Научная статья на тему 'ПРИКЛАДНИЙ ХАРАКТЕР ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ ІНКЛЮЗИВНОГО ТИПУ'

ПРИКЛАДНИЙ ХАРАКТЕР ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ ІНКЛЮЗИВНОГО ТИПУ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
4
2
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
інклюзія / інвалід / транспорт / туризм / неповносправний / перевезення / автобус / потяг / турист / обслуговування / рекреація / inclusion / disability / transport / tourism / disabled / transportation / bus / train / tourist / service / recreation / инклюзия / инвалид / транспорт / туризм / инвалид / перевозки / автобус / поезд / турист / обслуживание / рекреация

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І.

Мета. Провести дослідження специфічних технічних особливостей транспортного перевезення туристів інклюзивного типу за прикладом удосконалених автобусів та потягів. Методика. Для дослідження використані такі методи: порівняння, узагальнення, конкретизація, класифікація, синтезу та аналізу, моделювання. Результати. Розкрито зміст поняття «інклюзія» з позиції туристичної спрямованості, проаналізовано специфічні технічні особливості транспортного перевезення туристів інклюзивного типу – автобусом з низькопідлоговою вставкою. Наукова новизна. Запропоновано та обґрунтовано технічний підхід для автобусів нового типу для осіб з інвалідністю з мнемосхемою, що дозволяє прослухати аудіоінформацію про місцезнаходження різних установ, про маршрути громадського транспорту, про інтервал руху трамваїв та автобусів. Практична значимість. Наведений прикладний підхід транспортного перевезення широко використовуватиметься для вирішення проблем інклюзивного туриста шляхом удосконалення роботи туристичних фірм, готелів, ресторанів, турбаз та відпочинково-рекреаційних зон.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

APPLICABLE CHARACTERISTICS OF PASSENGER TRANSPORTATION OF TOURISTS INCLUSIVE TYPE

Goal. Conduct research into the specific technical features of inclusive-type tourist transportation, such as improved buses and trains. Method. The following methods were used for the study: comparison, generalization, concretization, classification, synthesis and analysis, modeling. Results. The content of the concept of "inclusion" from the point of view of tourist orientation is revealed, specific technical features of transportation of tourists of an inclusive type bus with low floor insert are analyzed. Scientific novelty. A technical approach for new type of buses for persons with disabilities with a mimic scheme is proposed and substantiated, allowing to listen to audio information about the location of different institutions, public transport routes, tram and bus traffic intervals. Practical importance. The above applied transportation approach will be widely used to solve inclusive tourist problems by improving the operation of tourism firms, hotels, restaurants, camp sites and recreational areas.

Текст научной работы на тему «ПРИКЛАДНИЙ ХАРАКТЕР ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ ІНКЛЮЗИВНОГО ТИПУ»

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) _Review of transport economics and management, 2020, вип. 3(19)

УДК 338.48-056.24

СИДОРУК СВ. 1*, МАТВ1ЙЧУК Л.Ю. 2*, ЛЕПКИЙ MI. 3*

1*кандидат eKOHOMÍ4Hnx наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанно1 справи, Луцький нацiональний технiчний унiверситет, e-mail: sidoruk_svitlana@ukr.net, ORCID ID: 0000-0003-2545-7384

2*доктор eKOHOMÍ4Hm наук, професор кафедри туризму та готельно-ресторанно1 справи, Луцький нацюнальний технiчний унiверситет, e-mail: kalishl.y@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1694-6178

3*кандидат географiчних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанно1 справи, Луцький нацюнальний техшчний ушверситет, e-mail: lepkiym@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-2470-6780

ПРИКЛАДНИЙ ХАРАКТЕР ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТ1В 1НКЛЮЗИВНОГО ТИПУ

