Научная статья на тему 'Тҥрбір ӛзегінің жҧмысшы ҧзындығын анықтауға арналған арнайы сызғыш – шаблон'

Тҥрбір ӛзегінің жҧмысшы ҧзындығын анықтауға арналған арнайы сызғыш – шаблон Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
79
13
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
эндодонттық ем / тістің түбір ӛзегінің жұмысшы ұзындығын анықтауға арналған сызғыш-шаблон / тістің түбір ӛзегінің стандартты ұзындықтары. / endodontic treatment / pattern-ruler to measure the length of the canal work / the standard length of root canals

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Ж.А. Нурпеисов, Г.Н. Кошимбаева, А.С. Махмутова, Омарова Д.Б., Н.К. Изтлеуова

Тістің жұмысшы ұзындығын ӛлшемей сапалы эндодонтттық ем жүргізу мүмкін емес. Жұмысшы ұзындықты дұрыс анықтау түбір ӛзегінің толық пломбыланбай қалуын немесе материалдың цемент-дентин байланысына қарай шыгып кетуін алдын алады. Интерн-дәрігерлердің зерттеу жумысның мақсаты тістің жұмысшы ұзындығын тез арада анықтайтын және ӛлшейтін ыңғайлы стандартты шаблонды жасау және апробациялау болып табылады.Шаблонға әр тістің орташа, минимальды, максимальды ұзындықтары стандартты есептелген кӛрсеткіштермен сызылған. Сызылған кӛрсеткіштер ұзындықтардың ең тӛменгі бұрмалашылдығы болуы себебінен арнайы миилиметрлік қағаздан жасалды.Шаблонның жоғарғы бӛлігінде тіс формуласы және әр тіске сәйкес тістердің ұзындықтары кӛрсетілген. Шаблон келесідей мӛлшерді құрайды: ұзындығы 12 см, ені – 55 см. Дәрігер-интерндермен құрастырылған (жасалған) арнайы сызғыш – шаблонмен эндодонттық ем кезінде түбір ӛзегінің жұмысшы ұзындығын анықтадық. Қолданыстағы ыңғайлылығы, дайындаудың қарапайымдылығы кӛрсетілген.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Ж.А. Нурпеисов, Г.Н. Кошимбаева, А.С. Махмутова, Омарова Д.Б., Н.К. Изтлеуова

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

USING A SPECIAL PATTERN - LINE FOR DETERMINING WORKING LENGTH OF THE ROOT CANAL

Unable to spend quality endodontic treatment does not measure the working length of the root. Correctly measured working length of the root canal prevents incomplete root canal filling and removal of the filling material in the root apex . Purpose of this work is the definition and measurement of the working length of the channel for a short time and his approbation .Template printed on standard estimates of the lengths of each tooth the average , minimum and maximum . Line produced from graph paper to applied rates were the lowest length distortion . In the upper part of the pattern of teeth and are of the formula respectively plotted for each tooth length of these teeth . The template has the following dimensions: length 12 cm, width 5.5 cm. Using a special template-line developed by medical interns working length determined the root canal teeth with endodontic treatment. Showing the ease of use, ease of manufacture.

Текст научной работы на тему «Тҥрбір ӛзегінің жҧмысшы ҧзындығын анықтауға арналған арнайы сызғыш – шаблон»

М.М. ДУРУМБЕТОВА, Ж.И. РЫСБАЕВА, Г.А. ДУЙСЕНБИЕВА

ЭДЖУАЙС-ТЕХНИКАНЫ КОЛДАНУДАГЫ ЖАС ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1 ЖЭНЕ АСКЫНУЛАРЫНЫ^ ТАРАЛУЫ

ТYйiн: Балаларда шектеусiз жасына ^арамай брекет mySeciH кецЫен ^олдану кептеген ас^ынуларга алып келедi, ягни 10 мен 14 жас аралыгында брекект жYйесiн 1флданган жасеспiрiмдердil-^ анализ нэтижеа ауыз ^уысыныц нашар гигиенасын, тiсжегi жэне оныц ас^ынуларын, пародонт ^абынуын, сYйек тшЫшц сорылуын керсетп.

Негiзгi алдын алу шаралары бул гигиеналы^ Yйрету, реминералдаушы терапия, алынбалы ортодонтиялы^ техниканы ^олдану болып саналады.

ТYйiндi свздер: эджуайс-техникасы, ас^ыну, тiсжегi, пародонтит, гигиенальщ индекс.

