Научная статья на тему 'КОНЦЕПТУАЛЬНі ОСНОВИ КОНТРОЛіНГУ УПРАВЛіННЯ ЕКОНОМіЧНИМ ПОТЕНЦіАЛОМ ПіДПРИєМСТВ'

КОНЦЕПТУАЛЬНі ОСНОВИ КОНТРОЛіНГУ УПРАВЛіННЯ ЕКОНОМіЧНИМ ПОТЕНЦіАЛОМ ПіДПРИєМСТВ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
51
11
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Бизнес Информ
Область наук
Ключевые слова
ЕКОНОМіЧНИЙ ПОТЕНЦіАЛ / КОНТРОЛіНГ / КОНЦЕПЦіЯ / КОНЦЕПТУАЛЬНі ОСНОВИ / УПРАВЛіННЯ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Орєхова Альвіна Іванівна

Метою статті є наукове обґрунтування концептуальних основ контролінгу управління економічним потенціалом підприємств. Доведено, що економічний потенціал підприємства є складною системою для управління, яка повинна зводитися до управління не окремими елементами потенціалу, а їх сукупністю. Тому виникає необхідність в застосуванні підходів і методів управління, які відповідали б складності та специфіці діяльності підприємств. Як такий засіб пропонується використовувати систему контролінгу, яка об’єднує в собі функції обліку, аналізу, контролю, прогнозування та ін. Зазначено, що цінність концепції контролінгу полягає в комплексності та взаємоузгодженості між собою інформації з різних сфер функціонування підприємства. Визначено концептуальні основи контролінгу в системі управління економічним потенціалом, що полягають у формуванні та організації взаємозв’язку між цілями, суб’єктами та об’єктами контролінгу, його інструментарієм, інформаційною базою підприємства та економічного потенціалу в цілому з метою досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства, забезпечення стійкого конкурентного становища на ринку в мінливих умовах зовнішнього середовища.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «КОНЦЕПТУАЛЬНі ОСНОВИ КОНТРОЛіНГУ УПРАВЛіННЯ ЕКОНОМіЧНИМ ПОТЕНЦіАЛОМ ПіДПРИєМСТВ»

УДК 311.313

КОНЦЕПТУАЛЬН ОСНОВИ КОНТРОЛ1НГУ УПРАВЛ1ННЯ ЕКОНОМ1ЧНИМ ПОТЕНЦ1АЛОМ П1ДПРИСМСТВ

©2018

ОРЕХОВА А. I.

УДК311.313

Орехова А. I. Концептуальн основи контролiнгу управлiння eKOHOMi4HUM потенцiалом тдприемств

Метою cmammi е наукове обГрунтування концептуальних основ контролшгу управлШня економ1чним потенц1алом тдприемств. Доведено, що економ!чний потенц!ал тдприемства е складною системою для управлШня, яка повинна зводитися до управлШня не окремими елементами потенщалу, a ix сукуптстю. Тому виникае необх!дн1сть в застосуваннi nidxodie i Memodie управлШня, як! eidnoeidanu б складностi та специф1щ д'тльностi тдприемств. Як такий зааб пропонуеться використовувати систему контролшгу, яка об'еднуе в co6i функцИ облщ анал'ву, контролю, прогнозування та Ш. Зазначено, що цШнкть концепцИ контролшгу полягае в комплексностi та взаемоузгодженостi м/ж собою ШформацИ з р'вних сфер функцюнування тдприемства. Визначено концептуальнi основи контролшгу в системi управлШня економ1чним потенщалом, що полягають у формуваннiта орган1зацИвзаемозв'язкум/ж цшями, суб'ектами та об'ектами контрол'шгу, його Шструментар!ем, iнформацшною базою nidnpueMcmea та економЫного потенщалу в цмомуз метою досягнення стратегмних и/лей розвитку тдприемства, забезпечення стшко-го конкурентного становища на ринку в мШливих умовах зовтшнього середовища. Ключовiслова: економ!чний потенщал, контрол'шг, концепщя, концептуальнi основи, управлШня. Рис.: 1. Табл.: 1. Шл.: 8.

