Научная статья на тему 'Методичне забезпечення формування мовної культури майбутніх докторів філософії, документознавців, в умовах цифрового суспільства'

Методичне забезпечення формування мовної культури майбутніх докторів філософії, документознавців, в умовах цифрового суспільства Текст научной статьи по специальности «Народное образование. Педагогика»

CC BY
60
16
Поделиться
Ключевые слова
документознавець / мовна культура майбутнього документознавця / цифрове творче середовище / мовно-фахова підготовка / навчально-методичне забезпечення / підручник / посібник / словник / електронний ресурс

Аннотация научной статьи по народному образованию и педагогике, автор научной работы — О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна

У статті на основі аналізу й узагальнення наукових джерел окреслено поняття «документознавець», «мовна культура майбутнього документознавця», «цифрове творче середовище», охарактеризовано окремі аспекти навчально-методичного забезпечення формування мовної культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища. Формування мовної культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища розглядається як багатовимірний процес якісних змін психологічної сфери особистості, що відбувається поетапно, з урахуванням сучасних підходів, загальнодидактичних і специфічних принципів, на основі використання ефективних методів, форм і засобів навчання. Цифрове творче середовище визначено як таке навчальне середовище, що передбачає цілеспрямоване використання в освітньому процесі засобів, технологій та інформаційних ресурсів, які уможливлюють творчий творче самовираження особистості засобами цифрових технологій. Акцентована увага на навчально-методичному забезпеченні з метою формування мовної культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища, зокрема аксіологічного, мовно-етичного, поведінково-інтерактивного компонентів мовної культури, які характеризують ступінь реалізації засвоєних цінностей, морально-етичних норм, знань у ситуаціях професійного спілкування, охоплюють уміння і навички, що ґрунтуються на критичному мисленні, володінні комунікативною технікою, а також творчо-цифрового компонента, що знаходить вираження в уміннях логічно вибудовувати та представляти дані з використанням цифрових пристроїв, спеціалізованих програмних засобів і віртуальних платформ, графічних образів, аудіо, відео; відповідально, з урахуванням етичних, суспільних, культурних та правових норм оперувати інформаційно-комунікаційними технологіями.

Похожие темы научных работ по народному образованию и педагогике , автор научной работы — О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна,

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR FORMATION OF LINGUISTIC CULTURE OF FUTURE DOCTOR PhD, DOCUMENT SPECIALISTS, IN THE CONDITIONS OF DIGITAL SOCIETY

In the article, on the basis of analysis and generalization of scientific sources, the concept of “document scientists”, “linguistic culture of the future document specialists”, “digital creative environment” is outlined, certain aspects of teaching and methodological support for the formation of the linguistic culture of the future document scientists in the conditions of the digital creative environment are described. The formation of the linguistic culture of the future document specialists in the conditions of the digital creative environment is considered as a multivariate process of qualitative changes in the psychological sphere of the individual, which takes place in stages, modern approaches, general-pedagogical and specific principles, on the basis of the use of effective methods, forms and means of teaching. The digital creative environment is defined as such a learning environment that involves the purposeful use in the educational process of the means, technologies and information resources that enables the creative expression of personality through digital technologies. The emphasis is on teaching and methodological support for the purpose of forming the linguistic culture of the future document specialists in the conditions of the digital creative environment, in particular, the axiological, linguistic and ethical, behavioral and interactive components of linguistic culture, which characterize the degree of realization of the acquired values, moral and ethical norms, knowledge in situations of professional communication involves skills based on critical thinking, communicative techniques, and the creative and digital component that you find control the ability to represent data using digital services, specialized software and virtual platforms, graphic images, audio, video; responsible, taking into account ethical, social, cultural and legal norms to operate information and communication technologies.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Методичне забезпечення формування мовної культури майбутніх докторів філософії, документознавців, в умовах цифрового суспільства»

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Семеног О.М., Семен'шна О.В. Методичне забезпечення формування мовноУкультури майбутшхdoKmopie фшософп, документознав^в, в умовах цифрового суспльства // Ф'!зико-математична освта : науковий журнал. - 2017. -Випуск 4(14). - С. 281-288.

Semenoh O., Semenikhina O. Educational And Methodological Support For Formation Of Linguistic Culture Of Future Doctor Phd, Document Specialists, In The Conditions Of Digital Society // Physical and Mathematical Education : scientific journal. -2017. - Issue 4(14). - Р. 281-288.

УДК [008: 811] : 378: 005.92: [003.35:316.3]

О.М. Семеног, О.В. Семешхша

Сумський державний педагог'нний ушверситет '¡мен'! А.С. Макаренка, УкраУна

olenasemenog@gmail.com

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОВНО1 КУЛЬТУРИ МАЙБУТН1Х ДОКТОР1В ФШОСОФП, ДОКУМЕНТОЗНАВЦ1В, В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСП1ЛЬСТВА

Анота^я. У статт1 на основi анал1зу й узагальнення наукових джерел окреслено поняття «документознавець», «мовна культура майбутнього документознавця», «цифрове творче середовище», охарактеризовано окремi аспекти навчально-методичного забезпечення формування мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища.

Формування мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища розглядаеться як багатовим>рний процес яюсних зм'>н психолог'нно'У сфери особистост'1, що в>дбуваеться поетапно, з урахуванням сучасних тдход'1в, загальнодидактичних i специфiчних принципiв, на основi використання ефективних метод>в, форм i засоб'в навчання. Цифрове творче середовище визначено як таке навчальне середовище, що передбачае цлеспрямоване використання в освтньому процес засоб'в, технологiй та iнформацiйних ресурсiв, як уможливлюють творчий творче самовираження особистост '1 засобами цифрових технологiй.

