Научная статья на тему 'Характер морфофункціональних змін в яєчку, зумовлених водянкою'

Характер морфофункціональних змін в яєчку, зумовлених водянкою Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
153
47
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ВОДЯНКА ЯєЧКА / ЗВИВИСТі СіМ'ЯНі ТРУБОЧКИ / іНТЕРСТИЦіЙНі ЕНДОКРИНОЦИТИ

Аннотация научной статьи по фундаментальной медицине, автор научной работы — Грицуляк Б. В., Спаська А. М., Грицуляк В. Б., Івасюк І. Й., Долинко Н. П.

Проведено гісто та ультрамікроскопічний аналіз структур звивистих сім’яних трубочок інтерстиційних ендокриноцитів у чоловіків репродуктивного віку, що перенесли водянку. Встановлено, що водянка яєчка викликає зменшення його об’єму, діаметру звивистихсім’янихтрубочок, кількості клітин сперматогенного епітелію, об’єму ядер інтерстиційних ендокриноцитів майже в двоє, що зумовлено вираженими ультраструктурними змінами в стінці гемокапілярів, власній оболонці звивистих сім’яних трубочок та з’єднувальному апараті підримувальних епітеліоцитів. Наведені морфофункціональні зміни в яєчку підтверджують необхідність раннього лікування гідроцеле.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Характер морфофункціональних змін в яєчку, зумовлених водянкою»

УДК 611.631:616-005.98

ХАРАКТЕР МОРФОФУНКЦЮНАЛЬНИХ ЗМ1Н В яечку, ЗУМОВЛЕНИХ ВОДЯНКОЮ

Проведено пето та ультрамжроскотчний анал1з структур звивистих Ым'яних трубочок iнтерстицiйних ендокриноцитiв у чоловшв репродуктивного вку, що перенесли водянку. Встановлено, що водянка яечка викликае зменшення його об'ему, дiаметрy звивистихЫм'янихтрубочок, кiлькостi клiтин сперматогенного епiтелiю, об'ему ядер штерстицшних ендокриноцитiв майже в двое, що зумовлено вираженими ультраструктурними змшами в стшщ гемокапiлярiв, власнш оболонцi звивистих сiм'яних трубочок та з'еднувальному апарат пiдримyвальних епiтелiоцитiв. Наведен морфофyнкцiональнi змiни в яечку тдтверджують необхiднiсть раннього лiкyвання гiдроцеле.

IGii040Bi слова: водянка яечка, звивиси ам'яш трубочки, штерстицшш ендокриноцити.

Вщомо, що в структур1 безплщного шлюбу чолов1чий фактор становить значний вщсоток [1,2,3,6]. Серед багатьох етюлопчних причин зниження репродуктивно! функцп чоловшв е шфекцшно-запальш захворювання оргашв калитки [5]. Сюди вщносяться гострий орх1т, ешдидишт, травма калитки [1,8] i водянка яечка, яка у 50% випадюв мае шфекцшне походження [7]. Рщина, що накопичуеться в серознш порожнинi, затруднюе терморегулящю, а також створюе певний пдростатичний тиск на кровоносне русло i паренхiмy яечка, а це негативно вщбиваеться на його сперматогеннш i ендокриннiй фyнкцiях [4,10]. Тому комплексне дослщження структурно-фyнкцiональних змш в яечку при водянцi е актуальним.

Метою роботи було з'ясування особливостей гiсто- та ультраструктурних змш в яечку у чоловшв репродуктивного вшу при водянщ.

Матерiал та методи дослщження. Матерiалом для дослщження послужили архiвнi гiстопрепарати яечка 35 чоловшв вшом 18-35 рокiв, у яких прижиттево було дiагностовано водянку термшом 1-3 роки, а також 6 бюшапв яечка у чоловшв, у яких бюпшя яечка була виконана з дiагностичною метою. Контролем послужили архiвнi гiстопрепарати яечка у чоловшв репродуктивного вшу, у яких в анамнезi не було захворювань сечостатево! системи. Комюею з питань бюетики Прикарпатського нацiонального yнiверситетy iменi Василя Стефаника морально-етичних норм при проведенш науково-дослщно! роботи виявлено не було (протокол №2 вщ 22.10.2013 р.). Електронно-мiкроскопiчне дослiдження тканин бюптапв яечка проводилися загальноприйнятою методикою. Зрiзи виконанi на yльтрамiкротомi LKB 490 А, а вивчали за допомогою електронного мiкроскопа ПЕМ-125 К ("Selmi" - Укра!на) з наступним фотографуванням при збiльшеннi вiд 4000 до 16000 разiв.

