Научная статья на тему 'Глобаллашув жараёнида меҳнат миграцияси жараёни ва уни тартибга солишнинг йўналишлари'

Глобаллашув жараёнида меҳнат миграцияси жараёни ва уни тартибга солишнинг йўналишлари Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
999
190
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МЕҳНАТ МИГРАЦИЯСИ / ХАЛқАРО МЕҳНАТ МИГРАЦИЯСИ / РОТАЦИОН / АССИМЛЯЦИОН МИГРАЦИЯ / АССИМИЛЯЦИОННАЯ МИГРАЦИЯ / ASSIMILATION MIGRATION / ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ / LABOR MIGRATION / МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ / INTERNATIONAL LABOR MIGRATION / РОТАЦИОННАЯ / ROTARY

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Толаметова Зилола Абдужабборовна

Мақолада дунё миқёсида глобаллашув жараёнида меҳнат миграцияси жараёнини тартибга солиш зарурати ва йўналишлари ёритиб берилди.В статье описывается необходимость и направления регулирования трудовой миграции в процессе глобализации.This article discusses the necessity and direction of labor migration in the globalization process.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Глобаллашув жараёнида меҳнат миграцияси жараёни ва уни тартибга солишнинг йўналишлари»

Толаметова З.А.,

Мирзо УлуFбек номидаги Узбекистон Миллий университети «Иктисодиёт назарияси» кафедраси доценти, иктисод фанлари номзоди

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МЕХНАТ МИГРАЦИЯСИ ЖАРАЁНИ ВА УНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЙУНАЛИШЛАРИ

ТОЛАМЕТОВА З.А. ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МЕХНАТ МИГРАЦИЯСИ ЖАРАЁНИ ВА УНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЙУНАЛИШЛАРИ

Маколада дунё микёсида глобаллашув жараёнида мех,нат миграцияси жараёнини тар-тибга солиш зарурати ва йуналишлари ёритиб берилди.

Таянч иборалар: мех,нат миграцияси, халкаро мех,нат миграцияси, ротацион, ассимля-цион миграция.

ТОЛАМЕТОВА З.А. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПУТИ ЕЁ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В статье описывается необходимость и направления регулирования трудовой миграции в процессе глобализации.

Ключевые слова: трудовая миграция, международная трудовая миграция, ротационная, ассимиляционная миграция.

TOLAMETOVA Z.A. LABOR MIGRATION IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION AND WAYS OF ITS REGULATION

This article discusses the necessity and direction of labor migration in the globalization process.

Keywords: labor migration, international labor migration, rotary, assimilation migration.

Миграция жараёнлари давлат томонидан бошцарилади ва у давлат сиёсатининг асосий муцим соцасидир. Бунда давлат маъмурий-цуцуций, ташкилий-ицтисодий, ахборот ва бошца услублардан фойдаланади. Давлат %ам ички, %ам ташци миграцияни тартибга солиши керак.

Миграция сиёсатида ташки миграцияни тартиблаш алох,ида уринга эгадир. Давлат бу сох,ада куйидаги чора-тадбирларни амалга ошириши зарур:

1. Мигрантларнинг х,укукий, сиёсий ва касбий макоми туFрисидаги конунларни кабул килиш.

2. Ишчи кучининг иммиграцияси билан шуFулланувчи институционал хизматлар фаолиятини ташкил килиш.

3. Ишчи кучи миграцияси туFрисидаги узаро манфаатли давлатлараро келишувлар асосида фаолият юритиш.

Ишчи кучининг миграция жараёнининг бошкарилиши куйида келтирилган тартибда булиши керак.

Тартибга солиш жараёнида:

1. Мамлакатдан чикиб кетаётган эмиг-рантларни назорат килиш.

2. Мамлакатга келаётган иммигрантлар-нинг мех,нат фаолиятини амалга оширишла-рига рухсат бериш.

3. Хорижга ишга ёлловчи воситачилар фаолиятига лицензия бериш ва назорат килиш.

4. Ишлаётган иммигрантларнинг кас-би, малакаси мамлакатда булиш муддати урганилади.

Узбекистан Республикаси Мех,нат вазир-лигининг Ташки мех,нат миграция масала-лари агентлиги республика фукароларининг чет элдаги х,амда хорижий фукароларнинг Узбекистан Республикасида касб фаолияти юритишларига кумаклашувчи, тегишли рух-сатнома берувчи ва назорат килиш вазифа-си юклатилган ягона давлат идорасидир.

