Научная статья на тему 'Вплив затискання кровоносних судин сім’яного кантика на сперматогенез'

Вплив затискання кровоносних судин сім’яного кантика на сперматогенез Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
90
26
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЯєЧКО / ГіПОКСіЯ / СПЕРМАТОГЕНЕЗ

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Глодан О. Я.

Результати проведених дослідів свідчать про те, що циркуляторна гіпоксія яєчка тривалістю 15 і 30 хв викликає в ньому значні структурні зміни із зменшенням діаметрів звивистих сім’яних трубочок, зниженням в них кількості статевих клітин, що розвиваються, особливо сперматоцитів на стадії пахітени та сперматид 7-го етапу розвитку, які є особливо чутливими до циркуляторної гіпоксії.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Вплив затискання кровоносних судин сім’яного кантика на сперматогенез»

УДК 591.463+616.681/.686-001-018

ВПЛИВ ЗАТИСКАННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН С1М'ЯНОГО КАНТИКА НА

СПЕРМАТОГЕНЕЗ

Результати проведених дослвдв свщчать про те, що циркуляторна ппокая яечка тривалiстю 15 i 30 хв викликае в ньому значш структурнi змiни Í3 зменшенням дiаметрiв звивистих сiм'яних трубочок, зниженням в них кiлькостi статевих кл^ин, що розвиваються, особливо сперматоциив на стадп пахiтени та сперматид 7-го етапу розвитку, яю е особливо чутливими до циркуляторно! ппоксп.

Kjiiohobí слова: яечко, ппокая, сперматогенез.

З роками проблема чолов1чо! безплщносп не тшьки не втрачае свое! актуальности але й постшно загострюеться, що зумовлено високою чутливютю кл1тин сперматогенного ештел1ю до впливу р1зномаштних фактор1в зовшшнього середовища.

Серед багатьох етюпатогенетичних фактор1в, що провокують зниження сперматогенно! та гормонально! функци яечка, е гостр1 i хрошчш розлади кровообпу в ньому [1, 3, 4, 5]. Останш мають мюце при наявност пахвинно! гриж1, вмют яко! тимчасово або постшно тисне на кровоносш судини с1м'яного канатика. При цьому циркуляторна ппокшя яечка призводить до пстоструктурних змш у звивистих шм'яних трубочках.

Гостр1 та хрошчш розлади кровообпу в яечку, викликаш травмуванням кровоносних судин шм'яного канатика шд час пластики пахвинного каналу, також можуть завершитися його частковою атроф1ею та розвитком безплщност [2, 6].

Метою роботи було з'ясування впливу на перебп сперматогенезу затискання кровоносних судин шм'яного канатика на 15 i 30 хв, що мае значения для практично! медицини.

Матерiал та методи дослщження. Експерименти виконаш на 35 статевозрших бших лабораторних щурах-самцях лшп Вютар масою 150-180 г, яким на 15 i 30 хв. затискали кровоносш судини шм'яного кантика м'яким кишковим затискачем. Через 7, 30 та 90 д1б тканини яечка фшсували в розчиш Буена, помщали в парафшов1 блоки, зр1зи з яких товщиною 5-7 мкм фарбували гематоксилшом i еозином та реактивом Шифф-йодна кислота з дофарбовуванням гематоксилшом Ерл1ха. Для морфометрично! оцшки звивистих с1м'яних трубочок на пстолопчних препаратах яечка визначали: д1аметр звивистих шм'яних трубочок, стушнь пошкодження кттин сперматогенного ештел1ю в них, кшьюсть кл1тин сперматогенного ештел1ю, яю трапляються на VII стадп циклу. Вишрювання проводили гвинтовим окуляр-мшрометром АМ-2 (МОВ-1-15х). Отримаш даш оброблювали вар1ацшно-статистичним методом використання критер1ю Стьюдента.