Акцентована увага на навчально-методичному забезпеченн з метою формування мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища, зокрема акаолог'!чного, мовно-етичного, поведЫковочнтерактивного компонент>в мовноУ культури, як характеризують ступiнь реалiзацiУ засвоених цнностей, морально-етичних норм, знань у ситуа^ях професйного спiлкування, охоплюють ум>ння i навички, що фунтуються на критичному мисленнi, волод'1нн'1 комункативною технкою, а також творчо-цифрового компонента, що знаходить вираження в ум>ннях лог'чно вибудовувати та представляти дан з використанням цифрових пристроУв, спецiалiзованих програмних засоб'в i вртуальних платформ, графiчних образiв, ауд'ю, вiдео; в'дпо&дально, з урахуванням етичних, суспльних, культурних та правових норм оперувати iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями.

Ключовi слова: документознавець, мовна культура майбутнього документознавця, цифрове творче середовище, мовно-фахова тдготовка, навчально-методичне забезпечення, тдручник, пс^бник, словник, електронний ресурс.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Постановка проблеми. В шформацшно-комушкацшному сусшльав ХХ1 столггтя дедaлi гострше вщчуваемо потребу в ефективнш документнш дiяльностi шформацшних установ, шформацшно-анал^ичних пщрозд^в, що спрямована на задоволення шформацшних потреб фiзичних та юридичних oci6 i держави. Вщповщно постае i завдання вдосконалення професшноТ подготовки майбутшх документознавщв, вишкт якого поеднуе високий профеciоналiзм, моральш чесноти i сощальну вщповщальшсть.

Значною мiрою устшне виршення професшних завдань залежить вщ рiвня мовно-фаховоТ подготовки й формування мовноТ культури майбутшх документознавщв у цифровому творчому cередовищi вищого навчального закладу. Документознавець несе сощальну вщповщальшсть за змicт i ямсть свого

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

мовлення та його наслщки. Необхщне володiння не тiльки i не стiльки мовою фаху як сукупшстю правил, а насамперед украТнською мовою як «засобом культурного сшвжиття в суспiльствi, засобом самоформування й самовираження особистосл кожного» [6, с. 25-26]. Там вимоги активiзують увагу вчених до вивчення проблеми теоретичного обфунтування процесу формування мовноТ культури майбутшх професiоналiв в умовах цифрового творчого середовища.

Аналiз актуальних дослщжень. Важливiсть i перспективнiсть проблеми пiдтверджуeться основними положеннями Законiв УкраТни «Про вищу осв^у» (2014), «Про осв^у» (2017). Серед необхiдних для усшшноТ самореалiзацiТ й самовираження особистостi в шформацшному суспiльствi компетентностей у Концепци новоТ украТнськоТ школи видiлено компетентносп «навчання украТнськоТ мови», «навчання упродовж життя», «шформацшно-цифрова компетентнiсть». У наукових публтащях дослiдникiв закцентовано увагу на проблемах теорп i технологiй оргашзацп документообiгу (I. Антоненко, Н. Гончарова, Н. Кушнаренко, Ю. Палеха та ш.); окремих аспектах формування культури дшоводства (А. Головач, О. ЗагорецькоТ, А. Коваль, С. Кулешова, Н. КостинськоТ, О. Любашенко, С. Шевчук та ш.). Питання комп'ютеризаци дтоводства, електронного документування та електронного документооб^у розглянуто в наукових працях Г.Асеева, Т. КузнецовоТ, М. Ларiна, А. Маньковського. В останш роки захищеш дисертацп з проблем формування мовнокомушкативноТ особистостi майбутнiх документознавцiв (Н. Назаренко, О. Решетшова, О. Сивак та ш.). Аналiз наукового доробку в означеному напрямку засвщчуе: натепер недостатньо наукових студш, що вiдображають теоретичне обфунтування i науково-методичне забезпечення формування мовноТ культури майбутшх фахiвцiв з документознавства в цифровому творчому середовищi вищого навчального закладу.

У межах статл окреслимо ключовi поняття дослщження, охарактеризуемо окремi аспекти навчально-методичного забезпечення формування мовноТ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища.

Виклад основного матерiалу. Як засвщчуе аналiз нормативних докуменлв та наукових джерел Гумаштарний напрям пiдготовки «Документознавство та шформацшна дiяльнiсть» почав функцiонувати у зв'язку зi створенням мережi шформацшних установ, iнформацiйно-аналiтичних пiдроздiлiв у складi владних структур для задоволення шформацшних потреб фiзичних i юридичних оаб та держави в серединi 90-х ромв ХХ ст. Як показуе аналiз словникових джерел, документознавство орiентоване «на всебiчне вивчення документа у широкому контексп, а також рiзноманiтних утворень документiв, що формують документну шфраструктуру суспiльства» [8, с.26], а документознавець - це фахiвець, який займаеться реестращею та облiком документаци [8, с.26].

В освiтньо-квалiфiкацiйнiй характеристик документознавця зазначено важливiсть володiння методами аналiзу й оцiнки документообiгу, технолопями методики збирання й обробки шформацшних потомв, методами створення i використання шформацшних ресурав, упрaвлiнням iнформацiею в документно-шформацшних системах та iн. Важлива й ефективна мовленнева дiяльнiсть фaхiвця з документознавства, що становить активний, цтеспрямований, мотивований, змiстовний процес прийняття або породження висловлювання, спрямований на задоволення комушкативно-тзнавальних потреб особистостi пщ час професiйного спiлкувaння.

