Научная статья на тему 'НАУКОВЕ ОБґРУНТУВАННЯ іНСТРУМЕНТАРіЮ КОНТРОЛіНГУ В СИСТЕМі УПРАВЛіННЯ ЕКОНОМіЧНИМ ПОТЕНЦіАЛОМ ПіДПРИєМСТВА'

НАУКОВЕ ОБґРУНТУВАННЯ іНСТРУМЕНТАРіЮ КОНТРОЛіНГУ В СИСТЕМі УПРАВЛіННЯ ЕКОНОМіЧНИМ ПОТЕНЦіАЛОМ ПіДПРИєМСТВА Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
95
17
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Бизнес Информ
Область наук
Ключевые слова
ЕКОНОМіЧНИЙ ПОТЕНЦіАЛ / КОНТРОЛіНГ / іНСТРУМЕНТАРіЙ / ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛіНГ / СТРАТЕГіЧНИЙ КОНТРОЛіНГ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Плаксієнко Валерій Якович, Назаренко Інна Миколаївна, Орєхова Альвіна Іванівна

Метою статті є наукове обґрунтування інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства. Доведено, що контролінг виступає не тільки як інструмент управління витратами бізнесу, але й координує інші сегменти управління підприємством. Інформація, отримана за допомогою використання інструментів оперативного та стратегічного контролінгу, надає можливість менеджмен­ту підприємства краще розуміти взаємозв’язок між окремими елементами процесів, які відбуваються на підприємстві.Зазначено, що на сьогодні належним чином не вирішені питання інструментарного забезпечення контролінгу та його зв’язку з об’єктами контролінгу. З метою полегшен­ня вибору інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства було обґрунтовано його систематизацію за елементами, до складу яких відносять фінансовий, виробничий, трудовий, маркетинговий, інвестиційний, організаційно-управлінський та інші види потенціалів. Запропоновано класифікацію інструментів контролінгу з метою управління економічним потенціалом підприємства.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «НАУКОВЕ ОБґРУНТУВАННЯ іНСТРУМЕНТАРіЮ КОНТРОЛіНГУ В СИСТЕМі УПРАВЛіННЯ ЕКОНОМіЧНИМ ПОТЕНЦіАЛОМ ПіДПРИєМСТВА»

УДК 311.313

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ 1НСТРУМЕНТАР1Ю КОНТРОЛ1НГУ В СИСТЕМ! УПРАВЛ1ННЯ ЕКОНОМ1ЧНИМ ПОТЕНЦ1АЛОМ П1ДПРИСМСТВА

© 2018 плАкаеико в. я., назаренко i. м., ореховА а. i.

УДК 311.313

Плакаенко В. Я., Назаренко I. М., Орехова А. I. Наукове обГрунтування iнструментарiю контролiнгу в сиа-eMi управлшня

eKOHOMi4HMM потенцiалом пiдприемства

Метою cmammi е наукове обфунтування 'тструментар'ж контролтгу в системi управлшня економ/чним потенциалом тдприемства. Доведено, що контрол'тг виступае не т'шьки як 'тструмент управлшня витратами б/знесу, але й координуе тш'> сегменти управлшня тдприемством. 1нформащя, отримана за допомогою використання 'тструмент'в оперативного та стратег/чного контролтгу, надаеможлив/сть менеджменту тдприемства кращерозумти взаемозв'язокм/ж окремими елементами процеав, якiв/дбуваються на тдприемств/.Зазначено, що на сьогодт належним чином не вир'шет питання 'тструментарного забезпечення контрол'тгу та його зв'язкуз об'ектами контрол'тгу. З метою полегшен-ня вибору iнструментар/ю контролтгу в системi управлтня економ/чним потенц/алом тдприемства було обфунтовано його систематизацию за елементами, до складу яких в'дносять ф'тансовий, виробничий, трудовий, маркетинговий, iнвестицйний, оргатзацшно-управл'тський та тш'> види потенц/ал'в. Запропоновано класиф'шацю 'тструмент'в контролтгу з метою управлтня економ/чним потенц/алом тдприемства. Ключов'! слова: економ/чний потенц/ал, контрол'тг, 'тструментарш, оперативний контрол'тг, стратег/чний контрол'тг. Табл.: 1. Ббл.: 8.

