Научная статья на тему 'Дослідження толерантності розчину для внутрішньоматкового застосування “Йодозол”'

Дослідження толерантності розчину для внутрішньоматкового застосування “Йодозол” Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
39
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
йод / калію йодид / доза / кров / гематологія / біохімія / отелення / сервіс-період / “Йодозол”. / iodine / potassium iodide / dose / blood / hematology / biochemistry / calving / service period / “Yodozol”.

Аннотация научной статьи по фундаментальной медицине, автор научной работы — Р. М. Сачук, О. А. Кацараба, Я. С. Стравський, С. В. Жигалюк

Для вивчення толерантності та деталізації впливу на морфо-функціональний стан організму цільових тварин нової розробки ПП “Біофарм” та Дослідної станції епізоотології ІВМ НААН – розчину для внутрішньоматкого застосування у вигляді аерозолю “Йодозол”, проведено комплексні клінічні випробування, що допоможуть спрогнозувати появу побічних ефектів від препарату та запобігти цьому. Використані методи оцінки лікарського засобу, що висуваються до клінічних випробувань, у тому числі для визначення меж толерантності, які включають: визначення загального клінічного стану організму, дослідження гематологічних і біохімічних показників крові, контроль віку першого їхнього отелення і сервіс-періоду, а також статистичні (обчислення середніх величин та похибки експериментальних даних). “Йодозол” – cпінена рідина світло-жовтого кольору, 1 мл якої містить 5 мг йоду та 10 мг калію йодиду. Препарат застосовують для профілактики та лікування післяродових внутрішньоматкових інфекцій у корів, свиней, овець і кіз (ендометритів, пірометри, цервіцитів, вагінітів, затримки посліду, спричинених чутливими до йоду мікроорганізмами), після надання рододопомоги, кесаревого розтину та післяродової санації матки. Лікарський засіб володіє протимікробною, протизапальною та знеболювальною діями, поліпшує проліферативні процеси статевих органів, скорочує терміни одужання тварин. Препарат застосовують згідно з настановою, після чого продукцію тваринництва використовують без обмежень. Встановлено, що новий лікарський засіб “Йодозол” при триразовому внутрішньоматковому застосуванні великій рогатій худобі з інтервалом 48 годин у дозах, що в 2–10 разів перевищують рекомендовану терапевтичну, проявляє себе толерантно. Надлишкова кількість препарату не викликає суттєвих побічних ефектів при введенні в матку. Негативного впливу на загальний клінічний стан корів і змін морфо-функціонального стану їх організму не виявлено. У трьох тварин було встановлено збільшення об’єму матки, опущення рогів і тіла матки. Однак це є нормальною індивідуальною фізіологічною місцевою реакцією організму на введення підвищеної кількості сторонньої речовини, яка не впливає на загальний фізіологічний стан тварин. Об’єм і фізіологічне розміщення матки самостійно приходили до норми після припинення введення препарату. У всіх піддослідних тварин, що піддавалися впливу різних доз препарату “Йодозол”, вік першого їхнього отелення становив від 29,0 ± 1,87 до 33,7 ± 2,27 міс., сервісперіод від 76,3 ± 2,27 до 81,0±0,71 діб, що коливається в межах фізіологічних норм.Усі проведені дослідження толерантності розчину для внутрішньоматкового застосування “Йодозол” увійшли до реєстраційних матеріалів лікарського засобу.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по фундаментальной медицине , автор научной работы — Р. М. Сачук, О. А. Кацараба, Я. С. Стравський, С. В. Жигалюк

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The research of tolerance of solution for intrauterus application “Yodozol”

Complex clinical trials have been carried out in order to study the tolerance and detail of the effect on the morpho-functional state of the organism of target animals of the new development of PE “Biopharm” and the Experimental Station of Epizootology IVM NAAS – solution for intrauterus use in the form of aerosol “Yodozol”, which will help predict the appearance of side effects from drug and prevent it. Methods of evaluation of a medicinal product for clinical trials, including for determining tolerance limits, which were used, included: the determination of the general clinical state of the organism, the study of hematological and biochemical parameters of blood, the control of the age of their first calving and service period, as well as statistical (calculation of average values and error of experimental data). “Yodozol” is a light yellow liquid, 1 ml of which contains 5 mg of iodine and 10 mg of potassium iodide. The drug is used for the prophylaxis and treatment of postpartum intrauterine infections in cows, pigs, sheep and goats (endometritis, pyrometers, cervicitis, vaginitis, delayed digestion caused by microorganisms sensitive to iodine), after giving rhombus, cesarean section and postpartum sanitation of the uterus. Medical product possesses antimicrobial, anti-inflammatory and analgesic actions, improves proliferative processes of genital organs, reduces the time of recovery of animals. The drug is used in accordance with the guidelines, after which livestock products are used without restriction. It has been established that the new medicinal product “Yodozol” with three times intrauterine application of cattle at intervals of 48 hours in doses that 2–10 times exceeds the recommended therapeutic, is tolerant. The excess amount of the drug does not cause significant side effects when injected into the uterus. There was no negative influence on the general clinical condition of cows and changes in the morpho-functional state of their organism. Three animals had an increase in the volume of the uterus, omission of horns and the body of the uterus. However, this is a normal individual physiological local reaction of the body to the introduction of an increased amount of foreign matter, which does not affect the general physiological state of animals. The volume and physiological placement of the uterus independently came to normal after the discontinuation of the drug. In all experimental animals exposed to different doses of the iodosol drug, the age of their first calving was from 29.0 ± 1.87 to 33.7 ± 2.27 months, the service period from 76.3 ± 2.27 to 81.0 ± 0.71 days, fluctuating within the limits of physiological norms. All conducted studies of the tolerance of the solution for intrauterine application “Yodozol” were included in the registration materials of the medicinal product.

