцп'. Експериментальнi дослвдження виконувалися за допомогою методики визначення органолептичних показник1в; iснуючих стандартних та сучасних фiзичних, хiмiчних, фiзико-хiмiчних, бiохiмiчних методiв анал1зу функцiонально-технологiчних i структурно-механiчних показнишв якосп та безпечностi готових консервiв (компотiв).

Таблиця 1

Хiмiчний склад червоного солодкого перцю [9]

Харчова цшшсть (г/100 г) Втамши (мг/100 г)

Л т о '53 '3 'а о « и 'из Вуглеводи Харчовi волокна и т о л с ' 53 ¡Г '53 а г р О а д о 03 Моно-, дисахариди а л о го Рч Рч .33 £ 03 С .33 £ 03 А .33 £ 03 В1 .33 £ 03 2 В .33 £ 03 В .33 £ 03 о\ В .33 £ 03 Е .33 £ 03

26,6 1,3 5,7 1,4 0,1 91 5,2 0,6 1,0 250,0 2,0 0,1 0,08 0,5 0,1 7 0, 7

Мiнеральнi речовини

Макроелементи (мг/100 г) Мiкроелементи (мг/100 г)

Са На к Р С1 Ее 2п Си

8 11 19 163 16 19 0,6 0,44 0,10

1з фiзико-хiмiчних показнишв в сировиш i готовiй продукци визначено: вмiст розчинних сухих речовин рефрактометричним методом; загальний вмiст органiчних кислот - титруванням; рН-середовища - потенцiометричним методом; вмют нiтратiв - iонометричним методом. Для визначення бюлопчно! цiнностi дослвджено вмiст вiтамiну С йодометричним методом.

Для приготування компоту використовуються пльки свiжi плоди та ягоди правильно! форми, що мають добрий смак i аромат. Вони повиннi бути стиглими, здоровими i вiдповiдати вимогам дшчих стандартiв або технiчних вимог.

Червоний солодкий перець. Рослина амейства пасльонових. Завдяки багатому хiмiчному складу цей овоч нормалiзуe роботу внутршшх органiв i бере участь у багатьох важливих процесах. У ньому мiститься велика кiлькiсть лiкопiну - речовини, здатно! очищати органiзм ввд токсинiв i запобiгати руйнування клггин. У табл. 1 наведенi середш значения хiмiчного складу червоного солодкого перцю.

Виноград сорту Кишмиш - це дуже солодкий сорт винограду з дрiбними ягодами i без насшня. 1снуе величезна к1льк1сть рiзновидiв кишмишу - бiлий (зеленуватого кольору), рожевий, червоний i чорний (фюлетовий) виноград. Стиглi ягоди кишмишу е джерелом вiтамiнiв, фолiевоl кислоти, легко засвоюваних цу^в, клiтковини, оргаиiчних кислот (винно!, яблучно!, лимонно! та бурштиново!), мiнеральних речовин (калш, кальцiю, магшю, натрiю, фосфору, нiкелю, марганцю, мол1бдену та iн.) i ефiрних олш. Крiм аскорбшово! кислоти в достатнш кiлькостi в ньому мiститься хлорофш, який бере безпосередню участь в обмшних процесах, що вiдбуваються в оргашзм^ пiдтримуе iмунiтет, а також вiдповiдае за регенерацiю тканин. У табл. 2 наведет середш значення хiмiчного складу винограду сорту Кишмиш.

Таблиця 2

Хiмiчний склад винограду Кишмиш [9]_

Вода, г Моно-, дисахариди, г Зола, г Оргашчш кислоти, г Жирш кислоти, г Клгтковина, г

80,5 18,0 0,5 1,6 1,6 2,3

Вггамши

Вмкт в 100 г продукту В1, мг В2, мг В3, мг В5, мг В6, мг В9, мг С, мг

Виноград Кишмиш 0,07 0,07 0,188 0,05 0,086 0,002 10,8

Мшеральш речовини

Вмiст в 100 г продукту Кальцш, мг Калш, мг Зал1зо, мг Цинк, мг Магнш, мг Фосфор, мг

