Научная статья на тему 'СПЕЦИФІКА ЖИТЛОВИХ УМОВ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ В УКРАЇНИ'

СПЕЦИФІКА ЖИТЛОВИХ УМОВ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ В УКРАЇНИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
12
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Sciences of Europe
Область наук
Ключевые слова
ЛіТНі ОСОБИ / ЖИТЛОВі УМОВИ / КОМФОРТНіСТЬ ЖИТЛОВИХ УМОВ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Клименко Ю.А.

Глобальний зсув в бік старіння населення це явище, яке світ більше не може ігнорувати у XXI столітті. Останні десятиріччя характеризуються зростанням кількості (і частки) людей літнього віку. З переходом у пенсійний вік старші люди більше часу проводять вдома. Саме тому характеристики житла, в якому мешкають літні люди набувають особливої актуальності, житлове приміщення має бути комфортним та безпечним. Житлова ситуація літніх осіб відіграє фундаментальну роль у підтриманні їх якості життя та здоров'я.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

HOUSING CONDITIONS SPECIFIC OF ELDERY PEOPLE IN UKRAINE

The global shift towards population aging is a phenomenon that the world can no longer ignore in the 21st century. Recent decades have been characterized by an increase in the number (and share) of elderly people. With the transition to retirement age, older people spend more time at home. That is why the characteristics of the housing in which the elderly live become especially relevant, the living space must be comfortable and safe. The housing situation of the elderly plays a fundamental role in maintaining their quality of life and health.

Текст научной работы на тему «СПЕЦИФІКА ЖИТЛОВИХ УМОВ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ В УКРАЇНИ»

ECONOMIC SCIENCES

СПЕЦИФ1КА ЖИТЛОВИХ УМОВ ОС1Б Л1ТНЬОГО В1КУ В УКРА1НИ

Клименко Ю.А.

1нститут демографа та соцiальних дослiджень iMem М.В. Птухи НАН Украши Кандидат економiчних наук, молодший науковий сniвробтник

HOUSING CONDITIONS SPECIFIC OF ELDERY PEOPLE IN UKRAINE

Klymenko Yu.

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ph.D. in economic sciences DOI: 10.5281/zenodo.7107016

АНОТАЦ1Я

Глобальний зсув в 6iK старшня населения це явище, яке свгг бшьше не може пнорувати у XXI столгтп. Останш десятирiччя характеризуються зростанням кiлькостi (i частки) людей лiтнього вшу. З переходом у пенсшний BiK стaршi люди бшьше часу проводить вдома. Саме тому характеристики житла, в якому мешкають лiтнi люди набувають особливо! актуальносп, житлове примiщення мае бути комфортним та безпечним. Житлова ситуащя лигах осiб вiдiгрaе фундаментальну роль у шдтриманш !х якостi життя та здоров'я.

ABSTRACT

The global shift towards population aging is a phenomenon that the world can no longer ignore in the 21st century. Recent decades have been characterized by an increase in the number (and share) of elderly people. With the transition to retirement age, older people spend more time at home. That is why the characteristics of the housing in which the elderly live become especially relevant, the living space must be comfortable and safe. The housing situation of the elderly plays a fundamental role in maintaining their quality of life and health.

Ключовi слова: лига особи, житловi умови, комфортнють житлових умов.

Keywords: elderly people, housing conditions, comfort of living conditions.

Постановка проблеми та актуальшсть. Cra-ршня вселения aктyaлiзye певш соцiaльнi, еконо-мiчнi тa культурш виклики. У 2018 рощ глобaльне нaселення вшом вщ 60 рошв перевищило м№ярд (для порiвняння у 1950 рощ у свт було 205 мшь-йошв оаб у вщ 60+ рокiв), i воно продовжye зрос-тaти мaйже у всix крaïнax свiтy [1]. Сше тому вкрaй вaжливо впровaдження ефективниx прогрaм тдт-римки лiтнix людей. Одним з вaжливиx aспектiв фь зичного тa псиxiчного здоров'я оаб стaршого вiкy e xaрaктеристики житлa, де вони проводять б№шу чaстинy чaсy. Особливо це стосyeться лiтнix осiб, якi проживaють m сшои, aдже чaсто сaмотнi пенсюнери проживaють в менш комфортниx yмовax. Метою стaтri e визнaчення реaльниx житловиx умов пена-онерiв в Укрш'ш.