Текст научной работы на тему «Дослідження толерантності розчину для внутрішньоматкового застосування “Йодозол”»

Науковий вюник ЛНУВМБ ÏMeHÏ С.З. Гжицького. Серш: Ветеринарнi науки, 2019, т 21, № 94

Науковий в1сник Льв1вського нацюнального ушверситету ветеринарно'1 медицини та бютехнологш 1меш С.З. Гжицького.

Сер1я: Ветеринарш науки

Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences

ISSN 2518-7554 print ISSN 2518-1327 online

doi: 10.32718/nvlvet9403 http://nvlvet.com.ua

UDC 619:618.14-089

The research of tolerance of solution for intrauterus application "Yodozol"

R.M. Sachuk1, O.A. Katsaraba2, Ya.S. Stravsky3, S.V. Zhigalyuk1 1Research Epizootology Station IVM NAAS, Rivne, Ukraine

2Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

3DVNZ "Ternopil State Medical University named after I. Ya. Gorbachevsky of the Ministry of Health of Ukraine "

Ternopil, Ukraine

Article info

Received 19.03.2019 Received in revised form

22.04.2019 Accepted 23.04.2019

Research Epizootology Station IVM NAAS, Knyaz Vladimir Str., 16/18, 33028, Rivne, Ukraine. Tel.: +38-097-671-90-63 E-mail: sachuk.08@ukr.net

Stepan Gzhytskyi National University oof Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine. Tel.: +38-067-670-68-46 E-mail: Katsaraba@gmail.com

DVNZ "Ternopil State Medical University named after I. Ya. Gorbachevsky of the Ministry of Health of Ukraine", Ternopil, 46001,Ukraine

Sachuk, R.M., Katsaraba, O.A., Stravsky, YaS., & Zhigalyuk, S.V. (2019). The research of tolerance of solution for intrauterus application "Yodozol". Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 15-19. doi: 10.32718/nvlvet9403

Complex clinical trials have been carried out in order to study the tolerance and detail of the effect on the morpho-functional state of the organism of target animals of the new development of PE "Biopharm" and the Experimental Station of Epizootology IVM NAAS — solution for intrauterus use in the form of aerosol "Yodozol", which will help predict the appearance of side effects from drug and prevent it. Methods of evaluation of a medicinal product for clinical trials, including for determining tolerance limits, which were used, included: the determination of the general clinical state of the organism, the study of hematological and biochemical parameters of blood, the control of the age of their first calving and service period, as well as statistical (calculation of average values and error of experimental data). "Yodozol" is a light yellow liquid, 1 ml of which contains 5 mg of iodine and 10 mg of potassium iodide. The drug is used for the prophylaxis and treatment of postpartum intrauterine infections in cows, pigs, sheep and goats (endometri-tis, pyrometers, cervicitis, vaginitis, delayed digestion caused by microorganisms sensitive to iodine), after giving rhombus, cesarean section and postpartum sanitation of the uterus. Medical product possesses antimicrobial, anti-inflammatory and analgesic actions, improves proliferative processes of genital organs, reduces the time of recovery of animals. The drug is used in accordance with the guidelines, after which livestock products are used without restriction. It has been established that the new medicinal product "Yodozol" with three times intrauterine application of cattle at intervals of 48 hours in doses that 2—10 times exceeds the recommended therapeutic, is tolerant. The excess amount of the drug does not cause significant side effects when injected into the uterus. There was no negative influence on the general clinical condition of cows and changes in the morpho-functional state of their organism. Three animals had an increase in the volume of the uterus, omission of horns and the body of the uterus. However, this is a normal individual physiological local reaction oof the body to the introduction of an increased amount of foreign matter, which does not affect the general physiological state of animals. The volume and physiological placement of the uterus independently came to normal after the discontinuation of the drug. In all experimental animals exposed to different doses oof the iodosol drug, the age of their first calving was from 29.0 ± 1.87 to 33.7 ± 2.27 months, the service period from 76.3 ± 2.27 to 81.0 ± 0.71 days, fluctuating within the limits ofphysiological norms. All conducted studies of the tolerance of the solution for intrauterine application "Yodozol" were included in the registration materials of the medicinal product.