В пстопрепаратах яечка визначали: дiаметр звивистих шм'яних трубочок, стyпiнь пошкодження клiтин сперматогенного ештелда, !х кiлькiсть, об'ем ядер штерстицшних ендокриноципв. Вимiрювання проводили гвинтовим окуляр-мшрогвинтом АМ - 2 (МОВ - 1-15).

Статистичний аналiз здшснювали за допомогою комп'ютерно! системи STATISTICA for Windovs®, попарне порiвняння результат дослiдження здiйснювали методами не параметричного аналiзy з використанням критерiю Манна-У^ш. Рiзницю мiж показниками вважали достовiрною при р<0,05.

Результати дослiдження та Тх обговорення. Мiкроскопiчне дослiдження пстолопчних препаратiв яечка виявило, що дiаметр звивистих сiм'яних трубочок при водянщ зменшився до 110,50+4,83 мкм, а 16,0% шм'яних трубочок спyстошенi, у 32% шм'яних трубочок визначаеться важкий стyпiнь пошкодження клiтин сперматогенного ештелда (рис. 1). Власна оболонка значно потовщена за рахунок розростання сполучнотканинних елементiв. До не! прилягають один - два шари сперматогонш i сперматоцитiв, поодинокi пiдтримyвальнi епiтелiоцити з деформованим гшерхромним ядром.

Кiлькiсний анатз попyляцiй клiтин сперматогенного епiтелiю, що збереглися на рiзних стадiях розвитку, показуе зменшення кшькосп сперматоцитiв до 65,95+2,67 проти 164, 35+6,00 в контрольнш грyпi, а кiлькiсть сперматид - до 176,68+4,55 проти 370,84+7,81 у перерахунку на 100 тдтримувальних ештелюципв. Звивистi сiм'янi трубочки роздшеш значними прошарками штерстицшно! сполучно! тканини, в котрш мае мiсце набряк i пролiферацiя фiбробластiв. По ходу кровоносних судин, виявлено поодинокi штерстицшш ендокриноцити, що мають невелике

© Грицуляк Б.В., Спаська А.М., Грицуляк В.Б., 1васюк 1.Й., Долинко Н.П., 2014

гшерхромне ядро, об'ем якого зменшився до 72,88+0,86 мкм3 проти 97,57+1,66 мкм3 в контроль За даними електронно! м^оскопн при водянцi яечка базальна мембрана сперматогенного ештелда нерiвномiрно потовщена, рiзно! електронно! щiльностi на протязi з наростанням кiлькостi колагенових волокон, !х набряком i фрагментацieю. Ядра мю!дних клiтин зморщенi, гiперхромнi з периферичним розташуванням хроматину, цитоплазма клiтин вакуолiзована.

В пiдтримувальних епiтелiоцитах ядро з глибокими швагшащями, свiтле, в цитоплазмi зросла кiлькiсть жирових включень та лiзосом - рiзних розмiрiв мiхурцiв.

Компоненти комплексу Гольдж i канальщ ендоплазматично! сiтки розширенi, кристи м^охондрш редукованi, матрикс вакуолiзований (рис. 2). В мюцях з'еднувального апарату шдтримувальних епiтелiоцитiв виявлено зближення цитолем, звуження канальцiв ендоплазматично! атки 1 редукщя м\кроф\ламсн~пв.

Рис. 1. Деформащя звивистих ам'яних трубочок з Рис. 2. Гомогешзащя крист м1тохондрш (М) та вакуол1защя

редукщею шар1в сперматогенного еттелто в яечку (В) цитоплазми тдтримувального ештелюцита з деформащею

чоловжа вжом 27 роюв при водянщ. Забарвлення з'еднувального апарата (ЗА) у звивистш ам'янш трубочщ яечка

гематоксилшом 1 еозином. Зб.: х 20. чоловка вком 27 роюв при водянщ. Електронограма.Зб.: х 16000.

У кттинах сперматогенного епiтелiю цитоплазматичний матрикс просв^лений, вакуолiзований, ядра набряклi, перинуклеарний простiр не визначаеться.

В мiтохондрiях кристи редукованi, канальцi ендоплазматично! штки розширенi. В сперматидах акросома деформована. В з'еднувальному апаратi пiдтримувальних ештелюципв -розширення мiжклiтинних промiжкiв i редукцiя мiкрофiлiментiв.

