Научная статья на тему 'Стратегічні напрями формування системи контролю банків'

Стратегічні напрями формування системи контролю банків Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
10
7
Поделиться
Ключевые слова
банківський нагляд / внутрішній контроль / довіра до банків / зовнішній аудит / рейтинг

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — О. І. Скаско, М. І. Крупка

Розглянуто рівень довіри до інституцій контролю банків, фактори, які відіграють стратегічну роль у формуванні системи контролю банків: відновлення репутації банків перед вітчизняними інвесторами банків – фізичними та юридичними особами; відновлення керованості (управління) банківською системою; реформування законодавчих вимог до функціонування, насамперед зовнішнього аудиту, рейтингових агентств та банківського нагляду Національного банку України.

Strategic directions of forming of checking of banks system

In the article the level of trust is considered to institution of control of banks, factors which play a strategic role in forming of the checking of banks system: proceeding in reputation of banks is before the domestic investors of banks – physical and legal persons; proceeding in dirigibility (management) the banking system; reformation of legislative requirements from functioning, foremost, external audit, ratings agencies and bank supervision of the National bank of Ukraine.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Стратегічні напрями формування системи контролю банків»

УДК336.71.078.3 Доц. О.1. Скаско1, канд. екон. наук;

проф. М.1. Крупка2, д-р екон. наук

СТРАТЕГ1ЧН1 НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ БАНК1В

Розглянуто рiвень довiри до шституцш контролю бангав, фактори, якi ввдгра-ють стратегiчну роль у формуваннi системи контролю банюв: вiдновлення репутаци бангав перед вiтчизняними iнвесторами банкiв - фiзичними та юридичними особами; вщновлення керованостi (управлiння) банкiвською системою; реформування законо-давчих вимог до функщонування, насамперед зовнiшнього аудиту, рейтингових агентств та банювського нагляду Нацiонального банку Укра1ни.

Ключовi слова: банкiвський нагляд, внутршнш контроль, довiра до бангав, зовнiшнiй аудит, рейтинг.

Постановка проблеми. Стратепя е певною моделлю досягнення щ-лей та формування шлях1в 1х досягнення. Поняття "стратепя" мае вшськове походження та означае "мистецтво ведення вшськ у бою" та в сфер1 еконо-м1чних дослщжень 1 на практищ почало застосовуватись з середини ХХ ст. як адекватна реакщя на нов1 умови функщонування банювських установ, зрос-тання значущосп зовшшшх фактор1в на 11 життед1яльшсть шляхом формування узгодженого напряму розвитку чи протидп впливам.

Анал1з останн1х досл1джень та публжацш. Глибою науков1 досль дження з ща тематики вщображеш у працях I. Ансоффа, А. Чандлера, Г. Мшцберга, М. Мартиненка, С. Оборсько!, Ю. Ремиги, З. Шершньово! та ш. Водночас у наукових дослщженнях визначення сутносп стратеги до сьогодш е дискусшним, осюльки частина науковщв вважае 11 процесом, шш1 - результатом д1яльносп.

Метою дослщження статп е формування основних напрям1в розвитку системи контролю банюв в УкраКш, як сприятимуть прогресивному розвитку банювсько1 системи, вщновленню 11 репутаци та здатносп протистояти нега-тивним впливам глобал1зацш них виклиюв.

Виклад основного матер1алу. Бшьшють банюв прекрасно розумтоть, що саме позитивна репутащя, а також стандарти банювсько1 етики, поряд з високим сервюом обслуговування, е гаранпею тривалого 1 плщного ствро-б1тництва приватно1 особи або компани з банком. Вщповщно, репутащя бан-ювсько1 установи е одним з найбшьш важливих фактор1в збшьшення вартост цього банку. Водночас репутащю формують таю фактори: а) етика б1знесу 1 вщповщальшсть перед суспшьством, б) коректшсть поведшки на ринку, в) сумлшшсть у виконанш догов1рних зобов'язань, г) р1вень обслуговування та роботи з ктентом, д) 1м1дж банку, е) благодшна д1яльнють, ж) дов1ра партне-р1в, з) шформацшна вщкритють, 1) популяршсть.

