Научная статья на тему 'ДіАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТі КОНТРОЛіНГУ БіЗНЕС-ПРОЦЕСіВ ПіДПРИєМСТВА'

ДіАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТі КОНТРОЛіНГУ БіЗНЕС-ПРОЦЕСіВ ПіДПРИєМСТВА Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
130
24
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Бизнес Информ
Область наук
Ключевые слова
ПіДПРИєМСТВО / АПАРАТ УПРАВЛіННЯ / КОНТРОЛіНГ / БіЗНЕС-ПРОЦЕС / РЕСУРСИ / ДіАГНОСТИКА / БіЗНЕС-іНДИКАТОРИ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Скриньковський Руслан Миколайович, Павловські Гжегож, Воробйов Віталій Володимирович

Метою статті є формування системи діагностики ефективності контролінгу бізнес-процесів підприємства на засадах розроблених бізнесіндикаторів. З’ясовано, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики ефективності контролінгу бізнес-процесів підприємства є: рівень забезпеченості підприємства ресурсами (трудовими, матеріальними, фінансовими та енергетичними); термін виконання бізнес-процесу; рівень ефективності виконання бізнес-процесу; рівень ефективності апарату управління (менеджерів інституційного, управлінського та технічного рівня управління), що контролює виконання бізнес-процесу; частка працівників (управлінського персоналу, робітників основного і допоміжного виробництва), що задіяна до виконання бізнес-процесу; частка невиконаних бізнес-процесів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є формування полікритеріальної системи діагностики діяльності підприємства з урахуванням діагностики ефективності контролінгу його бізнес-процесів.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Скриньковський Руслан Миколайович, Павловські Гжегож, Воробйов Віталій Володимирович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ДіАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТі КОНТРОЛіНГУ БіЗНЕС-ПРОЦЕСіВ ПіДПРИєМСТВА»

УДК 65.01

Д1АГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТ! КОНТРОЛ1НГУ Б1ЗНЕС-ПРОЦЕС1В П1ДПРИеМСТВА

© 2016 СКРИНЬКОВСЬКИЙ Р. М., ПАВЛОВСЬК1 Г., ВОРОБЙОВ В. В.

УДК 65.01

Скриньковський Р. М., Павловськi Г., Воробйов В. В. Д!агностика ефективностi контролiнгу бiзнес-процесiв тдприемства

Метою cmammi е формування системи д'агностики ефективностi контролтгу б'внес-процеав тдприемства на засадах розроблених б1знес-тдикатор'в. З'ясовано, що ключовими б'знес-тдикаторами системи д'шгностики ефективностi контролшгу бiзнес-пpоцесiв тдприемства е: pi-вень забезпеченостi тдприемства ресурсами (трудовими, матер'шльними, ф'тансовими та енергетичними); термн виконання б'знес-процесу; р'вень ефективностi виконання б'знес-процесу; р'вень ефективностi апарату управл'тня (менеджер'в нституцшного, управл'тського та техтч-ного piвня управл'тня), що контролюе виконання бзнес-процесу; частка пра^внишв (управл'тського персоналу, pобiтникiв основного i допомiж-ного виробництва), що зад'тна до виконання б'знес-процесу; частка невиконаних б'знес-процеав. Перспективами подальших досл'джень у даному напрям'> е формування пол'шритер'шльноi системи д'шгностики д'тльност'1 тдприемства з урахуванням д'шгностики ефективност'! контролтгу його б'знес-процеав.

Ключов'! слова: тдприемство, апарат управл'ння, контролтг, б'внес-процес, ресурси, д'агностика, б'знес-тдикатори. Рис.: 2. Формул: 5. Б'бл.: 20.

Скриньковський Руслан Миколайович - кандидат економ'нних наук, доцент кафедри економки тдприемств та нформа^йних технологй, Льв'в-ський ушверситет б'знесу та права (вул. Кульпаршвська, 99, Льв'в, 79021, Украна) E-mail: uan_lviv@ukr.net

Павловськ Гжегож-маг'ктр економiчнихнаук, власник компанИ«ZakladHandlowo-UslugowyBHP» (вул. Костшинська, 17, Гужиця, 69-113, Польща) Воробйов Вталй Володимирович - астрант кафедри економки тдприемств та iнфоpмацiйних технологй, Льв'вський ушверситет б'знесу та права (вул. Кульпаршвська, 99, Льв'в, 79021, Украна) E-mail: business_law@ukr.net

УДК 65.01

Скрыньковский Р. Н., Павловски Г., Воробьев В. В. Диагностика эффективности контроллинга бизнес-процессов предприятия

Целью статьи является формирование системы диагностики эффективности контроллинга бизнес-процессов предприятия на основе разработанных бизнес-индикаторов. Установлено, что ключевыми бизнес-индикаторами системы диагностики эффективности контроллинга бизнес-процессов предприятия являются: уровень обеспеченности предприятия ресурсами (трудовыми, материальными, финансовыми и энергетическими); срок выполнения бизнес-процесса; уровень эффективности выполнения бизнес-процесса; уровень эффективности аппарата управления (менеджеров институционального, управленческого и технического уровня управления), который контролирует выполнение бизнес-процесса; доля работников (управленческого персонала, работников основного и вспомогательного производства), которая задействована для выполнения бизнес-процесса; доля невыполненных бизнес-процессов. Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является формирование поликритериальной системы диагностики деятельности предприятия с учетом диагностики эффективности контроллинга его бизнес-процессов. Ключевые слова: предприятие, аппарат управления, контроллинг, бизнес-процесс, ресурсы, диагностика, бизнес-индикаторы. Рис.: 2. Формул: 5. Библ.: 20.