Иммиграция хизмати куйидагиларни амалга ошириши керак:

1. Мавжуд конунларга мувофик иммигрантларнинг мамлакатга кириб келишини расмийлаштириш ва назорат килиш.

2. Иммигрантларнинг яшаши ва ишлаши-га рухсат бериш.

3. Тадбиркорлар, иш берувчи корхо-наларнинг ишчи кучи микдори ва сифати курсатилган талабларга мос тарзда маълум бир тармоклар буйича йулланмалар бериш.

Иммиграция сиёсати 3 йуналишда бу-лиши мумкин:

1. Ишчи кучининг ротацион иммиграцияси, бунда иммигрантларнинг булиши муддати олдиндан чегаралаб куйилган булиб, улар оиласининг келишига рухсат берилмайди (1-3, 5 йилгача).

2. Исталган муддатда оиласи билан х,ам яшашга рухсат берилади.

3. Ассимиляция иммиграциясида мигрантларнинг доимий яшаши ва фукаро-ликни мамлакат конунларида курсатилган маълум бир муддатдан кейин (5-10 йил) олиш имконини беради. «Ассимиляция-лашган иммиграция» АК.Ш, Канада, Австралия, Янги Зеландияда ва юкоридаги икки куриниши эса Fарбий Европа давлатларида кенг таркалган.

Халкаро мех,нат бозорида мигрант ишчи-лар манфаатини х,имоя килишда куйидаги йуналишларга эътибор бериш керак:

1. Чет давлатларга бориб ишламокчи булганларга тузилаётган мех,нат шартнома-ларига минимал зарурий талабларни кири-тиш (мех,нат визаси, ижтимоий х,имоя, тиб-бий суFурта, соликлар х,акида, шартнома муддати, иш х,аки х,ажми).

2. Ишчи кучини импорт килувчи давлат-ларда мигрант ишчилар хукукларини х,имоя килиш (шунга мувофик, икки томонла-

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2016, 4

1-расм. Иммиграция сиёсати1.

ИММИГРАЦИЯ СИЁСАТИ

ма халкаро хукукий келишувларни амалга ошириш).

3. Мигрант ишчилар мамлакатлари-га кайтганларидан сунг, уларнинг касб-корлиги, билимига мос иш топиб бериш.

4. Мигрант ишчиларни ёллаётганда солик микдори чекланган булиши керак.

Фикримизча, ишчи кучини экспорт ки-лувчи давлатлар манфаатини х,имоя ки-лишда куйидаги йуналишларда чора-тад-бирлар кулланилиши керак:

• ишчи кучини экспорт килувчи ташки-лотларни давлат бошкарув органлари то-монидан лицензиялаш. Бундан максад, хо-рижий давлатларда ишчи кучини ишга жой-лаш билан етарли билим, иш тажрибаси, уз фаолияти натижасига моддий ва хукукий, маънавий жавобгар була оладиган ташки-лотлар шуFулланишини амалга ошириш;

• хорижга ишчи кучини (микдор ва си-фат жих,атдан) экспорт килишда миллий мех,нат бозоридан ноёб, такчил мутахассис-ларни х,аддан ташкари куп микдорда чикиб кетишидан саклаш, эмиграцияни мамлакат-даги демографик жараёнларга салбий таъ-сир курсатишини бартараф этиш максадида тартибга солиб туриш.

Бу куйидаги чора-тадбирлар оркали амалга оширилади:

а) хорижга чикиш рухсатномаси бериш-ни чеклаш (лимит);

б) ишчиларнинг баъзи категориялари-нинг чикишини туFридан-туFри таъкиклаш;

с) баъзи касб мутахассисларини эмиграция килишни квоталаш;

д) хорижда ишловчи мигрантларнинг валюта тулови даражасини уларнинг мутахас-сислигига караб табакалаштириш;

е) валюта маблаFларини мамлакат-га жалб килиш максадида турли хилдаги молия-кредит имтиёзларини бериб, уз мам-лакатларида инвестициялашга кизиктириш.

