Научная статья на тему 'Ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках в умовах фіксації сім’яного канатика тримачем'

Ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках в умовах фіксації сім’яного канатика тримачем Текст научной статьи по специальности «Биотехнологии в медицине»

CC BY
93
52
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЯИЧКО / ГИПОКСИЯ / УЛЬТРАСТРУКТУРА ИЗВИТЫХ СЕМЕННЫХ ТРУБОЧЕК

Аннотация научной статьи по биотехнологиям в медицине, автор научной работы — Глодан О. Я.

Метою дослідження було вивчити вплив на ультраструктури яєчка тимчасової фіксації сім’яного канатика тримачем в експерименті. На 20 статевозрілих білих лабораторних щурах-самцях під ефірним наркозом моделювали пластику пахвинного каналу з 15 хв фіксацією сім’яного канатика тримачем. На 30-ту добу встановили значні ультраструктурні зміни у власній оболонці звивистих сім’яних трубочок та підтримуючих клітинах, зумовлені розладами геодинаміки в сім’яному канатику.Целью исследования было изучить влияние на ультраструктуры яичка временной фиксации семенного канатика в держалке в эксперименте. У 20 половозрелых белых лабораторных крысах-самцах под эфирным наркозом моделировали пластику пахового канала из 15 мин фиксацией семенного канатика в держалке. Обнаружили значительные ультраструктурные изменения в собственной оболочке извитых семенных трубочек и поддерживающих клетках, обусловленные расстройствами геодинамики в семенном канатике.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках в умовах фіксації сім’яного канатика тримачем»

МОРФОЛОГ1Я

© Глодан О. Я.

УДК 519. 463 + 616. 681/. 686-001-018 Глодан О. Я.

УЛЫРАСТРУКТУРН1 ЗМ1НИ У ЗВИВИСТИХ С1М'ЯНИХ ТРУБОЧКАХ

В УМОВАХ Ф1КСАЦП С1М'ЯНОГО КАНАТИКА ТРИМАЧЕМ

ДВНЗ «Прикарпатський нацюнальний ушверситет

¡меш Василя Стефаника

Дана публ!кац!я е фрагментом НДР кафедри анатом!! ! ф!зюлоги людини та тварин ДВНЗ «При-карпатський нацюнальний ун!верситет !мен! Василя Стефаника» «Морфофункц!ональний стан крово-носного русла ! тканинних елемент!в чолов1чоУ ста-тевоУ залози в умовах впливу патогенних фактор!в», № державно! реестрацп 0105Ш09082.

Вступ. В умовах складно! демографино! ситуа-цп в Украш! актуальним питанням е вивчення причин безпл!дност! та шлях!в його подолання. Серед бага-тьох ет!опатогенетичних фактор!в, що провокують зниження сперматогенно! та гормонально! функцп яечка, е гостр! ! хрон!чн! розлади кровооб!гу в ньому [1, 5]. Вони можуть мати м!сце при травмуванн! еле-мент!в с!м'яного канатика п!д час пластики пахвин-ного каналу (компрес!я судин та нерв!в при занад-то т!сному зашиванн! внутр!шнього чи зовн!шнього отвору пахвинного каналу, перев'язка ! поранення кровоносних судин, ¿х тромбоз), що призводить до циркуляторно! ппоксп яечка з наступними розлада-ми сперматогенезу [2, 3]. Разом з тим у доступн!й нам л!тератур! ми не знайшли даних про вплив на ультраструктури яечка такого фактору, як ф!ксац!я с!м'яного канатика л!гатурою-тримачем, яке засто-совуеться при операц!ях пластики пахвинного каналу ! також може на певний час порушувати гемоцир-куляц!ю в яечку.

Мета дослщження - вивчити вплив на ультраструктури яечка тимчасово! фксацп с!м'яного канатика тримачем в експеримент!.

Об'ект Г методи дослщження. Для досягнення поставлено! мети було використано 20 статевоз-р!лих б!лих лабораторних щур!в-самц!в, яким п!д еф!рним наркозом моделювали пластику пахвинного каналу з ф!ксац!ею с!м'яного канатика тримачем протягом 15 хв. Контролем в досл!дах служило протилежне яечко. Через 30 д!б в!д початку досл!д!в забирали тканини яечка ! ф!ксували Тх в 2 % розчин! глутаральдег!ду на фосфатному буфер! при рН - 7,4, промивали в тому ж буфер! ! ф!ксували в 1 % розчин! чотириокису осм!ю на фосфатному буфер! з рН - 7,4 з наступним зневодненням у спиртах зростаючо! концентрацп. Зразки просочували в сум!ш! епону з аралдитом та заливали в сум!ш епоксидних смол. Отриман! на ультрам!кротом! Теэ1а В8-490Д ультра-тонк! зр!зи монтували !х на м!дн! бленди, додатково