Мета. Провести дослвдження специфiчних технiчних особливостей транспортного перевезення туриспв iнклюзивного типу за прикладом удосконалених автобусiв та потяпв. Методика. Для дослiдження використанi так методи: порiвняння, узагальнення, конкретизацiя, класифжащя, синтезу та аналiзу, моделювання. Результати. Розкрито змют поняття «шклюзгя» з позици туристично1 спрямованостi, проаналiзовано специфiчнi технiчнi особливостi транспортного перевезення туриспв iнклюзивного типу -автобусом з низькопвдлоговою вставкою. Наукова новизна. Запропоновано та обгрунтовано технiчний пiдхiд для автобуав нового типу для оаб з iнвалiднiстю з мнемосхемою, що дозволяе прослухати аудiоiнформацiю про мюцезнаходження рiзних установ, про маршрути громадського транспорту, про iнтервал руху трамвав та автобусiв. Практична значимiсть. Наведений прикладний пiдхiд транспортного перевезення широко використовуватиметься для виршення проблем шклюзивного туриста шляхом удосконалення роботи туристичних фiрм, готелiв, ресторанiв, турбаз та ввдпочинково-рекреацшних зон .

Ключовi слова: шклюзгя, iнвалiд, транспорт, туризм, неповносправний, перевезення, автобус, потяг, турист, обслуговування, рекреацiя.

Постановка проблеми

У наш час все бшьше уваги придшяетъся особливостям життя iнвалiдiв, як повноправних члешв суспiльного середовища. Умови розвитку туристично! сфери спричиняють рух до залучення неповносправних у всi галузi суспiльного життя, в тому чи^ i до вiдпочинку, релаксу та туризму.

Сучасне навколишне середовища пристосовуеться до потреб неповносправних вщбувався з рiзною швидюстю в рiзних кра!нах. Цей розвиток йшов двома паралельними шляхами. Один зi шляхiв передбачав розвиток сфери супроводу та опiки неповносправно! особи. 1нший шлях напрацьовував розвиток шфраструктури та технiчних засобiв, якi б допомагали неповносправнiй особi максимально обслуговувати себе без сторонньо! допомоги.

Аналiз останшх дослiджень i публiкацiй

Питання шклюзивного розвитку розглядаеться у науковому колi таких украшських дослiдникiв як

Л.М. Смельяненко, В.М. Петюх, К.В. Дзензелюк, А.В. Базилюк, О.В. Жулин, Д.А. Савчук, Ю Р. Мельник, Ю.Б. Савельев та iн.. Проте комплексно питання про належне транспортне забезпечення шклюзивного туризму рашше не шдшмалося, адже дослiдження попереднiх науковцiв

концентруються у межах пошуку механiзмiв формування та реалiзацii соцiальноi полiтики iз врахування iнклюзивноi складовоi, що не включае умов та особливостей економiчного розвитку краiни (регiону) та унеможливлюе застосування результатiв таких дослiджень у процес формування та реалiзацii пол^ики iнклюзивного розвитку на практицi.

Формулювання цшей статт

Розглянемо детально специфiчнi технiчнi

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) _Review of transport economics and management, 2020, вип. 3(19)

особливосп транспортного перевезення туриста шклюзивного типу при доступност готелю, садиби, курортно' мiсцевостi, морiв тощо.

Виклад основного матерiалу

Кiлькiсть осiб Í3 iнвалiднiстю на сьогоднi становить близько 6 % населення Укра'ни, на початок року ця цифра складала 2 мiльйони 600 тисяч ошб. У випадку, якщо до готелю, садиби, курортно' мiсцевостi iнвалiди добираються громадським транспортом чи передбачений трансфер, слщ зауважити, що сучасний транспорт роблять iз заниженою посадкою i без сходинок на входь Це дозволяе людинi з швалщнютю чи тимчасово травмованiй вiльно зайти в салон, не витрачаючи додатковi сили i без сторонньо' допомоги.

Таблиця 1

Пiдходи авторiв до визначення поняття «шклюз!я»

Автор Визначення

Ярська В. принципи под1лу, 1 з'еднання / включення шдиввдв або груп в р1зш сощальш спшьноти, групи [1].

Солдатова Л. процес, що передбачае сукупшсть регулюючих заход1в та самооргашзаци суспшьства, спрямований на тдвищення ступеня активно! учасп в житп суспшьства шдиввдв або груп 1з вс1ма особливостями !хшх демограф1чних, економ1чних, пол1тичних 1 культурно духовних характеристик [2].

