Научная статья на тему 'Андрагогикада ўқувчи шахсига йўналтирилган таълим машғулотларини ташкил этиш ва бошқариш'

Андрагогикада ўқувчи шахсига йўналтирилган таълим машғулотларини ташкил этиш ва бошқариш Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
2077
201
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
андрагогика / ўқувчи шахси / муаммоли таълим / илмий-ижодий фикрлаш / мантиқий фикрлаш / масаланинг тўғри ечимини топиш / таълим технологияси. / andrаgogy / the pupil personality / problematical teaching / creative thinking / logical thinking / finding out correct decision / education technology.

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Юлдашева Н.

Андрагогикада ўқувчи шахсига йўналтирилган таълим машғулотларини ташкил этиш ва бошқаришнинг муаммоли таълим технологияси орқали амалга оширилиши унинг ўзига хос хусусиятларини белгилайди ҳамда у ўқувчига қўйилган муаммо ечимини топиш учун илмийижодий тафаккур юритиш, жадал ва мантиқий фикрлаш, сўз ва атамалар, асар ғояси ҳамда маъносини ўзаро қиёслаш, ўзи учун энг тўғри ечим танлаш имкониятларини беради.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF EDUCATION ORIENTED TO PERSON IN ANDRAGOGIES

The organization of Lessons which based on personal – orientated education is typical for androgogy. It gives an opportunity to the Learners on the basis of scientific – creative and logical thinking, comparing words and expressions; comprehension of find out the most correct and optimal for himself solving problem.

Текст научной работы на тему «Андрагогикада ўқувчи шахсига йўналтирилган таълим машғулотларини ташкил этиш ва бошқариш»

Юлдашева Н.,

Тошкент вилояти педагог кадрларни к,айта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Маънавий-маърифий ва илмий ишлар буйича проректори

юлдашева н. андрагогикада ук,увчи шахсига иуналтирилган таълим маш¥улотларини ташкил этиш ва бошцариш

Андрагогикада укувчи шахсига йуналтирилган таълим машFулотларини ташкил этиш ва бошкаришнинг муаммоли таълим технологияси оркали амалга оширилиши унинг узига хос хусусиятларини белгилайди х,амда у укувчига куйилган муаммо ечимини топиш учун илмий-ижодий тафаккур юритиш, жадал ва мантикий фикрлаш, суз ва атамалар, асар Fояси х,амда маъносини узаро киёслаш, узи учун энг туFри ечим танлаш имкониятларини беради.

Таянч иборалар: андрагогика, укувчи шахси, муаммоли таълим, илмий-ижодий фикрлаш, мантикий фикрлаш, масаланинг туFри ечимини топиш, таълим технологияси.

юлдашева н. организация и руководство личностно ориентированной модели обучения на занятих по андрагогике

Андрагогике свойственна организация занятий на основе личностно ориентированного обучения. Руководство через технологию проблемного обучения дает обучающимся возможность на основе научно-творческого и логического мышления, сопоставления слов и понятий, смысла произведения находить наиболее верное и оптимальное для себя решение поставленной проблемы.

Ключевые слова: андрагогика, личность ученика, проблемное обучение, научно-творческое мышление, логическое мышление, нахождение правильного решения, образовательная технология.

yuldasheva n. organization and management of education oriented to person in andragogies

The organization of Lessons which based on personal - orientated education is typical for andro-gogy. It gives an opportunity to the Learners on the basis of scientific - creative and logical thinking, comparing words and expressions; comprehension of find out the most correct and optimal for himself solving problem.

Keywords: andragogy, the pupil personality, problematical teaching, creative thinking, logical thinking, finding out correct decision, education technology.

Утмишдан маълумки, энг ривожланган давлатлар уз юкса-лишлари арафасида тарбия ва таълим узвийлигига алоцида эътибор царатганлар. Бунинг сабаби оддий, яъни бунда усиб келаётган ёшлар келажакка тайёр цолда юзланишлари на-зарда тутилган. Шу сабабли булса керак, уцувчи шахсини маънан, руцан, жисмонан ривожлантиришга йуналтирилган педагогик технологиялар мамлакат келажак статегиясини таъминловчи энг асосий йул сифатида тан олинган.