Скрыньковский Руслан Николаевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий и информационных технологий, Львовский университет бизнеса и права (ул. Кульпарковская, 99, Львов, 79021, Украина) E-mail: uan_lviv@ukr.net

Павловски Гжегож - магистр экономических наук, владелец компании «Zaklad Handlowo-Uslugowy BHP» (ул. Костшинская, 17, Гужица, 69-113, Польша)

Воробьев Виталий Владимирович - аспирант кафедры экономики предприятий и информационных технологий, Львовский университет бизнеса и права (ул. Кульпарковская, 99, Львов, 79021, Украина) E-mail: business_law@ukr.net

UDC 65.01

Skrynkovskyy R. M., Pawlowski G., Vorobiov V. V. The Diagnostics of Efficiency of Controlling Business Processes

The article is aimed at creation of a system for diagnostics of efficiency of controlling business processes based on the developed business indicators. It is found that key business indicators of a system for diagnostics of efficiency of controlling business processes of enterprise are: level of resource capability of enterprise (labor, material, financial and energy); term for accomplishment of business process; level of efficiency of accomplishment of business process; level of efficiency of managerial apparatus (managers of institutional, managerial and technical levels of management), which oversees the accomplishment of business process; percentage of employees (managers, employees of primary and secondary production), which is used to accomplish business process; proportion of the outstanding business processes. Prospects for further research in this direction is creation of a polycriterial system for diagnostics of enterprise activities, taking into consideration efficiency of diagnostics of controlling its business processes.

Keywords: enterprise, managerial apparatus, controlling, business process, resources, diagnostics, business indicators. Fig.: 2. Formulae: 5. Bibl.: 20.

Skrynkovskyy Ruslan M. - PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law (99 Kulparkivska Str., Lviv, 79021, Ukraine) E-mail: uan_lviv@ukr.net

Pawlowski Grzegorz - Master of Science (Economics), Company «Zaklad Handlowo-Uslugowy BHP» (17 Kostrzynska Str., Gorzyca, 69-113, Poland) Vorobiov Vitalii V. - Postgraduate Student, Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law (99 Kulparkivska Str., Lviv, 79021, Ukraine) E-mail: business_law@ukr.net

Сучасний розвиток ринкових вцносин вима-гае в^д, керiвникiв тдприемств пошуку нових шструменпв визначення можливих резервiв тдвищення рiвня ефективност функцюнування тдприемства. Одним i3 таких основних шструменпв е система контролшгу тдприемства, осюльки ïï функ-

щями передбачено управлшня бiзнес-процесами тдприемства, що в сукупност формують його дiяльнiсть. Звцси очевидно, що сьогодн актуальним постае пи-тання контролшгу бiзнес-процесiв тдприемства i3 визначенням рiвня ефективност застосування даного шструменту.

Теоретичш та методичш засади контролiнгу бш-нес-процесiв пiдприeмства дослiджували такi вчеш-економiсти, як Б. М. Андрушюв, К. С. Безгiн, Л. О. Денисенко, Л. Л. Дякон, С. В. Знахур, О. В. Корзаченко, Н. В. Кузьминчук, Р. Р. Ларша, В. П. Лещук, Л. Г. Лшич, Л. М. Мельник, С. В. Мшухш, К. С. Мкеенко, Т. С. Мор-щенок, О. М. Полшкевич, В. С. Пономаренко, В. А. Скакун, Л. I. 1щук, Л. В. Фролова, Л. О. Ющишина, С. 6. Шаць-ка [1-15], Л. А. Янковська та ш.

Разом з тим, як свцчить аналiз наукових праць [1-15], у даний час залишаються проблемш прикладш аспекти дiагностики ефективностi контролiнгу бiзнес-процесiв пiдприeмства.

Метою статтi е побудова (формування) системи дiагностики ефективност контролiнгу бiзнес-проце-сiв пiдприемства на засадах розроблених бiзнес-шди-каторiв.

Виходячи 1з аналiзу лiтературних джерел [1-15] ви-никае необхiднiсть в розкритт дефшщи <^агнос-тика ефективностi контролшгу бiзнес-процесiв пiдприемства».