Орехова АльвШа 1ваывна - кандидат економЫних наук, доцент кафедри економ!чного контролю та аудиту, Сумський нацюнальний аграрний ynieepcumem (вул. Г. Кондратьева, 160, Суми, 40021, УкраШа) E-mail: alva8or@gmail.com

УДК311.313

Орехова А. И. Концептуальные основы контроллинга управления экономическим потенциалом предприятий

Целью статьи является научное обоснование концептуальных основ контроллинга управления экономическим потенциалом предприятий. Доказано, что экономический потенциал предприятия является сложной системой для управления, которая должна сводится к управлению не отдельными элементами потенциала, а их совокупностью. Поэтому возникает необходимость в применении подходов и методов управления, которые отвечали бы сложности и специфике деятельности предприятий. В качестве такого средства предлагается использовать систему контроллинга, которая объединяет в себе функции учета, анализа, контроля, прогнозирования и др. Подчеркнуто, что ценность концепции контроллинга заключается в комплексности и согласованности между собой информации из различных областей функционирования предприятия. Определены концептуальные основы контроллинга в системе управления экономическим потенциалом, которые заключаются в формировании и организации взаимосвязи между целями, субъектами и объектами контроллинга, его инструментарием, информационной базой предприятия, и экономического потенциала в целом с целью достижения стратегических целей развития предприятия, обеспечения устойчивого конкурентного положения на рынке в меняющихся условиях внешней среды. Ключевые слова: экономический потенциал, контроллинг, концепция, концептуальные основы, управление. Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 8.

Орехова Альвина Ивановна - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического контроля и аудита, Сумской национальный аграрный университет (ул. Г. Кондратьева, 160, Сумы, 40021, Украинаj E-mail: alva8or@gmail.com

UDC 311.313

Oriekhova A. I. The Conceptual Foundations ofControlling in the Management ofthe Economic Potential ofEnterprises

The article is aimed at a scientific substantiation of conceptual foundations of controlling in the management of the economic potential of enterprises. It is proved that the economic potential of enterprise is a complex system in terms of management, which should be reduced to managing not individual elements of the potential, but their aggregate. Therefore, there is a need to apply approaches and management methods that would meet the complexity and specificity of the enterprises' activity. As such a means is proposed to use the controlling system, which combines the functions of accounting, analysis, control, forecasting, etc. It is underlined that the value of the conception of controlling consists in the complexity and consistency of information from different areas ofthe enterprises'functioning. The conceptual foundations of controlling in the management system of the economic potential are determined, which consist information and organization of an interconnection between purposes, subjects and objects ofcontrolling, its instrumentarium, information base, and economic potential in general with the aim to achieve the strategic goals of the enterprise's development, in order to ensure a stable competitive position in the market in terms of changing environment. Keywords: economic potential, controlling, conception, conceptual foundations, management. Fig.: 1. Tbl.:l. Bibl.:8.

Oriekhova Alvina I. - PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University (160 H. Kondratieva Str., Sumy, 40021, Ukraine) E-mail: alva8or@gmail.com

Усучасних умовах господарювання eKOHOMÍ4-ний потенщал не завжди використовуеться повною мiрою. Як правило, кнують no6i4HÍ процеси, яш споживають запаси системи без ство-рення корисного виходу, наприклад ринкова конку-ренщя. Зазначеш процеси формують системш втра-ти, пов'язаш з марним витрачанням ресурав в еконо-мiчнiй системi краши, регюну. У результат ефектив-шсть економiчного потенщалу знижуеться.

Наукове забезпечення ефективносп викорис-тання економiчного потенщалу мае бути засновано на визначенш втрат в економiчнiй систем^ розробщ шляхiв 1х скорочення, науковому обгрунтуванш мето-дiв ращонально! оргашзаци з метою мшiмiзащi втрат.

Управлшня, як складний соцiально-економiч-ний процес, виконуе два завдання: формуе комплек-сну стратегго розвитку i визначае шляхи створення механiзмiв реалiзацii ще! стратеги, конкретш методи

впливу, як1 забезпечують досягнення поставлених щлей.

Комплекс економiчних, управлiнських проблем обумовлюе необхiднiсть застосування системного пiдходу до управлшня економiчним потенцiалом пiд-приемством.

У зв'язку з цим виникае необх1дн1сть розробки концепци системи управлiння економiчним потенцГ-алом, яка б м1стила принципи, цiлi, завдання та опти-мальну структуру, механiзм управлiння економ1ч-ним потенцiалом i iнструменти 1'х реалiзацii, а також iнформацiйно-аналiтичну систему, що забезпечуе отримання своечасно! та достовiрноi iнформацii, та пiдтримку прийняття ршень, враховувала б взаемо-д1ю iз зовнiшнiм середовищем.

