Научная статья на тему 'ЕКО-ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ'

ЕКО-ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
55
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Sciences of Europe
Область наук
Ключевые слова
СФЕРА ГОСТИННОСТі / ЕКОГОТЕЛЬ / ЕКОСАДИБА / ЗАСОБИ РОЗМіЩЕННЯ / ЕКОЛОГіЗАЦЯ / ПіДПРИЄМНИЦЬКА ДіЯЛЬНіСТЬ / ЕКОЛОГіЧНЕ ПіДПРИЄМНИЦТВО

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Литвин О.В., Поворознюк І.М., Кирилюк І.М., Нещадим Л.М., Барвінок М.В.

Інноваційна діяльність у готельному секторі спрямована на створення і впровадження нововведень. Інноваціями можна вважати появу екологічних готелів - закладів індустрії гостинності, що мають за ціль мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище завдяки скороченню витрат енергії та інших природних ресурсів або використанню альтернативних джерел. Актуальним трендом економічної діяльності суб’єктів господарювання є екологізація, відповідно усе більш вагому роль відіграють екоіновації. Це стосується і таких традиційних видів діяльності, як готельне обслуговування, екологізація яких є одним з найважливіших напрямів інноваційного розвитку.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Литвин О.В., Поворознюк І.М., Кирилюк І.М., Нещадим Л.М., Барвінок М.В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ECO-INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Innovative activity in the hotel sector is aimed at creating and implementing innovations. Innovations can be considered the emergence of ecological hotels - establishments of the hospitality industry, which aim to minimize their impact on the environment by reducing the consumption of energy and other natural resources or using alternative sources. The actual trend of the economic activity of business entities is greening, accordingly, eco-innovations play an increasingly important role. This also applies to such traditional types of activities as hotel service, the environmentalization of which is one of the most important areas of innovative development.

Текст научной работы на тему «ЕКО-ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ»

/ Т. В. Радевич // Сталий розвиток економши. -2019. - № 2. - С. 317-322.

9. 1ноземш швестицп в Укра1т: де знайти дат, як читати плапжний баланс, про що говорять останнi цифри. Експертна платформа: веб-сайт.

URL: https://expla.bank.gov.ua/expla/src/files/Publi-cation126.pdf

10. The official site of the State Statistics Service (2021), "Statistical Yearbook of Ukraine 2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua

ЕКО-ШНОВАЦП У РОЗВИТКУ ПЩПРИСМСТВ ШДУСТРП ГОСТИННОСТ1

Литвин О.В.

Уманський державний педагоггчний унгверситет гменг Павла Тичини,

старший викладач, Украша Поворознюк 1.М.

Уманський державний педагоггчний унгверситет шет Павла Тичини,

к.е.н, доцент, Украша, Кирилюк 1.М.

Уманський державний педагоггчний унгверситет гменг Павла Тичини,

к.е.н, доцент, Украша, Нещадим Л.М.

Уманський державний педагоггчний унгверситет гменг Павла Тичини,

к.е.н, доцент, Украша Барвток М.В.

Уманський державний педагоггчний унгверситет гменг Павла Тичини,

старший викладач, Украша

ECO-INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE HOSPITALITY

INDUSTRY

Lytvyn O.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,

Senior Lecturer, Ukraine Povorozniuk I.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, PhD, Associate Professor, Ukraine

Kyryliuk I.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, PhD, Associate Professor, Ukraine Neshchadym L.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, PhD, Associate Professor, Ukraine

Barvinok M.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,

Senior Lecturer, Ukraine DOI: 10.5281/zenodo.7247555

АНОТАЦ1Я

1нновацшна дiяльнiсть у готельному ceraopi спрямована на створення i впровадження нововведень. 1нноващями можна вважати появу еколопчних гoтeлiв - закладiв iндуcтpii гостинносп, що мають за цшь мiнiмiзувати свш вплив на навколишне середовище завдяки скороченню витрат енерги та шших природ-них ресурав або використанню альтернативних джерел.

Актуальним трендом eкoнoмiчнoi дiяльнocтi суб'екпв господарювання е eкoлoгiзацiя, вiдпoвiднo усе бшьш вагому роль вiдiгpають екошовацп. Це стосуеться i таких традицшних видiв дiяльнocтi, як готельне обслуговування, eкoлoгiзацiя яких е одним з найважливших напpямiв iннoвацiйнoгo розвитку. ABSTRACT

Innovative activity in the hotel sector is aimed at creating and implementing innovations. Innovations can be considered the emergence of ecological hotels - establishments of the hospitality industry, which aim to minimize their impact on the environment by reducing the consumption of energy and other natural resources or using alternative sources.