Так, Т. С. Морщенок [1] дотримуеться точки зору, що бiзнес-процес - це певна сукупшсть послiдовних, систематично мiж собою пов'язаних дiй, за якими пе-редбачаеться реалiзацiя стратеги розвитку шдприем-ства (суб'екта господарювання), в основу яко'1 покладено формування i використання потенщалу пiдприемства ([16]) за результатами здшснення конкретного виду дь яльносй, що передбачае виробництво конкурентоспро-можно'1 продукци ([17]) з метою задоволення потреб спо-живачiв та забезпечення досягнення стратепчних цкей пiдприемства (оргашзаци) [1, с. 298]. Проф. Л. Г. Лiпич [2] стверджуе, що бiзнес-процес - це цiлiсна сукупшсть взаемоузгоджених д1й, серед яких доцкьно видкяти за-вдання та функци, що спрямованi на трансформування ресурйв у результати виробничо-господарсько'1 дшль-ност за певний визначений перiод часу iз використан-ням технологiй [2].

На думку проф. Б. М. Андрушюва [3], бiзнес-процес пiдприемства являе собою лопчний ланцюг пов'язаних мiж собою послiдовних i керованих дш, завдяки яким вхiднi параметри шдприемства (ресурси) перетворю-ються на вихцш (продукцiю, послуги, прибуток тощо) з метою забезпечення високого рiвня результативност дiяльностi пiдприемства, а також задоволення потреб защкавлених осiб [3, с. 96]. Схематичне зображення оргашзаци (суб'екта господарювання) як вцкрито! системи представлено на рис. 1.

Поряд з тим, у науковш стати [4] (О. В. Корзаченко) зазначено, що основними (базовими) шдходами

до побудови та вцображення моделей бiзнес-процесiв на пiдприемствi е: 1) моделювання за функцiональним шдходом (передбачае побудову бiзнес-процесiв у ви-глядi послiдовностi етапiв, на кожному з яких реалiзу-еться певна функцш); 2) моделювання за об'ективно-орiентованим пiдходом (бiзнес-процеси пiдприемства являють собою вцповцш взаемопов'язанi об'екти, через яю здiйснюеться процес передачi 1нформацГ1 ([18])); 3) моделювання за iмiтацiйним пiдходом (виконання бiзнес-процесiв шдприемства проводиться iз викори-станням програмних засобiв, тобто !х шггаци у вцпо-вiдному перiодi часу) [4, с. 174-175].

що

цшт (зокр

'одо класифжаци бiзнес-процесiв шдпри-емства, то вони подкяються на [3, с. 94-95] ■ (Б. М. Андрушкiв, Л. М. Мельник): а) опера-цшт (зокрема тi, що створюють додану варткть чи продукт, формують певний результат, за який спожи-вач готовий заплатити або спрямоваш на безпосеред-не отримання прибутку); б) пiдтримуючi (сприяють функцюнуванню iнфраструктури шдприемства, а також забезпечують шдтримку операцшних бiзнес-процесiв у результатi використання ресурав пiдприемствa); в) управлiнськi (спрямовaнi на управлшня операцшни-ми та шдтримуючими процесами, отримання прибутку в поточний чи довгостроковий перюд часу та сприяють оргашзаци поточно! дiяльностi шдприемства, нацкено! на подальший перспективний розвиток).

Водночас, Л. О. Денисенко та С. 6. Шацька [5] вва-жають, що бiзнес-процеси шдприемства (органшаци) до-цкьно клaсифiкувaти за такими ознаками: 1) за характером формування результату (основш, шдтримуюч^ бiзнес-процеси упрaвлiння та бiзнес-процеси розвитку); 2) за характером продукци (виробнич^ адмшстратив-нi); 3) за особливостями вiдношення до споживачiв (зо-вншш, внутрiшнi); 4) за ступенем деталiзацiiрозгляду ^знес-процеси верхнього рiвня, детальш та елементар-нi); 5) за особливостями вiдношення до функцш управ-лтня тдприемством (горизонтально вертикальш); 6) за видами дiяльностi шдприемства (бшнес-процеси пла-нування дiяльностi, здiйснення дшльносй, реестраци фактично'1 1нформацГ1, aнaлiзу та контролю, прийняття управлшського рiшення); 7) за рiвнем складнот (проси, складш); 8) за рiвнем впливу на успштсть шдприемства (ключов^ критичш); 9) за рiвнем зв'язанот окремих частин (локальш та штеграцшш) [5].

Крiм цього, результати aнaлiзу науково'1 прaцi В. А. Скакуна [6] дають можлишсть стверджувати, що бiзнес-процеси пiдприемствa залежать вiд таких основ-них пaрaметрiв, як конструкцш, час, простiр, результат, фiнaнсове, ресурсне та оргашзацшне забезпечення [6].

Рис. 1. Схематичне зображення оргашзаци як вдоритоТ системи Джерело: складено на основi [16-19; 20, с. 13].

З урахуванням цього варто також в1дмггити, що канд. екон. наук, доц. Л. Л. Дякон дотримуеться думки, що контролшг на пiдприемствi - це, перш за все, регу-льована упрaвлiнськa система, завдяки якш координу-ються взаемозв'язки мiж формуванням таких пiдсистем як шформацшна база, фiнaнсовий aнaлiз, фiнaнсове планування та внутршнш фiнaнсовий контроль [7]. Своею чергою, науковець [7] стверджуе, що контролшг (як процес управлшня бiзнес-процесaми) являе собою технологш системного управлшня, яка мкить цiлiсну сукупшсть взаемопов'язаних логiчних крокiв, за якими вхцш ресурси пiдприемствa перетворюються у вихцш параметри (продукцш, послуги, прибуток тощо) внасль док синтезованого застосування функцш планування, реaлiзaцil, контролю та вдосконалення [7].

