Научная статья на тему 'Инновацион компетентли педагогларнинг шаклланишида мустақил таълим муҳим восита сифатида'

Инновацион компетентли педагогларнинг шаклланишида мустақил таълим муҳим восита сифатида Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
649
160
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
педагог / инновацион компетентлик / педагог мустақил иши / мезонлар тўплами. / teacher / competence / self-study / a list of criteria

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Умаров Б.

Мақола инновацион компетентли педагогларнинг шаклланишида мустақил малака оширишнинг айрим ташкилий-методик масалаларига бағишланган. Педагогларнинг инновацион компетентлигини аниқлаш учун мезонлар тўплами таклиф қилинган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

SELF­TRAINING – AS AN IMPORTANT WAY OF INNOVATIONAL COMPETENCE OF TEACHERS

The article presents methodics and arrangements of self-study as important forn of qualification upgraiding. The issues of the innovation competence of teachers shaping and analyzed the role of self-study are discussed. There are proposed a list of criteria for determining the innovative competence of teachers.

Текст научной работы на тему «Инновацион компетентли педагогларнинг шаклланишида мустақил таълим муҳим восита сифатида»

Умаров Б.,

Сурхондарё вилояти педагог кадрларни кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти укув-методик ишлари буйича проректори

ИННОВАЦИОН КОМПЕТЕНТЛИ ПЕДАГОГЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА МУСТА^ИЛ ТАЪЛИМ МУ^ИМ ВОСИТА СИФАТИДА

УМАРОВ Б. ИННОВАЦИОН КОМПЕТЕНТЛИ ПЕДАГОГЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА МУСТАКИЛ ТАЪЛИМ МУЦИМ ВОСИТА СИФАТИДА

Макола инновацион компетентли педагогларнинг шаклланишида мустакил малака ошириш-нинг айрим ташкилий-методик масалаларига баFишланган. Педагогларнинг инновацион ком-петентлигини аниклаш учун мезонлар туплами таклиф килинган.

Таянч суз ва тушунчалар: педагог, инновацион компетентлик, педагог мустакил иши, мезон-лар туплами.

УМАРОВ Б. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

В статье освещены методико-организационные аспекты самостоятельной работы как формы повышения квалификации при формировании инновационной компетентности педагогов. Предложен перечень критериев для определения инновационной компетентности педагогов.

Ключевые слова и понятия: педагог, инновационная компетентность, самостоятельная работа, перечень критериев.

UMAROV B. SELF-TRAINING - AS AN IMPORTANT WAY OF INNOVATIONAL COMPETENCE OF TEACHERS

The article presents methodics and arrangements of self-study as important forn of qualification upgraiding. The issues of the innovation competence of teachers shaping and analyzed the role of self-study are discussed. There are proposed a list of criteria for determining the innovative competence of teachers.

Keywords: teacher, competence, self-study, a list of criteria.

Инсон бугунги кунда тайёр ечимлар булмаган ва берил-майдиган узгариб борувчи муцитда, жамиятда фаолият юритмоцдаки, унда %ар бир шахс зарур ечимни узи мустакил топиши ва ушбу ечим оцибати учун масъулиятни уз зимма-сига олиши талаб этилмоцда.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 8

Шу сабабли, мустакил фикрловчи ва карор кабул кила олувчи, узгалар фикрини тинглаб, уни эътиборга олган х,олда хулоса чикара олувчи шахсни тарбиялаш мух,им ах,амият касб этмокда. Жамиятда содир булаётган бугунги янгиликлар ва иктисодий узгаришлар таълим тизими мазму-нини мос равишда лойих,алаш х,амда стандарт-лаштиришни талаб килмокда.