The actual trend of the economic activity of business entities is greening, accordingly, eco-innovations play an increasingly important role. This also applies to such traditional types of activities as hotel service, the environ-mentalization of which is one of the most important areas of innovative development.

Ключовi слова: сфера гостинносп, екоготель, екосадиба, засоби розмщення, еколопзаця, тдприем-ницька дiяльнicть, еколопчне тдприемництво.

Keywords: sphere of hospitality, eco-hotel, eco-homestead, means of accommodation, greening, entrepreneurial activity, ecological entrepreneurship.

Постановка проблеми. Сьогодш в умовах ш-тенсивного розвитку iндустрii гостинностi з'явля-ються новi послуги та технологii, а ix глобалiзацiя гостро ставить питання конкурентоспроможносп укранських пiдприeмств, якi надають таш послуги. Як галузь економiки, укранський готельний бiзнес мае дедалi б№ше орieнтуватися на потреби та ште-реси споживачiв.

Для досягнення результату у процеа еко-логiзацii готельноi сфери необxiдно забезпечити умови сталого розвитку для Укра1ни, зокрема подо-лання бiдностi, забезпечення чистою водою та на-лежними санiтарними умовами, доступнiсть чистоi енергii, вiдповiдальне споживання та виробництво та захист i вiдновлення екосистем. Невiд'емною складовою еколопзацп являеться корпоративна соцiальна вiдповiдальнiсть за прямий i опосередко-ваний вплив шдприемств на економiчну, еко-лопчну та соцiальну системи.

Аналiз останшх дослiджень i публiкацiй. До-слвдженню сучасних тенденцiй розвитку iндустрii гостинносп присвячено працi таких вiтчизняниx та закордонних авторiв, як: А.О. Давидова, В.М. Зайцева, О.О. Лупич, О.О. Зеленко, Г.В. Довгаль, М. П. Мальська, В. Легранд, Ф. Слоун, Дж. С. Чен. Серед вичизняних науковцiв проблемi сертифжацп та функцюнування еко-готелiв присвяченi працi С.М. Журавльово1', О.М. Данiловоi та шших.

Видiлення iieiuipiiiieinix рашше частин за-гальноТ проблеми. Сучасний стан розвитку шдприемств iндустрii гостинностi розвиваеться тд впливом безлiч зовнiшнix та внутршшх факторiв, що негативно впливають на яшсне обслуговування споживачiв. На сьогодш не достатньо придшено уваги щодо розвитку еко-готелiв та умов 1'хнього функцiонування в перiод криз спричинених рiз-ними ситуацiями, зокрема пандеми та вiйни.

Формулювання цiлeй стати (постановка за-вдання). Метою статт е теоретичне обгрунтування та аналiз основних аспектiв впровадження еко-ш-новацш у розвиток пiдприемств iндустрii гостин-ностi.

Виклад основного мaтepiaлу дослщження.

Екологiзацiя готельно1' сфери передбачае дотри-мання принципiв Глобального договору ООН про сприяння запобiганню негативного впливу на зовшшне середовище, вживання шщатив, спрямо-ваних на посилення вщповщальносп за стан дов-кiлля, сприяння розвитку та поширенню екологiчно чистих технологш.

Система екологiчноi сертифiкацii в Украш почала розвиватися недавно. У першу чергу це пов'я-зано з пiдписанням Угоди про асощацш з Свропей-ським Союзом, але ще до цiеi поди Украша вже мала досвiд у впровадженш та популяризацп еко-сертифжацп. Украша першою на пострадянському просторi почала розвивати систему еколопчно1' сер-тифiкацii та маркування, керуючись мiжнародними стандартами серii ISO 14000 та увшшла до складу

Global Ecolabelling Network та гармонiзувала 43 еколопчш стандарти на товари по послуги.

Щодо вггчизняних готельних пiдприемств, то ix екологiчнi декларацii можуть бути шдтверджеш двома способами.

Перший - це ввдповщшсть вимогам екологiч-ного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.30.059 «Послуги з тимчасового розмщення (проживания). Еколопчш критерп», який вщповвдае мiжиародному стандарту ISO 14024 «Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures». Акредитованим органом серти-фжацп на вщповвдшсть ISO 14024 е Всеукрашська громадська оргаиiзацiя «Жива планетам». Нажаль, за офiцiйними даними цiеi оргашзацп жодне вiтчиз-няне готельне тдприемство не задекларували сво1'х екологiчниx переваг [6].

