Научная статья на тему 'Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы өндірістік орта жағдайы және жұмысшылар денсаулығы'

Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы өндірістік орта жағдайы және жұмысшылар денсаулығы Текст научной статьи по специальности «Науки о здоровье»

CC BY
255
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Область наук

Аннотация научной статьи по наукам о здоровье, автор научной работы — І. А. Аманжол, З. А. Диханова, Н. Т. Жакетаева, Г. А. Бердешева, С. Ш. Атшабарова

The mining industry, taking one of the leader places in the economic of our country, is still the labour field with unhealthy, hard and dangerous work conditions. On the modern level of the economic reforming the common number of workers is lowering, the expenses for measures on the struggle with unhealthy industrial factors are cut down, that leads to the deterioration of the miners work conditions and stipulates the changes of morbidity indices. So the analysis of real hygienic situation on the mining enterprises has a trustworthy interest in modern days.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

LABOUR AND HEALTH CONDITIONS IN THE WORKERS OF DIFFERENT SPHERES OF MINING INDUSTRY

Горнорудная промышленность, занимая одно из ведущих мест в экономике страны, остается отраслью с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда. На современном этапе реформирования хозяйства снижается общая численность работающих, уменьшаются расходы на осуществление мероприятий по борьбе с вредными производственными факторами, что ведет к ухудшению условий труда горнорабочих, обусловливает изменение показателей заболеваемости. Поэтому анализ реальной гигиенической ситуации на горнорудных предприятиях на современном этапе приобретает несомненный интерес

Текст научной работы на тему «Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы өндірістік орта жағдайы және жұмысшылар денсаулығы»

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

I. А. Аманжол, З. А. Диханова, Н. Т. Жакетаева, Г. А. Бердешева, С. Ш. Атшабарова

КЕН 0НД1РУ 0НЕРК6С1Б1 САЛАСЫНДАРЫ 0НД1Р1СТ1К ОРТА ЖАРДАЙЫ Ж6НЕ Ж¥МЫСШЫЛАР ДЕНСАУЛЫРЫ

Ечбек гигиенасы жэне кэаби аурулар улттык орталыгы, Караганды каласы, Караганды мемлекеттiк медицина академиясы, Караганды каласы

Адам денсаулыгы оны коршаган табиги жэне оныч биологиялык статусын ескере отырып, элеуметтiк-экономикалык ортага байланысты калыптасатыны белгiлi. Адам организмi взiн реттей™ жYЙе болганымен де табиги жэне элеуметпк орта оныч биологиялык параметрлерше ыкпалын тигiзедi жэне оныч психикалык, элеуметтiк денсаулыгын калыптастырады [10, 18].

Тургындардыч денсаулыгын сактау жэне ныгайтудыч жетекшi факторларыныч iшiнде нервтiк-психикалык даму ерекшелктер^ ескеру, олардыч психикалык денсаулыгы дечгейiн зерттеу, шекаралы невротизмдiк жэне жеке тулгалык взгерiстердiч пайда болуын ескертуге багытталган шараларды курастыру мачызды орын алады, вйткенi олар квбшесе жумыска кабiлеттiлiктiч твмендеуiне себепшi болады [16, 34].

Тургындар денсаулыгы елдiч экономика-лык дамуына, тiршiлiк жагдайы мен дечгейiне, бiлiм беру сапасына байланысты болады да, осыныч барлыгыныч жинагы тургындардыч тiршiлiк Yлгiсiн калыптастырады [12, 15].

Казiргi кездегi вндiрiстiч сипатты ерекшелiктерi болып жумыс аймагы ауасыныч зиянды заттармен ластану каркындылыгыныч твмендеуi жэне кейбiр физикалык факторлар дечгей^ч жогарылауы саналады. Нэтижесiнде организмге квпфакторлы эсер етумен сипатталатын ахуал калыптасады [11, 29, 37].

Елiмiздiч кен вндiру внеркэсiбi кэсторын-дарында жумысшылар организмiне жагымсыз факторлар кешен эсер етедi, оларга негiзiнен полиметалды шачныч, газдардыч жогаргы концентрациялары, каркынды шу жэне дiрiл, дискомфортты микроклимат параметрлерi жаткызылады. Аткаратын дене жумысы ауыр, психикалык - эмоциялык кернеулк жогары жэне эргономикалык тургыдан камтамасыз етiлмеген. Елiмiздегi кенiш орындарыныч вндiрiстiк ортасыныч калыптасуы сырткы климаттык ахуалга, пайдалы казбаларды казып алу теречдИне, вндiру техналогиясына, колданыла-тын курал-жабдьщтарга, вентиляциялык жYЙелердiч куаттылыгына байланысты болады [1, 19, 22].