Фикримизча, халкаро мех,нат бозори-да ишчи кучини экспорт килувчи ва импорт килувчи давлатларга ушбу сох,ада тегишли х,имоя килиш чора-тадбирлари кулланилиши ва улар куйидагилардан ибо-рат булиши керак.

Давлатлар уртасида икки ёки куп томон-лама шартнома тузиш ишчи кучи мигра-цияси амалга оширилаётганда, ишчиларни шартномада курсатилган муддат тугагандан кейин уз ватанларига кайтиб келишларига эришиш.

Норасмий миграцияни камайтириш-га каратилган узаро келишувларни амалга ошириш.

Хозирги глобаллашув даврида дунё микёсида кишлоклардан шах,арларга миграция купрок кузатилмокда. 2010 йилда бутун дунёда 53,6 млн норасмий куринишдаги уй хизматчилари булган булса, уларнинг 83 фоизини аёллар ташкил этган, уларнинг ярмида иш вакти, айникса х,афталик иш вактининг чегараси белгиланмаган, 5 тадан

2 таси х,аттоки минимал иш х,акини олиш-дан, 3 тадан 1 таси туFрук таътилини олиш х,укукидан бутунлай мах,румдир2.

Ишчи кучини экспорт килувчи давлатлар

3 гурух,га булинади:

1 Толаметова З.А. Иктисодиётни модернизация-лаш жараёнида мех,нат бозорини ривожлантириш йуналишлари. - Т.: «Иктисодиёт», 2014. -165-б.

2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/aocuments/meetingdocument/ wcms_240032.pdf. Б.36-37.

а) ташки ишчи кучи миграциясини мах-сус миллий хизматлар ва тегишли вазирлик-лар воситасида факат давлат бошкарувчи мамлакатлар;

в) ишчи кучини ёллашда асосий уринда хусусий агентликлар фаолият курсатувчи мамлакатлар;

с) ташкил килишнинг хар иккала усули-дан фойдаланувчи мамлакатлар.

Ташки ишчи кучи миграциясини ташкил этишда хусусий тадбиркорлик, фирмалар фаолияти давлат бошкаруви ва назорати урнатилган холдагина, ушбу фаолият анча самарали булади. Ишчи кучи ва капитал харакатига ташки ишчи кучи миграцияси-га ёрдам берувчи инфратузилма ва корхо-налар ташкил этилади. Шунингдек, мигрант ишчиларни химоя килиш максадида турли хилдаги жамоа ташкилотлари ва бирлашма-лари вужудга келади.

Узбекистан Республикасида мехнат ре-сурслари бандлигини таъминлашнинг йуна-лишларидан бири ишчи кучининг механик харакатчанлигидир.

Хар йили мехнат ресурслари 400-500 минг кишига ортиб бораётган республика-мизда унинг мехнат билан бандлигини таъминлашнинг йуналишларидан бири ишчи кучининг ички ва ташки миграциясидир. Яъни бунда республикада мехнат ресурслари ортикча булган худудлардан иш жой-ларида мехнат ресурслари етишмовчилиги булган худудларга уларнинг миграциясини таъминлаш самарадорлигини ошириш керак. Иктисодиётни модернизациялаш даврида ишчи кучини тармок ичида ва тармоклараро кайта таксимлаш жараёнини такомиллаштириш зарурдир.

Мехнат ресурслари етишмаётган жой-ларга кадрларни жалб этишни йулга куйиш учун кучиб борувчиларга етарли шарт-шароитлар яратиб бериш керак. Бунда миграция ундан келадиган фойдага боFлик эканлигини эътиборга олган холда, унинг барча турларидан келадиган фойдалиликни

кучайтириш зарур ва бу фойданинг киймати куйидагича ифодаланади:1

Т = Bjt -Bot Е (l + r) i = 1

Бу ерда: Bjt - янги иш жойидан келадиган фойдалилик (j), бир йилда 1;

Воt - эски иш жойидан келадиган фойдалилик (о), бир йилда 1;

Т - муайян вакт (бир йилда) янги иш жойида утадиган давр;

С - фойдалилик, кучиш харажатлари;

Е - барчасининг йиFиндиси.

Агар янги иш жойининг фойдалилиги юкори булса, эски иш жойининг фойдалилиги канча кам булса, янги иш жойига кучиш билан боFлик харажатлар кам булса, ишчи янги иш жойида, янги яшаш жойида канчалик куп вакт ишламокчи, яшамокчи булса (Т), миграциядан келадиган фойдалилик шунчалик юкори булади.

