Научная статья на тему 'Р. Фәхреддинне уку-тәрбия өлкәсендә куллану'

Р. Фәхреддинне уку-тәрбия өлкәсендә куллану Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
607
24
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
тәрбия / һөнәр / хезмәт / мәгърифәт / рухи мәдәният / яшь буын / миһербанлылык / игелеклелек / әйләнә-тирәгә игътибарлылык / education / profession / labor / education / spiritual culture / young generation / compassion / responsibility / good / environment / sensibility

Аннотация научной статьи по прочим медицинским наукам, автор научной работы — Бикбулатова Миляуша Салимгареевна

Мәкаләдә укучыларның фикерләү дәрәҗәләрен үстерү, милли тәрбия бирү күздә тотыла. Шул хезмәтләр аша укучыларны мөстәкыйль фикер йөртергә һәм нәтиҗә ясарга өйрәтү, миһербанлылык, игелеклелек, әйләнәтирәгә игътибарлылык, инсафлылык кебек сыйфатлар тәрбияләргә омтылу тора.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE APPLICATION OF WORKS BY R. FAKHRETDIN IN THE EDUCATIONAL SPHERE

The article studies the possibility to increase the level of students ' thinking, as well as in the development of national education using the works of R. Fakhretdin. The author sees the main task of teaching as the ability to make their own conclusions and estimations about surrounding reality, to cultivate the compassion, responsibility, good, sensibility, consciousness and responsibility for their actions.

Текст научной работы на тему «Р. Фәхреддинне уку-тәрбия өлкәсендә куллану»

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА www.islamjournal.ru

Бикбулатова М. С. Р. Фэхреддинне VKV-тэобия елкэсендэ куллану Рлектронный ресурс] / М. С. Бикбулатова // Современный мусульманский мир: электрон. журн. - 2017. - № 1. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x.

Современный мусульманский мир. 2017. №»1. ID 10 ISSN: 2587-6848

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69532 от 25.04.2017

Бикбулатова Миляуша Салимгареевна

специалист по учебно-методической работе, кафедра исламской экономики и управления, Российский исламский институт, г. Казань

т ¡¡а.3580@та ¡¡. ги

Р. ФЭХРЕДДИННЕ УКУ-ТЭРБИЯ ЭЛКЭСЕНДЭ КУЛЛАНУ

УДК 297.17

Мэкалэдэ укучыларныц фикерлэу дэрэщэлэрен устеру, милли тэрбия биру куздэ тотыла. Шул хезмэтлэр аша укучыларны местэкыйль фикер йвртергэ hдм нэти^э ясарга вйрэту, миhербанлылык, игелеклелек, эйлэнэ-тирэгэ игътибарлылык, инсафлылык кебек сыйфатлар тэрбиялэргэ омтылу тора.

Теп сузлэр: тэрбия, hвнэр, хезмэт, мэгърифэт, рухи мэдэният, яшь буын, миhербанлылык, игелеклелек, эйлэнэ-тирэгэ игътибарлылык.

Р.Фэхреддиннец кеше тэрбиялэYне hэм камиллэштерYне Yзенец асыл максаты итеп саный. Хезмэтлэрендэ, миллэтне ац-белемле hэм heнэрле шу белэн бергэ, эдэп-эхлак ягыннан тэрбиялэYгэ зур игътибар бирэ. Камил кеше тэрбиялэY - Ризаэддин Фэхреддин эшчэнлегенец асылы, арка сеяге.

Ризаэддин Фэхреддиннец тормыш максаты булган кешелекнец мэцгелек тэрбия тэгълиматлары бYгенге кен мэгърифэтчелэре ечен дэ, мэгариф хезмэткэрлэре ечен дэ эhэмиятле тема булып кала.

Мэктэп -мэдрэсэ, мэгърифэт, рухи мэдэният тарихын, дин мэсъэлэлэрен тирэнтен ейрэну hэм барлау ечен бYгенге кендэ дэ Yзенец эhэмиятен югалтмаган кыйммэтле чыганак булып торалар. Аларныц hэркайсында, ^пгасырлык халык педагогикасына таянып, гаилэдэ, мэктэптэ бала тэрбиялэYнец hэм шуныц нигезендэ ж;эмгыятькэ лаеклы шэхес YCтерYнец бетен серлэре ачып бирелэ. Бу хезмэтлэр бугенге кен ечен дэ бик кирэкле hэм актуаль.