» (м. 1вано-Франмвськ)

контрастували цитратом свинцю ! вивчали в елек-тронному м!кроскоп! ПЕМ-125К з прискорюючою напругою 75 кВ, !з наступним фотографуванням. Утримання ! ман!пуляцп з тваринами зд!йснювали в!дпов!дно до положень «бвропейсько! конвенцп про захист хребетних тварин, що використовують-ся для експериментальних та !нших наукових ц!лей» (Страсбург, 1985 р), «Загальних етичних принцип!в експеримент!в на тваринах» ухвалених Першим Нац!ональним конгресом з б!оетики (Ки!в, 2001 р.) .

Результати дослщжень та Гх обговорення. Через 30 д!б п!сля 15 хв фксаци с!м'яного канатика тримачем у структурних компонентах власно! обо-лонки с!м'яних трубочок в!дбуваються пом!тн! зм!ни. У мющних кл!тинах матрикс цитоплазми просв!тле-ний, м!тохондри з деструкц!ею крист, р!зко розшире-н! цистерни ендоплазматично! с!тки, наростае к!ль-к!сть вакуолей. Структура з'еднань м!ж мющними кл!тинами збережена, базальна мембрана розши-рена. Значно виражена складчаст!сть внутр!шнього некл!тинного шару власно! оболонки с!м'яних трубочок (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент власно'Г оболонки звивисто'Г Ым'яно'Г трубочки через 30 д1б шсля 15 хв фшсацГГ Ым'яного канатика тримачем. Складчаст1сть базальноГ мемб-рани сперматогенного ештел1ю (БМСЕ), виражений мшрошноцитоз (МП) цитоплазми мю'Гдно'Г кл1тини. Позначення: ВНШ - внутр1шнш некл1тинний шар; ЗНШ - зовшшнш некл1тинний шар; МК - мю'Гдна кл1-тина. Електронна м1крофотограф1я. Зб. х26 000.

Рис. 2. Фрагмент звивистоГ Ым'яно'Г трубочки через 30 д1б шсля 15 хв фшсацГГ Ым'яного канатика трима-чем. Вакуол1зац1я цитоплазми пщтримуючо'Г кл1тини (ПК) з деформащею крист м1тохондрш. Позначення: В - вакуоля; ВНШ - внутршшй некл1тинний шар; М - м1тохондрт; ЯМК - ядро м1о'ГдноТ кл1тини. Електронна мкрофотографт. Зб. : х16 000.

Рис. 3. Деформацт комплексу спец1ал1зованого з'еднання (КСЗ) пщтримуючо'Г кл1тини на 30-ту добу

шсля 15 хв фшсацГГ Ым'яного канатика тримачем. Позначення: М - м1тохондрт; ЦЕС - цистерни ендоплазматичноУ Ытки. Електронна м1крофотограф1я.

Зб. х16 000.

Електронна щ\льн\сть цитоплазми п\дтримую-чих кл\тин зменшуеться, в н\й з'являеться велика к\льк\сть просв\тлених д\лянок, л\п\дних крапель, л\зосом, вакуолей р\зних розм\р\в. Структура б\ль-шост\ м\тохондр\й порушена, кристи редукован\, матрикс вакуол\зований (рис. 2). Хроматин в ядр\ розм\щений нер\вном\рно, перинуклеарний прост\р

розширений. Спостер\гаеться розширення цистерн ендоплазматичноУ с\тки в м\сцях з'еднань м\ж п\д-тримуючими кл\тинами (рис. 3). Ц\л\сн\сть цитоле-ми частини сперматоцит\в \ сперматид порушена з одночасним пошкодженням \ деструкц\ею цитоплаз-матичних органел, в першу чергу м\тохондр\й, кристи яких редукован\. Мають м\сце деструктивн\ зм\ни в сперматидах, Ух акросома деформована.

Статистичн\ дан\ св\дчать про те, що кожен р\к ви-конуеться значна к\льк\сть операц\й на пахвинному канал\, переважна б\льш\сть яких припадае на чоло-в\к\в репродуктивного в\ку [2]. В\дносним критер\ем ефективност\ операц\й е в\дсутн\сть рецидиву гриж\ та \нших п\сляоперац\йних ускладнень (набряк яечка \ калитки, високе його стояння та часткова атроф\я). В\домо, що пластика пахвинного каналу при гриж\ через розлади геодинам\ки в с\м'яному кантику до-сить часто порушуе гормональну \ сперматогенну функц\У яечка [3, 4].