Для банювських установ "заюнчилася" епоха щор1чного нарощення обсяпв кредитування в рази. На сьогодш та тривалий час в майбутньому найактуальшшим напрямом (окр1м стягнення проблемних кредипв) д1яль-

1 Льв1вський шститут банювсько1 справи Утверситету банювсько1 справи Нащонального банку Украши

2 Льв1вський НУ 1м. 1вана Франка

ностi банюв е залучення депозипв, час тривалого налагодження зв'язкiв i до-вiрчих вiдносин iз клiентами.

Якщо колись укра!нське суспiльство iдентифiкувало банкiрiв з профе-сiоналом i невiд'емним суб'ектом ушх ринкових перетворень, то тепер най-частiше сприймають негативно. Така метаморфоза вщбуваеться як за рахунок ютотно! змiни ринково! ситуацп в кра!ш, ринкових шститупв, так i за рахунок само! роботи укра!нських банюв, якi за тепершнього стану економiки на-магаються вщновити довiру клiентiв.

Серед багатьох факторiв, якi визначають ефективнiсть банювсько! дь яльностi (економiчних, правових, оргашзацшних, кадрових тощо) дуже важ-ливе мюце посiдае психологiчний чинник довiри населения та суб'eктiв гос-подарювання. Вш мае двi складовi: довiра населення до нацюнальних грошей - гривш та довiра до банюв.

Пiдвищення довiри до банкiв - це актуальне завдання загальнодер-жавно! ваги, осюльки у чимало! юлькосп наших спiвгромадян е гiркий досвщ спiвпрацi з банками. Водночас статистичш данi Нацiонального банку Укра-!ни вказують, що як у докризовий перюд, так i сьогоднi стратепчним швесто-ром для банювсько! системи Укра!ни е депозити фiзичних та юридичних осiб - вкладникiв банюв (табл. 1).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Табл. 1. Динамжа вкладень юридичних та фйичних оабу зобов 'язаннях банке в УкраШ, млн грн

Назва показника 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012

Пасиви, усього 340 179 599 396 926 086 880 302 942 088 1 054 280

Каттал 42 566 69 578 119 263 115 175 137 725 155 487

Частка катталу у пасивах 12.5 11.6 12.9 13.1 14.6 14.7

Зобов'язання банюв, з них 297 613 529 818 806 823 765 127 804 363 898 793

кошти суб'екив госпо-дарювання 76 898 111 995 143 928 115 204 144 038 186 213

кошти ф1зичних омб 106 078 163 482 213 219 210 006 270 733 306 205

Питома вага кошта юридичних та ф1зичних оаб у зобов'язаннях банкiв, % 61,5 52,8 44,3 42,5 51,6 54,8

Склав автор на основ джерела [2].

Даш табл. 1 показують, що питома вага вкладень юридичних та фiзич-них ошб у вшх зобов'язаннях банюв у докризовий перюд перевищувала 50 %, а подальше !! зменшення впродовж 2008-2009 рр. вщбулось тд впливом ю-тотно! втрати рiвня довiри до банюв. Останш два роки питома вага та обсяг кошпв юридичних та фiзичних осiб у зобов'язаннях банюв зростали, переви-щивши 50 %, що свiдчить про часткове вiдновлення довiри до банкiв. Зазна-чене тдтверджують i загальнонацiональнi соцiологiчнi опитування, а саме: а) проведене Фондом "Демократичш шщативи" 1м. I. Кучер1ва та соцюло-пчною службою Центру Разумкова з 5 по 10 червня 2010 р., яке показало, що серед р1зних шституцш украшщ найменше дов1ряють банкам (опита-но 1611 респондента у 113 населених пунктах Укра!ни методом особис-того штерв'ю, теоретична похибка становить не бшьше шж 2,5 %);

б) динашку рiвня довiри саме до банюв у кризовий та посткризовий перюд вiдображають соцiологiчнi опитування, проведенi сощолопчною службою Центру Разумкова (табл. 2).