Поряд з тим, на думку Л. Л. Дякон [7], контролшг на пiдприемствi повинен: 1) координувати плани та дшльшсть шдприемства; 2) формувати стратепчне та оперативне планування дiяльностi; 3) забезпечува-ти здiйснення контролю, ревiзil та внутрiшнього аудиту дшльносй; 4) формувати методологiю i внутршнш консалтинг. Ефектившсть контролiнгу бiзнес-процесiв на пiдприемствi сприяе мaксимiзaцil використання оборотних коштiв. Варто зауважити, що кожен вид виробничо-господарсько! дiяльностi пiдприемствa по-требуе застосування особливих мехaнiзмiв контролш-гового упрaвлiння дiяльнiстю [7].

У контекст цього, д-р екон. наук Н. В. Кузьминчук [8] окреслила (визначила) ключовi особливостi контро-лшгу як iнструменту упрaвлiння пiдприемством. На пiдстaвi aнaлiзу iснуючих пiдходiв до визначення його сутност вчений-економiст [8] доводить, що контролшг на пiдприемствi е: штегрованою шформацшно-функцюнальною системою упрaвлiння; технологiею системного управлшня; системою спостереження за дь яльшстю; системою методiв та iнструментiв, спрямова-них на пiдтримку менеджменту шдприемства; системою забезпечення безперебшно! дiяльностi тощо [8, с. 283].

Щп

д

певна суку

' о стосуеться дiaгностики бiзнес-процесiв шд-приемства, то проф. Л. В. Фролова [9] ствер-, джуе, що означена вище дiaгностикa - це купнiсть логiчно-побудовaних дш i методiв, що економiчно обгрунтоваш та за допомогою яких повинен визначатись об'ективний стан бiзнес-процесiв шдприемства, зокрема, який е та який мае бути, з метою шдвищення рiвня конкурентоспроможност та по-передження кризових явищ на пiдприемствi [9, с. 84]. Своею чергою, алгоритм дiaгностики бiзнес-процесiв шдприемства включае в себе таю етапи [9, с. 86]: 1) етап документування бiзнес-процесiв; 2) етап оцшювально-aнaлiтичного дослцження бiзнес-процесiв; 3) етап визначення прюритетних бiзнес-процесiв; 4) етап комплексного оцшювання рiвня ефективностi бiзнес-процесiв (передбачае розроблення збалансовано! системи показ-никiв та оцшювання рiвня ефективностi функцюнуван-ня бiзнес-процесiв, на пiдстaвi чого проводиться ште-гральне оцiнювaння рiвня ефективностi бiзнес-процесiв пiдприемствa); 5) етап проведення рейтингового оцшювання бiзнес-процесiв пiдприемствa; 6) етап визначення

ступеня та особливостей змш, яю необхiдно здiйснити;

7) етап пошуку можливих шляхiв виршення проблеми;

8) етап формування стратепчних проблем; 9) етап аналь зу наявних компетенцiй пiдприемствa.

Варто також звернути увагу на те, що ключовим шструментом реaлiзaцil стрaтегiчного та оперативного управлшня на шдприемств^ внаслцок чого вiдбувaеться тiсний взаемозв'язок мiж цкями шд-приемства та його бiзнес-процесaми, е збалансована система показниюв [10, с. 75]. Основними показниками, за якими можна здшснити оцшювання типового бiзнес-процесу шдприемства, е [11, с. 22]:

1) показники процесу (яюсш: суб'ективш оцшки керiвництвa та суб'ективнi оцiнки експерйв; кiлькiснi: aбсолютнi (показники часу виконання, технiчнi, варто-стi та якосп), вiдноснi (показники план/факт, порiвнян-ня iз iншими процесами та видалення));

2) показники продукту процесу (показники, що характеризують продукт, та виступае результатом вико-нання бiзнес-процесу);

3) показники задоволенот споживачiв процесу (показники, що характеризують ступшь задоволеносп споживaчiв бiзнес-процесу).

Доцкьно також вiдмiтити наукову роботу К. С. Безгша [12]. Згiдно з результатами дослцжень на-уковця в автореферат дисертацй «Упрaвлiння якiстю бiзнес-процесiв на пiдприемствi» [12] основними показниками забезпечення якосп бiзнес-процесiв на шд-приемствi е: рiвень освiченостi персоналу; рiвень рaцiо-нaльностi використання персоналу; рiвень компетенцЦ персоналу; рiвень трудово! aктивностi персоналу; рiвень творчо! aктивностi персоналу; рiвень зaдоволеностi персоналу; рiвень якостi виробничого процесу; рiвень якостi логiстичного обслуговування; рiвень якосп технологи; рiвень якостi технолопчного обслуговування; частку витрат на полшшення якостi; частку витрат на шноваци [12].

