Научная статья на тему 'Малака ошириш тизими узлуксизлигини таъминлашда ўқитувчиларни инновацион фаолиятга тайёрлаш йўналишлари'

Малака ошириш тизими узлуксизлигини таъминлашда ўқитувчиларни инновацион фаолиятга тайёрлаш йўналишлари Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
291
51
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
инновацион фаолият / шахсга йўналтирилган таълим / узлуксиз малака ошириш жараёни / ўқув-тарбия жараёнига инновацияларни жорий этиш йўллари / innovational activities / self-study / continuous professional development / innovational point of view / ways and process of innovational teaching and upbringing

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Боймуродова Г. Т.

Мақолада ўқитувчиларнинг инновацион фаолиятини шакллантиришда узлуксиз малака оширишни жорий этиш йўллари, усуллари ва аҳамияти, ўқув-тарбия жараёни самарадорлигини таъминлаш омили ҳамда шахсга йўналтирилган таълим жараёнининг хусусиятлари ёритиб берилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE WAYS OF PREPARING TEACHERS INTO THE INNOVATIONAL ACTIVITIES ON PROVIDING CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

In the article peculiarities of forming processes of innovational activities of teachers in the process of continuous professional development, ways, methods and meaning of providing effective teaching and upbringing process which directed to self-development is discussed.

Текст научной работы на тему «Малака ошириш тизими узлуксизлигини таъминлашда ўқитувчиларни инновацион фаолиятга тайёрлаш йўналишлари»

V_/

Боймуродова Г.Т.,

Тошкент вилояти халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти «Мактабгача, бошланFич ва махсус таълим» кафедраси катта укитувчиси, педагогика фанлар номзоди

МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИ УЗЛУКСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА УКИТУБЧИЛАРНИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ ЙУНАЛИШЛАРИ

БОЙМУРОДОВА Г.Т. МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИ УЗЛУКСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА УЦИТУВЧИЛАРНИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ ЙУНАЛИШЛАРИ

Маколада укитувчиларнинг инновацион фаолиятини шакллантиришда узлуксиз малака оши-ришни жорий этиш йуллари, усуллари ва ах,амияти, укув-тарбия жараёни самарадорлигини таъминлаш омили х,амда шахсга йуналтирилган таълим жараёнининг хусусиятлари ёритиб бе-рилган.

Таянч суз ва тушунчалар: инновацион фаолият, шахсга йуналтирилган таълим, узлуксиз малака ошириш жараёни, укув-тарбия жараёнига инновацияларни жорий этиш йуллари.

БОЙМУРОДОВА Г.Т. ПУТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В статье освещены особенности процесса формирования инновационной деятельности учителей в процессе непрерывного повышения квалификации, пути, приёмы и значение обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса, направленного на развитие личности.

Ключевые слова и понятия: инновационная деятельность, образование, направленное на личность, непрерывное повышение квалификации, инновационный подход, пути внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс.

BOYMURODOVA G. THE WAYS OF PREPARING TEACHERS INTO THE INNO VA TIONAL ACTIVITIES ON PROVIDING CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

In the article peculiarities of forming processes of innovational activities of teachers in the process of continuous professional development, ways, methods and meaning of providing effective teaching and upbringing process which directed to self-development is discussed.

Keywords: innovational activities, self-study, continuous professional development, innovational point of view, ways and process of innovational teaching and upbringing.

ЗАМОНАБИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 7

Уцув-тарбия жараёнида инновацион фаолиятни амал-га ошириш бугунги кунда уцитувчи олдида турган муцим ва-зифалардан биридир. Чунки уцувчи шахсига йуналтирилган таълим жараёнини инновацион ёндашувларсиз самарали ташкил этиш мумкин эмас. Укитувчининг инновацион фао-лияти модернизациялаштирилган таълим жараёнида узига хос характерга эга.

Президентимиз Ислом Каримов «Асо-сий вазифамиз - Ватанимиз тараккиёти ва халкимиз фаровонлигини янада юксалтириш-дир» мавзусидаги Вазирлар Мах,камасининг мажлисидаги нуткида: « Биз фарзандларимиз-нинг нафакат жисмоний ва маънавий соFлом усиши, балки уларнинг энг замонавий интеллектуал билимларга эга булган, уЙFун ривож-ланган инсонлар булиб, XXI аср талаблари-га тулик, жавоб берадиган баркамол авлод булиб вояга етиши учун зарур барча имко-ният ва шароитларни яратишни уз олдимизга максад килиб куйганмиз»,1 деган эди.

