Научная статья на тему 'ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА СМЕТАНИ ЖИРНІСТЮ 15%'

ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА СМЕТАНИ ЖИРНІСТЮ 15% Текст научной статьи по специальности «Животноводство и молочное дело»

CC BY
20
9
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
сметана / молоко / вершки / жирність / кислотність / технологічна експертиза / сметана / молоко / сливки / жирность / кислотность / технологическая экспертиза / sour cream / milk / cream / fat content / acidity / technological expertise

Аннотация научной статьи по животноводству и молочному делу, автор научной работы — О.Я. Семешко, Д.Г. Сарібєкова, К.А. Яловенко

Незважаючи на зменшення об’ємів молока, що виробляється, кількість реалізованої молочної продукції вітчизняного виробництва залишається незмінною або навіть зростає. Сметана є традиційним кисломолочним продуктом в Україні та заслуговує особливої уваги, оскільки користується широким попитом споживачів. На сьогоднішній день існують труднощі зі стабільним забезпеченням високої якості сметани. В першу чергу це пов’язано з низькою якістю молока як сировини, з якої виготовляють продукт. З метою забезпечення високих смакових якостей, консистенції готового продукту, його мікробіологічних показників необхідним є суворий контроль якості сировини та готової продукції, а також неухильне дотримання технології її виробництва. З метою виявлення можливих порушень технологічного регламенту проводять експертизу готової продукції шляхом встановлення її якісних та кількісних показників. Мета роботи полягала у проведенні заключного етапу технологічної експертизи харчової продукції –експертизи якісного та кількісного складу сметани жирністю 15% у поліетиленових пакетах виробництва торгових марок «Славія», «Слов’яночка», «Яготинська» та «Злагода». За ДСТУ 4418:2005 «Сметана. Технічні умови» було здійснено органолептичну оцінку досліджуваних зразків сметани та перевірено їх фізико-хімічні характеристики, а саме масову частку жиру та титровану кислотність за відомими методиками. Крім того, було досліджено активну кислотність зразків продукту за допомогою рН метру та проведено визначення наявності у сметані крохмалю за допомогою йоду. В результаті проведених досліджень встановлено зразок сметани, який за органолептичними показниками – консистенцією та зовнішнім виглядом, кольором, смаком і запахом – має найвищі показники. Отримані результати дослідження масової частки жиру і титрованої кислотності дозволили встановити зразки сметани, які відповідають вимогам, що регламентовані нормативною документацією. Крім того, якісна реакція на йод дозволила виявити зразок сметани, що містить крохмаль, що можна вважати фальсифікацією продукту.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СМЕТАНЫ ЖИРНОСТЬЮ 15%

Несмотря на уменьшение объемов производимого молока, количество реализованной молочной продукции отечественного производства остается неизменным или даже растет. Сметана является традиционным кисломолочным продуктом в Украине и заслуживает особого внимания, поскольку пользуется широким спросом потребителей. На сегодняшний день существуют проблемы со стабильным обеспечением высокого качества сметаны. В первую очередь это связано с низким качеством молока как сырья, из которого изготавливают продукт. С целью обеспечения высоких вкусовых качеств и консистенции готового продукта, его микробиологических показателей необходим строгий контроль качества сырья и готовой продукции, а также неукоснительное соблюдение технологии ее производства. С целью выявления возможных нарушений технологического регламента проводят экспертизу готовой продукции путем установления ее качественных и количественных показателей. Цель работы заключалась в проведении заключительного этапа технологической экспертизы пищевой продукции – экспертизы качественного и количественного состава сметаны жирностью 15% в полиэтиленовых пакетах производства торговых марок «Славія», «Слов’яночка», «Яготинська» и «Злагода». Согласно ДСТУ 4418:2005 «Сметана. Технические условия» проведена органолептическая оценка исследуемых образцов сметаны и установлены их физико-химические характеристики, а именно массовая доля жира и титруемая кислотность по известным методикам. Кроме того, был исследован показатель активной кислотности образцов продукта с помощью рН метра и проведено определение наличия в сметане крахмала с помощью йода. В результате проведенных исследований установлен образец сметаны, который по органолептическим показателям – консистенции и внешнему виду, цвету, вкусу и запаху – имеет самые высокие показатели. Полученные результаты исследования массовой доли жира и титруемой кислотности позволили установить образцы сметаны, которые соответствуют требованиям, регламентированным нормативной документацией. Кроме того, качественная реакция на йод позволила выявить образец сметаны, содержащий крахмал, что можно считать фальсификацией продукта.