Ахоли зич жойлашган худудларда мехнат ресурсларининг миграциясини жонланти-риш учун бундай худудларда уларнинг миг-рацияга мойиллик даражасини урганиш, ахоли сийрак жойлашган худудларда ишчи кучига булган талабни аниклаш керак.

Иктисодиётни модернизациялаш ва иктисодий ислохотларни чукурлаштириш жараёнида мехнат ресурсларининг худудий миграцияси кучайиши бандликнинг тако-миллашувини таъминлайди. 2011 йилда Узбекистан Республикасига кучиб келганлар 135,9 минг кишидан, яъни хар минг ахолига 4,6 промилли, кучиб кетганлар 184 минг кишидан хар минг ахолига 6,2 промилли-дан иборат булиб, миграция колдиFи 46,5 минг кишидан иборат булган. 2013 йилда эса республикага кучиб келганлар 155 минг кишини, кучиб кетганлар 189 минг кишини

1 Толаметова З.А. Иктисодиётни модернизациялаш жараёнида мехнат бозорини ривожлантириш йуналишлари. - Т.: «Иктисодиёт», 2014. -168-б.

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2016, 4

1-жадвал1. Кучиб келганлар сони

Худудлар 2005 й. 2006 й. 2007 й. 2008 й. 2009 й. 2010 й. 2011 й. 2012 й. 2013 й.

Узбекистон Республикаси 144778 144038 151172 149732 138077 139775 136565 169701 155084

Шу жумладан

К,орак,алпсн:истон Республикаси 12783 12375 15235 13686 12723 14275 14041 12091 14238

Андижон вилояти 4751 4304 5802 5942 6619 5737 4967 5818 6498

Бухоро вилояти 3965 4297 5483 4950 5461 4244 5351 4460 5225

Жиззах вилояти 7312 7117 7337 7569 6994 7950 7748 8533

К,ашк,адарё вилояти 8323 7308 6975 10660 9883 10077 12103 12825 13916

Навоий вилояти 12043 11948 11320 12115 11337 11442 11390 12134 12321

Наманган вилояти 3190 3275 2782 2601 3818 4393 4428 4245 4938

Самарканд вилояти 10814 11328 12053 12259 11920 12332 12983 9326 12738

Сурхондарё вилояти 10684 11521 10965 11537 10648 11600 11464 12007 13081

Сирдарё вилояти 6349 6524 6769 5971 5576 6708 7166 7117 7766

Тошкент вилояти 23232 23531 23434 19937 16523 15467 12367 22322 17954

Фарюна вилояти 12984 11545 12540 13964 12494 12747 13611 12909 13292

Хоразм вилояти 6433 5743 5768 5989 6250 7239 7737 7192 7333

Тошкент шах,ри 21915 23222 24709 22552 17831 15564 10146 39507 17251

1 Узбекистон Республикаси Давлат статистика мк;умитаси маълумотлари. Демографик маълумотлар. Стат инфо. www.stat.uz ^айпйэ/ с1етодгаАсИ5к1е - с1аппуе 24.03.2015/ 24.03.2016. Узбекистон х,удудларининг йиллик статистик туплами. - Т., 2014. -24-28-6.

2-жадвал1 Кучиб кетганлар сони (йилда, киши)

Худудлар 2005Й. 2006Й. 2007Й. 2008Й. 2009Й. 2010Й. 2011Й. 2012Й. 2013Й.

Узбекистон Республикаси 246386 209227 214310 195836 187710 183858 184149 210653 189650

шу жумл.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

К.орак.алпошстон Республикаси 34106 28135 30722 23574 28324 26971 29848 23099 20528