Атроф\чн\ зм\ни в яечку \шем\чного ^енезу серед \нших причин можуть бути зумовлен\ моб\л\зац\ею \ перем\щенням с\м'яного канатика. Як показують результати наших спостережень, ф\ксац\У с\м'яного канатика тримачем 15 хв на 30-ту добу експеримен-ту викликае значн\ ультраструктурн\ зм\ни у власн\й оболонц\ звивистих с\м'яних трубочок та п\дтриму-ючих кл\тинах, як\ е важливими компонентами ге-матотестикулярного бар'еру. Отриман\ нами дан\ п\дтверджують той факт, що травмування с\м'яного канатика порушуе кровооб\г в яечку та негативно впливае на сперматогенез \ може бути одн\ею \з причин розвитку чолов\чого безпл\ддя [2, 4].

Висновки. Таким чином, ф\ксац\я с\м'яного канатика тримачем протягом 15 хв на 30-ту добу до-сл\ду призводить до ультраструктурних зм\н в компонентах гематотестикулярного бар'еру, зокрема: вираженоУ складчастост\ базальноУ мембрани спер-матогенного еп\тел\ю, зм\ни форми ядра та редукц\У м\оф\ламент\в у м\оУдних кл\тинах. У п\дтримуючих кл\тинах виявляеться виражена вакуол\зац\я цитоплазми, деструктивн\ зм\ни в м\тохондр\ях, ендо-плазматичн\й с\тц\, нагромадження крапель жиру \ л\зосом. У комплексах щ\льних з'еднань в\дзначено розширення цистерн ендоплазматичноУ с\тки з ре-дукц\ею ф\ламент\в \ утворенням вакуолею.

Перспективи подальших досл1джень. Вва-жаемо за доц\льне продовження досл\джень по ви-вченню ультраструктурних зм\н в яечку в умовах сти-муляц\У кровотоку до нього.

Л1тература

1. Гадимов С. И. Мужское бесплодие : современное состояние проблемы / С. И. Гадимов, В. В. Иремашвили, Р. А. Тхагап-соева // Фарматека. - 2009. - № 9. - С. 12-17.

2. Грицуляк Б. В. Г\строструктура звивистих с\м'яних трубочок яечка п\сля пластики задньоТ ст\нки пахвинного каналу / Б. В. Грицуляк, В. Б. Грицуляк, О. 6. Халло // Кл\н\чна анатом\я та оперативна х\рург\я. - 2009. - Т. 8, № 4 (30). -С. 43-45.

3. Грицуляк Б. В. Травмоване яечко / Б. В. Грицуляк, В. Б. Грицуляк В. Б., I. Й. 1васюк. - 1вано-Франк\вськ: Видавничо-ди-зайнерський в\дд\л Ц1Т Прикарпатського нац\онального ун\верситету \м. В. Стефаника, 2006. - 118 с.

4. Особенности яичкового кровотока у больных после пахового грыжесечение / А. Ф. Астраханцев, В. Г. Аристархов, А. А. Соловьев [и др.] // Андрол. и генитал. хирург. - 2009. - № 2. - С. 52-57. - С. 132-141.

5. Чолов\че безпл\ддя в УкраУн\: стан \ тенденц\У / I. I. Горп\нченко, К. Р. Нур\манов, Н. О. Сайдакова [та \н.] // Здоровье мужчины. - 2012. - № 4. - 132-144.

М0РФ0Л0Г1Я

УДК 519. 463 + 616. 681/. 686-001-018

УЛЬТРАСТРУКТУРН! ЗМ1НИ У ЗВИВИСТИХ С1М'ЯНИХ ТРУБОЧКАХ В УМОВАХ ФГКСАЦП С1М'ЯН0Г0 КАНАТИКА ТРИМАЧЕМ

Глодан 0. Я.

Резюме. Метою дослщження було вивчити вплив на ультраструктури яечка тимчасовоУ фксацп Ым'яного канатика тримачем в експерименп.

На 20 статевозртих бiлиx лабораторних щурах-самцях пщ ефiрним наркозом моделювали пластику пах-винного каналу з 15 хв фкса^ею Ым'яного канатика тримачем. На 30-ту добу встановили знaчнi ультраструк-турнi змiни у влacнiй оболонц звивистих ciм'яниx трубочок та пщтримуючих KJliтинax, зумовленi розладами геодинaмiки в Ым'яному канатику.