Текст научной работы на тему «ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА СМЕТАНИ ЖИРНІСТЮ 15%»

УДК 637.072 https://doi.Org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.11

О.Я. СЕМЕШКО

Херсонський нацюнальний техшчний ушверситет

ORCID: 0000-0002-8309-5273 Д.Г. САР1БеКОВА

Херсонський нацiональний технiчний унiверситет

ORCID: 0000-0002-7678-2841 К.А. ЯЛОВЕНКО

Херсонський нацiональний технiчний ушверситет

ORCID:0000-0003-0811-9746 ТЕХНОЛОГ1ЧНА ЕКСПЕРТИЗА СМЕТАНИ ЖИРН1СТЮ 15%

Незважаючи на зменшення об'ем1в молока, що виробляеться, ктьтсть реалгзовано! молочноI продукцН втчизняного виробництва залишаеться незмгнною або навть зростае. Сметана е традицшним кисломолочним продуктом в УкрашI та заслуговуе особливоIуваги, оскыьки користуеться широким попитом споживачгв. На сьогодтшнш день Iснують труднощ1 з1 стабшьним забезпеченням високоI якост1 сметани. В першу чергу це пов'язано з низькою ятстю молока як сировини, з яко'1' виготовляють продукт. З метою забезпечення високих смакових якостей, консистенцН готового продукту, його м1кроб1олог1чних показникгв необх1дним е суворий контроль якост1 сировини та готово! продукцН, а також неухильне дотримання технологи II виробництва. З метою виявлення можливих порушень технолог1чного регламенту проводять експертизу готовоI продукцН шляхом встановлення II як1сних та кшьтсних показникгв.

Мета роботи полягала у проведены заключного етапу технолог1чноI експертизи харчовоI продукцН -експертизи ятсного та ктькюного складу сметани жиртстю 15% у пол1етиленових пакетах виробництва торгових марок «Слав1я», «Слов'яночка», «Яготинська» та «Злагода». За ДСТУ 4418:2005 «Сметана. Техн1чн1 умови» було здшснено органолептичну оцтку дослгджуваних зразкгв сметани та перев1рено Их ф1зико-х1м1чн1 характеристики, а саме масову частку жиру та титровану кислоттсть за в1домими методиками. Кр1м того, було досл1джено активну кислоттсть зразтв продукту за допомогою рН метру та проведено визначення наявност1 у сметанI крохмалю за допомогою йоду.

В результатI проведених досл1джень встановлено зразок сметани, який за органолептичними показниками - консистенщею та зовтштм виглядом, кольором, смаком I запахом - мае найвищ1 показники. Отримаш результати дослгдження масовоI частки жиру I титрованоI кислотност1 дозволили встановити зразки сметани, як1 в1дпов1дають вимогам, що регламентован1 нормативною документац1ею. Кр1м того, ятсна реакц1я на йод дозволила виявити зразок сметани, що м1стить крохмаль, що можна вважати фальсиф1кац1ею продукту.

КлючовI слова: сметана, молоко, вершки, жиртсть, кислоттсть, технолог1чна експертиза.

