Научная статья на тему 'Гісто-та ультаструктурні зміни в яєчку щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією'

Гісто-та ультаструктурні зміни в яєчку щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
161
62
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЯєЧКО / ЕТАНОЛ / ЗВИВИСТі СіМ''ЯНі ТРУБОЧКИ

Аннотация научной статьи по фундаментальной медицине, автор научной работы — Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Пастух М. Б., Долинко Н. П.

Досліджено гісто-і ультраструктурні зміни в яєчках 36 лабораторних щурів при розвитку хронічної алкогольної інтоксикації. Встановлено порушення ультраструктури стінки гемокапілярів, власної оболонки звивистих сім'яних трубочок, підтримувальних епітеліоцитів інтерстиційних ендокриноцитів з достовірним зменшенням кількості статевих клітин, що розвиваються.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Гісто-та ультаструктурні зміни в яєчку щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією»

9. Ferrari A. Xenon anestesia: clinical results and recycling of gas / A. Ferrari, W. Erdmann, M. Del Tacca [et al.] // - Applied Cardiopulmonary Pathophysiology. - 1998. - Vol.7. - P. 153-155.

ОСОБЛИВОСТ1 ПЕРЕБ1ГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОН1ТУ У ЩУР1В ПРИ ПРОМИВАНН1 ЧЕРЕВНО1 ПОРОЖНИНИ РОЗЧИНОМ НАСИЧЕНИМ КСЕНОНОМ Гоженко А. I., Васильев О. А., Насибуллш Б. А.

Автори в експеримени на 120 бших щурах - самцях лшп Вютар аутобредного розведення вагою 180 - 200г. моделювали каловий перитошт, при якому в якост коригуючо! манiпуляцii здiйснювали промивання черевно! порожнини фiзiологiчним розчином, насиченим ксеноном. Автори встановили, що моделювання перитошту супроводжуеться високою смертнiстю тварин (до 90 % вщ числа взятих у дослщ ), застосування ксенонового розчину скорочуе смертшсть до 10 % вщ числа тварин взятих у дослщ. Вiдновлення звичайно! поведiнки i зовнiшнього вигляду у тварин як! отримували ксенон вщбувалося на 3 добу досвщу, у тварин яю його не отримували - на 7 добу. Вщновлення зовшшнього вигляду органiв черевно! порожнини i iнактивацiя процесiв запалення вщбувалося у тварин, якi отримували ксенон ранше, нiж у тварин групи порiвняння. Автори вважають, що позитивний вплив ксенону пов'язан з його впливом на детоксикацшну функщю печшки.

Ключовi слова: перитонiт, ксенон, запалення.

Стаття надшшла 20.02.2014 р.

PECULIARITIES OF EXPERIMENTAL PERITONITIS IN RATS BY IRRIGATION THE ABDOMINAL CAVITY WITH XENON SATURATED SOLUTION Gozhenko A. I., Vasiliev A. A., Nasibullin В. А.

There was an experiment on the 120 white male Wistar rats (180 - 200gms each one) of outbreed rarefaction. The authors were modeling fecal peritonitis. A physiological salt solution flash saturated with xenon was used as a corrective procedure. The authors stated that the peritonitis modeling comes amid heavy mortality of the animals (up to 90% of the total number in experiment). The usage of xenon solution retracts mortality (up to 10% of the total number in experiment). The resumption of habit and appearance of the animals that were getting xenon was seen on the 3rd day of the experiment, those without getting any xenon - on the 7th day. The resumption of appearance of the abdominal cavity organ and inactivation of inflammation process was seen in the group of the animals that were getting xenon, not in the control group. The authors consider that the affirmative xenon action is connected with its effect on the detoxification function of liver.

Key word: peritonitis, xenon, inflammation.

Рецензент Гасюк А.П.