Плакаенко Валерш Якович - доктор економ/чних наук, професор, зав/дувач кафедри бухгалтерського облку, Полтавська державна аграрна академ/я (вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Украта) E-mail: byhoblik@pdaa.edu.ua

Назаренко 1нна Миколавна - доктор економ/чних наук, професор, кафедра економ/чного контролю та аудиту, Сумський нацюнальний аграрний утверситет (вул. Кондратьева, 160, Суми, 40021, Украта) E-mail: innan778@ukr.net

Орехова Альвша 1ва^вна - кандидат економ/чних наук, доцент, кафедра економ/чного контролю та аудиту, Сумський нацюнальний аграрний утверситет (вул. Кондратьева, 160, Суми, 40021, Украта) E-mail: alva8or@gmail.com

УДК 311.313

Плаксиенко В. Я., Назаренко И. Н., Орехова А. И. Научное обоснование инструментария контроллинга в системе управления экономическим потенциалом предприятия

Целью статьи является научное обоснование инструментария контроллинга в системе управления экономическим потенциалом предприятия. Доказано, что контроллинг выступает не только как инструмент управления затратами бизнеса, но и координирует другие сегменты управления предприятием. Информация, полученная с помощью использования инструментов оперативного и стратегического контроллинга, позволяет менеджменту предприятия лучше понимать взаимосвязь между отдельным элементами процессов, происходящих на предприятии. Указано, что в настоящее время должным образом не решены вопросы инструментарного обеспечения контроллинга и его связи с объектами контроллинга. С целью облегчения выбора инструментария контроллинга в системе управления экономическим потенциалом предприятия была обоснована его систематизация по элементам, в состав которых включают финансовый, производственный, трудовой, маркетинговый, инвестиционный, организационно-управленческий и другие виды потенциалов. Предложена классификация инструментов контроллинга с целью управления экономическим потенциалом предприятия.

Ключевые слова: экономический потенциал, контроллинг, инструментарий, оперативный контроллинг, стратегический контроллинг. Табл.: 1. Библ.: 8.

Плаксиенко Валерий Яковлевич - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, Полтавская государственная аграрная академия (ул. Сковороды, 1/3, Полтава, 36003, Украина)

E-mail: byhoblik@pdaa.edu.ua

Назаренко Инна Николаевна - доктор экономических наук, профессор, кафедра экономического контроля и аудита, Сумской национальный аграрный университет (ул. Кондратьева, 160, Сумы, 40021, Украина) E-mail: innan778@ukr.net

Орехова Альвина Ивановна - кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономического контроля и аудита, Сумской национальный аграрный университет (ул. Кондратьева, 160, Сумы, 40021, Украина) E-mail: alva8or@gmail.com

UDC 311.313

Plaksiyenko V/ Ya., Nazarenko I/ M., Oriekhova A/1. A Scientific Substantiation of Instrumentarium of Controlling in the System of Management of Enterprise's Economic Potential

The article is aimed at a scientific substantiation of instrumentarium of controlling in the system of management of economic potential of enterprise. It has been proved that controlling is not only an instrument for managing the cost of business, but it also coordinates other segments of enterprise's management. The information obtained through the use of operational and strategic controlling instruments allows the enterprise management to better understand the relationship between the individual elements of processes going on at the enterprise. It is indicated that at the present time the issues of instrumentation of controlling and its connection with the controlling objects are not solved properly. In order to facilitate the selection of an instrumentarium of controlling in the system of management of the economic potential of enterprise, its systematization by elements, which include financial, production, labor, marketing, investment, organizational, managerial and other types of potentials, has been substantiated. As a result of the research the classification of controlling instruments with the purpose of management of the economic potential of enterprise has been proposed. Keywords: economic potential, controlling, instrumentarium, operational controlling, strategic controlling. Tbl.: 1. Bibl.: 8.

Plaksiyenko Valerii Ya. - Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Poltava State Agrarian Academy (1/3 Skov-orody Str., Poltava, 36003, Ukraine) E-mail: byhoblik@pdaa.edu.ua

Nazarenko Inna M. - Doctor of Sciences (Economics), Professor, Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University (160 Kon-dratieva Str., Sumy, 40021, Ukraine) E-mail: innan778@ukr.net

Oriekhova Alvina I. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University (160 Kondratieva Str., Sumy, 40021, Ukraine) E-mail: alva8or@gmail.com

Ефектившсть дшльносй суб'ектш шдприемниць-ко'1 дшльносп значною мiрою обумовлена належ-ним управлшням елементами економiчного по-тенщалу, що знаходиться в його розпорядженш, тобто здатнiсть досягати максимально можливого результату шд впливом зовншни чинниюв при наявнiй якiснiй та юльюснш стрyктyрi ресyрсiв.