Key words: iodine, potassium iodide, dose, blood, hematology, biochemistry, calving, service period,

"Yodozol".

Дослщження толерантност застосування "Йодозол"

розчину для внутр1шньоматкового

Р.М. Сачук1, О.А. Кацараба2, Я.С. Стравський3, С.В. Жигалюк1

HayKoBHH BicHHK .HHyBME iMeHi C.3. I^H^Koro. Cepia: BeTepHHapHi HayKH, 2019, t 21, № 94 1flocnidna cman^n eni3oomonosii IBM HAAH, m. Piene, YKpaina

2^beiecbKuu na^oncmbnuu ynieepcumem eemepunapnoi мeduцunu ma 6iomexnonosiu iMeni. C.3. fwuцbкoгo, m. flbeie, YKpaina

3flBH3 "TepnonwbCbKuu depwaenuu Medmnuu ynieepcumem iMeni I.H. Гоp6aцeeсbкого M03 YKpainu ", m. Tepnoniib, YKpaina

flnn eueHennn mojiepanmnocmi ma demani3a^i eniuey na Moptyo-tyynK^onanbnuu cman opsani3My цiмboeux meapun noeoipo3po6Ku nn "EiotyapM" ma flociidnoi cman^i eni3oomonosii IBM HAAH - poзцuny din enympiwnboMamKoso 3acmocyeannn y eusindi aepo3oiK "Hodo3oi ", npoeedeno KoMnneKcni Kninmni eunpo6yeannn, ^o donoMowymb cnposno3yeamu noney no6mnux etyeKmie eid npenapamy ma 3ano6ismu ^oMy. BuKopucmani Memodu o^nKu MiKapcbKoso 3aco6y, ^o eucyeaKmbcn do KiinHnux eunpo6yeanb, y moMy hucii din eu-3naHennn Mew moiepanmnocmi, nKi eKMKmammb: eu3naHennn 3asaibnoso Kninmnoso cmany opsani3My, dociidwennn seMamoiosmnux i 6ioxiMmnux noKa3nuKie Kpoei, Konmpoib eiKy nepwoso ixnboso omenennn i cepeic-nepiody, a maKow cmamucmuHni (o6Huciennn cepednix eenuHun ma noxu6Ku eKcnepuMenmanbnux danux). "Hodo3oi " - cninena piduna ceimno-woemoso Koibopy, 1 mm nKoiMicmumb 5 Ms uody ma 10 Ms KaniK uodudy. npenapam 3acmocoeyKmb din npotyinaKmuKu ma MiKyeannn nicinpodoeux enympiwnboMamKoeux intye^iu y Kopie, ceuneu, oee^ i Ki3 (endoMempumie, nipoMempu, ^pe^umie, easinimie, 3ampuMKu nociidy, cnpuHunenux HymnueuMu do uody MiK-poopsani3MaMu), nicin nadannn pododonoMosu, Kecapeeoso po3muny ma nicinpodoeoi cana^i MamKu. fliKapcbKuu 3aci6 eoiodie npomu-MiKpo6noK, npomu3ananbnoK ma 3ne6oiKeanbnoK dinMu, noiinwye npoiityepamueni npo^cu cmameeux opsanie, cKopoHye mepMinu odywannn meapun. npenapam 3acmocoeyKmb 3sidno 3 nacmanoeoK, nicin hoso npodyK^K meapunn^mea euKopucmoeyKmb 6e3 o6Me-wenb. Bcmanoeneno, ^o noeuu niKapcbKuu 3aci6 "Hodo3oi " npu mpupa3oeoMy enympiwnboMamKoeoMy 3acmocyeanni eenuKiu posamiu xydo6i 3 inmepeanoM 48 sodun y do3ax, ^o e 2-10 pa3ie nepeeu^yKmb peKoMendoeany mepaneemuHny, nponeine ce6e moiepanmno. HadnuwKoea KinbKicmb npenapamy ne euKiuKae cymmeeux no6mnux etyeKmie npu eeedenni e MamKy. Hesamuenoso enMuey na 3asaibnuu KMinmnuu cman Kopie i 3Min Moptyo-tyyn^ionanbnoso cmany ix opsani3My ne euneieno. Y mpbox meapun 6yio ecmanoeneno 36iibwennn o6 'eMy MamKu, ony^ennn posie i miia MamKu. OdnaK ^ e nopMaibnoK indueidyaibnoK tyi3ionosiHnoK Mic^eoK peaK^ieK opsani3My na eeedennn nideu^enoi KiibKocmi cmoponnboipeHoeunu, nKa ne ennueae na 3asaibnuu tyi3ioiosiHnuu cman meapun. O6'eM i tyi3ioiosmne po3Mi^ennn MamKu caMocmiuno npuxoduiu do nopMu nicin npununennn eeedennn npenapamy. Y ecix niddociidnux meapun, ^o niddaea-iucn eniuey pi3nux do3 npenapamy "Hodo3oi", eiK nepwoso ixnboso omeiennn cmanoeue eid 29,0 ± 1,87 do 33,7 ± 2,27 Mic., cepeic-nepiod eid 76,3 ± 2,27 do 81,0±0,71 di6, ^o Koiueaembcn e Mewax tyi3ioiosmnux nopM.Yci npoeedeni dociidwennn monepanmnocmi po3Huny din enympiwnboMamKoeoso 3acmocyeannn "Hodo3oi" yeiuwnu do peecmpa^unux Mamepianie MiKapcbKoso 3aco6y.

