Научная статья на тему 'СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ'

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
116
57
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Sciences of Europe
Область наук
Ключевые слова
ПРЯМі іНОЗЕМНі іНВЕСТИЦіЇ / іНВЕСТИЦіЙНі ПОТОКИ / ДИНАМіКА / іНВЕСТОРИ / ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ / ТНК

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Бовкун О.

У сучасному світі інвестиційна діяльність є одним з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якого суб’єкта господарювання. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання не лише окремих підприємств та організацій, а держави в цілому, сприяє підвищенню рівня зайнятості населення, а також складає істотний елемент, на якому ґрунтується економічний розвиток суспільства. Інвестиційна діяльність є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та закордонних вчених, але багато аспектів потребують подальшого дослідження. Так, для формування ефективної стратегії та механізмів залучення прямих інвестицій необхідно постійно проводити моніторинг сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні як в цілому, так на рівні окремих регіонах та підприємств.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

STATISTICAL ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN UKRAINE

In today's world, investment activity is one of the most important aspects of the functioning of any business entity. Investment largely determines the economic growth not only of individual enterprises and organizations, but of the state as a whole, contributes to increasing the level of employment of the population, and is also an essential element on which the economic development of society is based. Investment activity is the object of research by many domestic and foreign scientists, but many aspects require further research. Thus, in order to form an effective strategy and mechanisms for attracting direct investment, it is necessary to constantly monitor the current state of investment activity in Ukraine both as a whole and at the level of individual regions and enterprises.

Текст научной работы на тему «СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛ1З ПРЯМИХ 1НОЗЕМНИХ 1НВЕСТИЦ1Й В УКРА1Н1

Бовкун О.

кандидат економ1чних наук, доцент Уманський державний педагоггчний утверситет 1мет Павла Тичини ORCID: https://orcid. org/0000-0002-9209-5 785

STATISTICAL ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN UKRAINE

Bovkun O.

Associate professor Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university ORCID: https://orcid. org/0000-0002-9209-5 785 DOI: 10.5281/zenodo.7247536

АНОТАЦ1Я

У сучасному свт швестицшна дiяльнiсть е одним з найбшьш важливих аспекпв функцiонування будь-якого суб'екта господарювання. 1нвестування в значнiй Mipi визначае eKOHOMi4He зростання не лише окремих тдприемств та органiзацiй, а держави в цiлому, сприяе шдвищенню рiвня зайнятостi населення, а також складае iстотний елемент, на якому грунтуеться економiчний розвиток суспiльства. Iнвестицiйна дiяльнiсть е об'ектом дослвджения багатьох впчизияних та закордонних вчених, але багато аспекпв пот-ребують подальшого дослвджения. Так, для формування ефективно! стратеги та механiзмiв залучення пря-мих ^естицш необхiдно постiйно проводити мониторинг сучасного стану швестицшно! дiяльностi в Ук-раíнi як в цшому, так на рiвнi окремих репонах та шдприемств.

ABSTRACT

In today's world, investment activity is one of the most important aspects of the functioning of any business entity. Investment largely determines the economic growth not only of individual enterprises and organizations, but of the state as a whole, contributes to increasing the level of employment of the population, and is also an essential element on which the economic development of society is based. Investment activity is the object of research by many domestic and foreign scientists, but many aspects require further research. Thus, in order to form an effective strategy and mechanisms for attracting direct investment, it is necessary to constantly monitor the current state of investment activity in Ukraine both as a whole and at the level of individual regions and enterprises.

Ключовi слова: прямi шоземт швестицп, швестицшш потоки, динамша, швестори, програми розви-тку, ТНК.

Keywords: foreign direct investments, investment flows, dynamics, investors, development programs, TC.

Постановка проблеми. Необхвдною умовою розвитку економiки будь-яко! краши е висока шве-стицiйна актившсть. Аналiз прямих iноземних швестицш повинен спиратися на певну статистичну базу та сучаснi методи и обробки. На цiй основi мо-жна виявити основнi тенденцii розвитку прямих шоземних iнвестицiй, фактори, що впливають на !х створення, прюритетш напрями творення швести-цiйних потошв.

Аналiз останнiх дослiджень i публшацш. Розвиток iнвестицiйних процесiв i !х регулювання з боку держави розглядаються в економiчнiй теорii як у класичнш, так i в кейнаансько! концепцii. Ма-кроекономiчнi аспекти швестицш були досить по-вно розкрип в працях вiдомих зарубiжних економь стiв: Дж.Кейнса, Дж.Кларка, А. Маршалла, Д. Рка-рдо, П. Самуельсона, А. Смiта, Г. Хаблера, Р. Харрода, У. Шарпа i ш.

