Научная статья на тему 'Теоретичні аспекти розвитку конкуренції в торгівлі'

Теоретичні аспекти розвитку конкуренції в торгівлі Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
23
28
Поделиться
Ключевые слова
конкуренція / галузева та міжгалузева конкуренція / торгівля / конкурентоспроможність / чинники конкурентоспроможності

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — М. Г. Москва

Охарактеризовано різні підходи до визначення сутності поняття "конкуренція", виділено основні її форми. Визначено особливості конкурентних відносин у торгівлі. Розкрито сутність категорії "конкурентоспроможність підприємства", виділено її риси та чинники впливу. Встановлено, що конкурентоспроможність окремого торгового підприємства є одним із найважливіших показників його стану, на рівень якої впливає низка чинників як зовнішнього, так і внутрішнього впливу. Від рівня конкурентоспроможності підприємства залежать перспективи його подальшого розвитку, можливість досягнення стратегічних цілей та завдань.

Theoretical aspects of development of competition are in trade

The different going is described near determination of essence of concept "competition", its basic forms are selected. The features of competition relations are certain in trade. Essence of category is exposed "competitiveness of enterprise", its lines and factors of influencing are selected. It is set that a competitiveness of separate point-of-sale enterprise is one of major indexes of his state, on the level of which the row of factors of both external and internal, influence influences. From the level of competitiveness enterprises depend prospects of him subsequent development, possibility of achievement of strategic aims and tasks.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Теоретичні аспекти розвитку конкуренції в торгівлі»

Науковий iticiiiik- НЛТУ УкраТни. - 2009. - Вип. 19.11

УДК 339.137.2 Асист М.Г. Москва - Львiвський НУ ветеринарно!медицины

та бютехнологш iM. С.З. Гжицького

ТЕОРЕТИЧН1 АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦИ

В ТОРГ1ВЛ1

Охарактеризовано pi3Hi тдходи до визначення сутност поняття "конкуренщя", видiлено основш ii форми. Визначено особливостi конкурентних вщносин у торгiвлi. Розкрито сутшсть категорп "конкурентоспроможшсть тдприемства", видiлено i'i ри-си та чинники впливу. Встановлено, що конкурентоспроможнiсть окремого торгового тдприемства е одним i3 найважливiших показникiв його стану, на рiвень яко' впливае низка чинниюв як зовнiшнього, так i внутршнього впливу. Вiд рiвня конку-рентоспроможносп пiдприемства залежать перспективи його подальшого розвитку, можливiсть досягнення стратегiчних цшей та завдань.

Ключов1 слова: конкуренщя, галузева та мiжгалузева конкуренцiя, торпвля, конкурентоспроможнiсть, чинники конкурентоспроможностi.

Assist. M.G. Moskva - Lviv NU veterinary medicine and biotechnologies

named after S.Z. Gzhytskyj

Theoretical aspects of development of competition are in trade

The different going is described near determination of essence of concept "competition", its basic forms are selected. The features of competition relations are certain in trade. Essence of category is exposed "competitiveness of enterprise", its lines and factors of influencing are selected. It is set that a competitiveness of separate point-of-sale enterprise is one of major indexes of his state, on the level of which the row of factors of both external and internal, influence influences. From the level of competitiveness enterprises depend prospects of him subsequent development, possibility of achievement of strategic aims and tasks.

Keywords: competition, of a particular branch competition, trade, competitiveness, factors of competitiveness.

Постановка проблеми. Результатом реформування вггчизняно! систе-ми господарювання стало виникнення i формування конкуренци, яка е дина-м1чною формою розвитку сусшльства. Конкуренщя спонукае суб'екти д1яль-ност адаптуватися до потреб ринку, постшно рухатися й самовдосконалюва-тися, шукати методи ведення конкурентно'' боротьби.

Явище конкуренци та конкурентоспроможност дослщили таю вчеш, як I. Ансофф, А. Глухов, Котлер, Б. Олш, М. Портер, Ф.С. Хекшер та ш. Од-нак в Укра'ш щ питання ще не достатньо вивчеш внаслщок короткого перь оду ii функщонування. Зокрема, слабо дослщженим залишаеться явище конкуренци у торпвл1, вщсутш едиш термши та визначення, що призводить до непорозумшь i помилок у вивченш дослщжуваних явищ.

Методика виконання дослвдження. У дослщженш розглянуто р1зш тдходи до визначення категорш "конкуренщя" та "конкурентоспроможшсть". Охарактеризовано особливосл розвитку конкурентних вщносин у торпвл1 та видшено чинники конкурентоспроможност тдприемства.

Результати дослвдження. Слово "конкуренщя" латинського походжен-ня. Спочатку воно означало "бити разом". Однак тд час биу виникае почуття суперництва, тому шзтше це слово почали трактувати як "змагання, супер-ництво, боротьба за досягнення кращих результат1в" [1]. Визначаючи конку-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

4. Економжа, планування i управлiння галузi

205

ренцiю, економюти розглядають це поняття по-рiзному. Усе залежить вiд сту-пеня розвитку суспшьства, рiвня та характеру нацюнального ринку тощо.