Серед структурних елеменпв економiчного по-тенцiалy слiд видкити фiнансовий, виробничий, тру-довий, маркетинговий, швестицшний, оргашзацшно-yправлiнський та iншi види потенцiалiв, сyкyпнiсть яких характеризуе можливостi максимально задоволь-няти запити споживачiв, забезпечувати стiйке поло-ження та економiчне зростання за рахунок отримання доходу.

Ефективне управлшня шдприемством неможливе без надiйного iнформацiйного забезпечення, необхц-ного для прийняття ршень iз найважливiших напрямiв i сфер дшльносп, в тому числi з оперативного та страте-гiчного планування в розрiзi ринкiв, продyктiв, ^ентш, пiдроздiлiв пiдприeмства i т.д. З метою прийняття таких ршень найбкьш достовiрною, якiсною та оперативною е iнформацiя, яка формуеться на базi контролiнгy [3].

Сучасний менеджмент перевантажений великою ккьюстю понять, якi не мають чiткого визначення. Не ткьки менеджери пiдприемств, а й консультанти з керу-вання часто не бачать вцмшностей мiж такими управ-лiнськими концепц1ями, як BSC, KPI, контролiнг чи бю-джетування. Загальним для цих понять е те, що вй вони вiдносяться до методiв цкьового yправлiння, тобто управлшських пiдходiв, заснованих на формалiзацil щ-лей i показникiв, планyваннi i контролi за досягненням поставлених цкей.

Kонтролiнг не ткьки виступае як шструмент yправлiння витратами бiзнесy, але й координуе iншi сегменти управлшня шдприемством. Вш яв-ляе собою сукупшсть методiв, якi спрямованi на опти-мiзацiю облжово! полiтики та управлшсько! практики пiдприемства. Основною базою аналiзy й оцiнки висту-пають фiнансовi критери yспiшностi фyнкцiонyвання суб'екта шдприемництва. Контролiнг дозволяе врахо-вувати витрати по-новому, бкьш органiчним способом, тим самим забезпечуючи економiчно орiентований стиль ведення бiзнесy.

Контролшг - це технолот yправлiння рiзними сферами дiяльностi пiдприемства, яка включае в себе: f визначення цкей дiяльностi; f вiдображення визначених цкей у системi по-казникiв;

f встановлення цкьових значень показникiв за

певний перюд (планування); f регулярний мошторинг (вимiрювання) фактич-

них значень показниюв; f аналiз та центифжацш причин вiдхилень фак-

тичних значень показниюв вц запланованих; f прийняття на цш основi yправлiнських ршень з метою мiнiмiзацil вiдхилень. Контролшг вцповцальний, перш за все, за:

+ правильний вибiр iнструментiв управлшня, прозоркть, чiткiсть та об'ективне тлумачення цифр та отриманих результатiв; + стабкьну реалiзацiю процедур планування, контролю, облiку й аналiзу за рiвнями iерархií управлiння;

+ систематичну шструментальну та методоло-гiчну пiдтримку, а також координацш процесiв прийняття ршень; + формування штегровано! концепци управлiння пiдприeмством та адекватне управлiння шфра-структурою: орieнтованою на ринок оргашза-цшно! структури, планування, контроль, звп1-нiсть та iнформацiйнi системи для прийняття управлшських ршень. Таким чином, основною метою функцюнуван-ня контролшгу на пiдприeмствi е систематичний збiр необхцно! для аналiзу шформаци, и обробка та подан-ня основнiй групi користувачiв. Для виконання зазна-чених функцiй контролiнг у своему розпорядженш мае комплекс методiв та шструменпв, до яких вiдносяться: система облжу, традицiйнi прийоми менеджменту, а також методи математично'1 статистики та економетричш методи [3].

Pеалiзацiя функцiй контролiнгу пов'язана з вико-ристанням його методiв (iнструментiв). Функци та методи е невiд'емною складовою теоретико-методичного iнструментарiю контролiнгу, який, о^м названих елементiв, мiстить функцюнальш пiдсистеми контролiнгу (планування, облiк, аналiз, контроль та ш-формацiйне забезпечення), концепци (науковий базис) i принципи контролшгу (адаптивности самооргашзаци, цiлеспрямованостi, синергетичносп, стратепчно! орь ентаци, економiчностi, випереджувально! ди, перспек-тивностi та ш.).