Анaлiз оcтaннiх публiкaцiй i дослвджень. Те-мaтикa житловиx умов висвiтлювaлaсь в досль дженняx вченм 3i всього свiтy. Знaчний внесок у дослвдження проблем житловиx умов нвселення здiйснили нaстyпнi нayковцi Ш. Мaкнелiс (Sean McNelis), К.Бaссет (C.Bassett), Дж.Шорт (J.Short), П.Кiнг (P.King), П.Cомервiль (P.Somerville), А.Мaрш (Alex Marsh). Cyчaсний стaнy житлa i жи-тловт умов в Укрaïнi дослiджyвaли: В.Шишшн (V. Shyshkin), Ю. Когaтько (Y.Kogatko), А. Реут (A.Reut), тa шшг Не звaжaючи нa знaчнy шльшсть нaпрaцювaнь щодо дaноï темaтики, бaгaтовимiр-нiсть проблемaтики житловиx умов aктyaлiзye по-дaльшi дослiдження.

Виклад основного матерiалу.

Житло у власностI переважно давтх рок1в по-будови. Стратепя домоволодшня е бiльш притаман-ною для категорii лiтнiх людей (за европейськими критерiями це особи вшом вiд 65 рокiв). В свт ль тнi люди частше, нiж молодi люди, е власниками житла. Зокрема, в УкраМ станом на 2018 рш 99,5% домогосподарств, як складаються виключно з оаб 65 рошв i старших мешкають в приватному житлт Для порiвняння в краiнах £С-27 у 2018 рощ близько 60,9% оаб старших 65 рошв, яш живуть самотньо, були власниками житла. На ввдшну вiд Украши, в Gвропi досить поширеною е практика проживания лггшх осiб в орендному житлi. Так в крашах £С-27, бiльше третини (34,4 %) лiтнiх людей, яш живуть самотньо, е орендарями (при цьому 21,9% з них сплачують орендну плату за ринковими щнами, а 12,5% сплачують орендну плату за пшьговою щ-ною або проживають у сощальному житлi (безкош-товно)).

Площа житла значно перевищуе норми для л1-тнгх ос1б. Якщо для бшьшосп амей з дiтьми (особливо у великих мютах) актуальною е проблема за-безпеченостi достатнiм житловим простором, то для категорп осiб пенсшного вiку поширена проти-лежна ситуащя - вони часто в своему розпоря-дженш мають житло з бшьшою кiлькiстю кiмнат, нiж !м необхiдно. Так, бiльше половини домогосподарств, яш складаються виключно з оаб пенсшного вшу мешкали в жига, де е три та бшьше шмнати (табл.1).

Таблиця 1

Характеристики житла осiб пенсiйного вiку за шльшстю комнат, 2018р. %_

Д/г як1 складаються виклю-чно з осiб старших 65 рошв Д/г як складаються виклю-чно з оаб старших 75 рошв Д/г яш складаються виклю-чно з оаб пенсшного вiку Укра-!на

Одна шмната 9,8 11 8,8 10,4

Двi к1мнати 35,2 38,5 33,6 31,9

Три i бiльше к1мнати 54,9 50,6 57,4 57,7

Джерело: розрахунки автора на основ! ОУДЖ

Для порiвняння в кранах £С-27 для домогос-подарств, яке складалися з двох дорослих, принайми один з яких був у вщ 65 рок1в i старше, у сере-дньому припадало 2,0 шмнати на особу, а для домо-господарств, як1 складалися з одше! особи вiком старше 65 рошв припадало 3,3 к1мнати на особу. Даш по шлькосп шмнат на л1тню варшються зале-жно вiд кра!ни £С [2].

