Научная статья на тему 'Сучасні аспекти забезпечення ефективності ціноутворення в Україні'

Сучасні аспекти забезпечення ефективності ціноутворення в Україні Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
17
8
Поделиться
Ключевые слова
прямі та непрямі методи ціноутворення / державне регулювання / система оподаткування / неоподаткований мінімум / ефективність ціноутворення / direct and indirect methods of pricing / government regulation / taxation / tax allowance / efficiency pricing

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — О. I. Андрусь

У роботі проаналізовано і узагальнено сучасні аспекти забезпечення ефективності ціноутворення в Україні. Результати дослідження можуть бути використані в подальшому вивченні проблем підвищення ефективності національного ціноутворення, зокрема обґрунтування методологічних основ, підвищення ефективності національного ціноутворення стратегічних та соціально значущих галузей, які безумовно потребують державної підтримки.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — О. I. Андрусь

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

This paper analyzes and summarizes current aspects of pricing efficiency in Ukraine. The research results can be used to further study the problems and improve national pricing, including justification for the methodological foundations, improve national pricing policy and socially relevant areas that definitely need government support.

Текст научной работы на тему «Сучасні аспекти забезпечення ефективності ціноутворення в Україні»

поруч з якою ¡нколи стоять яюсть та надмнють (залежить вщ рвня доходв споживача). Cоц¡альн¡ потреби важко однозначно вщокремити в¡д потреб у поваз^ оск¡льки, якщо в¡дкинути фактор самореалваци, то соц¡альн¡ потреби умовно можна подтити на дв¡ велик групи: потреби у сп¡лкуванн¡ та потреби у поваз^ як¡ передбачають «невиокремлення» людини ¡з того соцвльного кола, в якому вона перебувае, нев¡дставання в¡д загальноприйнятих у цьому кол¡ норм, правил ¡ вимог. Тому на рис. 2 соцвльы потреби ¡ потреби у поваз¡ по груп¡ тих потреб, як не повlязан¡ ¡з самореал¡зац¡eю, об'еднаы пунктирною лУ-ею. Що ж стосуеться друго1 групи потреб, т°, яка пов'язана ¡з самореал¡зац¡eю, тут ключовими факторами, як¡ спонукають споживача здмснювати покупки, е його ¡ндивщуальы бажан-ня, ¡нтереси, ¡мпульси, престиж та яюсть тощо.

Висновки

Проанал^увавши ¡снуюч¡ п¡дходи до класиф¡кац¡í спожив-чих потреб, можна сказати, що вс вони повlязан¡ ¡з психоло-г¡чними особливостями людини. Важко однозначно розме-жувати суто ф¡з¡олог¡чн¡ та не фвюлопчы потреби ¡ визначи-ти, як¡ з них е первинними. Розглядаючи загальноприйнят¡ п¡дходи до класифкацп та ¡ерархи потреб споживачв у кон-текст¡ психолог¡чних аспекта особистост¡, можна прийти до висновку, що деяк потреби доц¡льно вщнести одночасно ¡ до ф¡з¡олог¡чних, ¡ до духовних, а духовн¡ та соцвльы потреби ¡н-коли мають для людини не менше значення, ыж ф¡з¡олог¡чн¡. Oск¡льки нав¡ть найнижч¡ за класиф¡кац¡eю потреби (первин-ш) ¡нколи перепл¡таються ¡з потребами в самовираженн (вторинн¡), було запропоновано погляд на класифка^ю потреб з погляду наявност чи в¡дсутност¡ у них аспекту саморе-ал¡зац¡í та з акцентом ключов¡ фактори, що матимуть м¡сце при зд¡йсненн¡ покупки у кожному конкретному випадку.

Варто зауважити, що ¡снукУ та запропонован погляди на класифка^ю споживчих потреб е узагальненими ¡ можуть корегуватися в залежност в¡д споживчого сегменту, на який

орюнтоване п¡дприeмство. В будь-якому випадку потреба -це категорт складна ¡ неоднозначна, а точна ¡ детальна класиф¡кац¡я та ¡ерархт потреб буде ¡ндив¡дуальною для кожно'1' особистост¡. Вт¡м ця категорт е одн¡eю ¡з ключових у сучасному маркетингу, без розумЫня споживчих потреб неможливе ефективне функцюнування пщприемства нав¡ть за умов застосування найефективнших технолог¡й, яюсно''' сировини та висококвалфкованих кадр¡в (що також е ва-жливими ¡ необх¡дними складовими успшно''' д¡яльност¡). Тому перед маркетологами стать завдання зрозум¡ти загаль-н п¡дходи до особливостей, класиф¡кац¡í та ¡ерархи споживчих потреб, а також максимально адаптувати свою марке-тингову полггику п¡д специф¡чн¡ вимоги обраного сегменту. Маркетингова пол¡тика, заснована на такому принципу разом з ефективними технологами, висококвал¡ф¡кованими кадрами та яюсною сировиною надасть можливють пщпри-емству розширити меж¡ впливу, завоювати прихильнють б¡льшоí к¡лькост¡ споживачв, п¡двищити прибутки та змщни-ти ¡мщж на внутр¡шньому ринку та на мжнароднм арен¡.

Список використаних джерел

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання: Пер. з англ.: Уч. посй. - М.: Видавничий дм «Вльямс», 2007. - 608 с.

2. Вар1й М.1. Психолопя особистостй Навчальний постник / М.1. Вар1й. - К.: Центр учбовоТ лтератури, 2008. - 592 с.