В останш роки захищеш кшька дисертaцiй з проблем фаховоТ пiдготовки та формування мовнокомушкативноТ особистосл мaйбутнiх документознaвцiв. Зокрема, Н.Назаренко дослiджувaлa проблему формування комушкативноТ компетентностi мaйбутнiх документознaвцiв у процеа вивчення гумaнiтaрних дисциплiн. Комунiкaтивну компетентшсть майбутнього документознавця дослiдниця охарактеризувала як сукупшсть умотивованих знань, навичок й умшь, необхiдних особистостi майбутнього документознавця для здшснення мовленневоТ дiяльностi в навчально-професшнш сферi, а серед критерив дiaгностувaння рiвнiв сформовaностi комунiкaтивноТ компетентносп мaйбутнiх документознaвцiв видiлилa володiння рщною та iноземною мовами; знання етикету, культури та психологи сшлкування; володшня вербальними та невербальними засобами сшлкування з метою досягнення прогнозованого ефекту; ситуативну адаптовашсть; вживання зaсобiв упливу на аудиторш; прийомiв формування iмiджу; ставлення до подiй, фaктiв, явищ, оточуючих людей, дiйсностi, до самих себе; володшня власним емоцшним станом) [7]. Г. Малик розробила методику опрацювання украТнськоТ професшноТ лексики майбутшми документознавцями, що спрямована на формування у студенлв ключових i професшних компетенцiй [5]. О.Сивак визначила роль шформатичних дисциплiн у формувaннi професшноТ компетентности мaйбутнiх документознaвцiв, психолого-педaгогiчнi передумови та методичш вимоги щодо проектування компетентнiсно-орiентовaного змiсту навчання шформатичних дисциплш студентами-документознавцями [14].

Узагальнення наукових джерел [3; 6], досвщ викладання мовних та шформативних дисциплiн майбутшм фaхiвцям-упрaвлiнцям дозволило визначити змiстове наповнення мовноТ культури як невщ'емну складову професшноТ компетентности майбутнього документознавця. 1деться про iнтегрaтивне утворення особистостi, що складаеться з аксюлопчного, мотивaцiйно-етичного, когштивного творчо-цифрового, поведiнково-iнтерaктивного компонентiв, кожний з яких характеризуеться певним змiстовим наповненням i проявляеться в культурi розумовоТ прaцi, етичнiй культурi, культурi комушкаци та iн. Мовна культура

майбутнього документознавця включае три аспекти: нормативний, комушкативний, етичний. Нормативний аспект передбачае знання лГтературних норм (акцентуацшних, фонетичних, орфоепiчних, лексико-фразеологiчних, словотвiрних, графiчних i орфографiчних, граматичних, правописних, стилГстичних i комунiкативних) i вмшня застосовувати Ух у професiйному мовленш. Комунiкативний аспект пропонуе вiдбiр тих мовних засобiв, якi якнайкраще виконують завдання фахового спiлкування. Дотримання норм поведшки, повага до учасникiв сшлкування, доброзичливГсть, тактовнiсть складають етичний аспект мовноУ культури.

Аксiологiчний, мотивацiйно-етичний компоненти мовноУ культури майбутнього документознавця охоплюють морально-етичнi цiнностi професи (професiйний обов'язок, соцГальна вiдповiдальнiсть, повага до шшоУ людини), етичнi принципи у здшсненш професшноУ дГяльностГ, фаховоУ комушкаци на гумашстичнш основГ. Поведiнково-iнтерактивний компонент характеризуе ступшь реалГзаци засвоених цiнностей, морально-етичних норм, знань у ситуацГях професшного спГлкування, охоплюе умГння i навички, що фунтуються на критичному мисленш, володГннГ комунГкативною технГкою. Творчо-цифровий компонент знаходить вираження в умшнях лопчно вибудовувати та представляти данГ з використанням цифрових пристроУв, спецГалГзованих програмних засобГв i вГртуальних платформ, графГчних образГв, аудГо, вГдео; вГдповГдально, з урахуванням етичних, сусшльних, культурних та правових норм оперувати шформацшно-комушкацшними технологГями.

На основГ аналГзу наукових джерел [1] цифрове творче середовище визначаемо як таке навчальне середовище, що передбачае цшеспрямоване використання в освГтньому процесГ засобГв, технологГй та шформацшних ресурав, якГ уможливлюють творчий творче самовираження особистосл засобами цифрових технологГй. Формування мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища вищого навчального закладу розглядаемо як багатовимГрний процес якГсних змш психолопчноУ сфери особистостГ, що вщбуваеться поетапно, у процесГ опанування, зокрема, навчальних дисциплш «Документознавство», «УкраУнська мова за професшним спрямуванням», «Культура фаховоУ мови», самостшноУ, позааудиторноУ роботи, виробничоУ практики, з урахуванням сучасних шдходГв, загальнодидактичних i специфГчних принципГв, на основГ використання ефективних методГв, форм i засобГв навчання. Зокрема, для реалГзацп мГждисциплшарних аспектГв у формуванш мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища вважаемо за доцшьне використовувати положення системно-суб'ектного, аксюлопчного, текстового, когштивно-вГузального, цифрового шдходГв. Системно-суб'ектний пГдхГд дае змогу розглядати означений процес як системно цЫсний i процесуально неперервний. Аксюлопчний шдхщ сприяе розкриттю цГннГсно-гуманГстичних засад фаховоУ дГяльносл майбутнГх документознавцГв. СутнГсть текстового, когштивно-вГзуального пГдходГв полягае в оволодшш майбутнГми фахГвцями когнГтивно-дискурсивними вмГннями, умшнями операцшноУ обробки i моделювання текслв документГв.