Житлова площа на одного мешканця е одним iз ключових показнишв комфортностi проживания. Для категори оаб пенсiйного вiку проблем iз забез-печенiстю достатнiм житловим простором не спо-стерiгаеться. Третина пенсiонерiв (33,4%) мешка-ють в житл1, де середнш розмiр житлово! площi на одну особу стаиовить 40-60 м2 (табл.2).

Таблиця 2

Середнiй розмiр житлово! площi на одну особу пенсiйного вшу в Украíнi, 2018р., %

Д/г як1 складаються виключно з оаб старших 65 рошв Д/г яш складаються виключно з оаб старших 75 рошв Д/г яш складаються виключно з оаб пенсшного вшу

до 40 м2 54,1 58,1 53,2

40,01 - 60,0 м2 32,8 32,8 33,4

60,01 - 80,0 м2 11,4 8,2 11,4

понад 80,01 м2 1,6 0,9 2,0

Джерело: розрахунки автора на основ! ОУДЖ

Недолжами використания показник1в шль-шсть осiб на комнату та шльшсть квадратних метрiв на особу е те, що при розрахунках не враховуеться якiснi характеристики житлового примiщения.

Проживання в недостатньо зайнятому жи-тл1. На вiдмiну ввд проблеми перенаселеностi, яка

притаманна молодим людям особливо у великих мiстах £вропи, люди л1тнього вiку частiше живуть у малозаселених помешканиях (це житло, яке вва-жаеться занадто великим для потреб домогосподар-ства, що проживае в ньому, з точки зору зайвих комнат [3] ввдповщно до певних норм).

Мiнiмальна необхвдно! кiлькiсть комнат, яка прийията нормою в Свропейському Союзi для розрахуншв рiвия перенаселеностi за методикою Eurostat [4]

• одна к1мната загальна використания для домогосподарства

• одна шмната на подружжя в домогосподарствi

• одна комната для кожио! самотньо! людини вiком 18 рошв або бшьше;

• одна шмната на двох дггей однiеí стап вiком 12-17 рок1в;

• одна шмната для кожно! дитини вшом 12 -17 рошв, i якщо вони не врахованi в попереднш категори (дiти рiзноl статi);

• одна шмната на пару дней вшом до 12 рок1в.

Варто зазначити, що вище перераховаиi нормами ЕшшШ щодо необхвдно! шлькосл комнат в житл1 е практично недосяжними в укра!нських реа-л1ях. Наприклад, домогосподарство, яке склада-еться з самотньо! людини, повинно за нормами мати не лише спальну шмнату, а й ще одну шмнату загального використання. Тобто особ^ яка живе одна, за нормами Eшrostat, необхвдно мiнiмум двi ш-мнати. В такому випадку складаеться наступна си-туацiя: всi одношмнатш квартири не являються но-рмальними житловими умовами за европейськими стандартами перенаселеносп. А зпдно з даними Державно! служби статистики, станом на 2019 рш в

Укра!ш 11,4% населения проживають в житл1, де лише одна шмната [5, а29]. Саме тому, враховуючи реалií укра!нських житлових умов населения для розрахуншв рiвия перенаселеностi житла в Укра!ни доцiльнiше використовувати методику Eurostat з поправкою на шмнату стльного використания (тобто, норма Eшrostat зменшена на одну шмнатуЛ Умовно такою стльною комнатою буде вважатися кухия, хоча зпдно з методикою £С, для аиалiзу примiщения кухнi не враховують [6, а70]. В Укра-!ш 71,4% осiб старших 65 рошв проживають в жи-тлi з бшьшою к1льк1стю комнат, нiж мало б бути вщ-

повадно до стандарпв перенаселеностi. Характерно, що для осiб старших 75 рошв ситуацiя ще скла-днiша - кожна восьма особа мешкае в недостатньо зайнятому житл1 (табл.3).

