Научная статья на тему 'Балалар денсаулығы мен иммундық жҥйе қызметіне сыртқы орта факторларының әсері (әдебиеттік шолу)'

Балалар денсаулығы мен иммундық жҥйе қызметіне сыртқы орта факторларының әсері (әдебиеттік шолу) Текст научной статьи по специальности «Науки о здоровье»

CC BY
301
36
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по наукам о здоровье, автор научной работы — А. Зулхажы, А.Т. Нуркасымова, У.Ж. Куралбаева

Балалардың денсаулығын нығайту және қорғау – әрбір қоғамның маңызды медициналық-әлеуметтік мәселесі. Қазіргі кездегі медицинаның алға қойған мақсатты бағыттарындағы ӛзекті мәселелердің бірі ел болашағы – жалпы халықтың денсаулығы. Денсаулық кӛрсеткішінің негізі ӛскелен ұрпақтың денсаулығын қорғау және қоғамда дені сау бала тәрбиелеуде елеулі үлес қосу.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о здоровье , автор научной работы — А. Зулхажы, А.Т. Нуркасымова, У.Ж. Куралбаева

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT FACTORS ON THE HEALTH AND FUNCTIONAL CONDITION OF CHILDREN’S IMMUNE SYSTEM

The population’s health is one of the main indicators of environment quality. In recent years the children’ health researches is got the increasing value as this part of population is most sensitive to influence of various factors of environment

Текст научной работы на тему «Балалар денсаулығы мен иммундық жҥйе қызметіне сыртқы орта факторларының әсері (әдебиеттік шолу)»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Эпилептические припадки у детей и подростков./ Трошкин В.М., Кравцов Ю.И., Радаева Т.М., Миронова Е.И. - Нижн. Новгород: НГМА, 1995. - 105с.

2 Айвазян С.О. Терапевтический плазмаферез в комплексном лечении фармакорезистентной эпилепсии у детей.// «Журнал Неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова». - Спец.выпуск №1 «Эпилепсия». - 2009.

3 Евтушенко С.К. и др.Экстракорпоральная фармакотерапия резистентных форм эпилепсии у детей // Сощальна педiатрiя. - вип. 3. -2005. - C. 353-354.

4 Москаленко М.А. и др. Специфическая экстракорпоральная фармакотерапия предстатусных форм эпилепсии у детей.// Международный неврологический журнал, №3,2005г.

5 Смирнова Л.В., Шмидт И.Р., Власов С.В. и др. Применение метода реинфузии клеточной массы крови с реланиумом при лечении эпилепсии у детей.// Эфферентная терапия. 2000. - № 4. - C.27-30.

А.И. УРНЕВ, В.П. АЛЕКСЕЕВ, С.Ф. РАФИКОВА, Ш.К. БАТЫРХАНОВ, А.К. КАТАРБАЕВ, Г.Т. БЕРДЕНОВА, Г.Ж. ОНАЛБАЕВА

БАЛАЛАРДАГЫ ЭПИЛЕПСИЯНЬЩ КЕШЕНД1К ТЕРАПИЯСЫМЕН Б1РГЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗД1 КОЛДАНУ

Туйш: Эпилепсияныц кешендi терапиясымен 6ipre плазмаферез жэне экстракорпоральды фармакотерапияны (ПЭФ) ^олдануды зерттеудщ тшмдшт багаланган. Эпилепсиямен сыр^аттанатын 34 бала зерттелт тексерiлдi. ПЭФ-Ti ^олданудыц барысында, оныц 70,6% жагдайда клиникалы^ тиiмдiлiгi, тек 29,4% жагдайда ай^ын тшмдшжтщ жо^тыгы аны^талган. Нау^астарда жалпы жагдайыныц нашарлауы жэне емнщ керi эсерi тiркелмедi. Эпилепсиямен сыр^аттанатын нау^астарга ПЭФ-тi кешендi еммен бiрге ^олдану эдiсi ете тиiмдi екендiгi дэлелдендк

ТYйiндi свздер: эпилепсия, балалар, плазмаферез, экстракорпоральды фармакотерапия, гипоксия, орталы^ жуйке жYйесi.