З-помГж загальнодидактичних i специфГчних принципГв формування мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища видтяемо принципи системносл та послщовносл у навчанш; унГверсальноУ трикомпонентноУ моделГ творчого середовища; ГнтеграцГ| змкту навчальних дисциплГн мовнокомунГкативного та професшно-предметного спрямування; застосування активних, Гнтерактивних та колаборативних методГв i прийомГв навчання та контролю знань.

ПроаналГзуемо окремГ аспекти навчально-методичного забезпечення формування мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Зокрема, фахову шдготовку майбутнГх документознавцГв забезпечуе навчальна дисциплша «Документознавство» як «метанаука для вах наук документно-комушкативного циклу» [4, с.7], яку викладають загалом за шдручником росГйською мовою Н.Кушнаренко [4], що виданий 1997 року. У шдручнику фунтовно розкрито принципи класифГкацГ| документГв, особливостГ документГв на традицшних i новГтнГх матерГальних носГях, функцюнування документно-комунГкацГйноУ системи. У навчальнГй книзГ вмГщено контрольнГ запитання i практичш завдання, рисунки, таблицГ. Однак видання росГйською мовою не сприяе ямсному засвоенню норм i правил здшснення документообГгу украУнською мовою.

Тому бшьшою мГрою викладачГ пропонують студентам шдручник «Загальне документознавство» (Ю. Палеха, Н. Лемш), «Загальна теорГя документа i книги» (Г. Швецова-Водка). Ю. Палеха, Н. Лемш у шести модулях висвГтлюють етапи розвитку та засади документознавства, основи теорп про документ, створення документГв, аналГзують документацГю офщшного походження, видання як вид документа, тошчш та ГдеографГчнГ документи [9]. Г. Швецова-Водка враховуе тенденцГ| сучасного документознавства, що розвиваеться у двох напрямах: 1) традицшне, або класичне, документознавство, головним об'ектом якого е службовГ, дтоводш документи; 2) новГтнш напрям щодо трактування документа як будь-якого матерГального об'екта, що використовуеться в соцГальнш ГнформацГйнГй комунГкацГ| одночасно i як канал i як зафГксоване в ньому повщомлення [17].

ПГзнавальною е перша частина, в якш подано розгляд значення поняття «документ» крГзь призму Гсторичного розвитку i теорГ| соцГальноУ ГнформацГйноУ комушкацГУ; функцГй, властивостей та ознак документа, його ГнформацГйноУ, знаковоУ та матерГальноУ складових. Значну увагу придГлено класифГкацГ| документа за

рiзними ознаками. Для класифтування докуменлв застосовуються кiлька груп ознак класифтацп: ознаки, що характеризують знакову систему, в якш записана шформащя; ознаки, що характеризують матерiальний носш документа; ознаки, що характеризують шформащю, яка передаеться.

У другiй частит представлено теорш документа, теорiю книги як вид документа. Авторка зазначае, що з погляду документологи статус документа мають рiзноманiтнi форми «записано'1 шформацп», у тому числi управлшсьш, неопублiкованi документи, а також i опублiкованi документи, якi зазвичай у документооб^у називають книгами

Запропоновано рiзнi визначення поняття «книга», мiсце книги в сощальному комушкацшно-iнформацiйному процеа, функцГГ та властивостi книги. Значну увагу придшено типологи книги, зокрема визначенню типiв та жанрiв л^ератури i видiв друкованих видань. Важливим елементом книги е список л^ератури, iменний покажчик дослiдникiв з теорм документа i книги, а також предметний покажчик для бiльш мобтьного розгляду поняття або явища документально-комушкацшноТ сфери суспiльства.

Мовно-фахову пiдготовку майбутшх документознавщв представляють, зокрема, такi навчальш дисциплiни, як «УкраТнська мова за професшним спрямуванням», «Культура фаховоТ мови», «Документна лiнгвiстика». Курс забезпечувався програмою з украТнськоТ мови для нефтолопчних спецiальностей [11; 12], що спрямовувався на опанування студентами стильового розмаТття украТнськоТ мови, рiзновидiв документiв, формування правописноТ грамотностi, однак недостатньою мiрою враховував практичнi цiлi.

Рiвень загальноТ та мовленневоТ культури майбутнiх фахiвцiв визначаеться i тим, якi загальш i спецiальнi лексикографiчнi знання мае особиспсть, як володiе умiннями користуватися лексикографiчними виданнями рiзних типiв i вилучати з них необхiдну iнформацiю, якою мiрою набутi навички самостшноТ роботи в галузi лексикографи, чи усвщомлюе потребу звернення до словника з метою виршення професiйних завдань. Тому мета практичних занять для майбутшх документознавщв полягае в поглибленш та розширенш знань про фахову термшолопю, професiоналiзми, формуваннi таких якостей, як лог'мн'кть викладу (виявляеться в послщовносл висловлювання, його доказовостi й аргументованосл, побудовi мовлення вiдповiдно до закошв логiки iз збереженням вщношень i зв'язкiв реальноТ дiйсностi), стислсть ^умшня уникати непотрiбних повторiв, багато^в'я або мовноТ надмiрностi).