KMWHoei cnoea: uod, KaniK uodud, do.3a, Kpoe, seMamoiosin, 6ioxiMin, omenennn, cepeic-nepiod, "Hodo3oi".

BcTyn

^na npo^i^aKTHKH i mKyBaHHa mcnapogoBHx BHyT-pimHbOMaTKOBHx iH^eK^H y KopiB, ko6h^, CBHHoMaTOK, oBe^ i Ki3 nn "Eio^apM" cninbHo 3 ,3,ocmgHoro CTaH^-ero eni3ooTonorii' IBM HAAH po3po6neHo hobhh aepo-3onbHHH BHyTpimHboMaTKoBHH npenapaT "Hogo3orf', go CKnagy aKoro BxogHTb nog Ta Kaniro Hogug (Sachuk & Katsaraba, 2018). 06ob'h3kobow yMoBoro peecTpa^i' hobhx niKapcbKHx npenapaTiB e i'xHi KniHinHi gocni-g^eHHa, y ToMy nucni ^ogo e^eKTHBHocri Ta TonepaHT-Hocri (Kosenko et al., 1997; Muzyka, 2014; Todoriuk et al., 2018; Gutyj et al., 2018). BignoBigHo go 3aKoHogaB-cTBa po3BHHeHHx KpaiH cBiry, npaBHn Hane^Hoi' BHpo6-hhhoi npaKTHKH ogHHM 3 o6oB'a3KiB po3po6HHKa e bh-npo6yBaHHa, aKi Heo6xigHo 3giHcHroBaTH i Ha eTani po3-po6neHHa aKTHBHoi' penoBHHH i niKapcbKoro npenapaiy.

^ocnig^eHHa TonepaHTHocTi hobhx niKapcbKHx 3a-co6iB gna BeTepHHapHoi мegнцннн, HacaMnepeg aHTHMi-kpo6hhx npenapaTiB, cnpuae BHBneHHro MexaHi3My Ix-Hbol gii' Ta po3yMiHHa i'xHboro BnnHBy Ha Mop$o-$yнкцioнanbннн cTaH opraHi3My цinbOвнх TBapHH, ^o go3Bonae cnporHo3yBaTH no6inrn ei^erou Ta 3ano6irTH i'xHiH noaBi (Zakon Ukrainy, 1992).

TaKo® noTpi6Ho BpaxyBaTH, ^o BHBneHHa TonepaHTHocTi niKapcbKHx 3aco6iB e ogHHM 3 ninbHux nuTaHb cucTeMH rapaHTyBaHHa aKocTi Ta 6e3neKH TepaneBTHH-hhx мaнinynaцiн.

MemoK 6yno BHBHeHHa TonepaHTHocTi HogoBMicHo-ro npenapaTy "Hogo3on" 3a yMoB BHyTpimHboMaTKoBoro BBegeHHa BenuKiH poraTiH xygo6i nigBH^eHux go3 Horo KoMnoHeHTiB.

MaTepia^ i MeTogH goc^ig^eHb

B po6oTi BHKopucTaHo HoBy po3po6Ky - aepo3onb-hhh BHyTpimHboMaTKoBHH npenapaT "Hogo3on", go cKnagy aKoro BxoguTb Hog y KinbKocTi 5 Mr b 1 Mn npenapaTy Ta Kaniro Hogug - 10 Mr BignoBigHo. niHoyTBo-proroHHH aepo3onb 3acTocoByroTb gna npo|inaKTHKH Ta niKyBaHHa nicnapogoBux BHyTpimHboMaTKoBux iH$eK-^h y KopiB, Ko6un, cBHHoMaToK, oBe^ i Ki3, y ToMy Hucni eHgoMeTpuTiB, nipoMeTpu, цepвiцнтiв, BariHiTiB, 3aTpuMKH nocnigy, cnpuHHHeHux HyTnuBHMH go Hogy MiKpoopraHi3MaMH, nicna HagaHHa pogogonoMorH, Keca-peBoro po3THHy Ta nicnapogoBoi' caHa^i' MaTKH. 3a yMo-BH 3acTocyBaHHa npenapaTy 3rigHo 3 nHcTiBKoro-BKnagKoro npogyKqiro твapннннцтвa BHKopucToByroTb 6e3 o6Me®eHb. npenapaT po3$acoBaHun y MeTaneBi KoHTeHHepu (6anoHu) - MicTKicTro 60 cm3, repMeTH3oBa-Hi KnanaHaMH. Ha gaHoMy eTani 3aci6 npoxoguTb nepeg-peecTpaqinHi KniHiHHi Bunpo6yBaHHa.