Мета статтi. Основною метою статп е статис-тичний аналiз прямих iноземних iнвестицiйнiй в Укрш'ш та надання рекомендацiй щодо шдвищения обсягiв iнвестування.

Виклад основного матерiалу досл1дження. В динамiцi останнiх рошв процеси глобалiзацп, ште-рнацiоналiзацii, ушфшаци набувають все бiльшого

розповсюдження у свгговш i нацiональнiй економь чних системах. Одним iз напрямiв штеграци вичи-зняно! економiки у мiжнародний економiчний об-шир е залучення прямих шоземних швестицш, що в основному здшснюеться за учасп транснацюна-льних компанiй (далi - ТНК). Отож аналiз позитив-них i негативних сторiн iнвестицiйноi дiяльностi ТНК на територп нашо1' держави набувае все б№-шо! актуальностi, що дасть змогу вигiдно викорис-тати надаш переваги, мiнiмiзувати ризики та нейт-ралiзувати недолiки тако1' сшвпращ.

Спiвробiтництво iноземних iнвесторiв на наць ональнiй основi у торгах на концесш забезпечуе га-рантiю того, що таш поступки будуть надаш найе-фективнiшому учаснику торгiв. Можливють для вь тчизняних пiдприемств брати кредити безпосередньо в шоземних баншв за кордоном чинить випдний натиск на впчизнят банки з метою зменшення вартостi сво!х послуг i розширення дiа-пазону послуг, яш вони пропонують [3].

Навпъ якщо це зараз так не актуально для Ук-раши, але змога впчизняним пiдприемствам залу-чати кошти на мiжнародних ринках катталу спону-кае iнститути фондового ринку покращувати дiяль-нiсть та привабливють мiсцевих ринкiв капiталу.

Вкладення прямих iноземних швестицш за бь льшiстю визначень, в першу чергу означае довго-строкове отримання прибутк1в i здiйснення контролю з боку шоземного швестора за об'ектом шве-стування.

Прямi швестицп е основним способом ство-рення ТНК в Укра1т та свт, через те вiдомi про-цеси можливо i доцiльно аналiзувати як взаемо-пов'язанi та взаемообумовлеш явища. (див. рис. 1)

50000

2017 2018 2019 ■ 2020 2021

0

Рис. 1 Динамка прямих шоземних швестицш в Укра'ш 2017-2021 роки [7]

Хщ щдвищення обсяпв прямих шоземних ш-вестицш в економшу Украши в динамiцi 2017-2021 рошв не ввдбувався рiвномiрно, персонально стдом-кий ввдсоток вкладень з 2017 року по 2018 посту-пово упов№нюеться, а у 2020-2021 роках ця ввд-мiннiсть становить найнижче числове значення [7].

Такий факт пояснюеться впливом об'ективних факторiв, в тому числi й нещодавшми кризовим процесам 2020 року (див. табл. 1) однак юнуе ще повний ряд специфiчних для Украши обставин, як1 впливають на динашку прямих iноземних швестицш.

Таблиця 1

Динамiка структури прямих iноземних швестицш в економ^ Украши за головними крашами-швесто-

Краíни-iнвестори Станом на:

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Кiпр 14,2 20,1 21,5 21,5 22,2

Шмеччина 26,5 20,1 17,9 16,5 15,8

Нiдерланди 7,0 8,5 8,9 10 10,5

Австрiя 7,6 7,0 6,8 6,5 5,9

США 6,7 4,9 4,1 3,5 2,7

Франщя 3,9 3,5 3,4 4,1 5,3

Сполучене королiвс-тво 7,4 6,7 6,4 5,9 5,1

Iншi 22,1 24,2 25,8 25,3 24,9

Джерело: складено автором за даними [7

У 2017 рощ на Юпр та Британськ1 Вiргiнськi острови припало 71,4% чистого зростання обсягу прямих iнвестицiй в Укрш'ш. 1х внесок знизився до 52,9% у 2018 рощ. Шсля початку збройного конф-лiкту насамперед скоротилися швестицп з Кiпру, оск1льки офшори в основному використовувалися для швестування на сходi Украши, постраждалому вщ конфлiкту та економiчноl кризи. 1ноземш швестицп е надзвичай важливими в процесi нацюналь-но! економши становления та розвиток, i Украша не е винятком. Власних швестицшних засобiв знач-ною мiрою бракуе.