Таълим-тарбияга прагматик таълимот сифа-тида ёндашган давлатлар назарий коидалар оркали тезда эртанги кунини кафолатлай оладиган кучли, салох,иятли, кудратли мамлакатлар сифатида тан олинади. Буни

Узбекистон мисолида куриш мумкин. Чунки таълимни сифатли бериш, тарбияни кузга куринмайдиган факат ички x1ис-туЙFулар оркали мувофиклаштириш ёхуд ички бадиий жозибадорлик оркали укувчининг

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 2

шахсий имкониятларига мослаштирилган педагогик мух,итни яратиш х,ар бир замоннинг асосий муаммоси сифатида каралган х,амда таълим-тарбия жараёнини сифатли ташкил этишни назарда тутган. Бундай таълим технологиясининг максади х,ар бир укувчи шахсига узгача ёки, яхлит бир суз билан айтганда, комплекс ёндашувни талаб этади. Ушбу технология асосида укувчи-укитувчи х,амда укувчи-укувчи х,амкорлиги кузда тутилган булиб, таълим-тарбия ижобий натижаларга йуналтирилади. "Шахс" ким? Шахс ижтимоий муносабатлар тизимининг куп киррали, мураккаб кисмидир. У бир томондан, ижтимоий-тарихий тараккиётнинг мах,сули булса, иккинчи томондан узи ижтимоий тараккиётни таъмин этади. Демак, ижтимоий муносабатларга киришувчан ва ижтимоий тараккиётда фаол иштирок этувчи инсонгина шахс деб аталади. Шахснинг ёши, касби, мутахассислиги, мавкеи, кизикишлари, фаолияти мух,им х,исобланади. Юртбошимиз таъбири билан айтганда, "Одамларимиз, жамиятимиз мафкурасида Ватан, юрт Fояси устувор булмоFи керак. Миллий Fурур, миллий ифтихор х,ар кандай ишимизнинг пойдевори булмоFи керак"1.

Шахсга йуналтирилган таълим-тарбия концепцияси - бу:

- укувчи билан укитувчининг х,амкорлик муносабатларини назарда тутади;

- укувчи х,ам, укитувчи х,ам уз фаолиятидан ижобий эмоционал коникиш х,осил килиши;

- мулокот ва мех,нат килиш оркали ютукка эришишга ишонтириш;

- узига ва уртокларига ёрдам бериш куникмаси кабиларни ривожлантирадиган асосий омиллардир.

Аслида, муваффакиятга эришиш сиз бирон-бир нодир ишни бажаришингиз кераклигини англатмайди. Бу сиз айнан х,амма бажарган ишни факат х,аммадан яхши бажаришингиз кераклигини англатади. Чиндан х,ам касбий малакага эга булмаган укитувчи, уз сох,асидан катъий назар, укувчиларга билим бериш, х,аётнинг турфа х,одисаларига тайёр туриш ва муносиб жавоб кайтаришга ургатиш, уларда олий хислатларни шакллантириш имконига

1 Каримов И.А. Бунёдкорлик йулидан. Танланган асар-лар. 4-жилд. - Т.: "Узбекистон", 1996.

эга булмайди. Умуман, нафакат булажак мутахассис, балки куп йиллик тажрибага эга булган укитувчи х,ам касбий тайёргарлик даражасини узлуксиз ривожлантириб бориши зарур.

