Научная статья на тему 'РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ КОНСЕРВІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ'

РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ КОНСЕРВІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
101
16
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
якість консервної продукції / система HACCP / критичні точки / склад консервів / схема виробництва / quality of canned products / HACCP system / critical points / composition canned food / production scheme / качество консервной продукции / система HACCP / критические точки / состав консервов / схема производства

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — В.О. Короленко, Н.А. Власенко

У даній роботі розглянута доцільність розробки нових видів консервної продукції як пріоритетний напрямок розвитку підприємств харчової галузі. Оскільки всі підприємства, які успішно розвиваються на ринку, найчастіше своїм успіхом зобов'язані інноваціям. Тому виробничо-інноваційна діяльність повинна бути пріоритетним напрямком діяльності будь-якого промислового підприємства в умовах інноваційної економіки. У виробництво впроваджується результат наукового дослідження консерви «Перець закусочний», який якісно відрізняється від попереднього аналога, характеризується більш високим технологічним рівнем, новими споживчими якостями в порівнянні з попереднім. Консерви «Перець закусочний» мають оригінальний смак. Це досягається тим, що консерви містять болгарський перець, томати, сіль, цукор, олію соняшникову, оцтову кислоту (9%), зелень петрушки та кропу, чорний та духмяний перець. Не менш важливим фактором конкурентоспроможності досліджуваних консервів є те, що для виробництва використовується сировина й матеріали, які мають високу харчову цінність. В роботі дана технічна характеристика названої продукції. Розглянута технологічна схема виробництва та досліджені точки контролю за схемою виробництва консервів згідно системи HACCP, яка дозволяє запобігти виникненню небезпеки на ранній стадії виробництва консервної продукції й будується на профілактичному підході до забезпечення якості й безпеки в ході виробничого процесу і зберігання продукції. Проведені дослідження свідчить про високу якість отриманих консервів та доцільність впровадження у виробництво закусочних консервів «Перець закусочний», а аналіз критичних точок дає змогу звести до мінімуму прийняття помилкових рішень та сприятиме отриманню високоякісної, конкурентоспроможної продукції, яка користується попитом на ринку.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

DEVELOPMENT OF NEW TYPES OF CANNED FOOD AS A PRIORITY FOR THE ENTERPRISES DEVELOPMENT

This article examines the feasibility of developing new types of canned products as a priority for the food industry enterprises development. Since all enterprises that successfully develop in the market, most often their success owes innovation. Therefore, production and innovation activities should be a priority for any industrial enterprise in terms of innovation policy. The production of the scientific research result of canned food "Pepper snack", which is qualitatively different from the previous analogue, is being introduced into production. It is characterized by a higher technological level, new consumer qualities in comparison with the previous one. Pepper snack canned food has an original flavor. This is achieved by the fact that canned foods contain Bulgarian pepper, tomatoes, salt, sugar, sunflower oil, acetic acid (9%), parsley and dill, black and aromatic pepper. An important factor in the competitiveness of these canned foods is that it uses raw materials and materials that have a high nutritional value. The technical characteristics of the named products are indicated in this work. The technological scheme of production is examined and control points are investigated according to the canned food production scheme, according to the HACCP system. It prevents the occurrence of a hazard at an early stage in the canned products production and builds on a preventive approach to ensuring quality and safety during production and storage. Studies have shown the high quality of the canned food and the feasibility of introducing canned snacks "Pepper snack" in production. And the analysis of critical points makes it possible to minimize the adoption of erroneous solutions and contributes to high-quality, competitive products that is in demand in the market.