Педагогларнинг ижодий кобилиятларини ривожлантириш, уларда билимга булган эх,тиёжни янада кучайтириш, мустакил фикр юритиш куникмаларини шакллантириш оркали салох,иятли, куйилган муаммони х,ал кила олиш лаёкатига эга укитувчиларни тайёрлаш сох,а ходимларини кайта тайёрлаш ва малакасини оширишга ихтисослашган таълим тизими ол-дида турган мух,им вазифалардан х,исобланади. Амалдаги таълим йуналиши давлат талаблари-да укитувчиларнинг тайёргарлик даражасига куйилган умумий малака талабларида тайёрла-наётган кадрлар уз сох,асига оид карорларни мустакил кабул кила олиши, ракобатбардош касбий тайёргарликка эга булиши, уз ишини ил-мий асосда ташкил этиши х,амда мустакил х,олда уз билим ва малакасини ошириб бориш каби хусусиятларга эга булиши кайд этилган. Мактаб таълимида бу хусусиятларга эга булган кадрлар-ни тайёрлашда мустакил таълим алох,ида урин эгаллайди.

Таълим сифати ва самарадорлигини оши-ришда укитишнинг замонавий усуллари, шакл ва воситалари, уйин технологиялари, муаммоли укитиш ва мустакил таълим турлари мух,им урин тутади. Бу эса мактаб таълимида педагоглар мустакил таълими мазмунини ишлаб чикиш ва уни ташкил этиш х,амда амалга ошириш усулла-рини такомиллаштириш борасида чукур илмий-педагогик изланишлар олиб боришни такозо этмокда.

Мактаб ишида педагогларнинг назарий ва амалий мустакил таълим олишлари учун катта имкониятлар мавжуд. Бирок куп х,олларда укув-тарбия жараёнида педагогларда мустакил таълим олиш куникма ва малакаларини шакллантириш масаласига долзарб педагогик муаммо сифатида каралмайди, мустакил таълим мазмунини тах,лил этиш ва ишлаб чикишга замонавий нуктаи назардан ёндашилмайди, унинг самарали метод, шакл х,амда воситаларидан фойдаланиш-га етарлича эътибор берилмайди. Бу ва шунга ухшаш бошка масалалар педагогларнинг мала-

касини оширишга ихтисослашган муассасаларда кадрлар тайёрлашда педагогларнинг мустакил таълимини ташкил этиш, амалга ошириш, назо-рат килиш борасида катор педагогик муаммо-лар мавжудлигини курсатади.

Мазкур масалаларни илмий-педагогик нуктаи назардан урганиш, таълим жараёнида педагогларнинг мустакил таълим олишга булган эх,тиёжини эътиборга олиш ва мустакил билим эгаллашлари учун етарли шарт-шароит яратиб бериш зарурати, укитувчиларининг мустакил таълим олишларини ташкил этиш, амалга ошириш ва назорат килиш буйича касбий-педагогик тайёргарлигининг замон талаблари даража-сида эмаслиги, педагогларда мустакил таълим олиш буйича билим, куникма ва малакалари-нинг етарли даражада шаклланмаганлиги, педагоглар мустакил таълим олишларини ташкил этиш, амалга ошириш ва назорат килишга оид укув-методик адабиётлар, тавсияномалар, ишланмалар, йурикномалар, курсатмаларнинг етарли эмаслиги натижасида укитувчилар малакасини ошириш институтларида кадрлар-нинг айримларида мустакил х,олда карор кабул килиш ва уз нуктаи назарини х,имоя кила олиш куникмаларининг тулик шаклланмаганлиги бу масалаларнинг них,оятда долзарблигини курсатади1.

Модернизациялашган мазмун асосида-ги таълим тизимида таълимнинг янги замонавий шакллари х,амда анъанавий шакллари уЙFунлаштирилган х,олда мавжуд булиб, у укув фаолиятида касбий фаолиятнинг реал вазиятла-рини моделлаштириш имконини беради, бунда таълим ва тарбия жараёнлари орасидаги узилиш бардам топади, замонавий мутахассис моделига мос келадиган касбий компетентлик шаклланиб боради.