Результати дослщження та Тх обговорення. При дослщженш пстолопчних препарапв через 7 д1б шсля 15 хв. затискання кровоносних судин шм'яного канатика значно зменшуеться д1аметр звивистих с1м'яних трубочок (149,92±1,22 мкм проти 197,24±5,25 мкм у контрол1). 1х власна оболонка потовщена за рахунок набряку, а в 17% з них спостерпаеться важкий стушнь пошкодження кл1тин сперматогенного ештелда. При цьому значно зменшуеться кшьюсть сперматоципв на стадп пах1тени та сперматид 7-го етапу розвитку (табл. 1). Це може бути результатом пошкодження кл1тин-попередниюв, бо на початок експерименту звивист с1м'яш трубочки знаходились на I стадп циклу сперматогенного ештелда. Зменшення кшькост сперматоципв на стадп пах1тени е результатом пошкодження гшокс1ею сперматоципв на стадп ранньо! пах1тени, а зниження кшькосн сперматид 7-го етапу розвитку свщчить про пошкодження в момент затискання кровоносних судин шм'яного канатика сперматид I-го етапу розвитку. Кттини, з яких мали розвинутися сперматоцити на стадп прелептотени, були сперматогошями пром1жного типу.

Таблиця 1

Кшькасть клiтин сперматогенного епiтелiю на VII стадп' циклу (М±т); (n=5)_

Тривалють дослiду Вид кгатин

(доба) сперматогонн сперматоцити на сперматоцити на сперматиди

типу А стад» прелептотени стад» пахiтеии 7-го етапу розвитку

Контроль 9,02±0,66 230,58±2,52 299,82±4,43 916,76±22,06

7 8,70±0,38 218,65±3,59* 230,92±3,87 782,19±4,53*

30 7,40±1,43* 164,11±2,99* 205,24±4,78* 615,11±5,24*

90 7,03±1,26* 156,82±5,20* 178,52±3,08* 507,13±31,64*

Примака: * - Р<0,05 у порiвняннi з контролем. Кшьюсть клiтин подано в перерахунку на 100 шдтримуючих кштин.

© Глодан оя., 2 он жоносних судин с1м'яного канатика на 15 хв. д1аметр

звивистих с1м 'яних трубочок зменшився до 144,08±3,56 мкм. У частит трубочок кл1тини сперматогенного еттелдо не визначаються, до 1х власно1 оболонки прилягають тшьки тдтримуюч кл1тини з вакуол1зованою цитоплазмою. В 18 % с1м'яних трубочок мае м1сце важкий стутнь пошкодження кл1тин сперматогенного еттелдо з деструктивними змшами в сперматоцитах 1 сперматидах (рис. 1).

У 43 % с1м'яних трубочок збер1гають звичайну будову. У такий термш досл1ду в яечку в1дбуваеться розростання сполучно1 тканини, збшьшення в нш кшькост плазматичних кл1тин, малих середшх 1 великих л1мфоцилв. Пом1тно зменшилася загальна юльктстъ кттин сперматогенного еттелдо р1зних генерацш, зокрема сперматоцитв на стадо пах1тени та сперматид 7-го етапу розвитку (табл. 1).

На 90 добу досл1ду в яечку визначаеться 11,1% спустошених с1м'яних трубочок, а в 16% -важкий стутнь пошкодження кл1тин сперматогенного еттелдо з деструктивними змшами в частит сперматоципв 1 сперматид. Структура 44% звивистих с1м'яних трубочок збережена. Кшьшсть кл1тин сперматогенного еттелдо значно в1др1знялася в1д норми.

Таблиця 2

Тривалiсть дослiду (доба) Вид кл^ин

сперматогони типу А сперматоцити на стадii прелептотени сперматоцити на стадii пах1тени сперматиди 7-го етапу розвитку

Контроль 9,02±0,66 230,58±2,52 299,82±4,43 916,76±22,06

7 8,44±0,49 206,83±5,64 214,17±2,57* 766,49±4,91*

30 7,16±0,31 154,57±7,05* 156,54±1,89* 543,50±13,14*

90 6,84±0,79 132,45±7,01* 119,70±0,83* 406,57±18,49*

Примака: * Р<0,05 у порiвняннi з контролем. Кiлькiсть клiтин подано в перерахунку на 100 шдтримуючих кл^ин.