Млщик Л. процес збшьшення ступеня учасп вс1х д1тей у сощальному житп та р1зних програмах [3].

Калшша Л.А. пол1тика та процес, який передбачае отримання бшьших можливостей у навчанш та сощальному житп для усiх людей i також для д1тей з iнвалiднiстю [4].

Мельник Ю. Р. забезпечення того, щоб ус д1ти й доросл могли брати участь у житп громади як р1вноправш члени, яких поважають 1 як1 роблять свш внесок у розвиток громади та суспшьства [5].

Клименюк Н. В. процес р1вного ствюнування в осв1тньому середовищ1 людей 1, перш за все, дггей з р1зними потребами [6].

Нацюнальна Асамблея 1нвалщ1в Украши це пол1тика 1 процес, як1 забезпечують повну участь ус1м членам суспшьства в ус1х сферах життед1яльносп.

Авторський тдхщ з позици туристичного напряму це збшьшення доступност туристичних територш для ос1б з швалщшстю, подорожувати без сторонньо! допомоги або користування мш1мальною допомогою з1 сторони обслуговуючого персоналу.

Отже, досить велика кшьюсть науковцiв фiнансовоï, полiтичноï чи осв^ньо' сфери дослiджують це поняття контексп соцiальноï, життя. У наступнш таблицi розглянемо

На сучасному етат розвитку економiки соцiально-психологiчний аспект

взаемовщносин людей iз рiзних соцiальних груп з обмеженими можливостями, через стать, фiзичне здоров'я або вiк, та шшо! частини суспiльства набувае особливого значення в контексп доступностi мют для усiх його прошаркiв з урахуванням туристичних цшей. Сьогоднi на рiвнi публiчного управлiння дуже часто почали вживати термши «шклюзiя» Слщ зазначити, що термши «шклюзiя» характеризуеться такими поняттями як соцiальна «включешсть» та «виключенiсть». Водночас цi поняття е оберненими одне одному. Розглянемо вищенаведене у таблиц 1 i дамо власне визначення поняттю «шклюзи» з позици туристичного напряму.

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) _Review of transport economics and management, 2020, вип. 3(19)

специфiчнi TexHÍ4HÍ особливосп така тенденщя вщбуваеться щодо по1'здок

транспортного перевезення туристiв iнклюзивних туристiв за ïx цiллю. iнклюзивного типу наведено у таблиц 2. Ось

Таблиця 2

Специфiчнi TexHÍ4HÍ особливостi транспортного перевезення турис^в iнклюзивного типу

Техшчш характеристики транспортного перевезення туристш шклюзивного типу Назва транспортного перевезення

У автобусах нового типу розробники встановлюють ввдкидну платформу для людей на швалвдних в1зках. Так1 платформи можуть бути посередит салону чи на дверях бшя вод1я. Ширина ввдкидно! платформи не менше 800 мм, а нахил на тротуар висотою 150 мм не бшьше 12 %. Рекомендований нахил на дорожню поверхню не б1льше 36 % при використант системи опускання пвдлоги рис.2. Для зручного ор1ентування людей з порушенням зору в салон елементи видшеш контрастно. Також передбачене окреме мюце для пасажира з швалвдшстю, де вш може стати. Спещальна зона мае бути шириною не менше 750 мм та довжиною не менше 1300 мм для кожного користувача швалвдного в1зка з1 спещальним кршленням. Мшмальна ширина вс1х дверей - 900 мм, що забезпечить доступ до транспортного засобу пасажир1в на швалвдних в1зках рис.3-12. Якщо таких пасажир1в немае, то вщкидаються складт сидяч1 мюця, для шших пасажир1в. На замовлення спещал1зоват пвдприемства можуть переобладнати наявт автобуси м1жмюьких маршрулв. Автобус

На кожнш станци мають бути мнемосхеми з планом примщення, дубльоваш шрифтом Брайля та випуклими написами для людей з порушенням зору рис.6-11. Кра! платформи позначен тактильною та контрастною розмггкою, що мае стати попередженням для людей з порушенням зору. Потяг

Аналiз рис.1 щодо цшей подорожей iнклюзивниx туриспв за 2019 рiк дае змогу зробити висновок, що найбiльш потребу у подорожах мають особи у вщ 15-19 рокiв, найменшу необхщшсть мають особи у вiцi 70

i старшi. Молодь мае фшансову спроможнiсть для подорожей в оздоровчих цшях, люди лiтнього вiку не мають фшансових можливостей для покриття витрат для оргашзацп таких видiв подорожей.