Инновацион компетентликнинг шакллани-шида асосий уринни педагогларнинг мустакил ишлари эгаллайди. Бунга эса таълим жараёнида педагогларни муаммоли топширик ва вазифаларни мустакил х,олда х,ал килишга ургатиш оркали эришиш мумкин. Ушбу умумий максаддан келиб чиккан х,олда, мустакил таълим укитувчиларни х,ар кандай шароитда ва х,олатда узларининг аклий салох,иятларини тула ишга солиш, зарур булган билимларни излаб

1 Введенский В.Н. Профессиональная компетентность педагога: Пособие для учителя. - СПб.: Филиал издательства «Просвещение», 2004. -С. 159.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 8

топиш, aмaлий фaoлиятлapигa тaтбик этишгa oдaтлaнтиpиб бopaди1. Биp cy3 билaн aйтгaндa, ижтимoий xaë^a вa ишлaб чик^иш жapaëни-дa тyлaкoнли, paкoбaтбapдoш мyтaxaccиc cифa-тидa фaoлият юpитишгa тaйëpлaйди. Укитувчи УКУВЧИНИ фaoллaштиpaдигaн, УЗИ вa ypгaнyвчи учун кyлaй бyлгaн йyллap, ycyл вa ycлyблap, укитиш iuai<Anap^ мeтoд вa вocитaлapни из-лaйди, yлapни тaкoмиллaштиpaди. Укув peжacи, дacтyp вa дapcликлapдa бeлгилaнгaн укув мa-тepиaллapи yзлaштиpилaди. Амaлий фaoлиятдa кУллaшгa, кaфoлaтлaнгaн нaтижaлapгa эpишиш-ra ypгaтилaди. Бу жapaëндa имкoн кaдap пeдa-гoгнинг мycтaкил фaoлият юpитишигa эътибop кapaтиш ижoбий нaтижa бepaди.

Ma^a6 ишидaги мycтaкил тaълимдa пeдaгoг укув дacтypи вa дapcликлapидaн тaшкapидaги ^би вa иxтиcocлигигa aлoкaдop бyлгaн би-лимлapни излaб тoпишгa, тaжpибa-cинoвлap ут^зган хoлдa yлapни янaдa бoйитишгa эpи-шaди. Бу, уз нaвбaтидa, тaшaббycкop, бyнëдкop вa ижoдкop кaдpлapнинг шaкллaнишигa тypтки бyлaди. Аcocийcи, мaктaбдa кyлaй иннoвaциoн мухит яpaтaди.

Mycтaкил тaълим пeдaгoглap ypтacидa ижo-бий мaънoдaги paкoбaтни кeлтиpиб чикapaди. Пeдaгoглap биp-биpлapидaн ypнaк oлгaн хoлдa yзлapининг aкллapини, кyчлapини, вaктлapини фoйдaли фaoлият билaн шyFyллaнишгa йyнaлтиpaдилap. Тypли хил тaнлoвлapгa тaйëp-гapлик кypиш, фaн oлимпиaдaлapидa иштиpoк этиш вa Foлиб булишга интилиш, илмий-ижoдий кypгaзмaлapдa кaтнaшиш opкaли пeдaгoг ист^ъ-дoдининг мyaйян киppaлapи oчилaди2.

Mycтaкил тaълим ëшлapнинг шaxc cифa-тидa кaмoл тoпишлapигa х^м ижoбий тaъcиp кypcaтaди. Ундa xapa^ep xycycиятлapининг бapкapopлaшyви, aйникca, иpoдaвий cифaт-лapнинг мycтaхкaмлaниши, уз-узини бoшкapиш ^би фaзилaтлapнинг тaкoмиллaшиши pyй 6epa-ди. ynap aтpoф-мyхитдaги нapca вa хoдиcaлapгa бeфapк бyлмacлик, yлapни тyFpи бaхoлaй oлиш, yзлapининг мycтaкил фикpлapини билдиpиш вa дaлиллaшгa oдaтлaнaдилap.

Алoхидa ижoдий мухит яpaтиш нaтижacидa пeдaгoгик мyaммo бyйичa мaълyмoт вa тaжpи-бa aлмaшиш coдиp бyлибгинa кoлмaй, aлoхидa

биpгa ижoд килиш мухитини яpaтиш хиcoбигa, янги фикpлapгa бeFapaзликкa эpишилaди, y œ-йинчaлик иннoвaциoн кoмпeтeнтликнинг Luaicn-лaнишигa acoc булиб xизмaт килaди.

