Научная статья на тему 'ПОРТЛАШ ҚОБИЛИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШДА “СПОРК” МОСЛАМАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ АФЗАЛЛИГИ'

ПОРТЛАШ ҚОБИЛИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШДА “СПОРК” МОСЛАМАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ АФЗАЛЛИГИ Текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации»

CC BY
21
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОРТЛАШ қОБИЛИЯТИ / СПОРТЧИ / ЎЛЧАШ / РИВОЖЛАНТИРИШ / БОғЛИқЛИГИ

Аннотация научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям, автор научной работы — Гаппаров З.Г.

Ушбу мақолада тажриба тадқиқотлар асосида вертикал сакраш билан боғлиқ бўлган портлаш қобилиятини аниқлашда муаллифлар томонидан яратилган “СПОРК” мосламасидан фойдаланишнинг устуворлиги шунингдек “Абалаков услуби”га нисбатан бир қатор афзаллиги ифодаланган.В работе на основе экспериментальных исследований показана приоритетность использования разработанного авторами устройство «СПОРК» при определении взрывной способности, связанной с вертикальным прыжком, что выражается рядом его преимуществ перед “методом Абалакова”, который также предназначен для измерения прыгучести спортсменов.Based on experimental studies, the priority of using the device "SPORK" developed by the authors in determining the explosive ability associated with a vertical jump is shown in the work, which is expressed by a number of its advantages over the “Abalakov method”, which is also designed to measure the jumping ability of athletes.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ПОРТЛАШ ҚОБИЛИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШДА “СПОРК” МОСЛАМАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ АФЗАЛЛИГИ»

Спорт машгулотлари: техника, тактика, усулият Техника, тактика и методика спортивной тренировки УУК (УДК, ШС): 796:331.34

Педагогика фанлари номзоди, профессор З.Г. ГАППАРОВ1

хУзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университета, Чирчик шахри, Узбекистон

Информация для связи с автором:

sports.uzdjtsu@Iist.ru

Аннотация

портлаш цобилияти ва

уни бадолашда "спорк" мосламасидан фойдаланиш афзаллиги

Annotation

В работе на основе экспериментальных исследований показана приоритетность использования разработанного авторами устройство «СПОРК» при определении взрывной способности, связанной с вертикальным прыжком, что выражается рядом его преимуществ перед "методом Абалакова", который также предназначен для измерения прыгучести спортсменов.

Ключевые слова: "СПОРК", взрывная способность, спортсмен, измерение, развитие, зависимость.

Ушбу маколада тажриба тадкикотлар асосида вертикал сакраш билан боглик булган портлаш кобилиятини аниклашда муаллифлар томонидан яратилган "СПОРК" мосламасидан фойдаланишнинг устуворлиги шунингдек "Абалаков услуби"га нисбатан бир катор афзаллиги ифодаланган.

Калит сузлар: "Спорк"мосламаси, портлаш цобилияти, спортчи, улчаш, ривожлантириш, борлицлик.

Based on experimental studies, the priority of using the device «SPORK» developed by the authors in determining the explosive ability associated with a vertical jump is shown in the work, which is expressed by a number of its advantages over the "method of Abalakov", which is also designed to measure the jumping ability of athletes.

Key words: "SPORK", explosive ability, athlete, measurement, development, dependence.

Долзарблиги. Спорт психологияси доирасида кулланиладиган илмий тадкикот услублари ёки мувофик тест синовлари узига хос афзалликлардан иборат булиб, шахснинг психосоматик функциясини урганишда уларнинг мутаносиблик, ишончлилик ва маълумотлилик кийматларни эътиборга олиш ута мухим ахамият касб этади [4,10,9]. Шу билан бир каторда янги муаммолар, илмий гоя ва назарий фа-разлар юзага келиши туфайли ушбу услуб ва тестлар борган сари такомиллаштирилиб борилиши табиий холдир. Макола муаллифлари томонидан яратилган "СПОРК" улчов мосламаси [5] вертикал буйлаб сакраш билан боглик портловчи куч суръатини аниклашга мулжалланган.

