Научная статья на тему 'Оподаткування споживання в Україні та його вплив на розвиток підприємницької діяльності'

Оподаткування споживання в Україні та його вплив на розвиток підприємницької діяльності Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
37
33
Поделиться
Ключевые слова
податки на споживання / фіскальна ефективність / коефіцієнт продуктивності податку / система пільг / відшкодування ПДВ / the consumption taxation / the fiscal efficiency / the productivity of tax / return of VAT

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Л. Ю. Сабадош

Проаналізовано фіскальну ефективність податку на додану вартість. Окреслено проблемні питання існуючої системи оподаткування споживання в Україні. Здійснено критичний аналіз системи податкових пільг із податку на додану вартість. Запропоновано напрями усунення недоліків вітчизняної системи оподаткування споживання.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Л. Ю. Сабадош

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

The consumption taxation in Ukraine and its affection on development of business

The fiscal efficiency of value added tax is analyzed. Outlined The problem questions of consumption taxation system in Ukraine is outlined. The critical analysis of value added tax exemptions is done. The ways of reformation of national consumption taxation system are suggested.

Текст научной работы на тему «Оподаткування споживання в Україні та його вплив на розвиток підприємницької діяльності»

^цшнальний л^тех^чний yнiвeрcитeт Украши

УДК 336.2 Здобувач Л.Ю. Сабадош1 - Львiвська КА

OПOДAТKУBAHHЯ СПOЖИBAHHЯ B yKPAÏHI ТА ЙOГO BПЛИB HA PO3BKTOK ПIДПPИeМHИЦЬKOÏ ДIЯЛЬHOСТI

Пpoаналiзoванo фюкальну ефектившсть пoдаткy на дoданy ваpтiсть. Gкpесленo пpoблемнi питания iснyючoï системи oпoдаткyвання спoживання в Укpаïнi. Здшсне-ho кpитичиий анал1з системи пoдаткoвих тльг iß пoдаткy на дoданy ваpтiсть. Запpo-пoиoваиo иапpями усунення иедoлiкiв вiтчизнянoï системи oпoдаткyваиия спoжи-вання.

Kлючoвi слова: пoдатки иа спoживання, фюкальна ефектившсть, кoефiцieит пpoдyктивиoстi годатку, система тльг, вiдшкoдyваиия ПДВ.

Bcryn. Пoдаткoва система - oб,eктивне явище сyспiльнo-екoнoмiчнo-ro життя деpжави. Hаявнiсть пoдаткoвoï системи зyмoвлена неoбхiднiстю poзпoдiлy й пеpеpoзпoдiлy ВВП мiж oкpемими веpствами населения, теpитo-piальними кoлективами, oкpемими гoспoдаpськими фopмyваннями. За егаш-мiчним змiстoм система oпoдаткyвання - це пpoцес фopмyвання фoндiв фь нансoвих pесypсiв piзними piвнями деpжавнoï влади шляхoм вiдчyження час-тини дoхoдiв пiдпpиeмств i населения - платниюв пoдаткiв - для задoвoлення сyспiльних пoтpеб.

Gднieю з найактуальшших пpoблем пoбyдoви pацioнальнoï системи oпoдаткyвання pинкoвoгo типу e с^вв^^шеи^ мiж piзними фopмами o^-даткування, насампеpед мiж пpямими i не^ямими пoдатками.

На наш пoгляд, недoцiльнo iдеалiзyвати oднy з фopм мoбiлiзацiï ш-даткoвих надхoджень. Це пiдтвеpдила свiтoва фiскальна пpактика - opora^ тoяння пpямoгo та oпoсеpедкoванoгo oпoдаткyвання завеpшилoся ствopенням пpагматичнoï, змiшанoï фopми пoдаткy. Таким нoсieм фiскy стае ПДВ, який за пoдаткoвoю базoю - пpямий, а за спoсoбoм сплати - непpямий, щo пеpет-вopюe йoгo на вiднoснo пpoгpесивний, тoдi як класичнi непpямi шдатки -pегpесивнi.