Отже, метою статп е визначення концептуаль-них основи контролшгу управлiння економiчним по-тенцiалом пiдприемств.

Пiд системою управлшня економiчним потен-щалом сл1д розумiти цiлiсну структуровану сукупнiсть принципiв, функцш, методiв прийняття управлiнських ршень, оргашзацшних меха-нiзмiв 1'х реал1заци, застосування яких забезпечуе ц1леспрямований, систематичний та адекватний роз-под1л i використання ресурсiв для досягнення стра-тегiчноi мети дiяльностi пiдприемства.

Будь-який процес, незалежно в1д особливостей оргашзаци, виконуе певнi функци. Функци управлшня економiчним потенцiалом пiдприемства уосо-блюють в со6Г сутнГсть управлшського механiзму. З 1'х допомогою можлива найб1льш ефективна реалiзацiя заходiв з управлшня економiчним потенцiалом в умо-вах конкретного пiдприемства з урахуванням його можливостей та ресурав. Однак ключовими е таи класичнi функци управлiння, як прогнозування, пла-нування, оргашзацГя, мотивац1я, контроль. Перера-ховаш функци вiдображають основнГ стади процесу управлшня економiчним потенцiалом пiдприемства г видГляють сфери управлшсько! дГяльностГ на вах 1е-рархГчних рГвнях [5].

Таким чином, економГчний потенцГал шдприем-ства е для управлГння складною системою, яка повинна зводитися до управлГння не окремими елемента-ми потенщалу, а 1х сукупшстю. Отже, виникае необ-хГднГсть у застосуванш пГдходГв Г методГв управлГння, як1 вГдповГдали б складностГ та специфщ дгяльност1 пГдприемств. Як такий зааб пропонуеться використо-вувати систему контролшгу, яка об'еднуе в собГ функци облку, аналГзу, контролю, прогнозування та 1н.

Система шформацшно-анал1тичного забезпе-чення процесу прийняття управлшських рГшень яв-ляе собою певну посл1довн1сть етапГв (складових):

1) визначення обсягу та якосп необхГдно! 1н-формаци;

2) визначення обсягГв необхГдного ресурсного забезпечення;

3) монГторинг стану шновацшного розвитку промислового пГдприемства;

4) антисипативне прогнозування обрання мож-ливих векторГв ГнновацГйного розвитку з викорис-танням в1дпов1дного методичного забезпечення;

5) аналГтична обробка отриманих даних;

6) виявлення резервГв, загроз Г можливостей;

7) формування банку зведено! контролшгово! шформаци.

Тобто система контролГнгу, реалГзуючи сво! функци за допомогою означеного методичного забезпечення, формуе сукупшсть первинно! шформаци, яка пГсля анал1тично!' обробки надходить до зведе-ного банку контролшгово! шформаци. Саме вГн стае тим джерелом, що мае забезпечити шформацшно-аналГтичну пГдтримку при прийняттГ управлГнських рГшень на вс1х рГвнях [1].

Як справедливо зазначае Петрович Й. М. [6], опис концептуального бачення суп, ролГ та м1сця контролГнгу через призму формування та функцюнування механГзму обл1ково-анал1тично!' роботи пГдприемства е досить ускладненим. Сучасш посткризовГ умови функцГонування спонукають пГдприемства до побудови збалансовано1 системи менеджменту, здатно!' вирГшувати складнГ багаторГвневГ завдання ГнновацГйного розвитку, а не концентрува-тися на вдосконаленГ окремих аспектГв управлшсько!' дГяльностГ. Отже, можна зробити висновок про необ-х1дн1сть опису концепци контролГнгу кр1зь призму кторичних етап1в його розвитку в контекст1 зм1ни вимог до системи менеджменту. Етапи розвитку та зм1сту концепцш контролГнгу наведено в табл. 1.