Теоретико-методичний iнструментарiй е одним ш елементiв, що формують концептуальний базис управлшня розвитком шдприемства на засадах контролшгу, вцпов^но до якого метою використання контролшгу в системi управлшня розвитком шдприемства е шдвищення ефективност впровадження шно-вацiйних процесш на пiдприемствi в контекстi забезпечення його конкурентоспроможност [1]. Завданнями контролшгу е: + планування - визначення д1й, необхiдних для досягнення оперативних i стратегiчних цкей, тобто перетворення цкей пiдприемства на де-талiзованi плани; + управлiнський облж - вiдображення в зручнiй формi фшансово-господарсько! дiяльностi шд-приемства в процей досягнення визначеного плану. Увага зосереджена на внутршнк корис-тувачах шформаци, на вiдмiну вiд бухгалтер-ського чи податкового облiку; + органiзацiя iнформацiйних потокiв на шдпри-емствi;

+ онiторинг процесiв, що вцбуваються на шд-приемствi, у визначеному часовому режиму

+ контроль - оцiнка досягнутого та вцповцност фактичних показникiв запланованим.

Зауважимо, що весь iнструментарiй контролiнгу взноситься до таких дисциплiн, як менеджмент, маркетинг, фшанси. Цiннiсть ще! концепци в комплексностi та взаемоузгодженост мiж собою шформаци з рiзних областей функцiонування пiдприемства.

Слiд зазначити про значне розмаггтя iнструментiв контролшгу. Бiльшiсть авторiв, що займаються зазна-ченою проблематикою, мають едину думку про те, що шструменти контролiнгу дкяться на шструменти стра-тегiчного й оперативного контролшгу. Ця вимога очевидно випливае з призначення цих видiв контролшгу (стратепчний контролiнг нацкений на створення конкурентно: переваги, а оперативний - на його утриман-ня). Ця класифжацш шструменпв контролiнгу е най-бкьш поширеною [2].

Контролшг як цiлiсна система (певний мехашзм) складаеться з двох важливих частин: стратепч-ного контролiнгу й оперативного контролшгу. На практищ iснуе ткний взаемозв'язок оперативного та стратегiчного контролшгу [8]. Досягнення стратепчних цкей шдприемством здiйснюеться через розробку та досягнення його оперативних цкей, що встановлюють-ся вiдповiдно до стратеги шдприемства, i досягнення яких вiдповiдае за и успiшну реалiзацiю. При цьому до-сить важливим е узгодження оперативних цкей шдпри-емства з оперативними цкями окремих напрямiв дшль-ностi та пiдроздiлiв. Способи та швидюсть досягнення оперативних цкей можуть бути рiзноманiтними, нато-мiсть оптимальним вважаеться, якщо цей процес вцбу-ваеться за умови найбкьш ефективного використання наявних ресурсiв пiдприемства [7].

1нформацш, отримана за допомогою використання шструменпв оперативного та стратепчного контр-олiнгу, надае можливiсть менеджменту шдприемства краще розумiти взаемозв'язок мiж окремим елементами процесiв, якi вцбуваються на пiдприемствi. Завдяки ш-формаци, що адаптуеться вiдповiдно до вимог спожива-ч1в, стае можливим прийняття бкьш виважених i пра-вильних управлiнських рiшень.

На основi впровадження системи контролшгу ва ключовi служби пiдприемствa набувають додаткових можливостей щодо повно1 реал1задЦ покладених на них функцш i пiдвищення результaтивностi господарюван-ня. Практичне запровадження системи контролшгу або використання окремих ц елементiв дае можливiсть роз-робити та послдовно реaлiзувaти стрaтегiчну концепцiю шдприемства, причому ефектившсть пiдвищуеться з ви-користанням елементiв оперативного контролiнгу [4].