Пocтaнoвкa прoблeми. Академiчна фiнансoва теopiя деpжавних дo-хoдiв не дае oднoзначнoï oцiнки poлi й мiсця непpямих пoдаткiв y ^дат^в^ стpyктypi. Рoздвoeнiсть пoлiтичних o^ho^ сyспiльнoï та наyкoвoï думки шр-дo непpямих фopм oпoдаткyвання, ступеня ïхньoï пеpекладнoстi, значения як iнстpyментy фiскy та важеля сoцiальнo-екoнoмiчнoï пoлiтики збеpегла свoю актyальнiсть i дo сьoгoднiшньoгo дня.

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджeнь i пyблiкaцiй. Дoслiдженням пoдаткiв на суживания та oбгpyнтyванням ïxHix пеpеваг займалися пpедставники немаp-ксистськoï екoнoмiчнoï шкoли, сеpед яких ваpтo видшити А. Гypьeва, А. Ейна-уд^ Д. Львoва, Дж.С. Miлля, А. Mаpшалла, I. Gзеpoва, А. Шгу, I. Фiшеpа, М. Фpiдмана тoщo. У свoïх пpацях вoни дшшли виснoвкy, шo piзнoманiтнiсть фopм oпoсеpедкoванoгo oпoдаткyвання ствopюe низку ефективних iнстpyмен-тiв кoнтpoлю над екoнoмiкoю з метою забезпечення стабiльнoстi та пpoгpесy.

В poлi беззастеpежнoгo oпoнента теopiï непpямoгo oпoдаткyвання вис-тупав пpедставник маpксистськoгo вчення Ф. Лассаль.

1 Наук. ^pisHm: пpoф. r.I. Башнянин, д-p екoн. наук - Льв1вська КА

Серед сучасних дослщниюв податюв на споживання треба виокреми-ти: Р. Балакiна, О. Десятнюка, Т. Сфименка, Ю. 1ванова, В. Загорського, А. Крисоватого, I. Луншу, А. Матвiйчук, В, Опарша, А. Соколовську, В. Су-тормшу тощо.

Метою до^дження е ощнювання фюкально1 ефективностi податкiв на споживання в економщ Украши.

Результати дослщження. Сучасне ринкове середовище iз його ще-ологiею споживання, розвиток св^ово! торгiвлi, користування тiльки купова-ними продуктами й предметами в умовах урбашзаци, повсюдна комерщалiза-цiя ютотно сприяють розвитку опосередкованих форм податкового перероз-подiлу ВВП.

Роль ПДВ як шструменту фiскального наповнення дохщно! частини державного бюджету важко переощнити. Питома вага цього податку змшю-валася в дослiджуваному перiодi у межах 18,3 % (2005 р.) - 30,9 % (2009 р.) доходiв зведеного бюджету та близько 9 % ВВП, що е найбшьшим у структу-рi податкових платежiв. З урахуванням значних надходжень акцизного зби-рання i мита, частка непрямих податюв у доходах бюджету майже досягла 39,3 %, а у вартюнш структурi ВВП становить понад 12 %. Про домшуючу фюкальну роль непрямих податюв свiдчить !хня вагома величина власне у податкових надходженнях - 43,5 % у 2005 р., 48,7 % у 2006 р.; 52,4 % у 2007 р.; 49,6 % у 2008 р.; 51,6 % у 2009 р. (табл. 1).

Зважаючи, що акцизний збiр i мито е специфiчними акцизами i прямо впливають на розвиток шдприемництва в окремих специфiчних галузях дiяль-ностi, формах господарювання, а також тд час реалiзацil нетрадицшних то-варних груп на однш iз стадiй товаропросування, то головну увагу зосередимо на дослiдженнi мехашзму нарахування, сплати, адмiнiстрування ПДВ та його впливу на результати фшансово-господарсько! дiяльностi платникiв податку.

Сучасна фюкальна теорiя ставить у центр уваги проблему юлькост податкових ставок та 1хш величини. На перший погляд, технiчне питання мае важливi пол^ичш, соцiальнi, правовi, адмiнiстративнi наслiдки. З тактичних мiркувань полiтики вiддають перевагу системi ставок iз чiткими критерiями !х диференщаци в межах окремих товарних груп, виходячи iз сощально! зна-чимостi оподатковувано! продукцп, споживчих товарiв i послуг. З позицш оргашзаци податково! дiяльностi доцiльно встановлювати едину ушверсаль-ну ставку, осюльки внаслiдок значно1 кiлькостi податкових ставок збшьшу-ються витрати на адмшстрування податку, розширюються можливостi ухи-лення вщ оподаткування.