Важлива смислова точнсть i однозначнсть висловлювань (досягаеться шляхом уживання термов i ^в у прямому значеннi, уточнень у виглядi зносок, посилань, цитат, прiзвищ цифрових даних, якi аргументують науковi положення i пiдсилюють об'ективнiсть та достодршсть висловленого. Недоречно вжите в науковому текстi слово може призвести до подвшного тлумачення цiлого речення). Один iз показникiв загального мовно-культурного рiвня фахiвця - правильне i вiльне володiння термiнами. Цiннiсть термша в тому, що вiн несе лопчну iнформацiю великого обсягу. Цим специфiчним словам притаманнi такi ознаки: номшатившсть, наявнiсть точноТ науковоТ дефшщи, тенденцiя до моносемп в межах термшолопчноТ системи певноТ галузi, вщсутшсть експресивних значень, стилiстична нейтральнiсть, системшсть, точнiсть семантики, висока iнформативнiсть, переважно вузька професшна сфера поширення, неконотовашсть, вiдсутнiсть синошми, абстрагований, логiко-понятiйний характер, системна оргашзащя в межах певного термшолопчного поля, однозначнiсть, неметафоричнiсть. Кожна галузь науки мае притаманну ттьки Тй термiнологiчну систему.

Для мовно-фахових потреб подготовлено посiбники i шдручники. Вiдомий широкому загалу пiдручник «УкраТнська мова (за професшним спрямуванням)» Г. Кацавець i Л. Паламар [3] подае теоретичний i практичний матерiал, що загалом сприяе оволодшню навичками усного й писемного професшного мовлення майбутшх фахiвцiв, сприяе розвитку лопчного мислення, закрiпленню орфоепiчних, орфографiчних, стил^ичних норм на основi текстiв. Поабник Я. Чорненького [18] мiстить практичш завдання з культури сучасноТ украТнськоТ мови, коментарi до документiв. Поабник «Дтове мовлення для державних службовщв» (автор - С. Шевчук) ознайомлюе з мовними нормами офщшно-дтового стилю, рiзними видами документiв. Авторка зазначае, що мова дтових паперiв мае бути взiрцем i вiдповiдати л^ературним нормам, якi дiють у мовнш системi [15, с. 3].

Поабник «УкраТнська мова. Мова фаху, мова науки, мова сшлкування. Текстово-комушкативне навчання» [19] ^рунтуеться на текстово-комунiкативному пiдходi до навчання украТнськоТ мови i пропонуе користувачам дотекстовi i пiслятекстовi проблемнi завдання, якi сприяють формуванню мовноТ культури. Поабник «УкраТнська мова за професшним спрямуванням» за редакщею С. Карамана та О. Копусь [20], о^м правописних норм пропонуе теми з термшологи як системи, проблеми перекладу i редагування текспв тощо, пропонуе завдання на збагачення словникового складу, на етичний складник змкту й оформлення дтових паперiв, важлив^ь дотримання норм мовного етикету в документооб^у тощо. До роздшв умiщено систему вправ i завдань, побудовану на професшно зорiентованих текстах, що сприяе формуванню в студенев лопчноТ довершеностi думки, чiткостi висловлювання, послщовносл й точностi викладу, умшню добирати лексеми, адекватнi жанрово-стильовому призначенню.

Аналiз програм, пiдручникiв, методичноТ л^ератури, наукових дослiджень з проблем мовно-професшноТ пiдготовки майбутнiх документознавцiв засвщчуе важливiсть проблеми словниковоТ роботи.

ОрфографГчний словник - настГльна книга фахГвця. Ось як пояснюе К.Городенська, зокрема, правопис власних назв шшомовного походження за «правилом дев'ятки» (вживання в загальних назвах шшомовного походження и тсля дев'ятьох приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним). У власних шшомовних назвах (прГзвищах, особових Гменах, власних географГчних назвах) пГсля згаданих дев'ятьох приголосних вживали i, зрщка - и. Це створювало труднощГ, бо потрГбно було запам'ятати, у яких Гз них писати i, а в яких - и. Саме тому у проектГ редакцп "УкраУнського правопису" (1999) запропонували поширити "правило дев'ятки" на вс власнГ шшомовш назви: це вГдповГдае вимовГ приголосних в украУнськш мовГ i робить послщовним правопис Гншомовних особових Гмен та прГзвищ з и. То ж орфографГчш словники украУнськоУ мови поповнилися такими власними назвами, як Аристотель, Аристофан, Евришд, Фридрих, Фердинанд та ш. [2].

Вагому роль для розвитку мовноУ культури особистосл вГдГграють переклады двомовш словники. Наприклад, використання «Росшсько-украУнського словника» допомагае досконалГшому оволодГнню слововживання, граматики, правопису й акцентологи: наприклад, Гз сполук б'1льше ста осб i понад сто oci6 оберемо сполуку понад сто oci6. Росшським пасивним прикметникам теперГшнього часу шдберемо в украУнськш мовГ дГеприкметники минулого часу (желаемый - бажаний, употребляемый - уживаний, анализируемая - аналiзована), росшському дГеприкметниковГ данный - украУнський даний, а прикметниковГ данный контекст - цей контекст.

Формування мовноУ культури особистосл стимулюють здобутки корпусноУ (електронноУ) лексикографп, яка дае змогу постшно збГльшувати кГлькГсть лексичних одиниць, не очГкуючи чергового перевидання словника, значно економлячи час i матерГальш ресурси [16]. Електронш словники зберГгають великий обсяг шформацп за рахунок використання гшерпосилань, мають ефективну систему пошуку (повнотекстовий пошук, одночасний пошук у кшькох словниках, швидкГсть пошуку). КрГм того, можна постГйно вГдбирати й упорядковувати словниковий матерГал.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Нацюнальний мовно-ГнформацГйний фонд НАН УкраУни шд керГвництвом В.Широкова в онлайновому варГантГ теж пГдготував Гнтегровану лексикографГчну систему "Словники УкраУни", яка дозволяе користувачам здшснювати роботу у 5-ти режимах-словниках: парадигма, транскрипцГя, фразеологГя, синонГмГя та антошмГя.