Узок муддат давомида тадкикотлар асосида си-новдан утказилган ушбу мослама вертикал сакраш билан боглик портловчи куч даражасини аниклашда спорт амалиётида кулланилиб келинаётган "Абалаков мосламаси"га нисбатан катор метрологик талабларга жавоб берувчи афзалликларга эга экан-лиги исботланди. Жумладан "СПОРК" мосламаси-дан фойдаланиш ва уни тажриба синовдан утказиш давомида олинган "вертикал сакраш- портловчи куч" курсаткичлари психодиагностик ва прогностик жихатлардан объектив хамда ишончли мезон булиб хизмат килиши мумкин экан. Маълумки, "Абалаков усули" ёрдамида вертикал йуналиш буйлаб сакраш суръатини аниклашда текширилувчи белига боглан-ган камарга "резина шолча ёригидан" харакатлана-диган оддий "лента- метр" уланади ва жойида турган холда ракам аникланади. Курсатма берилиши билан текширилувчи жойидан кулларни фаол ёйсимон х,а-ракати ёрдамида вертикал сакраб, уз жойига кунади.

Сунг сакраш давомида харакатланган метр оркали сакраш баландлиги улчанади. Куриниб турибдики, текширилувчи уз натижасини узи кузата олмайди ва ундан тестни ижро этиш давомида бехабар булади. Демак, текширилувчида сакраш мотивацияси деярли булмайди. Унда натижадан коникиш ёки коникмас-лик тест якунида намоён булади.

"СПОРК" мосламаси ёрдамида сакраш бажарилган вактда эса, аксинча, текширилувчи уз онгида сакраш тартиби, унинг элементлари, оёкларнинг букилиши ва тезкор ёзилиши, кулларнинг инерцион харакати хаки-да тасаввур хосил килади, натижани визуал кузатади. Бундай вазият текширилувчининг эмоционал тонусини кутаради, унда фаоллик ва кизикиш хисси вужудга ке-лади. Бинобарин, сакраш ва максимал портловчи кучни намойиш этиш эхтиёжини кондирувчи мотивацион юклама реакцияси кучаяди. Айнан ана шу омиллар максимал портловчи кучни сафарбар этиб, юксак сакраш натижасига эришишга олиб келади.

Тадкикот максади. Белбогли кураш билан шугулланувчи спортчиларда вертикал сакраш билан боглик портловчи куч даражасини "Абалаков усули" ва "СПОРК" мосламаси ёрдамида урганиш.

Тадкикот вазифалари. Белбогли кураш хамда турон спортчиларида портлаш кобилият курсаткичла-рини улчаш ва ривожлантириш.

"СПОРК мосламаси" хамда "Абалаков усули" билан портлаш кобилият курсаткичларини олиш ва таккослаш.

Тадкикот натижалари ва унинг му\окамаси. Янги яратилган "СПОРК" мосламасини катор метро-логик талабларга жавоб беришини синаш максадида даставвал, икки юкори тоифали спортчиларда тажри-ба тадкикоти утказилди.

CJ

о

OJ

л та -с о

Ci (Л

с л

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Тажриба УзДЖТСУнинг "Миллий ва халкаро кураш назарияси ва услубияти" кафедрасининг белбогли кураш билан шугулланувчи 5 нафар халкаро тоифадаги спорт усталари (ХТСУ), жахон чемпион-лари ва 5 нафар спорт усталари (СУ), Узбекистан чемпионлари устида утказилди.

1-жадвал

Спорт усталари ва халкаро тоифадаги спорт усталарининг портловчи ^аракат ^обилият курсаткичлари (Белбогли курашчилар мисолида)

Т/р Узбекистон чемпионлари (СУ)

Ф. И.Ш Вазн 1 ■м Спорт тоифаси Стаж 7 (см) 5

1 Ру- Х 90 24 СУ 14 46 0,14

2 Ар- З 73 21 СУ 12 49 1,84

3 Ад-О 81 21 СУ 11 44 2,84

4 Са- У 66 21 СУ 12 45 1,44

5 Эг-Ш 60 23 СУ 13 47 1,64

6 I 7 46.2 ± 1,72

Т/р Жахон чемпионлари ( ХТСУ)