УДК 616.681:547.262:599.23

Г1СТО-ТА УЛЬТАСТРУКТУРН1 ЗМ1НИ В ЯеЧКУ ЩУР1В З ХРОН1ЧНОЮ АЛКОГОЛЬНОЮ

штОКСИКАщею

Дослщжено псто^ ультраструктурш змши в яечках 36 лабораторних щурiв при розвитку хрошчно! алкогольно! штоксикацп. Встановлено порушення ультраструктури стшки гемокапiлярiв, власно! оболонки звивистих Ым'яних трубочок, тдтримувальних еттелюциив штерстицшних ендокриноциив з достовiрним зменшенням кшькост статевих кл™н, що розвиваються.

Ключов! слова: яечко, етанол, звивисп ам'яш трубочки.

Робота е фрагментом НДР "Морфо-функщоналъний стан кровоносного русла i тканинних елементiв чоловiчоl статевоI залози вумовах впливу патогенних факторiв (№ державноI реестраци (0109и009082).

Як ведомо, иеплвддя, яке мае мюце у 20% шлюб1в, е актуальною медичною проблемою, що мае важливе сощальне значения, так як за показниками иароджуваиост та природного приросту населення Укра!на посвдае одне 1з останшх мюць серед европейських держав [3]. Дослвджеиия остаишх роив показали, що причиною неплвдного шлюбу в 50 % випадшв е чолов1чий фактор [7]. Серед причин, як провокують розвиток иеплвддя, а часто 1 статеву неспроможнють, важливе мюце займае хрошчиа алкогольна штоксикащя, що зумовлено високою чутливютю статевих клггии р1зних стадш розвитку до етаиолу та його метаболтв [1, 2, 4, 6]. В той же час вплив алкогольно! 1нтоксикацп на репродуктивну 1 гормональну фуикцп яечка у р1зш в1ков1 перюди досл1джений недостатньо.

Метою роботи було визначити характер псто- та ультраструктуриих змш у гемокапшярах, звивистих ам'яиих трубочках 1 1нтерстицшних еидокрииоцитах яечка в умовах хрошчно! алкогольно! штоксикацп.

Матер1ал та методи дослщження. Досл1дження викоиаш на 36 статевозрших бших лабораторних щурах-самцях. Утримаиия 1 машпуляцп з тваринами здшсиювали ввдповвдио до положения "Загальи етичш прииципи експеримеипв над тваринами, затвердженого 1 Нацюиальиим коигресом з бюетики" (2011 р). Комгаею з питань бюетики Прикарпатського иацiоиальиого ушверситету 1мен1 Василя Стефаиика порушеиь морально--етичних норм при проведеииi науково-дослвдно! роботи виявлеио не було (протокол № 1 ввд 04.02.2014 р.). У робот! було використано модель розвитку алкогольно! iнтоксикацii щурiв, ям отримували 30% розчии етаиолу. Етаиол вводили з розрахунку 2 мл иа 100 г маси тша тварин

© Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б. та 1нш., 2014 114

протягом 7, 14 i 21 доби один раз на добу. Контрольну групу склали щури, яким у тому ж вщ внутрiшньошлунково вводили воду, яку застосовували для розведення етанолу [2].

Тканини яечка фiксували в рвдиш Бусна i в Ценкер-формолг Парафiновi зрiзи товщиною 5-7 мкм фарбували гематоксилiном i еозином та реактивом Шифф-йодна кислота з дофарбовуванням гематоксилiном Ерлiха. При мiкроскопiчному дослГджент для кожно! серп тканин визначали дiаметр звивистих сiм'яних трубочок, а стутнь пошкодження клiтин сперматогенного еттелто, кiлькiсть клiтин, що зустрiчаються на VII стадп циклу сперматогенного еттелто та об'ем ядер iнтерстицiйних ендокриноципв. Електронномiкроскопiчне дослiдження структур яечка проводили за загальноприйнятою методикою. Зрiзи вивчали за допомогою електронного мiкроскопа ПЕМ-125 К iз наступним фотографуванням при збшьшент вiд 4000 до 16 000 разiв.