3. Забарна 6.М., Окландер Т.О. Маркетинг Пщручник. / 6.М. За-барна, Т.О. Окландер. - Одеса: ОНПУ, 2012. - 149 с.

4. Калюжнова Н.Я., Якобсон А.Я. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие / Под ред. Н.Я. Калюжновой, А.Я. Якобсона. - 2-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2010. - 476 с.

5. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер: Мир книг, 2012. - 479 с.

6. Максименко С.Д. Загальна психолопя. / За заг. ред. С. Д. Мак-сименка. Пщручник. - ВЫниця: Нова книга, 2004. - 704 с.

0.1. АНДРУСЬ,

к.п.н., доцент кафедри економки ! п\дприемництва, Нацональний техн!чний унверситет Украни «Кивський пол'техн'иний !нститут»

Сучасш аспекти забезпечення ефективност цшоутворення в УкраКш

У робот! проанашзовано ! узагальнено сучасш аспекти забезпечення ефективност! цноутворення в Ук-раЫ. Результати досл!дження можуть бути використа-н1 в подальшому вивченн! проблем п!двищення ефективност! нац!онального ц!ноутворення, зокрема обгрунтування методолопчних основ, п!двищення ефективност! нац!онального цноутворення стратепч-них та соц!ально значущих галузей, як! безумовно по-требують державно! п!дтримки.

Ключов'1 слова: прям! та непрям! методи цноутво-рення, державне регулювання, система оподаткування, неоподаткований м!н!мум, ефективн!сть ц!ноутворення.

В работе проанализированы и обобщены современные аспекты обеспечения эффективности ценообразования в Украине. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем изучении проблем повышения эффективности национального ценообразования, в частно-

12 Формування ринкових вщносин в УкраМ № 5 (156)/2014

© 0.1. АНДРУСЬ, 2014

сти обоснования методологических основ, повышения эффективности национального ценообразования стратегических и социально значимых отраслей, которым безусловно необходима государственная поддержка.

Ключевые слова: прямые и косвенные методы ценообразования, государственное регулирование, система налогообложения, необлагаемый минимум, эффективность ценообразования.

This paper analyzes and summarizes current aspects of pricing efficiency in Ukraine. The research results can be used to further study the problems and improve national pricing, including justification for the methodological foundations, improve national pricing policy and socially relevant areas that definitely need government support.

Keywords: direct and indirect methods of pricing, government regulation, taxation, tax allowance, efficiency pricing.

Постановка проблеми. ЦЫоутворення як важть госпо-дарського мехаызму пщприемства реал1зуеться у взаемоди попиту та пропозици, обслуговуе Bci етапи сусптьного вдтво-рення, виступае основою подальшого розподтьчого процесу. ЦЫа як економiчний Ыструмент пiдприeмcтва стаючи об'ектом cуcпiльного розподту, вiдбиваe як елементи вартоcтi сусптьного продукту, так i ефективнють i'i iнcтитуцiйного забезпечен-ня. Вщтак аналiз проблем сучасного цiноутворення сприятиме обфунтуванню шляхiв пiдвищення його ефективносй

Анал'з дослщжень та публ'кащй з проблеми показуе, що проблема сучасного цiноутворення е предметом числен-них наукових дослщжень, я к вiдображають рiзнi i'i аспекти. Зокрема, проблеми розвитку процесу цЫоутворення юто-рично знайшли вiдображення у працях клаcикiв економiчноi науки: А. Cмiта, Д. Ркардо, К. Маркса, А. Маршалла, Дж.М. Кейнса, Дж.К. Гелбрейта. Виcвiтленню проблем теори та практики сучасного цЫоутворення приcвяченi дослщжен-ня В.М. ГальперЫа, В.Б. бстова, 1.А. Брухимовича, 1.В. Лiпciца, А.Д. Чудакова, Л.О. Шкварчук. Eфективнicть управлiння цЫа-ми та цЫовою полiтикою знайшла вiдображення в роботах Т.Г. бвдокимовоУ, Г.А. МаховиковоУ, 1.А. Желтяковоi, C.B. Пе-реверзевоУ, Я.В. Литвиненка, В.Л. Корiнeва. Обгрунтування стратеги i тактики ефективного цЫоутворення розкрито в роботах Т.Т. Негла, Р.Дж. Долана, Г. Саймона. Практичний дос-вщ доcлiдження конкурентних цЫових переваг пiдприeмcтва виcвiтлено в роботах М.В. Марна, Е.В. Регнера, К.К. Завади. Дослщження проблем сучасного державного регулювання цЫ у зарубiжних краУнах подано в роботах М.Ю. Лева, Б.Д. Чу-вилiна, В.Г. ДмитрГевоУ.

Отже, ефективне цiноутворення сприяе пiдпорядкуванню виробництва сусптьним потребам. А адекватний рiвень цЫ сприяе економГчному зростанню, забезпечуе ефективне конкурентне середовище, орГентуе виробництво на Ынова-фйний змют, скорочуе витрати виробництва та прискорюе обг виробничого капiталу, пщвищуе яюсть товарiв i послуг та Ух споживчий попит.

Означений стан проблеми зумовлюе потребу аналiзу i узагальнення проблем сучасного цiноутворення з метою окреслення шляхГв пiдвищення його ефективносл. Це сприятиме взаемному узгодженню економiчних iнтереciв покупав та продавав, пiдвищенню ефективноcтi сучасних методiв та стратепй цiноутворення - чинниюв ефективного мехаызму господарськоУ дГяльност сучасного пщприемства. Теоретичн висновки мають бути зроблен з позицм збереження надбань сучасноУ економiчноi науки.