^эмгыятънец теп бурычы-яшь буынны килэчэктэ таяныч булырдай итеп тэрбиялэY. Яшь буынны, югары эхлак сыйфатларына ия булган мэдэниятле кешелэр итеп тэрбиялэп, олы тормыш юлына эзерлэY гамэлен Р. Фэхреддин дэ бетен ж;эмгыятънец иц меЪим эше дип карый.

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА www.islamjournal.ru

Бикбулатова М. С. Р. Фэхреддинне VKV-тэобия елкэсендэ куллану Рлектронный ресурс] / М. С. Бикбулатова // Современный мусульманский мир: электрон. журн. - 2017. - № 1. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x.

Современный мусульманский мир. 2017. №»1. ID 10 ISSN: 2587-6848

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69532 от 25.04.2017

Риза Фэхритддиннен зирэк фикеренэ колак салыйк: "Бала чакта алган тэрбияне сонрак бетен денья халкы да Yзгeртэ алмас", - дип кисэтэ ул.

Шуца ^рэ Ризаэддин Фэхреддин тэрбия эшенэ зур эhэмият бирэ, Г.Курсави, Ш.Мэрж;анинец карашларын дэвам итэ. Кеше -тэрбия ждмеше, тэрбиясе нинди-кешесе шундый, дигэн караштан чыгып эш итэ, белем, дин, эхлак, тэрбия мэсьэлэлэрен яктырта. Ризаэддин Фэхреддин мэгърифэт юлында беренче планга гаилэ тэрбиясен куя. Аныц фикеренчэ, тэрбиянец башы гаилэ, ата белэн ана-беренче тэрбиячелэр. ^эмгыятьтэ хатын-кызныц, ананыц роле, тэрбиягэ, белем алуга, эдэп-эхлакка караган 80 гэ якын хезмэте чыга."Тэрбияле ана" "Тэрбияле ата", "Тэрбияле бала"(1898), "Гаилэ"(1902), "Нэсыйххэт"(1902), "Эдэбе тэгълим"(1902), "Шэкертлек эдэбе" (1899,1900,1903) китапларында галим миллэтнец кечен, дини сафлыгын, гаилэ ныклыгын эхлак, психология, йола, гореф-гадэт яктылыгында ачып бирэ.

Укучыларныц фикерлэY дэрэжэлэрен YCтерY, милли тэрбия бирYне кечэй^ максатыннан куренекле мэгърифэтче, галим, дин белгече Р. Фэхретдин хезмэтлэрен дэреслэрдэ файдалану актуаль.

Шул хезмэтлэр аша укучыларны местэкыйлъ фикер йертергэ hэм нэтижэ ясарга ейрэтY, миhербанлылык, игелеклелек, эйлэнэ-тирэгэ игътибарлылык, инсафлылык кебек сыйфатлар тэрбиялэргэ омтылу зарур.

БYгенге ж;эмгыятькэ фэннэрне яхшы Yзлэштергэн, иждди фикерлэYче hэм Y3 белемен местэкыйлъ рэвештэ езлексез ^тэрэ белYче кешелэр кирэк. Заман мэктэплэр, мэчет каршындагы мэдрэсэлэр алдына тYбэндэге бурычларны куя: катлаулы, hаман Yзгэреп торучы шартларда яшэргэ, эшлэргэ, социаль кыйммэтлэр системасында уз урынын табарга сэлэтле шэхес тэрбиялэ^ Мэктэп, мэчет каршындагы мэдрэсэлэр алдына андагы укыту-тэрбия процессын Риза Фэхреддиннец бYгенге милли мэгариф ечен дэ эhэмиятен югалтмаган педагогик хезмэтлэреннэн башка ^з алдына китерY hич тэ дерес булмас иде. Ченки галимнен eйрэтYлэре бугенге заман талэплэренэ дэ аваздаш.

Без Yзебезнец алга Ризаэддин Фэхреддин иж;атын, уку-укыту елкэсендэге эшчэнлеген ейрэнYне максат итеп куюны тэкъдим итэм.