На 7 добу тсля 30 хв. циркуляторно1 гшоксп яечка структурн змши в ньому проявляються набряком м1жканальцево1 сполучно1 тканини, розвитком в нш молодих сполучнотканинних елеменпв, зменшенням д1аметру звивистих с1м'яних трубочок в середньому до 144,72±4,31 мкм. У 20% ам'яних трубочок наявний важкий стутнь пошкодження кл1тин з1 значним зменшенням 1х к1лькост1, особливо сперматоципв на стади пах1тени та сперматид 7-го етапу розвитку (табл. 2). У 6% с1м'яних трубочок кл1тини сперматогенного еттелдо в1дсутт.

Через 30 д1б в1д початку досл1ду (затискання кровоносних судин на 30 хв.) шльшсть молодо1 м1жканальцево1 сполучно1 тканини зростае, збшьшуеться, зокрема, кшьшсть плазматичних кл1тин, л1мфоцилв, ф1бробласт1в. Частина с1м'яних трубочок деформована, у 1х власнш оболонщ мае м1сце прол1феращя кл1тинних елеменпв.

Пор1внюючи з попередтм термшом експерименту зменшуеться до 139,57+3,62 мкм д1аметр звивистих с1м'яних трубочок та шльшсть у них сперматоципв на стади прелептотени, пах1тени та сперматид 7-го етапу розвитку (рис. 2).

Власна оболонка с1м'яних трубочок потовщена, до не1 у 8% трубочок прилягають тшьки тдтримуюч1 кл1тини та поодинок1 сперматогонл. У 38% звивистих с1м'яних трубочок визначаеться важкий стутнь пошкодження юптин сперматогенного еттелдо.

Рис. 1. Вщшарування та некроз сперматоципв { сперматид в Рис. 2. Редукцш шар1в кштин сперматогенного ештешю

звивистих с1м'яних трубочках на 30-ту добу експерименту. Заб.: г.- на 30-ту добу тсля 30 хв. експерименту. Заб.: г.-е. Зб.: об. 40, е. Зб.: об. 20, ок. 15. ок. 15.

Через 90 д1б тсля 30 хв. циркуляторно1 гшоксп яечка пстолопчт зм1ни р1зного характеру виявлен майже в половин звивистих с1м'яних трубочок, 1х д1аметр зменшений до 121,23±4,78 мкм.

В 37% з них спостерпаеться важкий стушнь пошкодження кттин сперматогенного ештелда, частина яких вщшарована вщ власно! оболонки трубочок i змiщена в ïx просвiт. В 40,6% звивистих шм'яних трубочок наявний клiтинний детрит.

Кшьюсть сперматоцитiв на стадiï прелептотени, сперматоципв на стади паxiтени та сперматид 7-го етапу розвитку в реши трубочок значно зменшуеться (табл. 2). Мiж звивистими шм'янини трубочками наявш розростання сполучнотканинних елементiв.

Циркуляторна гшокия яечка тривалiстю 15 i 30 хв. викликае в ньому значш структурш змiни iз зменшенням дiаметру звивистих сiм'яниx трубочок та юлькосп в них статевих клiтин, що розвиваються, особливо сперматоцитiв на стадп пахтени та сперматид 7-го етапу розвитку, яю е особливо чутливими до судинноï травми.

Цитологiчний анатз клiтин сперматогенного епiтелiю свiдчить про те, що зменшення кiлькостi кттин, якi входять в склад VII стади циклу сперматогенного ештелда на 7-му добу достду зв'язане з чутливютю до циркуляторноï гiпоксiï кл^ин-попередниюв: сперматогонiй промiжного типу, сперматоцитiв на стади ранньо1' пах1тени та сперматид I-го етапу розвитку. Розлади сперматогенезу на 30-ту та 90-ту добу експерименту не зв'язаш з прямою дiею циркуляторно1' гiпоксiï на кттини-попередники, а може залежати вiд тих патолопчних змiн, якi розвиваються в тдтримуючих клiтинаx, якi виконують цший ряд важливих функцiй [5].

