Научная статья на тему 'АЦЕТИЛЕН АСОСИДА БИОЛОГИК АКТИВ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИ'

АЦЕТИЛЕН АСОСИДА БИОЛОГИК АКТИВ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИ Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии»

CC BY
2
0
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по промышленным биотехнологиям , автор научной работы — Л.А. Юсупова, Г.К. Комолова, Т.У. Конгратбаева

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «АЦЕТИЛЕН АСОСИДА БИОЛОГИК АКТИВ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИ»

АЦЕТИЛЕН АСОСИДА БИОЛОГИК АКТИВ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИ Л.А. Юсупова, Г.К. Комолова, Т.У. Конгратбаева Тошкент кимё-технология институти https://doi.org/10.5281/zenodo.10845190

Органик синтезда куп ва самарали кулланиладиган, нисбатан арзон ва осон топиладиган, реакцияга киришиш кобилияти юкори булган уч боF тутган бирикмалардан бири ацетилен диолларидир. Диоллар асосида саноат ва кишлок хужалигининг турли тармокларида ишлатиладиган х,ар хил мономерлар, пестицидлар, антифризлар, пластмассалар, органик эритувчилар ва бошкалар олинади.

Ацетиленни спиртлар ва бошка айрим гидроксил гурух,и тутган моддалар билан реакциялари кенг урганилган. Ацетилацетон асосида олинган 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни ацетилен билан виниллаш реакцияси урганилмаган. Охирги ун йилликда ацетилен асосидаги классик реакцияларни келгусида янада ривожлантириш максадида органик бирикмаларни виниллаш жараёни юкори асосли система асосида олиб борилмокда ва мос равишда юкори унум билан винил х,осилалар синтез килинмокда.

2,5-дирци-гелсин-3-диол-2,5 МСОН-ДМСО асосида гомоген каталитик виниллаш реакцияси олиб борилган ва мос равишдаги винилэфирлар синтез килинган.

Юкори асосли системалар иштирокида 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни виниллаш реакцияси натижасида винил эфирлар синтези урганилди. Реакцияда асосан моно- ва дивинил эфирлар х,осил булиши билан боради. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни гомоген-каталитик усулда юкори асосли система (МеОН/ДМСО) иштирокида ацетилен билан виниллаш реакцияси амалга оширилди. Катализатор сифатида калий гидроксид, эритувчи сифатида эсадиметилсульфоксиддан фойдаланилди. ДМСО, ДМФА ва бошка кутбли эритувчилар эритмаларида ишкорлар юкори асосли системани х,осил килади ва ишкорнинг асослилиги 7 мартагача ортади. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нинг суперасосли мух,итда ацетилен билан реакцияси куйидаги схемага мувофик боради:

он он

I

-С—С=С-С-г^ ^ кон/оыво

I + нс=сн-»-

сн3 сн3^^^

СН2 сн2 сн2

о—сн он о—сн о— сн

— 1 1 н 1

-с—с^=с—с-п ттр — ртт г^^ 71-с—с^=с~с~

I нс—сн I I

сн3 сн^^^ ^^^ сн3 сн3^

Узаро таъсирлашув жараёнлари 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни алкоголят-ионининг шаклланиши, бекарор оралик комплексларнинг вужудга келиши ва мах,сулотнинг х,осил булиши каби бир канча боскичларда амалга ошади. Жараёнда (КОН/ДМСО) юкори асосли система билан 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 таъсирлашиши натижасида молекула кисман кутбланиб, оралик мах,сулотлар х,осил килади. Оралик мах,сулот ацетилен билан реакцияга киришиб баркарорлиги кам булган утиш х,олати бирикмаларини х,осил килади. Юкори асосли система ажралиб чикиши натижасида асосий мах,сулот 2,5-дифенил-5-винилокси-гексин-3-ол-2 ва 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 х,осил булади. Ушбу олиб борилган жараён куйидаги механизм буйича боради деб тахмин килинди.

2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни алькоголят-ионининг шаклланиши. Реакциянинг бошлан^ч боскичида2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 молекуласи КОН га координатланиб, комплекс х,осил килиш оркали протоннинг кучиши натижасида калий 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни алькоголяти га айланади.

Бунда дастлаб 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 молекуласининг супер-асосли система билан координацияланишидан кучсиз бо^анган оралик комплекс шаклланади. Бу комплекс 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нинг гидроксил гурух,идаги кислороднинг КОН*ДМСО супер-асосли комплексидаги калий атоми билан таъсирлашувидан юзага келади. Ушбу оралик комплекснинг кучсизлигига сабаб 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 атомларининг,аникроFи 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 даги гидроксил гурух,нинг калий катиони координацион доирасидан ташкарида жойлашганидадир. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни КОН/ДМСО мух,итида ацетилен билан виниллаш жараёнига турли хил омилларнинг таъсири тадкик килинди. Олиб борилган жараённинг мукобил шароитлари аникланди.

Тадкикот жараёнида ДМСО эритмасида LiОН, NaOH ва КОН катализаторларининг винил эфирлари унумига таъсири урганилди. Масалан: 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 винил эфирларининг энг юкори унуми калий гидроксид катализатори иштирокида моно- ва дивинил эфирлари 3.2 ва 74.0%, натрий гидроксид катализаторида эса 2.1 ва 68.6%, LiOH да 1.9 ва 64.2% унумни ташкил этади (3-жадвал).

3-жадвал

Винил эфирлар унумининг катализатор микдори ва табиатига богликлиги(^арорат 130 оС, эритувчи ДМСО, реакция давомийлиги 6 соат)

а о Катализатормивдори, 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 винил эфирлари унуми, %

Эритувчи Й 00 сЗ % (2,5-дифенил-гексин-3 -диол-2,5 массасига нисбатан) 2,5-дифенил-5-винилокси гексин-3-ол-2 2, 5 -дифенил-2, 5 -дивинилокси-гексин-3

25.0 7.2 50.0

NaOH 40.0 4.5 63.4

45.0 2.1 68.6

50.0 2.0 68.5

si 25.0 4.3 65.3

о е ^ и KOH 40.0 2.7 67.2

45.0 3.2 74.0

— н (D S s п 50.0 2.1 71.1

25.0 4.3 46.1

LiOH 40.0 2.5 59.4

45.0 1.9 64.2

50.0 1.8 64.1

Жараён юкори босим остида гомоген-каталитик усулда олиб борилди. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ва ацетилен асосида унинг моно- ва дивинил эфирлари синтез килинди. Реакция механизми келтирилди. Натижада энг юкори унум билан 2,5-дифенил-5-винилоксигексин-3-ол-2 3.2%, 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 74.0% унум билан х,осил булди. Синтез килинган винил эфирларнинг тузилиши ИК,-, ХН-, 13С-ЯМР спектроскопик усуллар ёрдамида исботланди ва физик доимийликлари аникланди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» Научный журнал. Москва 2021. Выпуск: 11(92) ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.