Ключов1 слова: яечко, гiпокciя, ультраструктура звивистих ciм'яниx трубочок.

УДК 519. 463 + 616. 681/. 686-001-018

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ИЗВИТЫХ СЕМЕННЫХ ТРУБ0ЧЕК В УСЛ0ВИЯХ ФИКСАЦИИ СЕМЕНН0Г0 КАНАТИКА В ДЕРЖАЛКЕ

Глодан 0. Я.

Резюме. Целью исследования было изучить влияние на ультраструктуры яичка временной фиксации семенного канатика в держалке в эксперименте.

У 20 половозрелых белых лабораторных крысах-самцах под эфирным наркозом моделировали пластику пахового канала из 15 мин фиксацией семенного канатика в держалке. Обнаружили значительные ультраструктурные изменения в собственной оболочке извитых семенных трубочек и поддерживающих клетках, обусловленные расстройствами геодинамики в семенном канатике.

Ключевые слова: яичко, гипоксия, ультраструктура извитых семенных трубочек.

UDC 519. 463 + 616. 681/. 686-001-018

Ultrastructural Changes in Convoluted Seminal Tubes Caused Fixation of the Spermatic Cord by Holder

Glodan O. Ya.

Abstract. Scientific research has been conducted according to the research plan of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University and is a part of research theme of the department of Human Anatomy and Physiology «Morpho-functional state of the vascular bed and tissue elements of the testis in conditions influenced by pathogenic factors» (registration number 0105U009082).

One of the stages of surgical treatment of inguinal hernia in men requires dragging away the separated from the hernia sac spermatic cord and fixation of thereof during certain period of time by holder that may have negative influence on the testicular hemocirculation. At the same time we found no evidence in the literature concerning the consequences of fixation of the spermatic cord by holder and its influence on the testicular ultrastructure. The aim of this research was to study the influence of temporary fixation of the spermatic cord by holder on testicular ultrastructure in the course of the experiment.

We used 20 mature white laboratory male rats in order to achieve the target aim, namely, under the ethereal anesthesia was modeled the inguinal canal plastics with fixation of the spermatic cord by holder during 15 minutes and further extirpation of the testicle in 30 days. Collection of the material for electronic microscopic examination of the testicular structure was done in compliance with general rules. The ultra thin cuts were done using ultramicrotome, mounted onto the copper frames, additionally contrasted with lead citrate and studied by electronic microscope.

Fixation of the spermatic cord by holder during 15 minutes 30 days later after the experiment leads to changes in the structural components of seminal tubes membrane. The cytoplasm matrix in myoid cells is cleared up, mitochondria have destructed cristas, the cisterns of endoplasm grid are widely dilated, and number of vacuoles is increased. The structure of connections between the myoid cells is preserved, basal membrane is dilated. Significantly expressed is folding of internal non-cellular layer of seminal tubes membrane. Electronic density of cytoplasm supporting cells decreases and instead appears a big quantity of cleared up areas, lipid drops, lysosomes, vacuoles of different dimensions. The structure of majority of mitochondria is altered, cristas are reduced, matrix is vacuolated. The distribution of chromatin in the nucleolus is uneven, perinuclear space is dilated. Also, there can be observed dilation of endoplasm grid cisterns in the places of junction between supporting cells. Integrity of plasma membrane of a part of spermatocytes and spermatids is altered with concomitant lesion and destruction of cytoplasm organelles, primarily mitochondria whose cristas are reduced. Destructive changes also take place in spermatids, the acrosome of thereof is deformed. Thus, fixation of the spermatic cord by holder during 15 minutes 30 days later after the experiment leads to ultrastructural changes in the components of hematotesticular barrier, in particular: expressed folding of basal membrane of spermatogenic epithelium, changes of nucleus form and reduction of myofilaments in myoid cells. The supporting cells show more expressed vacuolization of cytoplasm, destructive changes in mitochondria, granular endoplasm grid, accumulation of fat drops and lysosomes. In the complexes of tight junctions were noted dilation of endoplasm grid cisterns, reduction of filaments and vacuole formation.

We deem appropriate continuation of research in terms of study of ultrastructural changes in the testicle in the conditions of stimulation of affluxion to it.

Key words: testis, hypoxia, ultrastructura seminiferous tubules.

Рецензент - проф. Врошенко Г. А.

Стаття надшшла 15. 08. 2014 р.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.