%

70 60 50 40 30 20 10

58,8

■ Оздоровча - Реабшггацшна

32,1

19,2

22,6

15-19

20-29 30-39 40-49 50-59

Bík (у роках)

60-69 70 i старш

Рис.1. Оздоровча та реабшггацшна цшь подорожей шклюзивних туристiв за 2019 рiк

0

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)

Review of transport economics and management, 2020, вип. 3(19)

Для перевезення туриспв шклюзивного типу використовують автобуси нового типу

як показано на (рис. 2).

Рис. 2. Облаштування автобуав нового типу для оаб з швалщшстю

У деякж моделяx вщкидно1' платформи немае, тому важливо позначати таю машини шктограмою - доступ для людей з швалщшстю, причому як з середини, так i ззовш.

Особливо важливий низькопщлоговий транспорт на мiжмiськиx сполyченняx. B

Укрaïнi зараз дie пщприемство, яке випускае автобуси мiжмiського сполучення з низькопiдлоговою вставкою. Cпецiaльно вщведене i понижене мiсце розташовуеться на зaднix дверяx автобусу (рис. 3).

Рис. 3. Низькопщлоговий транспорт (автобус)

Закордонш аналоги автобуав

облаштовують пщйомними платформами (рис. 4).

Рис. 4. Автобуси з пщйомними платформами

Платформа шдшмача мае бути шириною не менше 800 мм, а довжиною - 1200 мм i повинна пщшмати вантаж вагою не менше 300 кг.

Для орiентацil слабозорих та незрячих осiб встановлюються мнемосхеми, що дозволяе простiше орiентуватися в просторi (рис.5). За допомогою азбуки Брайля на карп

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) Review of transport economics and management, 2020, вип. 3(19)

промальована схема мюцевосп з зазначенням назви зупинок, адреси, шшохщного переходу.

Також мнемосхема дозволяе прослухати аудюшформащю про мiсцезнаходження рiзних установ, про маршрути громадського транспорту, про штервал руху трамва'в та автобушв. Ця ж iнформацiя дублюеться i на шформацшному табло.

Рис. 5. Вигляд мнемосхеми для слабозорих та незрячих оаб

Додатковим засобом пересування для людей на швалщних вiзках може стати мiська служба перевезення, яка працюе в режимi попереднього замовлення i при!жджае до самого дому. Кожна людина мае отримати

можливють вибирати той транспорт, який 'й найбшьш зручний. До прикладу такс також можуть бути доступними (рис. 6).

Рис. 6. Облаштування така для осiб з швалщшстю

Ниш з'являються новi потяги з сучасним обладнанням i курсують старенькi, зi звичними для нас вагончиками, яю дозволяють особi з швалщшстю подорожувати без сторонньо' допомоги або

користуватися мшмальною допомогою зi сторони персоналу.

Кра! платформи позначенi тактильною та контрастною розмнкою, що мае стати попередженням для людей з порушенням зору (рис. 7).

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) Review of transport economics and management. 2020. bhii. 3(19)

Рис. 7. Потяги з сучасним обладнання

На кожнш станци мають бути мнемосхеми з планом примщення, дубльоваш шрифтом Брайля та випуклими написами для людей з порушенням зору. На B^^i та входi у будiвлю вокзалу необхщно встановити

звуковi маячки для орieнтування слабозорих чи незрячих осiб (рис. 8).

Рис. 8. Мнемосхема з планом примщення вокзалу

Квиткова каса повинна мати понижену стшку, це важливо не тшьки для того, щоб касир i пасажир бачили один одного, але й для того, щоб пасажир з шваладшстю на

монiторi замовлення бачив даш, якi вносить касир (рис. 9).