Виноград кишмиш 10,00 191,00 0,36 0,07 55,00 20,0

Опис технолопчно! схеми. Виноград, що транспортуеться на завод у контейнерах, вивантажують електротельфером. Виноград миють у вентиляторнш мийнiй машиш, далi iнспектують. Пiсля шспекцп виноград надходить у валковий гребеневiддiльник марки ВГД-20, де ввдбуваеться вiдокремления гребшв вiд грон винограду. 1з гребеневщдшьника ягоди винограду потрапляють на сортувально-шспекцшний конвеер М2-ТС1. Для бланшування винограду парою застосовують бланшувачi типу БПК при температурi 800С протягом 2-3 хв.

Червоний солодкий перець. За допомогою опрокидувача (А9-КРД) червоний солодкий перець з контейнера завантажуеться в мийну машину (КУМ-1) для миття. Чистий перець надходить на роликовий шспекцшний транспортер (ХТО), на якому плоди сортують за кольором i сортом. Пiсля сортування i миття у перцю вирiзають плодонiжку з насшною камерою. Очистка перцю здшснюеться на автоматi для очищення перцю РЗ-КЧБ. Шсля очищення перець миють в барабаннш машинi. Очищений перець надходить до стрiчкового бланшувача, де обробляеться парою протягом 1 -2 хв, попм охолоджують пiд

холодною води або в самому бланшувачг Бланшований i охолоджений перець передають на транспортер для фарширування. Фарширований перець укладають в банки емшстю 1дм3, додають гвоздику та наповнюють сиропом.

Приготування сиропу. Цукор-пiсок розчиняють у водi при кип'ятiннi. Для освилення цукрового сиропу додають харчово! альбумiн (4 г на 100 кг цукру) або яечний бiлок. При на^ванш бiлок згортаеться i спливае у виглядi пiни, захоплюючи з собою дрiбнi домiшки, як1 мiстяться в цукр^ Пiну видаляють, а сироп фшьтрують через щiльну тканину. Готовий сироп повинен бути прозорим, без мехашчних домiшок.

Фасованi в банки (перець з виноградом) вщразу ж заливають гарячим цукровим сиропом на автоматичних наповнювачах, при температурi 40-55°С, щоб запобiгти розтрiскуванню винограду. Шсля заливки сиропом банки закупорюють. Далi герметично закупоренi консерви надходять на стерил1защю при 1000С протягом 12-15 хв в автоклавах при тиску 120 МПа [8]. Пiсля охолодження консерви вiдвантажують на склад для оформлення та збертання готово! продукцп.

Авторами запропоновано рецептуру виготовлення нового виду консервiв «Компот iз перчинкою», що мiстять солодкий перець (фарширований виноградом), гвоздику, воду i цукор. У табл. 3 наведенi значення рецептури консервiв за лабораторними i виробничими умовами.

Таблиця 3

Рецептура консервiв «Компот iз перчинкою»_

Лабораторш умови Виробничi умови

Сировина i допом1жш матерiали Кшьшсть, г Рецептура на 1000 кг

Перець 1050 350

Виноград 900 300

Цукор 600 200

Вода 400 133

Гвоздика 50 17

Всього 3000 1000

Розрахунок норм витрат сировини i матерiалiв виконуеться на основi рецептури i норм вiдходiв та витрат. У табл. 4 наведено рецептура консервiв «Компот iз перчинкою».

Таблиця 4

Найменування сировини та матерiалiв Рецептура

Кг/т Кг/тоб

Перець солодкий Виноград Гвоздика 350 300 17 126 108 6,12

Цукровий сироп 30% В тому числ1 Цукор 333 99,9 119,88 35,96

Всього 1000 360

Досл1джено вплив термшу зберiгання на як1сть сировини i готово! продукцi! (пiсля 3 мюящв i 9 мiсяцiв зберiгання) за органолептичними та фiзико-хiмiчними показниками. Фiзико-хiмiчнi показники консервiв «Компот iз перчинкою» (проведет за методиками зпдно з ДСТУ 8402:2015, ДСТУ 4957:2018 та ш.) представлеш у таблицi Фiзико-хiмiчнi показники консервiв «Перець iз перчинкою» представлеш у табл. 5.