Koмпeтeнтликнинг узи пeдaгoгдa умумий дyнëкapaшнинг кeнглиги вa мaдaниятнинг юкopилиги, уз билимлapини aмaлиëтдa p^ вoжлaнтиpишгa лaëкaтлилик, ижтимoий вa пcиxoлoгик-пeдaгoгик тaдкикoтлap мeтoдлa-pини билиш, пeдaгoгик вa бoшкapyв кyникмaлapининг зapypий мaжмyacигa эга булишни нaзapдa тyтaди. Бoшкaчa килиб aйтгaндa, кoмпeтeнтлик кacбий билим вa кyникмaлapнинг мaвжyдлиги, шyнингдeк, yлap-ни aмaлий фaoлиятдa кУллaш вa тaкoмиллaшти-pишгa лaëкaтлилик билaн бeлгилaнca, иннoвa-циoн кoмпeтeнтлик эca мyтaxaccиcнинг шaxcий имкoниятлapи йиFиндиcи, унинг уз ^бий би-лимлapи вa тaжpибaлapини aмaлий фaoлиятдa ижoдий paвишдa кУллaй oлиш кoбилиятидиp.

Maмлaкaтимизнинг иcтикбoлдaги тapaккиëти вa cтpaтeгик caлoхияти aйнaн иннoвaциoн шм-пeтeнтлик, пeдaгoглapнинг кacбий мaхopaти вa пpoфeccиoнaллиги билaн бeлгилaнaди.

Иннoвaциoн кoмпeтeнтлик янги ижтимoий тaлaблap билaн aнъaнaвий мeъëpлapнинг мoc кeлмacлиги ëxyд aмaлиëтнинг янги шaкллaнa-ëтгaн мeъëpининг юзaгa кeлгaн мeъëp билaн тyкнaшyви нaтижacидa вyжyдгa кeлгaн кaтop мyaммoлapни eчишгa кapaтилaди3.

Иннoвaциoн кoмпeтeнтликни бaхoлaшдa aлoхидa oлингaн биpop биp лaëкaтлилик дapa-жacини эмac, бaлки инcoн тoмoнидaн шaxcий aхaмиятгa эгa бyлгaн мaкcaдлapгa эpишиш учун capф килинaдигaн yзoк вaкт дaвoмидa, тyp-ли xилдaги вaзиятлapдa нaмoëн килинaдигaн кoмпeтeнтликлapнинг тулик тyплaмини нaзap-дa тутиш кepaк бyлaди. Бyндa инcoн дуч ^либ Koлгaн мyaйян вaзият унинг pивoжлaнишигa, Kaдpиятлapининг шaкллaнишигa вa янги шм-пeтeнтликлapни эгaллaшигa бeвocитa тaъcиp этaди.

Укитувчининг иннoвaциoн кoмпeтeнтлиги-ни тaълим жapaëнидa шaкллaнтиpиш кyйидaги кyникмa вa мaлaкaлapни pивoжлaнтиpиш имш-нини бepaди:

1 Beгepчyк Н.Э. Пoнимaниe кэк ключeвoй кoмпoнeнт в coциaльнo-пepцeптивнoй кoмпeтeнтнocти pyкoвoдитe-ля. II <^p пcиxoлoгии», 2001, № 3. -С. 122-139.

2 Ушэ жoйдa, 122-139-б.

3 Зимняя И.А. Kлючeвыe кoмпeтeнтнocти кэк peзyльтaтивнo-цeлeвaя ocнoвa кoмпeтeнтнocтнoгo пoд-xoдa в oбpaзoвaнии. Автopcкaя вepcия. - М.: Иccлeдoвa-тeльcкий цeнтp пpoблeм кaчecтвa пoдгoтoвки cпeциaли-cтoв, 2004. -С. 39.