На сьогодш, як показали дослдження, належним чином не вирiшенi питання шструментарного забезпе-чення контролiнгу та його зв'язку з об'ектами контролшгу. У багатьох публжацшх як найбкьш викорис-товувaнi розглядаються маржинальний aнaлiз (aнaлiз сум покриття) i aнaлiз вiдхилень фактичних значень показниюв вiд !х планових (нормативних) величин. У кращому випадку робиться спроба диференщаци ш-

струментiв контролiнгу з точки зору оперативного або стратепчного рiвнiв !х функцiонувaння, без урахування того, що в рамках зазначених складових можуть виршу-ватися досить рiзномaнiтнi завдання. За результатами дослцження встановлено, що процедури контролiнгу, що проводяться з метою шдтримки управлшня пiд-приемством, необхiдно здiйснювaти, використовуючи систему аналиичних iнструментiв, при цьому повинен бути встановлений чгткий взаемозв'язок мiж завдання-ми (субсферами) контролшгу шструментами, якi забез-печують !х рiшення [6].

Для всебiчноl оцшки функцiонувaння пiдпри-емства за крш^ем повноти aнaлiзу необхiдно обрати таку юльюсть пaрaметрiв, яка б характеризувала функ-цiонувaння пiдприемствa для подальшого Грунтовного aнaлiзу ус1х його елеменпв [5].

Пiдприемствaм, що впроваджують контролшг, доведеться застосувати чимало зусиль для выбору та використання тих чи шших iнструментiв, якi найкра-ще вцповцають конкретним умовам його дшльностЬ Суб'екти пiдприемницькоl дiяльностi, якi застосову-ють вiдповiдний iнструментaрiй, за рахунок спрощення процедур планування, прийняття ршень та отримання своечасно1 1нформадЦ про дшльшсть оргaнiзaцil отри-мують значний економiчний ефект.

З метою полегшення вибору iнструментaрiю контролiнгу для ефективного управлшня економiчним потенцiaлом пiдприемствa його сл^ систематизувати за елементами, до складу яких вцносять фiнaнсовий, виробничий, трудовий, маркетинговий, швестицшний, оргaнiзaцiйно-упрaвлiнський та iншi види потенцiaлiв. Крiм того, застосовуваний шструментарш залежить вiд дослцжуваного перiоду дiяльностi пiдприемствa - оперативний або стратепчний. Для зазначених нaпрямiв i часових перiодiв дшльносп пiдприемствa пропонуемо таку клaсифiкaцiю шструменпв контролiнгу (табл. 1).

Незважаючи на наявшсть перерахованих загаль-новiдомих методiв менеджменту та сумнiви щодо новацш контролiнгу, слiд зазначити, що специфжа контролiнгу полягае саме в тому, що вш iн-тегруе вже сформоваш методи в едину систему i тим самим забезпечуе нову яюсть aнaлiтичноl дiяльностi. Ця нова яюсть полягае в комплексносп aнaлiзу, в мож-ливостi перехресного контролю результайв, отриманих рiзними методами, i реaлiзaцil принципу взаемодопов-нювaностi рiзних методiв. Саме в цьому виражаеться реaлiзaцiя у сферi контролiнгу принцишв системного пiдходу. Контролiнг не обмежуеться використанням ме-тодiв, що сформувалися в рамках менеджменту.

Водночас слц зазначити, що вибрати найб1льш оптимальш показники зi значно1 кiлькостi представле-них вaрiaнтiв, якi е вцображенням ключових чинникiв ефективностi кожного iз елементiв економiчного потен-цiaлу, - одне з основних i найскладшших завдань побу-дови збалансовано1 системи показниюв. Багато показниюв будуть здаватися важливими та потрiбними, але з метою прискорення i значного спрощення роботи слц вiдкидaти и з них, якi не будуть ктотш для реaлiзaцil за-

Таблиця 1

1нструментарш контролiнгу в систем! управлшня економiчним потенцiалом пщприемства

Складовi eK0H0Mi4H0r0 потенцiалу

Види контролiнгу

Види шструментарт контролiнгу

1

3

Стратегiчний

Фiнансовий потенцiал

Функцiонально-вартiсний аналiз

Аналiз витрат на ягасть

Аналiз життввого циклу

Фшансовий аналiз (перспективний)

Економетричнi методи

Мережеве планування

Реiнжинiринг

Моделювання, CVP-аналiз

EOQ-модель

XYZ-аналiз

EVA

Оперативний

Метод Balanced Scorecard

Фiнансовий аналiз (ретроспективний, поточний)