Використання диференцiйованих ставок ПДВ мае певш соцiальнi нас-лiдки. Так, зниженi ставки на предмети i послуги першо1 необхщност шдви-щують прогресивнiсть податку щодо величини доходу. Водночас пiдвищенi ставки застосовуються до товарiв (робiт, послуг), яю споживають переважно заможнi групи населення. Унаслщок тако1 диференщаци ставок оподаткування, ПДВ втрачае свою нейтральшсть поряд iз зменшенням регресивность

Очевидно, наведенi вище аргументи свщчать про користь едино1 стандартно: ставки оподаткування, особливо в перехщнш економiчнiй системi.

Нащональний лкотехшчний унiверситет УкраТни

Табл. 1. Динамша суми та частки непрямих податтв у доходах зведеного _бюджету, податкових надходжень i ВВП за 2005-2009 рр._

№ з/п Показники Роки (станом на 01.01)

2005 2006 2007 2008 2009

1 Доходи зведеного бюджету, млн грн 91529,4 134183,2 171811,5 219936,5 297893,0

1з них податков1 надходження 63161,7 98065,2 125743,1 161264,2 227164,8

2 ВВП, млн грн 345113,0 441452,0 544153,0 720731,0 949864,0

3 Непрям1 податки - всього, млн грн 27453,2 47755,7 65917,5 79988,1 117168,3

зокрема:

3.1 ПДВ 16733,5 33803,8 50336,7 59382,8 92082,6

3.2 акцизний зб1р 6704,4 7945,4 8608,1 10567,7 12783,1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3.3 мито 4015,3 6006,5 6972,7 10037,6 12302,6

4 Частка непрямих податшв у доходах зведеного бюджету, % зокрема: 30,0 35,6 38,4 36,4 39,3

4.1 ПДВ 18,3 25,2 29,3 27,0 30,9

4.2 акцизного збирання 7,4 5,9 5,0 4,8 4,3

4.3 мита 4,4 4,5 4,1 4,6 4,1

5 Частка непрямих податшв у податкових надходженнях, % зокрема: 43,5 48,7 52,4 49,6 51,6

5.1 ПДВ 26,5 34,5 40,1 36,8 40,5

5.2 акцизного збирання 10,6 8,1 6,8 6,6 5,6

5.3 мита 6,4 6,1 5,5 6,2 5,4

6 Частка непрямих податшв у ВВП, % зокрема: 7,9 10,9 12,3 11,1 12,3

6.1 ПДВ 4,8 7,7 9,4 8,2 9,7

6.2 акцизного збирання 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3

6.3 мита 1,2 1,4 1,3 1,4 1,3

Джерело: Даш Держкомстату Укра!ни; власш розрахунки.

Актуальним залишаеться дослщження продуктивност податку. Зазна-чений показник широко використовуеться в ринкових економ1чних системах i вщображае сшввщношення ефективно! та стандартно! ставок податку. Як-що ефективна ставка характеризуе частку фактичних надходжень податку в щеальнш податковш баз^ якою для ПДВ е вс споживчi витрати домогоспо-дарств, то коефщент продуктивностi показуе, який вщсоток надходжень за стандартною ставкою становлять фактичш надходження податку. Це коефь цiент використання щеально! податково! бази i стандартно! податково! ставки. Оптимального рiвня (100 %) вш досягае в разi справляння ПДВ за стандартною ставкою з усього обсягу споживчих товарiв та послуг [2, с. 6-7].

За розрахунками вщомих вггчизняних учених-фшансис^в Т.1. Сфи-менка, 1.О. Лунiно! та А.М. Соколовсько!, в Укра!нi шсля 1997 р. спостер^а-лося значне падшня ефективно! ставки ПДВ - вщ 15,3 % у 1997 р. до 8,4 % за шдсумками 2003 р., тодi як стандартна ставка залишалася незмiнною - 20 %. Коефщент продуктивностi податку знизився вщ 76,5 % до 42,1 %, що озна-чае вщповщне зростання втрат доходiв бюджету вщ 23,5 % до 57,9 % [2, с. 7]

Зарубiжний досвщ свiдчить про високий потенцiал ПДВ. Так, у 1997 роцi у середньому по кра!нах Свропейського союзу вш становив 71,1 % (табл. 2).