О.Я. СЕМЕШКО

Херсонский национальный технический университет

ORCID: 0000-0002-8309-5273 Д.Г. САРИБЕКОВА Херсонский национальный технический университет

ORCID: 0000-0002-7678-2841 К.А. ЯЛОВЕНКО Херсонский национальный технический университет ORCID:0000-0003-0811-9746

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СМЕТАНЫ ЖИРНОСТЬЮ 15%

Несмотря на уменьшение объемов производимого молока, количество реализованной молочной продукции отечественного производства остается неизменным или даже растет. Сметана является традиционным кисломолочным продуктом в Украине и заслуживает особого внимания, поскольку пользуется широким спросом потребителей. На сегодняшний день существуют проблемы со стабильным обеспечением высокого качества сметаны. В первую очередь это связано с низким качеством молока как сырья, из которого изготавливают продукт. С целью обеспечения высоких вкусовых качеств и консистенции готового продукта, его микробиологических показателей необходим строгий контроль качества сырья и готовой продукции, а также неукоснительное соблюдение технологии ее производства. С целью выявления возможных нарушений технологического регламента

проводят экспертизу готовой продукции путем установления ее качественных и количественных показателей.

Цель работы заключалась в проведении заключительного этапа технологической экспертизы пищевой продукции - экспертизы качественного и количественного состава сметаны жирностью 15% в полиэтиленовых пакетах производства торговых марок «Слав1я», «Слов'яночка», «Яготинська» и «Злагода». Согласно ДСТУ 4418:2005 «Сметана. Технические условия» проведена органолептическая оценка исследуемых образцов сметаны и установлены их физико-химические характеристики, а именно массовая доля жира и титруемая кислотность по известным методикам. Кроме того, был исследован показатель активной кислотности образцов продукта с помощью рН метра и проведено определение наличия в сметане крахмала с помощью йода.

В результате проведенных исследований установлен образец сметаны, который по органолептическим показателям - консистенции и внешнему виду, цвету, вкусу и запаху - имеет самые высокие показатели. Полученные результаты исследования массовой доли жира и титруемой кислотности позволили установить образцы сметаны, которые соответствуют требованиям, регламентированным нормативной документацией. Кроме того, качественная реакция на йод позволила выявить образец сметаны, содержащий крахмал, что можно считать фальсификацией продукта.

Ключевые слова: сметана, молоко, сливки, жирность, кислотность, технологическая экспертиза.

O.Ya. SEMESHKO

Kherson National Technical University

ORCID: 0000-0002-8309-5273 D.G. SARIBEKOVA

Kherson National Technical University

ORCID: 0000-0002-7678-2841 K.A. YALOVENKO

Kherson National Technical University

ORCID:0000-0003-0811-9746

TECHNOLOGICAL EXPERTISE OF SOUR CREAM WITH A FAT CONTENT OF 15%

Despite the decrease in the volume of milk produced, the amount of domestically produced dairy products sold remains unchanged or even grows. Sour cream is a traditional fermented milk product in Ukraine and deserves special attention since it is in high demand by consumers. Today, there are problems with the stable provision of high-quality sour cream. This is primarily due to the low quality of milk as a raw material from which the product is made. In order to ensure high taste and consistency of the finished product, its microbiological indicators, strict quality control of raw materials and finished products is required, as well as strict adherence to the technology of its production. To identify possible violations of technological regulations, an examination of the finished product is carried out by establishing its qualitative and quantitative indicators.

The goal of the work was to conduct the final stage of the food products technological examination, namely, an examination of the qualitative and quantitative composition of sour cream with a fat content of 15% in plastic bags produced by the brands "Slaviya", "Slovianochka", "Yagotynska" and "Zlagoda". According to DSTU 4418: 2005 "Sour cream. Technical conditions" organoleptic evaluation of the studied samples of sour cream was carried out and their physicochemical characteristics were established, namely, the mass fraction of fat and titratable acidity according to known methods. In addition, the active acidity index of the product samples was investigated using a pH meter and the presence of starch in sour cream was determined using iodine.

As a result of the research carried out, a sample of sour cream was established, which in terms of organoleptic indicators (consistency and appearance, colour, taste and smell) has the highest indicators. The obtained research results of the mass fraction of fat and titratable acidity made it possible to establish sour cream samples that meet the requirements regulated by the regulatory documentation. In addition, a qualitative reaction to iodine made it possible to identify a sample of sour cream containing starch, which can be considered a falsification of the product.