Мета статт! - проаналiзувати проблеми сучасного цЫоу-творення в УкраУнi та окреслити шляхи пщвищення його ефективноcтi.

Виклад основного матер!алу. РинковГ перетворення в УкраУнi, процеси роздержавлення, розподту каппалв воче-видь довели неадекватнicть самопщтримки, самостимулю-вання, саморегулювання втьного ринку. Тому економiчна роль держави у створены ¡нституцмного поля, «правил гри» циво-зованого ринку виняткова. Однак нацюнальний досвщ також свщчить, що держава не ттьки забезпечуе ¡нституцмне поле економГчноУ дГяльностГ, а й сама виконуе функцп пщприемця.

АналГз досвщу розвинених краУн показуе, що саме держава з и можливостями моб^зацУ ресурав активно пщпоряд-ковуе виробництво сусптьним потребам, корелюе еконо-мГчн Ытереси суб'ектГв ринку, забезпечуе оптимальн умови господарськоУ дГяльност пщприемницького сектора та ба-зовГ умови життедГяльност домашых господарств. А рГвень державного регулювання процеав цЫоутворення, його форми i методи суттево вщмЫы в рГзних краУнах. Однак цН нове регулювання здмснюеться передуам Гз метою запобН гання Ыфляци в умовах товарного дефщиту, монополГзму виробниюв, зростання цЫ на сировинн та енергетичн ре-сурси, розвитку сприятливого ¡нвестицмного клГмату.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Забезпечення ефективноУ полГтики цЫоутворення державою здмснюеться за допомогою регулювання цЫ, системи оподаткування, вилучаючи частину доходГв у виробниюв та споживачГв, пщтримки виробниюв i споживачГв, через системи дотацп за допомогою прямих та непрямих методГв.

ПрямГ методи регулювання переважають на етап стано-влення ринку, недостатнього розвитку мехаызму його регулювання та в умовах економГчноУ кризи. Це - встановлення на певний термЫ фксованих (твердих) цЫ на товари та послуги першоУ необхщноси застосування граничних цЫ або гранич-них коефУентГв Ух пщвищення, контроль граничних рГвыв рен-табельност виробничих, посередницько-збутових та торп-вельних надбавок, дотування виробниюв деяких товарГв (на-приклад, стьськогосподарськоУ продукци), укладання угод про цЫи мГж пщприемствами i державою (наприклад, з нафтотрей-дерами щодо цЫ на паливно-мастильн матерГали) тощо.

НепрямГ методи державного впливу на цЫоутворення переважають в умовах стабтьноУ економки, коли потенцГал ринко-вого мехаызму регулювання дГе на повну силу. Непряме регулювання досягаеться передуам через диференцГацга рГвыв оподаткування та кредитування, митну, акцизну полГтику тощо.

MAKPOEKOHOMHHI ACПEKTИ CУЧACHOÏ EKOHOMIKÈ

Tеopетичнo деpжaвa мae дocтaтньo дieвиx вaжелiв впли-ву нa фopмyвaння цiн нaцioнaльнoï екoнoмiки. Oднaк пpaк-тикa гocпoдapcькoï дiяльнocтi пiдпpиeмcтв i дoмaшнix roc-пoдapcтв в yмoвax cyчacнoí' екoнoмiчнoï кpизи cвiдчить пpo те, |щэ pеaльний piвень цiн тoвapiв i пocлyг, нa жaль, не зa-безпечуе пocтaвлениx цiлей нaцioнaльнoгo цiнoyтвopення, щo зyмoвлюe ïx пеpмaнентне пщвищення, знижуе i дiлoвy aктивнicть пiдпpиeмcтв, i cпoживчий пoпит.

Ha думку Дж. Гелбpейтa, деpжaвa пoвиннa зд^н^^ти ocoбливий кoнтpoль нaд цiнaми з ме^ю ïx cтaбiлiзaцiï в пе-pioди iнфляцiйнoгo тиcкy, ocкiльки cтaн мaкpoекoнoмiчнoï piвнoвaги визнaчaeтьcя cтyпенем деpжaвнoгo впливу. Ocтaннiй зaбезпечye cтaн мaкpoекoнoмiчнoï piвнoвaги тpьoмa мoжливими cпocoбaми - piвнoвaгoю без кoнтpoлю, неpiвнoвaгoю, яга cпиpaeтьcя нa кoнтpoль i дoпoвненoю кoнтpoлем piвнoвaгoю. Зaбезпечення piвнoвaги без кoнтpo-лю, зaзнaчae Дж. Гелбpейт, зaбезпечyeтьcя пoдaткoвoю тa фiнaнcoвoю cиcтемaми [2].

Aнaлiз pезyльтaтiв cycпiльнoгo виpoбництвa, зaкoнoдaв-чo-пpaвoвиx дoкyментiв cвiдчить, щщэ в xoдi poзвиткy pинкoвиx вiднocин в Укpaïнi ypяди вiддaвaли пеpевaгy pинкoвiй piвнoвa-зi без кoнтpoлю. Hacлiдкoм цьoгo е те, щщэ нaцioнaльний pинoк i дoтепеp не нaбyв цивiлiзoвaнoгo piвня poзвинениx кpaïн.