Таблиця 3

Оцiнка рiвня перенаселеностi в житлових умовах, 2018 р._

проживають у кшьккть к1мнат кшьккть к1м-

Масштаб показнишв перенаселеностi перенаселе-ному в1дпов1дае нор- нат бшьша в1д

ЖИТЛ1 мам £С норм £С

Д/г як1 складаються виключно з осiб 65+ 28,6 71,4

Д/г як складаються виключно з осiб 75+ 12,9 87,1

Д/г як1 складаються виключно з оаб пенсшного вiку 29,2 70,8

Двое дорослих, з них принайми один вшом 65 рок1в i старше 8,7 37,6 53,7

Д/г в яких е особи старшi 65 рок1в 40,2 27,8 32

Д/г в яких е особи старшi 75 рошв 32,6 32,4 35

УкраТна 37,6 23,8 38,6

Джерело: розрахунки автора

В кранах £С-27 станом на 2018 рощ частка оаб лiтнього вiку (вшом ввд 65 рок1в), як1 живуть у малозаселених помешканнях становила близько половини (46,9%). Для порiвняння менше третини (30,7%) дорослих працездатного вiку (18-64 роки) живуть у малозаселених помешканнях. Ця законо-мiрнiсть — вища частка людей похилого вшу, шж дорослих у працездатному вiцi, як1 живуть у малозаселених помешканнях — спостер^алася в уах

державах-членах £С. Частка населения, яке прожи-вае в житт з надмiрною к1льк1стю кiмнат варш-еться залежио ввд кра!ни. Зокрема, найвищi показ-ники на Мальп (91,3%), в 1рландп (87%) та на Кiпрi (86,3%). В кранах Сходно! £вропи частка населения, яке проживае в житлi з надмiрною к1льк1стю комнат е значно меншою, так в Польщi !х 19,5%, в Хорватп 18,8%, в Румунií 11,5% (рис.1).

Iрлaндiя Мальта Юпр Люксембург 1спашя Бельпя Украша Франщя Нiдерлaнди Норвепя Швейцaрiя Дaнiя Портyгaлiя Фiнляндiя Словешя Швещя Нiмеччинa Австрiя Естонiя Угорщина Литва Чехiя Iтaлiя Туреччина Словаччина Пiвнiчнa Мaкедонiя Грещя Болгaрiя Польща Хорват!я Лaтвiя Рyмyнiя Албaнiя Сербiя Чорногорiя

0

91,3 87,0 6,3

4

49,1 48,0 6,4

■ 45,7

■ 2

13,5 11,5 10,1 8,3 8,3

24 22,0 I 20,9 20,5 19,5 18,8

7,4 7,2 3

3

43,0 40,6 7,0 6,4

64 63,3 62,8 60,2 58,5 58,3

71,4 68,2 8

75,6 74

81,

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Рис. 1 Частка о^б старших 65 рошв, як живуть у малозаселених помешканнях (у житла з понаднормо-

вою площею згiдно i3 стандартами перенаселеностi), % Джерело: People living in under-occupied dwellings, by age class, 2018 (%) AE2020.png

Найпоширешшою причиною проживання оаб пенсшного вшу в житлi з надшрною шльшстю комнат е те, що вони продовжують жити в тому ж по-мешканш, де рашше проживали 3i своею (розшире-ною) ам'ею (тсля того, як 1хш дни покинули бу-динок i почали жити окремо), незважаючи на те, що

вш, наприклад, великий, дорогий для опалення та обслуговування або погано пристосований. Особливо це стосуеться альсько! мiсцевостi, осшльки залежно ввд ступеня урбашзаци змiнюеться частка осiб, як1 проживають в недостатньо зайнятому жи-тлi (табл. 4).

Таблиця 4

Частка оаб, яш проживають в житлi з понаднормовою к1льк1стю комнат за типом населеного пункту, %

Велике мюто Мале мюто Сшьська мюцевють

Д/г яш складаються виключно з оаб пенсшного в^ 54,4 72,1 84,1

Д/г як1 складаються виключно з оаб старших 65 рошв 56,2 73,1 85,8

Д/г яш складаються виключно з оаб старших 75 рошв 57,9 75,3 85,4

Джерело: розрахунки автора на основi ОУЖД

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Комфортнгсть житлових умов. При ощнщ якосп житлових умов о^м шльшсних характеристик житлових умов (шльшсть шмнат, житлова площа) обов'язково варто враховувати яшсш характеристики житла. З 90-х рок1в ситуащя iз облад-наииям житла зручностями в Укра!ш перманентно знаходилась на низькому рiвнi. При тому, що бшь-шiсть населения вважае необхщним забезпечения житла базовими зручностями, зокрема станом на 2021 рж ввдсутшсть житла у нормальному станi вважають ознакою бiдностi 99,3% домогоспо-

дарств. В той же час 96,3% вважають ознакою бщ-носп вщсутшсть водогону в житлi, i 95,5% ввдсут-нiсть туалету зi зливом всередиш житла [7,с.23].