В унГверситетГ «ЛьвГвська_полГтехшка» створено лексикографГчний процесор Слово, в основу якого

покладений Англо-украУнсько-росшський словник з шформатики та обчислювальноУ технГки. КГлька украУнсько-шшомовних словникГв також розмГщено на сайтГ Novamova та на сайтГ УкраУнського мовно-шформацшного фонду «Лiнгвiстичний портал». СпГвробГтниками Лабораторп комп'ютерноУ лГнгвГстики 1нституту фтологп КНУ Гмеш Т.Шевченка розробляеться мовний портал mova.info, де до послуг користувачГв пропонують «В'дкритий словник (новГтшх термов)», «Вiдкритий словник виправлень суржику». Уточнити правопис слова, з'ясувати приклади його вживання, парадигму змГстового наповнення допомагають УкраУнський лшгвГстичний портал (www.ulif.org.ua), лексикографГчний сайт Slovnyk_net.

Дослщження соцГальноУ мотивацп мовноУ поведГнки, мовне виховання особистосл здшснюють словники з культури мови. Зокрема цГ книги рекомендують не зловживати словосполученням у першу чергу, а використовувати синошми насамперед, передуам, найперше, перш за все. У вГдкритому доступ подано словники з культури мови (http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/; http://yak-my-hovorymo. wikidot. com/; http://kultura-movy.wikidot.com/). ВГддГлом лексикологи та комп'ютерноУ лексикографп 1нституту украУнськоУ мови НАН УкраУни шдготовлено електронний диск «Культура мови на щодень», що в текстовому режимГ подае обфунтоваш рекомендацГ| щодо слововживання. Зокрема, допомагае обрати з-помГж таких сполук, як об'ем роботи i обсяг роботи, другий варГант. Вщповщно, об'ем - величина чогось у довжину, висоту й ширину, вимГрювана в кубГчних одиницях (куба, мозку, серця тощо). Обсяг - розмГр, величина, кГлькГсть, значення, важливГсть чогось (бюджету, знань, роботи тощо). РозрГзняемо варГанти обробка ГнформацГ| та опрацювання шформацк Обробка - це надання чомусь потрГбного вигляду, доведення до певного стану; упорядкування, удосконалення чогось; а опрацювання - глибоке вивчення чогось, докладне ознайомлення з чимось. Чисельний - який стосуеться числа, виражаеться числовим виразом; мльмсний, а численний - який складаеться з великоУ ктькосл кого-, чого-небудь; наявний у великш кшькосл. УкраУнська лексикографГя не фГксуе слова спюпадання або ствставлення фамчв, натомГсть пропонуе уживати зктавлення (порiвняння) фамчв. Отже, ГнформацГйно-комунГкацГйнГ технолопУ здобувають усе бГльш мають широкий дГапазон дидактичного застосування в освГтньому процесГ майбутнГх документознавцГв: сприяють пошуку, вибору та представленню необхГдноУ шформацГУ, уможливлюють органГзацГю лексикографГчноУ роботи та контролю за ïï результатами, урГзноманГтнюють форми i методи навчальноУ дГяльносл студентГв.

У межах пГдготовки мапстрантГв спецГальностГ «Менеджмент» (спецГалГзацГя «УправлГння навчальним закладом») передбачено курс «Культура фаховоУ мови», в якому виокремлено роздт «Культура дтовоУ мови» (теми: «Документ як зааб писемноУ професГйноУ комушкацГУ», «1сторГя вГтчизняного дГловодства», «Текст як реквГзит документа», «МовнГ особливостГ офщшно-дтового тексту», «ПрофесГйна документацГя», «Мовленневий етикет як елемент етики професшного сшлкування»). Формуванню культури документування

майбутшх менеджерiв освгги сприяе детальний розгляд окремих теоретичних положень, застосовування ïx у практичнш дiяльностi, виконання рiзниx професiйно спрямованих вправ. Мапстрантам пропонуемо визначити вид документа за походженням, за мкцем виникнення, за спрямуванням, за найменуванням, назвати його ре^зити, виправити помилки та вщредагувати офщшно-дтовий текст, продовжити речення, скласти професiйний документ тощо.

Висновки. Отже, на шда^ системного aнaлiзу, узагальнення напрацювань науковцiв та практичного досвщу окреслено поняття «документознавець», «мовна культура майбутнього документознавця», «цифрове творче середовище», охарактеризовано окремi аспекти навчально-методичного забезпечення формування мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища.

Формування мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища представлено як бaгaтовимiрний процес ямсних змш психолопчноУ сфери особистосп, що вщбуваеться поетапно, з урахуванням сучасних пiдxодiв, загальнодидактичних i специфiчниx принцишв, на основi використання ефективних методiв, форм i зaсобiв навчання. Цифрове творче середовище визначено як таке навчальне середовище, що передбачае цтеспрямоване використання в осв^ньому процеа зaсобiв, технологш та iнформaцiйниx ресурав, якi уможливлюють творчий творче самовираження особистостi засобами цифрових теxнологiй.

Анaлiз навчально-методичного забезпечення зaсвiдчуе, що загалом запропонований мaтерiaл сприяе формуванню мовноУ культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища, зокрема аксюлопчного, мовно-етичного, поведшково-штерактивного компонент мовноУ культури, як характеризують ступшь реaлiзaцiï засвоених цшностей, морально-етичних норм, знань у ситуащях професiйного спiлкувaння, охоплюють умшня i навички, що ^рунтуються на критичному мисленш, володiннi комунiкaтивною техшкою, а також творчо-цифрового компонента, що знаходить вираження в умшнях лопчно вибудовувати та представляти дaнi з використанням цифрових пристроУв, спецiaлiзовaниx програмних зaсобiв i вiртуaльниx платформ, грaфiчниx обрaзiв, aудiо, вiдео; вiдповiдaльно, з урахуванням етичних, сусшльних, культурних та правових норм оперувати шформацшно-комушкацшними технолопями.