У м1ру розвитку теорГ! та практики контролГнгу в1дбувалося Гстотне розширення його предметно! област1, зм1нювалися погляди на його сутшсть, що зумовило р1зноман1тн1сть його визначень. Причини неоднозначност1 визначення контролГнгу засноваш на тому, що устален1 дв1 модел1 контролГнгу (аме-риканська 1 шмецька) р1зн1 за сп1вв1дношенням те-оретичних обгрунтувань 1 прикладних досл1джень. Сл1д зазначити, що протягом останнГх 15-20 рок1в концепц1я контролГнгу тддавалася пост1йним удо-сконаленням. На сьогодш контрол1нг являе собою функц1ю управлГння, без яко1 неможливо уявити роботу жодно!' сучасно!' оргашзаци. Однак 1 в теорГ!, 1 на практищ Гснують р1зн1 думки та уявлення про понят-тя контролГнгу. НайчастГше, абсолютно безп1дставно, контрол1нг ототожнюють з контролем, що е вкрай неправильним, оск1льки контролшг - це комплексна мГжфункцюнальна концепц1я управлГння, метою яко1 е координац1я систем планування, контролю та 1н-формац1йного забезпечення.

У контролГнгу реал1зуються вс1 типи, форми та системи контролю. Контролшг включае в себе про-ведення контролю економ1чност1 поточно! д1яльност1 пГдприемства та його структурних шдроздшв, вим1р

Таблиця 1

Етапи розвитку та змкту концепцш контролiнгу

Етап Концепщя Змiст концептуальних положень

I етап - реестрацмний (поч. XX ст.) Реестрацмна Функцп контролера полягали в реестрацп шформацп та наданнi и у виглядi звiтiв для керiвника

II етап - обл^овий (1930-т рр.) Облiково-аналiтична 1нтенсивний розвиток базового шструмента-рiю контролiнгу - управлшського обл^у, в управлiннi акцент на анал™чну iнформацiю

III етап - штеграцмний (1970-тi рр.) Внутрiшньофiрмовоl штеграцп Функцп та завдання контролшгу концентрува-лися на розробц та штеграцп планiв i бюджетiв для штеграцп виробництва, матерiально-технiч-ного постачання, збуту

IV етап - навоцмний (кiн. 1980-х - поч. 1990-х рр.) Координацмно-навоцмна Основними шструментами контролера були ключовi показники результативность Контролшг представляв собою систему нав^ацп для керiвництва

V етап - стратепчно<^ентований (кш. XX - поч. XXI ст.) Концепцiя стратепчно! нав1гацГ! Контролер стае консультантом керiвництва в ходi формування стратепчних планiв, вирiшуе завдання стратегiчного контролю та аналiзу

VI етап - збалансованост (поч. XXI ст.) Концепцiя збалансованост iнтересiв пiдприeмства та iнтересiв впливових шститунв Дiяльнiсть служби контролшгу повинна бути орiентована не ттьки на вирiшення цiльових завдань тдприемства, але враховувати ште-реси зовшшшх клiентiв - зацiкавлених осiб

Джерело: складено за [2].

1 оц1нку ефективност1 д1яльност1 п1дприемства в щ-лому 1 в р1зних анал1тичних розр1зах (по структурних шдроздках, видах продукцГ!, б1знес-процес1в, сегментах ринку та ш). Оц1нку рентабельност1 вид1в продукцГ!, канал1в збуту, оц1нку економ1чно! ефективно-ст1 та доцГльност1 прийнятих управлшських р1шень 1 т. п. У контролшгу контроль повинен бути нацГле-ний на перспективу. Тому можуть проводитися контроль правильност1 вибору щлей, контроль зовн1шн1х 1 внутршшх обмежень, що заважають п1дприемству досягти поставлених щлей, бюджетний контроль, мошторинг зовн1шнього 1 внутр1шнього середовища господарювання. При цьому часто проводиться по-р1вняння фактичних показник1в д1яльност1 шдпри-емства з показниками минулих перюд1в, плановими показниками, аналог1чними показниками л1дер1в га-луз1, конкурент1в.

Тим самим пояснюеться 1 вГдсутшсть серед до-сл1дник1в едино!' думки про сп1вв1дношення термШв «контрол1нг» та «управл1нський обл1к».

Отже, незалежно в1д того, яким чином тракту-еться категория «контрол1нг», його розвиток нерозривно пов'язаний з розвитком теорГ! та практики управлшня. А оскгльки проблеми управлш-ня шдприемством пост1йно п1ддаються зм1нам, то 1 контролшг перебувае в перманентному розвитку.

Ц1кавим е п1дх1д Сланова 6. К. [8], який за-значае, що цшшсть концепцГ! контрол1нгу полягае в комплексност1 та взаемоузгодженост1 м1ж собою

шформацГ! з р1зних сфер функщонування шдприем-ства. Як правило, впровадження контролшгу перед-бачае поетапну змшу Гснуючих 1нформац1йних 1 ке-руючих поток1в п1дприемства в так1й посл1довност1: планування; впровадження управл1нського обл1ку та зв1тност1; впровадження процедур планування; впровадження процедур 1 механ1зм1в контролю.