Keywords: sour cream, milk, cream, fat content, acidity, technological expertise.

Постановка проблеми

Дослщження свггового ринка молока показало, що протягом минулого десятилптя об'еми його виробництва постшно зростали. Найбшьшими виробниками молока е Свропейський Союз, Iндiя i США, як втрьох виробляють половину молока в свт. Китай виробляе лише 5% i дшить з Пакистаном 4 i 5

мюця. Укра!на знаходиться в другш десятщ найбшьших кра!н-виробниюв з обсягом 10,6 млн. тон i мае частку 1,3% в свгговому виробництвi. Найбшьше в свiтi молоко споживаеться в формi свiжих молочних продуктiв загальне виробництво яких склало 415 млн. т у 2020 р [1].

В Укра!ш на сьогодш молочна галузь е одшею iз провщних в структурi харчово! шдустри. Молочна продукщя е одним iз основних продук^в харчування та супутнiм компонентом при виробнищш рiзноманiтних товарiв харчово!' промисловост^ зокрема, кондитерських виробiв, соусiв, майонезу [2]. Тому виробництво молочно! продукци залишаеться одним iз важливих секторiв економiки, який постiйно розвиваеться.

Аналiз останнiх дослiджень i публжацш

Сметана е одним з найбшьш популярних в Укра!ш молочних продук^в з високою жирнiстю. 11' широко використовують як для безпосереднього вживання у !жу, так i в кулшари. Завдяки змiнам, якi вщбуваються з бiлковою частиною сметани в процесi ферментаци, вона засвоюеться людським органiзмом швидше й легше, шж вершки вiдповiдно'í жирностi, тому сметана вщзначаеться високими харчовими якостями серед шших кисломолочних продуктiв.

Сметана мютить всi вiтамiни, що знаходяться в молощ. Причому жиророзчинних вiтамiнiв А та Е - в кшька разiв бiльше. Деякi молочнокислi бактери в процесi сквашування здатнi синтезувати вггамши групи В, тому в сметан у порiвняннi з молоком вищий також вмiст вiтамiну В1 i особливо В2. Внаслiдок молочнокислого бродшня сметана набувае дiетичних властивостей [3-5].

За останш роки на шдприемствах молочно! промисловостi застосовують технологи, якi дозволяють одержувати продукти полшшено! якостi, з подовженим термiном зберЬання. Разом з тим на сьогодшшнш день iснують труднощi зi стабшьним забезпеченням високо! якостi сметани. В першу чергу це пов'язано з низькою якютю молока як сировини, з яко! виготовляють продукт. З метою забезпечення високих смакових якостей, консистенщ! готового продукту, його мжробюлопчних показниюв необхiдним е суворий контроль якост сировини та готово! продукци, а також неухильне дотримання технологи 11 виробництва.

Формулювання мети дослщження

Мета роботи - технологiчна експертиза та ощнка якостi сметани жирнютю 15% для виробництва високоякiсного та безпечного продукту.

Викладення основного матерiалу дослiдження

Для виробництва сметани жирнютю 15% обрано резервуарний спосiб з гомогешзащею вершкiв, який на даний момент в молочнш промисловостi е найбшьш популярним способом виробництва сметани [3]. При резервуарному способi сквашування продукту здшснюеться в спещальних емкюних апаратах (резервуарах) вiдразу пiсля внесення закваски в шдготовлеш вершки. Метою гомогешзацп е збiльшення площi поверхш жирово! фази, що позитивно впливае на умови кристалiзащ! молочного жиру при дозрiваннi сметани i формування густо! консистенщ!' продукту.

Як об'ект дослщження у робот обрано зразки сметани жирнютю 15% у полiетиленових пакетах виробництва рiзних торгових марок, а саме: «Слав1я», «Слов'яночка», «Яготинська» та «Злагода». Дослiджуваннi зразки сметани представлен на рис. 1.

в) г)

Рис. 1. Дослщжуванш зразки сметани:

а) ТМ «Слав1я»;б) ТМ «Слов'яночка»; в) ТМ «Яготинська»; г) ТМ «Злагода».