Педагог кадрларни кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш катталарни укитиш ёки уларнинг касбий мах,оратларининг юкори даражада булишини таъминлашдан иборат булиб, бу борадаги муаммо ва уларнинг ечими х,ар бир даврларда турли олимлар томонидан уз карашлари оркали эътироф этилиб келинган. Масалан, малака ошириш институтларидаги махсус курсларда педагоглар малакасини оширишнинг узигахосжих,атлариМ.Н.Нишонов, К.З.Зарипов, Ж^.Йулдошев Р.З.Зайнутдинов, М.Г.Давлетшин, А.Х.Аминов, С.Ф.Ражабова, Д.М.Сайфуров, Ш.К.Мардонов, А.Акмалов, А.Х.Аминов, Т.Умматкулов, Р.Халимметова, Х.Я.Шарифбаева, Р.Т.Юлдашевлар томонидан ривожлантирилганбулса, укитувчи маънавияти, замонавий укитувчи психологияси ва педагогик фаолиятининг мотивацияси муаммолари; таълим-тарбия жараёнида педагогик технология назариясидан фойдаланиш, мазкур назария мох,ияти, тамойиллари, таълим жараёнини лойих,алаштириш, таълим максадларини белгилаш ва максаднинг натижаланганлигини урганиш каби масалалар олимлар Э.Юсупов, Ж.Туленов асарларида, Л.М.Митина, М.Г.Давлетшин, А.М.Жабборов, Д.Н.Арзикулов, В.П.Беспалько, М.Кларин, Н.Саидах,медов, Н.Азизхужаева, У.КДолипов, М.Усмонбоева, А.Алиев, Х.Абдукаримов, А.А.Вербитицкий, Т.А.Платонов, О.КДайдарова, Н.Е.Кузьмина, С.М.Марковалар томонидан узига хос талкин килинади. Тизимдаги турли фан укитувчилари малакасини ошириш, касбий мах,оратини шакллантиришнинг назарий, ташкилий, педагогик ва методик тамойиллари; адабиётни укитиш жараёни тах,лили, уни такомиллаштиришга доир тавсиялар Н.А.Муслимов, Б.С.Нуридиновлар, З.А.Артикбоева, Ф.М.Тожиева, М.Т.Жуманиёзова, Т.Л.Хурвалиева, А.Р.Мелибоев, Г.Боймуродова, М.Миркосимова, К.Йулдошев, С.Матчонов, Б.Тухлиев, К.Хусанбоева, С.Яминова, Ф.О.Эгамбердиева, Х.М.Суюнов; Р.Келдиёровлар томонидан янгича карашлар ва ихтиролар оркали такомиллаштирилади.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 2

Бизнингча, малака ошириш тизимида фан укитувчиларининг касб мах,оратини ошириш, уз устида муттасил ишлашлари, тайёр-гарликларини муваффакиятли ривожлантириш учун малака ошириш институти фаолиятини ташкил этишдан кузланган асосий максад негизида хусусий максадларнинг туFри белги-ланиши; укув-тарбия жараёнининг узвийлиги ва узаро алокадорлигига эришиш; объектив ва субъектив шарт-шароитларнинг мавжудлигини инобатга олиш; адабиёт укитувчилари шахсида намоён булиши зарур саналган сифатлар билан бирга касбий тайёргарлик кулами ва уларнинг мох,иятини аниклаш; таянч тушунчаларни назарий жих,атдан шарх,лаш; малака ошириш тизимида адабиёт укитувчилари касбий тайёргарлигини ривожлантириш технологиясини яратиш кабиларга риоя этиш лозим, деб уйлаймиз.

Андрагогика катталарни укитиш санъати экан, укитувчи мах,орати оркали укувчиларда мантикий, танкидий, тах,лилий, ижодий фикр-лашини ривожлантириш оркали ёш баркамол шахсни шакллантиришга хизмат килади.

Андрагогикада укувчи шахсига йуналти-рилган таълим машFулотларини ташкил этиш ва бошкаришнинг куйидаги вазифалари ало-х,ида ажратилади:

- шахснинг индивидуал камол топиши учун зарур буладиган х,аётий куникма ва малакаларини ривожлантириш;

- фан хусусиятидан келиб чикиб, укувчиларда топширикларни ечишга оид назарий тушунча ва амалий куникма, малакаларни шакллантириш;

- укувчиларнинг ижодий кобилиятларини руёбга чикаришга хизмат килувчи зарур шарт-шароит яратиш.

Таълим-тарбия жараёнида муаммоли уки-тишга алох,ида эътибор каратиш лозим, сабаби тафаккур муаммоли вазиятдан бошланади.

Укувчи шахсига йуналтирилган таълим машFулотларини ташкил этиш ва бошкаришда муаммоли таълим турларини куйидагича таснифлаш мумкин.

1. Мавзуга оид муаммоли вазиятни вужудга келтириш.

2. Мавзу доирасида муаммонинг куйи-лишига эътибор каратиш.

3. Долзарблик нуктаи-назаридан муаммо-нинг ечимини топиш.

Биринчидан,мавзугаоид муаммоли вазиятни вужудга келтиришда укув машFулотларининг барчасида уни шакллантиришнинг мумкин эканлиги, дарс жараёнида ундан кай дара-жада фойдаланиш укитувчига ва унинг касб мах,оратига боFлик эканлиги назарда тутилади.