Табл. 2. Ефектившсть ПДВ у кратах €С (% Уо)

№ з/п Кра!на Стандартна ставка Ефективна ставка Продуктившсть ПДВ

1 Австрiя 20,0 15,3 76,4

2 Бельпя 21,0 12,5 59,5

3 Великобритатя 17,5 10,8 61,8

4 Грещя 18,0 11,6 64,3

5 Данiя 25,0 22,2 88,7

6 Iрландiя 21,0 17,4 83,0

7 Iспанiя 16,0 9,9 61,9

8 Iталiя 20,0 9,8 51,6

9 Люксембург 15,0 н.д. н.д.

10 Нiдерланди 17,5 13,2 75,3

11 Нiмеччина 16,0 11,5 76,6

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

12 Португалiя 17,0 14,4 84,4

13 Фiнляндiя 22,0 18,1 82,2

14 Францiя 20,6 14,7 71,3

15 Швецiя 25,0 14,5 58,2

СС у середньому 19,4 14,0 71,1

Джерело: Bronchi C. and Burns A. The Tax System in the Chech Republic // Economics department working papers no.245 / - Paris, OECD, 2000.

Порiвнявши продуктившсть ПДВ в УкраАт та в крашах СС у базовому (1997 р.) перюд^ потрiбно наголосити, що лише чотири кра!ни - Дашя, 1р-ландiя, Португалiя, Францiя - вщзначалися вищими показниками. Ще у двох крашах вона була майже на такому самому рiвнi, як i в Укршт, а у восьми крашах - нижчою. Це е прямим вiддзеркаленням бiльших масштабiв тльго-вого оподаткування в економiках добробуту.

Отже, податковi пiльги справляють вагомий вплив на продуктившсть ПДВ не лише у фюкальному аспект^ але й як регуляцiйнi механiзми, осюль-ки мають двi мети: по-перше, захист iнтересiв низькодоходних верств насе-лення; по-друге, стимулювання виробництва окремих груп товарiв, виконан-ня робгг, надання послуг.

Природно, пiльговий режим оподаткування е невщ'емним атрибутом рацюнально!, побудовано! на засадах сощально! справедливост податково! системи. З iншого боку, ПДВ е цшоутворювальним чинником, а отже, дифе-ренцiйований пiдхiд до оподаткування або ж повне звшьнення вщ нього е деструктивним чинником економiчного зростання, передумовою цiнових диспропорцш

Наявна така закономiрнiсть: зростання щни, за якою продукцiя вщ-пускаеться юнцевим споживачам буде тим бшьшою, чим далi в технолопч-ному ланцюговi перебуватимуть звiльненi вiд сплати ПДВ суб'екти шд-приемницько! дiяльностi. Бiльше того, якщо в такому ланцюговi е шд-приемства як таю, що звшьнет вiд оподаткування, так i тi, що не зареестро-ванi як платники податку, то це перетворюе ПДВ у багаторiвневий податок з

Нaцiонaльний лкотехшчний унiверситет yKpa'1'ни

oбiгy з пpитaмaнними йoмy cпoтвopeними цiнoвими диcпpoпopцiями тa rac-кaдним eфeктoм.

Пiльгoвe oпoдaткyвaння дoдaнoï вapтocтi чинить тaкoж i звopoтнy дiю нa ^льгови^, який втpaчae пpaвo нa вiдшкoдyвaння дeбeтoвoï cyми ПДВ, те-peклaдaючи ïï в cклaдi цiни пpoдaжy нa пoкyпцiв.

Звaжaючи нa вЫляю нeгaтивнi впливи звiльнeнь вiд ПДВ тд^иеметв, щo випycкaють пpoмiжнy пpoдyкцiю, Paдa GC peкoмeндyвaлa (дpyгa диpeк-тивa Gвpoпeйcькoï кoмiciï) знижyвaти (m oбмeжeний 4ac) cтaвки пoдaткy та кiнцeвy пpoдyкцiю (з oглядy m чiткo cфopмyльoвaнi зaвдaння coцiaльнoï ш-лiтики в iнтepecax cпoживaчiв юн^в^ тoвapiв тa пocлyг) [2, c.11-12].