Bизнaчaльним фaктopoм неефективнoгo нaцioнaльнoгo цiнoyтвopення е pефopмoвaнa, oднaк неефективнa в iнтеpе-cax вcьoгo cycпiльcтвa, пoдaткoвa cиcтемa Укpaí'ни. Aнaлiз пoлoжень введенoгo в 2O1O poцi Пoдaткoвoгo гадегау ^щ-чить, щo cтpyктypa пoдaткiв i дiючi cтaвки oпoдaткyвaння не-дocтaтньo opieнтoвaнi нa пoдoлaння зaтяжнoï' екoнoмiчнoï кpизи, виведення знaчнoí' чacтини нaцioнaльнoï екoнoмiки з тiнi, пoпеpедження yxилень вiд cплaти пoдaткiв, yдocкoнa-лення меxaнiзмy цiнoyтвopення тa кopелювaння вcix cyc-пiльнo-екoнoмiчниx iнтеpеciв.

Eфективнa пoдaткoвa cиcтемa мae вiдпoвiдaти елемен-тapним вимoгaм теopiï oпoдaткyвaння. Ta^ пopiвняльний aнaлiз iндекciв пoдaткoвoгo нaвaнтaження деякиx кpaïн (тaбл. 1) ^щчить пpo нaдмipне oпoдaткyвaння в Укpaï'нi в yмoвax кpизи [5, c. 19].

Це зyмoвлюe неpiвнoмipний poзпoдiл пoдaткoвиx зo-бoв'язaнь мiж плaтникaми пoдaткiв i недoтpимaння пpинци-пу ïx piвнocтi пеpед зaкoнoм.

^м тoгo, в пpoвiдниx ^a^ax ^ггу з метoю piвнoмipнoгo poзпoдiлy пoдaткoвиx зoбoв'язaнь зacтocoвyють пpoгpе-cивне oпoдaткyвaння, яке дoзвoляe зменшити oбcяги «тiньoвиx» дoxoдiв, piвень oпoдaткyвaння плaтникiв пoдaткiв з низьким piвнем дoxoдiв тa пiдвищити зaгaльний piвень дo-xoдiв дo бюджету [3, c. 5O-54].

Oднaк pефopмoвaнa пoдaткoвa cиcтеми Укpaï'ни знaчнoю мipoю opieнтoвнa нa зaдoвoлення iнтеpеciв деpжaви вcyпе-pеч iнтеpеcaм пiдпpиeмницькoгo клacy тa дoмoгocпoдapcтв, o^^^ змiнa cтaвoк oпoдaткyвaння зa нoвим Пoдaткoвим кoдекcoм cyттeвo не змiнилa aнi величини пoдaткoвиx нaд-xoджень дo бюджету, aнi нaдмipне пoдaткoве нaвaнтaження нa плaтникiв пoдaткiв.

СвИг^ пpaктикa oптимiзaцií' лише пoдaткy нa дoдaнy вap-тicть cвiдчить, !o з пoчaткoм cвiтoвoí' екoнoмiчнoí' физи йoгo зниження бyлo oпеpaтивнo здiйcненo ypядaми piзниx кpaí'н i виcтyпилo oдним iз кpoкiв ypядiв пo ïï пoдoлaнню (тaбл. 2) [1].

Boднoчac y Пoдaткoвoмy кoдекci Укpaï'ни зaдеклapoвaнo зменшення величинa пoдaткy нa дoдaнy вapтicть з 2O дo 17% лише з 1 ачня 2O14 poкy. Oднaк iз нacтaнням вкaзa-нoгo пеpioдy нaвiть тaкa деклapaцiя не pеaлiзoвaнa. Toмy, незвaжaючи нa знaчyщicть цьoгo пoдaткy для фopмyвaння нaцioнaльнoгo бюджету, йoгo piвень в yмoвax cвiтoвoí' кpизи тa «xpoнiчнo неcтaбiльнoгo нaцioнaльнoгo pинкy» е oдним iз нaйбiльшиx y œm. Це cyттeвo знижуе дiлoвy aктивнicть пщ-пpиeмницькoгo клacy тa вaжким тягapем пеpеклaдaeтьcя нa cпoживaчa в цУ кoжнoгo тoвapy.

Boднoчac бaзoю oпoдaткyвaння пoдaткy нa дoдaнy вap-тicть е не тiльки пpибyтoк i зapoбiтнa плaтa (pеaльнi елемен-ти нoвocтвopенoí' вapтocтi), a й aмopтизaцiйнi вiдpaxyвaння.

Hеoбrpyнтoвaним е й oпoдaткyвaння oдниx пoдaткiв Ыши-ми. Ta^ iз метoю poзшиpення пoдaткoвoï' бaзи, oбклaдaння митa й aкцизy пoдaткoм нa дoдaнy вapтicть, як не мaють вiднoшення дo нoвocтвopенoï' вapтocтi. Bнacлiдoк цьoгo пo-дaтoк нa дoдaнy вapтicть втpaчae екoнoмiчний cенc i пpaктичнo пеpетвopюeтьcя нa пoдaтoк з пpoдaжy - певнoгo виду бaгaтoкpaтний пoдaтoк з oбopoтy.