Координацшне завдання контролера полягае в тому, щоб налаштувати систему планування 1 контролю на досягнення поставлених перед компашею щ-лей 1 забезпечити менеджмент необхГдною для цього шформащею. Роль контролера в систем1 планування полягае в координацГ! окремих план1в та оргашзацГ! сп1льного процесу планування в компанГ!. Як правило, контролер плануванням 1 контролем не займаеть-ся, оск1льки це питання менеджера.

Таким чином, шд концепц1ею контрол1нгу сл1д розум1ти сукупн1сть суджень про його функщональне розмежування, 1нституц1ональне оформлення та ш-струментальну озброен1сть в контекст1 цглей тдпри-емства, релевантних контролшгу, 1 щлей контролшгу, що випливають з щлей тдприемства.

Концепция контролшгу грунтуеться на ряд1 ба-зових положень.

По-перше, ця концепщя управл1ння заснована на представленш п1дприемства як «складно! в1дкри-то! соц1ально-техн1чно! системи», що мае певну мету. Основною метою е забезпечення довгострокового к-нування тдприемства та зростання добробуту влас-ника ф1рми.

По-друге, в рамках контролшгу, управлшня роз-глядаеться як процес волевиявлення та реал1зацГ! вол1. Цей процес реал1зуеться за допомогою певних фаз - постановки проблеми, пошуку альтернатив, оцшки, прийняття р1шення, реал1зацГ! та контролю. У спрощеному вигляд1 його можна представити як взаемопов'язану систему планування та контролю господарсько! дгяльност шдприемства. Контрол1нг е своер1дним механ1змом саморегулювання на шд-приемств1. В1н не шдмшяе управл1ння, а лише переводить його на як1сно новий р1вень.

Тому можна видГлити трете базове положення концепцГ! планування 1 контролю - контролшг е ште-груючою та координуючо! системою. З досв1ду кра!н з розвинутою ринковою економкою в1домо, що особлива цшшсть контрол1нгу проявляеться в м1ру зрос-тання й ускладнення господарських систем, оскГльки при цьому виникае проблема неузгодженост1 р1зних функц1ональних плашв.

Четверте базове положення сучасно! концепцГ! контролшгу полягае в тому, що останнш вико-нуе функцш п1дтримки процесу управл1ння. Служба контролшгу не визначае, що планувати, а радить, як 1 коли сл1д планувати.

Служба контролшгу шдприемства повинна за-безпечити: взаемозв'язок контролшгу практично з ус1ма функщями управлшня; взяти п1д контроль витрати шдприемства як основний об'ект управлшня в систем1 контролшгу; оргашзувати та за-безпечити функцюнування на п1дприемств1 центр1в витрат, прибутку, виручки та швестицш; впровадити системи стандарт-кост 1 директ-костинг; пост1йно проводити анал1з витрат на виробництво продукцГ!; на основ1 результат1в контрол1нгу розробляти заходи та готувати управлшсью р1шення, спрямован1 на по-кращення п1дприемницько! дгяльностГ

Впровадження системи контролшгу на в1тчиз-няних шдприемствах обумовлено такими причинами:

1. Суттев1 прорахунки в розробц1 стратеги дГ-яльност1 бГльшост п1дприемств.

2. В1дсутшсть стандарт1в якост1 та норматив1в витрат 1, в1дпов1дно, уявлень про соб1варт1сть та при-бутков1сть.

3. Значний ступшь нестаб1льност1 зовн1шнього середовища та несвоечасне реагування на його змши.

4. Слабке шформацшне забезпечення та в1д-сутн1сть ефективних систем шдтримки прийняття управл1нських р1шень [4].

Концепция контрол1нгу дозволяе зробити про-стий, але важливий для практики управлшня висно-вок - причинами недосягнення щлей системи управлшня е:

+ неяк1сн1 управл1нськ1 р1шення (неадекват-н1сть управл1нських р1шень розв'язувано! проблеми; при адекватних ршеннях усува-ються причини виникнення в1дхилень, 1 по-

д1бн1 в1дхилення в подальш1й дгяльност ор-ган1зацГ! не повторюються); + неяк1сна реал1зац1я прийнятих управл1н-ських р1шень (низька квал1ф1кац1я виконав-ц1в або низька виконавча дисципл1на); + 1стотн1 зм1ни середовища функц1онування 1 розвитку орган1зацГ! за пер1од шдготовки, прийняття та реал1зацГ! управл1нських ршень.