^ocnig^eHHa npoBogunu Ha 6a3i ^n flr "TyHHHcb-Ke" To^aHcbKoro paHoHy PiBHeHcbKoi' o6nacTi Ha n'aTHaguaTH KniHiHHo 3gopoBux тenнцax a6epguH-aHrycbKoi' nopogu BiKoM Big 9 go 11 Mica^B ®HBoro Baroro Big 230 go 360 Kr. TBapuH 3a пpннцнпoм aHano-riB 6yno po3gineHo Ha 5 rpyn no 3 TBapuHH b Ko®HiH. TBapuHaM nepmoi' (KoHTponbHoi) rpynu npenapaT He BBogunu. TBapuHaM II, III, IV i V rpyn 6yB BBegeHHH BHyTpimHboMaTKoBo npenapaT "Hogo3on" 3 po3paxyHKy 50, 100, 250 i 500 Mr Hogy Ha 1 Kr Macu Tina Ha go6y BignoBigHo. ^na po3KpuTTa muHKH MaTKH TenuuaM BBogunu 1 Mn npenapaTy "EpoecTpo^aH". y 3B'a3Ky 3 Hera-thbhhm BnnuBoM BenuKoi' KinbKocTi nponeneHTy Ha cTaH MaTKH, y eKcnepuMeHTi BHKopucTaHo npenapaT 6e3 ra3o-

HayKoBHH BicHHK .HyBME iMeHi C.3. I^H^Koro. Cepia: BeTepHHapHi HayKH, 2019, t 21, № 94

nogi6HHx penoBHH (Sachuk, 2018). BMicT npenapaTy "Hogo3oi" BBoguiu 3a gonoMoroM mпpнцa ®aHe, hkhh 3'egHaHHH 3 KaTeTepoM ryMoBoM rpy6KoM. npoBegeHe Tpupa3oBe 3agaBaHHa npenapaTy 3 inrepBaioM 48 rogHH 3a cxeMoM: gpyrin rpyni BBoguiu 45 mi npenapaTy b MaTKy; rpeTin - 90 mi, neTBepTm - 135 mi; n'aTin -180 mji. KpoB Big TBapHH Big6upaiu Ha 1-y, 3-m Ta 7-y go6y eKcnepHMeHTy. KpoB i3 tphiohom BHKopucTOByBa-ih gjia reMaToiorinHHx gociigKeHb, cupoBaTKy - gjia BH3HaneHHa 6ioxiMiHHHx noKa3HHKiB. KiimnHe cnocre-peKeHHa 3a niggociigHHMH TBapuHaMH npoBoguiu ^o-geHHo gBini Ha go6y. npu ^oMy ^iKcyBaiu 3araibHHH CTaH TBapHH, TeMnepaTypy Tiia, nacTory guxaHHa, nac-ToTy сepцeвнх CKoponeHb, noBegiHKoBi pe^ieKCH, cno-KHBaHHa Bogu Ta KopMy. 06cTeKyBaiH CTaH cih3obhx o6oiohok, mKipHoro Ta mepcTHoro noKpuBy, peKTaibHo - CTaH poriB MaTKH - HaaBHicTb Ha6paKy, 6oimhoctl y KpoBi gociigKyBaiu кoнцeнтpaцiro reMorio6iHy, Kiib-KicTb epнтpoцнтiв i Ieнкoцнтiв, BeiHHHHy reMaroKpHTy. y cupoBa^i KpoBi BH3HanaiH BMicT 3araibHoro 6iiKa, aKTHBHicTb iyKHoi $oc$aTa3H Ta aKTHBHicTb ^epMenriB nepeaMiHyBaHHa (aiaHiHaMiHorpaHC$epa3H Ta acnapTa-TaMiHoTpaHC$epa3u), BMicT cenoBHHH i KpeaTHHiHy Ha 6ioxiMinHoMy ^oTOMerpi "Stat fax 1904® Plus", 3rigHo 3 peKoMeHgoBaHHMH MeTogHKaMH y ia6opaTopii MeTogiB eni3ooToiorinHoro MoHiTopuHry ,3,ociigHoi стaнцil eni3ooToiorii IBM HAAH (Zvereva et al., 1989; Kon-draxin et al., 2004).

CramcTHHHy o6po6Ky pe3yibraTiB npoBoguiu 3a 3a-raibHonpHHHHToM 6ioMerpHHHoM MeTogHKoM (Lakin, 1990). Pi3HHUM MiK gBoMa cepegHiMH BeiHHHHaMH BBaKaiH CTaTHCTHHHo BiporigHoM npu * - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001.