Непзп вндiрiстiк зияндылыктардыч бiрi болып кYPделi химиялык курамда болатын

полиметалды шач саналады, оныч курамында квптеген металдардыч (никель, мыс, кобальт, темiр, жэне баска) айтарлыктай квлемi аныкталады, олардыч эсер ету багыты мен токсиндтИ эр TYрлi болады (4, 31). Негурлым каркынды шач бвлiну суландырмай колмен бургылаганда аныкталады, мунда шачныч орташа ауысымдык концентрациясы 348 мг/м3 дейiн жетедi. Сонымен катар суландырып бургылау жYргiзгенде ол тек 3,7 мг/м3, ал машинамен бургылаганда - 4,3 мг/м3, тау-кен массаларын тиегенде - 6,8 мг/м3 дечгейде болатындыгы аныкталады.

Ауадагы металл концентрацияларын гигиеналык багалаганда олардыч жеке эсерiн ескерумен катар, металдардьч кYPделi шач курамындагы комбинациясын да зерделеу кажет [33].

Казiргi кезде сынап-никель кендерiнiч кен компанент шач курамында кездесетiн жетекшi металдардыч жеке эсерлерi мукият зерттелген. Никельдiч токсиндi эсерi (I класс кауттшИ), кобальт пен сынаптыч токсиндi эсерi (II класс кауiптiлiгi), осы металдардыч туындататын аллер -гиялык эсерi, никель мен сынаптыч мутагендi эсерi, никельдiч концерогендi эсер1 квптеген галымдар зерттеулершде дэлелденген [9, 36, 39, 40]. Кенш шачында бос жэне байланыскан формада кремнийдiч кос тотыгыныч болуы оныч фиброгендi касиетiнiч мYмкiн екендИн кврсетед1 [5]. Зерттеу нэтижелерiнде алынган мэлiметтер металдар мен кварцтыч фиброгендi жэне токсиндi эсерлерiнiч кYPделi аракатынасын байкатады [25]. Кейбiр зерттеулер нэтижелерi никель мен сынаптыч мYмкiн болар антагонизмi туралы мэлiмет бередi [23]. Металдар эсер^ч олардыч тYрлерiне жэне олардыч косындылары-ныч касиеттерiне байланысты болатындыгын да квруге болады [20].

Кен вндiру внеркэсiбi саласындагы ечбек жагдайыныч сипаттамасында тау-кен жумысшы-ларына туракты эсер ететш жагымсыз вндiрiстiк фактор болып ауа ортасыныч газдануы саналады, олардыч квзi болып дизельдi тау-кен машиналары мен бургылау-жару жумыстары есептелiнедi. Кендер мен жер кыртыстарынан табиги газдардыч ерюн бвлiнуi де орын алады. Квмiртегi тотыгыныч, азот тотыктарыныч жэне шачныч кешендi эсер етуi косылу тшмдшИ прин-ципi бойынша барлык композиция эсер^ кYшейте тYседi. Тау-кен машиналарыныч шыгарыстары айкын токсиндi (квмiртегi тотыгы, азот тотыкта-ры, кейбiр квмiрлi сутектер), тiтiркендiргiш (кYкiрт кос тотыгы, альдегидтер) жэне канцеро-гендi (3,4-бенз (а) пирен) касиеттерге ие газдардыч кYPделi косындысы болып саналады. Тау-кен вндiрiсi ауасында бiр мезгiлде шачныч болуы да мYмкiн болар газдар абсорбциясына жагдай тугызу мYмкiн жэне олардыч бiрлесiп эсер ету тшмдтИн арттыруы ыктимал [27].

Шач жэне газ факторларымен коса квптеген тау-кен жумысшылары шу мен дiрiлдiч

эсерше урынады. Шу-вндiрiстiк физикалык фактор ретiнде белгiлi жардайларда тутас организмыч барлык мYшелерi мен жYЙелерiне эртYрлi физикалык жэне паталогиялык взгерктер тудыра отырып, эсер етуi мумюн. Организмге стресс-фактор ретiнде эсер етт, шу орталык-жYЙке жYЙесiнiч реактивтИнщ (туракты тежелу жэне функционалдык бузылыстар) взгеруiн туындатады, муныч эсерi болып реттелетiн кызметтер мен жYЙелердiч (гипоталамус-гипофиздi-адреналды, журек-тамыр жэне баска) бузылуы саналады. К,аркынды вндiрiстiк шудыч эсершщ нэтижесi болып кэсiби кулак мYкiстiгi (кохлеарлы неврит) саналады, оныч пайда болуы мен даму жылдамдыры шудыч сипаты мен дечгейше, эсер ету узактырына жэне дербес сезiмталдыкка байланысты болады [2, 30, 31].