Другим способом тдтвердження екологiч-ностi готельних пiдприемств е сертифжащя за про-грамою Green Key, за офщшними даними яко1' лише 9 вiтчизняниx готельних щдприемств отримали екосертифiкат [8].

Iнновацiйними трендами в сучасному готель-ному бiзнесi можуть бути використання еко-лопчних iнновацiйниx та iнформацiйниx техно-логш, впровадження мультимедiйниx теxнологiй, розвиток електронно1' комерцii [7].

Екологiзацiя готельних щдприемств мае б№ше переваг шж недолiкiв, а грамотна еко-лопчна полiтика в готелях та засобах розмщення сприятиме економii коштiв. Реалiзацiя програми по створенню екологiчного готельного продукту передбачае розроблення стратеги поступового змен-шення шк1дливо1' ди пiдприемства на довкiлля. Така стратепя повинна передбачити ряд ефективних еколопчних заxодiв, якi нацiленi на зм^ техно-логiчного процесу надання готельно1' послуги та функцiонуваиня певних структур готельного тдприемства.

Для екологiчного готелю, як i для будь-якого шшого засобу розмiщения, важливим е комфорт та безпека гостей. Перш за все це залежить ввд стану повгтря у засобi розмiщения. Найкращим варiаитом для цього може бути централiзоване вакуумне пи-лоприбирання за допомогою системи пиловида-лення. Ця система стала ще однiею шноващею для укра1'нського ринку, хоча у США та Канадi вбудо-ваш пилосмоки вже стали нормою i використову-ються у бiльшостi готелiв так само як водопровiд.

Еколопчна дiяльнiсть готелю грунтуеться на дванадцяти основних критерiяx, розроблених мiжиародним комитетом. Також до мiжнародноi системи оцшки нацiональним представником у кожнш краiнi додаються нацiональнi критерii, яш враховують мiсцевi особливостi, але не повинш су-перечити мiжнародним стандартам. Сьогодш саме Green Key займаеться найактившше екологiчною сертифiкацiею пiдприемств готельного 144 госпо-дарства в Украшг

До основних показнишв, яш характеризують екологiчнiсть пiдприeмств готельного господар-ства, вiдносять:

- споживання води;

- споживання енергп;

- атмосферш викиди, спричиненi споживан-ням енергп;

- використання природних ресурсiв (вплив на довшлля, спричинений обсягом спожитого паперу, канцелярського приладдя, мийних засобiв, облад-нання та iнших матерiалiв; структура використання вiдновлюваних/невiдновлюваних ресурсiв, викори-станням сировини);

- вплив хiмiчних засобiв на довкiлля та здо-ров'я;

- викиди до атмосфери;

- викидиу воду;

- обсяг вiдходiв;

- пожеж^ авари та iншi надзвичайнi ситуацii;

- вплив транспорту на довшлля [1].

Ще одним важливим та безпечним видом за-собiв розмiщення е сiльськi зеленi садиби, якi кори-стуються великим попитом серед туриспв. Особли-воi популярностi вони набули в перюд кризи та пан-демii СОУГО-19. Розвиток пiдприемництва у сферi сiльського зеленого туризму в Украш дедалi актив-нiше перетворюеться в конкурентоспроможний вид економiчноi дiяльностi i здiйснюеться за такими напрямами: органiзацiя туристичних сiльських аг-росадиб; оренда житла в екологiчно чистш альсь-кiй мiсцевостi; надання послуг харчування та iншi [3, с. 112]

Слад зазначити, що житловi будинки садиб-ного типу та шше житло, яке використовуеться для надання послуг з тимчасового розмщення, мае вщповвдати: вимогам державних будiвельних норм пiд час проектування та будування; вимогам без-пеки технiчноi експлуатацп будинкiв, споруд i устаткування, встановленим нормативними документами; вимогам, що гарантують особисту без-пеку туриспв i збереженiсть 1'хнього майна. З метою щдвищення якостi та безпеки послуг у сферi СЗТ, сприяння споживачам у свiдомому виборi туристичних послуг, ГО «Спшка сприяння розвитку сiльського зеленого туризму в Украш» згiдно з Програмою добровiльноi' категоризацii «Укран-ська гостинна садиба», здiйснюе присвоення засо-бам розмiщення одте1' з чотирьох вщповщних кате-горiй [4]. Система розроблена на основi кращих мiжнародних зразшв спецiалiстами громадського науково-природоохоронного центру «Незалежна служба еколопчно1' безпеки» - членом Спшки сприяння розвитку альського зеленого туризму в Украiнi (далi - Спiлка), та за щдтримки Швейцарсь-кого Фонду Спiвробiтництва. Знак «Зелена садиба» надаватиметься Спiлкою та, безперечно, буде вико-ристовуватись як ефективний маркетинговий ш-струмент.