Пiльги з ПДВ пoшиpюютьcя i m зoвнiшньoeкoнoмiчнy дiяльнicть з мeтoю пiдвищeння кoнкypeнтocпpoмoжнocтi вiтчизняниx тoвapiв та cвiтoвo-му pинкy. Aнaлiз впливу пoдaткoвиx пiльг з ПДВ y npo^ci здiйcнeння зoв-нiшньoeкoнoмiчнoï дiяльнocтi нa дoxoди бюджeтy дaв мoжливicть вcтaнoви-ти нoвi тeндeнцiйнi xaparcrep^rara тa зaкoнoмipнocтi:

1. Звiльнeння вщ oпoдaткyвaння iмпopтoвaниx в Укpaïнy зacoбiв ви-poбництвa, якi, cвoeю чepгoю, peaлiзyютьcя нa eкcпopт, iз зacтocyвaнням нyльoвoï cтaвки ПДВ, нe збшьшуе cyми бюджeтниx втpaт.

2. He впливae нa cтaн викoнaння дoxoдiв бюджeтy i пiльгoвe oпoдaткy-вaння oпepaцiй iз ввeзeння тoвapiв та тepитopiï пpiopитeтнoгo poзвиткy тa дo cпeцiaльниx eкoнoмiчниx зoн, ocкiльки oпoдaткoвyeтьcя нa нacтyпниx eтaпax тoвapoпpocyвaння.

3. E^^prae вiдшкoдyвaння пoдaткoвoгo кpeдитy з вивeзeниx зa мeжi митнoï тepитopiï Укpaïни й oпoдaткoвaниx зa нyльoвoю cтaвкoю тoвapiв (po-бiт, ш^уг), a тaкoж oпepaцiï з ввeзeння тoвapiв (poбiт, пocлyг) дo rae^ara-ниx eкoнoмiчниx зoн i тepитopiй пpiopитeтнoгo poзвиткy зa нyльoвoю cтaв-кoю y пiдcyмкy нe змeншyють cyми бюджeтниx нaдxoджeнь вiд ПДВ.

4. He вiдбyвaeтьcя cкopoчeння джepeл пoдaткoвиx дoxoдiв бюджeтy пpи пiльгoвoмy iмпopтi в Укpaïнy пpoмiжнoï opo^^n зa yмoви нacтyпнoгo ïï oпoдaткyвaння нa зaгaльниx пiдcтaвax aбo y витадку oпoдaткyвaння зa нyльo-вoю cтaвкoю oпepaцiй з пpoдaжy тaкoï пpoдyкцiï\

5. Heзмiнним зaлишaeтьcя cтaн викoнaння бюджeтy з oглядy та звшь-нeння вiд cплaти ПДВ oпepaцiй iз ввeзeння нa митну тepитopiю Укpaïни мa-тepiaльниx aктивiв, якi в Укpaïнi нe вигoтoвляютьcя aбo нe вiдпoвiдaють мiж-нapoдним cтaндapтaм i тexнoлoгiчним xapaктepиcтикaм для ïx^oro викopиc-тaння тexнoлoгiчним пapкaми y пpoцeci peaлiзaцiï iнвecтицiйниx тa iннoвa-цiйниx пpoeктiв.

6. Пшьги зaклaдaм пeнiтeнцiapнoï cиcтeми з oпepaцiй щoдo ïx функщ-oнaльнoï дiяльнocтi нe cпpичиняють cтpyктypниx змiн y cиcтeмi бюджeтниx дoxoдiв, ocкiльки зaзнaчeнi ycтaнoви пepeбyвaють нa дepжaвнoмy yтpимaннi, a ocнoвним джepeлoм ïx фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння e бюджeтнi acигнyвaння.

З oглядy нa цiнoyтвopювaльнi влacтивocтi ПДВ ш^гае пpoблeмa чиcлa пoдaткoвиx пшьг. Сфepa ïxньoгo зacтocyвaння, як ^газели eмпipичнi дocлi-джeння, нe швинта oбмeжyвaтиcя вiдпoвiдним зaкoнoдaвчим ввeдeнням чи вiдмiнoю, a нaбyвaти cтaбiльнoгo peгyляцiйнoгo пoтeнцiaлy, пoшиpювaтиcя лишe нa opioprnerai cфepи гocпoдapювaння, нaйбiльш coцiaльнo знaчимi тo-

вари i послуги, а також тi операцй, оподаткування яких е необгрунтованим з огляду на специфiку !хнього здшснення (рис.).