Функцiонування на ринку конкуренци здшснюеться за наявностi двох умов: наявност велико! кiлькостi продавщв чи покупцiв; свободи для ринко-вих суб'ек^в у використаннi ресурЫв та оргашзаци власно! дiяльностi. У су-часнiй економiчнiй лiтературi видшяють такi форми конкуренци: досконала, монополютична, олiгополiстична, цiнова, нецiнова, чесна, нечесна, галузева, мiжгалузева та iн.

Галузева конкуренщя передбачае змагання окремих суб'еклв господа-рювання, якi дiють у межах одше! галузi у задоволенш потреб споживачiв та завоюваннi певно! частки на ринку. Мiжгалузева проявляеться у боротьбi за кращi умови одержання та використання ресурЫв i капiталу. Особливо гос-тро вона проявляеться на фшансовому ринку за можливють отримання кредиту та швестицш.

На нашу думку, з двох видiв конкуренци на бшьшу увагу заслуговуе галузева, оскiльки чинники за межами галузi мають вщносне значення. Найгрунтовшше дослiдження галузево! конкуренци здшснив професор Гар-вардсько! школи бiзнесу Майкл Портер. Вiн створив модель "п'яти сил конкуренци" i видiлив такi чинники галузево! конкуренци [2]: вплив iснуючих фiрм; загроза входження нових фiрм; загроза виробництва замшниюв; вплив покупцiв; вплив постачальниюв.

Для торгiвлi, на наш погляд, загрози виробництва замiнникiв майже немае. Адже торгове шдприемство зможе налагодити зв'язки з виробником товарiв-замiнникiв i розширити таким чином свш асортимент. Найбiльш не-безпечними е iншi чинники. Для нейтралiзацil шших чинникiв торговi тд-приемства використовують найрiзноманiтнiшi засоби, якi можуть проявляти-ся у формi змагання, боротьби та вшни (недобросовiсна конкуренцiя).

Формування конкурентних вщносин у торгiвлi мае низку характерних для галузi особливостей:

1. Пщприемства торпвл! зор!ентоват на територ1ально обмежений ринок, розм1ри якого залежать вщ мюця розташування тдприемства та його транспортно! доступность Ця особливють, з одного боку, зумовлюе пев-ну локальтсть конкурентно! боротьби, а з шшого - посилюе защкавле-тсть у перемоз!, оскшьки можливост переор!ентаци на шший регюналь-ний ринок обмежет та катталообтяжливь

2. Особливосп конкуренци в торпвл! зумовлет рентною перевагою. Т тдприемства, як розташоват у центр! великого мюта, де е велике скупчен-ня людей мають змогу отримати додаткову вигоду, н!ж та, як! знаходять-ся на околиц! мюта або за його межами.

3. Особливий характер конкуренци пов'язаний з виконанням торпвлею функц!й посередника м!ж виробником ! покупцем. Це зобов'язуе торгов! п!дприемства зд!йснювати анал!з, з одного боку, можливостей виробни-к!в, конкурентоспроможност! !х товар!в, а з шшого - запиив споживач!в ! структури платоспроможного попиту.

4. Результати конкурентно! боротьби тдприемств торпвл! передус!м виз-начаються конкурентоспроможн!стю товар!в, що ними реал!зуються. Тому основне значення для перемоги у конкурентнш боротьб! мають на так внутршт можливост! п!дприемства, як характер його взаемоди з ринком

206

Збiрник науково-технiчних праць

Науковий вкник НЛТУ УкраТни. - 2009. - Вип. 19.11

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

товарних ресурив: piBeHb цiн та умови закуmвлi TOBapiB, ïx яюсть, широта i глибина асортименту, можливiсть отримати цiновi знижки, можли-BiCTb тощо. Цi чинники визначають стартовi умови боротьби за покупця. Отже, для перемоги торгового тдприемства в конкурентнш боротьбi то-вари, якi воно реатзуе, повиннi мати високу конкурентоспроможтсть. Поняття конкуренцiï та конкурентоспроможностi перебувають у Ясному взаемозв'язку. Ця категорiя е одтею з головних категорш ринковоï сис-теми, оскшьки в нiй сконцентрованi економiчнi, виробнич^ управлiнськi, ре-сурснi, органiзацiйнi, науково-техтчт та iншi можливостi пiдприемства. В економiчнiй лiтературi для характеристики категори "конкурентоспромож-нiстьм використовують поняття порiвняльниx витрат (Д. Рiкардо), порiвняль-них переваг (С. Хекшер, Б. Олш), порiвняння конкурентних переваг, факто-рiв управлiння та продуктивностi використання ресурЫв (М. Портер), конкурентного статусу фiрми (I. Ансофф).

В. Петров стверджуе, що "конкурентоспроможтсть - внутршня влас-тивють суб'екта ринкових вщносин, яка проявляеться у процесi конкуренци i дае змогу знайти свою шшу у ринковому господарсга для розширеного вщ-творення та отримання прибутку вщ господарськоï дiяльностi" [3]. Цього ж погляду дотримуеться й О. Шлапакова [4]. Ми з таким твердженням не пого-джуемося, оскшьки, як вже було зазначено вище, конкурентоспроможтсть торгового тдприемства залежить не лише вщ його внутрштх можливостей, а й вiд характеру його взаемоди з ринком товарних ресуршв.