Враховуючи останнi поди в крш'ш - такi як по-лггичш та економiчнi потрясiння, вiйськовi ди та анексiя Криму - iнвестицiйна активнiсть в Украíнi знизилася. Ввдпк iноземного капiталу з украшсь-кого ринку, а також зменшення багатьох швести-цiйних проектiв стали причиною тепер невлтнох реальностi.

У порiвняннi прямих iнвестицiй з К1пру швестицп з шших краíн можуть щддаватися достатньо незначними (див. рис. 2)

2%

I Нщерланди УкраТна I Австр1я 11тал1я

. Сполучене корол1вство . 1нш1 . К1пр

Рис. 2 Динамiка з iнших основних джерел твестицт

В цДлому в УкрашД е ряд проблем, якД переш-коджають ефективному залученню шоземш Днвес-тицп. Цд проблеми включають перерахованi нижче фактори:

- нестабiльнiсть податково1 поливки: знач-ний вДдсоток Д високий рiвень оподаткування позба-вляе крашу конкурентних переваг у процесД залу-чення Дноземних швестицш;

- полДтична нестабДльшсть: за умов постш-них полДтичних змДн зовнДшньо Днвестор буде вДд-чувати себе достатньо невпевнено. БДльш того, вДн не буде усвДдомлювати що це за полпика буде реа-лДзована новою владою. ОкрДм того, «слабка» нацД-ональна економДка непостшно може запропонувати високий Д бурхливий дохДд для стажування Днвести-цДйних ризикДв;

- недосконалДсть законодавства, що прояв-ляеться в недостатнш правовДй захищеностД, в три-валш процедурД реестрацп та отримання необхДд-них сертифДкатДв, у разД вДдсутносп ефективний ме-ханДзм правового захисту Дноземних ДнвесторДв вДд незаконних партнерДв та боржники. Якраз цД умови призвели до появи багатьох потужних Дноземних компаиДй, що вийшли з украшського ринку;

- нестача системи оцДнки швестицшного клД-мату в краíнi та и окремих репошв;

- митнД бар'ери: незгода з митними органами при визначеннД способу нарахування акцизДв, мит-них зборДв та митно! вартостД товарДв, а також кДль-каденнД затримки доставки та високД ставки Дмпор-тних мит за кордоном приплив швестицш в Укра-1ну;

- нерозвиненДсть ринково1 Дифраструктури мДжнародного бДзнесу в Украíнi: один з факторДв, що обмежуе зростания притоку Дноземного каш-талу, е нестача квалДфДкацшних консультаитiв, ау-диторДв та експертДв;

- високий рДвень шфляцп в Украíнi;

- ненадшний банкДвський режим: впчизияш дилери втратили довДру захДдних бДзнесменДв, так само довДру укра1нського населення;

- дефДцит ефективно1 системи страхуваиия.

В сучаснДй Укрш'ш, до перелДку галузей входить сфера високих технологДй, аграрна галузь ма-шинобудувания, 1Т-галузь, енергетика та нафта Д газ промисловДсть. Розробка та ефективна реалДза-цДя прозоро1 стратеги залучення Дноземних швестицш у цД сфери сприятиме подальшому вДдновленню Д Днших секторДв. Введения вищезгаданих способДв до щдвищения рДвия швестицшно1 привабливостД Украши призведе до припливу Дноземних швестицш Д, як наслДдок, сприяють успДшному розвитку Украши народне господарство [5].

Основними тенденцДями, що характеризують здшснения прямих Дноземних швестицш в еконо-мДку Украши, виступають:

1) надходжения бДльшостД швестицш Дз кра1н

ЕС;

2) Днвестуваиия коштДв кранами £С у високо-рентабельнД галузД економДки, якД дають швидкД прибутки, а саме: в торговельнш сукупиостД, фар-мацевтичну промисловДсть, фДнаисову сферу. В такому разД Днвестування в економДку переважио1 бД-льшостД крахи, здДйснюеться в основному за такими напрямами як шноваци, науково-дослДдна праця Д добувна промисловДсть;

3) здшснения прямих Дноземних швестицш у найбДльш важливД для украшсько1 економДки галузД крашами, якД славно знайомД зД специфДкою еконо-мДчного, соцДального Д полДтичного життя нашо1 держави;

4) недостатнш розмДр надходжения Днозем-ного капДталу в Украшу у формД прямих швестицш.