Шудыч психофизиологиялык статусына жэне адамда психикалык процестердiч жYPуiне жарымсыз эсер ететшдИ белгiлi. Ол тыныш-сыздану сезiмiн жэне тiтiркендiргiштiктi туындатады, сыркаттанушылыктыч артуына жэне кэсiби аурулардыч дамуына себеп болады, ечбек внiмдiлiгi твмендеуше себiн тигiзедi жэне вндiрiс пен турмыста болатын кайрылы окиралар квлем^ арттырады [26, 32].

Шу организмыч жалпы резистенттiгiн (инфекцияра жэне iсiкке карсы иммунитетi) твмендетедi. Кейбiр зерттеушшер шулы кэсiштердi аткаратын жумысшыларда организмыч иммунологиялык реактивтiлiгiнiч твмендейтiнiн аныктаран, ол сыркаттанушылык дечгейiнiч жорарылауымен дэлелденедi. 6ндiрiстiк шудыч 10 дб жорарылауы жумысшылардыч, жалпы сыркаттанушылыктыч кврсетмштер^ч 1,2-1,3 есеге артуын туындатады [8, 14].

Вибрациялык кауiп негiзiнен буррылау курал-жабдыктарын пайдаланумен байланысты. Бул жерде локальдi дiрiл дечгейi проходкашылар перфоратормен ауысымына 1,5-2 сарат жумыс iстегенде ШРЕД 12-26 дб жорары ^ркеледг Буррылаушылар мен тасымалдаушы машиналар машинистерi квбiнесе жалпы дiрiлдiч эсерiне урынады [28]. Локальдi дiрiлдiч эсерiне ерекше сезiмтал болып перифериялык тамырлар тонусын реттейтiн вегетативтi жуйке жYЙесi жэне де вибрациялык жэне тактильдi сезпшттке байланысты болатын перифериялык жYЙке жYЙесiнiч бвлiмдерi саналады. Дiрiл кауiптi курал -жабдыктармен жумыс iстейтiн Сiбiр жерасты кенiштерi жумысшыларын зерттегенде тексерушiлердiч 52% перифериялык ангиоспазм, 21% артериялык гипертония, 13% - шекаралы гипертензия аныкталран. Жорарры перифериялык карсылыкпенн калыптаскан жэне ечбек вт^ жылра толмайтын кенштер проходкашыларында алраш рет гипертензияныч пайда болу тенденциясы жумыс втiлi улрайран сайын функционалдык жетiспеушiлiктiч дамуымен жYрет1н кан айналымы жYЙесiнiч патологиялык реакцияларын туындатады [24, 35].

Heri3ri вндiрiстiк факторлар iшiнде жерасты кен вндiруде микроклимат жетекшi орын алады. Жарымсыз микроклиматтыч алдын-алу бойынша шараларды курастыру ечбек гигиенасыныч эртYрлi даму сатыларында мачызды мiндеттердiч бiрi болып кала бередк Кен орындарындары микроклиматтык жардай жарымсыз кYЙде сипатталады, олардыч параметрлерi айкын тураксыз болып, 600 метрдей теречд^те салкындаткыш эсерде, 800 м теречд^тен твменде жылы-ылралды эсерде баска да зиянды факторлармен бiрлесе ыкпал етiп, сырткы климаттык жардайлармен катач айырмашылыкта болады. Жерасты атмосферасы жорарры ылралдыкта болып, терi кабаттарыныч жылу вткiзгiштiгiн жэне денеыч точазуын арттырады, муныч e3i организмыч жылу регуляциясын бузып, корраныс ^штерш элсiретедi. Денсаулыкты жэне жумыс кабтетплИн сактаура барытталган микроклимат параметрлерiн нормалау мачызды мiндеттердiч бiрi болып саналады [3, 7].