Перспективним напрямом подальших дослiджень вважаемо розробку i впровадження методичних мaтерiaлiв зi створення вiзуaлiзовaниx пiзнaвaльниx моделей знань, ям можна буде впроваджувати у подготовку мaйбутнix документознaвцiв.

Список використаних джерел

1. Биков В. Цифрова гумашстична педагопка вщкритоУ осв^и / Вaлерiй Биков, Мaрiя Лещенко //Теорiя i практика упрaвлiння сощальними системами. - 2016. - №4. - С. 115-130.

2. Городенська К. I чи и писати у власних шшомовних назвах? / Катерина Городенська //УкраУнська мова. -2011. - №3. - С. 67-73.

3. Кацавець Г. М. Мова дтових пaперiв : шдручник для студ. вищих навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л.М.Паламар.

- 2-е вид., перероб. i доп. - К. : Алерта, 2005. - 327 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

4. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : Учебник, 8-е изд. стер., / Н.Н.Кушнаренко. - К.: Знання, 1997. - 459 с.

5. Малик Г.Д.Педагопчш умови реaлiзaцiï компетентшсного шдходу у професшнш шдготовц майбутнього документознавця дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Галина Дмитрiвнa Малик - К., 2015. - 367 с.

6. Мацько Л. I. УкраУнська мова в осв^ньому просторi : навчальний поабник для студенлв-фтолопв осв^ньо-квaлiфiкaцiйного рiвня "мапстр" / Любов 1вашвна Мацько. - К. : Вид-во НПУ iменi Н. П. Драгоманова, 2009.

- 607 с.

7. Назаренко Н.С. Формування комушкативноУ компетентности майбутшх документознавщв у процеа вивчення гумаштарних дисциплш: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Нaтaлiя Степашвна Назаренко. - К.,

2008. - 259 с.

8. Новий тлумачний словник украУнськоУ мови [в 4-х томах] / уклaдaчi : В. В. Яременко, О. М. Слшушко. - Т. 2.

- К. : Акошт, 1999. - 912 с.

9. Палеха Ю.1., Лемш Н.О. Загальне документознавство: Навч. поабник. Вид 2-ге доп. I перероб. - К.: Лiрa-К,

2009. - 236 с.

10. Попчук О. В. Професшна культура документознавця: навч.-метод. поаб. / О. В. Попчук; Рiвнен. держ. гумаштар. ун-т . - Рiвне : РДГУ, 2013. - 80 с.

11. Програма з украУнськоУ мови (за професшним спрямуванням) для студенлв вищих навчальних зaклaдiв III

- IV рiвнiв акредитацп. - К., 2006. - 25 с.

12. Решеттова О. Методи навчання украУнськоУ професшноУ лексики мaйбутнix документознaвцiв / О.М.Решеттова // Неперервна професiйнa осв^а: теорiя i практика. - КиУв, ТОВ «Видавниче пiдприемство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2015. - Випуск 4 (45). - С. 99-104.

13. Семеног О. Культура фаховоУ мови. Теа^ завдання/ Олена Семеног, Ольга Рудь: навч. поаб. - Вид. 2-е перероблене i доповнене. - Суми: СумДПУ, 2016. - 173 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

14. Сивак О.А. Формування професшних компетентностей мaйбутнix документознaвцiв у процеа навчання шформатичних дисциплiн: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Оксана Анатоливна Сивак. - Бердянськ, 2014.

- 223 с.

15. Шевчук С. В. Дшове мовлення для державних службовщв: Навч. поабн. - 4-те вид., виправ. i доповн. - К.: Алерта, 2012. - 428 с.

16. Широков В. А. Елементи лексикографп / В. А. Широков. - К.: Довiрa, 2005. - 304 с.

17. Швецова-Водка Г.М. Загальна теорiя документа i книги: Навч. поаб. / Г.М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2014. - 405 с.

18. Чорненький Я. Я. УкраУнська мова (за професшним спрямуванням). Дтова украУнська мова / Теорiя. Практика. Самостшна робота : навчальний поабник. / Ярослав Ярославович Чорненький. - К.: Центр навчальноУ лп"ератури, 2004. - 304 с.

19. УкраУнська мова. Мова фаху, мова науки, мова спткування. Текстово-комушкативне навчання: навчальний поабник /Л.О.Ткаченко, О.В.Любашенко, С.б.Мельник та ш.; за ред. О.В.Любашенко. - К.: ТОВ ВПП «Компас», 2014. - 256 с.

20. УкраУнська мова за професшним спрямуванням: навч. поабник [для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Караман, О. А. Копусь, В. I. Тихоша та ш.; за ред С. О. Карамана, О. А. Копусь. - К. : Л^ера ЛТД, 213. - 544 с.

References

1. Bykov V. Tsyfrova humanistychna pedahohika vidkrytoi osvity / Valerii Bykov, Mariia Leshchenko // Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. - 2016. - #4. - S. 115-130.

2. Horodenska K. I chy y pysaty u vlasnykh inshomovnykh nazvakh? / Kateryna Horodenska // Ukrainska mova. -2011. - #3. - S. 67-73.

3. Katsavets H. M. Mova dilovykh paperiv : pidruchnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakl. / H. M. Katsavets, L.M.Palamar. - 2-e vyd., pererob. i dop. - K. : Alerta, 2005. - 327 s.