Держава щдтримуе розвиток особистих альсь-ких господарств вiдповiдно до загальнодержавних i регiональних програм. Вiдповiдно, кошти нарахо-вуються з державного чи мюцевого бюджету згiдно

з порядком, встановленим законом. Особисте се-лянське господарство являе собою господарську дiяльнiсть (господарювання), ведення якого не пе-редбачае оформлення приватного пiдприемства особою iндивiдуально або особами, якi мають амейш чи родиннi вiдносини i мешкають спiльно, маючи на метi збшьшення спiльного бюджету, ви-користовуючи для цього рiзнi методи: вироб-ництво, переробку, реалiзацiю сшьськогосподарсь-ко! продукцп та надання послуг i3 використання майна особистого селянського господарства, у тому числ й у сферi СЗТ [5]. Особисп селянськi госпо-дарства з боку держави тдтримуються та регламен-туеться вiдповiдно до загальнодержавних i регiо-нальних програм розвитку за рахунок державного i мiсцевих бюджетiв ввдповщно до встановленого законом порядку. Зпдно iз загальнодержавними про-грамами, Кабiнет Мiнiстрiв Укра!ни у процеа пiдготовки проекту Державного бюджету Укра!ни щорiчно видiляе вiдповiднi фiнанси на тдтримку особистих селянських господарств. На тдтримку особистих селянських господарств виконавча влада та органи мiсцевого самоврядування згiдно з регю-нальними програмами щорiчно видiляють кошти в проекти мiсцевих бюджетiв [2].

Висновки. Дiяльнiсть екоготелiв та екосадиб пов'язана з високим попитом та популяршстю на екологiчнi та безпечнi умови проживания серед споживачiв послуг; збереження навколишнього се-редовища серед мюцевого населення. Тому, в су-часних умовах господарювання основним завдан-ням е максимально мiнiмiзувати екологiчний вплив людини на навколишне середовище. А це можливо i через дiяльнiсть таких засобiв розмiщення, що в свою чергу продовжують процес еколопзацп шду-стрй' гостинностi. Впровадження еколопчних ас-пектiв у розвиток сфери гостинносп зумовлена певними тенденцiями. З одного боку зростають ви-моги вiдвiдувачiв до сервiсу. Це проявляеться у пiдвищеннi рiвня свiдомостi в тому чи^ i еко-лопчно!. Подорожуючi вдосконалюють сво! знання про навколишне середовище та еколопчну загрозу, яка iснуе в краiнi та свт. Туристи з рiзних кра!н свiту надають перевагу екологiчним засобам розмщення, а це в свою чергу дае можливють тдприемцям забезпечити конкурентш переваги на ринку послуг, знизити витрати та отримати вищi прибутки.

Лтратура

1. Григор'ева Л. В. Еколопзатя, як перспективна тенденцiя розвитку готельного господарства. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bit-stream/123456789/7162/3/%D0%A2%D0%B5%D0% B7%D0%B8_%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%B B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0% D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB% D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE %D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D 1%96%D1%8F.pdf (дата звернення 16.09.2022)

2. Закон Укра!ни «Про особисте селянське господарство» (Вщомосп Верховно! Ради Укра!ни (ВВР), 2003, N 29, ст. 232).

3. Литвин О.В. Розвиток сшьського зеленого туризму Черкащини. Туризм Черкащини: реаль-нють та перспективи сталого розвитку: колективна монографiя / за ред. I. М. Поворознюк. Умань: ВПЦ <^заш», 2018. 198 с.

4. Ольський зелений туризм - вщ роз'еднаних садиб до терш^альних кластерiв. URL: https://ge-ography.lnu.edu.ua/wp-content/up-loads/2021/05/Rutynskyy-Silskyy-zelenyy-turyzm-2018-book.pdf (дата звернення 16.09.2022)

5. Спшка сприяння розвитку альського зеленого туризму в Украш. URL: www.green-tour.com.ua. (дата звернення 22.09.2022)

6. Центр еколопчно1' сертифшацп та марку-вання : офщшний web-сайт URL: https://www.eco-label.org.ua/. (дата звернення 24.09.2022)

7. Цш сталого розвитку 2016-2030. URL : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholit-tia/tsili-stalohorozvytku (дата звернення 22.09.2022)

8. Green Key : web-site, available at: https://www.greenkey.global/ (дата звернення 23.09.2022)

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.