A.I. URNEV, V.P. ALEKSEEV, S.F. RAFIKOVA, S.K. BATYRHANOV, A.K. KATARBAEV, G.T. BERDENOVA, G.J. ONALBAEVA

International Graduate School of Medicine, National Conservation Centre motherhood and childhood, Bishkek, Kyrgyz Republic Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Kazakh Academy of Nutrition, Almaty, Kazakhstan

PLASMAPHERESIS COMBINED THERAPY OF EPILEPSY IN CHILDREN

Resume: The article represents the results of assessment efficacy of plasmapheresis and extracorporeal pharmacotherapy(PEP) at 34 children with epilepsy. The study established positive clinical effect at 70.6% of cases. Absence of effect was marked at 29.4% cases. Adverse effects and complications were absent. Thereby, the method of PEP is effective in integrated treatment of epilepsy at children.

УДК: (20):616.3-053.2

А. ЗУЛХАЖЫ, А.Т. НУРКАСЫМОВА, У.Ж. КУРАЛБАЕВА

С.Ж.Асфендияров атындагы К,аз¥МУ

БАЛАЛАР ДЕНСАУЛЫГЫ МЕН ИММУНДЫК ЖУЙЕ КЫЗМЕТ1НЕ СЫРТКЫ ОРТА ФАКТОРЛАРЫНЫН ЭСЕР1

(ЭДЕБИЕТПК ШОЛУ)

Балалардыц денсаулыгын ныгайту жэне ^оргау - эрб'1р ^огамныц мацызды медициналыи-элеуметт'ш мэселеа. fasipei кездег'1 медицинаныц алга ^ойган ма^сатты багыттарындагы езект': мэселелерд'!Ц 6ipi ел болашагы - жалпы хальщтыц денсаулыгы. Денсаульщ кеpсeткiшiнiц Heeisi - ескелен урпа^тыц денсаулыгын ^оргау жэне ^огамда deHi сау бала тэрбиелеуде елеул'1 улес %осу.

Балалар денсаулыгыныц ^алыптасуына эсер ететЫ кеп факторлардыц шшдеп мацыздыларыныц бiрi сырт^ы ^оршаган ортаныц эсерк ^азфп заманда дамыган елдердН кебЫде экологиялы^ жагдайдыц ^иындаганы бай^алады, эсiресе халы^ тыгыз орналас^ан iрi ^алаларда бул мэселе ай^ын керЫс табуда. Бул букт элемшц назарын аударып, алацдатып отырган ец курдел1 мэселеге айналуда [1,2,3].

Адам баласыныц денсаулыына аса 1^аут тендiретiн сырт^ы ортаны ластаушылар ^атарына биологияльщ эсер ету ерга кец -ауыр металлдар жатады. [6,7].

Соцгы жылдары экологиялы^ багытта кептеген зерттеулер журпзшуде, зерттеушiлер ^атарында тек гигиенистер Гана емес медиктер де, ттт бас^а сала мамандары да бар. Б1ра^, бул зерттеу жумыстарыныц барлыгы да ^оршаган ортаныц ластануы адам денсаулыгына кер1 эсерЫ типзед1 деп бф ^ортынды тужырымдайды [10, 11, 12].

Соцгы 10 жыл iшiнде балалар денсаулыгыныц ай^ын нашарлауы бай^алуда (физикалы^ жэне биологиялы^ дамудыц децелерациясы, жуйке-психикалы^ статустыц бузылысы, мYrедектiк децгеш, нозологиялы^ тYрлерiмен топтарына байланысты аурушацды^ керсеткштершщ есуi тiркеледi).

Осыган байланысты заманауи а^паратты-диагностикалы^, емдiк, сауы^тыру жэне алдын алу технологияларын енriзу жэне жасау мацыздылыгы туындап отыр [16].

Алматы ^аласыныц экологиялы^ жагдайы соцгы жылдары курт темендеуде. «Mercer Human Resource Consulting» компаниясыныц статистикалы^ зерттеулерЫН деректерi бойынша Алматы ^аласыныц ластану индексi 39,1 прайды, ал ^аладагы келiк ^атынасы эсерiнен берiлетiн ластану коэффициент - 13. Осылайша, ластану жагынан Алматы паласы элемдеri ец iрi 215 ^аланыц iшiнде тогызыншы орынды иемденедi.