Крiм цього, на пiдстaвi вивчення сценарйв стратеги управлшня бiзнес-процесaми пiдприемствa (суб'екта господарювання) через решжишринг та перепроекту-вання, запропонованих д-ром екон. наук В. П. Лещу-ком, О. М. Полшкевич та Л. I. 1щук [13], з'ясовано, що ключовим шдикаторним показником (параметром) у формуванш сценaрiю (iнновaцiйного, структурного, оргaнiзaцiйного та шерцшного) е показник фiнaнсо-вого результату вц оперaцiйноl дiяльностi шдприемства. О^м того, у процей вибору стратеги упрaвлiн-ня бiзнес-процесaми пiдприемствa (пiдприемницькоl структури) слiд враховувати той факт, що шдприемство постшно перебувае у зонi потенцiйних ризиюв ([16]), причому, за некерованого впливу зовншнього середо-вища [13, с. 58-60].

Разом з тим, Л. Л. Дякон [14] запропонувала алгоритм (сктруктурно-лопчну схему) дiaгностики ефек-тивностi системи конролiнгу пiдприемствa на засадах перелжу таких етaпiв, як [14, с. 191]:

+ етап розрахунку часткових iндикaторiв рiв-ня ефективносп системи контролiнгу (рiвень ефективносп використання оборотних aктивiв;

piBeHb ефективност використання основних фондiв; piBern ефективностi дiяльностi персоналу; piBern peнтабeльностi дiяльностi; piвeнь eфeктивностi управлшня; piBern eфeктивностi вироблено'1 продукци тощо); f етап формування (розроблення) часткових ря-дiв узагальнюючих iндикатоpiв piвня ефектив-ностi системи контpолiнгу; f етап визначення бенчмаркетингових eталонiв

системи контролшгу; f етап визначення вцхилення середнього зна-чення piвня ефективност системи контролшгу вьд еталонного; f етап формування основних паpамeтpiв системи контролшгу;

f етап проведення оцшки основних паpамeтpiв

системи контpолiнгу; f етап позицiонування пiдпpиeмства в певному середовищ^ який передбачае визначення прю-pитeтностi системи контpолiнгу пiдпpиемства у систeмi координат «гнучкiсть - координова-нiсть» [14, с. 191].

Тут варто погодитися з думкою науковця [14, с. 192], що представлений вище алгоритм дае можливкть по-piвнювати показники дiяльностi пiдпpиемства з еталон-ними значеннями.

Беручи до уваги зазначене, слЬд також врахувати думку академка АЕН Украши, проф. Р. Р. Ларшо'1 [15], яка стверджуе, що шд час розроблення, упровадження в дЬ-

яльнiсть, а також постшного супроводу бЬзнес-процесЬв потрЬбно враховувати життевий цикл продукци, яку ви-робляе пЬдприемство (суб'ект господарювання) [15, с. 18].

На пЬдставЬ проведених дослЬджень [1-15] i ана-лЬзу дшчо'1 практики функцiонування шдпри-емств встановлено, що дiагностика ефективност контролшгу бiзнeс-пpоцeсiв пiдпpиемства - це про-цес iдeнтифiкацiï, аналiзу та ощнювання рьвня ефективност системи контролшгу на шдприемств^ спрямова-но'1 на контролювання його бiзнeс-пpоцeсiв та усунення проблемних момeнтiв i/або слабких сторш оpганiзацiï з метою визначення яюсно нового рьвня розвитку шдпри-емства в перспектив^ пiдвищeння рьвня його конкурен-тоспроможност та iнвeстицiйноï привабливост.

Алгоритм проведення дiагностики eфeктивностi контролшгу бiзнeс-пpоцeсiв пiдпpиемства представлено на рис. 2.

КрЬм цього, враховуючи результати аналiзу науко-вих праць [1-15], з'ясовано, що ключовими 6Ьзмс-ш-дикаторами системи дiагностики eфeктивностi контролшгу бiзнeс-пpоцeсiв пiдпpиемства е:

f piвeнь забeзпeчeностi пiдпpиемства ресурсами

(Р3);

f тepмiн виконання бiзнeс-пpоцeсу (ТВ); f piвeнь eфeктивностi виконання бiзнeс-пpоцeсу

(РЕБП)'

f piвeнь eфeктивностi апарату управлшня (мене-джepiв шституцшного, управлшського та тех-

Рис. 2. Алгоритм дiагностики ефективностi бiзнес-процесiв тдприемства Джерело: складено на ochobî [1-15].

Q_ <

<

О ш

шчного piBHH управлшня), що контролюе вико-нання бiзнес-процесy (РЕАУ); f частка (питома вага) пращвниюв (управлш-ського персоналу, робггниюв основного i допо-мiжного виробництва), що задiяна до виконан-ня бiзнес-процесy (Чп); f частка (питома вага) невиконаних бiзнес-про-цесiв (ЧН).

Своею чергою, рiвень забезпеченостi шдприем-ства ресурсами (РЗ) рекомендуеться розраховувати за формулою (1) [19]:

РЗ = ТР + МР + ФР + ЕР, (1)

де ТР - трyдовi ресурси; МР - матерiальнi ресурси; ФР -фiнансовi ресурси; ЕР - енергетичш ресурси.