В робот було дослвджено вмiст нпрапв у св1жш сировинi зпдно з ДСТУ 4948:2008 та отримано наступш результати: перець солодкий - 80 мг/кг (допустимий вмiст - 200 мг/кг); виноград - 25 мг/кг (допустимий вмiст - 60 мг/кг).

Таблиця 5

Фiзико-хiмiчнi показники якосп консерв1в «Перець i3 перчинкою»_

Найменування показника В консервах

3 шс. 9 шс.

Маса нетто, г 1000

Сух1 речовини, % 18,0% 18,5%

рН 4,5 4,4

Титрована кислотшсть, % 0,23 0,21

Вмют вггам^ С, мг/100 г 36,3 35,1

Удосконалення асортименту KOHcepBiB (компопв) шляхом подбору сировинних компонента (червоного солодкого перцю та винограду) за !х хiмiчним складом, забезпечуе ввдповвдне рН (не менше 4,2), що в свою чергу дозволяе консервування без внесения кислоти та забезпечуе максимальне збереження бюлопчно! цiнностi готового продукту. За результатами дослвдження нових видiв консервiв «Компот iз перчинкою» згiдно з методикою визначення активно! кислотностi (потенцюметричним методом), було отримано наступнi значения рН: тсля 3-х мiсяцiв збер^ання - 4,5; пiсля 9 мюящв зберiгания - 4,4.

Висновки

1. Авторами розроблено технолопчну схему виробництва нових видiв консервiв («Компот iз перчинкою»), яка дозволяе отримати готовий продукт високо! якостi. Проведена робота сввдчить про доцiльнiсть виготовлення нових видiв консервiв, в яких за рахунок iнгредiентiв збiльшена харчова цшшсть та полiпшенi оргаиолептичнi показники.

2. Проведений комплекс дослвджень було покладено в основу розробки проекту нормативно-теxнологiчно! документацп i отримано патент № 126116 (Укра!на) МПК A23L19/00 Консерви «Компот iз перчинкою» [10]. Новий вид консервiв може бути рекомендований у виробництво, який забезпечуе конкурентш переваги та гарантуе високу якiсть продукци.

Список використаноТ л^ератури

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. Мартинюк А. Сучасний стан оргашчного виробництва в Укра!нi. Сшьськогосподарська та ресурсна економiка: М1жнародний науковий електронний журнал, 2017. 3 (4). [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://are-journal.com/are/article/view/139/134

2. Головне управлшня статистики у Херсонськш областi [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //www.ks.ukrstat.gov.ua

3. Токар А.Ю. Комб^вання овочево-фруктово! рецептурно! композицп для отримання високояшсно! продукцй/ А.Ю Токар., Л.Ю. Матенчук, З.М. Харченко // Схвдно-£вропейський журнал передових технологш / Випуск 4, № 11 (94) .- 2018.- С.55-60. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140078

4. Шешеня С.К. Способи збагачення бюлопчно активними речовинами овочевих компопв i нега^в/ С.К. Шешеня, Н.О. Буевич //Вюник Полтавсько! державно! аграрно! академй' .- № 3 , 2010.- С.72-75.

5. Патент 77165 (Укра!на) МПКА23В 7/00. Споаб виготовлення овочеплодових сок1в з покращенним ароматом./ А.Ю. Токар, Л.Ю. Матенчук. Заявл. 27.09.2012; опубл. 25.01.2013, Бюл.№ 2.

6. Патент 81088 (Укра!на) МПК А23В/7006. Спосiб виробництва кабачково -аличевих консервiв/ Орлова Н. Я., Кузьменко I. О. Заявл.21.11.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл.№ 12.