Найважлив1шою основою функц1онування контрол1нгу е розумшня того, що в1дхилення в дгяльност1 орган1зац1й виникають внасл1-док змш у зовн1шньому та внутр1шньому середовищ1. Тому до в1дхилень не можна ставитися лише як до доказ1в неяк1сних управл1нських ршень 1 !х незадо-в1льного виконання, як1 дають п1дстави для покаран-ня персоналу. В1дхилення сл1д сприймати як шдстави для розробки управл1нського впливу, як1 покликан1 забезпечити або досягнення запланованих ц1лей, або !х коригування.

Таким чином, загальна концепция контрол1нгу передбачае адаптивн1сть системи управл1ння орган1-зацГ! в середовищ1 функц1онування з високим р1внем складност1, невизначеност1 та динам1зму.

Плакс1енко В. Я. [7] до основних завдань контролшгу в1дносить: узгодження оперативних плашв цен-тр1в в1дпов1дальност1 з1 стратег1чним планом п1дпри-емства; забезпечення менеджер1в повною 1нформац1-ею у стисл1 промГжки часу; ведення системи контролю над виконанням план1в; анал1з причин виникнення в1дхилень та п1дготовку рекомендац1й щодо !х усу-нення; адаптац1ю стратег1чних ц1лей п1дприемства до умов зовншнього середовища, як1 швидко зм1нюють-ся; ор1ентац1ю процесу управл1ння на прир1ст вартост1 кап1талу; м1н1м1зац1ю ризик1в; збереження л1кв1дност1 та платоспроможност1 п1дприемства; оптим1зац1ю ви-трат 1 максим1зацгя прибутку.

Ус1 розглянут1 структурн1 елементи системи контрол1нгу створюють складний комплекс причинно-насл1дкових зв'язк1в 1 формують концептуальн1 засади становлення, використання та подальшого роз-витку системи контрол1нгу на п1дприемствах ус1х галузей 1 форм власностГ Контролшг насамперед призначений для вдосконалення контролю ф1нансо-во-економ1чно! сфери та покращення 1нформац1йно-го забезпечення менеджменту п1дприемства, але не бере участ1 у прийнятт1 та реал1зацГ! управл1нських р1шень [3].

На основ1 проведеного досл1дження концепту-альн1 основи контрол1нгу управл1ння економ1чним потенц1алом п1дприемств надано на рис. 1.

ВИСНОВКИ

Пр1оритетна роль контрол1нгу в систем1 управ-лшня економ1чним потенщалом полягае у формуван-н1 та оргашзацГ! взаемозв'язку м1ж ц1лями, суб'ектами й об'ектами контролшгу, його шструментар1ем та ш-

Мета - застосування контролшгу з метою координацп заходiв, спрямованих на ефективне управлшня економiчним потенцiалом пщприемства, шляхом дiагностики рiвня економiчного потенцiалу та впровадження оперативного, тактичного та стратепчного контролшгу в систему ефективного використання економiчного потен^алу пщприемства

Завдання - формування ефективноТ системи контролiнгу управлшня економiчним потенцiалом пщприемства

Предмет - сукупысть теоретико-методологiчних засад контролiнгу в загальнш системi управлiння економiчним потен^алом пщприемства

Архтектура

Принципи Методи 1нструментарш

Методолопя 1нформацшы потоки

Об'екти - складовi елементи економiчного потенцiалу пщприемства

Суб'екти - управлшський апарат та центри вщповщальност

Функцп - координацiя та штегра^я елементiв системи управлiння економiчним потен^алом пщприемства: iнформацiйна, органiзацiйна, координацiйна, консультацшна, комунiкацiйна, облiково-аналiтична, контрольна, прогнозна

Рис. 1. Концептуальш основи контролiнгу управлiння eKOHOMÍ4HUM потенцiалом пщприсмств

формацiйною базою шдприемства, призначеною для забезпечення ефективного формування та використання складових елеменпв, зокрема з урахуванням 1х взаемоди та взаeмозв'язкiв мiж собою, та економiч-ного потенцiалу в щлому з метою досягнення стра-тегiчних ц1лей розвитку пiдприемства, забезпечення стшкого конкурентного становища на ринку в мшли-вих умовах зовшшнього середовища. ■

Л1ТЕРАТУРА

1. Альошин С. Ю. Концептуальнi основи управлiння iнновацiйним розвитком промислового пiдприeмства на засадах контролшгу. Науковий всник Полтавського ушверси-тету економiки i торгiвлi. 2014. № 2. С. 114-119.