Текст научной работы на тему «РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ КОНСЕРВІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ»

УДК 664.8/.9+005,936,43

В О. КОРОЛЕНКО, НА. ВЛАСЕНКО

Херсонський нацiональний техшчний унiверситет

РОЗРОБКА НОВИХ ВИД1В КОНСЕРВ1В ЯК ПР1ОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ШДПРИСМСТВ

У данш роботi розглянута доцшьтсть розробки нових вид1в консервной продукцП як прюритетний напрямок розвитку тдприемств харчовоХ галузi. Осюльки eci тдприемства, ят устшно розвиваються на ринку, найчастше своХм успхом зобов'язанi тноващям. Тому виробничо-тновацшна дiяльнiсть повинна бути прюритетним напрямком дiяльностi будь-якого промислового пiдприемства в умовах iнновацiйноi економжи. У виробництво впроваджуеться результат наукового до^дження консерви «Перець закусочний», який яюсно вiдрiзняеться вiд попереднього аналога, характеризуется бтьш високим технологiчним рiвнем, новими споживчими якостями в порiвняннi з попереднiм. Консерви «Перець закусочний» мають оригтальний смак. Це досягаеться тим, що консерви мктять болгарський перець, томати, аль, цукор, олт соняшникову, оцтову кислоту (9%), зелень петрушки та кропу, чорний та духмяний перець. Не менш важливим фактором конкурентоспроможностi до^джуваних консервiв е те, що для виробництва використовуеться сировина й матерiали, як мають високу харчову цiннiсть. В роботi дана технiчна характеристика названоХ продукцП. Розглянута технологiчна схема виробництва та до^джеш точки контролю за схемою виробництва консервiв згiдно системи HACCP, яка дозволяе запобiгти виникненню небезпеки на раннш стадП виробництва консервноХ продукцП й будуеться на профшактичному пiдходi до забезпечення якостi й безпеки в ходi виробничого процесу i зберiгання продукцП. Проведен до^дження свiдчить про високу яюсть отриманих консервiв та доцшьнкть впровадження у виробництво закусочних консервiв «Перець закусочний», а анализ критичних точок дае змогу звести до мiнiмуму прийняття помилкових рШень та сприятиме отриманню високояюсно 'Х, конкурентоспроможноХ продукцП, яка користуеться попитом на ринку.

Ключовi слова: яюсть консервноХ продукцП, система HACCP, критичш точки, склад консервiв, схема виробництва.

В.А. КОРОЛЕНКО, Н.А. ВЛАСЕНКО

Херсонский национальный технический университет

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИДОВ КОНСЕРВОВ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

В данной работе рассмотрена целесообразность разработки новых видов консервной продукции как приоритетное направление развития предприятий пищевой отрасли. Поскольку все предприятия, которые успешно развиваются на рынке, чаще всего своим успехом обязаны инновациям. Поэтому производственно-инновационная деятельность должна быть приоритетным направлением деятельности любого промышленного предприятия в условиях инновационной экономики. В производство внедряется результат научного исследования консервы «Перец закусочный», который качественно отличается от предыдущего аналога, характеризуется более высоким технологическим уровнем, новыми потребительскими качествами в сравнении с предыдущим. Консервы «Перец закусочный» имеют оригинальный вкус. Это достигается тем, что консервы содержат болгарский перец, томаты, соль, сахар, масло подсолнечное, уксусную кислоту (9%), зелень петрушки и укропа, черный и ароматный перец. Немаловажным фактором конкурентоспособности исследуемых консервов есть то, что для производства используется сырье и материалы, которые имеют высокую пищевую ценность. В работе дана техническая характеристика названной продукции. Рассмотрена технологическая схема производства и исследованы точки контроля по схеме производства консервов согласно системы HACCP, которая позволяет предотвратить возникновение опасности на ранней стадии производства консервной продукции и строится на профилактическом подходе к обеспечению качества и безопасности в ходе производственного процесса и хранения продукции. Проведенные исследования свидетельствует о высоком качестве полученных консервов и целесообразности внедрения в производство закусочных консервов «Перец закусочный», а анализ критических точек дает возможность свести к минимуму принятие ошибочных решений и содействует получению высококачественной, конкурентоспособной продукции, которая пользуется спросом на рынке.

Ключевые слова: качество консервной продукции, система HACCP, критические точки, состав консервов, схема производства.