Термiн виконання бiзнес-процесy (ТВ) враховуе час, що необхцний для перетворення вхiдних ресурйв (РЗ) на вихiднi параметри (продyкцiя, послуги, прибуток тощо) (див. рис. 1).

Рiвень ефективностi виконання бiзнес-процесy (РЕБП) обчислюеться за формулою (2):

Ребп = Д / В, (2)

де Д - дохц вiд виконання бiзнес-процесy; В - витрати, понесеш на виконання бiзнес-процесy.

Рiвень ефективностi апарату управлшня (керiв-никiв пiдприемства вищо'1, середньо'1 та низово'1 ланки), що контролюе виконання бiзнес-процесy (РЕАу), визна-чаеться за формулою (3):

РЕАУ = П / ВАу, (3)

де П - прибуток, отриманий шдприемством вiд виконання бiзнес-процесy за участю контрольно! функци апарату управлшня; ВАу - витрати, понесеш на утриман-ня апарату управлшня.

Частка (питома вага) пращвниюв (персоналу), що задiяна до виконання бiзнес-процесy (ЧП) розраховуеть-ся за формулою (4):

Чп = ПБП / ЗКП, (4)

де Пбп - юльюсть працiвникiв пiдприемства, що задiянi до виконання певного бiзнес-процесy; ЗКП - загальна кiлькiсть пращвниюв шдприемства.

Частка невиконаних бiзнес-процесiв (ЧН) враховуе тi бiзнес-процеси, якi не реалiзyвалися внаслiдок при-йняття необгрунтованих yправлiнських рiшень апара-том управлшня шдприемством.

Своею чергою, штегральний рiвень ефективностi контролiнгy бiзнес-процесiв пiдприемства (1РБП) можна представити у виглядi економiко-математичноï моделi -формула (5):

lin = f (РЗ ) + /ТВ ) + f (РЕБП ) + (5)

+f ( РЕАУ ) + f (Чп ) + f ЧН )■

Виходячи iз резyльтатiв аналiзy лiтератyрних дже-рел [1-15; 20] i практики функщонування шдприемств, можна зробити висновки та окреслити перспективи подальших дослiджень в цьому напрям^ якi полягають у такому:

1. Дiагностика ефективностi контролiнгy бiзнес-процесiв пiдприемства являе собою процес центифжа-ци, аналiзy та ощнювання рiвня ефективностi системи

контролiнгу на шдприемств^ спрямовано! на контро-лювання його бiзнес-процесiв та усунення проблемних моментiв i/aбо слабких сторiн оргашзаци з метою ви-значення яюсно нового рiвня розвитку пiдприемствa в перспектив^ пiдвищення рiвня його конкурентоспро-можностi та швестицшно! привaбливостi.

2. Ключовими бiзнес-iндикaторaми системи дia-гностики ефективност контролiнгу бiзнес-процесiв пiдприемствa е: рiвень зaбезпеченостi пiдприемствa ресурсами (трудовими, мaтерiaльними, фiнaнсовими та енергетичними); термш виконання бiзнес-процесу; рiвень ефективностi виконання бiзнес-процесу; рiвень ефективностi апарату управлшня (менеджерiв шститу-цiйного, упрaвлiнського та техшчного рiвня управлш-ня), що контролюе виконання бiзнес-процесу; частка (питома вага) пращвниюв (управлшського персоналу, робггниюв основного i допомiжного виробництва), що зaдiянa до виконання бiзнес-процесу; частка (питома вага) невиконаних бiзнес-процесiв.

3. Перспективою подальших дослцжень у даному науковому напрямку е формування полiкритерiaльноl системи дiaгностики дiяльностi пiдприемств з ураху-ванням дiaгностики ефективностi контролшгу його бш-нес-процесiв. ■

Л1ТЕРАТУРА

1. Морщенок Т. С. Теоретичш аспекти управлшня бвнес-процесами в контексп реалвацп стратегГГ розвитку п1д-привмства / Т. С. Морщенок // Бвнес 1нформ. - 2014. - № 11. -С. 295-302.

2. Лтич Л. Г. Бвнес-процеси та Тх ¡нформацшне забез-печення / Л. Г. Лтич, Л. О. Ющишина // Актуальн проблеми еко-номки. - 2010. - № 10. - С. 202-206.

3. Андрушмв Б. М. Формування системи бвнес-процеав пщприсмства у контексп сталого розвитку / Б. М. Андрушш, Л. М. Мельник // Теоретичн \ прикладн аспекти економки та ¡нтелектуальноТ власносл : зб1рник наукових праць : у 2-х вип. -2015. - Вип. 2 (12). - С. 91-97.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

4. Корзаченко О. В. Моделювання бвнес-процеав п1д-присмств: методологи, пщходи та методи / О. В. Корзаченко // Науковий вкник Херсонського державного ушверситету. -2015. - Вип. 11, ч. 1. - С. 171-175.