2. Головина Т. А. Концептуальные основы построения сбалансированной системы контроллинга для эффективного управления внутренней и внешней средой предприятия. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 40. С. 49-56.

3. Дзьоба В. Б. Концептуальш засади формування системи контролшгу на пщприемствах. Бiзнес 1нформ. 2014. № 5. С. 255-260.

4. Загороднюк О. В. Сутшсть i значення контролшгу в системi управлшня пщприемством. ВсникХарювського нацю-нального аграрного унiверситету iм. В. В. Докучаева. Сер.: Економiчнi науки. 2013. № 6. С. 121-127.

5. Луговая О. И. Концептуальные основы формирования системы управления экономическим потенциалом предприятий отрасли свиноводства. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2014. № 2. С. 171-176.

6. Петрович Й. М., Панас Я. В. Еволюцт контролшгу в сучасшй теорп та практик управлшня в1тчизняними пщ-приемствами. Маркетинг i менеджмент iнновацiй. 2013. № 1. С. 129-137.

7. Плакскнко В. Я. Роль контролшгу в управлшш прибутком стьськогосподарських пщприемств. Всник Хар-ювського нацонального аграрного унiверситету ím. В. В. Докучаева. Сер.: Економiчнiнауки. 2013. № 11. С. 58-62.

8. Сланов Е. К. Основы концепции контроллинга и создание его целостной системы на предприятии. Вестник КарГУ. 2011. URL: https://articlekz.com/article/5549

REFERENCES

Alyoshyn, S. Yu. "Kontseptualni osnovy upravlinnia in-novatsiinym rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva na zasa-dakh kontrolinhu" [Conceptual bases of management of innovative development of industrial enterprise on the basis of controlling]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, no. 2 (64) (2014): 114-119.

Dzyoba, V. B. "Kontseptualni zasady formuvannia syste-my kontrolinhu na pidpryiemstvakh" [Conceptual principles of the formation of a control system at enterprises]. Biznes Inform, no. 5 (2014): 255-260.

Golovina, T. A. "Kontseptualnyye osnovy postroyeniya sbalansirovannoy sistemy kontrollinga dlya effektivnogo up-ravleniya vnutrenney i vneshney sredoy predpriyatiya" [Conceptual bases of building a balanced controlling system for effective management of the internal and external environment of the enterprise]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya, no. 40 (2011): 49-56.

Lugovaya, O. I. "Kontseptualnyye osnovy formirovaniya sistemy upravleniya ekonomicheskim potentsialom predpri-yatiy otrasli svinovodstva" [Conceptual foundations for the formation of a system for managing the economic potential of enterprises in the pig industry]. Vestnik Altayskogo gosudarst-vennogo agrarnogo universiteta, no. 2 (112) (2014): 171-176.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Petrovych, Y. M., and Panas, Ya. V. "Evoliutsiia kontroli-nhu v suchasnii teorii ta praktytsi upravlinnia vitchyznianymy pidpryiemstvamy" [Evolution of Controlling in Modern Theory

and Practice of Managing Domestic Enterprises]. Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 1 (2013): 129-137.

Plaksiienko, V. Ya. "Rol kontrolinhu v upravlinni prybut-kom silskohospodarskykh pidpryiemstv" [The role of controlling in managing the profits of agricultural enterprises]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V. V. Do-kuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 11 (2013): 58-62.

Slanov, Ye. K. "Osnovy kontseptsii kontrollinga i soz-daniye yego tselostnoy sistemy na predpriyatii" [Fundamentals of the concept of controlling and the creation of its complete system in the enterprise]. Vestnik KarGU. 2011. https://articlekz. com/article/5549

Zahorodniuk, O. V. "Sutnist i znachennia kontrolinhu v systemi upravlinnia pidpryiemstvom" [The essence and importance of controlling in the enterprise management system]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 6 (2013): 121-127.

CL

<C

< £

o

u

464 BI3HECIHQOPM № 5 '2018

www.business-inform.net

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.