M.M.DURUMBETOVA, J.I.RYSBAEVA, G.A. DUISENBIEVA

AGE FEATURES APPLICATIONS EDJUAYS-TECHNICS AND COMMON COMPLICATIONS

Resume: Wides pread use of braces in children without age restrictions leads to complications, so the analysis of adoles cents from 10 to 14 years using a bracket system revealed poor oral hygiene, dental caries and its complications, periodontal disease, bone resorption. The main preventive measures are hygienic training, remineralize therapy, the use of removable orthodontic appliances. Keywords: edjuays-technics, complications, caries, periodontal disease, hygiene index.

УДК 616.314-089.27:615.471:616.314-7

Ж.А. НУРПЕИСОВ, Г.Н. КОШИМБАЕВА, А.С. МАХМУТОВА, ОМАРОВА Д.Б., Н.К. ИЗТЛЕУОВА, Н.Г. САПАЕВА

Щаз¥МУ, терапиялы; стоматология модул'!

ТУРБ1Р вЗЕГ1Н1И Ж¥МЫСШЫ ¥зындыГын АНЫКТАУГА арналГан арнайы сызГыш - ШАБЛОН

Ticmihl жумысшы узындыгын влшемей сапалы эндодонттты; ем жYргiзу mymk'ih емес. Жумысшы узынды;ты дурыс аны;тау mY6ip eзегiнiц толы; пломбыланбай ;алуын немесе материалдыц цемент-дентин байланысына ;арай шыгып KemyiH алдын алады. Интерн-дэрiгерлердiц зерттеу жумысныц ма;саты тiстiц жумысшы узындыгын тез арада аны;тайтын жэне eлшейтiн ыцгайлы стандартты шаблонды жасау жэне апробациялау болып табылады.Шаблонга эр тiстiц орташа, минимальды, максимальды узынды;тары стандартты есептелген кврсетшштермен сызылган. Сызылган кврсетшштер узынды;тардыц ец твменг'1 бурмалашылдыгы болуы себебнен арнайы миилиметрлк ;агаздан жасалды.Шаблонныц жогаргы бeлiгiнде тс формуласы жэне эр тске сэйкес тiстердiц узынды;тары кврсетлген. Шаблон келесдей мвлшерд'1 нуурайды: узындыгы -12 см, енi - 55 см. Дэргер-интерндермен нурастырылган (жасалган) арнайы сызгыш - шаблонмен эндодонтты; ем кезнде тYбiр eзегiнiц жумысшы узындыгын анынтады; Щолданыстагы ыцгайлылыгы, дайындаудыц ;арапайымдылыгы кврсет'лген.

TYw'Hdi свздер: эндодонтты; ем, тiстiц тYбiр eзегiнiц жумысшы узындыгын аньщтауга арналган сызгыш-шаблон, тiстiц тYбiр eзегiнiц стандартты узынды;тары.

взекттт.Терапевт-стоматологтар 90% жумыс уакытын эндотты^ емге жогалтатыны бiзге букш элемдт тэжiрiбие белгл [1,5,6]

Соцгы уа^ыттарда одонтогендт ^абыну ауырулары саныныц eсуi бай1^алады[2]. Себептердщ анализы аны^тау барысында ертеректе емделген лстердщоцтайлы нэтижеа 70% аспайды, осындай себептер одонтогендж инфекцияныц пайда болу кeзi болып табылады [3]. Осындай жагдайларды туындататын бiрнеше себептердi айта кету керек, дэр^ерлердщ техникалы^ жабды^талуыныц жеткiлiксiздiгi, ^аржылы^ ^иынды^гар, заманауи ^рал-жабды^гар мен емдеу эд^ер туралы а^параттардан хабарлар болмауы.

^стщ жумысшы узындыгын елшемей сапалы эндодонтпыщ ем жYргiзу мYмкiн емес. ^стН жумысшы узындыгы дегенiмiз -курек ^стердщ немесе сYйiр тстердН кесу ^ырларынан немесе моляр жэне премолярдыц шайнау беттерiнен физиологиялы^ тарылуга дейiнгi узынды^[6].

Жумысшы узынды^гы дурыс аны^гау тYбiр озепнщ толы^ пломбыланбай ^алуын немесе материалдыц цемент-дентин байланысына ^арай шыгып кетуiн алдын алады. Жадиhаттар мен Эдiстер.Осы мэселе заманауи ^ымбат ортопедиялы^ емде жэне реставрациялы^ жумыстарда ерекше мацыздылыда ие болды, бул кезде дэрiгер ертеректе жасалган эндодонтты^ емшц сапасына сенiмдi болуы тшс [7]. Бiздiц зерттеу жумысымыздыц ма^саты ^стщ жумысшы узындыгын тез арада аны^гайтын жэне eлшейтiн ыцгайлы

стандартты шаблонды жасау жэне апробациялау болып табылады.