Товарн й послуги иершо! необхщносп Сощальн1 послуги Фшансов! операцй Дсржавн! послуги

1. Продукти харчуваппя 2. Лiкapcькi засоби та медичНС обслуговування 3. Книги, газета 4. Кушвля 1 найм житла 5. Одяг ]. Освгга 2. Культура 3. Мистецтво 4. ФЬична культура 1 спорт 5. Сощальне забезпечення 1. Страхування 2. Кредитування 3. 1нвсстування 4. Кушвля-продаж валюта 5. Емияята об1г щнних паперш 1. Плата за державну ресстращю 2. Державш товари \ послуги 3. Лщензита патента

Рис. Перелж птьг з ПДВ

На загальний рiвень опосередкованого фюкального навантаження впливае методика нарахування та сплати податку до бюджету.

1снуе законодавча невщповщшсть у контекст формування елементiв податково! бази. Зокрема, положенням (стандартом) бухгалтерского облiку 3 "Звгг про фiнансовi результата" передбачено вщнесення амортизацп на со-бiвартiсть, що згiдно зi Законом "Про податок на додану вартють" вщ 03.04.1997 р., з наступними змшами е одним з основних критерйв формування податкового кредиту. Тому за непрямого методу розрахунку ПДВ нарахо-вану амортизащю доцiльно долучати до бази для нарахування податкового кредиту. Особливо! актуальност зазначена податкова операщя набуде в разi запровадження податку на майно шдприемств, коли амортизацшш вщраху-вання долучатимуться водночас до бази для нарахування i ПДВ, i податку на майно.

Практична реалiзащя цього завдання не передбачае особливо! склад-ностi в техшчному планi, оскiльки амортизацiя легко облжовуеться i мае ч^-ке вщображення у реестрах бухгалтерського облжу та фiнансово! звiтностi.

База нарахування податку е громiздкою, не лжвщуе кумулятивного ефекту, оскiльки передбачае долучення до складу валових витрат платника ПДВ акцизного збирання, мита, ресурсних, майнових, мюцевих податюв i зборiв, нарахувань на фонд оплати пращ пенсшних i сощальних страхових платежiв. Штучно роздутий у такий споЫб об'ект нарахування податкового зобов'язання е каталiзатором iнфляцi!, деформуе цiновi пропорцп, порушуе параметри споживання, пригнiчуе тдприемницьку дiяльнiсть.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Також iснують розбiжностi у регламентуванш перiоду настання по-даткових зобов'язань. Так, податковим законодавством встановлено, що по-даткове зобов'язання виникае за одшею з подiй, що вщбулася ранiше: або за датою вщвантаження товарiв, або за датою надходження кош^в на рахунок платника. Бухгалтерскими положеннями в ролi реалiзованого вважають товар, на який передано право власность

Перехiд на свiтовi принципи фiнансового рахiвництва потребуе визна-чати базу оподаткування ПДВ за фактом передачi власностi на вщвантажеш товари, виконанi роботи, надаш послуги. Механiзм вiдшкодування ПДВ не

Нащональний лкотехшчний унiверситет Украши

вщграе належно! компенсацiйноï ролi, а в багатьох випадках е ÏHCTpyMeHTOM додаткового вилучення з господарського o6iry фiнансових ресуршв платни-юв податку на бюджетш потреби.

Лiбералiзований, на перший погляд, порядок вщшкодування ПДВ (на практищ реалiзуеться 3i значними порушеннями), е надто громiздким у планi оргашзаци документообiгу. Наступний аспект окресленоï проблеми полягае у несвоечасному поверненш податкового кредиту. Саме тому, необхщно знач-но спростити документообiг процедури вщшкодування, обмеживши ïï вщпо-вiдною вщзначкою у податковiй декларацiï.