ЗAMOНAВИЙ TAЪЛИM / COBPEMEHHOE OБPAЗOВAНИE 2014, В

■ мустакил равишда узок ва як,ин, ички ва ташки билимлар тизимини ва мах,оратини янги вазиятга кучиради;

■ анъанавий вазиятларда янги муаммоларни х,ис этади;

■ объект анъанавий функцияси урнига янги-сини тасаввур килади;

■ объект тузилишини тасаввур килади;

■ масалаларни ечишда мукобил ечимларни х,ам х,исобга олади;

■ янги муаммоларни х,ал этишда фаолиятнинг олдиндан маълум булган усуллари ва йулларини кайта ишлайди ва х,.кА

Инновацион компетентлик - бу, узлуксиз равишда янгиликлар асосида ишлаш булиб, у узок вакт давомида шаклланади ва такомиллашиб боради.

Укитувчида инновацион компетентликни шакллантириш икки йуналишда амалга ошири-лади:

■ янгиликни идрок килишга инновацион тайёрликни шакллантириш;

■ янгича х,аракат кила олишга ургатиш2.

Демак, мустакил таълим оркали инновацион

компетентликни шакллантириш оркалигина укитувчилар касбий фаолиятларида амалий х,аракатларга мослашувчан, узгарувчан ва тез-кор хрдисаларга куника олувчан буладилар. Укитувчиларнинг касбий-ижодий компетентли-гини таълим жараёнида шакллантиришда инсон-нинг ижодкорлик фаолияти ижодий фикрлаши-нинг асосий унсурлари шаклланиши даражасига катта таъсир курсатади ва укитувчилик фаолия-тининг сермах,сул булишига олиб келади.

Фикримизча, укитувчининг инновацион ком-петенцияси унинг куйидаги фазилатларида на-моён булади:

■ шахснинг асосланган ижодий йуналиши;

■ кизикувчанлик, ижодий кизикиш;

■ ижодий ютукларга интилиш;

■ илFорликка интилиш;

■ рах,барларнинг ижодий фаолият учун яхши бах,о беришларига интилиш;

■ ижодий фаолиятнинг шахсий ах,амияти;

■ уз-узини мукаммаллаштиришга интилиш;

■ укитувчининг ижодкорлиги;

1 Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности: учеб.-метод. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2002.

2 Новиков A.M. Интеграция базового профессионального образования. // «Педагогика», 1996, № 3. -С. 3-8.

■ куп сонли ечимларни амалда куллаш;

■ мулох,азаларнинг мустакиллиги;

■ тасаввур этиш, ижодий хаёл;

■ педагогик фаолиятда бир хилликлардан воз кеча олиш, фикрлар х,аракатсизлигини енга олиш;

■ таваккалчилик;

■ педагогик фаолият муаммоларига таъсир-чанлик;

■ танкидий фикрлаш, мулох,азаларга кобилият;

■ уз ишларини тах,лил кила олиш кобилияти.

Укитувчи инновацион фаолияти хусусиятла-

рини урганиб чиккан педагогик олимлар фикр-ларига таянган х,олда куйидагиларни инновацион компетентликнинг асосий белгилари деб х,исоблаш мумкин:

■ ижодий фаолият фалсафасини эгаллашга интилиш;

■ педагогик тадкикот методларини эгаллаш;

■ муаллифлик концепцияларини яратиш кобилияти;

■ тажриба-синов ишларини режалаштириш ва амалга ошира олиш;

■ узидан бошка тадкикотчи-педагоглар таж-рибаларини куллай олиш;

■ х,амкасблар билан х,амкорлик;

■ фикр алмашиш ва методик ёрдам курсата олиш;

■ зиддиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш;

■ янгиликларни излаб топиш ва уларни уз шароитига мослаштириб бориш3.

Инновацион компетентликни бах,олашда алох,ида олинган бирор бир лаёкатлилик дара-жасини эмас, балки инсон томонидан шахсий ах,амиятга эга булган максадларга эришиш учун сарф килинадиган, узок вакт давомида турли хилдаги вазиятларда намоён килинадиган ком-петентликларнинг тулик тупламини назарда ту-тиш керак булади4.