Андижон вилояти 6854 6161 7024 6709 7347 6296 5783 7752 7489

Бухоро вилояти 8888 8573 10055 8860 9659 6929 7193 8885 7579

Жиззах вилояти 18911 13066 13443 11677 10750 11174 9574 10016 9261

К,ашк,адарё вилояти 9838 9368 9094 10252 10824 10894 10333 13604 10686

Навоий вилояти 21435 17250 15378 15782 13324 13719 17094 18859 14804

Наманган вилояти 4916 4942 4773 3291 4245 5099 4350 5144 5065

Самарканд вилояти 19090 17955 18661 17679 15812 15371 16900 13741 15191

Сурхондарё вилояти 14041 14591 14499 14001 12492 12742 12770 13528 12326

Сирдарё вилояти 12267 10705 10843 9032 8074 8758 6976 8171 7611

Тошкент вилояти 37131 31076 31577 30156 26967 27547 23826 34479 27113

Фарюна вилояти 16798 14481 15478 15684 13920 14052 13062 14146 13487

Хоразм вилояти 9981 8134 8732 7526 7852 8315 7781 9511 7655

Тошкент шах,ри 32130 24790 24031 21613 18120 15991 18659 29718 30855

1 Узбекистан Республикаси Давлат статистика^ кумитаси маълумотлари. Демографик маълумотлар. Стат инфо. www.stat.uz /statinfo/ demografichskie - dannye 24.03.2015/ 24.03.2016. Узбекистон х,удудларининг йиллик статистик туплами. - Т., 2014. -24-28-6.

ташкил этган булиб, миграция колдиFи 34,5 минг кишини ташкил этди1 (1-2-жадваллар).

Бозор иктисодиёти шароитида миллий истиклол шарофати билан мехнат ресурсла-ридан самарали фойдаланишнинг янги им-кони, яъни мехнат ресурсларини хорижий юртларга бориб тажриба алмашиб келиш-лари имконияти юзага келди.

Узбекистон дунё хамжамиятига фаоллик билан кушилиб, ташки иктисодий фаоли-ятнинг барча йуналишлари буйича узининг тутган урнини белгилаб ва мустахкамлаб бормокда.

Шу билан бирга, халкаро миграция хар доим хам ривожланаётган мамлакат-лардан ривожланган мамлакатлар томон йуналишда булмай, балки баъзи давлатлар мигрант ишчиларни кабул килиш билан бирга ишчи кучларини хорижга эмиграция киладилар.

Узбекистон халкаро микёсда тенг хукукли шерик сифатида катнашувининг мавжуд им-кониятлари факат унинг демографик кур-саткичлари - ахолининг юкори суръатлар-да усиши, мехнат ресурсларининг умумий сонида ёшлар улушининг юкорилиги билан чекланиб колмасдан, балки уларнинг маъ-лумоти, савия даражаси юкорилиги буйича хам ажралиб туради.

Жах,он хужалиги тизимида Узбекистон салмокли уринга эга булиб, хорижий мам-лакатларда фукароларимиз малакасини ошириб келиш билан бир каторда, уз би-лим, салохиятини дунё микёсида намоён этмокдалар.

Республикамизнинг мехнат конунчилиги, фукароларнинг мамлакатга келиши ва чикиб кетиши билан боFлик булган тартиб ва маъмурий-х,укукий меъёрлар Узбекистон аъзо булган Халкаро мехнат ташкилоти-нинг асосий талабларига мувофиклаштириб борилган. Узбекистон Республикасининг «Ах,олини иш билан таъминлаш туFрисида»ги

1 Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси маълумотлари. Демографик маъ-лумотлар. Стат инфо. www.stat.uz ^а^п^э/ demografichskie - dannye 24.03.2015/ 24.03.2016. Узбекистон худудларининг йиллик статистик туплами. - Т., 2014. -24-28-б.

К,онунида Узбекистон фукароларининг чет элларда касб фаолияти билан шуFулланиш хукуки, мамлакат ташкарисида уларнинг хукук ва манфаатларини химоя килиш, ишга жойлаштиришни тартибга солиш ва мувофиклаштиришда давлатнинг масъулия-ти мустахкамлаб куйилган.

Узбекистон Республикаси Мехнат ва-зирлигининг Ташки мехнат миграция ма-салалари агентлиги халкаро хукукий нор-малар ва коидаларга асосланган ташки мехнат миграцияси жараёнларини тартиб-га солади ва ушбу фаолиятни республика-нинг миллий манфаатларини хисобга ол-ган холда амалга оширади. Ушбу агентлик фукароларимизнинг чет элда хамда хорижий фукароларнинг Узбекистонда касб фаолияти юритишларини мувофиклаштирувчи, тегишли рухсатнома берувчи ва назорат килиш ваколати юклатилган давлат идо-расидир.