V.O. KOROLENKO, N.A. VLASENKO

Kherson National Technical University

DEVELOPMENT OF NEW TYPES OF CANNED FOOD AS A PRIORITY FOR THE ENTERPRISES DEVELOPMENT

This article examines the feasibility of developing new types of canned products as a priority for the food industry enterprises development. Since all enterprises that successfully develop in the market, most often their success owes innovation. Therefore, production and innovation activities should be a priority for any industrial enterprise in terms of innovation policy. The production of the scientific research result of canned food "Pepper snack", which is qualitatively different from the previous analogue, is being introduced into production. It is characterized by a higher technological level, new consumer qualities in comparison with the previous one. Pepper snack canned food has an original flavor. This is achieved by the fact that canned foods contain Bulgarian pepper, tomatoes, salt, sugar, sunflower oil, acetic acid (9%), parsley and dill, black and aromatic pepper. An important factor in the competitiveness of these canned foods is that it uses raw materials and materials that have a high nutritional value. The technical characteristics of the named products are indicated in this work. The technological scheme of production is examined and control points are investigated according to the canned food production scheme, according to the HACCP system. It prevents the occurrence of a hazard at an early stage in the canned products production and builds on a preventive approach to ensuring quality and safety during production and storage. Studies have shown the high quality of the canned food and the feasibility of introducing canned snacks "Pepper snack" in production. And the analysis of critical points makes it possible to minimize the adoption of erroneous solutions and contributes to high-quality, competitive products that is in demand in the market.

Keywords: quality of canned products, HACCP system, critical points, composition canned food, production scheme.

Постановка проблеми

Bci шдприемства, яш устшно розвиваються на ринку, найчаспше сво1м устхом зобов'язаш шноващям. Щоб встигнути за швидкоплинними потребами ринку й максимально використовувати можливосп, що вщкриваються в зовшшньому середовищ^ промисловим тдприемствам потрiбна постшна робота по створенню ново! продукцп, технологш, еколопзацп технолопчних процеав i прийомам виводу ще! продукцп на ринок, щоб вона не згубилася серед аналогiв, а була лщером продажiв i мала популяршсть i репутацiю серед li споживачiв. Тому виробничо-iнновацiйна дiяльнiсть повинна бути прюритетним напрямком дiяльностi будь-якого промислового пiдприемства в умовах шновацшно! економiки. Отже пошук шляхiв технолопчного вдосконалення й оновлення виробництва на основi безперервного потоку iнновацiй, що прискорюеться, i виробництво нових високотехнолопчних видiв продукцп е актуальним на сучасному етапi.

Аналiз останшх дослвджень i публiкацiй Австрiйський вчений Шумпетер Й.А. розробив теорiю, яка грунтуючись на актуалiзацil шновацшно1 активностi, дозволяе прискорити подолання економiчних криз [1]. Його теорiя дала поштовх до роботи шшим вченим в обласп нововведень. У роботах таких вчених, як Ансофф I., Клшанд Д., Кшг Дж., Уотерман Р. та ш., визначенi основнi напрямки освоения нових товарiв, позначенi сфери дослщження, пiдкреслена важливiсть даного процесу у всш дiяльностi пiдприемства. Деяк1 аспекти освоення й впровадження нових (для шдприемства) товарiв вiдбитi в наукових дослщженнях наступних учених: Валдайцев С.В., Утшн Е.А., Самочк1н Н.В., Саат Т.Л., Леонтьев С.В. та ш. Постiйний пошук напрямiв розвитку на основi iнновацiй е складним процесом, i хоча йому придiляють багато уваги, однак це питання потребуе подальшого дослiдження.

Формулювання мети дослвдження Метою роботи було дослiдження доцшьносп впровадження у консервне виробництво ново1 продукцп «Перець закусочний».

Викладення основного матерiалу дослiдження Розробка та впровадження у виробництво ново1 продукцil мають для пiдприемства важливе значення як зааб пiдвищення конкурентоспроможностi й усунення його залежностi вiд не збтання життевих циклiв вироблено1 продукцil. В сучасних умовах оновлення продукцil йде досить швидкими темпами [2]. Розробка й випуск нових видiв продукцп стае прюритетним напрямком стратеги консервного шдприемства, тому що обумовлюе ва iншi напрямки його розвитку. Зпдно з теорiею Утк1на Е.А., у виробництво впроваджуеться результат наукового досладження, який як1сно вiдрiзияеться вiд попереднього аналога, характеризуеться б№ш високим технолопчним рiвнем, новими споживчими якостями в порiвняннi з попереднiм [3]. Крiм того, слiд враховувати, що стратепчний напрямок розвитку пiдприемств з виробництва плодово-овочево1 консервно1 продукцil визначаеться тим, що вони вирiшують стратегiчне завдання забезпечення продовольчо1 безпеки кра1ни, багато в чому формують