К,аз1рп кезде ечбек гигиенасында вндiрiстiк орта факторларыныч кешендi жэне бiрлесiп эсер ету проблемасы нерурлым взектi болып саналады. бдебиеттер мэлiметтерi негiзiнде шу мен жылудыч свзсiз синергиялык эсерi жайлы айтура болады. Есту мYшелерiнiч, журек-тамыр жэне орталык жуйке жYЙелерiнiч функционалдык жардайларында шынайы дэлелденген взгерiстер Yшiн взгерктер жYретiндiгi аныкталды жэне тек кана шудыч эсер етуiмен салыстырранда шу мен ысытпалы микроклиматтыч бiрлесiп эсер ету^деп топта уакытша ечбекке жарамсыздыкпен коса сыркаттанушылыктыч жорары болатындыры дэлелденген [4, 38]. Шач мен ысытпалы микроклиматтыч бiрлесiп эсер етуi вкпе тiндерi закымдануыныч дэрежесiн арттырады жэне вкпедеп фиброзды взгерiстердiч нерурлым жылдам жэне каркынды дамуына себiн типзедк Липидтердiч аскын тотыруы (ЛАТ) процест^ миокард жардайына нерурлым айкын эсер етедк Ауаныч жорары температурасы мен шачныч бiрлесiп эсер етуi ЛАТ процестер^ч нерурлым айкын ширыруы есебшен миокардтыч стрестi закымдануы мерзiмiн узартады. Бул вз кезегiнде жYректiч туракты бейiмделуiнiч калыптасу мерзiмiн созады, ол олардыч корларыныч жутачдануы белгiлерi байкалуы нэтижесiнде болатын эндогендi антиоксиданттарды барынша пайдалану есебiнен мYмкiн болады [13].

Денсаулыктыч жорары дечгейi - ечбек вымдтИ мен жумысшылардыч ечбек ету узактырыныч барлык баска кврсеткiштерiн калыптастыратын негiз. Адамныч функционалдык мYмкiншiлiгiнiч мачызды кврсетюштер^ч бiрi жэне денсаулыктыч взшдк кврсеткiш индексi болып оныч табири жумыс кабылеттiлiгi саналады. Бул мэселен зерттеудiч методологиялык тэсiлi кешендi болуы керек, оран мiндеттi тYPде жумысшылардыч дене дамуы мен денсаулык

Медицина и экология, 2007, 3

жардайын сипаттайтын барлык параметрлерi мiндеттi TYPде енуi керек [17, 21].

Денсаулыкты коргау саласындары мемле-кеттiк саясатты жузеге асыру Yшiн казiргi кYнде вндiрiстiч эртYрлi салаларында iстеп журген жумысшылардыч ечбек эрекеттер^ч ерекшелк-терi мен арнайылырын ескере отырып, профилак-тикалык кешендердiч теориялык жэне концеп-туалдык Yлгiлерiн курастырура айырыкша квчiл бвлу кажет.

6ДЕБИЕТТЕР

1. Аманжол И. А. Социальные аспекты оценки условий труда рабочих промышленных предприятий //Матер. V Всерос. конгр. «Профессия и здоровье». - М., 2006. - С. 59 - 60.

2. Аманжол И. А. Характеристика факторов производственной среды при открытой добыче полиметаллической руды //Тр. междунар. науч. конф. «Здоровье работающего населения». -Новокузнецк, 2004. - С. 127 - 131.

3. Афанасьева Р. Ф. Итоги и перспективы исследований по гигиене производственного микроклимата //Гигиена труда. - 1992. - №8. -С. 1 - 5.

4. Бабаян М. А. Сочетанное действие шума, тепла и оценка биологической эквивалентности / М. А. Бабаян, Э. И. Денисов //Гигиена труда и проф. заболевания. - 1991. - №9. - С. 24 - 27.

5. Величковский Т. Фиброгенные пыли. Особенности строения и механизм биологического действия. - Горький, 1980. - 159 с.

6. Гигиена и физиология труда горнорабочих при добыче полиметаллических руд на Крайнем Севере /Б. В. Устюшин, Р. В. Борисенкова, Л. А. Луценко и др. //Гигиена и санитария. - 1998. -№1. - С. 7 - 9.

7. Гигиеническая оценка производственного микроклимата /И. А. Аманжол, Ж. Ж. Жарылка-сын, Е. Ж. Отаров и др. //Тр. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию КарГУ им. Е. А. Букетова. - Караганда, 2002. - С. 30 - 32.

8. Гришина Т. И. Иммуномодулирующее влияние шума /Т. И. Гришина, К. О. Суворова //Ме-Медицина труда и промышленная экология. -1997. - №3. - С. 26 - 29.