Pe3ymTaTH Ta ix oSroBopeHHH

3a pe3yibTaTaMH ^ogeHHoro KiiHiHHoro oriagy He BCTaHoBieHo cyTreBHx, BHgHMHx 3MiH y пoвegiнцi Ta

aneTHTi TBapHH gociigHHx rpyn nopiBHaHo 3 TBapuHaMH KoHTpoibHoi rpynu. TeMnepaTypa Tiia, nacTOTa guxaib-hhx pyxiB Ta cep^BHx CKoponeHb y TBapHH ycix rpyn nepe6yBaiH b MeKax $i3ioioriHHoi HopMH. BigxuieHb y 3araibHoMy CTaHi TeiH^ gociigHHx rpyn, oKpiM npoaBy y geaKHx TBapHH KopoTKonacHoi giapei, aKa rpuBaia He 6iibme HiK 1-2 go6u nicia npunuHeHHa BBegeHHa npenapaTy, He cnocTepiraiH. CnocTepiraiocb He3HanHe 3HHKeHHa py6цeвol aKTHBHocTi (3MeHmeHHa nacTOTH Ta chih CKoponeHb py6^) y Teiu^ IV Ta V gociigHoi rpynu Ha 7-My go6y 3agaBaHHa npenapaTy. y TBapHH III, IV Ta V rpyn Ha 7-My go6y eKcnepHMenry 3HH3Hiaca cepegHa go6oBa KiibKicTb cnoKHBaHHa KopMy nopiBHaHo 3 KompoibHoM rpynoM.

36iibmeHHa o6'eMy MaTKH, ony^eHHa poriB i Tiia MaTKH 6yiH BuaBieHi b ogHiei Teiu^ II rpynu, gBox TBapHH III rpynu, no ogmn TBapHHi IV Ta V rpyn, ^o e HopMaibHoM iHgHBigyaibHoM $i3ioiorinHoM мiсцeвoм peaKqieM opraHi3My Ha BBegeHHa nigBH^eHoi KiibKocTi CTopoHHboi penoBHHH, aKa He BniHBae Ha 3araibHHH $i3ioiorinHHH CTaH TBapHH. 06'eM i $i3ioiorinHe po3-Mi^eHHa MaTKH caMocTiHHo npuxoguiu go HopMH nicia npunHHeHHa BBegeHHa npenapaTy.

Pe3yibTaTH gociigKeHHa reMaToiorinHHx noKa3-HHKiB тeIнцb 3a yMoB BHyTpimHboMaTKoBoro 3acTocy-BaHHa pi3HHx go3 npenapaTy "Hogo3oi" HaBegeHo y тa6Iнцi 1. 3rigHo 3 pe3yibTaTaMH, BBegeHHa nigBH^e-hhx go3 npenapaTy BHKiHKae, y neBHi gHi He3HanHi 3MiHH reMaroioriHHHx noKa3HHKiB nopiBHaHo 3 KoHTpo-ieM. TaK, BuaBieHa CTaTHCTHHHo BiporigHa pi3HHua (P < 0,05), y 3MeHmeHHi кoнцeнтpaцil reMorio6iHy b KpoBi TeiH^ V rpynu (3a gecaTHpa3oBoro 36iibmeHHa peKoMeHgoBaHoi TepaneBTHHHoi go3u) Ha 3-tm go6y, a TaKoK y 36ijibmeHHi KiibKocTi Ieнкoцнтiв y KpoBi TBapHH IV Ta V rpynu (3a n'aTupa3oBoro Ta gecaTHpa3oBoro 36iibmeHHa peKoMeHgoBaHoi' TepaneBTHHHoi go3u) Ha 7-My go6y.

Тa6^нцн 1

reMaToiorinHi noKa3HHKH тeIнцb 3a yMoB 3acTocyBaHHa npenapaTy "Hogo3oi" y nigBH^eHHx go3ax, M ± m, n = 3

rpynu TBapHH, go3a npenapaTy reMorio6in, r/i EpHTponHTH, 1012/i .Пenкoцнтн, 109/I

rpyna I (Konrpoit), 0 Mr/Kr 1 3 119,7 ± 3,56 126,7 ± 3,49 6,7 ± 0,32 6,3 ± 0,07 8,1 ± 0,07 9,0 ± 0,11