TiCTin жумысшы узындыгын аны^гайтын бiрнеше белгiлi эдiстер бар:

1. «Кагаз штифт эдiсi»(Ыeedmg point) ^ургатылган ^стщ TYбiр езегiне ^агаз штифттердi штифтпц ушы тiндiк суйы^ты^тан дым^ыл болганша енгiзу ар^ылы аны^талады. Штифтщ ушыныц дым^ыл болуы штифтпц TYбiр ушы тесiгiне дейiн жеткенiмiзге куэлiк етедi, ал осындай ^агаз штифтпц узындыгы тiс тYбiрiнiц жумысшы узындыгы ретЫде болады(3)

2. Эцделт жат^ан ^стщ орташа жумысшы узындыгына сэйкес,стопорды белгiлеген жерге орналастыру .TYбiр езегiне аспапты тiрелгенгенше ецпзгеннен кешн,стопор ^слц кесу ^ырына жэне шайнау бетЫе дейiн жетедi,сол кезде аспаптыц ушы TYбiрушы теапнщ децгешнде болады.Есте са^гаган жен,егер 2 мм дешн жетпей немесе асып кету ^алыпты жагдай болып саналады,бул ^спц жеке дара елшемдерiмен байланысты.

3. Казiргi кезде тiстiц жумысшы узындыгын рентгенологиялы^ эдiспен елшеу ец кец таралган жэне сенiмдi эдiс болып саналады.Бул эдiс тYбiр езегiне стопоры бар эндодонтты^ аспаты ецзiп,рентген суретiн алуга негiзделген.

4. Электрометриялы^ эдiс электронды^ апекс локатордыц кемегiмен жасалынады.Бул аспаптардыц эсер ету ^агидасы ауыз ^уысы кiлегей ^абыгыныц жэне тiстердiц ^атты тiндерiнiц электрлiк ^арсыласуныц айырмашылыгын елшеуге неiзделген.

Жш жагдайда Ty6ip взектердщ апикальды бвлИ ^иын втедi, сол ce6enTi жогарыда кел^ршген бiрiншi эдiс еш^андай ^ателттерге ие емес. Екiншi эдiс - кестедеп бершгендердН квмепмен Ty6ip взепнщ жумыс узындыгын барынша дэл аны^тауга мумкшдт бередi. Квп реттiк влшеу нэтижелерi эрбiр Tic топтарыныц тYбiрлерiнiц жэне тк узынды^тарыныц орта мэшн жэне олардыц макcимальдi жэне минимальдi ауыт^ларын бекiтуге мYмкiндiк бередi.

Рентгенологиялы^ эдк ец алдымен квп мвлшерде сэуле дозасын ^абылдаумен байланысты. Эндодонтиялы^ ем жYргiзу Yрдiciнде дэр^ер-стоматолог^а рентгендiк зерттеуд бiрнеше

рет жYргiзудi талап етедк Кейбiр стоматологиялы^ кабинеттерде рентгенологиялы^ ^урылгы болмауы да мYмкiн. Шаблонга эр ^стщ орташа, минимальды, максимальды узынды^тары стандартты есептелген кeрcеткiштермен сызылган. Сызылган кeрcеткiштер узынды^тардыц ец тeменгi бурмалашылдыгы болуы cебебiнен арнайы миилиметрлiк раздан жасалды.Шаблонныц жогарты бeлiгiнде тic формуласы жэне эр тicке сэйкес ^стердщ узынды^тары кeрcетiлген. Шаблон келеciдей мeлшердi ^урайды: узындыгы -12 см, ен - 55 см.