Що стосуеться житлових умов пенсiонерiв, то в Укра!ш актуальною е проблема низького рiвия об-ладнаиия житла мшмальним набором побутових зручностей, особливо це стосуеться альсько! мю-цевостi. Зокрема бшьше половини пенсiонерiв (52,1%), як мешкають в селi не мають каиал1зацп, а третина (33,8%) не мають централiзованого газо-постачания в своему житл1 (табл.5).

Таблиця 5

Оцшка ситуаци i3 зручностями в житлових умовах в домогосподарствах яш складаються виключно з oci6

Велике Mi-сто Мале MiCTO Село

наявнють центрального опаления 73,7 18,9 0,1

наявнють iндивiдуального опаления 23,8 65,7 60,8

наявнють водопроводу 98,2 82,2 48,9

наявнiсть каиалiзацií 98,1 81,3 47,9

наявнють гарячого водопостачания 63,8 27,2 11,2

наявнiсть централiзованого газопостачания 92,5 81,2 66,2

Джерело: розрахунки автора на ocHoei ОУЖД

Варто зауважити, що проживания в застарь лому житлi чи житл без зручностей шдвищуе ри-зики того, що помешкання може перебувати в поганому станi. Зокрема це стосуеться ситуаци, коли в житл1 протжае дах, вологi стiни чи фундамент або гнилi вiконнi рами чи тдлога. У 2020 роцi в кранах £С-27 12,7% осiб старших 65 рошв проживали в житловому примiщеннi з такими проблемами. Звь сно iснуе диференцiацiя м1ж рiзними кранами, в

житлi в такому сташ мешкае третина лiтнiх оаб в Туреччинi (34,2%), майже чверть лттшх в Чорного-ри (23,5%), 20% л1тшх в 1спаип, в кранах захщно! £вропи частка таких оаб коливаеться в межах 510% [8]. Порiвияно з европейськими кранами, си-туацiя iз яшстю житлових умов в Укра'ш е досить несприятливою. У 29,8% оаб пенсшного вiку не-мае туалету зi зливом (табл.6).

Таблиця 6

Оцшка ситуацií i3 зручностями в жим серед пенсiонерiв, 2020 piK, %

Протжае дах, вологi стiни/фу-ндамент або rarai вiконнi рами чи тдлога) Немае ванно! або ду-шово! к1мнати всередиш житла Немае туалету зi зливом

Д/г з одше! особи в непрацезда-тному вiцi 11,9 27,2 29,8

д/ з двох i бiльше, осiб всi в не-працездатному вiцi 7,0 12,2 14,9

Укра!на 8,2 12,7 15,4

Джерело: Самооцтка домогосподарствами docmynHocmi окремих товарiв та послуг у 2021 р [7, с.29]

Фтансова спроможтсть утримання житла. Протягом останшх шлькох десятиpiчь все бшьша частка середнього бюджету домогосподарства в крашах £С витрачалася на житло. Не оминула ця тенденцiя i Украшу. Eurostat аналiзуe фiнансову мо-жливють утримувати житло за допомогою показ-ника piвень пеpеобтяженостi витрат на утримання житла (housing cost overburden rate), який визнача-еться як частка домогосподарств, в яких загальш витрати на житло становлять понад 40% наявного

доходу (за вирахуванням житлових субсидiй). Ка-тегоpieю особливо! вразливосп е лiтнi люди, осш-льки з виходом на пенсш змiнюеться структура 1х доходiв. У 2020 рощ 8% населення старше 65 рошв в крашах £С-27 витрачали на житло 40% i бiльше наявного доходу свое! ам'! [9]. В бiльшостi кран £вропи частка пенсiонеpiв, як1 витрачають на житло понад 40% доходу коливаеться в межах 10%, але в Швейцари, Болгарп та Греци майже кожне че-тверте домогосподарство з оаб старших 65 рошв витрачае на житло понад 40% свого доходу (рис. 3).