Алматы ^аласыныц географияльщ орналасуы да ^ала ауасыныц желденуЫе ^олайсыз, сонымен ^атар соцгы жылдары ^ала ауасына оц эсер беретЫ жасыл желецдердi ^уртып, жел ет^ желдiц багытына ^арсы кептеген бшк ^урылысгардыц бой кетеруi, ^аладагы автокелттердН саныныц курт артуы, ^ала шшде жанармай бекеттерiнiц кебеюi ^оршаган ортаныц ауыр металл туздарымен ластануына басты себеп болып отыр. Бул Алматы ^аласында туратын ескелец урпа^тыц денсаулыгына ^аншалы^ты эсер ететшдИн ескере келiп, эсiресе иммунды^ жуйесi ^ызмет элi де болса элаз мектеп жасына

дешнп балалардыц денсаулыгын ^оргау кезек кутпрмес мэселелер ^атарына 1фйылып, олардыц агзаларына 1^аутт мелшерде жиналып Yлriрмеген туздардыц эсерiн аны^тап, дер кезiнде сауы^тыру шараларын жYргiзу e3eKTÍ мэселе. Экологиялы^ педиатрия денi сау жэне ауру бала туралы 1^рп гылымныц бiр саласы ретiнде баланыц ^алыпты ecin дамуына жэне оныц денсаулы^ жагдайына сырт^ы ортаныц жагымсыз факторларыныц эсерлерЫ зерттейдi. Сырт^ы ортаныц жагымсыз факторлары категориясына биосфераныц химиялы^ агенттерi - ксенобиотиктермен антропогендiк ластануы жатады. Антропогендi сипаттагы экологиялы^ факторлар адамзаттыц репродуктив™ денсаулыгына керi эсерiн тигiзедi, оныц кeрiнiсi соцгы жылдары тYсiк тастау, eлi туу, бедеулiк, эртYрлi туа пайда болган а^аулы^тардыц кебекм, перинатальдьщ жэне жас нэрестелер елЫ, балалар ел1м децгешнщжогарылауы [17, 18]. Екiншiден, агзаныц иммунды^-биологиялы^ резистенттiлiгiн элсiретiп, екiншiлiк иммунтапшылы^ жагдайлардыц дамуына, эртYрлi жу^палы аурулардыц кeбеюiне жэне онкопатология даму 1^аупш жогарлатып, иммунды^ жYйенiц ба^ылаушы ^асиетш темендетед1 жэне потенциальд1 1^атерл1 соматикальщ жасушалар саны ecefli [19, 20, 21].

Ушшшщен, аллергиялы^ аурулар, парааллергиялы^ реакциялар, жалганаллергиялар саны, сонымен ^атар аутоиммунды^ патологиялар едэуiр eсуде, бул e3 кезегiнде тек иммунтапшылы^ жагдайдыц дамуына Гана емес созылмалы жэне ^айталамалы патологияльи^ уРД'стеРДН жшлеуше эсер етед1[22, 23].

ТертЫнлден, мутацияда кебешп, соныц салдарынан хромосомды аномалиясы бар балалар кептеп кездесуде [24]. Ксенобиотиктер эсерЫен балалар аурушацдыгы мен eлiм кeрсеткiштерiнiц eсуi, жалпы экологиялы^ дезадаптация синдромыныц ^алыптасуы, химиялы^ жогары сезмталды^ жэне сенсибилизация, сирек-созылмалы улану кeрсеткiштерi eсуi бай^алуда. Олардыц туа пайда болган а^аулы^тардыц кeбеюiне, балалардыц жYйке-психикалы^ дамуыныц бузылыстарына, аллергиялы^ жэне созылмалы соматикальи^ аурулардыц кебекмнетжелей 3cep¡ аны^талган [28, 29]. Балалар халы^тыц ец элсiз тусы, сырт^ы ортаныц ^олайсыз жагдайлары эсерiне сезiмтал «1^аут тобы» болып саналады. Себебi оларда em, даму YPДiсi элi ая^талмаган, зат алмасу Yрдiстерi жогары жэне ^алыптасып келе жат^ан иммунды^ жуйе сырт^ы ортаныц кез келген эсерше сез1мтал болып келед1 [30-31].

Галымдардыц есептеулерi бойынша адамдардыц денсаулы^ жагдайы 50-52%-ы - eмiр сYPУ салтына, 20-25%-ы - ту^ым ^уалау факторларына, 18-20%-ы - ^оршаган орта жагдайларына, ал 712% Гана денсаульщ са^тау саласыныц 1^ызмет децгешне байланысты болады [32, 33].

БYгiнде тэуелсiз ^аза^станда Гана емес, бYкiл элем алдында экология мэселелерi тур. Адам а^ыл-ойыныц нэтижесi алып ракеталар, атом станциялары, зауыттар, т.б. гылыми прогресс жетiстiктерiмен eмiрiмiздi байыта, жецшдете тYсумен ^атар адамзат денсаулыгына 1^аут-1^атер тугызуда. Осыныц бэрi экологиялы^ сананыц жеткiлiксiздiгiнен, адамдардыц болаша^ урпа^ алдындагы жауапкершiлiгiн жете сезшбеушен болып отыр. Адам eмiрiне экологиялы^ зардаптардыц эсер ете бастауы, олардыц ^оршаган ортага аяусыз ^арауыныц салдары [35].