Факторний аналiз вiдхилень,

Бюджетування

Аналiз вузьких мiсць

SWOT-аналiз

АВС-аналiз

CVP-аналiз

Лiнiйне програмування

Методи оцшки ефективностi iнвестицiй

Методи факторного, системного аналiзу

Стратегiчний

Мережеве планування, Фiнансовий аналiз (перспективний), Економетричн методи

CL <

£ <

Виробничий потенцiал

Оперативний

S

о

X

s

Ш

Факторний аналiз вiдхилень Бюджетування

Функцiонально-вартiсний аналiз Аналiз криво''' досвiду Аналiз ефекту масштабiв

Аналiз витрат на запаси товарно-матерiальних цiнностей

Аналiз «витрат замiн постачальника»

Аналiз доцiльностi системи «точно в строк»

Аналiз розподiлу накладних витрат

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Аналiз витрат на якiсть

Аналiз життввого циклу

Система контрольних запитань

АВС-аналiз

XYZ-аналiз

Фiнансовий аналiз (ретроспективний, поточний)

«Кайзен-костинг»

CVP-аналiз

EOQ-модель

Аналiз вузьких мiсць

Трудовий потенцiал

Стратепчний

Метод Balanced Scorecard Бенчмаркiнг

2

1 2 3

- Опитування пра^внигав - Статистичне прогнозування - Управлшня за цтями - Аналiз балансу - Статистичн методи причинно-наслiдкового аналiзу

Оперативний - Бюджетування - Кореляцiйно-регресiйний аналiз - Показники управлшського облiк - 1нструменти нечiтких множин iнтервальних даних i вербальнi оцiнки експертiв

Маркетинговий потен^ал Стратепчний - Аналiз областей збуту та структури споживання - Аналiз бар'eрiв входу - Аналiз чутливостi - Аналiз конкурентних сил Портера - Модель Маккензi - Перелт ключових факторiв ушху в галузi - Складання конкурентно!' карти галузi (ринку) - Порiвняння профiлiв продуктiв iз конкурентами - Бенчмаркшг - SWOT-аналiз

Оперативний - Оптимiзацiя розмiрiв партiй готово' продукцп - Портфолiо-аналiз

1нвестицшний потенцiал Стратегiчний - Функцiонально-вартiсний аналiз - SWOT-аналiз - GAP-аналiз - Мережеве планування - Методи аналiзу швестицшних проектiв - Фiнансовий аналiз (перспективний) - Портфельний аналiз

Оперативний - Бюджетування - Аналiз витрат на ягасть - Аналiз iнвестицiй (статичнi методи) - Фшансовий аналiз (ретроспективний, поточний) Аналiз потенцiалу - Аналiз конкуренцп - Аналiз ризикiв - Аналiз iнвестицiй (динамiчний, моделювання, розробка сценарпв) - Економетричнi методи - CF-аналiз

Оргашзацшно-управлiнський потенцiал Стратегiчний - «Власне виробництво - постачання зi сторони» - Аналiз конкуренцп - Методи лопстики - Портфельний аналiз - Аналiз потенцiалу - «Стратепчы розриви» - Розробка «сценарпв»

Оперативний - ABC-аналiз - Аналiз обсягу замовлень - Оптимiзацiя обсягiв замовлень при закупiвлi - Метод розрахунку сум покриття - Аналiз величин в точц беззбитковостi

о_

<

£ <

3

Ё О X

а

Ш

1 2 3

- Аналiз вузьких мкць

- Оптимiзацiя розмiрiв партп продукцп

- «Гуртки якосто

- Аналiз знижок

- Аналiз областей збуту

- Функцюнально-варткний аналiз

- XYZ-аналiз

плановано1 стратеги. Залежно в1д профкю пiдприемств вiдбирaються найбкьш aдеквaтнi конкретним умовам методи й шструменти контролiнгу.

висновки

Концептуальною основою розвитку та практичного використання системи контролшгу в УкраМ е його розумшня як процесу рацюнального упрaвлiння шляхом використання специфiчних способiв впливу на д1-яльшсть пiдприемств, з метою виявлення найбкьш пер-спективних нaпрямiв розвитку та для визначення мож-ливостей i ризикiв, пов'язаних iз обраною стратепею.

Наукове обгрунтування iнструментaрiю контролшгу в систем1 управл1ння економ1чним потенщалом п1дприемствa дозволяе забез-печити вцповцне коригування i формування цкей розвитку шдприемства, своечасно розраховувати фактичш вiдхилення в1д запланованих покaзникiв, забезпечувати яюсну систему економи та ефективного використання наявних вид1в ресурйв, яю е в розпорядженнi п1дпри-емства.