Таблиця 2

Позитивт та негативт тенденци збiльшення прямих iноземних швестицш i розвитку ТНК в Укра!т

Переваги: Недол1ки:

1. ТНК здшснюють фiнансування бшьшосп свiто-вих iнновацiй. 1. Приймаюча кра!'на не отримуе ввдкритого доступу до iнновацiйних проекпв, оск1льки основне виробництво зосереджуеться у материнськш кра-iнi.

2. Розвиваеться здорова конкуренцiя мiж виробни-ками з рiзних кра!н, вiдбуваеться запозичення м1ж-народного досв1ду. 2. Б^шють ТНК створюються за рахунок злиття i поглинання вiтчизняних пiдприемств, тому вони не мають достатньоi шлькосп вiльних коштiв для розвитку виробництва.

3. Здшснюеться концентрацiя капiталу, що дае змогу розширювати виробництво i модернiзувати його. 3. У бiльшостi випадк1в модершзащя не стосуеться основних фондiв шдприемства, а лише покращення властивостей товару i розширення ринк1в збуту продукцii.

4. ТНК створюють робочi мюця, надають як1сне соцiальне та медичне забезпечення працiвникам. 4. ТНК нещадно використовують ресурси.

5. Використовуються передовi досягнення менеджменту, що значно зб№шуе продуктивнiсть на таких пвдприемствах порiвняно з вiтчизняними, вi-дбуваеться рют квалiфiкацi! робiтникiв. 5. Застосовуються застарш технологи.

В Украíнi спостерiгаеться чiтке прагнення не-стачi прямих iноземних швестицш разом з упов№-ненням темпу !х збiльшення. Причинами тако! не-стачi виступають недосконалiсть законодавчо! бази щодо регулювання пвдприемницько! дiяльностi та перешкоди адмiнiстративного характеру [8].

Позитивш наслiдки швестицшно! дiяльностi ТНК в Укра!ш супроводжуються багатьма негатив-ними тенденшями, такими як нещадна експлуата-цiя ресурсiв, вiдмивання коштiв та поглинання вгт-чизняних менш конкурентоспроможних пвдпри-емств. Через те разом зi створенням сприятливого iнвестицiйного ктмату для розвитку ТНК, зокрема необхщно провести покращення iнфраструктури економiки кра!ни, податкового законодавства, фь нансово-кредитних ввдносин, подобае також потур-буватись про захист власного виробника.

В процеа створення привабливих умов для вкладання iноземного капiталу важливо також при-дiлити увагу утфшацд та взаемоузгодженню законодавства кра!ни з м1жнародними нормами права, проведенню активно! роботи з рекламування та ш-формаци щодо iнвестицiйного ринку Укра!ни на мiжнародному рiвнi, виокремити прiоритетнi на-прями економiчноl дiяльностi, що потребують не-гайних капiталовкладень (галузi, пов'язаш з розви-тком НТП в Укра!ш, експортом готово! продукцi!, альське господарство) i менш важливих сфер шве-стицiйно! дiяльностi пiдприемств.

Пропозицл щодо стимулювання iнвестицiйно! дiяльностi та настання умов для збiльшення обсяпв залучення iноземних iнвестицiй:

1) подготовка i поширення iнвестицiйних про-позицш пiдприемств рiзних форм власностi на шве-стицiйному ринку;

2) створення системи шституцш i механiзмiв, що полегшують дiяльнiсть iнвесторiв в Украшц

3) здiйснення скоординовано! шформацшно-маркетингово! полiтики, що суттево покращить ш-вестицiйне притягання Укра!ни у свт;

4) реалiзацiя iнвестицiйних проектiв за принципом «единого вiкна».

Висновки. Важливим напрямом самовдоско-налення iнвестицiйно! дiяльностi Укра!ни е вико-нання програм розвитку iнвестицiйно! дiяльностi, яке дасть змогу забезпечити залучення швестицш з метою реалiзацi! iнвестицiйних проекпв, що прой-шли конкурсний вiдбiр i забезпечать процвiтання базових галузей економiки, зростання обсягу екс-порту та замiщення товарiв критичного iмпорту, впровадження високих технологiй, страхування розвитку ринково! iнфраструктури.

Лiтература

1. Закон Укра!ни: «Про режим шоземного iн-вестування» URL: http://zakon1.rada.gov.ua.

