Научная статья на тему 'ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ПОВОДЖЕННЯ З КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ'

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ПОВОДЖЕННЯ З КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
7
2
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Sciences of Europe
Область наук
Ключевые слова
іНФОРМАЦіЯ / іНФОРМАЦіЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ / КОНФіДЕНЦіЙНА іНФОРМАЦіЯ / ПОЛіЦіЯ УКРАЇНИ / іНФОРМАЦіЙНі ОБЛіКИ / іНФОРМАЦіЙНА ДіЯЛЬНіСТЬ ПОЛіЦіЇ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Музика С.С.

У повсякденній практиці підрозділів Національної поліції України, інформація, її опрацювання й аналіз відіграють важливу роль як у протидії, так і профілактиці правопорушень, також і в забезпечені різних аспектів організаційно-управлінської діяльності. В часі швидкої інформатизації суспільства виник і закріпився термін інформаційна діяльність, який в Україні, хоча законодавчо не закріплений, однак вживається у нормативних документах і передбачає, відповідно до ст. 9 Закону України «Про інформацію»: «…створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорону та захист інформації» [1]. Важко уявити роботу Національної поліції без застосування інформаційних обліків, оскільки інформаційне суспільство стрімко розвивається. Основними тенденціями в розвитку інформаційних систем у правоохоронних органах є вдосконалення системи інформаційного забезпечення, освоєння новітніх технологій, використання спеціальних засобів для захисту інформації, управління системою даних тощо [2, c.82]. Поліція, здійснюючи свою діяльність, є розпорядником інформації, розповсюдження якої матиме негативні наслідки для різних категорій фізичних осіб, юридичних осіб, інтересів та цілісності держави. На відміну від загальнодоступної інформації, конфіденційна інформація не призначена для широкого кола осіб. Конфіденційність передбачає віднесення певних відомостей до інформації з обмеженим доступом та має здійснюватися чітко у відповідності та на підставі чинних правових норм. Інформаційні ресурси Національної поліції належать до державних інформаційних ресурсів, а значить така інформація не підлягає розповсюдженню чи передаванню іншим суб’єктам, окрім випадків, передбачених законодавством. Отже, законодавець забезпечив можливість доступу до сформованих інформаційних ресурсів та їх використання Національною поліцією винятково з метою забезпечення службової діяльності та з повним дотриманням діючого законодавства і державних стандартів [3]. Враховуючи важливу роль інформаційних ресурсів у забезпеченні виконання поліцією своїх обов’язків перед суспільством, Міністерство внутрішніх справ України (далі по тексту- МВС) та інші органи державної влади повинні створити умови і відповідні механізми для їх якісного формування, розвитку та ефективного використання, а також забезпечити ефективну систему управління. Під час формування системи управління інформаційними ресурсами варто забезпечити її цілісність, системність, ієрархічну побудову, стабільність роботи та організації, захист, а також передбачити можливість її зв’язків з іншими системами. Окрім цього, доцільно врахувати характеристики інформаційних ресурсів, засобів їх опрацювання та передавання як об’єктів управління. Наразі питання захисту інформаційних ресурсів, баз персональних даних та вживання всіх необхідних заходів для збереження особистих персональних даних громадянами лишаються вкрай важливими. Інформаційне забезпечення Національної поліції є одним з наріжних каменів, на яких базується якісне виконання правоохоронних функцій захисту суспільства. Надшвидкий розвиток інформаційних технологій призвів до накопичення та зберігання великих обсягів інформації. Створення зручних та багатофункціональних програмних оболонок для введення, зберігання та отримання необхідної інформації є дуже важливим для підрозділів Національної поліції.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

HISTORICAL STAGES OF HANDLING CONFIDENTIAL INFORMATION IN THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

In the daily practice of the units of the National Police of Ukraine, information, its processing and analysis play an important role both in combating and preventing crimes, as well as in ensuring various aspects of organizational and management activities. In the era of rapid informatization of society, the term information activity arose and became established, which in Ukraine, although not legally established, is used in regulatory documents and provides, in accordance with Art. 9 of the Law of Ukraine "On Information": "...creation, collection, receipt, storage, use, dissemination, protection and protection of information" [1]. It is difficult to imagine the work of the National Police without the use of information records, since the information society is rapidly developing. The main trends in the development of information systems in law enforcement agencies are the improvement of the information support system, the development of the latest technologies, the use of special means for information protection, data system management, etc [2, c.82]. The police, carrying out their activities, are the managers of information, the dissemination of which will have negative consequences for various categories of individuals, legal entities, interests and integrity of the state. Unlike publicly available information, confidential information is not intended for a wide range of individuals. Confidentiality involves classifying certain information as information with limited access and must be carried out clearly in accordance with and on the basis of current legal norms. The information resources of the National Police belong to the state information resources, which means that such information is not subject to distribution or transfer to other entities, except for cases provided for by law. Therefore, the legislator ensured the possibility of access to the formed information resources and their use by the National Police exclusively for the purpose of ensuring official activities and in full compliance with the current legislation and state standards [3]. Taking into account the important role of information resources in ensuring that the police fulfill their duties to society, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other state authorities should create conditions and appropriate mechanisms for their qualitative formation, development and effective use, as well as ensure an effective management system. During the formation of the information resources management system, it is necessary to ensure its integrity, systematicity, hierarchical structure, stability of work and organization, protection, and also to foresee the possibility of its connections with other systems. In addition, it is advisable to take into account the characteristics of information resources, means of their processing and transmission as objects of management. Currently, the issue of protection of information resources, personal data bases and the use of all necessary measures to preserve personal personal data by citizens remain extremely important. The information provision of the National Police is one of the cornerstones on which the quality performance of law enforcement functions for the protection of society is based. The rapid development of information technologies has led to the accumulation and storage of large amounts of information. The creation of convenient and multifunctional software shells for entering, storing and retrieving the necessary information is very important for the units of the National Police.