Рис.9. Процес виокремлення квитково'1 каси для швал^в

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) Review of transport economics and management, 2020, BHn. 3(19)

Щоб потрапити y вагон, використовують piвнi входу y вагон, роблять вщкидний або додаткове облаштування. Якщо платформа на переносний пандус (рис. 10).

Рис. 10. Облаштування пандусом вагону потяга

Якщо платформа набагато вище вщ входу у вагон, то застосовують рухомi шдйомш платформи або тдйомники у вагонах потягу (рис. 11).

На сьогодш число вiзитiв неповносправних осiб у готелях рiзного класу, найбiльш пристосованих до дослщжуваних потреб мае таку статистику:

- б^ 1,8 тис. в рш (довготривалi вшзди);

- бiля 11,7 тис. в рш (короткотермiновi вшзди).

Неповносправнi особи на комерцiйнiй базi затримуються у два рази рщше, нiж на суспiльних об'ектах; подорожi осiб на iнвалiдних вiзках становлять майже 1% вщ загально! кшькост подорожей цшо! дослщжувано! популяцп.

Особи на швалщних вiзках майже завжди зупиняються на суспiльнiй базi. Особи з великими труднощами пересування спорадично зупиняються у приватних квартирах i на нiчлiжнiй базi.

У середиш вагону поруч зi звичайними мiсцями мае бути мiсце, вщведене для вiзка

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

I

У зв'язку з цим, на ринку туристичних послуг з'явиться кшька мiльйонiв споживачiв, якi будуть шукати можливостi задоволення сво!х потреб iнклюзивного типу. Тому для шклюзивного туриста важливим е тдготовка техшчно! iнфраструктури та компетентного

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) Review of transport economics and management, 2020, вип. 3(19)

або облаштоване спещальне купе (рис. 12).

2

штату пращвниюв туристичних фiрм, готелiв, ресторанiв, турбаз та вщпочинково-рекреацiйних зон до прийому ново' категорiï споживачiв е актуальною та необхщною у нашому сучасному простора

Рис. 12. Облаштування купе для оаб з iнвалiднiстю

Таблиця

Основш ресурси для органiзацiï поУздки для туриспв iнклюзивного типу

Джерело: сформовано автором на ocHoei джерел [8-10]

Ресурси, яю допоможуть спланувати п^здку для турис™ шклюзивного типу

Американське товариство туристичних агентств (ASTA), пошук туристичних агентств за фахом, включаючи iнвалiднiсть та доступнi подорож1. www.asta.org

Доступна £вропа, група туристичних агентств 3Í штаб-квартирою в Ггали, як1 спецiалiзуються на доступному туризмi. www.accessibleurope.com

з 1972 року ця компашя органiзовуe пойдки i екскурси, для дорослих з фiзичними та розвиненими проблемами. Медсестра часто супроводжуе тури. www.guidedtour.com

Продовження таблиц 2

Flying Wheels travel, туристичне агентство з повним обслуговуванням пропонуе екскурсшш тури та iндивiдуальнi незалежнi програми по всьому свiту для людей з швалвдшстю. http://www.disabledholidays

Дорожнiй науковий сшвробггаик, заснований у 1975 роцi як Elderhostel, постачальник освiтньо-туристичних послуг пропонуе по1здки на рiзних рiвнях активносп, включаючи «легкий», який вимагае мшмально! ходьби та обмежених сходiв. www.roadscholar.org

Нацюнальний центр з питань охорони здоров'я, фiзичноl активностi та iнвалiдностi Ушверситет штату Алабама органiзовуе рекреацiйнi ресурси для активного вщпочинку та подорожей по всш краíнi та за кордоном. www.ncpad.org

Суспшьство доступних подорожей та гостинносп, неприбуткова органiзацiя-членство, що надае базу даних компанiй та ресурсiв, яш допомагають людям з iнвалiднiстю у вах аспектах подорожей, таких як оренда скутерiв, туроператори тощо. www.sath.org

Висновки

Для формування сучасного туристичного простору для туриспв iнклюзивного типу розвиток туристично! доступностi означае, що людина сьогодш зус^чаеться з усiма типами вимог для того, щоб бути залученою у певну дiяльнiсть, або з ушма необхiдними вимогами