ДYниежYзiлiк денсаулы^ са^тау уйымыныц мэлiметтерi бойынша жыл сайын дYние жYзiнде шамамен 500 мыц адам пестицидтермен уланады жэне оныц 5 мыцы eлiммен ая^талады. Мундай ^убылыстар эдетте «Yшiншi элем» елдершде жш кездеседк At^lМ-пен салыстырганда бул елдерде улану 13 есе артьщ[36].

Американ галымдарыныц мэлiметтерi бойынша барлы^ 1^атерл1 iсiк ауруларыныц 90%-ы ^оршаган ортаныц ^олайсыз эсерiне байланысты. ФРГ-де соцгы 10 жылда ^атерлi iсiкпен ауыратындардыц Yлесi ер кiсiлерде 15-тен 23%-га дейiн, ал эйелдерде 17-ден 25%-fa дешн арт^ан. Аурулар енеркэст дамыган жэнеластанган аудандарда жш кездесед1 [37]. Ауыр металлдардыц (^оргасын, кадмий) агзада кeп жиналуы ^ан тYзу YPДiсiн элсiретiп, ОЖЖ-нiц дамуын баяулатады, бYйрек жэне сYйектiц за^ымдануына экеледi. ЭртYрлi ^олайсыз

экологиялы^ факторлардыц едэуiр эсер етуiнiц нэтижесiнде, соныц шЫде бiрiншi кезекте сапасыз судыц жукп эйел мен жас нэрестелерге эсерi олардыц бас^а кезде мобильдi жэне мы^ты болып келетiн эндокриндiк, иммундьи^, ^ан тузу жYйесi жэне бас^ада жYйелерiн за^ымдайды. Агзаныц осы жуйелерЫщ ^ызметi кeрсеткiштерiн экологиялы^ жагдайдыц ^олайсыз эсерi маркерi ретiнде алып ^арастыруга болады, булардыц а^параттылыгы дамудыц имплантация алды,

интраимплатациялы^ жэне соцгы имплантациялы^ кезецдерiнде тiптi ай^ын болады.

1^аз1рп кездегi ^ала — кYрделi элеуметпк-экономикалы^ агза. Ол демографиялы^, экономикалы^-географиялы^, инженерлт-^урылыс, сэулеттiк факторлардыц эсерiнен, ^оршаган экономикалы^ кецiстiк пен табиги ортаныц алуан тYрлi езара эсерлерi нэтижеанде ^алыптасады. ^ала адамныц eмiрiнiц басты сапа кeрсеткiшi - оныц денсаулыгына ^олайсыз эсер етедi. Атмосфераныц, судыц, азы^-тулт eнiмдерiнiц, кYнделiктi ^ажеттi заттардыц eнеркэсiп пен транспорттыц ^алды^тарымен ластануы, электромагнит™ eрiс, вибрация, шу, ауаныц дезионизациялануы, турмыстыц химияландырылуы, шектен тыс ^п а^параттардыц агыны, уа^ыттыц жеткпеуштт, гиподинамия, дурыс тама^ганбау, зиянды эрекеттердщ кецiнен таралуы - осылардыц барлыгы ^осылып адамныц денсаулыгын нашарлатады.

Адамныц денсаулыгыныц тeмендеуiн, ауруга шалдыгуын агзаныц ортага толы^ бейiмделе алмауы мен ^олайсыз эсерлерге берген терiс жауабы ретiнде ^арастыру керек. Антропогендi факторлар бурын болмаган, жаца техногендi ауруларды тугызуда.

Денсаулы^^а сонымен ^атар элеуметпк жэне экономикалы^ жагдайлардыц эсерi артып отыр. Табиги жэне физико-химиялы^ тургыдан алганда таза орта болса да, ^олайсыз элеуметтiк-экономикалы^ жагдай ауру мен eлiмнiц артуына экелетiнiн eмiр кeрсетiп отыр. Элеуметтiк-экономикалы^ жагдайдыц нашарлауы адамныц психологияльи^ куй1 мен стресспк ^убылыстар ар^ылы эсер етед1 [38].