Текст научной работы на тему «ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ПОВОДЖЕННЯ З КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ»

JURIDICAL SCIENCES

1СТОРИЧН1 ЕТАПИ ПОВОДЖЕННЯ З КОНФ1ДЕНЦ1ИНОЮ ШФОРМАЩСЮ В НАЦЮНАЛЬНШ ПОЛIЦIÏ УКРАШИ

Музика С.С.

ад 'юнкт Одеського державного ун1верситету внутрШтх справ, м. Одеса, Украша

HISTORICAL STAGES OF HANDLING CONFIDENTIAL INFORMATION IN THE NATIONAL

POLICE OF UKRAINE

Myzika S.

adjunct of Odessa State University of internal affairs DOI: 10.5281/zenodo.7049680

АНОТАЦ1Я

У повсякденнш практиц шдроздшв Нацюнально1 полщи Украши, iнформацiя, ïï опрацювання й ана-лiз вiдiграють важливу роль як у протидiï, так i профшактиш правопорушень, також i в забезпечеш рiзних аспектiв оргашзацшно-управлюсь^' дiяльностi. В часi швидко1 шформатизаци суспiльства виник i закрь пився термш iнформацiйна дiяльнiсть, який в Украш, хоча законодавчо не закршлений, однак вживаеться у нормативних документах i передбачае, ввдповвдно до ст. 9 Закону Украши «Про шформацш»: «...ство-рення, збирання, одержання, зберпання, використання, поширення, охорону та захист шформаци» [1].

Важко уявити роботу Нацiональноï полiцiï без застосування шформацшних облiкiв, оск1льки шфор-мацiйне сустльство стрiмко розвиваеться. Основними тенденцiями в розвитку iнформацiйних систем у правоохоронних органах е вдосконалення системи шформацшного забезпечення, освоения новiтнiх тех-нологш, використання спецiальних засобiв для захисту iнформацiï, управлiння системою даних тощо [2, c.82].

Полiцiя, здiйснюючи свою дiяльнiсть, е розпорядником iнформацiï, розповсюдження яко1 матиме не-гативнi наслiдки для рiзних категорiй фiзичних осiб, юридичних осiб, iнтересiв та цiлiсностi держави.

На вiдмiну вiд загальнодоступно1' шформаци, конфщенцшна iнформацiя не призначена для широкого кола оаб. Конфiденцiйнiсть передбачае вщнесення певних вiдомостей до шформаци з обмеженим доступом та мае здшснюватися чггко у ввдповщносп та на пiдставi чинних правових норм.

Iнформацiйнi ресурси Нацiональноï полщи належать до державних iнформацiйних ресурав, а значить така iнформацiя не тдлягае розповсюдженню чи передаванню шшим суб'ектам,окрiм випадк1в, передбаче-них законодавством.

Отже, законодавець забезпечив можливють доступу до сформованих шформацшних ресурав та 1'х використання Нацюнальною полiцiею винятково з метою забезпечення службово1' дiяльностi та з повним дотриманням дiючого законодавства i державних стандарпв [3].

Враховуючи важливу роль шформацшних ресурав у забезпеченш виконання полiцiею сво1'х обов'яз-шв перед суспiльством, Мiнiстерство внутрiшнiх справ Украши (далi по тексту- МВС) та iншi органи державно!' влади повиннi створити умови i вщповщш механiзми для 1'х якюного формування, розвитку та ефе-ктивного використання, а також забезпечити ефективну систему управлшня. Пiд час формування системи управлшня iнформацiйними ресурсами варто забезпечити ïï цшснють, системнiсть, iерархiчну побудову, стабiльнiсть роботи та оргашзаци, захист, а також передбачити можливють ïï зв'язшв з iншими системами. О^м цього, доцiльно врахувати характеристики шформацшних ресурав, зaсобiв ï\ опрацювання та пе-редавання як об'еклв упрaвлiння.

Нaрaзi питання захисту шформацшних ресурав, баз персональних даних та вживання всiх необхiдних зaходiв для збереження особистих персональних даних громадянами лишаються вкрай важливими. 1нфор-мацшне забезпечення Нaцiонaльноï' полiцiï' е одним з нaрiжних кaменiв, на яких базуеться як1сне виконання правоохоронних функцш захисту суспiльствa. Надшвидкий розвиток шформацшних технологш призвiв до накопичення та зберiгaння великих обсягiв шформаци. Створення зручних та багатофункцю-нальних програмних оболонок для введення, зберпання та отримання необхiдноï' iнформaцiï' е дуже важ-ливим для шдроздшв Нaцiонaльноï' полщи.

ABSTRACT

In the daily practice of the units of the National Police of Ukraine, information, its processing and analysis play an important role both in combating and preventing crimes, as well as in ensuring various aspects of organizational and management activities. In the era of rapid informatization of society, the term information activity arose and became established, which in Ukraine, although not legally established, is used in regulatory documents and provides, in accordance with Art. 9 of the Law of Ukraine "On Information": "...creation, collection, receipt, storage, use, dissemination, protection and protection of information" [1].