В гемокапiлярях яечка, при його водянщ, базальний шар нерiвномiрно потовщений, спостерiгаеться вiдходження ендотелюципв вiд мембрани. В цитоплазмi ендотелюципв - набряк, кiлькiсть мiкро шноцитозних мiхурцiв зростае, в мiтохондрiях - деформащя крист i вакуолiзацiя матрикса. Цистерни комплексу Гольджi i ендоплазматично! штки розширенi. Контури внутрiшньо! цитолеми ендотелюципв нерiвнi, появляються виступи рiзних розмiрiв, ядра просвiтленi, з нерiвномiрною конденсацiею хроматину.

В iнтерстицiйних ендокриноцитах ядра неправильно! форми, з швагшащями i периферично розташованим хроматином. В мiтохондiях - деформацiя крист i просвiтлення матриксу, канальцi ендоплазматично! штки i комплексу Гольджi розширенi, зростае кшьюсть жирових включень.

За даними ряду авторiв [5,7], серед захворювань оргашв калитки на водянку яечка припадае бiля 30%. За !х спостереженнями причиною !! розвитку е ешдидим^ або травма калитки [1].

Як вщомо, в нормi порожнина серозно! оболонки мiстить незначну кшьюсть рiдини, фiльтрацiя яко! вiдбуваеться в катлярах, а резорбцiя здiйснюеться, в основному, лiмфатичними судинами.

При порушеннi балансу цих процешв в наслiдок лiмфостазу i венозного застою у шхвовш щiлинi серозна рiдина накопичуеться, зростае !! тиск на яечко, що супроводжуеться описаними нами змiнами, як у звивистих шм'яних трубочках, так i в стромi яечка. Такого ж характеру патопстолопчну картину в яечку при водянщ наводять [7,10].

Основне навантаження в процес всмоктування при цьому лягае на мшроциркуляторне русло, шляхом змiни мiкроциркуляцi! ^ насамперед, збiльшенням проникностi судинно! стшки. Але iз зростанням термiну захворювання, склеротичнi змiни стiнок судин ушх ланок та фiброз сполучнотканинно! строми оболонок яечка наростають, що призводить до вено- та лiмфостазу [7,10].

Окрiм того, що серозна рщина чинить певний тиск [8,10] на паренхiму i кровоносне русло яечка, який може мати травматичний ефект [4] на сторош водянки яечка спостер^аеться тдвищення температури з рiзницею в 1С, що також за даними [5], негативно впливае на сперматогенез.

За нашими дослщженнями зрш генерацй кл^ин в шм'яних трубочках в цих умовах були вщсутш. В iнтерстицiйнiй тканиш нами, як i iншими авторами [5,7], виявлено набряк И елеменпв i пролiферацiю фiбробластiв, спостерiгаeться перивенулярна лiмфоiдна iнфiльтрацiя, мае мiсце достовiрне зменшення об'ему ядер iнтерстицiйних ендокриноципв, що опосередковано свiдчить про зменшення !х гормонально! активностi [10].

1. Перенесена водянка яечка призводить до глибоких 3mîh в компонентах гематотестикулярного бар'ера: гемокапiлярах, власнiй оболонцi звивистих шм'яних трубочок, пiдтримувальних епiтелiоцитiх, з'еднувальному апаратi мiж ними та штерстицшних ендокриноцитах з деформащею i шкнозом ядер, фрагментацiею крист мiтохондрiй, розширенням канальцiв едоплазматично! сiтки i комплексу Гольдж^ вакуолiзацiею цитоплазми.

2. Водянка яечка викликае його виражену атрофда iз зменшенням дiаметру звивистих шм'яних трубочок, склерозу ix власно! оболонки i редукщю шарiв клiтин сперматогенного ештелда, 20% сiм'яниx трубочок спустошеш, а у 32% визначаеться важкий ступiнь пошкодження клiтин. Кiлькiсть сперматогонш зменшуеться на 34%, сперматоцитiв - на 58% i сперматид - на 53%, об'ем ядер штерстицшних ендокриноципв - на 31%.

Перспективи подальших до^джень. У перспективi плануеться досл1дити особливост1 змт гемодинамти в яечку при його водянщ, застосувавши ультразвукову кольорову ангiографiю.