Використання шструментарш контрол1нгу з метою управлшня економiчним потенцiaлом пiдприемствa дозволить шдприемствам отримати значний економiч-ний ефект шляхом спрощення процедур шформацшного забезпечення щодо здшснення фшансово-господарсько1 дшльносп, а також яюсно1 системи планування ! контролю. ■

Л1ТЕРАТУРА

1. Альошин С. Ю. Концептуальн основи управлiння ш-новацiйним розвитком промислового пiдпри£мства на засадах контролшгу. Науковий всник Полтавського унверситету еко-номки i торгШ. 2014. № 2 (64). С. 114-119.

2. Баталов Д. А. Методы и иснтрументы оперативного и стратегического контроллинга. Научный журнал КубГАУ. 2011. № 67 (03). С. 1-19.

3. Бородушко И. В., Васильева Е. К. Стратегическое планирование и контроллинг. СПб. : Питер, 2006. 192 с.

4. Карцева В. В. Систематиза^я шструментарш контролшгу на пщпри£мствЬ теоретичний аспект. Зб'рник наукових праць Нацонального унверситету державно)' податково) служби Укра)ни. 2010. № 1. С. 118-127.

5. Крошковський Д. О. Комбша^я сучасних шструмен-пв аналiзу, дiагностування та передбачення для побудови ефек-

тивноТ системи контролшгу. Академ'тний огляд. 2015. № 1 (42). С. 61-67.

6. Куцик П. О., Остап'юк Н. А. Оргашза^я оперативного та стратепчного контролшгу в умовах штегрованоТ системи об-лту. Технологiчний аудит та резервы виробництва. 2017. № 3. С. 24-29.

7. Мочона Л. Г. Аналiз та вибiр шструментарш оперативного контролшгу на пщпривмствк Б'анес 1нформ. 2015. № 8. С. 288-296.

8. Семенов Г. А., Таран Н. В. Контролшг, як база обгрунтування й прийняття управлшських ршень. Вкник економ'>чно\ науки Украни. 2010. № 1. С. 154-159.

REFERENCES

Alyoshyn, S. Yu. "Kontseptualni osnovy upravlinnia inno-vatsiinym rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva na zasadakh kontrolinhu" [Conceptual bases of management of innovative development of industrial enterprise on the basis of controlling]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, no. 2 (64) (2014): 114-119.

Batalov, D. A. "Metody i instrumenty operativnogo i strate-gicheskogo kontrollinga" [Methods and tools of operational and strategic controlling]. Nauchnyy zhurnal KubGAU, no. 67 (03) (2011): 1-19.

Borodushko, I. V., and Vasileva, Ye. K. Strategicheskoye planirovaniye i kontrolling [Strategic planning and controlling]. St. Petersburg: Piter, 2006.

Kartseva, V. V. "Systematyzatsiia instrumentariiu kontrolinhu na pidpryiemstvi: teoretychnyi aspekt" [Systematization of controlling instruments at the enterprise: the theoretical aspect]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, no. 1 (2010): 118-127.

Kronikovskyi, D. O. "Kombinatsiia suchasnykh instrumentiv analizu, diahnostuvannia ta peredbachennia dlia pobudovy efek-tyvnoi systemy kontrolinhu" [A combination of advanced analysis, diagnosis and prediction tools for building an effective controlling system]. Akademichnyiohliad, no. 1 (42) (2015): 61-67.

Kutsyk, P. O., and Ostapiuk, N. A. "Orhanizatsiia operatyvno-ho ta stratehichnoho kontrolinhu v umovakh intehrovanoi systemy obliku" [Organization of operational and strategic control in the conditions of an integrated accounting system]. Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva, no. 3 (2017): 24-29.

Mochona, L. H. "Analiz ta vybir instrumentariiu operatyvno-ho kontrolinhu na pidpryiemstvi" [Analysis and selection of tools for operational control in the enterprise]. Biznes Inform, no. 8 (2015): 288-296.

Semenov, H. A., and Taran, N. V. "Kontrolinh yak baza ob-gruntuvannia i pryiniattia upravlinskykh rishen" [Controlling as a basis for substantiation and management decisions]. Visnyk ekono-michnoinauky Ukrainy, no. 1 (2010): 154-159.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.