Белемле кеше тэрбияле дэ, тэрбиясез дэ булырга мемкин. Э тэрбияле кеше, элбэттэ, hэрдаим узбелемен кYтэрY естендэ эшлэячэк. Укытуныц нигезе -тэрбия. Тэрбия эшенец камиллеккэ ирешу икэнен кYрсэтеп, Р. Фэхреддин тYбэндэге сузлэрне китерэ: "Тэрбиясе булмаган ж;ирдэ гузэл ашлык ж;итешмэгэн кебек, тиешле тэрбия бирелмэгэнлектэн, гYЗЭл кеше дэ ж;итешмэс". Укытучы дэрес алып баручы гына тYгел, ул тэрбияче дэ. Бу елкэдэ мегаллимнец осталыгы, камиллеге ни дэрэжэдэ югары булырга тиешлегенэ

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА www.islamjournal.ru

Бикбулатова М. С. Р. Фэхреддинне уку-тэобия елкэсендэ куллану Рлектронный ресурс] / М. С. Бикбулатова // Современный мусульманский мир: электрон. журн. - 2017. - № 1. - 1 электрон. опт. диск ^D-ROM). Систем. требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x.

Современный мусульманский мир. 2017. №»1. ID 10 ISSN: 2587-6848

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69532 от 25.04.2017

басым ясап, Р. Фэхреддинов болай ди: "Йомшак ^целлелеге белэн мэрхэмэтен, сабырлыгы белэн игътибарын, белемнэрен hэм тырышлыгын эш кагыйдэсе иткэн укытучылар бу вазифаны кимчелексез Yти белерлэр". Р. Фэхреддин кешене кеше итеп кYрсэтYче иц куркэм сыйфат булган гузэл холыкны атый. Моца ирешу ечен баланы бишектэн Yк тэрбиялэргэ кирэк дигэн карашта тора Иэм иц беренче ата-ананы тэрбиялэYгэ эИэмият бирэ. Бер-бер артлы узенец "Тэрбияле хатын", "Тэрбияле ана" И. б хезмэтлэрен яза.

Ризаэддин Фэхреддин баланы туган кененнэн башлап тэрбия итэргэ кирэк, ди. Бала тэрбиялэY хатыннарныц гаилэ эчендэге бурычы гына тYгел, э барлык жэмгыять каршындагы ждваплы бурычы, ди ул. Галим мэктэпкэчэ hэм мэктэп яшендэге балаларны тэрбиялэY алымнарын да жентеклэп ейрэтэ.

МэшИур татар галиме, педагог, рухани, энциклопедик белем иясе, рухи -ижтимагый тормышныц терле тармакларында йезлэрчэ кыйммэтле хезмэтлэр иж;ат иткэн Р. Фэхретдиннец татар халкына калдырган дини мирасы турында укучыларга ж;иткерY, миллэтебезнец килэчэге хэтеренэ беркетY hэр татар мегаллименец изге бурычыдыр.

Yзенец "Тэрбияле бала" исемле китабында остазыбыз Р.Фэхреддин болай дип яза: "Алтыннан да кыйммэтле, ожмах нигъмэтлэреннэн дэ кадерле булган нэрсэ - тэрбияле баладыр. Тэрбияле бала деньяда ж;анга шатлык китерер, денья байлыгына бирелми, берни белэн дэ алыштырылмый." Сабый чакта нинди тэрбия алу - бала ечен зур эhэмияткэ ия.

БYгенге укучыларнын гыйлем, яхшы тэрбия алырга тулы мемкинлеклэре бар. Безгэ бары тик гыйлем алуга тырышлык, телэк Иэм омтылыш тэрбиялэргэ кирэк. Безнец кулларда балалар язмышы. Безнец укучыларыбыз, Р. Фэхреддин телэгэнчэ, бетен яктан да Yрнэк балалар булып Yссеннэр Иэм миллэтебез горурланырлык шэхеслэр булсыннар иде.