Президентимиз томонидан келажак авлод тарбиясига берилаётган бундай катта эъти-бор таълим тизими ва педагоглар зиммасига улкан вазифаларни юклайди. Бу вазифаларни амалга ошириш чукур билим ва мах,оратни талаб этади. Таълим тизимига инновация-ларни олиб кириш, замонавий педагогик технологиялардан унумли фойдаланиш бугунги кун таълими ва инновацион педагогик фаолиятни шакллантиришнинг мух,им омили х,исобланади.

Маълумки, укитувчининг инновацион фаолияти билан анъанавий фаолияти уму-мий ва фаркли жих,атларга эга. Умумийлик х,ак,ида фикр юритилганда куйидаги х,олатга алох,ида эътибор каратиш лозим. Хар икки йуналишдаги фаолият х,ам укитувчилар томонидан урганилади, тах,лил килинади ва амалиётга татбик этилади. Инновацион фао-лиятнинг асосий курсаткичи шахсга йуналтирилган укув-билув жараёнида кафолатлан-ган натижани кулга киритишда ифодаланади. Укитувчининг анъанавий педагогик фаолияти

1 Каримов И.А. Асосий вазифамиз - Ватанимиз тараккиёти ва халкимиз фаровонлигини янада юксалтириш-дир. - Т.: «Узбекистон», 2010. -48-б.

эса укувчиларга билимларни сингдириш ва уларнинг узлаштирган натижаларини аник-лашни уз ичига олади. Бу натижалар укув-чиларнинг мустакиллик даражалари билан эмас, балки билимдонлик даражасини муайян микдорий курсаткичларда ифодалаш билан белгиланади. Бирок шуни алох,ида таъкидлаш керакки, укитувчининг анъанавий педагогик фаолияти билан инновацион ёндашувлари узаро мутаносибликда ривожланиб такомил-лашиб бориши лозим. Инновацион фаолиятни анъанавий педагогик фаолиятга карши куйиш мутлако нотуFридир. Укитувчининг анъанавий педагогик фаолияти унинг инновацион фаолиятига асос булиб хизмат килади. Укитувчининг инновацион фаолияти куйидаги куринишларга эга булиши мумкин:

- укитувчининг педагогик мах,орати;

- укитувчининг педагогик ижодкорлиги;

- укитувчининг инновацион усулларни уз-лаштириши ва шахсга йуналтирилган таълим жараёнида куллаш тажрибаси.

Укитувчининг инновацион фаолияти -унинг педагогика илми ва уз фанини уки-тиш методикасида мавжуд булган, илмий жих,атдан асосланган усуллар, методлар, тех-нологияларни уз амалий фаолиятида куллаш мах,оратидир.

Укитувчининг педагогик мах,орати узлук-сиз малака ошириш жараёнида янгиликларни узлаштириши ва уз фаолиятида куллаши на-тижасида бойиб боради. Муайян касбий педагогик фаолият мах,оратини эгаллаган уки-тувчилар учун куйидагилар хосдир:

- укув топширикларини таълим мазмуни ва синфдаги укувчиларнинг узлаштириш дара-жаларини х,исобга олган х,олда танлай олиш тажрибасига эгалиги;

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 7

- yк1увчилapнинг му^к.ил фaoлиятлapи-ни бoшкapиш вa мунocиб paFбaтлaнтиpиш кyникмacининг мaвжудлиги;

- yкувчилapнинг билиш фaoлиятлapини caмapaли тaшкил этиш, бax1oлaш вa тecкapи aлoкaни йyлгa куя oлиши;

- мoдepнизaциялaшгaн тaълим жapaëнини му^кил тaшкил этa oлиши;

- уз иш уcлуби вa фaoлият йyнaлишигa эгa булиши;

- шaxcгa йyнaлтиpилгaн тaълим жaapëнини мувaффaкиятли тaшкил этиши вa кaфoлaтлaн-гaн нaтижa oлиш имкoниятигa эгaлиги;

- yкувчилapнинг x1aмкopликдaги фaoлият-лapини caмapaли тaшкил этa oлиши;

- тaълим жapaëнини мeдиa, aудиo-видeo вocитaлap билaн тaшкил этa oлиш тaжpибa-cини yзлaштиpгaнлиги кaбилap.