Ф. И.Ш Вазн 1 ■м Спорт тоифаси Стаж 7 (см) 5

1 Ру-Д 81 28 ХТСУ 18 59 1,44

2 Ор- З 90 26 ХТСУ 18 59 1,44

3 Ма-Н 90 23 ХТСУ 14 57 2,24

4 МаИ 81 24 ХТСУ 15 58 0,04

5 Ум-Х 60 24 ХТСУ 15 57 0,64

6 I 7 58 ± 1,16

СМ О СМ

ГО

га

О ю

Олинган натижалардан (1-жадвал) шуни куриш мумкинки, СУда портлаш кобилияти катталиги уртача (сакраш баландлиги) 46,2 см огиш мезони 5 = 1,72 см булса, ХТСУ спортчиларида эса портлаш кобилияти катталиги уртача 58 см огиш мезони эса 5 =1,16 см. Юкорида курсатилган икки гурух курсаткичлари ур-тасидаги фарки сезиларли даражада фаркланди Р<0,05.

Спорт усталарининг умумий портлаш кобилияти курсаткичлари 44 см.дан 49 см.ни ташкил этган булса ХТСУ-ларда 57см.дан 59 см.гача кутарилганлиги маълум булди.

Бундан ташкари, портлаш кобилияти курашчиларнинг вазн тоифасига боглик эмаслиги хам аникланди, яъни спорт усталари Ру-Х (90кг) ва Ар-З (73кг) лар 46-49 см.га сакраган Ад-О (81 кг) ва Са-У (66кг) ларни курсаткичлари 44-45 см.ни ташкил этди.

Юкоридаги вазн тоифалар ва портлаш кобилияти катталик тенденцияси ХТСУ спортчиларда хам кузатилади. Уларни портлаш кобилияти на-тижалари куйидагича: Ор-З (90 кг) ва Ру-Д (81кг) 59 см. Ма-Н(90 кг), Ум-Х (60 кг) ва Ма-И (81кг)лар 57-58 см натижага эга булди.

Урганилган адабиётлардан маълум булдики, порт-ловчи куч икки йул билан улчанган. Бири баланд-ликка сакраш оркали (В.А.Абалаков, Л.П.Матвеев), иккинчиси чукурликка сакраб чикиш оркали Л.П.Матвеев портловчи куч катталигини вакт оркали улчашни тавсия килади [8]. Бир катор муаллифлар портловчи кучни чукурликка сакраб чикиш вакт кат-талигида аниклаган [1,2,3,7].

Тадкикот икки боскичдан иборат булиб, Республика олимпия захиралари коллежида (РОЗК) 2020 йил феврал ойида утказилди. Олинган натижа-лар 2- жадвалда берилган.

2- жадвал

Портловчи кучни катталигини икки усулда улчашнинг солиштириш ^арактеристикаси

т/р ФИШ Спорт тоифаси Спорт тури | 1-тадкикот натижалари 2-тадкикот (биргаликда олинган натижалари)