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) Review of transport economics and management, 2020, вип. 3(19)

щодо свого комфортного перебування. 1накше кажучи, коли пристосування зроблено, неповносправш стають такими самими учасниками rieï чи iншоï дiяльностi. Такi вимоги залучення людей у певний вид дiяльностi повиннi стосуватися у всix без винятку. Не можуть позбавляти його певних учасниюв, особливо неповносправних людей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бородин Ф.М. 1нклюзивна робота з особами похилого та старечого вшу в mîctî Мар1упол1. Актуальш проблеми науки та освгти: Зб1рник матер1ал1в XX тдсумково1 науково-практично1 конференцп викладач1в МДУ/За заг. ред. КВ. С. 298.

2. Стрельшкова О.О., £сша Н.О. Поняття та сутшсть сошально1 шклюзп у сошальнш робота Сучасне сустльство. 2019. №. 1. С. 233-241.

3. Мщик Л.1. 1нклюзивна освгта як умова сошал1заци дггей-швалщв у процеа навчання. Зб1рник наукових праць Хмельницького шституту сощальних технологш Ушверситету Украна. 2012. №. 5. С. 139-142.

4. Калшша Л.А. Мистецька шклюз1я: виклики, проблеми, перспективи:

дис. 2019. URL: Шр://217.77.221.199М181геат/123456789/1286Л/Калшша_75-77.р^

5. Савчук Д.А., Мельник Ю.Р. Анал1з сустльно1 системи за допомогою 1ндикатор1в сошально1 шклюзп. Головний редактор. 2019. С. 139. URL:http://posek.km.ua/images/stories/doc/Zbirnyk_konferentsii_2019/zbirnyk_tez_ iii_conference_podilskyi_college.pdf#page=140.

6. Клименюк Н.В. 1нклюз1я людей з особливими потребами до сусшльного життя: юторичний аспект. Науков1 пращ [Чорноморського державного ушверситету 1меш Петра Могили комплексу Киево-Могилянська академ1я]. Сер. Педагопка. 2009. №. 112, Вип. 99. С. 148-153.

7. Оргашзац1я шдприемницько1 дгяльносп в сфер1 сшьського туризму особами з швалвдшстю: пос1бник / М. Барна, М. Богуш, О. Волошинський та 1н.], Льв1в. Растр-7. 2019. 206 с

8. Смолш В. А. Енциклопедичний словник-довщник з туризму. К. Видавничий Д1м «Слово», 2006.372 с.

9 .Стандартш правила щодо ур1вняння можливостей швалвдв. Оргашзац1я Об'еднаних Нацш. Льв1в : Над1я, 1998.48 с.

10. О. Волошинський.Теор1я i практика оргашзаци активного вщпочинку та туризму для неповносправних оаб, 2011.245с.

СИДОРУК СВ. МАТВИЙЧУК Л.Ю. 2*, ЛИПКИЙ М.И. 3*

1* кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела, Луцкий национальный технический университет, e-mail: sidoruk_svitlana@ukr.net, ORCID ID: 0000-0003-2545- 7384

2* доктор экономических наук, профессор кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела, Луцкий национальный технический университет, e-mail: kalishl.y@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1694 -6178

3* кандидат географических наук, доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела, Луцкий национальный технический университет, e-mail: lepkiym@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-2470-6780

ПРИКЛАДНОЙ ХАРАКТЕР ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ТУРИСТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ТИПА

Цель. Провести исследование специфических технических особенностей транспортного перевозки туристов инклюзивного типа по примеру усовершенствованных автобусов и поездов. Методика. Для исследования использованы следующие методы: сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, синтеза и анализа, моделирования. Результаты. Раскрыто содержание понятия «инклюзия» с позиции туристической направленности, проанализированы специфические технические особенности транспортной перевозки туристов инклюзивного типа - автобусом с низкопольных вставкой. Научная новизна. Предложено и

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)

_Review of transport economics and management, 2020, вип. 3(19)

обосновано технический подход для автобусов нового типа для лиц с инвалидностью с мнемосхемой, что позволяет прослушать аудиоинформацию о местонахождении различных учреждений, о маршрутах общественного транспорта, об интервале движения трамваев и автобусов. Практическая значимость. Приведенный прикладной подход транспортной перевозки широко использоваться для решения проблем инклюзивного туриста путем усовершенствования работы туристических фирм, гостиниц, ресторанов, турбаз и отдыха и рекреационных зон.