Агap укитувчи уз пeдaгoгик фaoлиятини тaкoмиллaштиpмacдaн, янгилик киpитмacдaн узoк дaвp мoбaйнидa биp xилдa yкувчилapгa билимлapни aнъaнaвий тapздa тaкдим этиш acocидa aмaлгa oшиpca, мaзкуp жapaëн aнъa-нaвий укитиш жapaëни, укитувчининг фaoли-яти эca aнъaнaвий пeдaгoгик фaoлият cифaти-дa бax1oлaнaди.

Kузaтишлapимиз шуни кУpcaтмoкдaки, aнъaнaвий укитиш тaжpибacигa э^ бyлгaн Укитувчилap х^м тaълим жapaëнидa юкopи нaтижaлapни кУлгa киpитишлapи мумкин. Шун^ кapaмaй улap yкувчилapдa ижoдий фaoлият кyникмaлapини шaкллaнтиpиш, улap-Ta муcтaкил ишлaшни ypгaтиш вa улapнинг шaxcий эpкинликлapини тaъминлaшдa туpли тycиклapгa дуч кeлмoкдaлap.

Укитувчининг инновацион фаолиятига хос булган усуллардан бири - унинг педаго-гик ижодкорлигидир. Ижoдкop Укитувчилap шaxcгa йyнaлтиpилгaн тaълим жapaëнидa янги пeдaгoгик тexнoлoгиялapнинг муaйян элeмeнтлapидaн caмapaли фoйдaлaнa oлиш тaжpибacини yзлaштиpгaнликлapи билaн aжpaлиб туpaдилap. Пeдaгoгик ижoдкopлик лaëкaтигa эгa бyлгaн Укитувчилap уз фaoли-ятлapи дaвoмидa муaйян иш уcуллapи вa ди-дaктик вocитaлapни мoдepнизaциялaштиpиш, янги дидaктик вocитaлapни тaнлaш, улapни

aмaлиëтдa кУллaш, yкувчилapнинг ижoдий лaëкaтлapини pyëбгa чикapиш кyникмacигa э^ бyлaдилap. Дидaктик вocитaлapни бу тapздa мoдepнизaциялaштиpиш биp кaтop x^a^ap билaн бeлгилaнaди:

- yкувчилap билaн aмaлгa oшиpилaдигaн x1aмкopликдaги фaoлият мoдeлини лoйиx1a-лaштиpиш;

- aлox1идa мaвзулap ëM укув куpcи булим-лapи бyйичa yкувчилap учун кизикapли бул-^н, улapни муcтaкил укув фaoлиятигa ундaй-дигaн дидaктик мaтepиaллapни тaнлaш;

- укув жapaëни лoйиx1aлapи тapкибигa янги иннoвaциoн вa мeдиa вocитaлapни кУллaшни нaзapдa тутувчи дидaктик биpликлapни киpи-тиш;

- yкувчилap жaмoacи вa x,ap биp укувчи билaн aлox1идa ишлaш имкoнини бepaдигaн дидaктик биpликлapни тaнлaш вa уз ypнидa кУллaй oлиш мax1opaтигa эгa булиш;

- yкувчилapнинг билимлapи вa шaxcий Œ-фaтлapини caмapaли aниклaш вa бax1oлaш мe-тoдикaлapини yзлaштиpиш кaбилap.

Укитувчининг aнaъaвий x1aмдa иннoвa-циoн пeдaгoгик фaoлияти opacидa aлox1идa утиш бocкичи мaвжуд булиб, мaзкуp бocкич укитувчининг ижoдкopлигидa уз ифoдacини тoпaди. Укитувчининг ижoдкopлиги унинг уз мaлaкacини узлукcиз oшиpишидa мух,им ax1aмиятгa эгa.

Укитувчининг инновацион усулларни узлаштириши ва шахсга йуналтирилган таълим жараёнида цуллаш тажриба-си, яъни унинг новаторлиги - yкув-тapбия жapaëнини yкувчилapнинг му^кил ижoдий фaoлиятлapигa йyнaлтиpиш acocидa лoйи-x1aлaш вa тaшкил этиш йyллapи, вocитaлapи, уcуллapи, мeтoдлapи вa тexнoлoгиялapини yзлaштиpишгa кapaтилгaн пeдaгoгик фaoли-ятдиp.