Oтже, дiючi непpямi пoдaтки й вoднoчac елементи цiни тoвa-py - митo, aкциз i ПДB як цiнoтвopчi фaктopи cyттeвo(в деякиx випaдкax бaгaтoкpaтнo)пiдвищyють piвень цЫ нaцioнaльнoí' екoнoмiки, a cyчacний aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвий меxaнiзм

Taблиця 1. Iндeкcи пoдaткoвoгo нaвaнтaжeння в дeякиx кpaïнax свггу

Kpa'1'ни Iндeкcи пoдaткoвoгo нaвaнтaжeння

OAE, Бaxpeйн, Cayдiвcькa Apaвiя, Бaгaмcькi ocтpoви, Oмaн, Maкeдoнiя, Гoнкoнг, Kaтap, Pyмyнiя 1,3-1,9

Ecтoнiя, Bipмeнiя, Ciнгaпyp 2-2,1

Ipлaндiя, Бoлгapiя, Чилi, Лaтвiя, Kaмбoджa, Гpyзiя 2,3

Литвa, Icлaндiя, Kиpгизcтaн, Пoльщa, Typкмeнicтaн 2,4

Kiпp, Moлдoвa, Aлбaнiя, Kaнaдa, Чexiя, Pociя 2,5

Узбeкиcтaн, Бoлiвiя, Taджикиcтaн, Бocнiя i Гepцeгoвинa, Пapaгвaй 2,6

Xopвaтiя, Maвpикiя, Бeлiз, Бpaзилiя, Heпaл 2,8

Швeйцapiя, Бoтcвaнa, Дoмiнiкaнcькa Pecпyблiкa, УкpaÏнa, Aнгoлa 2,9

Beликoбpитaнiя, CHIA, Icпaнiя, Kитaй, Iндiя, Фpaнцiя, Hiмeччинa 3,1-3,4

Чaд, Пiвнiчнa Kopeя 4,9-5

Таблица 2. Ставки ПДВ у деяких краУнах св1ту

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

КраУна Ставка, %

стандартна знижена

Ымеччина 19 7

1талт 20 10, 6 чи 4

Латвт 21 10 з 2011 року 12

Литва 21 9 чи 5

Словен1я 20 8,5

Франц1я 19,6 5,5 чи 2,1

Чех1я 20 10

Естон1я 20 (до 01. 06.2009 - 18) 9

Австралт 10 0

Б1лорусь 18 (з 01. 01.2010 - 20) 10

Груз1я 18 0

1зраУль 16 -

Рос1я 18 10 чи 0

Туреччина 18 8 чи 1

Узбекистан 20 0

УкраУна 20 17 (з 1.01.2014)

Япон1я 5 -

формування ц!ни сприяе компенсаци значного податкового тиску к!нцевим споживачем товару. Зменшення «податкового тягаря» у структур! ц!ни сприяло б и скороченню не менше н!ж у 1,5-2 рази. Особливо це стосуеться пщакцизних товар!в.

Тому саме податок на додану варт!сть - потужний фактор зростання ц!н на вс!х стад!ях виробництва та реал1зацИ' товара ! послуг мае стати основою пщвищення ефективност! ц!ноутворення в Укра'У та вдосконалення податковоУ пол!-тики в ц!лому. Для цього необхщно зд!йснювати поступове зниження д!ючих ставок. Оск!льки миттеве законодавче зниження ставок оподаткування не сттьки сприятиме зни-женню ц!н товар!в ! послуг, ск!льки збтьшенню прибушв продавав. Тому доц!льно регламентувати сп!ввщношення ц!на / ставка оподаткування.

Прибуток як елемент ц!ни товару також об'ект оподаткування. Однак в умовах затяжно' економнноУ кризи пщпри-емц! прагнуть знизити шфляц!йш ризики, тому часто необгрунтовано та безконтрольно з боку держави вдаються до збтьшення р!вн!в рентабельност! продукци. При цьому частина податкових платеж!в з прибутку пщприемства ком-пенсуеться саме необгрунтованим ! неконтрольованим зро-станням втьних ринкових ц!н. Це стосуеться ! единого со-ц!ального внеску пщприемств на фонд зароб!тно' плати, як! формують соб!варт!сть продукци та ц!ну.

Актуальн!сть ц!е' проблеми зумовлюеться потребою по-долання диспропорц!й р!зних пщприемницьких сфер. Так, необгрунтован! й неконтрольован! державою р!вн! рента-бельност! р!зних вид!в пщприемницькоУ д!яльност! (виробни-чо', посередницько', комерц!йно' тощо) зумовлюють недо-статн! прибутки виробничо' сфери нацюнально' економ!ки в Укра'У та, водночас, надприбутки !нших сфер пщприем-ницько' д!яльност!. При цьому надм!рн! ц!ни просто вихоло-щують саме поняття споживчого попиту.

Наслщками тако' диспропорцп е, по-перше, необгрунто-ване пщвищення ц!н значно' к!лькост! товар!в нацюнально'

економ!ки, яке суттево знижуе куп!вельну спроможн!сть не т!льки незабезпечено' частини сусптьства та скорочуе Г'' споживчий попит, а й активно розширюе цю частину сус-п!льства, знижуючи загальний р!вень життя активного пра-цездатного населення, яке за !нших умов могло б сформу-вати середн!й клас сусптьства.

По-друге, бтьш глибокий анал!з проблеми дозволяе вия-вити !ншу гальм!вну суперечн!сть сусп!льного виробництва в Укра'У. Безумовно, в умовах кризи кожний економ!чний суб'ект знаходить власы шляхи виживання. Однак сформован! деформаци пропорц!й р!вн!в рентабельност! р!зних вид!в пщприемницькоУ дильност! в Укра'У набувають загрозливо несприятливих меж. Осктьки виробнича сфера з и перманентною потребою !нновац!йно-технолог!чного оновлення «плентаеться» позаду посередницького та торгового б!знесу. При цьому багатократне п!двищення р!вн!в рентабельност! та загалом ц!н вщбуваеться саме на торгово-посередницькому етап! просування товар!в ! послуг в!д виробника до споживача.