Швейцарш Болгарiя Грецiя Дашя Сербiя Бельгiя Швецiя Нiмеччина Шдерланди Чехiя Туреччина Румунiя Чорногорiя Хорвапя Францiя Польща Латвiя

Пiвнiчна Македошя Норвегiя Австрiя Люксембург Фiнляндiя Словешя Iталiя Iспанiя Словаччина Естонiя Угорщина Португалiя Литва Албанiя К1пр Мальта ЕС-27

■ 24,7

■ 24,5 23,2

■ 18,0 16,6

■ 11,4 10,4 10,3 10,1

" 8,7 8,3 8,1 8,0

7,3 7,3 7,2

6,1 5,5 5,5 5,5 5,2 4,9 4,9 4,9 4,9

3,4 3,0 2,9 2,6 2,6 2,5 2,1 2,0

0

5

10

15

20

25

30

Рис. 3 Частка населения в1ком 65 рок1в I старше в крашах СС-27, як витрачають на житло 40% I б1-

льше наявного доходу своеI с1м% 2020р.

Джерело:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LVHO07A_custom_3134386/default/table?lang=en

В Укрш'ш фшансова спроможнють утримання житла серед пенсiонерiв е дещо нижчою порiвняно з середньоукрашським значенням. Загалом в Укра-1ш 15,4% неспроможнi в повному обсязi сплатити за житло та послуги з його утримання. Але майже кожне трете домогосподарство яке складаеться з однiеi особи в непрацездатному вщ потерпае ввд

Таблиця 7

Частка оаб, як1 потерпають вiд нестачi коштiв для своечасноi' та в повному обсязi оплати рахунк1в за жи-

нестачi коштiв для своечасноi оплати рахунк1в за житло (табл.7). Це ввдбуваеться за рахунок того, шо в Укрш'ш особи литого вiку е основними реците-нтами програми житлових субсидiй, яка дiе в краш вже понад 25 рошв. Отримувачi субсидiй сплачу-ють за ЖКП в середньому 10% сво!х доходiв [11].

2017 2019 2021

Д/г з одте! особи в непрацездатному вщ 35,8 33,8 29,9

д/г з двох i бiльше, осiб всi в непрацездатному вщ 28,0 23,1 16,6

Украна 25,3 18,8 15,4

8

Джерело: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat u/2022/zb/03/sdotp 21.pdf с.43

Одним iз показник1в енергетично1 бiдностi, по-в'язаним з позбавленнями в житлових умовах е не-можливiсть пiдтримувати належне тепло в будинку (цей показник зазвичай пов'язаний з низьким рiв-нем доходiв домогосподарств). Станом на 2021 рш

17,2% домогосподарств Украши потерпали вiд да-ного позбавлення в житлових умовах. Варто ввдмь тити перманентне зменшення частки оаб, яш стра-ждають вiд даного позбавлення з 2017 року (рис.2).

40 35 30 25 20 15 10 5 0

36,4 35,5

33,3

29,4

26

26,6

19,9

2017 2019 2021

Д/г з одше! особи в д/г з двох i бшьше оаб, непрацездатному вщ1 вс в непрацездатному

вiцi

Укра!на

Рис. 2 Частка пенсюнергв, як не мають можливостг тдтримування достатньо теплу температуру у

своему житл1 протягом опалювального сезону, % Джерело: Самооцтка домогосподарствами доступностг окремих товаргв та послуг у 2017-2021 рр. с.36, с.29, с.23

Для порiвняння, в £С-27 майже 9,5% самотшх оаб вшом 65 рошв i старш не могли забезпечити належне тепло в своему домi [10] станом на 2020 ргк. Загалом ситуацiя в Укра!ш з неможливютю забезпечити належне тепло вдома близька до ситуаци в Центрально-Схщнш £вропi, оск1льки в Захщнш £вропi де частки населения, яш потерпали ввд да-ного виду позбавлень варшеться в межах 2-10% (Фшляц^я - 2,5%, Швецiя - 3,5%, Франщя - 7,8%, 1таля -9,5%).