Укитувчининг нoвaтopлик фaoлияти унинг aнъaнaвий фaoлиятидaн тубдaн фapк килaди. Бундaй фaoлият нaтижacидa укитувчи тaълим мaзмунигa yкувчилap вa улap яшaб туpгaн х,удуд ax1oлиcининг ижтимoий тaжpибacини уЙFунлaштиpишгa интилaди. Укитувчи нoвa-тopлик фaoлиятини aмaлгa oшиpиши учун у

ЗAMOHAВИЙ TAЪЛИM / COBPEMEHHOE OБPAЗOВAHИЕ 2015, l

ишлаб турган таълим муассасаси уз иш услу-бини инновацион тажрибалар асосида мун-тазам такомиллаштириши ва педагогик жа-моанинг малакасини узлуксиз ошириш учун Fамхурлик килиши лозим. Укитувчининг педагогик тажрибаларини узлаштириш сох,асидаги фаолияти узининг сифат курсаткичларига эга. Унинг натижа беришига эришиш учун узок муддатли ва машаккатли педагогик мех,нат талаб килинади.

Педагогик тажрибаларни узлаштириш-да уцитувчи цуйидагиларга амал цилиш лозим:

• шаклан ва мазмунан янги педагогик тех-нологияларни узлаштириш ва уз фаолиятида куллаш;

• укувчиларни мустакил фикрлашга ур-гатиш х,амда уларда ижодий кобилиятларни ривожлантириш тажрибасига эга булиш;

• укувчиларнинг билимларни фаол куллаш имкониятларини кенгайтиришга йунал-тирилган х,амкорликдаги таълим жараёнини ташкил этишга эришиш;

• х,амкорликдаги таълим жараёнида икки тарафлама алокани йулга куйиш асосида ка-фолатланган натижа олишга эришиш каби-лар.

Укитувчиларнинг малакасини узлуксиз оширишга йуналтирилган фаолият жараёнида мактаб рах,барлари уларнинг фаолиятларини педагогик майорат, педагогик ижодкорлик х,амда укитувчининг инновацион усулларни узлаштириши ва шахсга йуналтирилган таъ-лим жараёнида куллаш тажрибасига эгалиги, яъни новаторликка ажратган х,олда амалга оширишлари мумкин эмас. Чунки укитувчи инновацион фаолиятининг ушбу таркибий кисмлари бир-бирини такозо килиб, яхлит тарзда ривожлантирилади.

Укитувчиларнинг малакасини узлуксиз оширишда уларнинг инновацион фаолиятига яхлит педагогик х,одиса сифатида методоло-гик нуктаи назардан ёндашиш талаб этилади. Шундагина мазкур фаолият куйидаги сифат курсаткичларига эга булади:

1. Кафолатланган натижа олиш имко-ниятининг мавжудлиги - бунда укитувчи

педагогик х,амкорлик ва эркин мулокот ме-тодидан фойдаланган х,олда укувчилар ора-сида соFлом ижодий му^итни вужудга кел-тириш ^амда педагогик жараённи самарали бошкариш оркали инновацион фаолият таж-рибасини куллаш усулларини эгаллайди.

2. Инновацион педагогик фаолиятнинг барцарорлиги - бунда укитувчи инновацион фаолиятининг мунтазамлилиги ва ривожла-нувчи характерга эгалиги таъминланади. Таълим жараёнини модернизациялаш имконият-лари кенгайиши ва чукурлашиши жараёнида укитувчи х,ам уз фаолиятини узлуксиз янгилаш ва баркарорлаштиришга интилади.

3. Инновацион фаолиятни эгаллашнинг цулайлиги - бунда укитувчи узлуксиз малака ошириш асосида бир-бирига узаро мувофик келадиган усуллар, методлар, технология-ларни турли илмий манбалар, педагогик жа-моанинг бошка аъзолари, ^удуддаги илFор укитувчилардан узлаштиради ва уз фаолиятида куллайди.

4. Уцитувчи фаолиятининг яхлитлиги -бунда укувчи шахсини х,ар томонлама ри-вожлантиришга оид назарий ёндашувлар ва амалий тажрибалар педагогик жараёнда таълим-тарбия уЙFунлигини таъминлашга оид тажрибаларни узлаштириш асосида вужудга келади.