Статистичний аналiз проводили за допомогою комп'ютерно! системи STATISTICA for Windows®, попарне порiвняння результат здiйснювали методами непараметричного аналiзу з використанням критерiю Манна-Уiтнi. РГзницю мiж показниками вважали достовiрною при р < 0,05.

Результати дослщження та Тх обговорення. На 7-му добу експерименту в гiстологiчних препаратах яечка виявлено стаз кровi у кровоносних судинах та збшьшення !х просвггу, спостерiгаеться набряк !х спнки та власно! оболонки звивистих сiм'яних трубочок, бшьшють яких (95,6%) ще зберпають звичайну будову, дiаметр !х складае (244,3+4,78) мкм. У 4% ам'яних трубочок виявлено легкий ступiнь пошкодження клгтн сперматогенного епiтелiю з деквамащею частини клiтин, як вшьно лежать у просвт, цитоплазма !х вакуолiзована. Об'ем ядер iнтерстицiйних ендокриноцитiв складае (81,63+2, 32) мкм3. Вже на 7-му добу алкоголГзаци тварин кшьшсть сперматоципв у звивистих сiм'яних трубочках, що знаходяться на VII стадп розвитку, зменшуеться до 882,32+3,21 на 100 тдтримувальних епiтелiоцитiв (рис. 1).

Гютолопчна картина яечка щурiв, алкоголiзованих протягом 14 дiб, характеризуеться наростанням набряку Гнтерститйно! тканини, стiнки кровоносних судин та власно! оболонки звивистих ам'яних трубочок. Кшьшсть звивистих сГм'яних трубочок, що зберГгають звичайну будову, зменшуеться до 67,2%, !х дiаметр складае (235,21+3,60) мкм. На даний термiн дослiду виявляеться 26,3% ам'яних трубочок, що мають легкий стутнь пошкодження клгтн сперматогенного епiтелiю, який характеризуеться розпушенням !х власно! оболонки i частковим вiдшаруванням клiтин сперматогенного еттелто та 6,5% трубочок — з важким ступенем пошкодження клгтн.

В сперматоцитах на стадп прелептотени хроматин в ядрах розмiщений компактно, кшьшсть сперматоцитiв на стадп прелептотени зменшуеться до 216,95+2,37, а кшьшсть сперматоципв на стадп пахггени — до 241,24+6,47, проти 226,37+2,94 i 286,73+3,21 ввдповвдно в нормг Суттево зменшуеться в цих умовах кшьшсть сперматид 7 етапу розвитку (846,57+11,61 проти 912,71+15, 65) у контроль Цитоплазма бшьшосп цих клгтн вакуолiзована, зерниста, в ядрах виражений ткноз. Такого же характеру змши мають мюце в пiдтримувальних епiтелiоцитах. Об'ем ядер iнтерстицiйних ендокриноцитiв зменшився до (74,47+3,36) мкмЗ , !х цитоплазма вакуолпована.

Рис. 1. Набряк цитоплазми клпин сперматогенного еп1тел1ю Рис. 2. Набряк штерстищально! тканини яечка та виражена

та вогнищева !х редукщя на 7 добу алкоголiзацil тварин. Заб. г.-е. редукщя кл1тин сперматогенного ештелто на 21 добу алкогсшзаци Зб.: об. 40, ок. 10. тварин. Заб. г.-е. Зб.: об. 40, ок. 10.