На наш погляд, найповтше характеризуе сутнiсть цiеï категори А. Мазараю, який стверджуе, що "конкурентоспроможтсть окремого торго-вельного пiдприемства на певному сегмент товарного чи регюнального ринку виступае як узагальнювальна оцiнка його конкурентних переваг в питан-нях формування ресурсного потенщалу, якостi задоволення споживчого по-питу та досягнуто", завдяки цьому, ефективност функцiонування господарю-ючо!' системи, як наявнi на момент чи протягом перюду оцiнювання" [5].

Незважаючи на рiзнi пiдxоди до визначення сутност цього поняття, усi дослiдники визначають таю його риси:

1. Пор1внялъний характер. Конкурентоспроможтсть не е явищем, прита-манним конкретному об'екту. Вона не випливае з його внутрiшньоï при-роди, а виявляеться тшьки за умов порiвняння цього об'екта з iншими. Отже, можна стверджувати, що конкурентоспроможнiсть пiдприемств можливо визначити лише шляхом порiвняння найiстотнiшиx показниюв ïxньоï дiяльностi.

2. Часовий характер. Досягнутий в окремий перiод часу в динамiчному ринковому середовищi рiвень конкурентоспроможностi торгового тд-приемства не може розглядатися як довготривала характеристика його ринковоï позицiï. Протидiя шших суб'екпв господарювання може приз-вести до втрати досягнутоï позицiï та зниження рiвня конкурентоспро-можностi. У зв'язку з такою динамiчнiстю конкурентноï переваги деяк дослiдники вживають термш "життевий цикл конкурентноï переваги" Окремi етапи життевого циклу переваги (становлення, прискорене зрос-тання, обмежене зростання, зрiлiсть, спад) пов'язуються з рiвнем використання ресурсного потенцiалу тдприемства та ефективтстю його кон-курентноï стратеги.

4. Економжа, планування i управлшня галузi

207

На конкурентоспроможшсть окремого тдприемства впливае низка чинниюв [6] (рис.), використання яких дае змогу змшювати його конкурентнi позицй та цiлеспрямовано впливати на зовшшне середовище.

Чинники конкурентоспроможносп тдприемства

Зовшшш

1

Макросередовище Безпосередне

оточення

1. ТенденщУ в економ1щ, 1, Дй конкурентов, постачальннюв,

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ПОЛ1ТИЦ1, шфраструктур1 кредитор ¡в, структура галуз!

2. Тснденцп в галуз1, нов1 форми 1 методи управлшня 2. Економ1чний потенщал кшсшчв

3. Можливкть 3. Реакцп ринку,

залученняI його емшсть 1

використання потенщал

нових технолопи

Внутрннш 1

Мжро середовище

1, Цша, як1С'1ь, система гарантш та компснсацш

2, Стан фшансових ресурс1в ффми 3. Реклама, маркетингов] заходи

Рис. Чинники конкурентоспроможностi тдприемства

Висновки. Конкуренщя е невщ'емним елементом та запорукою роз-витку повноцiнного ринку. Для перемоги у конкурентны боротьбi торговi пiдприемства мають бути конкурентоспроможними. Конкурентоспроможшсть окремого торгового тдприемства е одним iз найважливших показниюв його стану, на рiвень яко! впливае низка чинникiв як зовшшнього, так i внут-рiшнього впливу. Вщ рiвня конкурентоспроможностi пiдприемства залежать перспективи його подальшого розвитку, можливють досягнення стратегiчних цiлей та завдань.

Лггература

1. ¡льяшенко В.А. Рейтингове управлшня конкурентоспроможтстю продукци та тдприемства / В. А. 1льяшенко // Держава та репони. Сер1я: Економша та тдприемництво. -2004. - № 3. - С. 91-94.

2. Портер М.Е. Стратегия конкурент'! / М.Е. Портер. - К. : Вид-во "Основи", 1998. -

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

390 с.

3. Петров В. Конкурентоспособность / В. Петров // РИСК. - 1999. - № 4. - С. 4-11.

4. Шлапакова О. Деяю аспекти анашзу конкурентоспроможносп пщприемств об'еднання "ВУГЛЕМАШ" / О. Шлапакова // Торпвля 1 ринок Украши : Тематичний зб. наук. праць. - Донецьк. - 2000. - Т. I, вип. 11. - С. 211-216.

5. Мазарак1 А.А. та ш. Економша торговельного тдприемства : пщручник [для ВУЗ1в] / за ред. Н.М. Ушаково!. - К. : Вид-во "Хрещатик", 1999. - 800 с.

6. Пастухова В. Ор1ентащя на споживача - фактор устху тдприемства / В. Пастухова // Торпвля 1 ринок Украши : тематичний зб. наук. праць. - Донецьк, 2000. - Т. I, вип. 11. -С. 155-160.

208

Збiрник науково-техшчних праць