Табл. 2. Рiвень довiри до бантв впродовж 2009-2011 ротв, у % [3]

Рiк Повшстю Скорше довь Скорше не Повшстю не Важко ввд-

довфяю ряю, шж Hi довфяю довфяю повюти

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Груд. 2011 2.0 14.4 33.1 36.4 14.1

Квгг. 2011 1.7 12.4 35.1 38.3 12.5

Жов. 2010 1.6 14.1 30.7 38.6 15.0

Сер. 2010 1.9 14.1 32.1 40.3 11.5

Трав. 2010 2.6 14.6 30.6 38.5 13.8

Квгг. 2010 3.3 14.7 34.6 33.4 13.9

Жов. 2009 1.3 9.4 24.9 55.3 9.1

Лип. 2009 2.1 11.2 26.7 50.3 9.8

Бер. 2009 0.2 3.8 24.7 64.5 6.7

Опитування здшснювали в ушх областях Укра1ни. Теоретична похибка виб1рки не перевищуе 2,3 % з ¡мов1ршстю 0,95.

Отже, наведет дат соцюлопчного опитування в табл. 2 показують, що тд час кризи (станом на березень 2009 р.) р1вень недов1ри до банюв ста-новив майже 90 % (64,5 %+24,7 %), а на юнець 2011 р. - майже 70 % (36,4 %+33,1 %), що теж е дуже великим показником та не може не турбувати як банки, так 1 державн шституци про репутащю банювсько! сфери та яюсть внутршшх процеив у банках. Окр1м цього, зазначене тдтверджуе чгткий взаемозв'язок м1ж р1внем дов1ри до банюв та обсягом швестування кошпв фь зичними та юридичними особами на вклади, депозити.

Конкуренщя банюв на сучасних ринках все бшьше стае конкуренщею 1хньо1 репутацп, вони "змагаються" за сво! ринков1 позици, прихильнють ктенпв 1 прибутки. На наш розсуд, першим стратепчним напрямом форму -вання системи контролю банюв е його нацшешсть на вщновлення репутаци банюв перед !х впчизняними швесторами - ф1зичними та юридичними особами. Цей напрям буде прюритетним тривалий час, осюльки европейська криза банюв ще довго зумовлюватиме лише повернення рашше залучених ресуршв впчизняними банками на м1жнародних ринках каттал1в.

Одним 1з найважчих наслщюв банювсько! кризи була втрата керова-ностi (управлтня) бантвською системою. Найвагомшою шститущею, яка формуе мехашзми управлшня та контролю д1яльносп банюв, е Нащональний банк Укра!ни. Проте, проведен соцюлопчш дослщження сощолопчною службою Центру Разумкова спшьно з Фондом "Демократичн шщативи" 1м. 1лька Кучер1ва на тему "Чи тдтримуете Ви д1яльшсть Нацюнального банку Укра!ни? Показують, що р1вень дов1ри до дш Нацюнального банку Укра!ни тд час кризи становив лише 1,5 %-0,9 %. Хоча його динамжа в подальшому зростала, р1вень дов1ри на серпень 2012 р. становить 7 %, що е вкрай низьким показником (табл. 3).

Осюльки одними 1з найважливших фактор1в, як впливають на ощ-нення д1яльносп Нацюнального банку Укра!ни, е яюсть контролю, регулю-вання та р1вень прозоросп ощнення ним д1яльносп комерцшних банюв, на

наш погляд, стратегiчним напрямом розвитку системи контролю е забезпе-чення iстотного рiвня довiри суспiльства щодо дiяльностi Нацюнального банку Укра!ни, тобто реформування системи банювського нагляду та постшне оприлюднення рейтингiв банкiв, якi присвоен банкiвським наглядом.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Табл. 3. Динамжа рiвня тдтримки дiяльностi Нащонального банку Украши [3]