1з збшьшенням терм1ну алкоголiзацi! тварин до 21 доби в пстолопчних препаратах помггае наростання набряку стшки кровоносних судин усГх ланок з потовщенням внутрГшньо! еластично! мембрани. В цих умовах дiаметр звивистих ам'яних трубочок зменшуеться до (221,17+4,4) мкм, проти (241,12+2,31) мкм у контрол^ власна оболонка !х потовщена i розволокнена. Змiнюеться спiввiдношення к1лькостГ звивистих ам'яних трубочок Гз рГзним ступенем пошкодження клгтн. ЗвивистГ сГм'ян1 трубочки Гз звичайною будовою становлять тшьки 31,3%, з легким ступенем пошкодження клгтн - 24,5%, з важким ступенем - 34,0%. Визначаеться до 10,2% спустошених сГм'яних трубочок. Вадповадно, наростають деструктивн1 змГни в клпинах сперматогенного епГтел1ю. В сперматогон1ях типу А спостерпаеться нерГвномГрна конденсац1я хроматину та значна вакуол1защя цитоплазми. Для сперматоцитГв на стадЛ прелептотени i пГх1тени характерною е зернистГсть i вакуолГзацГя цитоплазми та явища карюткнозу. Статистично достовГрно зменшуеться к1льк1сть сперматоципв на стадп прелептотени (212,42+4,26),

сперматоципв на стади пахггени (218,29+4,74) i сперматид 7 етапу розвитку (768,51+7,74) (р < 0,05), а об'ем ядер iнтерстицiйних ендокриноципв до - (69,26+4,2) мкм3, цитоплазма клiтин вакуолiзована (рис. 2).

За даними електронно! мшроскопп пiсля тривало! iнтоксикацiï етанолом (21 доба) в ядрах ендотелюципв гемокапiлярiв яечка мае мiсце iнвагiнацiя нуклеолеми з маргiнальною конденсацieю хроматину. Цитоплазма ендотепоципв просвiтлена у зв'язку з вираженою вакуолiзацieю. Мiтохондрiï - з просвгтленим матриксом та редукцieю крист. Канальщ ендоплазматичноï сiтки та комплексу Гольджi розширенi. Базальна мембрана гемокапiлярiв нерiвномiрно потовщена. У власнiй оболонц звивистих сiм'яних трубочок базальна мембрана сперматогенного еттелто потовщена. Ядра мювдних клiтин деформованi, хроматин в них розмщений нерiвномiрно. В цитоплазмi визначаеться розширення цистерн ендоплазматичноï сiтки та порожнин комплексу Гольджi, помiтне просвгглення матриксу та дискомплексацiя крист мггохондрш В ядрах пiдтримувальних епiтелiоцитiв - просвгглення нуклеоплазми, 1х цитоплазма з вираженою вакуолiзацieю, мiтохондрiï з деформованими кристами, елементи цитоплазматичноï сГтки i комплексу ГольджГ розширенi. В частит трубочок мають мiсце порушення з боку з'еднувального апарата з редукщею мiкрофiламентiв, деформацieю канальцiв ендоплазматично1' сгтки Гз зближенням цитолем. В Гнтерстицшних ендокриноцитах мае мiсце деформацiя ядра, просвгтлення цитоплазми i редукщя крист мггохондрш.

За отриманими нами електронномшроскотчними даними гемокатляри яечка е високочутливими до дп етанолу, що ствпадае з даними лггератури [5]. Зокрема, 1'х базальна мембрана потовщена, ядро збшьшене у зв'язку з набряком, цитоплазматичш органели деформоваш, просвГт бшьшосп катлярГв звужений, що супроводжуеться централГзащею потоку кровГ i зниженням транскатлярного обмГну [5].

З лггератури ведомо [3], що тдтримувальш еттелюцити звивистих сГм'яних трубочок вдаграють в сперматогенезГ ряд важливих функцш, в тому числГ бар'ерну. Особлива роль тут належить з'еднувальному апарату тдтримувальних еттелюципв, який виконуе функщю Гмунолопчного бар'ера для постмейотичних клгтин - сперматоципв на стади пахггени, сперматид рГзних етатв диферендiацiï i сперматозовдв, як е носГями антигешв у зв'язку з тим, що появилися в оргашзмГ тсля того, як уже був сформований його Гмуштет [7].