Ключевые слова: инклюзия, инвалид, транспорт, туризм, инвалид, перевозки, автобус, поезд, турист, обслуживание, рекреация.

SIDORUK S.1*, MATVIYCHUK L.2*, LIPKIY M.3*

1 * kandidat ekonomicheskikh nauk, dotsent kafedry turizma i gostinichno-restorannogo dela, Lutskiy natsional'nyy tekhnicheskiy universitet, e-mail: sidoruk_svitlana@ukr.net, ORCID ID: 0000-0003-2545-7384

2 * doktor ekonomicheskikh nauk, professor kafedry turizma i gostinichno-restorannogo dela, Lutskiy natsional'nyy tekhnicheskiy universitet, e-mail: kalishl.y@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1694-6178

3* kandidat geograficheskikh nauk, dotsent kafedry turizma i gostinichno-restorannogo dela, Lutskiy natsional'nyy tekhnicheskiy universitet, e-mail: lepkiym@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-2470-6780

APPLICABLE CHARACTERISTICS OF PASSENGER

TRANSPORTATION OF TOURISTS INCLUSIVE TYPE

Goal. Conduct research into the specific technical features of inclusive-type tourist transportation, such as improved buses and trains. Method. The following methods were used for the study: comparison, generalization, concretization, classification, synthesis and analysis, modeling. Results. The content of the concept of "inclusion" from the point of view of tourist orientation is revealed, specific technical features of transportation of tourists of an inclusive type - bus with low floor insert are analyzed. Scientific novelty. A technical approach for new type of buses for persons with disabilities with a mimic scheme is proposed and substantiated, allowing to listen to audio information about the location of different institutions, public transport routes, tram and bus traffic intervals. Practical importance. The above applied transportation approach will be widely used to solve inclusive tourist problems by improving the operation of tourism firms, hotels, restaurants, camp sites and recreational areas.

Keywords: inclusion, disability, transport, tourism, disabled, transportation, bus, train, tourist, service, recreation.

REFERENCES

1. Borodkin, F.(2010).Inclusive work with the elderly and elderly in Mariupol. Actual problems of science and education: Collection of materials of the XX final scientific and practical conference of teachers of MSU. P. 298.

2. Strelnikova, O. (2019).The concept and essence of social inclusion in social work. Modern society.№. 1. P. 233.

3.Mishchik, L.(2012). Inclusive education as a condition for the socialization of children with disabilities in the learning process. Proceedings of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies, University of Ukraine. №. 5.

4.Kalinina, L.(2019).Artistic inclusion: challenges, challenges, prospects: diss. Retrieved from. URL: http://217.77.221.199/bitstream/123456789/1286/1/Kalinina_75-77.pdf

5. Savchuk, D.(2019).Melnik Yu.R. Social system analysis using indicators of social inclusion. Editor in Chief. Retrieved from URL: http: //posek.km.ua/images/stories/doc/Zbirnyk_konferentsii_2019/zbirnyk_tez_iii_conference_podilskyi_college.pdf # page = 140.

6.Klimenyuk, N.(2019).Inclusion of people with disabilities in public life: a historical perspective. Scientific Papers [Black Sea State University named after Peter Mohyla Complex of Kyiv-Mohyla Academy]. Ser .Pedagogy №. 112, no. 99. pp. 148-153.

7. Bogus, M.(2019).Organization of entrepreneurship in the field of rural tourism by persons with disabilities] Lviv. Raster-7. 2019. 206 p.

8. Barna, M.(2006).Encyclopedic Dictionary-Guide. K. Word Publishing House.372 p.

9. Lviv, Hope.(1998). Standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities. United Nations. 48 p.

10. Voloshinsky, O.(2011). Theory and practice of organizing outdoor recreation and tourism for disabled persons: Educ. Manual.

Стаття надшшла до редакци: 24.04.2020 Received: 24 April 2020

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.