Аб-в усули СПОРК усули Натижалар фарки Аб-в усули СПОРК усули Натижа-лар фарки

7 ± 5 7 ±5 7 ±5 7 ±5

1. Ис-А Су Т 61,2 ±8 50,8 ± 1 10,4 60,6±3 50,6±4 10

2. Зо-Т Су Т 54 ±8 44 ± 3 10 53,8±8 43,8±3 10

3. Ко-О Сун Т 58 ±4 46,2 ±2 11,8 57,6±4 46±3 11,6

4. Мо-Т Сун Т 61 ±10 54,6 ±1 6,4 60,8±7 55±5 5,8

5. Ба-А Сун Т 58 ±4 52 ±2 57,8±4 51,6±2 6,2

6. Ах-М Су Б 59 ±5 52 ± 3 58,4±3 52,2±3 6,2

7. Шо-Р Су Б 63,2 ±14 46 ±4 17,2 63,2±14 45,8±3 17,4

8. Не-Э Сун Б 57,8 ±4 44,6 ±3 13,2 58±4 44,4±4 13,6

9. Не-А Сун Б 52,6 ±5 49,4 ±3 3,2 52,4±3 49,6±3 2,8

10. Хо-Ж Сун Б 55.2 ±7 43 ±4 12,2 54±6 42,4±4 11,6

11. 7 58 ±6,9 48,26 ±2,6 9,74 7 57,6±5,8 48,1± 3,2 9,52

Изо^; Т-Турон спортчилари, Б-БелбоFли курашчилар

Жадвалдан куриниб турибдики, тадкикотда жами 10 нафар спортчи иштирок этди. Шулардан 5 нафари турон спортчилари хамда 5 нафари эса белбогли курашчилар саналади. Улардан, 4 нафари спорт уста-лари ва 6 таси спорт усталарига номзод спортчилар танлаб олинди. Тадкикотдан олдин "Абалаков усу-ли"да спортчи вертикал сакрашида максадли юклама йуклиги туфайли сакраш натижаси нисбатан пастрок булади деб фараз килдик, лекин олинган натижалар аксинча булиб чикди. "СПОРК" усулида сакраш катталиги нисбатан пастрок натижа кайд этди. "Абалаков усули"да олинган натижалар о 58±6,9 см "СПОРК" мосламасида бу курсаткичлар о 48,26 ±2,6 см, улар орасидаги фарк 9,7 см.ни ташкил килди. Савол тугилади: "Нима учун Абалаков усулида курсатилган натижалар баланд ва нима учун "СПОРК" мослама-сининг натижалари паст?".

Юкоридаги саволларга жавоб топиш максадида ик-кинчи тадкикот синови утказилди, бунда икки ("Абалаков" ва "СПОРК" мосламаси) усулларини натижалари спорт-чилардан бир вактда олинди. Яъни "СПОРК" мосламаси-нинг тагига "Абалаков мосламаси" урнатилди. Бундай холатда спортчи бир маротаба сакраганда ва икки усулда портлаш кобилияти натижалари улчанди ва юкоридаги натижалар яна такрорланди, яъни "Абалаков усули"да сакраш катталиги 0 = 57,6±5,8 см, «СПОРК» усулида уртача курсаткич эса 0 = 48,1±3,2 см, улар орасидаги фарк 9,52 см.гача юкорилиги аникланди (2-жадвалга каранг). "СПОРК" мосламасидаги олинган хар иккала натижалар орасидаги корреляция юэффециентининг г = 0,89 кучли узаро богликлиги аникланди. Кузатишлар шуни курсат-дики, "Абалаков усули" билан сакрашда спортчи баланд нуктага етганда сантиметрли лента инерцион куч оркали полга бириктирилган пластикдан чикишни давом эттира-ди. Шу сабабли сакраш катталиги курсаткичи хам купайиб кетар экан. "СПОРК" мосламасининг портлаш кобилия-тини улчашда бундай хатолар бартараф этилган, чунки сакровчи уз натижаларини олдида осилган сантиметрли илгичга кулларини текказиш билан белгилайди.

Шундай килиб, утказилган тадкикот портлаш кобилиятни улчашда кулланилган икки усулдан бири, яъни "СПОРК" мосламаси иккинчига нисбатан натижаси аниклиги исботланди. "СПОРК" мосла-масининг бундан ташкари хам ижобий тарафлари мавжуд. Бунга максадли курсатма мавжудлиги, спортчи тезкор маълумотга эга булиши, фаркловчи (дифференцияловчи) кучининг юкорилиги, усулнинг мукаммаллиги (валидлиги), башорат килувчи кийма-ти, илмий асосланганлиги, объективлиги, натижанинг ишончлилиги, ноёблиги, табакалаштирилганлиги, педагогик кузатишларни олинган натижалар билан

4

www.fansports.uz

№4-2021

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

мослиги ва авзаллиги киради. "СПОРК" мослама-си, спортчилар танловида ва уларнинг махоратини аниклашда хам мухим ахамият касб этиши хам тадкикотларда исботланган [5,6].

Олинган натижалардан тоифали спортчиларни текшириш жараёнида портлаш кобилият спорт махо-рати билан богликлиги ва спортчини огирлик вазни билан боглик эмаслиги хам аникланди.

Хулоса. Юкоридагиларни инобатга олиб, портлаш кобилиятини улчаш ва ривожлантиришда "СПОРК" усулидан хар томонлама фойдаланиш мумкин: бакалаврлар, магистрлар, катта илмий ходимлар, укитувчилар илмий ишларида ва портлаш кобилиятини ривожлантириш билан боглик булган спорт турларида, спортчиларни холатини ташхис этиш жараёнларида кенг фойдаланиш максадга мувофик.

Адабиётлар:

1. Айрапетьянц Л.Р., Пулатов А.А., Исроилов Ш.Х. Волейбол. // Методическое пособие. 2009 - 42 с.

2. Акрамов Р.А. Футбол. // Дарслик. Т.: 2006, С. 189-190.