It is difficult to imagine the work of the National Police without the use of information records, since the information society is rapidly developing. The main trends in the development of information systems in law

enforcement agencies are the improvement of the information support system, the development of the latest technologies, the use of special means for information protection, data system management, etc [2, c.82].

The police, carrying out their activities, are the managers of information, the dissemination of which will have negative consequences for various categories of individuals, legal entities, interests and integrity of the state.

Unlike publicly available information, confidential information is not intended for a wide range of individuals. Confidentiality involves classifying certain information as information with limited access and must be carried out clearly in accordance with and on the basis of current legal norms.

The information resources of the National Police belong to the state information resources, which means that such information is not subject to distribution or transfer to other entities, except for cases provided for by law.

Therefore, the legislator ensured the possibility of access to the formed information resources and their use by the National Police exclusively for the purpose of ensuring official activities and in full compliance with the current legislation and state standards [3].

Taking into account the important role of information resources in ensuring that the police fulfill their duties to society, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other state authorities should create conditions and appropriate mechanisms for their qualitative formation, development and effective use, as well as ensure an effective management system. During the formation of the information resources management system, it is necessary to ensure its integrity, systematicity, hierarchical structure, stability of work and organization, protection, and also to foresee the possibility of its connections with other systems. In addition, it is advisable to take into account the characteristics of information resources, means of their processing and transmission as objects of management.

Currently, the issue of protection of information resources, personal data bases and the use of all necessary measures to preserve personal personal data by citizens remain extremely important. The information provision of the National Police is one of the cornerstones on which the quality performance of law enforcement functions for the protection of society is based. The rapid development of information technologies has led to the accumulation and storage of large amounts of information. The creation of convenient and multifunctional software shells for entering, storing and retrieving the necessary information is very important for the units of the National Police.

Ключовi слова: шформащя, шформащя з обмеженим доступом, конфщенцшна шформащя, полщя Украши, шформацшш облши, шформацшна дiяльнiсть полщп.

Keywords: information, information with limited access, confidential information, police of Ukraine, information records, information activities of the police.

Постановка проблеми. 1нформацшна дiяль-нють правоохоронних органах е широкою та бага-тогранною сферою виконання ними сво!х функцш. Головною особливютю ще! дiяльностi е отримання максимально корисного результату вщ шформацп з метою правильно! оцшки ситуацп, можливосп пе-редбачити перспективи и розвитку, що врешп, створюе умови для прийняти правильних уиравлш-ських ршень.

З метою формування шдгрунтя для проведення подальших дослвджень адмшютративно-иравового режиму конфвденцшно! шформацп в дiяльностi На-цюнально! полщп Укра!ни, дощльно дослщити ю-торичш аспекти розвитку шформацшно! дiяльностi оргашв полщп (мшцп) на територп Укра!ни, зок-рема, юторп створення й удосконалення шформа-цшних иравоввдносин.

Мета статтi - здшснити аналiз юторичних етатв поводження з конфщенцшною шформащею в Нащональнш полщп Укра!ни.

Виклад основного матерiалу. Сучасний пе-рюд розвитку сустльства та держави, особливо тд час ди режиму военного стану, характеризуемся значним зростанням ролi iнформацii, шформацш-них ресурав, iнформацiйних технологiй, що приз-водить до активiзацii iнформацiйних ввдносин, якi виникають в усiх сферах життедiяльностi в процесi здiйснення певного виду шформацшно! дiяльностi, а саме: створення, збирання, одержання, зберi-гання, використання, поширення, охорона та захист рiзноманiтних вiдомостей, особливо, що мають об-межений доступ [4, с.91].

Безпосередньо OKpeMi питання застосування iнформацiï з обмеженим доступом розробляли у сво1х працях такi вiтчизнянi та зарубiжнi науковцi, як: Аршинов 1.А.[14], Банах С. В.[6], Бачило 1.Л., Боняк В.О. [11], Дабiджа Д.В.[7], Дорошенко Д.1.[10], 1щенко О.М.[14], Калюжний Р.А., Коре-нюк О.О. [4], Кормич Б.А., Лiпкан В.А., Мовчан А.В.[5; 13], Римаренко Ю.1.[12], Сеник С.В. [9], Фролов О.Г.[16], Черних С.П. [14], Ямкова Т.1. [2] та rnmi. Аналiз окремих видiв шформацп з обмеженим доступом проводився також в дослвдженнях вь тчизняних вчених: В.Ю.Бапскакова, В.М. Брижка, Д.О. Гетманцева, А.Г. Дiдук, I.П.Кушнiра, В.А.Лш-кана, Ю.£.Максименко, Г.К.Нiкiфорова, Я. Д. Скиби, Г.О. Сляднeвоï, А.В Тунiка, О.М. Царенко та ш Перелiченими авторами здшснено вагомий вклад у формування та розвиток наукових уявлень про численш аспекти функцюнування шформацш-них правовщносин взагалi та сутностi конфщенцш-ноï шформацп зокрема. Водночас, актуальним пи-танням сучасноï юридично1' науки залишаеться до-слiдження конфiденцiйноï шформацп не тшьки як об'екта адмшютративно-правових вiдносин, предмета адмiнiстративно-правового регулювання вза-галi, проте i як адмшютративно -правового режиму такого виду шформацп, що мае не тшьки теорети-чне, а й практичне значения.