Тах,лиллар шуни курсатадики, ижодий фаоли-ятни урганишга каратилган методикалар сони-нинг усиб боришига карамай, улар х,али етарли даражада эмас. Бу каби тестларни ишлаб чикиш ва уларнинг кераклигини аниклашда маълум

3 Шкатова Т.Г. Содержание профессиональной компетентности педагога. // Ярославский педагогический вестник, 2010, №1. -С. 100-103.

4 Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: Монография. - М.: МОСУ, 2001. -С. 272.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 8

кийинчиликлар мавжуд. Бу масалани ижобий х,ал килишда илFор тажрибаларни излаш, улар-нинг дидактик имкониятларини синаб курган х,олда амалиётга татбик этишга булган х,аётий эх,тиёж устувордир.

Бизнингча, олиб борилган кузатишлар, педа-гогик тажриба ишлари тах,лилига кура, макта-бларда педагогларнинг инновацион компетент-лигини аниклашда куйидаги мезонлар х,ам ино-батга олиниши максадга мувофик булади:

■ узлаштирилган педагогик тажрибаларни кайта ишлаш, изланувчанлик ва ижодкорлик фаолиятларида намоён буладиган аник ифода-ланган касбий йуналтирилганлик;

■ педагогик фаолиятда куп учрайдиган х,ар кандай ностандарт вазиятларда мустакил ра-вишда карор кабул кила олишга, шунингдек, яхлит педагогик жараённинг барча вокеа ва хрдисаларини, далилларини тах,лил кила билиш;

■ жамият маданиятини ва жах,он мадани-ятини эгаллаш, таълим олиш жараёнини ан-

ю

глаш, узининг педагогик кобилиятларини та-комиллаштириш, уз-узини такомиллаштириш, тадкикотчилик фаолиятини ривожлантириш каби кенг доирани уз ичига олган мустакил таъ-лимни ташкил этиш ва шу кабилар.

Уйлаймизки, барча аспектларни камраб олувчи ташхис кулланмаларни ишлаб чикиш укитувчи инновацион компетенциясини кенг микёсда ташхис килиш билан боFлик психологик-педагогик масалалардан бири булиб, узлук-сиз таълим тизимининг турли боскичларида шахсни тулаконли ривожлантириш учун шарт-шароитларни таъминлайдиган, укитувчининг касбий компетентлигини шакллантириш имкониятларини яратадиган мустакил таълим тизим-ларини ишлаб чикишда таълим жараёнининг педагогик асосларини тубдан янгилаш устувор вазифа булиб колаверади.

Адабиётлар:

1. Иванов Д. Компетентности и компетентность^ подход в современном образовании. - М., 2007. -С. 240.

2. Росина Н. Организация СРС в контексте инновационного обучения. // «Высшее образование в России», 2006, №7. -С. 101-103.

3. Шалашова М.М. Комплексная оценка компетентности будущих педагогов. // «Педагогика», 2008, № 7. -С. 54-59.

4. Введенский В.Н. Профессиональная компетентность педагога: пособие для учителя. - СПб.: Филиал издательства «Просвещение», 2004. -С. 159.

5. Вегерчук Н.Э. Понимание как ключевой компонент в социально-перцептивной компетентности руководителя. // «Мир психологии», 2001, № 3. -С. 122-139.

6. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа ком-петентностного подхода в образовании. Авторская версия. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. -С. 39.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

7. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности: учеб.-метод. пособие. / - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2002. 400 с.

8. Новиков A. M. Интеграция базового профессионального образования. // «Педагогика», 1996, № 3. -С. 3-8.

9. Шкатова Т.Г. Содержание профессиональной компетентности педагога. // Ярославский педагогический вестник, 2010, №1. -С. 100-103.

10. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: Монография. - М.: МОСУ, 2001.

11. Competence: Inguires into its Meanning & Acguisition in Educational Settings. / Ed. E.C. Short. N.Y.; Univ. Prese of America, 1997. P. 84-185.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 8

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.