Атмосфералы^ ауаныц жэне туртын гимараттардагы ауаныц ластануына байланысты бронх демтпеанщ таралуын зерттеген кезде ауру агымыныц ауырлагандыгы мен аурудыц балаларда жш кездесе бастагандыгын аны^таган: 7 жас^а дейiнгi балаларда - 55,3%, 1 жас^а дейiнгi балаларда-26,7% кездеседi. Аурудыц ауыр агымы 55,2% ауруда аны^талган болса, соныц непзп бел1г1н балалар ^ураган (36,6%) [39,40,41]. Балалар аурушацдыгын зерттеген кезде тыныс алу агзалары аурулары ластанган аума^тарда туратын балалар арасында 2-2,5 есеге дей1н жш кездесет1нд1г1 белгш1 болган [42]. Халы^тыц аурушацдыгы мен ^оршаган ортаныц сапасы арасында корреляциялы^ байланыстыльщ аны^талган [43]. ^оршаган ортаныц ^оргасынмен ластануынан денсаулыда тeнетiн ^ауiптi багалаудыц эдiстемелiк ерекшелттерЫ ескере отырып, ресейлiк галымдар ^ортасынмен ластану ^аупi бар деген айма^та 124 баланыц ^ан сынамасын жасау ар^ылы зерттеу жYргiзген. ^ан ^урамында ^ортасынныц Yлес салмагы 10 мкг/дл -ден арты^ балалар 48%-ды ^ураган. ^ауiп факторын багалау нэтижесi балаларда аурулардыц дамуы жэне олардыц психикалы^ дамуыныц тежелуi мYмкiн екендiгiн растайды. ^оргасынныц ^урамы атмосфералы^ ауада жогары болган жагдайда экологиялы^ жагдайдан ^алыптасар аурушацды^ децгейi болжамы ауру тYрлерiне ^арай мынадай: 1000 балага шаланда ^атерлi iсiк бойынша - 0,85, перинатальды кезецде пайда болатын а^аулы^тар - 11,9, жYйке жYйесi жэне сезiм мYшелерi аурулары бойынша - 84,5, ^ан жэне ^антузу агзалары аурулары - 4,2 ^урайды. Бул ^азфп кездегi тiршiлiк ортасыныц бас^а зиянды факторлары эсер етпеген жагдайдагы экологиялы^ ^олайсыз айма^тардагы аурушацды^ децгешнен 24,5 есе аз [44].

Жан жа^ты зерттеулер нэтижесi экологиялы^ ^олайсыз жагдайлар «жаца аурулар» тугызып Гана поймай, экологияга байланысты дамитын аурулар тобыныц eсуiне ы^пал ететЫдИн дэлелдеген. ^оршаган ортаны ластаушы заттардыц непзп бeлiгi тYстi жэне ^ара металлургия, жылу энергетика, мунайгаз eнеркэсiптерi жэне экери-eндiрiстiк кешендерден тYседi. Эндiрiс ^алды^тарын тазартатын ^ондыргылардыц

тшмаздИнен ^ала жэне ендiрiстер мен енеркэсттер мацындагы атмосфералы^ ауаныц ластануына экелт согуда. Республикамыздыц 15 ^аласында ластану децгеш белпленген шектеулi мелшерден 2,5 есе жогары (Темирбеков Ж.Т., «Институциональное усиление для УР РК» Багдарламасыныц ултты^ экспертi, 2002ж.). Ец жогарты ластану децгейi Эскемен ^аласында (АЛИ=17,8), Лениногорск, Шымкент, А^тебеде (АЛИ=10,0) жэне Алматыда (АЛИ=9,0) болды. Ауа бассейшнщ автокелiк тYтiнi ар^ылы ластануы 10 % жетсе, Алматыда бул керсеткш жалпы ^алалы^ ^алды^тардыц 90 % -ын ^урайды. Экологиялы^ дагдарыстагы айма^тарда тура^ты туратын балалар ез ^атарластарынан дене дамуы жагынан артта ^алады. Кыздардыц бойыныц есуiнiц артта ^алуы 31,1% болса, улдардыц бойыныц ^алыс ^алуы 31,5 %-ды ^урайды. Балалардыц жартысынан кебiнде салма^тыцда ^алыс ^алуы бай^алалады (54,8-52,2 %) [45].