Дат опитування

Грудень 2008

Березень 2009

Липень 2009

Жовтень 2009

Квгтень 2010

Листопад 2010

Серпень 2012

Повшстю тдтримую

1.5

0.9

4.6

2.7

7.6

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

7.0

Шдтримую окрем1 заходи

1 3.7

14.7

19.6

17.6

31.4

28.5

32.0

Не тдтримую

72.8

74.9

60.0

67.0

40.9

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

42.2

41.4

Важко ввдповюти

12.0

9.5

15.8

12.6

19.5

21.6

19.5

Рiвень керованосп банкiвською системою е наслщком впливу рiзних iнституцiй, якi задiянi у процесах контролю банкiв, у своечасному реагуваннi на !х шдив^альш та системнi ризики (запобiганнi !м). Серед багатьох фак-торiв впливу у сво!х дослiдженнях професор О. Барановський наводить i заз-начеш тут, а саме: "...для подолання кризових явищ у банкiвськiй системi Укра!ни необхiднi: ... пiдвищення дiевостi банкiвського нагляду i внут-ршнього контролю в банках [1, с.48].

У 2012 р. працiвники Львiвського iнституту банювсько! справи Уш-верситету банювсько! справи Нацюнального банку Укра!ни провели соцюло-гiчне дослiдження серед пращвниюв банкiвських установ Львiвщини на тему "Рейтингування ефективностi iнституцiй контролю у протидп шдив^аль-ним та системним ризикам в банювсьюй сферГ. Опитування проводили з 17 по 21 вересня 2012 р., воно охопило 340 респонденпв-пращвниюв бан-ювських установ Львiвськоl областi. Результати опитування вщображено у табл. 4 та рисунку.

Табл. 4. Рейтинг впливу тституцш контролю у протиди iндивiдуальним та системним ризикам в бантвськш сфер^ у %

Рейтинг

Вид контролю 1- най- 2 - ви- 3 - посе- 4 - 5 - неза-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

вищий сокии реднш ннзький довшьннй

Банювський нагляд НБУ 3,5 8,0 58,5 23,8 4,2

Зовн1шн1й аудит - 2,0 5,2 29,5 63,3

Внутршнш аудит та внутр1шн!й контроль 5 6,4 66,7 19,5 2,4

Рев1зшна ком1с1я 3,4 5,5 71,5 18,0 1,6

Фонд гарантування вкладв ф1зичних ос1б - 4,0 10,5 18,2 67,3

Рейтингов! агентства - 3,1 5,7 29,2 62,0

Сформував автор на основ! даних соцюлопчного опитування.

Як показують дат табл. 4 та рис. 1, найпрший рейтинг отримали таю шституцп, як: зовшшнш аудит - сукупний низький та незадовшьний рейтинг якого становив 92,8 %; рейтинговi агентства - 91,2 % та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб-вкладникiв банюв - 85,5 %. Неефективнiсть перших

двох шституцш пращвники банков, здебшьшого, обгрунтовують фактором вщсутносл незалежносп, оскiльки 1х послуги оплачуе банк. Найбiльший вплив на рейтинг Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб-вкладникiв бан-kíb мав фактор "обмеженост функцiй контролю у його розпорядженш".

Рейтинг щститущй контролю 71,5

66,7

■I.

>3,8

I.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

■I

19,5

I,*

■ ЯЛ

1S,.

L л1

19,21

3,1,

5,71

Банивськнй Зовшшнш Внутр1шнш ревЫйна Фонд гаранту- Ретин tobí

нзгляд НБУ аудит аудит KOUjc;e вання в клад i в агентства

фпичних oció

□ Рейтинг I - найвнщии

□ Рейтинг 2 - високий О Рейтинг 4 - незадов1льннй

П РейтингЗ - иосередшй О Рейтинг 5 - низький

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Рис. Рейтинг ефективност шституцш у протиди тдивгдуальним та системным ризикам в баншвськш сфер1

Сформував автор на основi даних сощолопчного опитування. Посе-реднш рейтинг отримали банкiвський нагляд Нацiонального банку Укра1ни (58,5 %), внутрiшнiй аудит (66,7 %) та ревiзiйна комiсiя банку (71,5 %). Рейтинги ушх цих iнституцiй мають схильнiсть до попршення, оскiльки вод-ночас отримали 23,8 %, 19,5 % i 18 %.