яшсть життя народу, мають значний експортний потенщал, тому проблема пошуку нових шдход1в до шдвищення ефективносп ïx д1яльносп е одним i3 прюритетних напрямк1в дослщження вичизняно1 науки.

В данш статп розглядаеться доцшьшсть впровадження у консервне виробництво нових вид1в консерв1в «Перець закусочний».

Консерви «Перець закусочний» мають орипнальний смак. Це досягаеться тим, що консерви мютять болгарський перець, томати, аль, цукор, олш соняшникову, оцтову кислоту (9%), зелень петрушки та кропу, чорний та духмяний перець. Не менш важливим фактором конкурентоспроможносп дослщжуваних консерв1в е те, що для виробництва використовуеться сировина й матер1али, як1 мають високу харчову цшшсть.

Перець солодкий - у техшчнш або бюлопчнш стадiï зршосп, товстостшний, з забарвленням плод1в зеленого, жовтого, бшого або темно-червоного, помаранчево-жовтого кольору. Плоди чист1, св1ж1, здоров1, однорщт за ступенем зршосп, без ознак гнилизни або яких-небудь захворювань, солодкувап 1з властивою для них прчинкою. Перець солодкий з сорт1в подовженоï форми в найбшьшому вим1р1 не менш 70 мм.

Болгарський солодкий перець приносить велику користь для здоров'я людини завдяки своему мшеральному складу, який збагачуе склад кров1, попереджае анемш, шдвищуе 1мунний захист людського оргашзму. Вш мютить в середньому 7,18% сухих речовин, в тому числ1 бшки (до 1,5%), вуглеводи (до 8,4%), вггамши: С, майже ва вггамши групи В, каротин (до 14 мг%), вггамш Р, еф1рну олш (1,5%), та шш1.

Для фарширування перцю використовуються стигл1 томати.

Харчова цшшсть томапв обумовлена вмютом в них вели^' шлькосл дуже важливих для оргашзму людини речовин: вуглевод1в, впаштв, оргашчних кислот, амшокислот, бшшв, ферменпв, мшеральних солей, клигсовини, пектишв, ф1тонцид1в та шших корисних бюлопчно активних речовин. Плоди мають висок смаков1 якосп та сприяють полшшенню апетиту i гарному травленню. Для виробництва консерв1в «Перець закусочний» використовуються томати нових сорт1в для мехашчного збирання з малою масою плод1в. Масова частка сухих розчинних речовин 4 - 8 %, становлячи у середньому близько 5%. Бшьша частина ïx припадае на цукри (2 - 5%), яш представлен головним чином моносахаридами - глюкозою i фруктозою. Глюкози у 1,5 рази бшьше, шж фруктози, к1льк1сть сахарози до 0,5 %.

Полюахариди у томатах представлен у вигляд1 кликовини, протопектину, пектину, гемщелюлоз i крохмалю. Титрована кислотшсть стиглих томапв - у середньому 0,5 % (за яблучною кислотою). Активна кислотшсть характеризуеться рН 3,7 - 4,5. 1з кислот в томатах е винна, янтарна, щавлева, молочна i оцтова. Червоний кол1р томапв зумовлений наявшстю лжопину, вмют якого коливаеться у межах (1,3 - 13,2)10-3 %. Кр1м того, у них е ксантофши у шлькосп 0,110-3 % i ксантофшов1 еф1ри. Також томати багат вггамшом С (10 - 40 мг%), каротином (1,2 - 1,6), вггамшами групи В, РР та ш. В томатах знаходиться значна кшьшсть калш i зал1за.