Ересектерге Караганда сырт^ы ортаныц ^олайсыз жагдайына балалар агзасы сезiмтал келедi, бул балаларда агзалар мен жYйелердiц функционалды^ мYмкiншiлiктерi мен агзаныц ^органыс ^абтетшН темендеуiмен керiнедi [46]. Экологиялы^ ^олайсыз айма^тарда туратын балаларда уза^ уа^ыт латенттi симптомсыз а^аулы^тардыц дамуы а^ыры олардыц дене даму керсеткiштерiнiц езгер^ерше, бейiмделу мYмкiндiктерi мен ой ерiсi даму мYмкiндiктерiнiц тежелуiне

экеледi. Балалар агзасы Yнемi есу мен даму YPДiстерiмен сипатталатынды^тан олардыц сырт^ы ортаныц эртурлi эсерлерiне, тiптi аз Гана езгерккеде кебiрек шалдыдаш болады.

Жогарыдагы эдебиет кездерiне талдау жасау ар^ылы ауаныц ластануы аурушацды^ децгейi мен балалардыц дене дамуына керi эсерш тигiзетiндiгiн керемiз. Сейтсе де, адамга элеуметтiк жэне биологиялы^ факторлар жиынтыгы, ластанган ауа, су, топыра^тыц эсер етуi осы мэселеге жиынтыrçты-жYйелi ^арауды талап етедi. Берiлген мэлiметтерден сырт^ы ортаныц ластануы адамзат патологиясыныц 20-30%-на жауапты екендiгiн бай^аймыз.

Сонымен, балалар денсаулыгы - ^оршаган орта эсерЫе сезiмталдыfымен ерекшеленетiн керсеткiш. Балалар агзасы сырт^ы ортамен тыыз байланысты жэне сырт^ы орта факторлары олардыц барлы^ тiршiлiк эрекетiне эсерiн тигiзедi. Урбоэкологиямен шугылданатын кептеген галымдар ^оршаган ортаныц экологиялы^ ^олайсыз эсерiн балалар мысалында зерттеу ец ^олайлы деп есептейд^ себебi балалар ересектерге Караганда ^алашЫк миграциядан алша^, олар ездерi тургылы^ты туратын жерлерiне кебiрек байланган, сонда о^иды, оларда кэсiби зияндылы^тары жо^, сейте тура олар сырт^ы ортаныц урбаникалы^ эсерiне пре- жэне постнатальдi кезецде де кебiрек ушырайды.

ЭДЕБИЕТТЕР Т1З1М1

1 Мажитова З.Х., Аталыкова Г.Т. Оценка физического развития детей 11-14 лет, проживающих в уранодобывающем регионе Северного Казахстана // Медицинский вестник Башкортостана. - 2009. - Т4, №6. - С. 26 - 30.

2 Баранов А.А. Состояние здоровья детей в современных социально-экономических условиях // Экологические проблемы педиатрии: лекции для врачей. - М., 1998. - С. 5 - 16.

3 Омирбаева С.М., Амреева К.Е., Оценка риска влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье детей г. Караганды // Медицина. - 2003. - №5. - С. 25 - 27.

4 Ревич Б.А. Окружающая среда и здоровье населения /под ред. Б.А. Ревич, С.Л. Авалиани, Г.И. Тихонов. - М.: ЦЭПР, 2003. - 144 с.

5 Алимбаева М.Ш. Аккумулияция ТМ в почвах, растениях, природных водах територии бывшего Семипалатинского ядерного полигона: автореф. ... кан. хим. наук. - Алматы: Гос.ун-т. «Семей», 1999. - 24 с.

6 Москвитина Н.С. Биологическое накрпление химических элементов как показатель состояния среды / под ред. Н.С.Москитина, Е.В.Кохонов, А.Д.Строителев //Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы - биофилы в окружающей среде: доклады 2 междун.научно-прак.конф.,16-18 октября 2002г. - Семипалатинск, 2002. - С. 422-425.

7 Масюк В.С. Состояние иммунной системы у детей в районе экологического неблагополучия // Российский педиатрический журнал. - 2003. - №4. - С. 52-55.

8 Шортанбаева М.А. Тяжелые металлы в объектах окружающей среды в зависимости от территориально-промышленной обусловленности // Проблемы экопатологии в пат. Физиологии. - Алматы, 1995. - С. 196 - 200.

9 Лиходумова И.Н., Белецкая Н.П., Липчанская М.А. Антропогенные факторы риска для здоровья населения урбанизированных территориий // Экологическая безопасность урбанизированных территорий в условиях устойчивого развития: материалы международ.научно-прак.конф. - Астана, 2008. - С. 150-153.

10 Мельнов С.Б., Петрова В.С. // Здоровье детского населения Республики Беларусь в современных экологических условиях. - Минск, 1998. - С. 90-91.