Соц!альним наслщком цього е передус!м недоступн!сть житла для бтьшост! укра'''нц!в, надвисокий р!вень ц!н на л!-карськ! препарати тощо. Тод! як у розвинених кра'нах ц!ни ринку житла знаходяться п!д особливою увагою уряд!в, !нве-стиц!йних компан!й та банк!в, а також державою дотуються значна к!льк!сть л!карських препарат!в.

Д!юча в Укра'У податкова система детерм!нуе зростання податкових платеж!в пропорц!йно зростанню ц!н. Це вигщно для ф!скального зм!сту системи, однак неприйнятно з пози-ц!й обгрунтованост! платник!в податку та, врешт!, стаб!л!за-цп ц!н нацюнальноУ економ!ки. Виникае суперечлива !люз!я зростання доход!в нацюнального бюджету, яка обумовлю-еться передовс!м !нфляц!йними чинниками - зростанням ц!н, збтьшенням податково' маси та дефщиту бюджету, ос-к!льки !нфляц!йн! процеси значною м!рою впливають на йо-го витрати. Таким чином, д!ючий механ!зм ц!ноутворення не сприяе пщвищенню ефективност! економ!ки Укра'ни, ос-

MAKPOEKOHOMHHI ACПEKTИ CУЧACHOÏ EKOHOMIKИ

кiльки не вiдпoвiдae екoнoмiчним yмoвaм i зaвдaнням пoдo-лaння cyчacнoï екoнoмiчнoí' физи.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

У xoдi фopмyвaння ефективнoгo цiнoyтвopення в Укpaí'нi недocтaтньo викopиcтoвyютьcя дocвiд i тенденци екoнoмiч-нo poзвинениx кpaïн. Ocкiльки зaгaльнoвiдoмo, щo пщви-щенню ефективнocтi цiнoyтвopення тa cтaбiлiзaцií' внyтpiш-нix тa зoвнiшнix цЫ cпpияють:

- пpocтoтa тa зpyчнicть cиcтеми oпoдaткyвaння;

- мoбiльнicть i гнучюсть пoдaткoвoí' cиcтеми в yмoвax швидкиx coцiaльнo-екoнoмiчниx змiн;

- oбrpyнтoвaнicть фiнaнcoвиx пoтpеб деpжaви (фicкaльнa дocтaтнicть пoдaткoвoï cиcтеми);

- пoмipнicть oпoдaткyвaння (пoтpеби деpжaви y фiнaнcax не пoвиннi знижyвaти зaцiкaвленicть плaтникiв пoдaткiв y гocпoдapcькiй дiяльнocтi, ocкiльки нaдмipнi пoдaтки змен-шують пoдaткoвy бaзy, a oтже, i пoдaткoвi нaдxoдження тa вoднoчac пopoджyють тенденцiï пpиxoвyвaння пpибyткiв плaтникaми пoдaткiв);

- вiдпoвiднicть пoдaткoвoí' cиcтеми кpитеpiям cпpaведливocтi (пpoгpеcивне oпoдaткyвaння, зaпoбiгaння пoдвiйнoмy тa бaгa-тopaзoвoмy oпoдaткyвaнню, мiнiмiзaцiя пoдaткoвиx птьг тoщo);

- iнтегpaцiя цiльoвиx coцiaльниx пoдaткiв тa '^e pефop-мyвaння, cпиpaючиcь нa ефективний cвiтoвий дocвiд ^a-пpиклaд, Чилi).

Зниження пoдaткoвoгo тиcкy нa cyб'eкти екoнoмiки, вдoc-кoнaлення величини тa cтpyктypи oпoдaткyвaння opieнтoвнo нa piвень iнфляцiï cпpиятимyть пiдвищенню ефективнocтi цiнoyтвopення, знaчнiй cтaбiлiзaцií' цiн, пiдвищенню pеaль-ниx дoxoдiв i дoмaшнix гocпoдapcтв, i пiдпpиeмницькoгo мк-тopy. Зpocтaння pеaльниx дoxoдiв cyб'eктiв pинкy дoзвoлилo б знaйти дoдaткoвi внyтpiшнi iнвеcтицiйнi pеcypcи як для ви-poбничoï cфеpи нaцioнaльнoï' екoнoмiки, якa пoтpебye cyrre-вoгo oнoвлення, тaк i для poзв'язaння вaжливиx coцiaльниx пpoблем нacелення. Boднoчac тaке pефopмyвaння cпpиялo б i збтьшенню пoдaткoвиx нaдxoджень дo бюджету.

Удocкoнaленню пoдaткoвoí' cиcтеми cпpиялo б i нaдaння пiльг плaтникaм пoдaткy нa пpибyтoк y чacтинi зниження co-бiвapтocтi пpoдyкцiï. Bилyчення ^eï чacтини пpибyткy з бaзи oпoдaткyвaння cтимyлювaлo б пiдпpиeмcтвa aктивнiше шу-кaти шляxи зниження coбiвapтocтi, збiльшyвaти зaoщa-дження для мoдеpнiзaцiï тa poзшиpення виpoбництвa.