Зелень петрушки та кропу мютить бшки, вуглеводи, жири, харчов1 волокна, вггамши А, С, Е, Н, РР, а також мшеральш сол1 зал1за, кальц1ю, фосфору. Вони мютять еф1рну олш (до 0,1%) з характерним запахом, глюкозиди.

Часник мютить азотисп речовини, калш, натрш, кальц1й, магнш, фосфор, оргашчш кислоти, слщи йоду, вггамши С (10мг%) i Д, вггамши групи В, вуглеводи, жири, фггостерини, екстрактивш речовини, ферменти, велику кшьшсть ф1тонцид1в i до 2% ефiрноï олп. Надзвичайний вадмшний запах часнику залежить в основному в1д д1алшсульфщу. Фгтонциди складаються з летючих i нелетючих фракцш, вони розчиняються у вод1 i мають сильну антибютичну властивють.

Консерви мають наступне сшввадношення компоненпв, мас.%:

Болгарський перець 35,0

томати 35,7

сшь 1,5

цукор 4,0

ол1я соняшникова 2,0

оцтова кислота (9%-на) 5,4

зелень петрушки та кропу 0,25

часник 0,2

чорний та духмяний перець 0,05

вода 15,9

Запускаючи у виробництво продукцш треба враховувати той факт, що якщо шдприемство

прагне зайняти стшке положення на ринку, то воно повинне випускати продукцш належноï якосп. Яшсть iнновацiйноï продукцп повинна чигсо в1дпов1дати певним характеристикам продукцiï, яка здатна задовольняти вимоги споживача й в1дпов1дати прийнятим стандартам i техшчним умовам.

В 0CH0Bi забезпечення конкурентоспроможносп ново! харчово! продукци лежить проблема забезпечення якостi й безпеки, як1 е найважливiшими аспектами виробництва будь-яко! продукци консервно! промисловостi.

Сучасна концепцiя управлiння як1стю консервно! продукци виходить i3 того положення, що контроль якостi й безпеки повинен здшснюватися в ходi виробничого процесу, а не по його зашнченню. Данiй концепцп повною мiрою вщповщае система HACCP (Hazard analysis and critical control points -аналiз ризишв i критичних контрольних точок), яка заснована на принципах обов'язкового забезпечення безпеки [4 - 6].

У сучасному свт технолопя виробництва иродукпв харчування стае усе бшьш складним процесом i вимагае найсуворшого дотримання технолопчно!, виробничо! дисциплiни, саштарних i гiгiенiчних правил i норм, що е передумовою введения в дш системи НАССР яка дозволяе запобiгти виникненню небезпеки на раннш стадii виробництва консервно! продукцi! й будуеться на профiлактичному пiдходi для забезпечення якосп й безпеки в ходi виробничого процесу i збертання продукцi!, а також може застосовуватися при розробщ нових видiв консервiв. При цьому основну увагу придiляють критичним точкам контролю, в яких усi види ризику санiтарно-гiгiенiчного характеру можуть бути знищенi або знижеш до допустимого рiвия в результата проведеного контролю.

Для забезпечення високо! якостi продукцii, як запоруки конкурентоспроможносп, названа система була використана i в виробництвi консервiв «Перець закусочний».

Перець

транспортування i

приймання i

Томати

ККТ 1

збертання i

миття i

шспекщя i

обчищення i

ККТ 2 iнспектування i

ополiскувания i

бланшування i

ККТ 4

транспортування i

приймання i

зберiгания i

ККТ 3

миття i

шспектування i

нарiзания i

додавання зеленi i

фарширування i

фасування i

закупорювання i

ККТ 6 стерилiзацiя

Приготування заливи Цукор, сiль

просшвання i

магнiтна сепарацiя i

розчинення у водi i

кип'ятiния i

додавання кислоти i

ККТ 5 фiльтрувания

Рис. 1. Точки контролю по технолопчнш cxeMi виробництва KOHcepBiB

«Перець закусочний»

В результата аналiзу iнформацii була складена технологiчна схема процесу, основною метою побудови яко! е представления виробничого процесу у виглядi чггко!, просто! послiдовностi крошв, з яких складаеться процес виробництва запланованого виду консервiв (рис. 1).