9. Ермоленко А. Е. Новые гигиенические требования при работе со свинцом /А. Е. Ермоленко, Н. А. Хелковский-Сергеев, О. К. Кравченко // Медицина труда и пром. экология. - 2002. - №5. - С. 34 - 42.

10. Здоровье населения и среда обитания // Тр. II Европ. конф. по окружающей среде и охране здоровья (Хельсинки). - 1994. - №7. - С. 1 - 12.

11. Измеров Н. Ф. Здоровье и медицинское обеспечение работающего населения России. Состояние проблемы и пути решения /Н. Ф. Из-меров, Г. П. Сквирская //Сб. науч. тр. «Современные проблемы профессиональной медицины, среды обитания и здоровья населения промышленных регионов России». - Екатеринбург, 2004. - С. 266 - 275.

12. Карамова Л. М. Проблемы охраны здоровья населения территорий производственных комплексов /Л. М. Карамова, М. А. Галиев // Гигиена труда и пром. экология. - 1992. - №2. -С. 5 - 7.

13. Корж Е. В. Влияние пыли и нагревающего микроклимата на состояние процессов перекис-ного окисления липидов //Медицина труда и пром. экология. - 1998. - №2. - С. 10 - 17.

14. Корнева Е. А. Нейрогуморальное обеспечение иммунного гомеостаза /Е. А. Корнева, В. М. Климеко, Э. К. Шхемек. - Л., 1983. - 314 с.

15. Концепция совершенствования национальной системы обеспечения безопасности среди обитания и жизнедеятельности и охраны здоровья населения России /В. И. Потапов, Е. С. Северин, Г. Г. Ястребов, А. А. Талалаев. - М.: Наука, 1994. - 45 с.

16. Кулкыбаев Г. А. Концептуальные основы научной программы «Экология промышленного региона и здоровья населения» //Тр. междунар. науч. конф. «Проблемы медицинской экологии». - Караганда, 1995. - С. 3 - 10.

17. Кулкыбаев Г. А. Современные проблемы профессиональной патологии //Медицина труда и пром. экология. - 2006. - №4. - С. 1 - 7.

18. Лебедева Н. В. Состояние здоровья населения как критерий оценки качества жизни /Н. В. Лебедева, Г. К. Родионова, Л. Г. Жаворонок // Вестн. АМН. - 1977. - №4. - С. 11 - 14.

19. Матюшенко Е. В. Санитарное исследование и гигиеническая оценка условий труда и влияние производственных факторов на здоровье подземных работающих шахты «Кировская» // Матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 30 -летию КарГУ им. Е. А. Букетова. - Караганда, 2002. - С. 191 - 194.

20. Микроэлементозы человека /А. П. Авцын, А. А. Жаворонков, М. А. Риш, Л. Строчкова. - М., 1991. - 496 с.

21. Низяева И. В. Физиолого-гигиенические критерии определения видов работ и профессий для преимущественного использования физического труда /И. В Низяева, О. В. Сивачало-ва //«Труд и здоровье на Севере»: Сб. науч. тр. -Новый Уренгой, 1995. - С. 129 - 130.

22. О результатах оценки уровня загазованности воздуха производственных помещений. // Матер. I междунар. конф. «Донозология -2005» /Т. А. Таткеев, И. А. Аманжол, Ж. Ж. Жа-рылкасын и др. - СПб, 2005. - С. 70 - 71.

23. О связи канцерогенной активности никель-содержащих сварочной с наличием в их составе соединений меди и марганца /Л. Н. Горбань, Н. Л. Новиченко, А. В. Рязанов и др. //Гигиена труда и проф. заболевания. - 1989. - №8. - С. 27 - 31.

24. Особенности периферической и центральной гемодинамики при вибрационной болезни у горнорабочих горнодобывающей промышленности Восточной Сибири /В. Г. Колесов, Н. Х. Пер-минов, И. А. Бланкова и др. //Гигиена труда и проф. заболеваний. - 1985. - №10. - С. 25 - 28.

Обзоры литератиры

25. Пневмокониозы: патогенез и биологическая профилактика /Б. А. Кацнельсон, О. Г. Алексеева, Л. И. Привалова, Е. В. Ползик. - Екатеринбург: Уро АН, 1995. - 326 с.

26. Психологический статус рабочих, подвергающихся воздействию шума /И. В. Чубарев, В. Н. Зинкин, И. М. Ахметзянов и др. //Гигиена и санитария. - 1999. - №2. - С. 16 - 19.