Иккинчидан, дарс жараёнида муаммоли вазиятнинг ах,амияти шундаки, у укувчилар диккатини бир жойга (муаммога) каратади ва укувчиларни изланишга, фикрлашга ургатиш оркали шахс имкониятларини интенсив ра-вишда жадаллаштиради.

Учинчидан, шахсга йуналтирилган таълим машFулотларини муаммоли таълим технологияси оркали ташкил этиш ва бош-кариш укитувчи рах,барлигида муаммоли вазиятни вужудга келтириб, мазкур муаммо укувчиларнинг фаол, мустакил фаолияти натижасида назарий билим, амалий куникма ва малакаларни ижодий узлаштириш ва аклий фаолиятини ривожлантиришга имкон берадиган таълим жараёнида иштирокчи тезкор фикрловчи, мавжуд билимларини асосли х,имоя килувчи, уз урнида максадли фойдалана олувчига айланади.

Андрагогикада укувчи шахсига йуналтирилган таълим машFулотларини ташкил этиш ва бошкаришда муаммоли укитиш жараёни оркали укувчиларга

- тадкикий;

- эвристик;

- муаммоли вазиятларни тах,лил килиш буйича топшириклар берилади.

Бунда укувчининг кузи урганиб колган мисоллардан ностандарт масалаларни тузиш оркали вазият яратилса, ярим шакллантирилган ёки шакллантирилмаган савол билан уйланишга йуналтириш оркали ёки укувчининг уз амалий кузатувлари асосида мустакил умумлаштириш ёки йурикномалардан фойдаланмасдан кандайдир объект мох,иятини баён этиш, олинган натижаларни куллаш чегараларини ва даражаларини аниклаш, хрдисанинг намоён булиш механизмини аниклаш, «бир лах,зада» топиш каби топшириклар берилади. Масалан, адабиёт дарсида фандаги мавзулардан келиб чиккан х,олда асар Fояси билан боFлик муаммони ажратиб олиш; мавзу мох,ияти асосида муаммоли вазият технологиясини амалга ошириш боскичларидан максадлифойдаланиш;

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 2

1-жадвал.

V__/

Муаммо тури Муаммонинг келиб чик,иш сабаби Муаммонинг ечими

Турсунбойни урушдан кочиб келишига кандай сабаблар бор? Турсунбойнинг факат худбинлиги. Фарзандга берилган ортикча мех,р к,ах,рга айланди. Куркув ва виждон азоби барча туЙFулардан устун булди. Фарзандга ортикча эътибор бермаслик. Фарзанддан мехр олишни хам билиш керак.

дарс мавзусига ва мазмунига мос муаммонинг ечимини узлаштириш методлардан унумли фойдаланиш куникмаларини шакллантириш; мавзуда илгари сурилган Fоя асносида муаммонинг ечимини топишдаги хатти-харакатларни туFри аниклашга ургатиш ва бошкалар.

МашFулотни утказиш тартиби. "Муаммо узи нима?" деган савол асосида мавзуга кириб борилади. Муаммо билиш ва билмасликнинг уртаси булиб, бунда муаммонинг долзарблиги ва узига хослиги назарда тутилади. Бир мавзуга оид катор муаммолар олиниб, ундан энг долзарблариажратилади. МашFулотдаукитувчи иштирокчиларни гурухларга ажратиб, дарсни утказиш тартиб-коидалари ва талабларини тушунтиради. Чунки ушбу технологияни амалга ошириш жараёни боскичли кетма-кетлик асосида олиб борилади.

Иштирокчиларнинг дарс давомида якка булиб, жуфт булиб ва кичик гурухда фаолият олиб боришлари тушунтирилади.

8-синф адабиёт дарслигида С.Ахмаднинг "Уфк" романидан берилган парча "Кочок" матнини тахлил килишда куйидаги муаммони аниклаш технологиясидан фойдаланиш тавсия килинади (1-жадвал).