Сурет 1 - Эндодонтты^ сызгыш-шаблон

Бастап^ы кезецде шаблонныц кeмегiмен тYбiр eзектерi ^стщ орташа узындыына дейiн дайындалган,одан кейiн тYбiр eзегiне ецпзтген гуттаперчаны рентгенологиялы^ зерттеу ар^ылы гуттаперчаныц ^андай децгейде екенi аны^талган. Эндодонтты^ емдеу барысында тicтiц жумысшы узындыгын аны^тау Yшiн рентгенологиялы^ зерттеу

жYргiзiлдi,рентгенологиялы^ кврсетшштер еcептiк

кeрcеткiштерге сай болып аны^талды (Сурет 2). Корытынды. ^орытындылап айт^анда,дэр^ер-интерндердН жасаган сызгыш-шаблонын ^олдану тYбiр взектерЫде жумыс жасауды ыцгайлы етедi,оныц жасалуы ^иынга тYcпейдi жэне бастаушы дэр^ер-стоматологтарга |флжепмдк

Сурет 2 - Шаблон мен влшеген тYбiр узындыгын рентген сурет ар^ылы салыстырап тексеру

Эндодонттьщ сызгышты ^олданып тicтiц жумысшы узындыгын влшеп тicтiц жумысшы узындыын рентгенологиялы^ влшеу эдiciмен салыстырып кeрдiк . Нэтижеанде айырмашылыгы 0.2 -0.4 мм Гана болып шы^ты .

Бул сызгыштыц жогарыда айтылгандай ыцгайлы, тиiмдi эрi влшеу кезiнде дэл сай келетЫн тагы да атап втуге болады.

ЭДЕБИЕТТЕР Т1З1М1

1 Дубова М.А., Шпак Т.А., Корнетова И.В. Современные технологии в эндодонтии // - СПб:2005.- 94 с.

2 АнтоноваЛ.П., Ровнягина Л.И. Ошибки и осложнения эндодонтического лечения /Dentist^аза^cтан, 2007. - №1.- C.40-43

3 Нечаенко А.Н.Сравнительная оценка эффективности применения электронных апекс-локаторов в стоматологической практике // автореферат дисс. к.м.н. - М.: 2007.

4 Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия. - Казань: Медицина, 2002. - 141с.

5 Боровский Е.В.Практическая эндодонтия. - М.: 2004. -285 с.

6 Петрикас А.Ж. Пульпэктомия. - Тверь: 2006. - 300 с.

7 Л.Тронстад. Клиническая эндодонтия. - М.: Медпресс-ИНФОРМ, 2009. - 286 с.

Ж. НУРПЕИСОВ, Г. КОШИМБАЕВА, А. МАХМУТОВА, Д. ОМАРОВА, Н. ИЗТЛЕУОВА

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ШАБЛОНА-ЛИНЕЙКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДЛИНЫ КОРНЕВОГО КАНАЛА

Резюме: Невозможно проводить качественное эндодонтическое лечение не измерив рабочую длину корня. Правильно измеренная рабочая длина корневого канала предотвращает неполное пломбирования корневого канала и выведение пломбировочного материала за верхушку корня. Целю данной работы является точное определение и измерение рабочей длины корнего канала за короткое время и его апробация. На шаблон нанесены стандартные расчетные показатели длин каждого зуба - средние, минимальные и максимальные. Линейку изготовили из миллиметровой бумаги для того, чтобы нанесенные показатели были с наименьшим искажением длины. В верхней части шаблона указаны формулы зубов и соответственно каждому зубу нанесены длины этих зубов. Шаблон имеет следующие размеры: длина - 12 см, ширина - 5,5 см.

С помощью специального шаблона-линейки, разработанной врачами-интернами определяли рабочую длину корневого канала зубов при эндодонтическом лечении. Показаны удобство в применения, простота в изготовлении.

Ключевые слова: эндодонтическое лечение, шаблон-линейка для измерения рабочей длины канала зуба, стандартные длины корневых каналов зубов.

J. NURPEISOV, G. KOSHIMBAУEVA, A. MAHMUTOVA, D. OMAROVA, N. IZTLEUOVA

USING A SPECIAL PATTERN - LINE FOR DETERMINING WORKING LENGTH OF THE ROOT CANAL

Resume:Unable to spend quality endodontic treatment does not measure the working length of the root. Correctly measured working length of the root canal prevents incomplete root canal filling and removal of the filling material in the root apex . Purpose of this work is the definition and measurement of the working length of the channel for a short time and his approbation .Template printed on standard estimates of the lengths of each tooth - the average , minimum and maximum . Line produced from graph paper to applied rates were the lowest length distortion . In the upper part of the pattern of teeth and are of the formula respectively plotted for each tooth length of these teeth . The template has the following dimensions: length - 12 cm, width - 5.5 cm.

Using a special template-line developed by medical interns working length determined the root canal teeth with endodontic treatment. Showing the ease of use, ease of manufacture.

Keywords: endodontic treatment, pattern-ruler to measure the length of the canal work, the standard length of root canals

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.