Згiдно з позначенням на упаковщ обранi зразки сметани виготовлеш з пастеризованих вершюв з коров'ячого молока з додаванням закваски чистих культур молочнокислих бактерш.

Органолептична оцшка якостi обраних зразюв сметани проводилась вiдповiдно до вимог чинного стандарту ДСТУ 4418:2005 «Сметана. Техшчш умови» [6] iз визначенням наступних показнимв: зовнiшнiй вигляд i консистенщя, колiр, смак i запах. Результати дослщження наведенi у табл.1.

Таблиця 1

Органолептичш показники зразкiв сметани ^_

Зразок Консистенщя i зовнiшнiй вигляд Колiр Смак i запах

ДСТУ 4418:2005 Однорщна, в мiру густа, вид глянцевий. Допускаеться недостатньо густа, злегка в'язка, наявнють одиничних бульбашок повггря, незначна крупiнчатiсть. Бший з кремовим вщтшком рiвномiр-ний по всш масi. Чистий кисломолочний з вираженим присмаком i ароматом, вщповщний пастеризованому продукту. Допускаеться слабко виражений кормовий присмак.

ТМ «Славiя» Однорiдна, рiдка, вид глянцевий. Бiлий з кремовим вщтшком рiвномiрний по всш мась Кисломолочний зi слабо вираженим присмаком i ароматом, вiдповiдний пастеризованому продукту.

ТМ «Слов'яночка» Однорщна, в мiру густа, вид глянцевий. Бiлий з кремовим вщтшком рiвномiрний по всiй масi. Кисломолочний зi слабо вираженим присмаком i ароматом, вiдповiдний пастеризованому продукту.

ТМ «Яготинська» Однорщна, не густа, вид глянцевий. Бший з кремовим вщтшком рiвномiрний по всш мась Чистий кисломолочний з вираженим присмаком i ароматом, вщповщний пастеризованому продукту.

ТМ «Злагода» Однорщна, в мiру густа, вид матовий. Бiлий з кремовим вщтшком рiвномiрний по всiй мась Вщсутнють кисломолочного присмаку, пркота.

Також було проведено бальну оцшку якостi сметани для отримання бшьш достовiрних результатiв З щею метою використано розроблену 5-ти бальну шкалу оцшки якост^ де 5 найвища оцшка, а 1 - найнижча. Шляхом опитування 5-ти респондента було оцшено такi показники сметани: смак, колiр, консистенцiя i запах [7, 8].

Результати бально'1 оцiнки якост дослiджуваних зразкiв сметани представлено у виглядi табл. 2 та дiаграми на рис. 2.

Таблиця 2

Бальна оцшка якосл зразк1в сметани__

Показник якосп Дегустац1йна оцшка, бал Середня кшьюсть бал1в

1 2 3 4 5

ТМ «Слав1я»

Смак 4 4 3 4 4 3,8

Кол1р 5 5 5 5 5 5

Консистенц1я 4 3 3 4 4 3,6

Запах 4 4 4 4 5 4,2

Загальна сума бал1в - 16,6

ТМ «Слов'яночка»

Смак 4 4 5 4 4 4,2

Кол1р 5 5 5 5 5 5

Консистенц1я 5 4 5 5 4 4,6

Запах 3 4 4 3 4 3,6

Загальна сума бал1в - 17,4

ТМ «Яготинська»

Смак 5 5 5 5 5 5

Кол1р 5 5 5 5 5 5

Консистенщя 4 4 4 4 4 4

Запах 4 5 5 5 5 4,8

Загальна сума бал1в - 18,8

ТМ «Злагода»

Смак 2 3 2 3 2 2,4

Кол1р 5 5 5 5 5 5

Консистенц1я 5 5 5 5 5 5

Запах 4 3 4 4 3 3,6

Загальна сума бал1в - 16,0

ТМ "Славш" ТМ "Слов'яночка" ТМ "Яготинська" ТМ "Злагода"