Андрагогикада укувчи шахсига йуналти-рилган таълим машFулотларини ташкил этиш ва бошкаришнинг муаммоли таълим технологияси оркали амалга оширилиши унинг узига хос хусусиятларини белгилайди хамда у укувчига куйилган муаммо ечимини топиш учун илмий-ижодий тафаккур юритиш, жадал ва мантикли фикрлаш, суз ва атамалар, асар Fояси хамда маъносини узаро киёслаш, узи учун энг туFри ечим танлаш имкониятларини беради. Бу технология укувчининг имкониятларидан узаро узвийлик ва узвийсизликда фойдаланиш, изчил ва мантикий фикрлаш даражасини яхшилайди. Урганувчи субъектининг узига булган ишончининг мустахкамланишига олиб келади, хусусий интеллектуал истеъдод

кирраларини очишга йуналтиради. Муаммоли таълимда индивид рухияти, унинг узлаштириш кобилияти, билим даражаси, ижодкорлик ва омилкорлик фазилатлари юзага чикади, куринади. Мантикий фикрлаш, хато килмаслик каби заруриятларнинг пайдо булиши укувчини изланиш ва кашф килишга йуналтиради. Унинг шахс сифатида узлигини англашга, уз билими ва иктидорини узгаларга намойиш килиш истагини тугдиради.

Технологиянинг афзалликлари. Укувчилар хамкорликда фаолият олиб борадилар. Уларда муаммони аниклаш куникмалари шаклланади, диккатни идрок килиш, мантикий фикрлаш, муаммолар ичидан долзарбини ажратиб олишни урганадилар.

Камчиликлари. Куп вакт сарфланади. Барча иштирокчиларнинг фикрлари тулик инобатга олинмаслиги мумкин. Узаро бир тухтамга келиш учун ортикча мулох,азалар кайд этилиши кузатилади ва х,.к.

Андрагогикада укувчи шахсига йуналти-рилган таълим машFулотларини ташкил этиш ва бошкаришнинг самарадорлигини аникловчи мезонлар куйидагилардан иборат:

- укитувчи уз касб ма^оратини муттасил оширади, ижодий фаолиятга кадам куяди, унинг роли ва мавкеи ортади;

- укитувчининг мактаб укувчилари билан индивидуал иш олиб боришига хох,иш ва имконият яратилади;

- мактабда методбирлашмалар ишини тако-миллаштириш, мониторинг килиш юзасидан тизимли фаолият йулга куйилади;

- укитувчи укувчи шахсига йуналтирилган таълим машFулотларини ташкил этиши ва бошкариши оркали маънавий-маърифий салох,ияти ривожланиб боради;

- фан укитувчисининг шахс маънавиятини шакллантиришдаги амалий фаолияти ривож-ланади;

- умумий педагогик, психологик ва методик билимларни пухта узлаштириш, мазкур сох,ага

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 2

оид ютуклардан бохабар булиш, фаннинг назарий ва методик асосларини пухта узлаш-тириш, улар буйича амалий фаолиятни ташкил этиш куникма ва малакаларига эга булади;

- ижодий кобилиятга эга булган укитувчи илFор педагогик технологиялар х,амда замона-вий таълим воситаларидан самарали, уринли фойдалана олади;

-укитувчиуз дарсларида укувчи шахсий сифат ва кобилиятини тарбиялаш, маънавиятини ошириш, уни мустакил фикрлаш, туFри хулоса чикариш, билганларини амалиётда куллашга кодир комил инсон килиб шакллантириш усул ва воситаларини пухта узлаштиради;

- мактаб укитувчилари касбий тайёргар-лигини ривожлантириш технологияси асосида

ташкил этиш уларнинг касбий мах,оратларини ошириш билан бирга таълимий муаммоларнинг олдини олиш ва бартараф этишдаги фаол иштирокларини таъминлайди;

- малака ошириш жараёнининг мустакил таълим, максадли малака ошириш курслари ва курсдан кейинги мониторинг каби боскичлар асосида мактаб фан укитувчилари малакасини ошириш муайян динамик узгаришларнинг содир булишига имкон яратади.

Зероки, "Фарзандингиз кучли, чиниккан, чидамли булишини истасангиз, у билан жисмоний машк килинг, фарзандингиз аклли, зиёли булишини истасангиз уни китоб укишга ургатинг, дунёкарашини бойитиш устида х,ар куни машк килинг..."1.

Адабиётлар:

1. Каримов И.А. Бунёдкорлик йулидан. Танланган асарлар. 4-жилд. - Т.: "Узбекистон", 1996.

2. Куронов М. Болам бахтли булсин, десангиз. - Т.: "Маънавият", 2013.

3. Укувчи шахсини ривожлантиришга йуналтирилган таълим модуллари. 1, 2, 3-китоблар. - Т., 2013.

1 Куронов М. Болам бахтли булсин, десангиз. - Т.: "Маънавият", 2013 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 2

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.