Для дослвдження генезису конфщенцшно1' ш-формацiï у вiтчизнянiй адмшютративнш доктринi доцiльно розглянути його розвиток вщповвдно до загальноприйнято1' перiодизацiï юторп украшсько1' державностi i права.

Перший етап розвитку конфщенцшно! шфор-мацй' до 60-х рошв ХХ столiття, характеризуеться появою перших систематизованих знань щодо про-тидп правопорушенням, створенням облiкiв конфь денцшно! шформацп та картотек. 1з цими знаниями пов'язана поява перших систем кримшально! реестрацй, розробка теоретичних основ проведення ок-ремих слщчих дiй та проведення експертиз.

Конфщенцшна iнформацiя в iнформацiйних системах полщп мае свое корiння з картотечних об-лiкiв. Облiки вперше були застосоваш у Францй' на початку XVII сторiччя. В 1882 рощ службовець французько! полщи А.Бертiльон розробив i впрова-див у практику боротьби зi злочиннiстю антрополо-пчний метод реестрацй' злочинцiв [5, с. 54].

1нформащя вщносно фiзичноí особи належить до категорй' персональних даних i е одним iз видiв конфiденцiйноl шформаци.

У другiй половит XIX ст. А. Берпльон запро-вадив кримiналiстичний обл1к, що полягав у нако-пиченнi картотеки з антрополопчним описанням злочинця [6, c.153].

Вперше державний обл1к правопорушень в Ук-раíнi було доручено вщдшенню «суправоду спокою та благочиння», утвореного в 1802 рощ в Мшстер-стш внутрiшнiх справ. В 1826 рощ тдписано указ про створення III вiддiлення на основi Особливое' канцелярп МВС [6, с. 152].

До компетенци цього вiддiлення належало: збiр та опрацюванням шформаци, що стосувалася рiзних сфер дiяльностi полщи, а саме: 1) обробка статистичних ведомостей; 2)реестрацiя фактiв про вчинеш правопорушення; 3) облiк осiб, яш перебу-вали пiд наглядом полщп тощо [7, с. 19.].

Також були створенi три архiви, два з яких збе-рiгали шформащю з обмеженим доступом. Згодом почали формувати картотеки з фотографiями зло-чинцiв та конфiденцiйною iнформацiею.

З 60-х рок XIX ст. в полщейськш реестрацй' почали використовувати можливосп фотографи. В Украíнi перше полщейське фотоателье з'явилося в 1864 рощ у м. Бобринщ Оде^ко^' губерни. В 1902 роцi при полщп почав створюватися облж швейца-рiв, двiрникiв, службовцiв питних закладiв i вiзни-к1в.[8, с. 29].

На початку ХХ столтгтя при Департамента МВС створено Центральне реестрацiйне бюро [9,с.10], до компетенци якого належало ведення за встановленими зразками листовий алфавгг фiзич-них осiб. Вщповщно до Шструкци (затверджено^' в ачш 1905 року), до завдань розшукового вщдь лення полщп належало: реестра^ всiх злочинцiв й шдозрюваних оаб, ототожнення особи злочинця за допомогою антрополопчного дослщження, а також реестращя вiзникiв, швейцарiв, двiрникiв i сторо-жiв [6, с. 159].

Шсля 1917 року, на територй' сучасно1 Украíни створено у рiзнi часи наступш правоохороннi ор-гани, як жандармерiя, варта Гетьманату, народна мшщя Директорй', Державна варта, органи без-пеки, iншi спецiальнi служби, основним завданням яких була протидiя злочинносп, забезпечення правопорядку i правомiрноí поведiнки в державi. Всi щ

правоохороннi органи в сво!й дiяльностi викорис-товували конфiденцiйну iнформацiю з картотечних облшв реестрацй рiзних категорш осiб: злочинцiв, тимчасово перемiщених оаб, не благонадшних осiб та ш [10, с. 35].

У перюд Директори створено Мiнiстерство внут-ршшх справ (далi- МВС), до структури якого входив департамент полттично! шформацп, на який по-кладалося створення iнформацiйних облiкiв щодо мюцевих мешканцiв [11, с. 54].

В 1919 рощ на пщконтрольних територiях Ук-ра!ни створюються Центральне реестрацшне бюро й реeстрацiйнi бюро в республшанських i губерн-ських вщдшеннях. В Укра!ш нараховувалося бiля 40 реестращйно-дактилоскошчних бюро. В 1920 рощ при Науково-техшчному пiдвiддiлi Центро-розшуку було створено статистичне бюро з карто-течними облжами розшукуваних злочинцiв i оаб, яш зникли безвiсти, розроблена детальна класифь кацiя злочинцiв, практична цшнють i пiзнавальне значення яко! актуальш й сьогоднi [12, с. 58].

У 1938 рощ створено Перший спецвщдш НКВС як головний шформацшно-аналгтичний орган у правоохороннiй сферi [13]. В 1939 роцi в Перших спецвщдшах розпочався централiзований об-лiк заарештованих, як1 перебували пiд слiдством [14].

У 1941 рощ вперше розроблено Положення про Перший спецвщдш. Норми вказаного Положення закршлювали завдання служби: 1) алфавгт-ний та дактилоскопiчний облiк злочинщв, засудже-них та заарештованих; 2) облж кримшальних справ та справ оперативно! роботи; 3) розшук злочинщв; тдготовка статистичних звiтiв; 4) систематизащя та зберiгання архiвних справ; 5) розроблення нау-ково-технiчних методiв реестрацй злочинщв [9, с.21].