Спроможнгсть щодо покращення умов про-живання. Висока частка витрат на оплату ЖКП призводить до переформатування iнших витрат на основш потреби, таких як витрати на харчування, на лiкарськi засоби, медичш послуги, тощо. Важли-вим аспектом е те, що високi витрати на утримання житла та загальне зниження доходiв iз виходом на пенаю е перешкодою для домогосподарства зро-бити необхiдний ремонт будинку або модифiкувати його шд специфiчнi потреби лiтнiх людей.

Таблиця 8

Частка пенсiонерiв, у яких ввдсутня можливiсть дозволити собi неочiкуванi необхщш витрати за рахунок

2020

Д/г з одше! особи в непрацездатному вщ 76,3

д/г з двох i бшьше, оаб ва в непрацездатному вщ 55,5

Укра!на 50,2

Джерело: Самооцтка домогосподарствами доступност1 окремих товар1в та послуг

Висновки Узагальнюючи щодо специфши жи-тлових умов пенсiонерiв в Укра!ш можна виокре-мити наступи характеристики: iндивiдуальний бу-

динок в приватнш власностi, з двома i бiльше комнатами, з шдивщуальною системою опалення, жит-ловою площею до 40 м2, в селi чи маленькому мiстi (рис.4).

Рис.4 Характеристики середньостатистичного житла oci6 пенсшного eiKy в Украт Джерело: розробка автора

В УкраМ 61,2% [5, c.44] населення задоволеш або дуже задоволеш сво!ми житловими умовами. Украшським пенсiонерам також притаманний дуже високий рiвень задоволеностi житловими умовами, навиъ якщо 1х житло позбавлене основних зручно-стей. Це пояснюеться суб'ективним сприйняттям житла лигами людьми як безпечного середовища, наповненого спогадами та сенсом [12]. Це ще одна причина, яка сприяе небажанню людей лiтнъого вiку продавати свое житло з понаднормовою пло-щею.

Важливий вплив на здоров'я та шклюзш пен-сiонерiв також здшснюе соцiалъне середовище, в якому знаходиться i'x житло. Лiтнi особи стають менш мобiлъними, вони можуть проводити бiлъш концентрований час у своему райош проживания i, таким чином, ввдчувають бiлъш високий рiвень впливу умов сусiдства.

Лiтература

1. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge UNFPA https://www.un-fpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20re-port.pdf

2. Average number of rooms per person, by type of household (2018) URL: https://cutt.ly/jXlMLZr

3. Room. Glossary Eurostat URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Room

4. Under-occupied_dwelling. Glossary Eurostat URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Under-occupied_dwelling

5. Збiрник Соцiалъно-демографiчнi характеристики (2021). URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/ sdhd_22.pdf

6. Клименко Ю. А. «Сощальне вiдторгнения в житлових умовах населення Укра1ни» (2021) URL: https://cutt.ly/3Xl2yo1

7. Самооцшка домогосподарствами доступ-ностi окремих товарiв та послуг (2021) URL: https ://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/z b/03/sdotp_21 .pdf

8. Total population living in a dwelling with a leaking roof, damp walls, floors or foundation, or rot in window frames or floor EU-SILC survey URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_md ho01/default/table?lang=en

9. Housing cost overburden rate EU-SILC survey URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_L VH007A_custom_31343 86/default/table?lang=en

10. Inability to keep home adequately warm - EU-SILC survey URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_M DES01_custom_313 8760/default/table?lang=en

11. Житловi субсиди. Мiнiстерство соцiалъноi полiтики https://www.msp.gov.ua/news/19742.html

12. Outi Hannele Jolanki. Senior Housing as a Living Environment That Supports Well-Being in Old Age (2021). URL: https://cutt.ly/LXlMDiE

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.