Висновки з дослщження i перспективи подальшого розвитку. От-же, як показали виконаш дослiдження, ПДВ в умовах розвитку ринкових вщ-носин в Укра].ш не виконуе повною мiрою покладеш на нього фiскальнi й ре-гуляцiйнi функци. Пiдвищення ефективностi опосередкованого оподаткуван-ня доданоï вартостi е одним iз найважливiших завдань фiскальноï полiтики сьогодення i потребуе не лише реформування окремих елеменлв i складових механiзму сплати податку, охарактеризованих вище, а й створення адекват-них економiчних передумов його ефективного функщонування, насамперед легалiзацiï бiзнесового середовища з вiдповiдним запровадженням прозорих схем розрахунюв за товари (роботи, послуги), формування ринковоï щеологи пiдприемництва. Подальшi дослiдження будуть зосередженнi на вивченш впливу прямого оподаткування на розвиток тдприемницького сектору еко-номiки Украши.

Лiтература

1. Балакш Р.Л. Акцизне оподаткування тютюнових вироб1в у державах-членах Свропейського союзу та в УкраЫ / Р.Л. Балакiн // Фшанси Украши. - 2007. - № 10. -С. 96-111.

2. Сфименко Т.1. Анашз фюкальних наслщюв надання деяких пшьг з податку на додану вартють / Т.1. Сфименко, 1.О. Лунша, А.М. Соколовська // Фшанси Украши. - 2005. - № 10. -С. 7.

3. Крисоватий А.1. Податков1 трансформацп та економ1чне зростання / А.1. Крисоватий, Т В. Кощук // Фшанси Украши. - 2008. - № 9. - С. 10-24.

4. Лунша 1.О. Ефективнють оподаткування споживання в Укра1'ш / 1.О. Лунша, Н.Б. Фролова // Фшанси Украши. - 2007. - № 1. - С. 17-28.

5. Матвшчук А.В. Прогнозування надходжень податку на додану вартють / А.В. Матвшчук // Фшанси Украши. - 2008. - № 9. - С. 3-9.

6. Опарш В.М. Анал1з перемщення тягаря акциз1в в умовах податково'1 системи Украши / В.М. Опарш, А.В. 1ванченко // Фшанси Украши. - 2008. - № 4. - С. 77-87.

7. Bronchi C. and Burns A. The Tax System in the Chech Republic // Economics department working papers no.245 / - Paris, OECD, 2000.

Сабадош Л.Ю. Налогообложение потребления в Украине и его влияние на развитие предпринимательства

Проанализирована фискальная эффективность налога на добавленную стоимость. Очерчены проблемные вопросы существующей системы налогообложения потребления в Украине. Осуществлен критический анализ системы налоговых льгот по налогу на добавленную стоимость. Предложены способы по устранению недостатков системы налогообложения потребления в Украине.

Ключевые слова: налоги на потребление, фискальная эффективность, коэффициент производительности налога, система льгот, возмещение НДС.

HiiyK'QBiiii bïchhk H^TY yKpaÏHH. - 2010. - Bin. 20.10

Sabadosh L.Yu. The consumption taxation in Ukraine and its affection on development of business

The fiscal efficiency of value added tax is analyzed. Outlined The problem questions of consumption taxation system in Ukraine is outlined. The critical analysis of value added tax exemptions is done. The ways of reformation of national consumption taxation system are suggested.

Keywords: the consumption taxation, the fiscal efficiency, the productivity of tax, return of VAT.

YflK338.512 ^o^ I.C. Cuoponad, uaHd. euoH. Hayu;

cmyd. E.P. EmwK-HY "HbeieebKa nonimexHiua"

MEXAHI3M ynPAB^IHHfl BHTPATAMH ni^nPHCMCTBA

P03rnaHyT0 npoôneMy noôygoBH cucTeMH ynpaBniHHa BHTpaTaMH, ma nepegGanae 3grncHeHHa ynpaBniHHa b Mic^x BHHHKHeHHa BHTpaT, MimMi3a^ro 3ara^bHOï BenunuHH BHTpaT y noegHaHHi 3 pa^OHanbHHM po3Mi^eHHaM bhpoGhhhhx pecypciB. P03KpuT0 Te-opeTHHHi acneKTH ynpaBniHHa BHTpaTaMH, a caMe c^opMynbOBaHO noHaira BHTpaT, onu-caHO ^yH^iï, MeTogu, npннцнnн, npegMeT i MeTy ynpaBniHHa BHTpaTaMH.