27. Пылевой и газовый факторы при добыче полиметаллических руд в условиях Заполярья и их гигиеническая оценка /Р. В. Борисенкова, Л. А. Луценко, С. Ю. Скрябин, П. П. Христенко // Медицина труда и пром. экология. - 1996. - №7. - С. 9 - 13.

28. Регламентация физических факторов. Итоги и перспективы /Г. А. Суворов, Р. Ф. Афанасьева, Ю. П. Пальцев, Л. В. Прокопенко //Медицина труда и пром. экология. - 1988. - №6. - С. 26 -35.

29. Соболева И. В. Тенденции и качественные изменения в реализации трудового потенциала / И. В. Соболева, И. С. Маслова, С. Н. Белозеро-ва //Матер. V Всемир. конгр. «Профессия и здоровье». - М., 2006. - С. 38 - 51.

30. Суворов Г. А. Гигиеническое нормирование производственных шумов и вибраций /Г. А. Суворов, Л. Н. Шкаринов, Э. И. Денисов. - М.: Медицина, 1984. - 240 с.

31. Таткеев Т. А. Гигиенические проблемы профилактики и методологические подходы к изучению шумо-вибрационной патологии в горнорудной промышленности //Гигиена труда и профессиональные заболевания в современных условиях. - Караганда, 1999. - С. 50 - 65.

32. Цанева Л. Оценка влияния шума на функциональное состояние организма человека /Л. Цанева, Ю. Балычев //Гигиена и санитария. -1999. - №4. - С. 18 - 21.

33. Экспериментальные исследования по оценке онкогенного действия пыли медно-пылевой сульфидной руды /Р. В. Борисенкова, Л. Н. Пылев, Л. А. Луценко и др. //Медицина труда и пром. экология. - 1996. - №2. - С. 10 - 13.

34. Юшкова О. И. Психологические аспекты производственного стресса в медицине труда /О. И. Юшкова, В. В. Матюхин, Э. Ф. Шардакова // Медицина труда и пром. экология. - 2001. - №8.

- С. 1 - 7.

35. Ekenvall L. Vibration white finger and digital systolic pressure during cooling / L. Ekenvall, Le Lindblad //Brit. J. Ind. Med. - 1986. - V. 43, №4. -Р. 280 - 283.

36. Hages R. B. Cancerogenicite des metaux chez l' homme //Energ.-sante. - 1997. - V. 8, №4. - Р. 583 - 585.

37. Landerg V. Achevemen, Stress and Anxierty.

- Washington, 1982. - Р. 75 - 92.

38. Rentzsch M. Kombinierte wirkung ausgewahl-ter parameter von klima und harm auf ar-beitsleustung und beanspruchund /M. Rentzsch, W. Presches, W. Weinrich //j. Ges. Hyd. - 1986. - V. 32, №8. - Р. 483 - 493.

39.Sunderman F. W. Nickel /F. W. Sunderman, A. Oskarsson. - Р.1101-1126. 40. Schauzez Jerhard N. Cobalt //Metals and Their Compounds Environ. - Weinheim, 1991. - Р. 879 - 892.

Поступила 28.05.07

I. A. Amanzhol, Z. A. Dikhanova, N. T. Zhaketayeva, G. A. Berdesheva, S. Sh. Atshabarova LABOUR AND HEALTH CONDITIONS IN THE WORKERS OF DIFFERENT SPHERES OF MINING INDUSTRY

The mining industry, taking one of the leader places in the economic of our country, is still the labour field with unhealthy, hard and dangerous work conditions. On the modern level of the economic reforming the common number of workers is lowering, the expenses for measures on the struggle with unhealthy industrial factors are cut down, that leads to the deterioration of the miners work conditions and stipulates the changes of morbidity indices. So the analysis of real hygienic situation on the mining enterprises has a trustworthy interest in modern days.

И. А. Аманжол, З. А. Диханова, Н. Т. Жакетаева, Г. А. Бердешева, С. Ш. Атшабарова УСЛОВИЯ ТРУДА И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Горнорудная промышленность, занимая одно из ведущих мест в экономике страны, остается отраслью с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда. На современном этапе реформирования хозяйства снижается общая численность работающих, уменьшаются расходы на осуществление мероприятий по борьбе с вредными производственными факторами, что ведет к ухудшению условий труда горнорабочих, обусловливает изменение показателей заболеваемости. Поэтому анализ реальной гигиенической ситуации на горнорудных предприятиях на современном этапе приобретает несомненный интерес.

Медицина и экология, 2007, 3

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.