2. Investopedia. Foreign Direct Investment -FDI. URL: http://www.in-vestopedia.com/terms/f/fdi.asp.

3. Маркевич К.Л. Поточний стан та перспек-тиви прямого iноземного iнвестування в економшу Укра!ни. Науковий вiсник Мукачiвського державного унiверситету. Серiя «Економша». 2018. Вип. 2(1). С. 249-255.

4. Рейтинг швестицшно! привабливостi регюшв. URL: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/de-fault/files/upload/reyting_investiciynoyi_priva-blivosti_regioniv_2019_1.pdf.

5. Прямi iноземнi iнвестицi!: украшський та свiтовий контекст / Д.В. Мангушев, В. К. Пилипчук, Н.О. Смiрнова. Вiсник Одеського нацiонального унiверситету. Серiя «Економiка^>. 2017. Т. 21. Вип. 5. С. 37-41.

6. Озiмчук О.В. Вплив швестицш на еко-номiчний розвиток Укра!ни. Глобальнi та нацю-нальнi проблеми економiки. 2018. Вип. 6. С. 224228.

7. Державний комггет статистики Укра!ни. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

8. Радевич Т. В. Каштальш iнвестицi! в Украíнi: сучасш тенденцi! та перспективи розвитку

/ Т. В. Радевич // Сталий розвиток економши. -2019. - № 2. - С. 317-322.

9. 1ноземш швестицп в Укра1т: де знайти даш, як читати плапжний баланс, про що говорять останш цифри. Експертна платформа: веб-сайт.

URL: https://expla.bank.gov.ua/expla/src/files/Publi-cation126.pdf

10. The official site of the State Statistics Service (2021), "Statistical Yearbook of Ukraine 2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua

ЕКО-ШНОВАЦП У РОЗВИТКУ ПЩПРИСМСТВ ШДУСТРП ГОСТИННОСТ1

Литвин О.В.

Уманський державний педагоггчний унгверситет гменг Павла Тичини,

старший викладач, Украша Поворознюк 1.М.

Уманський державний педагоггчний унгверситет гменг Павла Тичини,

к.е.н, доцент, Украша, Кирилюк 1.М.

Уманський державний педагоггчний унгверситет гменг Павла Тичини,

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

к.е.н, доцент, Украша, Нещадим Л.М.

Уманський державний педагоггчний унгверситет гменг Павла Тичини,

к.е.н, доцент, Украша Барвток М.В.

Уманський державний педагоггчний унгверситет гменг Павла Тичини,

старший викладач, Украша

ECO-INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE HOSPITALITY

INDUSTRY

Lytvyn O.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,

Senior Lecturer, Ukraine Povorozniuk I.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, PhD, Associate Professor, Ukraine

Kyryliuk I.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, PhD, Associate Professor, Ukraine Neshchadym L.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, PhD, Associate Professor, Ukraine

Barvinok M.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,

Senior Lecturer, Ukraine DOI: 10.5281/zenodo.7247555

АНОТАЦ1Я

1нновацшна дiяльнiсть у готельному ceKTopi спрямована на створення i впровадження нововведень. 1нноващями можна вважати появу еколопчних готелiв - закладiв iндустрil гостинносп, що мають за цшь мiнiмiзувати свш вплив на навколишне середовище завдяки скороченню витрат енерги та шших природ-них ресурав або використанню альтернативних джерел.

Актуальним трендом економiчноl дiяльностi суб'екпв господарювання е екологiзацiя, ввдповвдно усе бшьш вагому роль вiдiграють екошовацп. Це стосуеться i таких традицшних видiв дiяльностi, як готельне обслуговування, екологiзацiя яких е одним з найважливших напрямiв iнновацiйного розвитку. ABSTRACT

Innovative activity in the hotel sector is aimed at creating and implementing innovations. Innovations can be considered the emergence of ecological hotels - establishments of the hospitality industry, which aim to minimize their impact on the environment by reducing the consumption of energy and other natural resources or using alternative sources.

The actual trend of the economic activity of business entities is greening, accordingly, eco-innovations play an increasingly important role. This also applies to such traditional types of activities as hotel service, the environ-mentalization of which is one of the most important areas of innovative development.

Ключовi слова: сфера гостинносп, екоготель, екосадиба, засоби розмщення, еколопзаця, тдприем-ницька дiяльнiсть, екологiчне пiдприемництво.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.