KnrnHoei enoea: BHTpaTH, ^yH^iï ynpaBniHHa BHTpaTaMH, cucTeMa ynpaBniHHa.

nocTiHOBKa npoô^eMH. B yMOBax phhkoboï eKOHOMÎKH ochobhhm b gi-antHocri KO^Horo nignpueMcTBa e OTpuMaHHa MaKcuMantHoro npuôyTKy, TOMy gocuTt Ba^nHBHM e aHani3 ynpaBniHHa BHTpaTaMH Ha nignpueMcTBi. nepeBHrn,eH-HaM Be.HHHHH BHTpaT Hag BenuHHHoro OTpHMaHHx goxogiB MO^Ha noacHHTH bh-coKy 3ÔHTKOBicTb Ha nignpueMcTBi. Y TaKOMy pa3i BapTO 3BepHyTH yBary Ha cucTe-My ynpaB.iHHa BHTpaTaMH Ha nignpueMcTBax, ocKintKH Big e^eKTHBHocri цieï cuc-TeMH 3a.e^HTb npuôyTKOBicTt nignpueMcTBa. flpcmg^eHHa e^eKTHBHoro ynpaB-.iHHa BHTpaTaMH oco6.hbo Ba^nuBe b yMOBax m^na^ï, ocKintKH gaHi npo Tene-pimHi BHTpaTH nocTiÔHO n0Tpi6H0 3BipaTH 3 gaHHMH npo MaôôyTHi BHTpaTH. Y cucTeMi ynpaB.iHHa eKOHOMiHHoro giantHicTro ToproBoro nignpueMcTBa HafiSintm 3Hany^HM e.eMeHTOM e ynpaBniHHa BHTpaTaMH. Цe 3yM0B.eH0 thm, rn,o ynpaBmH-Ha BHTpaTaMH - ^ gHHaMiHHHH npоцec, aKHH nonarae y gocarHeHHi BucoKoro eK0H0MiHH0r0 pe3yntTaTy giantHocT nignpueMcTBa. ^h npоцec He 3B0gHTtca nume go 3HH^eHHa 3aTpaT, a nomuproeTtca Ha Bci e.eMeHTH ynpaBniHHa.

AHa^Ï3 ocTiHHix goc^ig^eHb Ta pe3y^bTaTÏB. CucTeMy SyxranTepctKO-ro oômKy Ta K0HTp0.ro BHTpaT gocmg^yBanu TaKi HayKOB^, aK M.T. Einyxa, O.O. EyTHHe^, C.O. ronoB, A.M. Typuno, A.A. Typuno, r.O. napTHH, E.O. Ycan, ro.C. IryMaHOB Ta K.O. ^yneHKO. Bohh BH3HanaroTt ynpaBniHHa BHTpaTaMH aK nnaHOMipHe ^opMyBaHHa BHTpaT Ha bhpoôhh^bo i 30yT npоgyкцiï Ta koh-Tpont 3a ïxHiM piBHeM. rpagoB A.n. 3a3HanaB, rn,o ynpaBniHHa BHTpaTaMH - цe cKnagHHH gHHaMiHHHH npоцec, rn,o oxonnroe ynpaBnmctKi giï, MeToro aKHx e go-carHeHHa BucoKoro eKOHOMiHHoro pe3yntTaTy giantHocT nignpueMcTBa. ^aBH-goBHH I.G. Buginae npegMeT ynpaBniHHa BHTpaTaMH b OKpeMy gu^unmHy. Y npоцeci gocnig^eHHa cucTeMH ynpaBniHHa BHTpaTaMH BUKopucTOByBanu MeTogu nopiBHaHHa Ta aHanoriï n03H^H pi3HHx gocnigHHKiB rn,ogo npoôneMH ynpaBniHHa 3aran0M Ta TeopeTHHHHx acneKTiB ynpaBniHHa BHTpaTaMH 30KpeMa.

MeTa goc^ig^eHHH. ^ocmgura npoôneMy MexaHi3My ynpaBniHHa BHTpaTaMH, MO^nuBi mnaxH 3HH^eHHa BHTpaT Ha nignpueMcTBax.

4. Ek'oiioMik'n, n^aHyBaHHH i ynpaB^ÏHHH ra^y3Ï

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

229