1. Затискання кровоносних судин сiм'яного канатика на 15 хв. призводить на 7-му, 30-ту i 90-ту добу до значних гiстоструктурних змiн в яечку i зниження у них юлькосп статевих клiтин, що розвиваються.

2. Циркуляторна гшокия яечка тривалютю 30 хв. супроводжуеться у вс термiни дослiдiв незворотними атрофiчними змшами в паренхiмi органа та розростанням сполучнотканинних елементiв його строми. Вщиовиих процесiв у яечку тварин не сиостерпалося.

Перспективи подальших до^джень. Отримаж нами дат про структуры змти в яечку при затисканж кровоносних судин с1.м 'яного канатика послужать базою для наступних дожджень, ят будуть стосуватись характеристики змт у звивистих сш 'яних трубочках людини, зумовлених можливою циркуляторною гтокаею цього органа при проведеж пластики пахвинного каналу.

1. Астраханцев А. Ф. Особенности гемодинамики яичек у больных с паховыми грыжами / А. Ф. Астраханцев, В. Г. Аристархов, А. А. Соловьев [и др.] // Андрол. и генитал. хирург. - 2009. - № 1. - С. 33-38.

2. Астраханцев А. Ф. Особенности яичкового кровотока у больных после пахового грыжесечение / А. Ф. Астраханцев, В. Г. Аристархов, А. А. Соловьев [и др.] // Андрол. и генитал. хирург. - 2009. - № 2. - С. 52-57.

3. Ахунзянов А. А. Варикоцеле и хроническая венозная недостаточность: взгляд глазами уролога и ангиохирурга / А. А. Ахунзянов, И. Н. Нурмеев // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2010. - № 1. - С. 57-64.

4. Грицуляк Б. В. Травмоване яечко / Б. В. Грицуляк, В. Б. Грицуляк, I. Й. 1васюк // - 1вано-Франювськ : ВДВ Ц1Т Прикарпатського нацюнального ушверситету ¡м. Василя Стефаника, - 2006. - 118 с.

5. Грицуляк Б. В. Особливост кровопостачання та паренх1ма яечка людини в норм1 1 при пахвиннш гриж1 / Б. В. Грицуляк, В. Б. Грицуляк, А. М. Спаська [та ш.] // Вюник Прикарпатського ушверситету. Сер1я бюлопя. - 1вано-Франювськ, - 2007. -Вип. VI. - С. 159-164.

6. Милюков В. Е. О влиянии паховой грыжи и ее оперативного лечения традиционными способами на репродуктивную функцию мужчин / В. Е. Милюков, А. М. Кисленко // Анналы хирургии. - 2006. - № 3. - С. 13-17.

ВЛИЯНИЕ ЗАЖИМА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

СЕМЕННОГО КАНАТИКА НА СПЕРМАТОГЕНЕЗ Глодан О. Я.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что циркуляторная гипоксия яичка продолжительностью 15 и 30 мин вызывает в нем значительные структурные изменения с уменьшением диаметров извитых семенных трубочек, снижением в них количества половых клеток, которые развиваются, особенно сперматоцитов на стадии пахитены и сперматид 7-го этапа развития, которые особенно чувствительны к циркуляторной гипоксии.

Ключевые слова: яичко, гипоксия, сперматогенез.

INFLUENCE OF SPERMATIC CORD BLOOD VESSELS COMPRESSION ON SPERMATOGENESIS Glodan O. Ya.

Experimental results showed that testicular circulatory hypoxia of 15 and 30 minutes duration causes significant structural changes in if, with decrease of convolute semini ferous tubules diameter, decrease of amount of the developing spermatogenic cells in them, especially pachytene spermatocytes and stage seven spermatides, which are extra sensitive to circulatory hypoxia.

Key words: testis, hypoxia, spermatogenesis.

Стаття надшшла 18.06.2014 р.

Рецензент Шеттько B.I.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.