7 119,7 ± 2,86 7,2 ± 0,18 8,3 ± 0,11

rpyna II, 50 Mr/Kr 1 108,7 ± 2,94 6,6 ± 0,47 9,6 ± 1,11

3 111,0 ± 6,16 6,8 ± 0,32 10,9 ± 1,13

7 124,7 ± 3,89 7,1 ± 0,11 9,9 ± 0,14

rpyna III, 100 Mr/Kr 1 104,3 ± 1,78 6,6 ± 0,17 9,6 ± 0,23

3 102,7 ± 2,68 6,5 ± 0,33 9,3 ± 0,23

7 102,0 ± 1,87 7,6 ± 0,31 10,0 ± 0,57

rpynaIV, 250 Mr/Kr 1 104,3 ± 4,60 6,4 ± 0,35 9,9 ± 0,04

3 102,0 ± 4,42* 6,4 ± 0,39*** 10,2 ± 0,15

7 104,3 ± 2,16** 6,2 ± 0,07 11,4 ± 0,29

rpyna V, 500 Mr/Kr 1 100,0 ± 1,87 6,4 ± 0,07* 11,4 ± 0,53

3 98,3 ± 2,68 6,0 ± 0,11 10,6 ± 0,26

7 103,0 ± 2,83 5,9 ± 0,07 11,5 ± 0,27*

npuMimKa: * - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001

Науковий вкник ЛНУВМБ iMeHi С.З. Гжицького. Серiя: Ветеринарнi науки, 2019, т 21, № 94

Виявлет ввдхилення не е тенденцшними чи зако-ном1рними та не впливають на результати. Тому змши в гематолопчних показниках телиць дослвдних груп не можна вважати клшчно значущими, оскшьки ус1 отриман значення перебувають у межах ф1зюлопчно! норми.

Результати бюх1м1чних дослвджень сироваток кров1 тварин за умов внутршньоматкового застосу-вання р1зних доз препарату "Йодозол" наведено у таблиц 2.

Встановлено, що вщхилення окремих б1ох1м1чних показник1в кров1 телиць р1зних дослщних груп в1д показнишв контрольно! групи е статистично

в1ропдними. Проте, як i у випадку з гематолопчними показниками, закономiрно! тенденцп динамiки показ-никiв щд впливом тдвищених доз препарату не спо-стерiгаеться. Статистично вiрогiдне зменшення вмюту загального бiлка i активностi лужно! фосфатази, як i збiльшення активносп ферментiв (АсАТ, АлАТ), а також концентраци сечовини i креатинiну в сироватщ кровi, виявлено у телиць рiзних дослвдних груп i в рiзний перiод вiдбору кровi не мають групово! чи часово! прив'язки. До того ж, незалежно вщ введено! дози, значення дослвджуваних показнишв залишають-ся у межах фiзiологiчно! норми.

Таблиця 2

Бiохiмiчнi показники телиць за умов застосування препарату "Йодозол" у пвдвищених дозах, М ± m, n = 3

Групи тварин, доза препарату Доба Загальний бшок, г/л АсАТ, мккат/л АлАТ, мккат/л ЛФ, од/л Сечовина, ммоль/л Креатишн, ммоль/л

ГрупаI 1 77,1 ± 1,83 2,2 ± 0,19 0,8 ± 0,07 30,3 ± 0,41 3,9 ± 1,2 95,0 ± 3,08

(контроль), 2 79,1 ± 2,5 1,4 ± 0,26 1,3 ± 0,14 22,7 ± 1,08 4,3 ± 0,44 88,0 ± 0,71

0 мг/кг 3 82,1 ± 1,45 1,9 ± 0,07 1,8 ± 0,07 22,3 ± 1,78 4,0 ± 1,3 107,3 ± 4,55

Група II, 50 мг/кг 1 87,4 ± 1,77* 2,4 ± 0,19 1,6 ± 0,07*** 30,0 ± 0,71 4,1 ± 0,11 91,7 ± 1,08

2 87,8 ± 2,26 2,6 ± 0,35* 1,0 ± 0,12 31,0 ± 1,23 4,9 ± 0,11 105,0 ± 5,1*

3 70,9 ± 0,37** 2,3 ± 0,14 1,6 ± 0,22 20,0 ± 0,71 4,0 ± 0,08 120,3 ± 4,6

Група III, 100 мг/кг 1 69,9 ± 0,25* 2,1 ± 0,15 1,6 ± 0,22* 19,0 ± 0,71*** 4,6 ± 0,35 103,7 ± 2,94

2 67,1 ± 1,31** 2,1 ± 0,15 1,3 ± 0,33 22,0 ± 0,71 3,9 ± 0,07 107,0 ± 2,83**

3 60,5 ± 0,26 1,8 ± 0,07 1,0 ± 0,12** 21,0 ± 0,71 3,87 ± 0,11 117,7 ± 5,49

ГрупаIV, 250 мг/кг 1 62,4 ± 2,06** 1,7 ± 0,15 1,3 ± 0,25 21,7 ± 1,47** 4,0 ± 0,07 128,7 ± 1,08***

2 69,5 ± 0,72* 2,0 ± 0,11 1,2 ± 0,07 34,0 ± 2,55** 4,8 ± 0,07 130,3 ± 1,47***

3 64,1 ± 1,98*** 2,03 ± 0,16 1,5 ± 0,27 36,7 ± 4,71* 5,6 ± 0,39* 110,3 ± 6,01

Група V, 500 мг/кг 1 70,7 ± 0,44* 2,8 ± 0,04* 1,8 ± 0,04*** 29,3 ± 1,47 5,6 ± 0,32** 109,0 ± 0,71**