Як свГдчать отримаш нами дат, алкоголГзащя тварин на 14-21 добу призвела до редукцiï мшрофшаменпв, деформацл канальщв ендоплазматичноï сгтки та змши ширини щшини мГж цитолемами в з'еднувальному апаратг В цих умовах в яечку нами виявлено 34,0% звивистих сГм'яних трубочок з важким ступенем пошкодження клгтин та 10,2% - спустошених трубочок. У решти трубочок статистично достовГрно зменшуеться кшькють сперматоципв на стадiï пахггени та сперматид 7 етапу розвитку. За нашими спостереженнями алкогольна Гнтоксикащя тварин негативно впливае на штерстицшш ендокриноцити, об'ем ядер яких достовГрно зменшився, що опосередковано свГдчить про зниження гормональноï активносп клгтин i негативно позначаеться на сперматогенезГ [7]. Проведений нами рашше аналГз архГвних матерГалГв лабораторних дослГджень еякуляту чоловтв репродуктивного вГку, котрГ лшувались в уролопчнш кттщ з приводу неплвддя, зумовленого тривалим зловживанням алкоголю, виявив, що у переважнш бшьшосп (80%), сперматозовди в еякуляп ввдсутш, а у решти випадшв вони характеризувались патолопчними змшами з боку головки, шийки та хвоста.

1. Хрошчна алкогольна Гнтоксикащя тварин порушуе ультраструктурну оргашзащю гемокапшярГв яечка, власноï оболонки звивистих сГм'яних трубочок, тдримувальних еттелюципв та штерстищйних ендокриноципв з деформащею ядер клгтин, вакуолГзащею цитоплазми, деструкщею цитоплазматичних органел та з'еднувального апарата, що створюе передумови для розвитку неплвддя.

2. АлкоголГзащя тварин упродовж одного, двох i трьох тижшв призводить до гютоструктурних змш в яечку Гз деформащею звивистих ам'яних трубочок, достовГрним зменшенням кшькосп статевих клгган, що розвиваються та об'ему ядер Гнтерстицшних ендокриноципв, виражешсть яких зумовлена тривалютю експеримента.

Перспективи подальших дослгджень. Завдяки застосуванню комплексних морфологiчних i морфометричних дотджень, нами отриман важливi дат про характер г^то-та ультраструктурних змт в яечку тварин з хротчною алкогольною ттоксикащею, яю послужать базою для стимуляци сперматогенезу в цих умовах.

1. Анохина И. П. Генетика алкоголизма и наркоманий // И.П. Анохина // Руководство по наркологии. - 2002. Т.1. С. 140-160.

2. Бондаренко О. Вплив К-стеро!летаноламшу та хрошчно! алкогол1зацп на поведшку щур1в у тест "Вщкрите поле" / О. Бондаренко, Н. Гула, М. Макарчук // Вюник Льв1вського ушверситету. Сер1я бюлопчна. - 2013. В. 62. - С. 285-293.

3. Готюр О. И. Гемодинамческие изменения в яичке и их влияние на сперматогенез в условиях левостороннего варикоцеле / О.И. Готюр // Научное обозрение. - 2013. - №9. - С. 461-464.

4. Дерега Л. М. Склад фосфолшщв кров!, печшки та головного мозку тварин при тривалш да етанолу / Л.М. Дерега, В.В. М'ясоедов // Вюник Харювського национального ушверситету ¡м. В.Н. Каразша. Сер1я: бюлопя. - 2007. - В. 5, - №768. - С. - 25-28.

5. Пастух М. Б. Ультраструктурш змши МЦР в ам'яниках пацююв при хрошчнш алкогольнш iнтоксикацiï та пiсля корегуючо'' кровотiк операцiï / М.Б. Пастух // Актуальш питання морфогенезу. Чершвщ. - 1996. - С. 236-237.

6. Пархоменко Ю. М. Характерные метаболические нарушения в тканях крыс вызванные длительным прийомом алкоголя / Ю.М. Пархоменко, Г.В. Донченко, С.Ю. Пилипчук // Укр. бiохiм. журнал. - 2007. Т. 79, №3. - С. 62-68.

7. Халло О. £. Морфо-функщональна характеристика передмiхуровоï залози i яечка у чоловшв репродуктивного вiку пiсля гернiопластики / О.£. Халло // Галицький лжарський вiсник. - 2011. - №2. - С. 121-123.