1.Грицуляк Б.В. Травмованеяечко / Б.В.Грицуляк, В.Б.Грицуляк, 1.Й.1васюк // 1вано-Франювськ. - 2006. - 166 с.

2. Грицуляк Б.В. Стан макро-та мжроциркуляторного русла i паренх1ми яечка в умовах прямо!' пахвинно!' гриж1 у чоловшв репродуктивного вку // Б.В.Грицуляк, В.Б.Грицуляк, О.С.Халло // Галицький лжарський вюник. - 2010. - №1. - С. 26-27.

3. Грицуляк Б.В. Псто-та ультраструктура яечка чоловшв репродуктивного вжу при варикоцеле / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.1. Готюр // Св1тмедицини та бюлогп. - 2013 р. - №1. - С. 120-122.

4.Квятковська Т. Структуры змши оболонок яечка при пдроцеле / Т.Квятковська // Морфолопя. - 2007. - №1. - С. 76-80.

5. Спаська А.М. Структуры змши у кровоносних судинах i паренх1м1 яечка при його водянщ / А.М. Спаська // Науковий вюник Ужгородського нацюнального медичного ушверситету. Сер1я медицина. - Ужгород, 2005.- Вип.24. С. 26-28.

6. Халло O.G. Морфофункцюнальна характеристика передмухурово'1 залози i яечка у чоловшв репродуктивного вжу тсля гершопластики / О^.Халло // Галицький лкарський в1сник. - 2011. - №2. - с. 121-123.

7. Halilbasic A. Both-sided large abdominos crotal hydrocele associated with testicles atrophy / A. Halilbasic, F. Skokic, E. Husaric [et al.] // - Med Arh. - 2011 - № 65(3) - Р. 182-184.

8. Hunter S.R. Male genital trauma in sports / S.R. Hunter, T.S. Lishnak, A.M. Powers[et al.] // - Clin Sports Med. - 2013, Apr. - № 32(2). - Р. 247-54.

9. Mihmanli I. Testikular size and wascular resistance before and after hydro celectomy/I. Mihmanli, E. Kantarci, H. Kulacsizoqla // AJR Am. J. Roentqenol. - 2004 - №183 (5). - P.1370 - 1385.

10. Wright L.A. Tension hydrocele: additional cause of ischemia of the testis // L.A. Wright, E.O. Gerscovich, M.T. Corwin [et al.] // - J Ultrasound Med. - 2012, Dec. - № 31(12). - Р. 2041-2043.

ХАРАКТЕР МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИИ

В ЯИЧКЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ВОДЯНКОЙ Грицуляк Б.В., Спасская А.М., Грицуляк В.Б., Ивасюк И.И., Долинко Н.П.

Проведен гисто- и ультраструктурный анализ структур извитых семенных канальцев и интерстициальных эндокриноцитов у мужчин репродуктивного возраста, перенесших водянку. Установлено, что водянка яичка вызывает уменьшение его объёма, диаметра извитых семенных канальцев, количество клеток сперматогенного эпителия и объёма ядер интерстициальных ендокриноцитов вдвое, что обусловлено выраженными ультраструктурными изменениями в стенке гемокапилляров, собственной оболочке извитых семенных канальцев, комплексе соединяющего аппарата поддерживающих эпителиоцитов. Приведенные морфофункциональные изменения в яичке подтверждают необходимость раннего лечения водянки.

Ключевые слова: водянка яичка, извитые семенные канальцы, интерстициальные эндокриноциты.

Стаття надшшла 26.12.2013 р.

CHARACTERRISTICS OF MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE TESTIS CAUSED BY HYDROCELE Grytsuliak B.V., Spaska A.M., Grytsuliak V.B., Yvasyuk I.I., Dolynko N.P.

In our investigation we used ultramicroscopy for analyses of convoluted semoniferous tubules structure and Leydig cells (interstitial endicrynocytes) in adult men of reproductive age, who suffered hydrocele testis. It was discovered that hydrocele testis caused almost double decrease of testicular volume, of seminiferous tubules diameter, number of cells in spermatogenic epithelium and of Leydig cell's nuclei volume. All of this was caused by significant ultrastructural changes in the wall of hemocapillaries, in lamina propria of seminiferous tubules, in tight junctions between Sertoli cells (epitheliocytes). The shown changes approve the necessity of early treatment for hydrocele.

Key words: hydrocele, convoluted seminiferous tubules, interstitial endocrinocytes.

Рецензент Шеттько B.I.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.