Р. Фэхреддин гасырлар буе тупланган, тормышта кYп мэртэбэлэр инанган hэм YЗ шэхесендэ дэ шэкеллэшкэн ^ркэм дини-эхлакый hэм инсани сыйфатларны YЗ укучыларына hэм тыцлаучыларына да житкерергэ тырыша. Аныц "Нэсыйхэт", "Тэрбияле ана", "Тэрбияле бала" hэм шул тердэге башка китаплары адресатыныц аныклыгы, вэгазь-кицэшлэренец тормышчанлыгы hэм Yтемлелеге белэн чын мэгънэсендэ педагогик эсбап кебек. Э инде олуг остазныц "^эвамигуль кэлим шэрхе" хезмэте адэм балаларын тэрбиялэунец тицсез бер дэреслеге рэвешендэ кабул ителэ. Пэйгамбэребез Мехэммэд галэйхиссэлэмнец 344 хэдисен шэрехлэYгэ корылган бу китапта яшэеш-тереклекнец бик ^п терле мэсьэлэлэре яктыртылыш таба. Аныц ечен фикри тирэнлек, комплекслылык, тел-стильнец Yтемлелеге хас. Ризаэддин хэзрэт

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА www.islamjournal.ru

Бикбулатова М. С. Р. Фэхреддинне уку-тэобия елкэсендэ куллану [Электронный ресурс] / М. С. Бикбулатова // Современный мусульманский мир: электрон. журн. - 2017. - № 1. - 1 электрон. опт. диск ^D-ROM). Систем. требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x.

Современный мусульманский мир. 2017. №»1. ID 10 ISSN: 2587-6848

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69532 от 25.04.2017

тэрбияви процесста аеруча хатын-кызныц зур роль уйнавына игътибар итэ. Аныц фикеренчэ, миллэтнец килэчэге, ниндилеге турыдан-туры хатын-кызларныц тэрбияле, белемле, эхлаклы булуына, аларныц ана буларак уз вазыйфаларын ничек YтэYлэренэ бэйле. Мэгълум ки, Р. Фэхреддинны язучы буларак таныткан ^лэмле ике эсэре бар: "Сэлимэ, яки Гыйффэт" (1899), "Эсма, яки Гамэл вэ ж;эзи" (1903). Бу язмаларныц исемендэ hэм Yзэгендэ хатын-кызлар тору тирэн символик мэгънэгэ ия. Сэлимэ, Эсма образлары аркылы автор хатын-кызларга узенец ихтирам-хермэтен, сею-мэхэббэт, гаилэ кору, намус -гыйффэтлелек турында карашларын шактый калку итеп гэYДЭлэндерэ.

Р. Фэхреддин карашларында гыйлем-мэгърифэт гаять меЪим урынны били. Yз эшчэнлегенец асыл максатын ул "миллэтебезне укытуда hэм гыйлем" ейрэтудэ курэ. Аныц фикеренчэ, "гыйлемнэн башка байлык, байлыктан башка гыйлем булмас. Ягъни гыйлемсез миллэт баемас вэ алга китмэс, баемаган миллэт гыйлем ейрэнэ алмас". Фикерсез, надан миллионнарныц эшен зиhенле, фикерле бер кеше хэл итэ. Халык саны белэн тугел, э белемле, тэрбияле булуы белэн кечле. Р. Фэхреддиннец бер язмасында мондый юллар бар: "Эдип вэ галимнэре булмаган халык бэхетсез, мэшИур кешелэрен оныткан халык сакланмас; эдэбияты булмаган халык рухсыз" Икенче бер урында ул "эдэбияттан мэхрYм халык - телсез вэ милли тарихы булмаган халык -ж;ирсездер", - дип тэ куя [2, б.3]. Ризаэддин хэзрэтнец эдэби иж;аты hэм эдэбият фэне элкэсендэге эшчэнлеге хакында инде безнец берничэ мэртэбэ сэйлэгэнебез hэм язганыбыз бар [3, б. 108-129; 4, б. 123-131; 5, 62-68]. Шуца ^рэ биредэ ул мэсьэлэгэ махсус тукталмыйбыз, бары шунысын гына искэртэбез: Ризаэддин хэзрэт язмалары, элеккеге традициялэрнец дэвамы рэвешендэ, синкретик характерда, ягъни аларда эдэби, гыйльми, дини, эхлакый, эдэби-тэнкыйди башлангычлар еш кына табигый тэстэ Yрелеп бара. Мэсэлэн, "Сэлимэ" эсэрендэ тэп сюжет сызыгына бэйле рэвештэ "Казан", "Идел", "Болгар", "тэрки кавемнэр", "шигыйлар" к б.лар хакында тарихи-географик мэгълуматлар бирелэ. "Асар"ныц кереш мэкалэсендэ, "гыйлем"; "галим" тэшенчэлэре хакында CYЗ барганда, автор эдэби сэйлэмгэ хас булган сурэтлэрне куллана: "Фэн юлында жилэк кебек газиз гомерлэр, юкэ балыннан татлырак вакытлар вэ иц лэззэтле йокылар, мец тэрле рэхэт чак hэм телэклэр фида вэ корбан ителэлэр. Бу дэрэжэдэ булган нэфесне тыюлар вэ рэхмэтлэр соцында телэгэн гыйлеменнэн элеш алса, ул зур бэхет санала. Шул дэрэжэдэ ки, эстендэ гади чикмэн булган хэлдэ, дэнья байлыгына кузе тэшмэс, Yзенец хэленэ монасыйб бирелгэн доктор, профессор, хэким, фэйлэсYф, бэек галим исемнэрен