У зв'язку з реоргашзащею МВС та пошуком оптимальних рiшень для виконання покладених фу-нкцiй, пiдпорядкованiсть статистичних апаратiв, ведення та робота з персональним облшами неодноразово змiнювалась. Наприклад, у квгтш 1953 року, пiсля об'еднання Мiнiстерства державно! без-пеки i МВС картотеку конфiденцiйно! iнформацi! Першого спецвiддiлу передавалидо Управлiння ви-правно-трудових таборiв та колонiй, тдпорядку-вання Мiнiстерству юстицi!. У зв'язку з чим, Центральна алфавiтнадовiдкова картотека та дактилоско-пiчна картотека МВС переходили у тдпорядкування Першого спецвщд^. Однак кар-динальнi змiни у д1яльшсть iнформацiйних служб мiлiцi!, та обиу конфiденцiйно! iнформацi! не було. Облiки залишаються статичними, не завжди вщпо-вщають дiйсностi: дуже повшьно вносяться змiни та нова шформащя.

З 60-х рок1в ХХ столитя, на нашу думку роз-починаеться II етап перюдизацп конфiденцiйно! ш-формацi!. На той час, в Украш едино! системи облшв в органах внутрiшнiх справ не юнувало [6, с.153 ]. На початку 1961 року МВС була введена в даю 1нструкщя щодо облЫв в органах внутрiшнiх справ.

Цей етап розвитку конфщенцшно! iнформацii вiдзначався комп'ютеризацiею вiдповiдних облЫв, що знаменувало собою революцiю в технолопях отримання, обробки, систематизации аналiзу i вико-ристання конфвденцшно!' шформаци [12, c.60].

На початку 70-х рошв ХХ столiття було створено Республжаиський науково-дослiдний шфор-мацшний центр МВС, з основними напрямами дiя-льностi: надання оперативно-довщково!', розшуко-во!, статистично! та шшо! шформаци; збирання, обробка, зберiгання, аналiз iнформацii про злочини та оаб, як1 !х учинили тощо. Крiм того, було створено мережу шформацшно-обчислювальних цент-рiв у вах регiонах кра!ни - обласних управлшнях внутрiшнiх справ, обладнаних електронно-обчис-лювальними машинами (ЕОМ) типу «СМ» та «£С» [6, с.154]. Першими автоматизованими шформацш-ними системами були «Профшактика-Розшук», «Розшук», «Статистикам» та iншi [15]. 1нформацшш центри стали осередками збору основнихмасивiв, в тому числi i конфiденцiйноi iнформацii i технiчних засобiв обробки, функцiональних автоматизованих iнформацiйних систем.

Наказом МВС ввд 17 счня 1978 року № 014 затверджено Положения про Республiканський на-уково-дослщний центр. Головними функцiями дiя-льносл цього центру стали: 1) керуваиия облжово-реестрацiйною та iнформацiйно- довщковою дiяль-нiстю ОВС; 2) надання керiвництву мiнiстерства оперативно-довiдковоi, розшуково!', статистично!', науково-техшчно!' та iншоiiнформацii; 3) збiр, об-роблення, зберiгаиня та аналiз iнформацii' про злочини i злочинцiв тощо [14, с.12].

В 1985 рощ започатковано единий автоматизо-ваний банк даних, який зосереджував шформацш, необхiдну для здiйснения функцш правоохорон-ними органами. ЕОМ дали можливють працiвникам правоохоронних органiв автоматизувати однотипш i трудомiсткi роботи, розширити можливосп пращ-вник1в апарату управлшня працювати i втому чи-^ з конфiденцiйною iнформацiею, щодо вирь шення конкретних завдань. Автоматизованi шфор-мацiйнi системи «Адмiнпрактика», «Профшактика-розшук», «Скарга», «Статистикам», «Автомобiль», «Аналiз господарсько! дiяльностi», «Номернi речi», «Патруль», «Нормативно-правовi акти» та iншi довели свою ефективтсть [16, с. 58].

У 1988 рощ розпочалась шгенсивна дiяльнiсть у сферi iнформацiйноi' дiяльностi ОВС. Конфщен-цiйну iнформацiю, яка надходила традицiйними методами, оперативно не опрацьовували, що призво-дило до втрати 11 актуальностi. Такий стан речей зу-мовив необхщшсть розроблення iнформацiйних банкiв даних для рiзних пiдроздiлiв мшцд: карного розшуку, боротьби з економiчними злочинами, чер-гово! частини та iнших пiдроздiлiв [9, с.16].

II етап становленпя конфщенцшно! iнформацii в дiяльностi полщд (мшцд) характеризуеться комп'ютерiзацiею iнформацiйних облiкiв, ство-рення единого республiканського облiку, визна-чення спецiального пiдроздiлу по робоп з шформа-цiею- Республiканський науково-дослщний iнфор-мацiйний центр МВС та можливосп доступу до

конфiденцiйноi шформаци пращвникам правоохоронних органiв.

III етап становленпя i розвитку конфвденцш-но! iнформацii' в органах Нащонально! полiцii роз-почався з 90-х рошв ХХ столптя пов'язаний з: 1)проголошенням незалежпостi Укра!ни, 2) прийн-яттям Конституцii Укра!ни, низки Закошв та пiдза-конних актiв: «Про мшщю», «Про оперативно-ро-зшукову дiяльнiсть», «Про iнформацiю», «Про за-хист шформаци в шформацшно-телекомунiкацiйних системах»; «Про державну та-емницю» та ш. 3)структурною перебудовою ОВС Украши та системою !х iнформацiйно-аиалiтичного забезпечення.