Пiсля проведення дослiджень були знайденi критичнi контрольт точки (ККТ) процесу виробництва. Для ошгашзацп та скорочення кiлькостi ККТ було проведено !х об'еднання за правилом: об'еднання ККТ вщбуваеться, якщо вони контролюються одним i тим же робггником i вiдносяться до одше! й тiе! ж операцп. Для управлiния i ефективного контролю видшеш шiсть ККТ: зберiгания i контроль основно! i допомiжио! сировини, iнспектувания, миття сировини, фарширування перщв i фiльтрувания заливи, стерилiзацiя (рис. 1).

Таблиця 1

Критерй' ощнки ймовiрностi реа. изаци небезпечного фактору

Критерп оцшки Ймовiрнiсть

Ймовiрнiсть небезпечного фактору - практично ввдсуттй 1 бал

Мала ймовiрнiсть наявностi небезпечного фактору 2 бали

Значна ймовiрнiсть наявностi небезпечного фактору 3 бали

Висока ймовiрнiсть наявностi небезпечного фактору 4 бали

На другому етат дослiджень здiйснювали оцшку ймовiрностi реалiзацil кожного небезпечного фактору. Оцшку ймовiрностi реалiзацil небезпечного фактору здшснювали в балах згiдно з критерiями, наведеними в табл. 1.

Керуючись даним алгоритмом можна повною мiрою оцiнити ймовiрнiсть реалiзацil кожного виявленого потенцiйно небезпечного фактору з наступним аналiзом ризик1в по ньому. Аналiз ризик1в проводили з врахуванням ймовiрностi реалiзацil фактору й вагомкть його наслiдкiв за дiаграмою аналiзу ризик1в, представленiй на рис. 2.

На наступному етат була побудована границя припустимого ризику на дiаграмi з координатами «Ймовiрнiсть реалiзацil небезпечного фактору» - «Тяжкють наслiдкiв». Якщо точка лежала на або вище границi - фактор враховували, якщо нижче - не враховували.

В результата проведених дослiджень були реалiзованi принципи системи НАССР, вказано список бюлопчних i хiмiчних потенцiальних ризишв i видiленi ККТ у виробнищга консервiв «Перець закусочний», що дозволяе управляти його як1стю i безпекою на вах етапах виробництва (табл. 2), забезпечуючи високу конкурентоспроможнiсть продукцл.

Слiд вiдмiтити, що пiсля закупорювання банки негайно передають на технолопчну операцiю «стерилiзацiя». Зберiгання банок до стерилiзацil бiльше, як 30 хвилин не допускаеться. Стерилiзацiю проводять при температурi 100 °С протягом 15 хвилин. Шсля стерилiзацil консерви охолоджують до температури 40 - 45 °С. Охолоджеш банки вивантажують iз автоклавiв, розбраковують, упаковують i вцщравляють на склад.

Рис. 2. Дiаграма аналiзу ризикiв

Стершпзащя ККТ 6 Фшьтрування ККТ 5 Фаршпрування ККТ 4 Миття ККТЗ 1нспектування ККТ 2 Збер1гання ККТ 1 Найменування етапу

Й н 8 П 2 » £ ^ В п о4 о Э Ь| в о Н м о я о> з а О р е-та й н о Р а ►а й й ° я 9 2 2' ё & 2- * В •В. о» а 5° «с (|)15ичний (попадания в розчин стороншх пред-мепв, домшок) 1 мжробюлопчнпй (рют мжроорга- шзм1в при недостатньому цозуванш оцтово1 кислоти, нпзька температура) е- д> 1' о я и я о я 2 Я; Л — я 1 та о ■ е- д> о я и я о я 2 Я; Л — я 1 та о ■ с я я Я; е- д> 1' о я и я о я 2 Я; Л — я 1 тз 0 1 Рпзпк

контроль температуря, перев1рка термограми стершпзацп перев1рка (|)1 льтр\. шнтроль р1вня рН, температуря ваговий, дотримання рецептури, перев1рка саштарного :тану робочого \псця и (Я я 12 о В. ^ о V н н № я § £ я контроль впуальний. ваговий зам1рп температуря, зовшшшй впгляд овоч1в, зменшення масп Контроль та метод запобтання