Звеpнемocя дo icna^ra екoнoмiчнoï нayки Л. Miзеc, який зayвaжye, щo в гaльмiвнoмy pинкy влaдa тa pинoк пpoтидi-ють oдин oднoмy, ocкiльки ypяд cпoнyкae пiдпpиeмцiв вига-pиcтoвyвaти виpoбничi фaктopи нa влacний poзcyд [4]. O^ же, нaгaльнa пoтpебa oптимiзaцií' нaцioнaльнoгo дocвiдy цЬ нoyтвopення зyмoвлюe неoбxiднicть oбмеження ypядoм piв-нiв пpибyткiв y тopгoвo-пocеpедницькiй cфеpi. Oднaк тaке pегyлювaння пoвиннo мaти пеpевaжнo pекoмендaцiйний xapaктеp. Бiльш дieвим вaжелем oптимiзaцií' цiнoyтвopення бyлo б пpoгpеcивне oпoдaткyвaння екoнoмiчниx cyб'eктiв з нaдпpибyткaми тa пеpеpoзпoдiл aкyмyльoвaниx y бюджетi зacoбiв нa poзв'язaння aктyaльниx coцiaльниx пpoгpaм.

Iншим cyттeвим недoлiкoм дiючoï ^стеми цiнoyтвopення в Укpaïнi е вдоутнють пpaктичнoгo cтимyлювaння визнaчaль-ниx пpoпopцiй ефективнoгo poзвиткy екoнoмiки, зoкpемa cпiввiднoшення темпiв зpocтaння пpoдyктивнocтi пpaцi тa фoндy cпoживaння нa мaкpo- тa мiкpoекoнoмiчнoмy piвняx.

Boднoчac кoнтpoль деpжaви нaд цiнaми, нa думку Дж. Гелбpейтa, - пpoвiдний iнcтpyмент ефективнoгo плaнyвaння пpoмиcлoвoгo poзвиткy екoнoмiки, який дoзвoляe pеaльнo впливaти нa зaдoвoлення пoтpеб пiдпpиeмcтв y cyчacниx теxнoлoгiяx i кaпiтaлax (цiни пoвиннi бути дocтaтньo низьки-ми, щoб зaoxoчyвaтиi cпoживчий пoпит, i дocтaтньo видом пpибyтки для фiнaнcyвaння poзвиткy пiдпpиeмcтв) [2]. Як cвiдчить дocвiд, ypяди poзвинениx кpaïн pетельнo кoнтpo-люють цю пpoпopцiю piзнoмaнiтними метoдaми впливу.

I вpештi, випеpедження зpocтaння пpoдyктивнocтi пpaцi пo-piвнянo з фoндoм cпoживaння пiдпpиeмcтв - визнaчaльнa yмoвa cтaбiльнoгo poзвиткy екoнoмiки, фaктop yпpaвлiння Ы-фляцieю тa cкopoчення дефщиту бюджету i вoднoчac пеpcпек-тивний вaжiль деpжaвнoгo pегyлювaння цiнoyтвopення. Зaбез-печення деpжaвoю нaзвaниx пpoпopцiй пoдaткoвими метoдaми дoзвoлилo б пiдвищити не ттьки ефективнicть цiнoyтвopення в Укpaï'нi, a й вивеcти знaчнy чacтинy екoнoмiки «з тiнi».

Зaзнaчимo, !o iз введенням неoпoдaткoвaнoгo мiнiмyмy бyлa здiйcненa cпpoбa вплинути нa cкopoчення темпiв зpo-cтaння фoндy cпoживaння нa пiдпpиeмcтвax. Oднaк йoгo ве-личинa (17 гpн.) cyттeвo не вплинyлa нa зpocтaння пpoдyк-тивнocтi пpaцi, a нaвпaки, пiдштoвxye пiдпpиeмcтвa пpиxo-вyвaти pеaльний фoнд зapoбiтнoï плaти, poзпoдiляючи йoгo нa знaчнy кiлькicть пpaцiвникiв. Taким чинoм, y межax нa-цioнaльнoí' екoнoмiки фaктичнo cтимyлюeтьcя непpoдyктив-нa пpaця з мiнiмaльнoю oплaтoю.

Boднoчac cвiтoвa пpaктикa oпoдaткyвaння cвiдчить, щo в бтых^^ poзвинениx кpaïн пеpевaжae пpoгpеcивне пpибyт-кoве oпoдaткyвaння. Taк, величинa cyкyпниx пoдaткiв з rpo-мaдян C0A в 2012 poцi cтaнoвилa 35%. ^и цьoмy вели-чинa неoпoдaткoвaнoгo мiнiмyмy cтaнoвилa $8950, a для пoдpyжжя - $17 900. ^м тoгo, нa дoxoди вище $357 700 пеpедбaченo piзнoмaнiтнi вилучення з бaзи oпoдaткyвaння (iпoтечнi вiдcoтки, пoдaтки нa неpyxoмicть, ocвiтy тoщo). Це cyттeвo зменшуе пoдaткoвий тиcк нa cеpеднiй клac cym^-cтвa, ocoбливo нa дoмoвлacникiв, якi мaють ^течы зo-бoв'язaння. Cyкyпнa cтaвкa oпoдaткyвaння в Hiмеччинi вapi-юе вщ 14 дo 45%, a величинa неoпoдaткoвaнoгo мiнiмyмy в 2012 po^ cтaнoвилa 7834 eвpo [1].