4. Kushnarenko N. N. Dokumentovedenye : Uchebnyk, 8-e yzd. ster., / N.N.Kushnarenko.- K.: Znannia, 1997. - 459s.

5. Malyk H.D.Pedahohichni umovy realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu u profesiinii pidhotovtsi maibutnoho dokumentoznavtsia dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Halyna Dmytrivna Malyk - K., 2015. - 367 s.

6. Matsko L. I. Ukrainska mova v osvitnomu prostori : navchalnyi posibnyk dlia studentiv-filolohiv osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia "mahistr" / Liubov Ivanivna Matsko. - K. : Vyd-vo NPU imeni N. P. Drahomanova, 2009. -607 s.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

7. Nazarenko N.S. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh dokumentoznavtsiv u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin: dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Nataliia Stepanivna Nazarenko. - K.,

2008. - 259 s.

8. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [v 4-kh tomakh] / ukladachi : V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. - T. 2.

- K. : Akonit, 1999. - 912 s.

9. Palekha Yu.I., Lemish N.O. Zahalne dokumentoznavstvo: Navch. posibnyk. Vyd 2-he dop. I pererob. - K.: Lira-K,

2009. - 236 s.

10. Popchuk O. V. Profesiina kultura dokumentoznavtsia: navch.-metod. posib. / O. V. Popchuk; Rivnen. derzh. humanitar. un-t . - Rivne : RDHU, 2013. - 80 s.

11. Prohrama z ukrainskoi movy (za profesiinym spriamuvanniam) dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv III

- IV rivniv akredytatsii. - K., 2006. - 25 s.

12. Reshetilova O. Metody navchannia ukrainskoi profesiinoi leksyky maibutnikh dokumentoznavtsiv / O.M.Reshetilova // Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka. - Kyiv, TOV «Vydavnyche pidpryiemstvo «EDELVEIS», 2015. - Vypusk 4 (45). - S. 99-104.

13. Semenoh O. Kultura fakhovoi movy. Testovi zavdannia/ Olena Semenoh, Olha Rud: navch. posib. - Vyd. 2-e pereroblene i dopovnene. - Sumy: SumDPU, 2016. - 173 s.

14. Syvak O.A. Formuvannia profesiinykh kompetentnostei maibutnikh dokumentoznavtsiv u protsesi navchannia informatychnykh dystsyplin: dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Oksana Anatoliivna Syvak. - Berdiansk, 2014. -223 s.

15. Shevchuk S. V. Dilove movlennia dlia derzhavnykh sluzhbovtsiv: Navch. posibn. - 4-te vyd., vyprav. i dopovn. -K.: Alerta, 2012. - 428 s.

16. Shyrokov V. A. Elementy leksykohrafii / V. A. Shyrokov. - K.: Dovira, 2005. - 304 s.

17. Shvetsova-Vodka H.M. Zahalna teoriia dokumenta i knyhy: Navch. posib. / H.M. Shvetsova-Vodka. - K. : Znannia, 2014. - 405 s.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

18. Chornenkyi Ya. Ya. Ukrainska mova (za profesiinym spriamuvanniam). Dilova ukrainska mova / Teoriia. Praktyka. Samostiina robota : navchalnyi posibnyk. / Yaroslav Yaroslavovych Chornenkyi. - K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2004. - 304 s.

19. Ukrainska mova. Mova fakhu, mova nauky, mova spilkuvannia. Tekstovo-komunikatyvne navchannia: navchalnyi posibnyk /L.O. Tkachenko, O.V. Liubashenko, S.Ye. Melnyk ta in.; za red. O.V. Liubashenko. - K.: TOV VPP «Kompas», 2014. - 256 s.

20. Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam: navch. posibnyk [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / S. O. Karaman, O. A. Kopus, V. I. Tykhosha ta in.; za red S. O. Karamana, O. A. Kopus. - K. : Litera LTD, 213. 544 s.

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR FORMATION OF LINGUISTIC CULTURE OF FUTURE DOCTOR PhD, DOCUMENT SPECIALISTS, IN THE CONDITIONS OF DIGITAL SOCIETY

Olena Semenoh, Olena Semenikhina

Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy, Ukraine Abstract. In the article, on the basis of analysis and generalization of scientific sources, the concept of "document scientists", "linguistic culture of the future document specialists", "digital creative environment" is outlined, certain aspects of teaching and methodological support for the formation of the linguistic culture of the future document scientists in the conditions of the digital creative environment are described. The formation of the linguistic culture of the future document specialists in the conditions of the digital creative environment is considered as a multivariate process of qualitative changes in the psychological sphere of the individual, which takes place in stages, modern approaches, general-pedagogical and specific principles, on the basis of the use of effective methods, forms and means of teaching. The digital creative environment is defined as such a learning environment that involves the purposeful use in the educational process of the means, technologies and information resources that enables the creative expression of personality through digital technologies. The emphasis is on teaching and methodological support for the purpose of forming the linguistic culture of the future document specialists in the conditions of the digital creative environment, in particular, the axiological, linguistic and ethical, behavioral and interactive components of linguistic culture, which characterize the degree of realization of the acquired values, moral and ethical norms, knowledge in situations of professional communication involves skills based on critical thinking, communicative techniques, and the creative and digital component that you find control the ability to represent data using digital services, specialized software and virtual platforms, graphic images, audio, video; responsible, taking into account ethical, social, cultural and legal norms to operate information and communication technologies.

Key words: document specialists, linguistic culture future of document specialists, digital creative environment, linguistic training, teaching and methodological support, textbook, manual, dictionary, electronic resource.