У 1990 рощ для забезпечення ОВС Украши почали використовувати персональну комп'ютерною техншу, що призвело до роздроблення облiкiв. У 1991 рощ проведено формування першо! мiсцевоi об-числювально! мереж1, доступ до яко! було надано керiвникам МВС та головним службам управлшня. В 1992 рщ створено едину систему шформацш-ного забезпечення ОВС МВС Укра!ни системи об-робки даних за единою схемою.

1993 рiк характеризуеться створенням 1нфор-мацiйного бюро, яке виконувало iнформацiйне забезпечення шдроздшвОВС, а у 1997 роцi його пе-рейменовано на Управлiння оперативно! шформаци при МВС Укра!ни [9, с. 18].

На при кшщ 1997 року розпочалася робота щодо впровадження iнтегроваиих банк1в даних та мiжвiдомчих iнформацiйних систем,а також розро-бления Концепцii розвитку системи шформацш-ного забезпечення ОВС на 1998-2000 роки [17].

У 2000 рощ до шформацшно! мереж1 входили мiсцевi обчислювальнi мережi структурних щдроз-дiлiв МВС Укра!ни та УМВС, як1 були об'еднанi в одну шформацшну систему [9, с. 55].

В 2002 рощ створено Департамент шформа-цшно-анали'ичного забезпечення МВС, який забез-печуе формувания електронних версш для персона-льних облiкiв МВС («Зним громадяни», «Особи, як1 переховуються вщ оргаиiв влади», «Неопiзнаиi трупи», «Культурнi цiнностi», «Moбiльнi теле-фони», «Траиспортнi засоби у розшуку», «Зброяу розшуку» тощо) [18, с. 80].

1нтенсивний розвиток iнформацiйних техноло-гш у цей перiод призвiв до шщшвання МВС Укра-!ни створення 1нтегроваио! iнформацiйно-пошуко-во! системи ОВС, метою яко! стало об'еднания ю-нуючих в органах та шдроздшах ОВС Укра!ни iнформацiйних ресурсiв у единий шформацшно-аналiтичний комплекс iз використаниям iнформа-цiйних технологiй, комп'ютерного та телекомуш-кацiйного обладнания для шдтримки службово! дi-яльностi оргашв та пiдроздiлiв мiлiцi!', суттевого змщнення !хньо! спроможпостi протидii та профь лактики злочинностi [19, с.338].

Загальною характеристикою III етапу пово-дження з конфiденцiйною iнформацiею в органах Нащонально! полщп Укра!ни е: 1)створення облiкiв мiжвiдомчого характеру, 2)розвитком мiждержав-них облiкiв, 3)використанням iнтегроваиих баншв Iнтерполу; 4)розвитком технологiй аиалiтичноi та

комп'ютерно! розвiдки; 5)упровадженням в практику мультимедшних технологiй; 6)розробкоютех-нологiй здiйснення iнформацiйно-аналiтично! ро-боти в транспортних телекомушкацшних мережах та електронних iнформацiйних мережах.

Крiм того, необхвдно падкреслити, що створенi у цей перюд апаратно-програмнi обл^ дали мож-ливiсть отримувати й аналiзувати iнформацiю за ш-лькома взаемопов'язаними критерiями з тегрова-них банков даних, зiбраних i систематизованих вщ-повiдно.

Четвертий етап. Це перюд з 2015 року доте-пер. Окремо цей перюд виднеться у зв'язку зi створенням Нацiонально! полщп Укра!ни та розме-жуванням доступу до шформацшних ресурсiв мiж МВС Укра!ни та Нацiональною полiцiею. Така не-обхiднiсть виникла у зв'язку з тим, що вщповщно до ст. 25 Закону Укра!ни «Про Нацюнальну поль цш» [20] шформацшш ресурси едино! шформацш-но! системи, в першу чергу 1нтегровано! шформа-цiйно-пошуково! системи ОВС,належать МВС Ук-ра!ни, а полiцiя, у межах свое! шформацшно-аналiтично! дiяльностi, формуе та використовуе бази (банки) даних, що входять до цiе! системи. Ок-рiм цього, законодавець вщповщно до п. 3 названо! статп, надав право Нацiональнiй полiцi! створю-вати власнi бази даних, як необхiднi для забезпе-чення повсякденно! дiяльностi служб та пiдроздiлiв полщп.

З метою виршення цього питання у структурi МВС Укра!ни та у структурi Нацiонально! полiцi! створено вщповщш пiдроздiли. У структурi МВС Укра!ни - Департамент iнформатизацi!; в струк-турi Нацiонально! полiцi! - Департамент оргашза-цiйно-аналiтичного забезпечення та оперативного реагування i Департамент шформацшно- аналгтич-но! пiдтримки (далi - Д1АП).

Д1АП е структурним щдроздшом центрального управлiння органу полщп (ЦУОП), який вжи-вае заходи, яш вщповщно до законодавства Укра-!ни, спрямовуються на iнформацiйне, шформацшно-аналгтичне та шформацшно -телекомунiкацiйне забезпечення д1яльносл Нацю-нально! полiцi!, а також на захист конфщенщаль-них даних, яш опрацьовуються у структурних шд-роздiлах ЦУОП, iнших територiальних органах та пiдроздiлах Нацiонально! полщп Укра!ни.