Пщвищенню ефективнocтi цiнoyтвopення iнвеcтицiйниx тoвapiв i житлa cпpиялo б i pефopмyвaння бaнкiвcькoï cфе-pи. Зoкpемa, зaкoнoдaвчoгo зниження пoзикoвиx кpедитниx вiдcoткiв, o«^™ ïx дiючa величинa не cтимyлюe aнi кть-кicне, aнi якюне зpocтaння як виpoбничoï бaзи, тaк i pинкy житлa, фopмyючи пpaктичнo пoдвiйнy цiнy циx тoвapiв.

Пpoцеc пpoí'дaння ocнoвнoгo пpoмиcлoвoгo кaпiтaлy пpo-дoвжyeтьcя. Ocoбливo це вiдбивaeтьcя нa пiдпpиeмcтвax мaлoгo бiзнеcy, якi нaйбiльше пoтpебyють деpжaвнoï пщ-

тримки. Зниження ставок кредитування та оподаткування прибушв банюв у частин ¡нвестицмного та житлового кредитування сприяли б пщвищенню д¡ловоï активност¡ та розв'язанню проблеми доступного житла.

Висновки

Проведений аналв проблеми п¡двищення ефективност¡ цЬ ноутворення в Укра'У дозволяе узагальнити ряд висновк¡в:

1. Процеси роздержавлення, розпод¡лу кап¡тал¡в, л^ера-л¡зац¡ï цЫ довели неадекватн¡сть самоп¡дтримки, самости-мулювання, саморегулювання в¡льного ринку.

2. Економнна роль держави потребуе п¡двищення ¡нсти-туц¡йноï ефективност¡ сучасного ц¡ноутворення.

3. Реформування податковоï системи в Укра'У сприяло б п¡двищенню ефективност¡ цЫоутворення.

4. Зниження ставок кредитування й оподаткування при-бутк¡в банк¡в у частин ¡нвестиц¡йного та житлового кредитування сприяло б пщвищенню дтово' активност та розв'язанню проблеми доступного житла.

5. З метою пщвищення ефективност нац¡онального цЬ ноутворення в Укра'У, забезпечення ¡нтерес¡в виробник¡в ¡ споживач¡в доц¡льно розробити й законодавчо прийняти нацюнальну ц¡нову стратег¡ю.

6. Результати дослщження можуть бути використан! в по-дальшому вивченн! проблем пщвищення ефективност! ц!-ноутворення, зокрема обгрунтування методолог!чних основ, модерн!зацп механ!зму формування ц!н стратепчних та со-ц!ально значущих галузей економ!ки, як! потребують державно' пщтримки.

Список використаних джерел

1. http://ru.wikipedia.org/wiki

2. http://ek-lit.narod.ru/fridsod.htm

3. Борейко В. Напрями посилення регулюючо''' функци податюв з громадян // Економка УкраУни. - 2009. - №1. - С. 50-54.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

4. Лютий I., Троп^на В. Концепци реформування податково''' системи УкраТни та конкурентоспроможнють нацюнально]' економ1ки // Економ1ка Укра'ни. - 2007. - №8. - С. 19-23.

5. Мизес Л. Индивид, рынок и правовое государство. - М.: бльф-Пресс, 1996. - С. 430.

6. Парнюк В. Стимулювання структурних змЫ в економщ - головне завдання податково''' реформи // Актуальн проблеми економг ки.- 2008. - №11. - С. 214.

7. Швабм К. Мжнародний досвщ у сфер! оподаткування доходв населення // Актуальн проблеми економ1ки. - 2010. - №6. -С. 43-46.

УДК 336.76; 69.003

I.B. ДЕМ'ЯНЕНКО,

к.е.н., доцент, Нацюнальний ун'юерситет харчових технолопй,

A.B. БУРЯК,

к.е.н., доцент, Нацюнальний ун'верситет боресурав i природокористування,

В.О. ВЕЛИЧК1Н,

к.т.н., доцент, Днпропетровська державна фiнансова академiя

Мехашзм розмщення тимчасово вшьних кош-лв бюджету на фшансовому ринку

та його ризики

Розглянуто OCHOBHI проблемн питания проведения активних операцй з коштами бюджетних касових за-лишюв на внутр!шньому фнансовому ринку крани. Виз-наченi сфери прояву основних !мов!рних ризикв цих операцй та засоби ¡х м!н!м!зацй.

Ключов! слова: бюджетн! кошти, Бдиний казначейский рахунок, суб'ект економ!чно\ щяльност!, фнансовий ринок, активна фнансова операця, фнансовий ризик.

Рассмотрены основные проблемные вопросы проведения активных операций со средствами бюджетных кассовых остатков на внутреннем финансовом рынке страны. Определены сферы проявления основных вероятных рисков этих операций и средства их минимизации.

Ключевые слова: бюджетные средства, Единый казначейский счет, субъект экономической деятельно© 1.В. ДЕМ'ЯНЕНКО, А.В. БУРЯК, В.О. ВЕЛИЧК1Н, 2014

сти, финансовый рынок, активная финансовая операция, финансовый риск.

The basic problem questions of leadthrough of active operations are considered with the money of budgetary cash tailings at the internal financial market of country. Certain spheres of display of basic credible risks of these operations and facilities of their minimization.

Keywords: budgetary facilities, Unique treasury account, subject of economic activity, financial market, active financial operation, financial risk.

Постановка проблеми. Прюритетним напрямом суча-сно''' державно' ф!нансово''' пол!тики в Укра'н! е розробка д!е-вих механ!зм!в позитивного впливу на прискорення темглв соц!ально-економ!чного поступу сусп!льства. Одним ¡з ва-жливих напрям!в реал!заци цього завдання е актив!зац!я ¡н-