2 61,3 ± 0,62** 2,3 ± 0,35 1,4 ± 0,07 23,7 ± 1,63 5,0 ± 0,60 100,3 ± 2,27**

3 60,7 ± 0,37*** 2,9 ± 0,08** 1,9 ± 0,04 33,7 ± 3,34* 6,23 ± 1,15*** 131,7 ± 2,27**

Примтка: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001

Надалi у вах пщдослщних тварин, що тддавалися впливу рiзних доз препарату "Йодозол", вш першого !хнього отеле ння становив, мкс: у I груш - 33,0 ± 1,87; II - 31,3 ± 1,08; III - 29,2 ± 0,71; IV - 31,7 ± 1,08; V - 33,7 ± 1,08, сервiс-перiод, дiб - у I груш - 78,7 ± 1,087; II - 78,7 ± 2,27; III - 81,7 ± 1,08; IV - 76,3 ± 2,27; V - 81,0 ± 0,71. Даш показники коливаються в межах фiзiологiчних норм.

Висновки

Новий розчин для внутрiшньоматкового застосування "Йодозол", при трикратному внутршньоматко-вому застосуваннi великiй рогатiй худобi iз штерва-лом 48 годин у дозах, що перевищують у 2-10 разiв рекомендовану терапевтичну, проявляе себе толе-рантно. Надлишкова кшьшсть дiючих речовин не викликае суттевих побiчних ефектiв при введеннi в матку. Негативного впливу на загальний клшчний стан корiв i змш морфо-функцiонального стану !хньо-го оргашзму не виявлено.

Перспективи подальших дослгджень. Подальшi до-слвдження будуть спрямован на завершення клiнiчних випробувань розчину для внутрiшньоматкового засто-

сування "Йодозол" при його застосуванш для дрiбно!

рогато! худоби.

References

Gutyj, B., Grymak, Y., Hunchak, V., Mysak, A., Nazaruk, N., Brezvyn, O., Hariv, I., Shcherbatyy, A., Semeniv, B., Bushueva, I., Parchenko, V., & Kaplaushenko, A. (2018). Preclinical searches of the preparation Thireomagnile. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 688-695. doi: 10.15421/2018_267.

Kondraxin, I.P., Arxipov, A.V. & Levchenko, V.I. (2004). Metodu veterinarnoi klinicheskoi laboratornoi diag-nostiki [Methods of veterinary clinical laboratory diagnostics]. Moskov: Kolos S (in Russian).

Kosenko, M.V., Malyk, O.G., & Kotsyumbas, I.Ya. (1997). Toksykologichnyi kontrol' novyh zasobiv zahystu tvaryn: metodychni rekomendacii [Poison control of new means of protecting animals: guidelines]. Kiev (in Ukrainian).

Lakin, H.F. (1990). Biometria [Biometrics]. Moskow: Vuszai chkola (in Russian).

Muzyka, V.P. (2014). Vyvchennya tolerantnosti preparatu "Florikol" na velykiy rohatiy khudobi [Study of the tolerance of the drug "Floricol" on the large horned

HayKOBHH BicHHK .HHyBME iMeHi C.3. I^H^Koro. Cepia: BeTepHHapHi HayKH, 2019, t 21, № 94

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

livestock]. Lvov: Naukovo-tekhnichnyy byuleten' Instytutu biolohiyi tvaryn i Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrol'noho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok (in Ukrainian).

Sachuk, R.M. (2018). Doslidzhennia tolerantnosti aerozolnoho vnutrishnomatkovoho aerozolnoho preparatu "Tseftiozol" na velykii rohatii khudobi [Research of tolerance of aerosol intrauterine aerosol preparation "Ceftiozol" on large cattle]. Biuleten "Veterynarna biotekhnolohiia", 32(2), 479-486 (in Ukrainian).

Sachuk, R.M., & Katsaraba, O.A. (2018). Investigation of stability of intrauterine aerosol preparation "Yodozol". Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(92), 2933. doi: 10.32718/nvlvet9206.

Todoriuk, V.B., Hunchak, V.M., Gutyj, B.V., Gufriy, D.F., Hariv, I.I., Khomyk, R.I. , & Vasiv, R.O. (2018). Preclinical research of the experimental preparation "Ferosel T". Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 1(1), 3-9. doi: 10.32718/ujvas1-1.01.

Zakon Ukrainy "Pro veterinarnu medycynu" vid 25 chervnja 1992 r. №2498-XII (zi zminamy i dopovnennjamy) [The Law of Ukraine of June 25, 1992 N 2498-XII "On veterinary medicine" (amended and supplemented)] (in Ukrainian).

Zvereva, H.V., Chomin, S.P., & Oleskiv, V.N. (1989). Metodika akucherskoi i ginekologicheskoi dispanser-izacii korov i tolok [Methods of obstetrical and gynecological examination of cows and heifers]. Lvov: Lvovskii zoovet inst. (in Ukrainian).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.