З метою органiзацi! шформацшно-аналгтич-ного забезпечення полiцi! Наказом МВС Укра!ни вiд 03 серпня 2017 року № 676 затверджено Поло-ження про iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему «1нформацшний портал Нацiонально! полiцi! Укра!ни». Данна система е пiдгрунтям для шформацшно! та шформацшно-аналгтично! д1яльносп по-лiцi!, яка постiйно формуеться новими шформа-цiйно-пошуковими пiдсистемами, що спрямоваш на пiдвищення ефективностi д1яльносл Нацюналь-но! полiцi! Укра!ни шляхом формування та оперативного використання нових видiв iнформацiйних ресурав (наприклад, пiдсистеми фiксацi! злочинiв проти людства з боку окупацiйних вшськ Росшсь-ко! Федерацi! з 24.02.2022 року та вщеоаналгтики, геоiнформацiйнi пщсистеми), опрацювання даних,

як1 забезпечують шдвищення ефективностi мiжвi-домчо! взаемодi! (наприклад, з пщроздшами Дерп-рикордонслужби у питаннях незаконного перетину державного кордону), мiждержавно! взаемодi! (наприклад, з 1нтерполом у питаннях розшуку м1жна-родних злочинцiв, цiнностей мистецьких, яш стали вкрай актуальними з часу агресш з боку Росi!), за-провадження систем з використанням «штучного штелекту» (наприклад, систем бiометрично! щен-тифiкацi! осiб, покращення вiдеозображення за не-сприятливих умов).

Наказом Нацюнально! полiцi! Укра!ни вщ 30 грудня 2015 р. № 228 створено Департамент шформацшно! шдтримки та координацп полiцi! (далi -Д1ПКП) «102» Нацiонально! полiцi! Укра!ни, який оргашзовуе та здiйснюе передбаченi законодавст-вом Укра!ни заходи, спрямованi на шформацшно-аналiтичне та iнформацiйно-пошукове забезпечення правоохоронно! дiяльностi й захист персона-льних даних п1д час !х обробки у структурних пщ-роздiлах апарату Нацiонально! полiцi! Укра!ни.

У зв'язку з агресiею з боку Росшсько! Федера-цi! проти Укра!ни з 24 лютого 2022 року було прий-нято ряд нормативно-правових актiв, що обмежу-ють доступ оаб до конфiденцiйно! шформаци орга-нiв Нацiонально! полiцi! Укра!ни. 12 березня 2022 року набрала чинносп Постанова Кабiнету Мiнiст-рiв Укра!ни «Деяк1 питання забезпечення функцю-нування iнформацiйно-комунiкацiйних систем, електронних комушкацшних систем, публiчних електронних реестрiв в умовах военного стану» [21].

На шдстаи вказаного нормативного акту [21], на перюд ди военного стану органи Нацюнально! полщп Укра!ни, як i iншi суб'екти державно! влади можуть вживати наступнi додатковi заходи:

1) розмiщувати державнi iнформацiйнi ресурси та публiчнi електроннi реестри на хмарних ресурсах та/або в центрах обробки даних, що розта-шованi за межами Укра!ни, та рееструвати доменнi iмена у домеш gov.ua для такого розмщення;

2) створювати додатковi резервнi копи держа-вних iнформацiйних ресурсiв та публiчних електронних реестрiв з дотриманням установлених для таких ресурав вимог щодо цiлiсностi, конфiденцiй-носп та доступностi;

3) зберiгати резервт копi! державних iнформа-цiйних ресурав та публiчних електронних реестрiв у зашифрованому виглядi, зокрема за межами Ук-ра!ни, на хмарних ресурсах та/або окремих фiзич-них ноаях, та/або в iзольованому сегментi центрiв обробки даних з дотриманням установлених для таких ресурсiв вимог щодо цшсносп, конфiденцiй-ностi та доступностi_.

Заборонено використання хмарних ресурав та/або центрiв обробки даних, розташованих на тимчасово окупованш територi! Укра!ни, або тих, що належать держаи, визнанiй Верховною Радою Укра!ни державою-агресором чи державою-оку-пантом, або належать державi чи суб'ектам, д1яль-нiсть яких шдпадае пiд дiю Закону Укра!ни "Про санкщ!", щодо яких прийнято ршення про застосу-вання санкцiй в Укра!ш та/або iншiй державi та на

TeprnopiHx держав, як входять до митних та воен-них союзiв з такими державами.

Аналiз вторичного аспекту розвитку конфвде-нцшно! шформаци в органах Нащонально! полщи Укра!ни дае можливiсть зробити наступш висно-вки:

1. Робота з конфщенцшною iнформацiею в полщи Украши пов'язана i3 становлениям та фор-муванням iнформацiйних облiкiв, що мютять пер-сональнi даинi.

2. Можливо виокремити чотири етапи вико-ристання конфвденцшно! шформаци в полщи Украши: I -й перiод- до 60 рошв ХХ столптя (конфвден-цiйна iнформацiя зберiгалася на паперових носiях, мае <^зичш» шляхи надходження); II- з 60-90 роки ХХ столггтя (створення системи електронних обль к1в конфщенцшно! шформаци»); III- з 90-тих рок1в ХХ столiття по 2015 ргк (автоматизацiя баз даних, комп'ютерiзацiя облiкiв, iнформацiйнi мереж1); IV-з 2015 рiк по тепершнш час (вiдокремления шфор-мацiйних облЫв конфвденцшно! шформаци Мшю-терства внутршшх справ вiд облiкiв органiв Нащонально! полщи Украши).