11 Темирбеков Ж.Т. Влияние окружающей среды на здоровье людей. // Экология и устойчивое развитие. - 2002. - №6. - С. 29-30.

12 Экология и здоровье детей: сб.трудов. - Алматы, 1996. - 215 c.

13 Ильин В.П. Роль измененной реактивности организма в генезе нарушения репродуктивной функции : автореф.. докт. биол. наук.: 14.00.16. - Иркутск: ГУ Медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН, 2000. - 48 c.

14 Арифуллина К.В. Влияние функционального питания на состояние микробиоценоза и микроэлементного статуса детей // Вопросы детской диетологии. - 2004 . - Т. 2, №1. - С. 22 - 23.

15 Ширинский В.С. Вторичные иммунодефициты: проблемы диагностики и лечения // Новосибирск, 1997. - С. 120-125.

16 Бубнов Д.Н., Кучумов В.В. Природные источники облучения населения: дозы и риск // Рос. медико-биол. вестн. - 1999. - № 1. - С. 4041.

17 Mathee A., von Schrnding Y., Montgomery M., Rollin H. Lead poisoning in South African children: the hazard is at home // Rev. Environ. Helth. - 2004. - Vol. 3-4, № 19. - P. 347 - 361.

18 Laidlaw M.A., Mielke H.W., Filipelli G.M., Johnson D.L., Gonzales C.R. Sasonality and childrens blood lead levels: developing a predictive model using climatic variables andblood lead data from Indianapolis, Indiana, Syracuse, New York, and New Orleans, Luisiana (USA) // Environ. Health Respect. - 2005. - Vol. 113, №6. - P. 739 - 800.

19 Brawn S.M., Stimell B., Taub R.N., Kochwa S., Rosenfield R.E. Immunologic dysfunction in heroin addicts // Arch. Intern. Med. - 1974. -Vol.134. - P. 1001-1006.

20 Даутов Ф.Ф. Яруллин И.А. Изучение связи между загрязнением окружающей среды и уровнем заболеваемости детского населения города // Гигиена и санитария. - 1993. - №8. - С. 4-7.

21 Намазбаева З.И., Кулкыбаев Г.А., Джангозина и др. Информационное значение биокумуляции металлов в волосах у детей дошкольного возраста // Гигиена и санитария. - 1999. - №1. - С. 34-36.

22 Исаев Д.С., ОспановаД.А. Системный анализ младенческой и детской смертности // Сб. «Совершенствование управлениея лечебно-профилактической деятельности по охране здоровья населения при переходе к рыночным отношениям». - Алматы, 1996. - 120 c.

23 Каюпова Н.А., Состояние здоровья матери и ребенка в районах экологического неблогополучия // Офиц. бюлл. ГСЭС РК. Окружающая среда и здоровье населения. - Алматы, 1997. - №9. - C. 28-34.

24 Семенов С.В., МерехинА.И., Чибураев В.И. и др. О социально-гигиеническом мониторинге // Гиг. и сан. - 1998. - №2. - C. 44-46.

25 Юрьев В.К. и соавт. Состояние здоровья детей г.Ухты // Медико-социальная и экологическая характеристика здоровья детей г.Ухты. -Ухта, 1995. - С. 27-42.

26 Чёрная Н.Л. и соавт. Медико-экологический мониторинг состояния здоровья детей // Экология и здоровье ребёнка // Сборник научных трудов международного фонда охраны здоровья матери и ребёнка. - М., 1995. - С. 53-58.

27 Павловская Н.А. Некоторые аспекты развития токсикологической химии в гигиене и профпатологии. Специальный выпуск // Токсикология и химия, XXI век Проблемная статья. - 2005. - Т. 6, вып.3. - С. 25 - 28.

28 Комлева В.А. Канцерогенная опасность загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий атомной и тепловой энергетики (сравнительная оценка рисков): автореф. ... докт. биол. наук. - М., 1998.

29 Возгомент О.В. Диагностика тиреоидной патологии у детей в условиях воздействия факторов природно-техногенного генеза. (На примере Пермского региона): дис. ... канд. мед. наук. - М., 2006. - 190 с.

30 Grosse S.D., Matte Th.D., Schwartz S., Jackson R. Economic resulting from the reduction in children's exposure to lead in the United Stats // J. Environ. Health Perspect. - 2005. - Vol.110, №6. - P. 563 - 569.

31 Казначеев В.П. Экология человека. Основные проблемы. - М.: Наука, 1998. - С. 9-32.

32 Ревич Б.А. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения.// Введение в экологическую эпидемиологию. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. - 264 с.