5. Денисенко Л. О. Концептуальн засади класифкацп бвнес-процеав як основи формування бвнес-системи орга-н1зацГТ [Електронний ресурс] / Л. О. Денисенко, С. £. Шацька // Ефективна економка. - 2012. - № 11. - Режим доступу : Иир:// www.economy.nayka.com.ua

6. Скакун В. А. Економтний ¡нструментарш регулюван-ня бвнес-процеав буд1вельних тдприсмств : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 - економка та управлшня тдприсм-ствами (економка буд1вництва) / В. А. Скакун; КиТвський нац. ун-т буд1вництва \ арх1тектури. - КиТв, 2011. - 21 с.

7. Дякон Л. Л. Формування контролшгу операцшноТ дн яльност пщприсмств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 - економка та управлшня пщприсмствами (за видами економтноТ дтльносп) / Л. Л. Дякон; ПВНЗ «£вро-пейський ушверситет». - КиТв, 2009. - 20 с.

8. Кузьминчук Н. В. Контролшг в управлшш промисло-вим пщприсмством: концептуальн засади / Н. В. Кузьминчук // Вкник економки транспорту \ промисловост1. - 2014. - № 46. -С. 281-286.

9. Фролова Л. В. Алгоритм проведення дтгностики бв-нес-процеав у контексп антикризового управл1ння п1дприсм-ством / Л. В. Фролова, £. Ю. Кателла // Вкник Донецького ушверситету економки та права. - 2012. - № 1. - С. 84-87.

10. MixccHm К. С. Управлшня бiзнес-процесами пщпри-вмства на 0CH0Bi збалансованоТ системи показникiв / К. С. Mixe-внко // lнновацiйна економка. - 2013. - № 6 (44). - С. 74-76.

11. Пономаренко В. С. Теорiя та практика моделювання бiзнес-процесiв : монографiя / В. С. Пономаренко, С. В. MiHyxiH, С. В. Знахур. - Харюв : Вид. ХНЕУ, 2013. - 244 с.

12. Безпн К. С. Управлшня яюстю бiзнес-процесiв на пiдпри£мствi : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 - еко-номка та управлшня пщприемствами (за видами економiчноТ дiяльностi) / К. С. Безпн; Приазовський державний техычний уыверситет. - Mарiyполь, 2009. - 20 с.

13. Лещук В. П. Стратепя yправлiння бiзнес-процесами машинобyдiвниx пщприемств через реiнжинiринг та перепро-ектування / В. П. Лещук, О. М. Полшкевич, Л. I. 1щук // Економiч-ний часопис-ХХ1.- 2015.- № 1-2 (1).- С. 52-56.

14. Дякон Л. Л. Дiагностика ефективносп контролшгу бiзнес-процесiв пiдпри£мства / Л. Л. Дякон // Бiзнес 1нформ. -2012. - № 8. - С. 188-192.

15. Ларша Р. Р. Моделювання бiзнес-процесiв промис-лового пiдпри£мства в напрямку розвитку його лопстичного менеджменту / Р. Р. Ларша, О. Ю. Лук'янова // Економка та держава. - 2013. - № 7. - С. 17-22.

16. Скриньковський Р. М. Дiагностика фшансового, ви-робничого, трудового, соцiально-економiчного та шновацшно-iнвестицiйного потенцiалiв i аналiз потенцiйниx ризикiв пщ-приемства в умовах невизначеносл / Р. М. Скриньковський // Проблеми економки. - 2015. - № 2. - C. 186-193.

17. Скриньковський Р. М. Дiагностика конкурентоспро-можност продукцп пiдпри£мства / Р. М. Скриньковський // Проблеми економки. - 2015. - № 4. - C. 240-246.

18. Скриньковський Р. М. Дiагностика ефективносп системи захисту шформацп на пщприемс^ та вщповщаль-нiсть за порушення законодавства про комерцшну таемницю / Р. М. Скриньковський, Р. I. Крамар, П. С. Гарасим // Порiвняльно-аналггичне право. - 2016. - № 1. - С. 221-224.

19. Скриньковський Р. М. Дiагностика використання трудових, матерiальниx, фшансових та енергетичних ресур-ав пiдпри£мствa як шструмент yправлiння елементами його виробничо-господарськоТ дiяльностi / Р. М. Скриньковський // Проблеми економки. - 2015. - № 1. - C. 249-254.

20. Кузьмш О. €. Сучасний менеджмент / О. £. Кузьмш. -Львiв : Центр ёвропи, 1995. - 176 с.

REFERENCES

Andrushkiv, B. M., and Melnyk, L. M. "Formuvannia systemy biznes-protsesiv pidpryiemstva u konteksti staloho rozvytku" [Formation of system of business processes of the enterprise in the context of sustainable development]. Teoretychni i prykladni aspek-ty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, no. 2 (12) (2015): 91-97.

Bezhin, K. S. "Upravlinnia yakistiu biznes-protsesiv na pid-pryiemstvi" [Board quality business processes at the enterprise]. Avtoref. dys.... kand. ekon. nauk: 08.00.04, 2009.