Становлення тако1 думки респонденпв вiдбулось внаслiдок вщсутнос-т механiзмiв (матерiальноl та кримшально1) вщповщальносл основних орга-нiв управлiння банком - члешв Спостережних рад та акцiонерiв (Загальних зборiв акцiонерiв), яю не понесли як у кризовий, так i посткризовий перюд вщповщальносл за управлiнськi рiшення, якi призвели до ютотного попр-шення платоспроможносп, лiквiдностi, якостi активiв банкiв тощо. Рейтинг банкiвського нагляду респонденти обгрунтовують недостатньою ефективню-тю механiзмiв пруденцшного регулювання (лiмiтiв, обмежень), некерованiсть окремих процешв.

Ефективнiсть системи контролю та регулювання процешв в банках е важливою складовою системи управлiння, яка забезпечуе потребу отримання достовiрних даних про яюсть процесiв в банках. Сощолопчш дослiдження забезпечують новi знання, завдяки яким можна вплинути на розвиток ушх складових системи контролю у бажаному напрямi, тобто забезпечити ефек-тивнiсть KepoeaHocmi (управлшня) банювською системою.

Висновки. Враховуючи наведений матерiал, на наш погляд, стратепч-ним напрямом розвитку системи контролю банюв е вдосконалення оргашза-цшних, методолопчних, законодавчих та нормативних недсшюв, якi не сприяють як прогресивному розвитку iнституцiй контролю банюв, ïx здат-ностi запобiгати внутршшм впливам i зовнiшнiм глобалiзацiйним викликам, так i евроiнтеграцiйним процесам.

Л1тература

1. Барановський О.1. Банкiвськi кризи: сутшсть, фактори виникнення та особливое™ прояву // Економжа Украши : полггико-економ1чний журнал. - 2010. - № 2. - С. 34-48.

2. Офщшне штернет-представництво Нацюнального банку Украши. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=103730 &showTitle=true.

3. Скаско О.1. Система контролю банювсько' д1яльносп в Укра'ш: теор1я та практика : монограф1я / О.1. Скаско. - Льв1в : Вид-во "Тр1ада плюс", 2012. - 308 с.

4. Чи дов1ряете Ви комерцшним банкам? (динамжа, 2009-2011). [Електронний ресурс]. -Доступний з http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php? poll_id=438.

Скаско О.И., Крупка М.И. Стратегические направления формирования системы контроля банков

Рассмотрены уровень доверия к институциям контроля банков, факторы, которые играют стратегическую роль в формировании системы контроля банков: возобновление репутации банков перед отечественными инвесторами банков - физическими и юридическими лицами; возобновление управляемости (управление) банковской системой; реформирование законодательных требований к функционированию, прежде всего внешнего аудита, рейтинговых агентств и банковского надзора Национального банка Украины.

Ключевые слова: банковский надзор, внутренний контроль, доверие к банкам, внешний аудит, рейтинг.

Skasko O.I., Krupka M.I. Strategic directions of forming of checking of banks system

In the article the level of trust is considered to institution of control of banks, factors which play a strategic role in forming of the checking of banks system: proceeding in reputation of banks is before the domestic investors of banks - physical and legal persons; proceeding in dirigibility (management) the banking system; reformation of legislative requirements from functioning, foremost, external audit, ratings agencies and bank supervision of the National bank of Ukraine.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Keywords: bank supervision, internal control, trust, to the banks, external audit, rating.

УДК 336.242:65 Доц. ЛА. Перетятко, канд. екон. наук -

Львгвська державна фтансова академш

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛ1ННЯ Л1ЗИНГОВИМИ КОМПАН1ЯМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дослщжено питання вдосконалення антикризового управлшня л1зинговими компашями в умовах мшливост правового та економ1чного середовища. Визначено етапи формування та реал1заци фшансових стратегш л1зингових компанш. Розробле-но нов1 шдходи до побудови сучасно! системи ризик-менеджменту.

Ключовг слова: л1зингова компашя, фшансова стратегия, ризик-менеджмент.