ГИСТО-И УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЯИЧКЕ КРЫС ИЗ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Пастух М.Б., Долинко Н.П.

Исследованы гисто- и ультраструктурные изменения в яичке 36 лабораторных крыс в условиях развития хронической алкогольной интоксикации. Установлено нарушение ультраструктуры стенки гемокапилляров, собственной оболочки извитых семенных трубочек, поддерживающих епителиоцитов и интерстициальных ендокриноцитов с достоверным уменьшением количества розвивающихся половых клеток.

Ключевые слова: яичко, етанол, извитые семенные трубочки.

Стаття надшшла 07.03.2014 р. УДК 617-001.4-092.9:611.018.46.013:577.366

HISTO- AND ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN RAT TESTES IN CASE OF CHRONIC ALCOHOLIC INTOXICATION Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Pastukh M., Dolynko N.

Histo- and ultrastructural changes in testes among 36 laboratory rats with chronic alcoholic intoxication have been examined. It has been established destruction of ultrastructure of blood vessels wall, proper tunic of the convoluted seminiferous tubules, supportive epithelial cells, interstitial cells, with marked decrease in numbers of developing gametal cells.

Key words: testis, ethanol, the convoluted seminiferous tubules.

Рецензент Шеттько B.I.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК МЕЧЕНЫХ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ КРАСИТЕЛЕМ В ДЕСТРУКТИВНО ИЗМЕНЕННОЙ РОГОВИЦЕ КРОЛИКА

Приведены результаты применения кМСК при экспериментальной травме роговицы. Изучена возможность маркирования кМСК красителем DiOC-18. Прослежено распределение меченых кМСК в поврежденной роговице после введения в зону лимба. Показано преимущество использования DiOC-18 для изучения миграции кМСК в поврежденной ткани.

Ключевые слова: флуоресцентная метка, травма роговицы, мезенхимальные стромальные клетки.

Работа является фрагментом НДР «Экспериментально-клиническое обоснование клеточной терапии при сосудистой и воспалительной патологии органа зрения» (номер госрегистрации 0106U003994).

Применение криоконсервированных мезенхимальных стволовых клеток (кМСК) для лечения травматических повреждений и дистрофических заболеваний роговицы является инновационным методом в современной офтальмологии. Введенные в организм стволовые клетки остаются жизнеспособными и выполняют заместительную функцию в патологическом очаге [1, 2, 3, 5]. Огромное количество экспериментальных исследований посвящено изучению распределения введенных клеток в патологическом очаге и в организме в целом.

Для этого использовались различные способы суправитального окрашивания. Однако, многие из них обладают рядом недостатков. Красители токсичны для клеток и не позволяют проследить за их судьбой продолжительное время, не обеспечивают распределение сигнала достаточной интенсивности, непрочно связываются с клеткой или предполагают сложную технологию введения красителя в клетку (с помощью липосом), не исключается возможность быстрой элиминации красителя из клетки, возможное проникновение красителя в ядро клетки [7].

В настоящее время широкое распространение приобрела флуоресцентная микроскопия, использующая метод флуоресцентных зондов [4, 6]. Использование флуоресцентного зонда позволяет оценить и проследить за миграцией и распределением клеток в длительные временные промежутки, что является важным моментом для изучения процессов регенерации в патологическом очаге. При использовании флуоресцентного зонда 3,3- dioctadecyloxa carbocyanine bromide фЮС-18) краситель окрашивает только мембрану клетки, сохраняя е целостность, что является основным моментом для сохранения внутриклеточных структур [4]. Краситель DiO^18 связывается с липидным компонентом клеточной мембраны не повреждая структуру клетки [4, 7]. Технический эффект суправитального окрашивания клетки раствором красителя DiO^18 заключается в том, что мы получаем флуоресцентно

гмин Ю. А., Пивненко А. В.и др., 2014

117

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.