] 16.6

17,4 =118

] 16.0

.8

0

20

5 10 15

Оцшка. оали

Рис. 2. Пор1вняльна характеристика якост1 сметани за шдсумковою бальною оц1нкою

Отже, результати органолептично! оцшки якосп дослщжуваних зразюв сметани за ДСТУ та запропоноваю бальною оцшкою свщчить, що найвищу оцшку за органолептичними показниками мае зразок сметани ТМ «Яготинська» - 18,8 бал1в. Менше бал1в набрали зразки сметани ТМ «Слов'яночка» та ТМ «Слав1я» - 17,4 та 16,6 бал1в вщповщно. Найменшу кшьюсть бал1в набрав зразок сметани виробництва ТМ «Злагода» - 16,0 бал1в.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Серед ф1зико-х1м1чних показниюв сметани було визначено масову частку жиру, титровану та активну кислоттсть.

Масову частку жиру в сметаш визначали у вщповщшсть до вимог ГОСТ 5867-90[9]. В чистий жиром1р вщважують 5 г сметани з точнютю до 0,01 г, додають 5 мл дистильовано! води 1 по стшщ злегка нахиленого жиром1ра 10 мл шрчано! кислоти щшьнютю 1,81-1,82 г/см3 1 1 мл 1зоамшового спирту.

Сметану в жиромiр вносять обережно так, щоб не намочити горлечка. Пюля заповнення жиромiра його закривають сухою пробкою, вводячи 11 трохи бшьше, нiж наполовину в шийку. Потiм шляхом кшькаразового струшування жиромiра досягають повного розчинення бiлкових речовин. Пюля цього жиромiри ставлять пробкою вниз на водяну баню з температурою 65±2оС на 5 хв.

Вийнявши з банi, жиромiри вставляють в патрони центрифуги вузькою частиною до центру, розташовуючи 1х симетричною один проти шшого. Закривши центрифугу кришкою, сумiш центрифугують протягом 5 хв. при швидкост обертання не менше 1000 об./хв. Потiм жиромiри виймають з центрифуги i рухом гумово1 пробки регулюють стовпчик жиру так, щоб вш знаходився в трубщ зi шкалою. Кордон роздшу жиру i кислоти повинен бути рiзким, а стовпчик жиру прозорого свгтло-жовтого кольору. Показання жиромiра вщповщае змiсту жиру в сметанi в %.

Визначення титровано1 кислотностi сметани здшснюють вiдповiдно до вимог ГОСТ 3624-92[10].В хiмiчний стакан на 100-150 мл вщважують 5 г сметани. Ретельно перемiшують 11 скляною паличкою поступово додають 30-40 мл води, 3 краплi фенолфтале1ну i сумiш титрують 0,1 н розчином КОН до появи не зникаючого протягом 1 хв. слабо-рожевого забарвлення.

Кислотнють (в оТ) дорiвнюe кшькосп мiлiлiтрiв лугу, витраченого на нейтралiзацiю 5 г продукту, помноженому на 20. Розбiжнiсть мiж паралельними визначеннями повинно бути не вище 20оТ.

Визначення активно1 кислотностi сметани проводить на лабораторному рН метр^11]. Для цього близько 40 г сметани вщбирають в стакан, занурюють в нього електроди i через 10-15 с вщраховують показання за приладом.

Результати дослщження фiзико-хiмiчних показникiв якост сметани, а саме масово1 частки жиру, титровано! та активно! кислотносп наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Фiзико-хiмiчнi показники якосп зразкчн сметани_

Показник За ДСТУ 4418:2005 Зразки сметани

ТМ «Славiя» ТМ «Слов'яночка» ТМ «Яготинська» ТМ «Злагода»

Масова частка жиру, % 15 15,2 15,0 15,1 15,0

Титрована кислотшсть, °Т 60-100 72 74 76 76

Активна кислотнiсть, рН 4,8-4,2 4,8 4,6 4,8 4,7

Отже, аналiзуючи результати, наведенi у табл. 3 можна зробити висновок, що дослщжуваш зразки сметани рiзних вiтчизняних виробникiв вiдповiдають вимогам, що зазначеш у ДСТУ 4418:2005 «Сметана. Техшчш умови» за фiзико-хiмiчними [6] за показниками масово! частки жиру та титровано! кислотность

Визначення наявносп у сметаш крохмалю здiйснювали пробою на йод. Якщо зразок сметани пюля додавання йоду зафарбовуеться у синш колiр, завчить для стабтзацп продукту додано крохмаль[12].Результати визначення наявносп у сметаш крохмалю наведено на рис. 3.