о а. ^ Й я д ►©• я В ^ о о та я та (я го В. 8 Ё' Э. " ^ й та й В. о я Е. о Р й. рН 4 - 5, темпера-тура -85-90 0 С, брак не бшыне 1% колНндекс не бшыне 3, твердють води до 7 мг-екв/л шлыасть нестандартно! спровинп не вище передбачено! стандартом Температура не вище 20 - 25 °С, зовшшшй зигляд повинен виповиати дпочому стандарту Критичш мои

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

я и рз О ч * Й. я й 1. й а. 3 С5 й ^ ^ & Процедури мониторингу

при порушенш режиму забракувати всю партпо консерв1в при порушенш фшьтру -замша або чистка посплення контролю замша води при необ-хвдносп зб1лынити шлыасть робочих на сортуваль-ному транспортер! при необ-хвдносп прпскорптп переробку спровинп, змшити мюце збер1гання Коригук>п ДО

стерит-затор, лаборант оператор , станов-ки. лаборант лаборант, майстер цеху лаборант лаборант лаборант, майстер цеху Виконувач (вадповадальнпй)

лабора-тор1я цеху лабора-тор1я цеху лабора-тор1я цеху лабора-тор1я цеху лабора-тор1я цеху лабора-тор1я цеху Мюце збер1гання записш

к

о

о й в-

и к

и н о л о

к

Необхщно вщзначити, що область, включена в блок-схему, охоплюе Bei стадп виробничого процесу, що перебувають пiд безпосереднiм контролем (тобто Bei технолопчш операцп вiд надходження сировини й матерiалiв до одержання готово! продукцп). При проведеннi аналiзу можливих небезпек були визначенi фактори, яш настiльки важливi, що можуть при неефективному контролю над ними з великою ймовiрнiстю нанести несприятливий вплив на оргашзм людини.

За органолептичними показниками: зовнiшнiй вигляд, запах, смак, колiр консервiв «Перець закусочний» вщповщае вимогам до даного виду консервiв. За фiзико-хiмiчними показниками: Вмiст солi у консервах складае 1,5%, Загальна кислотшсть - 0,61%.

При проведенш дегустацп консерви отримали високу оцшку - п'ять балiв (при п'ятибальнш системi оцiнювання).

Висновки

Проведена робота i висока як1сть отриманих консервiв свiдчить про доцiльнiсть використання системи НАССР на етат розробки та впровадження технологи виробництва закусочних консервiв «Перець закусочний», що дасть змогу звести до мшмуму прийняття помилкових ршень та сприятиме отриманню високояшсно!, конкурентоспроможно! продукцп' яка користуеться попитом на ринку. Слад зазначити, тдтвердження вiдповiдностi системи НАССР вимогам мiжнародних стандартiв дозволяе знизити ризики та отримати довгостроковi конкурентнi переваги.

Список використаноТ лiтератури

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Capitalism, Socialism and Democracy)./ Й.А. Шумпетер. - М.: Эксмо, 2007. - 864 с.

2. Воскресенська O.G. Розширення iнструментарiю стратепчного планування / O.G. Воскресенська // Економiчнi iнновацi!. - 2013. - №. 54. - С. 43-48.

3. Уткин Э.А. Инновационный менеджмент./ Э.А. Уткин, Н.И. Морозова, Г.И. Морозова. - М.: АКАЛИС, 1996. - 304 с.

4. Кантаре В.М. Система безопасности продуктов питания на основе принципов НАССР / В.М. Кантаре, В.А. Матисон, М.А. Хангажеева, Ю.С. Сазонов. - М.: РАСХН, 2004. - 462 с.

5. Кантере В.М. Интегрированные системы менеджмента в пищевой промышленности: монография / В.М. Кантере, В.А. Матисон, Ю.С. Сазонов. - М.: 2008. - 522 с.

6. Голубов И.И. Принципы внедрения международной системы качества и безопасности /И.И. Голубов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2008. - № 6. -С. 32-35.

7. Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. Рыбин. - М.: ИТК «Дашков и Ко», 2008. - 212 с.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.