33 Сарсенбаева З.Б., с соавт .Частота бронхлегочных заболеваний у детей в различных зонах г. Алматы // Сб. «Состояние мониторинга загрязнения окружающей среды В Казахстане». - Алматы, 1985. - C. 136-139.

34 Фролов А.Б., Борщук Е.Л., Боев В.М. Химическая антропогенная нагрузка на систему дыхания населения промышленного города // Сб. научных работ «Экология человека, гигиена и медицина окружающей среды на рубеже веков: состояние и перспективы развития» / под ред. Ю.А. Рахманина. - М., 2006. - С. 502-507.

35 Боев В.М. Санитарно-эпидемиологическая характеристика риска здоровью при обосновании функциональных зон селитебных территорий // Сб. научных работ «Экология человека, гигиена и медицина окружающей среды на рубеже веков: состояние и перспективы развития» / под ред. Ю.А. Рахманина. - М., 2006. - С. 220-224.

36 Chang T.C., Chen W.L., Chang E.P. et al. Effect of prolonged radiation exposure on the thyroid gland of residents living in Co-contaminated buildings // Int J Radiat Biol. - 2001. - Vol. 77. - P. 1117-1122.

37 Марданлы Ф.А., Алиева Р.С. Изменение некоторых показателей состояния здоровья детей при сочетанном воздействии химических загрязнителей атмосферы и шума //ГиГ. и сан. - 1993. - №5. - С. 13-14.

38 Lanphear B.P., Hornung R., Khoury J., Yolton K., et al. Low-level environmentallead exposure and children's intellectual function: an intenational pooled analysis // Environ. Health Perspect. - 2005. - Vol. 113, №7. - P. 894-899.

А. ЗУЛХАЖЫ, А.Т. НУРКАСЫМОВА, У.Ж. КУРАЛБАЕВА

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ

Резюме: Состояние здоровья населения является одним из основных индикаторов качества окружающей среды. В последние годы время всё большее значение приобретают исследования, касающиеся состояния здоровья детей, так как эта часть популяции наиболее чувствительна к влиянию различных факторов внешней среды.

A. ZULKHAZHY, A. NURKASYMOVA, U.KU RALBAYEVA

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT FACTORS ON THE HEALTH AND FUNCTIONAL CONDITION OF CHILDREN'S IMMUNE SYSTEM

Resume: The population's health is one of the main indicators of environment quality. In recent years the children' health researches is got the increasing value as this part of population is most sensitive to influence of various factors of environment

UDC 616 24-002-053.4-02-036.1-07-08.

R.K. MUSABEKOVA E.T. DADAMBAEV, L.ZH. UMBETOVA

Kazakh National Medical University.named after S.D. Asfendiyarov

IDENTIFYING ADVERSE PREMORBID BACKGROUND ENCOURAGING, AND SUPPORTING THE FLOW OF PNEUMONIA

Diseases of the respiratory system in children are invariably the center of attention of pediatricians, due to the high proportion of this pathology in

the structure of morbidity and infant mortality. [1,2,3].

Keywords: pneumonia, respiratory disease, Identification, premorbid.

One of the important problems of Pediatrics is an acute pneumonia, not only because of its high incidence among children of all age groups, but the high rate of mortality at an early age, despite of the use new antimicrobial broad-spectrum drugs. Pneumonia is the leading cause of death before the age of 5 years. Every year the world recorded 155 million cases of pneumonia in children, 1.8 million of them die before the age of 5 years. It accounts for 20% of all deaths in children under 5 years. In developing countries, forecast pneumonia complicated by the high rate of malnutrition. Infant mortality from pneumonia in these countries is directly related to poor nutrition and lack of access to health care In Russia, the incidence of pneumonia in children aged 1 month life of 15 years is from 4 to 17 in 1000, with a maximum at the age of 1-

3 years. Most suffer from the boys (1,25:1-2:1), premature babies sick 11 times more full-term (V.K.Tatochenko, 2006) According to Chuchalina AG (2001) in Russia each year 1.5 million people become ill with pneumonia, with the correct diagnosis made at 1/3 of patients. Incidence of pneumonia in children in Russia (under proper radiographic criteria) within 12.4 per 1,000 children aged 1 month to 15 years.

High mortality from pneumonia was observed in all countries of the world, including in countries with a developed structure of medical care. Over the past 30 years, mortality from pneumonia increased from 1 to 9%, and in severe, complicated forms of intensive care units in mortality from pneumonia is 40-50% [4].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.