Лггература

1. Про шформащю: Закон Укра!ни ввд 02 жо-втня 1992 року №2657-XII URL: https://za-kon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення 22.05.2022).

2. Ямкова T.I. Iсторiя розвитку шформацш-ного забезпечення оргашв Нацiонально! полiцi! Украши. Iнформацiйнi технологи в освiтi та практищ: збiрник наукових статей за матерiалами доповiдей Всеукра!нсько! науково-практично! конференщ! 20 грудня 2019 року / упорядник Т. В. Магеровська. Львiв: ЛьвДУВС, 2019. 246 с.

3. Про Концепщю Нацiонально! програми ш-форматизаци: Закон Укра!ни ввд 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1 %80/page (дата звернення 22.05.2022).

4. Коренюк О.О. Шформащя з обмеженим доступом: об'ект господарських вщносин. Публiчне право. ISSN 26166100. Зовшшня торгiвля: еконо-мжа, фiнаиси, право. 2018. № 2. С. 91-100.

5. Мовчан А. В. кторичш аспекти створення облжово-реестрацшних пiдроздiлiв в органах внут-ршшх справ. Право i безпека. 2009. №1. С. 53-58.

6. Банах С. В. Шформацшне забезпечення дь яльносп правоохоронних органiв: юторико-право-вий аналiз. Актуальнi проблеми правознавства. Ви-пуск 2(18). 2019. C.149-156.

7. Дабщжа Д. В. Використання облЫв та ав-томатизованих систем при розслщуванш кримша-льних правопорушень: дис. ... канд. юрид. наук. спец. 12.00.09 / Нащональна академiя внутршшх справ. Ки!в, 2017. 24с.

8. Хамула П. Особливостi становлення та розвитку правоохоронних оргашв на територи Украши: iсторичний аспект. Вiче. 2015. № 4. С. 28-31.

9. Сеник С. В. Адмшютративно-правове регу-лювання обiгу шформаци з обмеженим доступом в

шформацшно-телекомушкацшних системах Нащонально! полщ!: монографiя. Львiв: ЛьвДУВС, 2021. 212 с.

10. Дорошенко Д. I. Нарис icTopiï Украши: в 2 т. Т. 1. К.: Глобус. 1991. 238 с.

11. Боняк В. О. Становлення та розвиток правоохоронних оргашв Украши: юторико-правовий аспект. Матерiали мiжкафедрального круглого столу «Правоохоронна функщя держави: теорети-кометодологiчнi та iсторикоправовi шдходи досль дження» (Харшв, 23 жовтня 2012 р.). Харшв. 2012. С. 53-56.

12. Антолопя сиску: в 14 т. / [ввдп. ред. Ю. I. Римаренко, В. I. Кушерець; упоряд. Ю. I. Римаре-нко та ш]. Ки!в: Знання Украïни. 2005. Т.1: Документа та матерiали з кримшального сиску (13971918 рр.). 596 с.

13. Мовчан А. В. Шформацшно-аналгтична робота в оперативно -розшуковш дiяльностi Нацюна-льно! полiцiï Укра!ни: навч. посiбник. Львiв: ЛьвДУВС. 2017. 244с.

14. Iщенко О. М., Черних С. П., Аршинов I. А. Iсторiя створення iнформацiйного пiдроздiлу оргашв внутршшх справ Укра!ни. Ввд арифмометра до високих технологiй Iсторiя створення шформацш-ного пiдроздiлу оргашв внутршшх справ Укра!ни. До 40-о! рiчницi створення iнформацiйно! служби МВС Укра!ни. Запорiжжя: Просвiта, 2012. Т. 2. С. 11-15.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

15. Департамент шформацшно-аналгтичного забезпечення. URL: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/mai0n/ uk/publish/article/544651.

16. Фролова О. Г. Проблеми правового регу-лювання iнформацiйно- методичного управлiння в органах внутршшх справ. Проблеми правознавства та правоохоронно! дiяльностi. 2002. № 1. С. 53-62.

17. Про затвердження Концепци розвитку системи шформацшного забезпечення органiв внутрь шнiх справ Украши на 1998-2000 роки та Програми шформатизаци оргашв внутршшх справ Укра!ни на 1998-2000 роки: Наказ МВС Укра!ни вiд 14 тра-вня 1998 р. № 357.

18. Янковська О. Г. До питання ефективносл системи iнформацiйного забезпечення у розкрит та розслiдуваннi злочишв. Правова iнформатика. 2010. № 2 (26). С. 78-81.

19. Шформатика та шформацшш технологи / Б. В. Щур, ГС.Керницький, В. В. Сеник та ш. ; за ред. Б. В. Щура. Львiв: ЛвДУВС, 2010. 536c.

20. Про Нащональну полiцiю: Закон Укра!ни вад 2 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення 22.05.2022).

21. Деяк питання забезпечення функцюну-вання iнформацiйно-комунiкацiйних систем, електронних комушкацшних систем, публiчних електронних реeстрiв в умовах военного стану: Постанова Кабшету Мiнiстрiв Укра!ни ввд 12 березня 2022 року URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-funkci onuvannya-informacijno-komunikacijnih-sistem-elektronnih-komunikacijnih-sistem-publichnih-elektronnih-reyestriv-v-umovah-voyennogo-stanu-263 (дата звернення 22.07.2022).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.