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА www.islamjournal.ru

Бикбулатова М. С. Р. Фэхреддинне уку-тэобия елкэсендэ куллану [Электронный ресурс] / М. С. Бикбулатова // Современный мусульманский мир: электрон. журн. - 2017. - № 1. - 1 электрон. опт. диск ^D-ROM). Систем. требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x.

Современный мусульманский мир. 2017. №»1. ID 10 ISSN: 2587-6848

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69532 от 25.04.2017

алыштырырга риза булмас" [1, б.22]. Эдип ацлавынча, "эхлак берлэ эдэбият бергэ булыр. Бер кавемнец эдэбияты нинди рэвештэ булса, эхлагы да шул рэвештэ булыр"[5, б. 105].

"Укытуныц нигезе - тэрбия... Тэрбия булмаган жирдэ...гузэл кеше дэ житешмэс"-, ди Риза казый. Ризаэддин Фэхреддиннец купкырлы иждтын, мирасын ейрэну укыту-тэрбия процессында тиешле урын алырга тиеш. Аныц хезмэтлэре жэмгыятькэ лаеклы шэхес тэрбиялэргэ ярдэм итэ. Ул дэвамлы булсын hэм илкулэм югарылыкка кутэрелсен иде.

Р. Фэхреддиннец эшчэнлеге, аныц бай мирасы хэзергене элеккеге белэн бэйли, бугенгенец куп кенэ сорау-ихтыяжларына ж;авап бирэ. Бу олуг зат белэн очрашу куцеллэрне пакьли, зиhенне баета, эби- бабайларныц рухы белэн тоташтыра. Олуг мэгърифэтченец исем- атамаларындагы канэгатьлэнуне, уцайлыкны, килештеруне, затлылыкны, нэфислекне, горурлыкны белдеруче "риза" hэм "фэхер" компонентлары да аныц жисеменэ туры килеп торалар. Ризаэддин хэзрэтнец мирасы инсаннарны ризалата, куцеллэрен бизи, нурландыра.

Дицгездэй гыйлем иясе, милли тарихыбызныц йезек кашларыннан булган гаж;эеп шэхесне олылау, биниhая кицкырлы иждтын кадэри хэл барлау, аца фэнни жирлектэ улчэмле бэя биру - буген безнец жэмгыятебез алдында торган ж;аваплы вэ саваплы бурычларныц берсе. Шушы изге бурычны асыл юнэлешебез итеп алсак, без максатыбызга, Ъичшиксез, ирешербез.

Мэкалэне Ризаэтдин Фэхреддиннец сузлэре белэн тэмамлыйм: "Артыгызда гузэл бер исем калдырыр вчен тырышыгыз. Чвнки адэм баласы вафат булыр, лэкин гузэл исеме вафат булмас, мэцге калыр ".

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА www.islamjournal.ru

Бикбулатова М. С. Р. Фэхреддинне уку-тэрбия елкэсендэ куллану [Электронный ресурс] / М. С. Бикбулатова // Современный мусульманский мир: электрон. журн. - 2017. - № 1. - 1 электрон. опт. диск ^D-ROM). Систем. требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x.