5. Уцитувчи педагогик имкониятлари-нинг кенглиги - бунда укитувчи узлуксиз малака ошириш тизимида узининг педагогик билимлари ва мах,оратини ошириш на-тижасида бир неча инновацион усуллардан фойдаланган х,олда укувчиларга ижобий таъ-сир курсатиш куникмалари ва мах,оратини узлаштиради.

6. Уцитувчи назарий-амалий билимлари уйгунлигининг таъминланганлиги - бунда мазкур йуналишдаги инновацион фаолият доирасида модернизациялашган таълим жараёни олдида турган асосий муаммолар-ни шахсга йуналтирилган таълим жараёнини мох,ирлик билан ташкил этиш, бунда ноанъа-навий услублардан фойдаланиш механизмла-рини узлаштириш назарда тутилади.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 7

7. Уцитувчи инновацион фаолиятининг истицболлилиги ва уцувчиларни ривож-лантириш имкониятига эгалиги - бундaй фaoлият жapaëнидa укитувчи жaмиятнинг ижтимoий-иктиcoдий, илмий pивoжлaниш мapoмини хишб^ oлгaн хoлдa тaълим жa-paëни oлдидa ижтимoий буюpтмa мoхиятини чукуp идpoк этиш acocидa yкув-тapбия жapa-ëнини тaшкиллaштиpишгa oид зaмoнaвий би-лимлap билaн куpoллaниши кepaк.

S. Уцитувчи инновацион педагогик фаолиятининг изчиллиги ва узвийлиги - бун-дaй фaoлиятни yзлaштиpиш учун укитувчи янги пeдaгoгик xapaктepдaги билимлapни из-чил тapздa yзлaштиpиб бopиши вa улap opa-cидaги мaнтикий уЙFунликни aнглaши тaлaб этилaди.

9. Укитувчи инновацион фаолиятининг илмийлиги - бу aлoхидa aхaмиятгa э^ бyлгaн Xoлaт хиcoблaнaди. Чунки илмий жих^^н acocлaнмaгaн уcуллapни иннoвaциoн уcул-лap cифaтидa тaълим жapaëнидa кУллaш мум-кин эмac. Укитувчи уз мaлaкacини узлукcиз oшиpиши жapaëнидa туpли илмий мaнбa-лap ëpдaмидa муaйян иннoвaциoн уcуллap-гa xoc бул^н кapaшлap вa ëндaшувлapнинг иcбoтлaнгaнлиги, пeдaгoгик нaзapиялapнинг Xaккoнийлиги вa улapдaн тaълим aмaлиëтидa фoйдaлaниш имкoнини бepaдигaн тaвcиялap-нинг мaвжудлиги билaн якиндaн тaнишиши лoзим.

10. Педагогик инновацияларнинг мац-садга мувофиц тарзда цулланилиши -

бундa укитувчи тoмoнидaн кУллaнилaдигaн иннoвaциoн уcуллap oбъeктив илмий-aмa-лий aхaмият кacб этиши мухим. Синфдa-ги yкувчилapнинг мaвжуд имкoниятлapини Xиcoбгa oлгaн хoлдa тaълим жapaëнигa oлиб киpилишигa oид пeдaгoгик-пcиxoлoгик ëндa-шувлap билaн Укитувчилapни куpoллaнтиpиш узлукcиз мaлaкa oшиpиш тизимининг мухим вaзифaлapидaн биpи хиcoблaнaди.

Мaзкуp тaвcиялapгa aмaл килиш aco^-дa узлукcиз мaлaкa oшиpиш тизимини тaш-кил этиш вa мунтaзaм тaкoмиллaштиpишгa кapaтилгaн илмий ишлaнмaлapни яpaтиш

пeдaгoгикa фaнининг дoлзapб мacaлaлapи-дaн биpидиp. Укитувчилapнинг иннoвaциoн фaoлиятлapини мунтaзaм pивoжлaнтиpишгa йyнaлтиpилгaн узлукcиз мaлaкa oшиpиш тизимини тaшкил этиш учун мaзкуp тизимнинг тap-кибий киcмлapини мaзмун жихaтдaн бoйитиш тaлaб этилaди. Бу жapaëндa Укитувчилapгa куйидaги йyнaлишлapдaги билимлapни чукуp cингдиpиш мухим хиcoблaнaди:

- Укитувчилapни yкувчилapгa xap тoмoнлa-мa тaъcиp кypcaтишлapини тaъминлoвчи ин-нoвaциoн уcуллap билaн куpoллaнтиpиш;

- Укитувчилapнинг иннoвaциoн пeдaгoгик тexнoлoгиялap билaн ишлaш мaхopaтлapини мунтaзaм oшиpишгa йyнaлтиpилгaн мeтoдик xизмaт мaзмунини бoйитиш;

- Укитувчилapнинг иннoвaциoн фaoлият-лapини дaвp тaлaблapи acocидa pивoжлaнти-pишгa кapaтилгaн тaълим мaзмунини нaзapий жихaтдaн acocлaш кaбилap.

Иннoвaциoн фaoлиятни aмaлгa oшиpиш мaкcaдидa Toшкeнт вилoяти xaлк тaълими xo-димлapини кaйтa тaйëpлaш вa улapнинг мa-лaкacини oшиpиш инcтитутидa биp кaнчa иш-лap aмaлгa oшиpилмoкдa. Пeдaгoглapнинг иннoвaциoн фaoлиятини шaкллaнтиpиш-дa axбopoт-кoммуникaция тexнoлoгиялapи-дaн фoйдaлaнишдa axбopoт-кoммуникaция тexнoлoгия xoнaлapидaн узлукcиз фoйдaлa-ниш йyлгa куйилди вa ин^итут бинocи ичи-дa интepнeтдaн фoйдaлaниш учун Wi-Fi xиз-мaти иш^ тушиpилди, дapcлapдa бapчa Укитувчилap тoмoнидaн зaмoнaвий тaлaблap acocидa axбopoт-кoммуникaция вa пeдaгoгик тexнoлoгиялapдaн фoйдaлaнгaн хoлдa мульти-мeдиaли дapcлapни тaшкил этишгa вa битиpув мaлaкaвий ишлap химoяcидa элeктpoн дoc-кaлapдaн кeнгpoк фoйдaлaниш кyникмacини шaкллaнтиpишгa эpишилди. Инcтитут пpoфec-cop-yкитувчилapининг илмий-тaдкикoт ишлa-pи, мeтoдик кУллaнмaлapи вa мaъpузa мaтнлa-pининг элeктpoн нуcxaлapи инcтитут caйтидa жoйлaштиpилгaн булиб, бapчa Укитувчилap улapдaн муcтaкил фoйдaлaниш имкoния-тигa эгaлap. Инcтитутдa бу фaoлиятлapни янaдa тaкoмиллaштиpиш учун пpoфeccop-

ЗАMOHАВИЙ TАЪЛИM I COBPEMEHHOE OБРАЗOВАHИЕ 2015, l

укитувчилар томонидан «Малака ошириш тизимини такомиллаштиришнинг ах-борот хизматини яратиш ва амалиёт-га татбиц этиш» лойих,аси доирасида х,ам кенг куламли ишлар амалга оширилмокда: Ма1ака^ портали Tas-IX зонасига киритил-ган булиб, интернетга уланган фойдаланувчи-

лар порталдаги маърузалар, видео-дарслар, аудио-файлларни юклаб олиши, савол ва топширикларни бажариб, олган билимлари-ни бах,олашлари мумкин. Бундай вазифалар-ни илмий-амалий жих,атдан муваффакиятли х,ал этиш учун дастлаб укитувчилар малака-сини узлуксиз ошириш алох,ида ах,амиятга эга.

Адабиётлар:

1. Каримов И.А. Асосий вазифамиз - Ватанимиз тараккиёти ва халкимиз фаровонли-гини янада юксалтиришдир. - Т.: «Узбекистон», 2010. -48-б.

2. Йулдошев Ж^. Педагогик инновацияларни х,аётга татбик этишнинг ташкилий асос-лари. / «Халк таълими» журнали, 1999, 6-сон. -4-9-б.

3. Сафарова Р. ва бошкалар. Истикболдаги таълим мазмунини модернизациялаш-нинг дидактик асослари. - Т.: «Фан», 2009. -239-б.

4. Курбонов Ш., Сейтхалилов Э. Таълим сифатини бошкариш. - Т.: «Турон-Икбол», 2006. -592-б.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 7

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.