3. Акрамов Ж.А., Гандбол.. Т.: VORIS-NASHRIYOT. 2007, С.57-59.

4. Бурлачук Л.Ф. "Психодиагностика" учебник ЗАО Издательский дом "Питер" г 2005 ст 158-170.

5. Гаппаров З.Г., Иштаев Ж.М. «СПОРК» спортчининг портловчан кучини янгича улчаш мосламаси. // Фан-спортга, №4, 2011, С.37-39.

6. Gapparov Z.G., Ishtayev J.M., Ishtaev., D. R., Holmurodov L.Z. FFICIENCY DEVELOPMENT EXPLOSIVE ABILITIES AT SCHOOLBOYS OF 12-13 YEARS "Solid State Technology. Volume: 63 Issue: 4. Publication Year: 2020" is a SCOPUS Indexed Journal 348-354.

7. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. Т.: 2005.- 92 с.

8. Матвеев Л.П. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси .Тошкент 1975-175 б.

9. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. "Методики психодиагностики в спорте" учебное пособие. Москва просвещение год 1990 ст 33-35.

10. Романова Е.С., "Психодиагностика" 2-е издание учеб пособие ООО "Питер Пресс" год 2009 ст 67-82.

УУК (УДК, UDC): 796.015.132:32

Педагогика фанлари номзоди, профессор Узбекистан Республикасида хизмат курсатган спорт устози, Огир атлетика буйича халкаро тоифадаги хакам Р.М. МАТКАРИМОВ1

1Жисмоний тарбия ва спорт илмий тадкикотлар институти, Чирчик шахри, Узбекистан

Муаллиф билан богланиш учун:

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

matkarimov71@list.ru

огир атлетикачилар техникасини такомиллаштиришда махсус машцларнинг парциал машгулот юкламаларини режалаштириш услубияти

Аннотация

Annotation

В данной статье представлена методика планирования тренировочной нагрузки, направленная на совершенствование техники соревновательных упражнений. В зависимости от планирования парциальной нагрузки в специальных упражнениях, раскрываются распределение тренировочной нагрузки по количеству и интенсивности подъемов штанги.

Ключевые слова: техническая подготовка, специальные упражнения, частичные нагрузки, объёма нагрузок, динамика роста, планирование, соотношения, описания.

Ушбу маколада огир атлетикачиларнинг машгулот жараёнида махсус машкларнинг пар-циал юкламаларини режалаштириш оркали мусобака машклари техникасини такомиллашти-ришга каратилган машгулот режаси, яъни мусобака машкларига нисбатан махсус машклардаги штангани кутариш сони ва шиддати буйича машгулот юкламалари таксимланган.

Калит сузлар: техник тайёргарлик, махсусмашцлар, парциал юкламалар, юклама цажми, усиш динамикаси, режалаштириш, нисбатлар, тавсифлар.

This article was presented the training plan for weightlifters in terms of the number and intensity of barbell lifts in specific exercises relative to competition exercises, a training plan aimed at improving competitive exercise techniques by planning partial loads of specific exercises during training.

Key words: technical training, special exercises, partial loads, load capacity, growth dynamics, planning, ratios, descriptions.

Долзарблиги. Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 мартдаги ПК-2821-сонли "Узбекистон спортчиларини 2020 йилда Токио шахрида (Япония) булиб утадиган XXXII ёзги Олимпия ва XVI Паралимпия уйинларига тайёрлаш тугрисида'ги карорида, "Биз халкаро майдонларда Узбекистоннинг нуфузи ва обру-эътиборини оши-ришга катта хисса кушган спортчиларимиз билан фахрланамиз. Шу билан бирга, олий спортда эри-шилган ютуклар билан чегараланмасдан, оммавий спортга катта эътибор беришимиз керак". Мустакил-

лик йилларида мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш хамда оммавийлаштиришга алохида эътибор каратиб келинмокда [1].

Республикада жисмоний тарбия ва спорт сохасида малакали кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан оши-риш, укув жараёнини замонавий талаблар ва халкаро стандартларга мувофик ташкил этиш каби устувор вазифалар белгилаб берилган. Барча сохаларда олиб борилган чукур ислохотлар каторида жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга хам алохида эътибор каратилмокда [2,3].

см о см

го та t

0 Q. W

1

с го

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.