Современный мусульманский мир. 2017. №»1. ID 10 ISSN: 2587-6848

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69532 от 25.04.2017

Кулланылган эдэбият исемлеге

1. Р. Фэхреддин. Нэсыйхэт / Фэхреддин Р. - Казан : Мэгариф, 2005.

2. Р. Фэхреддин мирасын укыту-тэрбия процессында файдалану. - Казан, 2004.

3. Р. Фэхреддин: Мирасы hэм хэзерге заман. Мэкалэлэр жыентыгы. Казан, 16 ноябрь, 1999 ел. / редкол. : Р. М. Эмирханов [и др.]. - Казань : Изд-во Ин-та истории АН Республики Татарстан, 2003. - 332 с.

4. Р. Эмирхан. Р. Фэхреддин мирасын барлау юлында / Р. Эмирхан. - 5 б.

5. Хэйри Э. Р. Фэхреддин эсэрлэрендэ тэрбия-эхлак мэсьэлэлэре / Э. Хэйри. - 171б.

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА www.islamjournal.ru

Бикбулатова М. С. Р. Фэхреддинне уку-тэрбия елкэсендэ куллану [Электронный ресурс] / М. С. Бикбулатова // Современный мусульманский мир: электрон. журн. - 2017. - № 1. - 1 электрон. опт. диск ^D-ROM). Систем. требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x.

Современный мусульманский мир. 2017. №»1. ID 10 ISSN: 2587-6848

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69532 от 25.04.2017

Bikbulatova Milyausha

specialist in educational and methodical activities, Department Islamic Economics and Management, Russian Islamic University, Kazan m ila.3580@ma il. ru

THE APPLICATION OF WORKS BY R. FAKHRETDIN IN THE EDUCATIONAL SPHERE

The article studies the possibility to increase the level of students ' thinking, as well as in the development of national education using the works of R. Fakhretdin. The author sees the main task of teaching as the ability to make their own conclusions and estimations about surrounding reality, to cultivate the compassion, responsibility, good, sensibility, consciousness and responsibility for their actions.

Key words: education, profession, labor, education, spiritual culture, young generation, compassion, responsibility, good, environment, sensibility.

© AHO СНОЛД «Партнёр», 2017 © Бикбулатова М. С., 2017

Учредитель и издатель журнала:

Автономная некоммерческая организация содействие .¡ггхрэгажш

научно-образовательной и литературной деятельности «Партнёр»

ОГРН 1161300050130 ИНН/КПП 1328012707/132801001

Адрес редакции:

430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д.22 Д, пом. 1 издатегъгтво

тел./факс: (8342) 32-47-56; тел. общ.: +79271931888;

E-mail: redactor@anopartner. ru

О журнале

•S Журнал имеет государственную регистрацию СМИ и ему присвоен международный стандартный серийный номер ISSN.

•S Журнал является официальным изданием. Ссылки на него учитываются так же, как и на печатный труд.

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА www.islamjournal.ru

Бикбулатова М. С. Р. Фэхреддинне уку-тэобия елкэсендэ куллану [Электронный ресурс] / М. С. Бикбулатова // Современный мусульманский мир: электрон. журн. - 2017. - № 1. - 1 электрон. опт. диск ^D-ROM). Систем. требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x.

Современный мусульманский мир. 2017. №»1. ID 10 ISSN: 2587-6848

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69532 от 25.04.2017

^ Редакция осуществляет рецензирование всех поступающих материалов, соответствующих тематике издания,

с целью их экспертной оценки. ^ Журнал выходит на компакт -дисках. Обязательный экземпляр каждого выпуска проходит регистрацию в

Научно-техническом центре «Информрегистр». ^ Журнал находится в свободном доступе в сети Интернет по адресу: www.islamjournal.ru. Пользователи могут бесплатно читать, загружать, копировать, распространять, использовать в образовательном процессе все статьи.

Прием заявок на публикацию статей и текстов статей, оплата статей осуществляется через функционал Личного кабинета сайта издательства "Партнёр" (WWW.anopaГ^ег.Гц) и не требует посещения офиса.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.