Denysenko, L. O., and Shatska, S. Ye. "Kontseptualni zasady klasyfikatsii biznes-protsesiv, yak osnovy formuvannia biznes-systemy orhanizatsii" [The conceptual basis of the classification of business processes as the basis for the formation of the business system of the organization]. Efektyvna ekonomika. http://www. economy.nayka.com.ua

Diakon, L. L. "Formuvannia kontrolinhu operatsiinoi diial-nosti pidpryiemstv mashynobuduvannia" [The formation of controlling the operating activities of the enterprises of mechanical engineering]. Avtoref. dys.... kand. ekon. nauk: 08.00.04, 2009.

Diakon, L. L. "Diahnostyka efektyvnosti kontrolinhu biznes-protsesiv pidpryiemstva" [Diagnostic efficiency of controlling business processes of the enterprise]. Biznes Inform, no. 8 (2012): 188-192.

Frolova, L. V., and Katella, Ye. Yu. "Alhorytm provedennia di-ahnostyky biznes-protsesiv u konteksti antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom" [Algorithm of diagnostics of business processes

in the context of crisis management]. Visnyk Donetskoho univer-sytetu ekonomiky ta prava. www.stattionline.org.ua

Korzachenko, O. V. "Modeliuvannia biznes-protsesiv pidpryiemstv: metodolohii, pidkhody ta metody" [Modeling of business processes of enterprises: methodology, approaches and methods]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 1, no. 11 (2015): 171-175.

Kuzmynchuk, N. V. "Kontrolinh v upravlinni promyslovym pidpryiemstvom: kontseptualni zasady" [Controlling in the management of industrial enterprise: a conceptual framework]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 46 (2014): 281-286.

Kuzmin, O. Ye. Suchasnyi menedzhment [Modern management]. Lviv: Tsentr Yevropy, 1995.

Lipych, L. H., and Yushchyshyna, L. O. "Biznes-protsesy ta yikh informatsiine zabezpechennia" [Business processes and their information support]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 10 (2010): 202-206.

Leshchuk, V. P., Polinkevych, O. M., and Ishchuk, L. I. "Strate-hiia upravlinnia biznes-protsesamy mashynobudivnykh pidpryi-emstv cherez reinzhynirynh ta pereproektuvannia" [Strategy management business process engineering enterprise through re-engineering and redesign]. Ekonomichnyi chasopys-XXI, no. 1-2 (1) (2015): 52-56.

Larina, R. R., and Lukianova, O. Yu. "Modeliuvannia biznes-protsesiv promyslovoho pidpryiemstva v napriamku rozvytku yoho lohistychnoho menedzhmentu" [Modeling of business processes of industrial enterprise in the direction of its development logistics management]. Ekonomika ta derzhava, no. 7 (2013): 17-22.

Morshchenok, T. S. "Teoretychni aspekty upravlinnia biznes-protsesamy v konteksti realizatsii stratehii rozvytku pidpryiemstva" [Theoretical aspects of management of business processes in the context of realization of strategy of development of the enterprise]. Biznes Inform, no. 11 (2014): 295-302.

Mikhieienko, K. S. "Upravlinnia biznes-protsesamy pidpryiemstva na osnovi zbalansovanoi systemy pokaznykiv" [The management of business processes of the enterprise based on balanced scorecard]. Innovatsiina ekonomika, no. 6 (44) (2013): 74-76.

Ponomarenko, V. S., Minukhin, S. V., and Znakhur, S. V. Teoriia ta praktyka modeliuvannia biznes-protsesiv [Theory and practice of modeling business-processes]. Kharkiv: Vyd-vo KhNEU, 2013.

Skrynkovskyi, R. M. "Diahnostyka finansovoho, vyrobny-choho, trudovoho, sotsialno-ekonomichnoho ta innovatsiino-investytsiinoho potentsialiv i analiz potentsiinykh ryzykiv pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti" [Diagnostics of financial, production, employment, socio-economic and innovative-investment potential, analysis of potential risks of the enterprise in conditions of uncertainty]. Problemy ekonomiky, no. 2 (2015): 186-193.

Skrynkovskyi, R. M. "Diahnostyka konkurentospromozhnosti produktsii pidpryiemstva" [Diagnostics of competitiveness of enterprise]. Problemy ekonomiky, no. 4 (2015): 240-246.

Skrynkovskyi, R. M., Kramar, R. I., and Harasym, P. S. "Diahnostyka efektyvnosti systemy zakhystu informatsii na pidpryiemstvi ta vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro komertsiinu taiemnytsiu" [Diagnostics of the effectiveness of the system of information protection in the enterprise and responsibility for violation of legislation on commercial secrets]. Porivnialno-analitychne pravo. http://www.pap.in.ua/

Skrynkovskyi, R. M. "Diahnostyka vykorystannia trudovykh, materialnykh, finansovykh ta enerhetychnykh resursiv pidpryiem-stva yak instrument upravlinnia elementamy yoho vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti" [Diagnostic use of human, material, financial and energy resources of the enterprise as a tool to control elements of its production and economic activity]. Problemy ekonomiky, no. 1 (2015): 249-254.

Skakun, V. A. "Ekonomichnyi instrumentarii rehuliuvannia biznes-protsesiv budivelnykh pidpryiemstv" [Economic tools of regulation of business processes of construction companies]. Avtoref. dys.... kand. ekon. nauk: 08.00.04, 2011.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.