Умуман, ишчи кучи миграцияси хар бир мамлакат худудида доимо давом этади.

Миграция жараёни тартибли тарзда бу-лиши ва ишчи кучи миграцияси туFри бошкарилиши керак, бунинг учун эса, фик-римизча, куйидагиларни амалга ошириш зарур:

• янги иш жойлари яратилиши ва бар-карорлиги таъминланиши миграция жараё-нини тартибга келтиради. Хизмат курсатиш сохаларини ривожлантириш юкори мала-кали ишчиларга булган ички талабни оши-ради. Узбекистон Республикасида окилона олиб борилаётган иктисодий сиёсат ва иктисодий ислохотлар натижасида хар йили уртача 1 млн янги иш жойлари яратилаёт-ганлиги, уларнинг 62%и кишлок жойларда яратилаётганлиги мехнат ресурсларининг тула ва окилона бандлигини таъминлаш им-кониятини яратган;

• миграция сиёсати хам ички зарурат, хам ташки талабни хисобга олиши зарур;

• тегишли ахборот кулами кенгайтири-лиши лозим. Эммиграция килмокчи булган ишчи кучи уни иммиграция килаётган мам-лакатидаги расмий талаб, шарт-шароит ва имкониятлар туFрисидаги ахборотга эга

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2016, 4

булиши ва шундан келиб чик,к,ан холда, ху-лосага келишлари лозим;

• расмий ва норасмий миграция оким-лари тахлил килиб борилиши керак. Норасмий миграциянинг олдини олиш чора-тадбирлари янада такомиллаштирилиши керак;

• миграция килинаётган ишчиларда ба-завий маълумотлар булиши лозим, шундаги-на ишчилар малакаси ва таклиф килинаётган иш жойлари уртасидаги номувофиклик па-саяди. Бунда малакали ва маълумотли кадр-лар малакасини ошириш дастурлари уз са-марасини беради.

Шу билан бирга алох,ида таъкидлаб утишимиз зарурки, баъзи хорижий мамла-катларда ахолининг мехнатда бандлигини таъминлаш муаммоларини хал этишда факат

ташки мехнат миграциясига таянган холда иш курилаётган, бунинг натижасида эса маз-кур мамлакатлар иктисодиётининг тарки-бий узгаришлари етарлича амалга оширил-маётган, узга мамлакатлар иктисодиётига туFридан-туFри боFлик булиб колаётган айни вактда, Узбекистон Республикасида мехнат ресурслари бандлигини таъминлаш-да мамлакатда янги иш жойларини яратиш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, ёшларнинг мехнатда бандлигини таъминлаш давлат сиёсати даража-сига кутарилгани республикамизда Прези-дентимиз Ислом Каримов рахнамолигида окилона иктисодий сиёсат олиб борилаёт-ганлигидан далолат беради.

Адабиётлар:

1. Каримов И.А. 2015 йилда иктисодиётимизда туб таркибий узгаришларни амалга ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш хисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йул очиб бериш - устувор вазифамиздир. / Узбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мулжалланган иктисодий дастурнинг энг мухим устувор йуналишларига баFишланган Вазирлар Махкамасининг мажлисидаги маърузаси. // «Халк сузи» газетаси, 2015 йил 17 январь сони.

2. Каримов И.А. Бош максадимиз - кенг куламли ислохотлар ва модернизация йулини катъият билан давом эттириш. - Т.: «Узбекистон», 2013.

3. Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тараккиётини янги боскичга кутарадиган йил булади. - Т.: «Узбекистон», 2012. -36-б.

4. Каримов И.. Жахон молиявий-иктисодий инкирози, Узбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йуллари ва чоралари. - Т.: «Узбекистон», 2009.

5. Узбекистан в цифрах. 2013. Государственный комитет Республики Узбекистан по Статистике. - Т., 2013.

6. Толаметова З.А. Иктисодиётни модернизациялаш жараёнида мехнат бозорини ривожлантириш йуналишлари. - Т.: «Иктисодиёт», 2014.

7. Узбекистон худудларининг йиллик статистик туплами. - Т., 2014.

8. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ meetingdocument/wcms_240032.pdf. Б.36-37.

9. Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси маълумотлари. Демо-график маълумотлар. Стат инфо. www.stat.uz /statinfo/demografichskie - dannye 24.03.2015/ 24.03.2016.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.