7. Мазуренко, 1.К. Науковi основи збереження харчово! та бiологiчно! цiнностi сировини за технолопями отримання консервованих продуктiв / 1.К. Мазуренко, Л.Ю. Фiлiпова, Н.А. Ракуленко // Як1сть i безпека харчових продукпв: зб. тез доп. М1жн. наук.-техн. конф. - К.: НУХТ, 2013. - С. 170.

8. Справочник по производству консервов т.4. Консервы из растительного сырья / Под ред. В.И.Рогачева. - М.: Пищевая промышленность, 1974. - с. 356-357.

9. Омахша Г.О. Бюлопчно активш речовини в харчових технолопях : тдручник / Г.О. Омахша, Н.О. Стеценко, Н.В. Науменко. - Ки!в : НУХТ, 2016. - 455 с.

10. Патент 126116 (Укра!на) МПК A23L19/00 Консерви «Компот iз перчинкою» / Короленко В.О., Стоянова О. В., Злотшкова К.Н., Трайно Д.О. Заявл. 13.12.17; опубл. 11.06.18. Бюл .№ 11.

11. Елисеева С. А., Куткина М. Н., Котова Н. П. Совершенствование технологии и расширение ассортимента продукции из овощей для индустрии питания // Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. № 6 (48). С. 65-67. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140078

References

1. Martunyuk, А.. Suchasnyy stan orhanichnoho vyrobnytstva v Ukrayini. [Current state of organic productionin Ukraine]. Silskohospodarska ta resursna ekonomika: Mizhnarodnyy naukovyy elektronnyy zhurnal, [Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal], 2017. 3 (4). Available at: http://are-journal.com/are/article/view/139/134

2. Kherson Oblast Statistics Office . Available at:: http: //www.ks.ukrstat.gov.ua

3. Tokar A.Yu., Matenchuk L Yu., Kharchenko Z.M. Kombinuvannya ovochevo-fruktovoyi retsepturnoyi kompozytsiyi dlya otrymannya vysokoyakisnoyi produktsiyi [Combination of vegetable and fruit recipe composition to obtain high quality products] Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018, VOL 4, NO 11 (94) p.55-60. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140078

4. Sheshenya S.K, Buyevych N.O. Sposoby zbahachennya biolohichno aktyvnymy rechovynamy ovochevykh kompotiv i nektariv [Methods of enrichment of biologically active substances with vegetable compotes and nectars]. Visnyk Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi [Visnyk of Poltava State Agrarian Academy], 2010, no.3, pp. 72-75.

5. Tokar A. Yu. Matenchuk L.Yu. Method of making vegetable juice with improved aroma. Patent UA, no. 77165, 2013.

6. Orlova N. Ya., Kuzmenko I.O. Method of production of courgette-and-prune canned food. Patent UA, no. 81088, 2013.

7. Mazurenko IK, Filippova LYu, Rakulenko NA.. Scientific bases of preservation of nutritional and biological value of raw materials by technologies of production of canned foods. Anotatsii dopovidei Mizhn. nauk.-tehn. konf.. "Yakist' i bezpeka harchovih produktiv» [Abstracts of Int. Sci.- tehn. Conf. «Food quality and safety»]. Kyiv. NUHT, 2013, p. 170.

8. Handbook of Canned Foods Vol. 4. Canned Vegetables / Ed. VI Rogacheva. - M .: Food industry, 1974. 450 p.

9. Simakhina G.O. , Stetsenko N.O, Naumenko N.V. Biologically active substances in food technology: a textbook . Kiev,NUKHT, 2016. 455 p.

10. Korolenko V.A, Stoianova O.V, Zlotnikova K.N, Trayno D.O. Canned compote with peppercorns. Patent UA, no. 126116, 2018.

11. Yeliseyeva S. A., Kutkina M. N., Kotova N. P. Sovershenstvovaniye tekhnologii i rasshireniye assortimenta produktsii iz ovoshchey dlya industrii pitaniya [Improving the technology and expanding the range of vegetable products for the food industry]. Mezhdunarodniy nauchno-issledovatel'skiy zhurna [International Research Journal], 2016. no. 6 (48), pp. 65-67. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140078

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.