б) в)

Рис. 3. Дослвдження наявносп крохмалю у сметанi:

а) ТМ «Славiя»;б) ТМ «Слов'яночка»; в) ТМ «Яготинська»; г) ТМ «Злагода».

Отриманi данi свiдчать, що зразок сметани ТМ «Славiя» пiсля додавання йоду зафарбувався у синш колiр, що вказуе про наявшсть у складi продукту крохмалю.

Рис. 4. Пакування сметани ТМ «^aBÏH»

Таким чином, встановлений факт можна вважати фальсифжащею, оскшьки додавання крохмалю не зазначено на пакуванш (рис. 4).

Висновки

Шляхом органолептичного дослщження встановлено, що зразок сметани ТМ «Яготинська» мае найвищ1 показники за консистенщею та зовшшшм виглядом, кольором, смаком та запахом.

Визначення ф1зико-х1м1чних характеристик зразюв сметани жиршстю 15% показало, що дослщжуваш зразки сметани вщповщають вимогам ДСТУ 4418:2005 за показниками масово! частки жиру та титровано! кислотности

Пробою на йод встановлено, що зразок сметани ТМ «Слав1я» мютить крохмаль, що можна вважати фальсифжащею продукту.

Отже, за результатом комплексно! оцшки якосп обраних зразюв сметани, можна зробити висновок, що продукт ТМ «Яготинське» мае висою показники якосп, вимоги до яких регламентоваш ДСТУ. Сметана ТМ «Слов'яночка» мае дещо менш1 показники органолептики. Продукт ТМ «Слав1я» мютить крохмаль, а сметана ТМ «Злагода» характеризуеться низькими показниками органолептики.

Список використаиоТ лггератури

1. Попко О.В. Маркетингове дослщження свиового ринку молочно! продукци та мiсця Укра!ни в ньому / О.В. Попко // Вюник економiчноl науки Укра!ни. - 2019. - №1 (36). - С. 106-112.

2. Чмут А.В. Стан та тенденцп розвитку ринку молока та молочно! продукци в Укра!ш / А.В. Чмут, Н.В. Антош // Економiка та управлянш нацiональним господарством. - 2018. - № 17. - С. 174-181.

3. Шульга Н.М. Сметана. Особливосп технологи та рекомендаци щодо пiдвищення якостi // Н.М. Шульга, Л.А. Млечко. - К.: 1ПДО НУХТ, 2012. - 40 с.

4. Грунская В.А. Факторы, влияющие на качество сметаны / В.А. Грунская // Переработка молока. - 2013. - №4 (160). - С. 24-25.

5. Шульга Н.М. Сметана. Технолопя та яюсть / Н.М.Шульга, Л.А. Млечко //Молочное дело. -2012. - №6 (107). - С. 10-11.

6. ДСТУ 4418:2005. Сметана. Техшчш умови. - К.: Держспоживстандарт Укра!ни, 2006. - 12 с.

7. Щербакова Т.В. Товарознавча оцшка кисломолочного продукту на основi сметани та фруктового пюре / Т.В. Щербакова, В.М. Кобрш, Т.1. Барна // Прогресивна техшка та технологи харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств i торпвли Економiчна стратепя i перспективи розвитку сфери торгiвлi та послуг. - 2013. - Ч. 1. - С. 305-307.

8. Шульга Н.М. Вади сметани / Н.М. Шульга, Л.А. Млечко // Молочная индустрия. - 2013. -№3. - С. 24-26.

9. ГОСТ 5867-90. Молоко и молочные продукты. Методы определения жира. - М.: Стандартинформ, 2009. - 13 с.

10. ГОСТ 3624-92. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности. - М.: Стандартинформ, 2009. - 8 с.

11. Дунченко Н.И. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность / Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов, И.А. Макеева, И.А. Смирнова, Н.Б. Гаврилова, Л.В. Голубева, Л.В. Калинина, В.М. Позняковский. - Новосибирск: Сиб. унив., 2007. - 477 с.

12. Востроилов А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества молочных продуктов / А.В. Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. - СПб.: ГИОРД, 2019. - 512 с.

References

1. Popko O.V. Marketing research of the world market of dairy products and Ukraine's place in it [Marketynhove doslidzhennya svitovoho rynku molochnoyi produktsiyi ta mistsya Ukrayiny v n'omu]. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2019, no 1 (36), p. 106-112 [in Ukraine].

2. Chmut A.V., Antosh N.V. Status and trends in the development of the milk and dairy products market in Ukraine [Stan ta tendentsiyi rozvytku rynku moloka ta molochnoyi produktsiyi v Ukrayini]. Economics and management of the national economy, 2018, no 17, p. 174-181 [in Ukraine].

3. Shul'ha N.M., Mlechko L.A. (2012). Sour cream. Features of technology and recommendations for quality improvement [Smetana. Osoblyvosti tekhnolohiyi ta rekomendatsiyi shchodo pidvyshchennya yakosti]. Kyiv, IPDO NUKHT [in Ukraine].

4. Hrunskaya V.A. Factors influencing the quality of sour cream [Faktory, vlyyayushchye na kachestvo smetany]. Milk processing, 2013, no 4 (160), p. 24-25 [in Russian].

5. Shul'ha N.M., Mlechko L.A. Sour cream. Technology and quality [Smetana. Tekhnolohiya ta yakist']. Dairy business, 2012, no 6 (107), p. 10-11 [in Ukraine].

6. DSTU 4418:2005. Smetana. Tekhnichni umovy [State Standard 4418: 2005. Sour cream. Specifications]. - Kyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2006. 12 p. [in Ukraine].

7. Shcherbakova T.V., Kobrin V.M., Barna T.I. Commodity evaluation of sour milk product based on sour cream and fruit puree [Tovaroznavcha otsinka kyslomolochnoho produktu na osnovi smetany ta fruktovoho pyure]. Progressive equipment and technologies of food production, restaurant and hotel facilities and trade. Economic strategy and prospects for trade and services, 2013, vol. 1, p. 305-307 [in Ukraine].

8. Shul'ha N.M., Mlechko L.A. Take out the cream [Vady smetany]. Dairy industry, 2013, no 3, p. 2426 [in Ukraine].

9. GOST 5867-90. Moloko y molochnye produkty. Metody opredelenyya zhyra [State Standard 586790. Milk and dairy products. Methods for determining fat]. Moscow, Standartynform, 2009. 13 p. [in Russian].

10. GOST 3624-92. Moloko y molochnye produkty. Tytrymetrycheskye metody opredelenyya kyslotnosty [State Standard 3624-92. Milk and dairy products. Titrimetric methods for determining acidity]. Moscow, Standartynform, 2009. 8 p. [in Russian].

11. Dunchenko N.Y., Khramtsov A.H., Makeeva Y.A., Smyrnova Y.A., Havrylova N.B., Holubeva L.V., Kalynyna L.V., Poznyakovskyy V.M. (2007). Examination of milk and dairy products. Quality and safety [Ekspertyza moloka y molochnykh produktov. Kachestvo y bezopasnost']. Novosybyrsk, Syb. unyv. [in Russian].

12. Vostroylov A.V., Semenova Y.N., Polyanskyy K.K. (2019). Basics of milk processing and examination of the quality of dairy products [Osnovy pererabotky moloka y ekspertyza kachestva molochnykh produktov]. St. Petersburg, HYORD [in Russian].

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.